PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT JAD0TSTAD TEGEN WIL VAN THANT DOOR DE V.N. BEZET SCH0UWSE KEERSLUIZEN HEBBEN HUN NUT DUIDELIJK BEWEZEN „Instructie bereikte commandant te laat" Geen akkoord tussen de N.T.S. en musici r Herverkavelen op Cyprus Geen opmars tegen Kolwezi WEGEN REDELIJK BEGAANBAAR Onderhandelaar Dean vraagt zijn ontslag In de Sterre Mobilisatie in Saoedi-Arabië Overeenstemming Adenauer-Stikker V.S. DOEN BEROEP OP TSJOMBE MET THANT SAMEN TE WERKEN KUSTVAARDER VERGAAN T.V.-BEELDEN OVER OCEAAN VIA „TELSTAR" EN „RELAY" China concentreert troepen aan de grens met India Extra ,sneeuwcent' voor brood en melk Winter trekt terug D'; Marathon Vloedplanken en emmertjes klei werden in Zierikzee én Brouwershaven opgeborgen 206e jaargang - no. 4 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: P van.de Velde, P. B. den Boer en Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546. 2911- Zierikzee* red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Bureaus: Vlissingen: i: red. tel. 2116, adm. tel. d 359300 P.Z.C., Middelburg. Zaterdag 5 januari 1963 Pagina 2 Troepen van de Verenigde Naties heb ben donderdag de belangrijke Katan- gaanse mijnstad Jadotstad bezet. Foto: Indiase V.N.-militairen klauteren over een brug, die door de Katangaanse gen darmerie is vernield, tijdens de opmars naar Jadotstad. De wegen in Nederland waren gister avond redelijk goed te beryden, dit gold zowel voor hoofd- als voor provinciale wegen. De situatie op rijksweg 12 vanaf Utrecht in de richting Arnhem was verbeterd. In het Gooi en in het noorden van Noord-Holland waren de wegen plaatselijk glad door sneeuwval. De Af sluitdijk was begaanbaar, hoewel het verkeer slechts langzaam vorderde. In Noord-Brabant en de noordelijke pro vincies begon een lichte mist op te ko men. Het was gistermorgen vooral de rand stad Holland, die grote moeilijkheden ondervond van het weer. Door de vorst waren de wegen beijzeld en was verkeer bijna onmogelijk. Veel werknemers kwamen te laat, omdat busdiensten niet reden. In de loop van de dag verbeterde de situatie echter aanmerkelijk. In Drente heeft men nog steeds veel last van de sneeuw. Een zevental dor pen was nog steeds geïsoleerd. Ook in Groningen kwam nog sneeuwduinvor- ming voor. De Nederlandse Spoorwegen hebben vanaf donderdagavond last ondervon den van de ijzel. IJzelafzetting op de bovenleiding leverde ernstige moeilijk heden op. Verder traden ook wisselsto ringen op. Er kwamen vertragingen van ten hoogste 10 minuten voor. De verbinding met het eiland Texel kon gisteren ook worden hersteld. Vandaag zal men proberen twee tochten te ma ken. Op de kanalen leverde het drijfijs over het algemeen geen moeilijkheden op, maar wat de rivieren betreft waS het anders. Op de IJsel tot Doesburg, De Nederlandse Rijn, de Lek, Bergse Maas, Amer, de Beneden- en Nieuwe Merwede en de Oude Maas kwam zeer veel drijfijs voor, dat in de meeste ge vallen moeilijkheden opleverde voor de scheepvaart. Het Witte Huis heeft meegedeeld,, dat Arthur Dean, de leider der Amerikaan se delegatie naar de ontwapeningscon ferentie in Genève, ann president Ken nedy oni persoonlijke redenen ont slag heeft gevraagd. Kroesjtsjew gaat naar Oost-Berlijn Premier Kroesjtsjew zal aan het hoofd staan van de delegatie der Sowjet-com- munistische partij naar het congres van de Duitse socialistische eenheidsparty, dat op 15 januari a.s. in Oost-Berlyn be gint, aldus meldde Tass- Een avondje in „De Sterre", een vriendelijk en vrolijk estaminet te gen de Zeeuws-Vlaamse grens bij Zuiddorpe. Een onzer redacteuren geeft een uitvoerig sfeerbeeld van een winteravond in „De Sterre", kort voor de jaarwisseling en Jacques Prince zorgde voor de illustraties. Op pagina negen. Verder in dit zestien pagina's tel lende nummer: Pag. 2: Veren zwoegen door het drijfijs: Pag Dure groenten. Rapport MacKin- ~L01*: Pag- 5: Kerk- sey; Pag. 4: Sport; diensten: Pag. 7: t.v. en in het -kijken thuis; zaterdagnummer Pagina 9: „In do Sterre". Pagina 10: Aantekeningen bij de zestig ste verjaardag van Anton van Duinkerken, letterkundige kroniek van Hans Warren over gedichten van Roland Holst en openbaar heid rond de Cuba-affaire in Kennedy-Cuba-Crisis-Kranten Pagina 11: „De vogeltjes zongen niet lang" over massaslachtingen in de vogelstand, en een artikel over „De eed der apothekers". Pa gina. 18: „De kerken en de maat schappij" over de diverse kerke lijke kalenders, met korte predi katie en de rubriek „Stemmen uit de Kerken" over ile oerkrachten van het evangelie in oosters or thodoxe kerken. Pagina 1!,: Onze wekelijkse fotopagina met ditmaal als onderwerp dc Centrale Zee land. plus puzzel en radio-t.v.- rubrielc. Op pagina 15 ten slotte de Kroniek van Zwin tot Zijpe, strips, feuilleton, Amsterdamse beurs en waar zijn onze schepen. ^uwwwwwwvwwwwwwvuwwwuvw^ De strijdkrachten van de Verenigde Naties hebben donderdag tegen de wens van secretaris-generaal Thant de Katangaanse mijnstad Jadotstad bezet. Dit werd gisteren door gezaghebbende V.N.-kringen in New York bekendgemaakt. Thant zou daardoor tegenover de Belgische regering in verlegenheid zijn gebracht. Het was echter niet duidelijk of de legercommandanten in Kongo instructies naast zich neer hadden gelegd of dat zij deze te laat hadden ontvangen. Greep verstevigen Door de aanval op Jadotstad was Thant in een zeer moeilyke postitie geraakt omdat hy België verzekerd had dat de V.N.-troepen voor de rivier de Loefira halt zouden houden. België zou daar om verzocht hebben voor de veiligheid van Belgische burgers in Jadotstad. Volgens gezaghebbende kringen hadden zowel Engeland als België de indruk, dat de maandag door de secretaris-ge neraal afgelegde verklaring betekende, dat de gevechten tenminste voor veer tien dagen beëindigd zouden worden. Daarin gaf Thant president Tsjombe veertien dagen de tijd om naar Elisa- bethstad terug te komen. Coördinatie Voor zijn vertrek uit Londen r Leopoldstad zei de ondersecretaris van de volkerenorganisatie, Ralph Bunche, over de actie in Katanga: „De coördinatie in de operatie is niet zo doeltreffend geweest als wij ver wacht hadden'-. De gedachte, dat iemand zijn bevoegdheden te buiten was gegaan was volgens dr. Bunche niet afkomstig van de Verenigde Naties. Secretaris-generaal Thant heeft inder daad een opdracht gegeven de aanval op Jadotstad stop té zetten, doch zijn instructie had de plaatselijke legercom mandant niet tijdig bereikt. Dit werd gisteravond bekendgemaakt door een woordvoerder van de secreta ris-generaal. Hy sprak nadrukkelijk te gen dat generaals van de V.N.-strjjd- maoht in Kongo op eigen houtje Jadot stad bezet hadden. Het was, voorzover, wij weten, een menselijke en mech: sche fout, aldus de woordvoerder. Bedrijfsgroepen pleiten voor het K.L.M.-personeel De bedrijfsgroepen burgerluchtvaart van do Nederlandse Bond van Vervoerper soneel St. Raphael en de Christelijke Bedrijfsgroopcncentralc hebben in een communiqué de belangen bepleit van het lagere K.L.M.-personcel. In een verklaring zeggen zij het heen- ;aan van president-directeur Van der Jeugel te betreuren en met spanning de poedige samenstelling van de nieuwe difectie tegemoet te zien. Zij hopen dat het beraad en de studie, nodig voor het nieuwe beleid spoedig ten uitvoer zal kunnen worden gebracht. De besturen staan op het standpunt dat de nieuwe directie „een ruime plaats moet toekennen aan de betekenis en de waarde van de factor arbeid". Zij ver wijzen hiervoor naar dc in Nederland geldende opvatting over het personeels beleid in dc moderne grote ondernemin gen, alsmede naar de bijzondere aspec- :en, verbonden aan het personeelsbe- eid van de K.L.M. In dit verband wijzen de bonden op de grote verscheidenheid van het personeel, alsmede op de sprei ding van dit personeel over de gehele wereld. Zij menen ten slotte dat dé hui dige bedrijfssituatie, die op het perso neelsbeleid verschillende consequenties met zich mee zal brengen, als argument voor hun standpunt kan worden aange voerd. Premier Feysal van Saoedi-Arabië heeft donderdagavond de algemene mobilisa tie in zijn laiul afgekondigd, aldus een bericht van radio-Cairo, die dit van de Saoedischc radio heeft vernomen. Volgens radio-Mekka is deze maatregel genomen om „de binnenlandse veilig heid" te waarborgen en „in afwachting van buitenlandse agressie". Amsterdam en omgeving (en daar niet alleen) werden geplaagd door spiegel gladde wegen. Velen ervoeren dit toen zij zich op de fiets op straat begaven. Alom weerklonk het geluid van onder- uitglijdende stalen rossen. De woordvoerder zei verder, dat het V.N.-leger „thans" niet tegen Kolwe zi optrekt. Toen hem het nieuws uit Salisbury onder het oog werd ge bracht, waarin melding werd ge maakt van gevechten op de weg tus sen Jadotstad en Kolwezi zei de woordvoerder dat de Verenigde Na ties hun greep op het gebied om Ja dotstad aan het verstevigen zijn, doch dat zij geen opdracht hadden verder te gaan. Hij verwierp voorts de suggestie, die de V.N.-strijdmacht uit Jadotstad wordt teruggetrokken, zodat de belofte van Thant aan België gestand kon worden gedaan. Dit zou militair gezien onver standig zijn, zei hij. Bondskanselier Konrad Adenauer en de secretaris-generaal van de N.A.V.O., mr. Stikker, zijn het volledig eens gewor den in de besprekingen die zij te Bonn over de strategie van de N.A.V-O. heb ben gevoerd, aldus regeringsfunctiona rissen. In een korte verklaring die na het over leg van vijf uur werd uitgegeven werd slechts gezegd dat de twee leiders en hun adviseurs het hadden gehad over kwesties van algemene aard. De rege ringsfunctionarissen verklaarden even wel dat Adenauer en Stikker hadden gesproken over de mogelijke totstand koming van een N.A.V.O.~kernmacht. De Verenigde Staten hebben giste ren een beroep gedaan op premier Tsjombe van Katanga om onmid dellijk een einde te maken aan zijn afscheidingspogingen, de bedrei ging met een tactiek van de ver schroeide aarde inbegrepen. In een officiële verklaring ran het Amerikaanse ministerie van buitenland se zaken wordt Tsjombe meegedeeld, dat hij moet streven naar verwijdering uit Kongo van de resterende buitenland se huursoldaten, en dat hy zyn invloed moot aanwenden bij de Katangaanse strijdkrachten on de burgerij, om sabo tage en schade aan belangrijke instal laties en eigendommen te voorkomen. Tsjombe, aldus de verklaring, moet voorts „volledige vrijheid van beweging" van de V.N.-troepen in zijn provincie toestaan. De premier zelf wordt ge vraagd zich onmiddellijk beschikbaar te stellen voor samenwerking met de V.N. ter uitvoering van het plan van secre taris-generaal Thant voor de hereniging van Kongo en Katanga Ontwrichting Tsjombe. zo gaat de verklaring van het State Department verder, „draagt de zware verantwoordelijkheid niet te vol harden in ondernemingen die zouden ont- Akkoord over de C.A.O.-confectie De onderhandelingscommissics van het Sociaal Werkgeversverbond voor de confectie-ïndustric en de drie werkne mersorganisaties, „De Eendracht", „St.- Lamhertus" en „Unitas", zyn onder •oorbehoud van goedkeuring door de respectieve besturen tot overeenstem ming gekomen over een nieuwe c.a.o. voor de confectie-industrie, die zal gel den voor het jnnr 1963. Als belangrijkste punt werd voor de onder de c.a.ó. vallende werknemers een loonsverhoging overeengekomen van 0,06 per uur, voor de werknemers van 23 jaar en ouder en voor de jeugdigen een verhoging naar rato. In deze loons verhoging is de verplichte per 1 ja nuari 1963 Ingegane compensatie voor de A.O.W.-premieverhoging begre pen. Daarnaast, zo wordt in een geza menlijk communiqué van de vier orga nisaties verder medegedeeld, werd een uitbreiding van de vakantie tot 15 da gen overeengekomen, wat in 1963 zal resulteren in 14 werkdagen. Voorts zegt het communiqué, dat met betrekking tot de verhouding tussen vrouwen- en man- nenlonen aandacht werd geschonken aan de E.E.G.-resolutie van 30 december 1961. Bij spoorwegramp in India 42 doden In de Indische staat Oettar Pradesj zjjn gistermorgen minstens 42 mensen om net leven gekomen, toen twee passa- gierstreïnen te Oemesjnagar op elkaar hepen. Meer dan 100 mensen werden gewond. Twee wagons ontspoorden. Cnrnwj M i gelanrji's een zwaar beschadigde sloep - au dt 1074 ton nietende Britse kust vaarder „Ardgarry" aangespoeld. Dit vaartuig, dat een bemanning van twaalf koppen telde, werd het laatst waarge nomen op zaterdag j.l. ter hoogte van Lizard, aan de zuidkust van Engeland. Sindsdien wordt het schip vermist. De Nederlandse kustvaarder „Hollan- dia" had zaterdagmiddag gemeld te hebben waargenomen dat een klein schip op ongeveer vijf kilometer uit de kust van Lizard was gezonken. Naspo ringen leverden toen echter geen enkel resultaat op. De Britse kustwacht vreest thans dat de „Ardgarry", die met een lading steenkolen een reis van Swansea (Zuid- Vales) naar Rouaan raakte, is ver gaan. aarden in ontwrichting van het econo misch leven en het leggen van de kiem die wederopneming van Katanga in het geheel van Kongo op vreedzame wijze - zoals door hemzelf aanvaard uiterst moeilijk zouden maken". De Verenigde Staten merken op, dat de V.N.-troepen thans de belangrijkste be woonde centra in Katanga en de mijn- gebieden bezetten, en dat Tsjombe op dit vitale ogenblik zou moeten hande len in overeenstc.".tiring met- de be langen van het gehele Kongolese volk. Beide satellieten functioneren goed De weer tot leven gebrachte Amerikaanse verbindingssatel liet „Telstar" heeft gisteren met succes de eerste „levende" transatlantische televisiebeelden doorgezonden sinds haar uitval len 43 dagen geleden. Kijkers op een persconferentie in New York zagen volmaakte beelden uit Goonhilly Downs in Enge land en Plumeur-Bodou Frankrijk. Het geluid was uit stekend. De uitzending, die negen minuten duurde, begon evenals vorige, met het beeld van de Amerikaanse vlag die waait van het gebouw van het grondstation in Andover, Maine. De Britse en Franse stations ontvingen uitstekend. Ook een nieuw Italiaans grondstation buiten Rome ontving een deel van de uitzending. De Indische eerste minister Nehroe heeft de berichten bevestigd, volgens welke een sterke Chinese troepenmacht naby de grens van India is samenge trokken. Hij voegde hieraan toe niet te kunnen zeggen wat de Chinezen in de zin zou den hebben. Nehroe zei dit bij de beantwoording van vragen, die hem tijdens een besloten zitting van het dagelijks bestuur van de (regerings) Congrespartij werden gesteld. Na de bijeenkomst deelde de parlementaire woordvoerder der partrj de kern van Nehroe's verklaringen aan verslaggevers mede. Kennedy wenst Adenauer geluk President Kennedy heeft bondskanse lier Adenauer ter gelegenheid van zijn 87e verjaardag (vandaag), telegrafisch' zijn hartelijke 'gelukwensen doen toeko men, De Amerikaanse president zei in zijn gelukwenstelegram onder meer dat „weinig mannen van iedere leeftijd de last van het hoge ambt met zulk een kracht en energie dragen en geen van hen heeft voor de zaak der vrijheid meer gedaan". T.v.-shows „hangen in de lucht" N.T.B. zet actie voort tot akkoord is bereikt De delegaties van de drie vakbon den van musici (de Nederlandse Toonkunstenaarsbond, de rooms- katholieke en de protestants-chris telijke bond) hebben gisteravond in Hilversum drie uur vergaderd, met een N.TJS.-delegatïe naar aan leiding van door het bestuur van de N.T.B. ingediende voorstellen betreffende de losse medewerking aan t.v.-uitzendingen. Van de zyde van de N.T.B. werd gezegd dat het N.T.S.-bestuur heeft geweigerd op de voorstellen in te gaan. Het dage lijks hoofdbestuur van de N.T.B., gebon den door de uitspraken van twee leden vergaderingen en een hoofdbestuursbe- sluit, heeft daarop besloten de actie voort te zetten een medewerking aan t.v.-uitzendingen tot met de N.T.S. overeenstemming is bereikt, aldus een communiqué van de N.T.B. Gedistancieerd Volgens de N.T.S. kwam de N.T.B. met voorstellen, die veel verder gingen dan de in 1962 ingediende voorstellen, die door de N.T.S. waren aanvaard, maar door de ledenvergadering van de N.T.B. waren verworpen. De beide andere bon den hebben zich volgens de N.T.S. ter vergadering van de eisen en de werk wijze van de N.T.B. gedistancieerd. De N.T.S.-deiegatie zal verslag uitbrengen aan het bestuur van de N.T.S. Een woordvoerder van de N.T.S. deel de ons mede, dat de normale verga deringen van het N.T.S.-bestuur re gelmatig op donderdagmiddag plaats hebben en dat van deze regel ook deze week niet afgeweken wordt. Dinsdag komt de raad van beheer van de N.T.S. bijeen, wellicht zullen daar wél de moeilijkheden van de N.T.S.-N.T.B. behandeld worden. Men is intussen zelfs niet tot een voor lopig akkoord gekomen, zodat de t.v.- shows, zoals music-hal, voor zover het de muziek betreft, nog steeds in de lucht hangen. Piet te Nuyl en Gijs Stappershoef pogen op een of andere manier toch de Heintje Davidsshow te laten doorgaan, omdat ze „Heintje" die op 13 februari 75 jaar wordt, niet willen teleurstellen. Straling Ingenieurs van de Bell Telephone laboratoria, die de „Telstar" bouw den, deelden mee dat de straling, hon derd keer krachtiger dan men ver wacht had. een van 1400 transistors in de satelliet had verlamd. Met ingewikkeld technisch systeem had men de fout hersteld. Franse en gelse functionarissen wensten Amerikanen tijdens de uitzending ge luk met hun prestatie. Hoe lang „Telstar" nog zal werken is niet ze ker. Via „Relay technische uiteenzetting van de ma nier waarop „Telstar" weer tot leven was gebracht. Enkele nren later werd door Andover met succes een proefprogramma via de „Relay" uit gezonden. Deze tweede verbindingssatelliet, die vorige maand werd gelanceerd, werk te ruet door moeilijkheden met de energievoorziening. De zonnebatte- rijen, waarvan de spanning abnor maal laag was, schynen zichzelf in tussen weer te hebben geladen. Ir> de lente zal zoals bekend, een tweede „Telstar" worden gelanceerd. Met het-oog op de door sneeuwval zeer moeilijk begaanbare wegen hebben de ministers van economische zaken en van landbouw en vissery er zich mee kun nen verenigen, dat voor brood en melk en melkprodukten, indien deze artikelen by de consument aan huis worden be zorgd, een cent per brood ran 800 gram, respectievelijk per liter melk en per fles melkprodukten extra in rekening wordt gebracht. In verband hiermede is, voor de provin cies, waai* de prijsbeschikking brood 1962 geldt, een afzonderlijke beschikking in de staatscourant van 4 januari 1963 gepubliceerd. De extra cent zal uiter aard komen te vervallen, zodra de we gen weer behoorlijk begaanbaar zijn. De wat zachtere lucht uit Frank rijk afkomstig is vrijdag langzaam naar het noorden getrokken. Vrij dagavond kwam alleen in het Waddengebied nog vier graden vorst voor. Er zijn enkele opkla ringen te verwachten, waarbij bo ven de aanwezige sneeuw mist- velden kunnen ontstaan. Een nieuwe depressie nadert Frankrijk, waardoor bij ons Zon dag de wind weer zuidoost kan draaien. Een sterke dooi is daar om nog niet te verwachten. De genoemde depressie zal de kans op ijzel of sneeuw nog weer doen toenemen, maar daarna kan ons zondag wellicht zachtere lucht uit de Golf van Biscaye bereiken. De vorst heeft hierdoor in West- en Midden-Europa niet veel meer te betekenen. marathon is weer begonnen, de marathon van lange en iets minder lange nieuwjaarstoespraken. Zij behoren tot de onvermijdelijkheden in januari, waarbij het merkwaardige is dat een deel van de rede niet is bestemd voor de luisteraars voor wie het stuk wordt voorgelezen. De nieuwjaarssprekers richten zich, zoals dat heet, „over de hoofden heen" van de raad, de kamer van koophandel, het personeel van een bedrijf, kortom over de hoofden van de eigenlijke luisteraars heen tot anderen. Op dat moment heeft het publiek de functie gekregen van een plechtig de corum, te midden waarvan de nieuw jaarsliturgie zich afspeelt. Maar de preek is voor de mensen buiten bestemd. jaarstoespraak behoort in sommige raadsvergaderingen de gewoonte, dat het oudste raadslid enige woorden van dank spreekt. Een loffelijke en hoffelijke rewoonte, ware het niet dat betrokkene iikwijls de kans aangrijpt nog weer een eigen nieuwjaarstoespraakje te houden. Dat is hem mogelijk, omdat hij enige da gen tevoren een exemplaar van de bur- gemeesterlijke rede heeft thuisgekregen, zodat hij wél beslagen ten ijs komt. He laas wordt het antwoord vaak een her haling, zo in de geest van: „Terecht hebt U opgemerkt, meneer de voorzit- dat er te weinig personeel voor de politie ïs, terwijl wij met instem ming van het voornemen kennisnamen enzovoort enzovoort". Alles bijeengeno- duurt die toesprakerij uren zonder dat er in feite ook maar één moment dat weet te boeien. Een enkele maal er hier en daar een burgemeester, die een knuppeltje in het een of andere hoenderhok gooit. Zo herinneren we ons, dat jaren geleden de vroegere burgemees ter van Middelburg, mr. dr. N. Bolke- stein, eens in een nieuwjaarsrede niet zonder grimmigheid de opmerking maakte, dat er in Den Haag te veel rijks- instanties waren, waardoor allerlei on nodige vertragingen optraden. Dat was een zinsnede, waaraan toen de vader landse pers nogal wat aandacht heeft besteed. Maar we hebben niet de indruk, dat sindsdien het aantal instanties in Den Haag opvallend is afgenomen. ftaHtlljH algemeen wel zin? Wij moeten eer lijk bekennen die zin slechts met moei te te kunnen ontdekken. Met name in een raad zijn er dunkt ons andere en betere gelegenheden om allerlei zaken van gemeentelijk belang te bespreken: wij denken bijvoorbeeld aan de begro tingsbehandeling. Maar goed, het nieu we jaar is nu eenmaal het moment voor balans opmaken en men moet het een burgemeester niet kwalijk nemen als hij dit moment gebruikt. Maar waar om moet dat in negen van de tien ge vallen zó uitgebreid, zó gedetailleerd, zó weinig boeiend? Men zou een voorbeeld kunnen nemen aan de troonrede: een stuk, waarin de regering aan het begin van het begrotingsjaar de lijnen van haar beleid uiteenzet. Dat doet ztf in die rede beknopt, want allerlei details zijn terug te vinden in het omvangrijke pak gedrukte stukken, die samen de rijksbegroting vormen. Waarom nu kun nen burgemeesters en andere redenaars zich niet enige beperking opleggen? Een goede toespraak van een kwartier maakt heel wat meer indruk dat een voorgelezen uitputtend stuk, waaraan geen einde komt. Maar het is blijkbaar mode. dit houden van lange nieuwjaars toespraken. En men weet: tegen de mo de is geen kruid gewassen. Wij komen nog even terug op onze opmerking, dat een deel van een nieuwjaarstoespraak in wezen niet is bestemd voor de feitelijke luisteraars. Een fraai voorbeeld daarvan was de nieuwjaarsrede van de burgemeester van Oostburg. Er werden daarin een aantal punten naar voren gehaald, die voor een heel wat breder publiek waren bestemd dan alleen de raad van Oost burg. En we moeten zeggen: sommige van deze zaken kregen terecht de aan dacht. Wij denken aan de onmogelijke toestand van de zondagsdiensten opde Westerscheldeveren, de aansluiting van de busdiensten, alsmede enkele andere streekproblemen. Maar hier werd dan ook een mening geponeerd: men be hoeft het niet bij voorbaat met de Oost- burgse burgemeester eens te zijn, maar zijn toespraak had de verdienste dat hii tót reacties prikkelt. En dit nu brengt ons op de conclusie van ons betoog: inderdaad kan een nieuwjaarsrede zin hebben, mits er werkelijk iets in wordt gezegd, mits het geen zinloze opsom ming wordt. Een nieuwjaarsrede be hoort naar vorm en inhoud een kort. maar intelligent stuk te zijn, waarmee de spreker zijn gehoor en anderen weet te boeien. Waarom is men geboeid? Om dat men voelt: er staat een persoon lijkheid achter deze woorden, een man die wat te zeggen heeft. Helaas, slechts weinig nieuwjaarstoespraken voldoen aan deze norm. Tien jaar na de ramp van 1953 OF HET HAVEN PLEIN van Brouwershaven klotst het zeewater nu al een reeks van jaren nooit meer aan de voeten van Vader Cats' standbeeld en in Zierikzee hoeft sinds 1958 geen jaarlijkse schouw op vloedplanken en emmertjes klei langs Nieuwe en Oude Haven meer te worden gehouden. Beide steden hebben ifci de ramp van 1953 over enkele weken tien jaar geleden een slot op hun havenkanaal gekregen in de vorm van een veilige keersluis. Elektrische melders alarmeren de machinisten zodra het water boven een kritiek punt is gekomen. Op de sluis komt men dan in staat van paraatheid. Het aan tal dagen, waarop de beide keersluizen de laatste jaren in beweging zijn gekomen, loopt in de honderden. Niet dat nu al deze gevallen ryp wa- aflopende straatjes naar het centrum ren voor het sein, dat de bewoners van beide plaatsen zouden al die hon- langs de kaden dwong de vloedplan- derden malen vast niet geplaatst zyn. kon voor de deuren van hun wonin- By de keersluizen reageert men -'"Mven en de kieren met klei thans veel sneller dan vroeger langs i rrïëres voor de de kade. In Brouwershaven loeit bij een tij 1.50 m. N.A.P. de melder in het huis van havenmeester C. J. Donker en in Zierikzee trekken de havenmeester en machinist J. M. Mabelis bij een water stand van 1.90 meter aan de handles, die de sluisdeuren in beweging moeten brengen. Op hun eenzame post is de waakzaamheid geconcentreerd, die vroeger werd „uitgesmeerd" langs rijen havenhuizen van enkele kilometers lengte. Bij nacht en ontij want dat is het vaak in geval van zulke hoge wa terstanden bezetten zij hier een voor uitgeschoven post. Achter de gordijnen en bij de kachel in het centrum van de plaatsen registreert men de zoveelste storm, die wel weer een „kwaad tij" zal veroorzaken. „De sluis zal straks wel dichtgaanwordt er dan gezegd. Maar de vloedplanken kunnen in de kel der of het schuurtje blijven. „Brouwers haven en Zierikzee hebben in hun vroe ger zo kwetsbare havens een soliede slot op zee gekregen". Zo heeft de minister van verkeer en waterstaat, dr. H. A. Korthals het op 16 september 1959 ge formuleerd. Zierikzee de sectordeuren in werkinj Inmiddels was er sinds december 1958 al tien keer handkracht aan te pas ge komen om Zierikzee voor een bijzonder hoge vloed 2.65 m. N.A.P. of meer te vrijwaren. Onopgemerkt En nadien heeft de keersluis zijn nut al vaak bewezen. In de meeste gevallen onopgemerkt. Met havenmeester Schot hebben we in het bedieningshuis op de sluis de rapporten van ae machinist eens doorgenomen. Daaruit blykt, dat de sectordeuren in de laatste drie jaren 117 maal legen elkaar zyn geschoven om het opdringende wa ter in het kanaal een halt toe te roepen. In i960 gebeurde dat S3 maal; in 1961 32 maal en het nu afgelopen jaar ge middeld eenmaal per week: 52 maal. Duidelijk valt uit ae opsomming te le zen, dat de sluïtïngsmomenten van de deuren zich concentreren op de zoge naamde giertijden. Vaak tweemaal per etmaal is het bedieningshuis dan gedu rende verschillende uren bezet. .f en toe tekent de machinist in zijn •erkrapport de oorzaak van de hoge waterstand aan. De recente storm van zestien november heeft in het bestaan van de keersluis de hoogste waterstand voor de sectordeuren opgeleverd: 3.02 -f N.A.P. Een maana later, op 16 december vorig jaar werd precies drie meter geregistreerd on de peilschaal. Het jaar 1962 heeft nog een extra ho ge waterstand laten zien. Op 16 februa- (Zie slot pag. 2 kol. 6)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1