DIRECTIE VAN DE K.L.M. INGEKROMPEN Vijftig jaar St. Josephziekenhuis Vlissingen Drie directeuren weg, 1 nieuwe aangetrokken Heath is optimistisch over E.E.G.-gesprek Oproer in Gronings psychopathenasiel Gaitskell iets beter VIJANDELIJKHEDEN ZOUDEN NU ZIJN GESTAAKT IN KATANGA KUSTVAARDER VERKEERDE IN MOEILIJKHEDEN COMMUNISTISCH K0MPL0T IN PERU DOOR LEGER VERIJDELD Bejaarde man door kolendamp gedood BELANGSTELLING VAN KERKEN, OVERHEID EN PARTICULIEREN M.S. VAZ DIAS (81) IN AMSTERDAM OVERLEDEN GHANA WAARSCHUWT TOGO 206e jaargang - no. 5 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISS1NGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F van de Velde, P. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. 0 Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw. franco per post f8,26 p. kw. Losse nummers 15 ot. 0 Bureaus: Vlisslngen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g g. red. 3508/3548, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: red. tel. 2116, adm. tel. 2911 Zierikzee red. tel 2425. adm. tel 2094. 0 Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Maandag 7 januari 1963 Indiase rel in Sluiskil Pagina 2 NIEUWE DIRECTIE ZAL VERDER BELEID BEPALEN SPOEDIG MEDEDELING OVER VERDERE MAATREGELEN (Van onze Haagse redactie) De raad van commissarissen van de K.L.M. heeft zaterdag, na vijfeneenhalf uur vergaderen, de eerste stap bekendgemaakt, die genomen is na het ontslag van president-directeur Van der Beugel, namelijk het terugbrengen van de directie van de K.L.M. van zes tot vier leden, het aanvaarden van het ontslag van drie directeuren en het aantrekken van één nieuwe directeur. Dit is bekendgemaakt in een communiqué dat zaterdagavond om zeven uur werd uitgegeven. XTIt dit communiqué blykt, dat de raad van commissarissen zich heeft beraden over de structuur van de directie in ver band met de omstandigheden, waaron der de K.L.M. thans werkzaam is en daarbij tot de conclusie is gekomen dat onder de huidige omstandigheden aan een directie van vier leden de voorkeur dient te worden gegeven. Voorts dat de directeuren mr. L. H. Slotemaker, mr. J. van der Wiel en J. C. van der Kloot, teneinde het de raad van commissarissen mogelijk te maken een reconstructie van de directie tot stand te brengen, besloten hebben in over leg met de raad hun lidmaatschap van de direcUe ter beschikking te stel len en hun ontslag aan te bieden. De raad van commissarissen zal op 24 ja nuari aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen dit ontslag per 31 maart 1963 te aanvaarden onder betuiging van de bijzondere dank voor de grote diensten, die elk hunner gedu rende vele jaren de K.L.M. heeft bewe zen. De drie scheidende directeuren heb ben zich op verzoek van de raad bereid verklaard hun kennis en ervaring in een adviserende functie ter beschikking van de K.L.M. te stellen. Nieuwe directeur Verder zal aan de vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld, de heer E. H. Larive, thans direc teur van Shell Tankers N.V. tot lid van de directie te benoemen. Per 1 april 1963 zal de directie dan als volgt zijn samengesteld: lr. F, Besnn- con, mr. L. de Block en E. H. Larive. In afwachting van de benoeming van een president-directeur zal de prcsi- dent-commisaris dr. ir. F. Q. den Hol lander het voorzitterschap van de di rectie-vergadering tijdelyk op zich nemen. De nieuwe directie van de K.L.M. zal zich onder voorzitterschap van de heer Den Hollander onmiddellijk zetten aan de verdere organisatie van het be- dryf, die door de huidige omstandighe den geboden is en die de mogelijkheden moet scheppen de toekomst van de K.L. >L te verzekeren. hard werken Tot. zover dit communiqué. Het werd uit gereikt na een langdurige, ter elfder ure op zaterdagmiddag bijeengeroepen ver gadering van de raad van commissaris sen, die ditmaal niet voltallig was. Een duidelijk zeer vermoeide dr. Den Hol lander, die als laatste, zaterdagavond om kwart over zeven, het K.LJM.-ge- bouw verliet, antwoordde op de vraag: „Bent U tevreden?" met een vaag: „Nou tevredenik ben een beetje moe, ik wil nu graag naar huis, dat staat U me wel toe". Verdere vragen wilde hij niet beantwoorden, hij verwees naar het zojuist uitgegeven communiqué Hij zei alleen nog: „we zullen nu zo hard mogelijk gaan werken Geen dienstverhand Ofschoon op het communiqué geen toelichting is gegeven, staat wel vast, dat het niet ae Dedoeling is, de heer Larive te zhner tijd tot president directeur te benoemen. De heer Den Hollander mag niet gezien worden als waarnemend president-directeur doch als voorzitter van de directie vergaderingen. Over het tijdstip, waarop een nieuwe president-directeur benoemd zal worden, staat nog niets vast. De vertrekkende directeuren zullen, zoals uit het com muniqué blijkt, wel als adviseurs de Gezeten in een greppel angs een weg bij Elizabethstad ondervraagt generaal Prem Ghand, comman dant van de V.N.-troepen in Ka- tanga een tweetal gendarmes van het Katangaanse leger, de Belg Jean Demerveilleux (1.) en de sta tenloze Hongaar Bela Sabados. De twee huurlingen waren bij de ge vechten rond Elisabethstad door de troepen van de V.N. gevangen genomen. K.L.M. blijven dienen, doch beslist niet in een vast dienstverband bij de maat schappij. De raad van commissarissen heeft by monde van de heer Vogels, onderdirec teur en hoofd van de afdeling public- relations van de K.L.M., doen weten, het ten zeerste te betreuren, dat geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan over de maatregelen die ten aan zien van het bedryf zullen worden ge nomen. Men beseft, dat hierdoor de onrust rond het bedrijf en met name bij de bijna ze ventienduizend werknemers, niet wordt weggenomen. De raad wijst er echter op, dat de te nemen maatregelen een zaak zijn van de nieuwe directie, die zich hier over zal moeten beraden. Opheldering Het ligt in de bedoeling van de presi dent-commissaris, zo spoedig mogelijk, zo mogelijk reeds over enkele dagen, be kend te inaken, welke verdere ntaatre- Selen zullen worden genomen om de .L.M. uit de huidige impasse te helpen. De heer Den Hollander is er van over tuigd, dat een doelmatige en snelle op heldering in het belang van de maat schappij en het personeel is. Hij zal van daag weer in Den Haag zijn. Al dooit hetde dieren in het bos en op het water hebben het nog lang niet gemakkelijk. Gelukkig zorgt de mens ervoor, dat zijn die renvrienden ook in deze ziuare tijd het hoofd boven water kunnen houden; zo werd er in dit week einde een grote hoeveelheid voer gestrooid in en om het Amster damse Bos. Een koud, maar dank baar werk voor de boswachters en hun helpers. Politieke eenheid een noodzaak Minister verwacht „aanzienlijke vorderingen' De Britse grootzegelbewaarder Edward Heath, die voor zijn land de onderhan delingen voert over de toetreding tot de EEG, heeft in een interview met het Hamburgse blad „Welt am Sonntag" de verwachting uitgesproken, dat er deze maand bij de onderhandelingen in Brus sel aanzienlijke voortgang geboekt zal worden. Als voornaamste knelpunten noemde hij de aanpassing van de Brit se landbouwpolitiek aan die van de EEG en de verhouding van Engeland tot het Gemenebest en in het bijzonder de han del van Nïeuw-Zeeland. Op vragen over de politieke binding die Engeland zou willen aangaan met de EEG antwoordde Heath: „ons verzoek om toelating was evenzeer gebaseerd op politieke Js op economische overwegin gen". Engeland is zich er, volgens hem, van bewust, dat de mogelijkheden van een Verenigd Europa pas ten volle kun nen worden verwezenlijkt, als een poli tieke eenheid tot stand komt. k Noodzaak Hij noemde in dit verband tensief ministerieel overleg en coör dinatie van de politiek der lidstaten een „politieke noodzaak". Dit overleg en de coördinatie zouden betrekking moeten hebben ook op kwesties als defensie en versterking van de con trole van het Europees parlement op de beslissingen der uitvoerende Euro pese Na een redelijke nacht is er zaterdag in de gezondheidstoestand van de Brit se labourleider Hugh Gaitskell lichte verbetering" ingetreden. Vrijdag was gemeld dat zijn toestand ernstig was. Gaitskell is in een zieken huis opgenomen wegens het opnieuw optreden van een virusinfectie van de longen, die pleuritis en een ontsteking van het hartzakje heeft veroorzaakt. DR. BUNCHE OP INSPECTIEREIS Wellicht overleg in Elisabethstad met Tsjombe Volgens in Kitvve, Noord-Rhodesië, ontvangen radioberichten zijn de vijandelijkheden in Katanga ge staakt. De vertegenwoordigers der Verenigde Naties in Elisabethstad wachten thans de komst van pre sident Tsjombe af, voor het be ginnen van besprekingen. Tsjombe zou zich bereid hebben ver klaard naar Elisabethstad te komen in gezelschap van de Franse, Britse Amerikaanse consuls. Ralph Bunche, de speciale verte genwoordiger voor Kongo van secreta ris-generaal Thant, is gisteren uit Leo- poldstad in Elisabethstad aangekomen om zich op de hoogte te stellen van de situatie in de Kongolese provincie. Hij verklaarde geen plannen te hebben voor een onderhoud met president Tsjombe. „Ik heb niets met hem te bespreken". Dr. Bunche was vergezeld van Robert Gardiner, hoofd van de afdeling burger lijke operaties der V.N. in Kongo, en de Ethiopische generaal Guebre, bevelheb ber der V.N.-strljdkrachten in Kongo. Voor en na de aankomst van Bunche brachten Amerikaanse transportvlieg tuigen nog meer voorraden militair ma teriaal voer de operatie in Katanga. T erreur De Katangaanse regering heeft terdag tegen het optreden van de Verenigde Naties geprotesteerd. De burgerbevolking van Katanga zou onder de terreur van de V.N.-milital- ren al liaar bezittingen in de steek laten en het oerwoud invluchten. Volgens een communiqué, dat in Braz zaville, de hoofdstad van voormalig Frans Kongo, werd uitgegeven, bevin den zich op het ogenblik ongeveer 50.000 vluchtelingen in Mokambo en heeft een minstens even groot aantal een toevluchtsoord in Rhodesië gezocht. Ten slotte zegt de Katangaanse rege ring in het communiqué: „toen de reeks V.N.-gruwelen, die nu reeds voor de der de maal over ons land ïs gekomen, be gon, heeft de Katangaanse regering on middellijk een oproep gericht tot het internationale Rode Kruis en alle mo gendheden om de beproefde bevolking te helpen. YVy doen nu een hernieuwd beroep op het internationale geweten". De kustvaarder „Leonard-T" eigendom an de heer J. Teerling in Delfzijl, is za terdagavond omstreeks 8 uur bij noordkust van Denemarken, op drie myl ten westen van Hanstholm, in ernstige moeilijkheden geraakt. Het 499 ton me tende schip was onderweg met een la ding zout van IJmuiden naar Bohus. Het voer onder commando van kapitein Beuker met een totale bemanning van tien man. Door nog onbekende oorzaak ging het schip water maken in het ruim- De pompen waren niet te gebruiken doordat de vullingen met zout.verstopt raakteü. Het binnendringende water kon daardoor niet worden weggepompt en het vaartuig ging slagzij maken. Op een oproep om hulp voer het Deense ber gingsvaartuig „Vesthysten" ter assis tentie, dat verplaatsbare pompen aan boord had. Toen de „Vesthysten" de „Leonard-T" bereikte, wat omstreeks half negen het geval was. had de be manning de slagzij reeds tot zeven gra den weten terug te brengen door de olie tanks aan bakboordzijde leeg te pompen. De „Leonard-T" is onder begeleiding van het Deense schip langzaam naar een Deense haven gevaren, die omstreeks negen uur werd bereikt. Amerikaanse steun voor Saoedi-Arabië Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en vlooteenheden brengen op net ogenblik een bezoek aan Saoedi-Arabië om de Amerikaanse steun voor het Arabische vorstendom te demonstreren. Saoedi- Arabië had verklaard zich bedreigd te gevoelen door de aanwezigheid van Egyptische strijdkrachten in de nieuwe republiek Jemen. Dit werd zaterdag door goedingelichte kringen in Washington bekendgemaakt. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken ver klaarde, dat de V.S. ernstig bezorgd zijn over de gebeurtenissen op het Arabische schiereiland en dat wordt overwogen welke maatregelen nog kunnen worden genomen, teneinde de spanningen te doen verminderen. Zuid-Slavië bouwt in Ghana basis Het Ghanese persbureau meldt dat Zuidslavische arbeidskrachten in de ko mende week to Sekondi, in West-Ghana een aanvang zullen maken met de bouw van een mnrinebasis. Men verwacht dat de aanleg zes jaar zal duren- Bewaking kreeg assistentie Gedetineerden staken meubilair in brand Omstreeks half tien gisteravond is in het psychopatenasiel te Gro ningen de voormalige strafge vangenis aan de Hereweg 7 een oproer onder de gedetineerden uit gebroken. Om elf uur was men in zoverre de toestand meester, dat er weer bewaking binnen het afge grendelde gedeelte was. VERKIEZINGEN IN JUNI W apenopslagplaats in Venezuela werd ontdekt De regering van Peru heeft zaterdag de grondwettelijke waarborgen buiten wer king gesteld nadat 's morgens de po litie met pantserwagens en traangas een aanval had gedaan op een schoenfabriek bij Callao, die door 1500 stakers was bezet. Een nabijgelegen fabriek, die ook door stakende arbeiders in bezit genomen was. werd eveneens overvallen. Bij deze acties werd een arbeider doodgeschoten en verscheidene anderen liepen verwon dingen op. Er werden 300 arrestaties verricht en de regering stelde de grondwette lijke waarborgen buiten werking om dat een communistisch koinplot te gen de staat zou zijn ontdekt. Onder de gearresteerden bevond zich gene raal Cesar Pando, een ex-legeroffi cier, die bij de presidentsverkiezin gen van afgelopen zomer kandidaat was voor het pro-communistische na tionale bevrïjdingsfront. In een regeringscommuniqué werd ge zegd, dat aan de „belangrijkste plicht", het houden van „zo eerlijk mogelijke" verkiezingen in iuni van dit jaar, vol daan zal worden. De opstand begon tegen half tien. Een aantal gevangenen weigerde, nadat zij in de vergaderzaal een bijeenkomst had den bijgewoond, naar de cellen terug te keren. In de hoofdgaanderij op de eerste ver dieping van de noordvleugel, staken zij meubilair en oude rommel in brand. Daarna werden de ruiten ingeslagen. Op dat moment sloeg de bewaking alarm. Zowel de brandweer van Groningen als politieversterking verschenen op het to neel van de opstand. Het bewakingsper soneel kreeg assistentie van gemeente en rijkspolitie, alsmede van de konink lijke marechaussee. De brandweer wist met behulp van een magirusladder van buitenaf de brand met een miststraal te blussen. De brandweerlieden onder vonden daarbij geen hinder van de op roerlingen. Omstreeks elf uur zag het er naar uit, dat de toestand spoedig, weer normaal zou zijn. In het psycho patenasiel verblijven meest ter beschik king van de regering gestelde mannen. De geneesheer-directeur, de heer J. R. van Belkum, deelde gisteravond laat mee, dat in de loop van de dag de be waking had ontdekt dat een aantal man- ontvluchtingsplannen had. Van geen beide zijden is geweld gebruikt. De oproerige gedetineerden eisten dat de geneesheer-directeur kwam. Deze is, met de onderdirecteur, omstreeks half- elf gearriveerd. Zij hebben temidden van de oproerlingen de grieven aange hoord. De voornaamste waren, dat de mannen zolang uit de maatschappij ver wijderd waren en voorts was men onte vreden over de huisvesting. Wapens In het Venezolaanse dorp San Diego de Los Altos, in de staat Miranda, is za terdag een grote wapenopslagplaats ont dekt van de „strijdkrachten van de na tionale bevrijding", zo is officieel in Caracas bekendgemaakt, In het desbetreffende communiqué van het Venezolaanse ministerie van binnen landse zaken werd voorts meegedeeld dat de voorraad enkele tonnen aan explosie ve stoffen, honderden granaten, mijnen, geweren, benevens een honderdtal mili taire uniormen omvatte. Ook waren do cumenten van de communistische partij aangetroffen. De 76-jarige heer J- Beckers te St.- Joost onder de gemeente Echt is zater dag in zijn woning door kolendampver giftiging om het leven gekomen. Dt man woonde met zijn 72-jarige broer P. Beckers, die in bewusteloze toestand in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Een lek in de kachel is oorzaak geweest van de kolendampvergiftiging. Een zus ter van de broers, die zaterdag gewoon tegetrouw langs kwam ontdekte liet on geval. DAG VAN HERDENKING EN FEEST Onder enorme belangstelling van kerkelijke en van medische zijde, van de kant van de overheid en particulieren is zaterdag liet vijf tigjarig bestaan van het St.-Jo- sephziekenhuis in Vlissingen her dacht. 's Morgens droeg mgr. G. H. de Vet, bisschop van Breda, een pontificale mis van dankzegging op. 's Middags waren er in het zusterhuis van het ziekenhuis twee recepties (met meer dan zevenhon derd aanwezigen). Zaterdagavond was er in het Scheldekwartier een feestavond met een voortreffe lijk programma en een bal tot besluit. Op deze dag van herdenking en feest bleek, welke plaats het ziekenhuis in neemt in het medisch en kerkelijk leven van de Vlissingse gemeenschap, alsme de ver daarbuiten. De pontificale mis werd onder andere bijgewoond, door moeder Dolorosa, provinciaal overste, burgemeester mr. B. Kolff van Viissïn- Sen, gemeentesecretaris J. W- Peters en oor de wethouders Ch. J. Giilissen- Verschage en F. G. Smit. Verder waren aanwezig de hervormde predikanten ds. F. S- Kloosterman en A. Th. Rothrusz, kapitein en mevrouw Lentink, bevelvoe rend officier van het Leger des Heils in Vlissingen, bestuur en staf van het prot. chr. streekziekenhuis „Bethesda", de di recteuren van gemeentewerken en van sociale zaken van de gemeente Vlissin gen, alsmede vertegenwoordigers van ziekenfondsen, ziekenhuizen en andere instellingen in Zeeland, Artsen en spe cialisten van „St.-Josepli" woonden de kerkdienst bij, evenals de religieuzen en de verpleegsters. Als presbyter-assistens (assistent-prieter) fungeerde deken C. P. M. Holtkamp uit Goes. Tijdens deze zeer goed bezochte kerkdienst zong het knapenkoor van de rooms-katholieke Zeeuwse koor school uit Goes onder leiding van de heer E. Heijblok de Missa brevis van W. A. Mozart en psalm 147 van M. R. de la Lande. Verder verleende medewerking het koor van de r—k. kerk onder leiding van Antoine Theunis. RECEPTIE In de middaguren volgde een langduri ge receptie in de grote zaal van het ver pleegstershuis, die in een ware bloe menzee was veranderd. Er was onder meer een bloemenhulde van het gemeen tebestuur van Souburg, van het Leger des Heils, het Zweeds Roode-Kruiszie- kenhuis, het Vlissinese bejaardentehuis alsmede van talloze instellingen op me disch gebied. Do bisschop van Breda wees in een toe spraak on de taak in een ziekenhuis, die geïnspireerd wordt door edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid, maar groter wordt uit de christelijke inspiratiebron. „In deze wereld, die gekenmerkt wordt door macht, wordt er een andere macht uitgeoefend, die van het dienen, zoals de r.-k. theoloog Guardini dit zegt", al dus de bisschop. Mg]-. De Vet zei, dat het ziekenhuisleven wordt gedragen door de idee van de sterken, die zich verantwoordelijk voe len voor het leven, waarmee echter geen onderschikking van de zwakken wordt bedoeld- Ook in een wereld, waarin men niet meer of in mindere mate in deze idee leeft, moet men aldus blijven func tioneren. „Wij moeten helpen, het christelijk mensbeeld leeft hierin op". Tot rooms-katholieken en andersdenken zei de bisschop, dat de naastenliefde niet zo'n strakke menselijke reactie is, dat zij de verborgen inspiratie bron Christus zou kunnen missen. „De opgave is groot en de verwach tingen worden hoger gewekt. De ge lovige heeft, volgens het woord van Mattheus .Armen zult gij altijd bij u hebben", de taak solidair te zijn in het opnemen van de schuld en van de boete. Zo zal een gemeenschap worden opgebouwd". (Zie slot pag. 2 kol. 5) „Ik wil niet zeggen, dat dit alles is wat nodig is", zo voegde Heath eraan toe, „en ook is het niet mijn bedoeling een institutioneel plan voor te leggen". Impasse Heath zal vandaag in Engeland bespre kingen voeren met de Westduitse minis ter van buitenlandse zaken Gerhard Schroder, waaraan in Engeland grote betekenis wordt toegeschreven. Enge land streeft naar een doorbreking van de impasse, waarin de onderhandelingen met de EEG vorige maand schenen te zijn geraakt. Schroder wordt in Enge land beschouwd als iemand die daarbij waarschijnlijk graag zal helpen. Behalve met Heath zal de Westduitse minister ook een ontmoeting hebben met zijn Britse ambtgenoot Lord Home, die hem waarschijnlijk zal inlichten over de besprekingen tussen president Kennedy en premier Macmillan op de Bahama's. De nestor van het Nederlandse persbu reauwezen. de heer M. S. Vaz Dias, ïs vrijdagavond te zijnen huize in Amster dam overleden. Hij was 81 jaar- In 1904 vestigde de heer Vaz Dias, die ook een der eerste geroutineerde steno grafen is geweest, aan de Raamgracht te Amsterdam het „centraal correspon dentiebureau voor dagbladen M.S. Vaz Dias". Binnen zeer korte tijd slaagde hij erin een groot net van correspondenten en tipgevers op te bouwen. Steeds meer bladen gingen zich voor zijn berichten interesseren en zo kwam zijn bureau snel tot ontwikkeling. Het buitenland werd nu binnen het werkterrein van het bureau getrokken. Vaz Dias nam contact op met het Engel se Bureau Central News Agency in Londen. Hij verzocht dit bureau nieuws uit te wisselen, doch aanvankelijk leek het er niet op dat hij hierin zou slagen. Spoedig echter na de verovering van de nu nog in de perswereld bekende pri meur over de Culliuandiamant, kwam een gunstig contact tot stand. Later werd de internationale berichtge ving nog verbeterd door eerst in Brus sel en vervolgens in Parijs het belang rijkste wereldnieuws te verzamelen en langs de snelst mogelijke weg aan de Nederlandse bladen dooi- te leveren. In de eerste wereldoorlog bemerkte de heer Vaz Dias al spoedig hoe de berich ten over getorpedeerde schepen van be langrijke invloed op de beurs waren. Hij begreep dat een snelle berichtgeving vöór de financiële wereld van hel grootste belang was. Hij ging daarom ook berichten aan de beursmensen ver strekken en zo ontstond de financiële afdeling van Vaz Dias. Inmiddels zocht het Amsterdamse bu reau ook steeds meer contact met ande re Nederlandse bureaus. In 1925 was Vaz Dias het eerste pers bureau ter wereld dat de radiotelefonie dienstbaar maakte aan de verspreiding van het nieuws. In de eerste helft van de jaren dertig stond het persbureau Vaz Dias op de top van zijn bestaan. In 1934 werd met Reu ter een groot contract gesloten op grond waarvan Vaz Dias de Reuter-berlchten naar de provinciale kranten doorgaf en Reuter de landelijke bladen bleef bedie nen. Toen de Nederlandse dagbladen in 1934 besloten een eigen persbureau op te richten werden de diensten van het persbureau Vaz Dias door het A.N.P. overgenomen. KONING WINTER SLAAT TERUG (Van onze weerkundige medewerker) Van veel betekenis is de dooi tij dens het weekeinde niet geweest. Zondagmorgen begon de wind weer naar noordoost te draaien, waarna opnieuw koude lucht uit Scandinavië het land ging bin nenstromen. In noordoost Neder land vroor het zondagavond al weer zeven graden. Reeds van daag maandag kan deze koudere lucht ook Zeeland be reiken met aanvankelijk lichte vorst en in de komende dagen weer toenemende vorst. Boven Scandinavië ontwikkelt zich langzaam weer een nieuw ho ge drukgebied. Door deze ontwik keling wordt het wel zeer waar schijnlijk, dat januari een koude wintermaand gaat worden. Vuurgevecht in de Negev-woestijn Een Israëlische patrouille heeft vrijdag avond in de Negev-woestyn twee Egyp- tenaren gedood, die, gewapend met sten- guns en in het bezit van een radio- installatie. het Israëlisch grondgebied hadden betreden. Dit heeft een militaire woordvoerder zaterdag in Tel Aviv mee gedeeld. Aan Israëlische zijde waren geen verliezen geleden. Ghana heeft van het aangrenzende Togo de onmiddellijke arrestatie en uitleve ring geëist van vier vluchtelingen die zouden hebben deelgenomen aan een complot om president Nltroemah van Ghana te vermoorden. Deze eis werd ge steld in een nota, gedateerd op 19 de cember, die gisteren werd gepubliceerd. In de nota wordt gesproken van een „buitenlandse inlichtingendienst" die de Ghanese samenzweerders van geld zou voorzien. De regering van Togo wordt gewaarschuwd voor „de gevaarlijke in ternationale consequenties, die het re sultaat zouden kunnen zijn, als Togo iemand die tegen Ghana samenzweert onderdak verleent en hem aanmoedigt". Een van de vier mensen, wier uitleve ring wordt geëist, is Mahamadoe Sa- more, een Ghanese oud-militair, die vol gens de nota op 1 augustus „waarschijn lijk" een bomaanslag op Nkroemah pleegde. 0 Een anderhalve kilometer lange bergtun- nel, de eerste op de Far-Oer-eilanden. die wegverbinding tussen de plaatsen Kval- en Tveraa op het eiland Suderos zal vor- is thans geheel geboord en zal in het komende voorjaar officieel geopend worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1