PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DE GAULLE WIL NOG NIET BESLISSEN OVER „P0LARIS"-AANB0D President-directeur Van der Beugel verlaat K.L.M. per 31 maart Samenwerking bij ontwikkeling van Sloe centraal in toespraken bij intrede Souburgs burgemeester Fransen houden vast aan eigen kernmacht Opnieuw stagnatie, nu door beijzelde wegen Jadotstad in handen van de V.N. Bezorging P.Z.C. Dr. v. Konijnenburg gaat op 11 januari naar Djakarta Zonder winst Vandaag 206e jaargang - no. 3 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESK1NSE COURANT EN VRIJE STEMMEN A, B- 5,™e,Lf? Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8.00 perkw.; franco per post ƒ8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vllssingen: WaJstraat 58-60. tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643), Middelburg: Markt 51. t»! 3841 'b.g.g. red. 2078/3169, adv 2375), Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 Cb.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: red. tel. 2116. adm. tel. -911. Zierikzee- red tel 2425 adm. tel. 2094. Q Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Vrijdag 4 januari 1963 VOORLOPIG ANTWOORD NAAR V.S. LANGDURIG OVERLEG NODIG President de Gaulle heeft de deur wijd open gelaten voor verdere Frans-Amerikaanse besprekingen over president Kennedy's aan bod om Frankrijk „Polaris"-raketten te leveren. Het Franse staatshoofd acht het mogelijk dat hij later in het jaar een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot zal hebben. De Gaulle gaf echter tegelijkertijd te kennen dat hij vastbesloten was de tenuitvoerlegging van zijn plannen inzake een onafhan kelijke Franse kernmacht voort te zetten en het Franse defensie apparaat zelf in handen te houden, zonder inmenging van Ame rika. De minister van voorlichting, Alain Peyrefitte, kondigde na een gis termorgen onder leiding van de Gaulle gehouden kabinetszitting aan dat men woensdag een voor lopig antwoord op het Amerikaan se aanbod naar Washington had gezonden. Sneeuw, ijzel, vorst en af wisselend dooi dwingen ons nogmaals een beroep te doen op de clementie van onze le zers. Nog steeds is het name lijk mogelijk, dat door de gladheid van de wegen ook enige stagnatie veroorzaakt wordt in de expeditie van de Provinciale Zeeuwse Cou rant. Natuurlijk: U krijgt de krant, ook vandaag. Maar misschien wat later dan ge woonlijk. Gevluchte Bulgaarse piloot weer vrij Miloesj Solakov, een tweede-luitenant van de Bulgaarse luchtmacht die in januari vorig jaar met een Mig-straal jager dicht by een -aketbasis van de N.A.V.O. in de buurt van Bari een mis lukte noodlanding maakte en door de Italiaanse autoriteiten onder verdenking van spionage gevangen werd gehouden, is in vrijheid gesteld. De rechter van instructie achtte geen grond van de beschuldiging van spiona ge aanwezig. De openbare aanklager heeft tegen dit besluit beroep aangete kend. Kort na de landing verklaarde de Bul gaarse regering in een nota aan de Italiaanse regering, dat Solakov een on ervaren vlieger was, die tijdens de be trokken vlucht niet op een militaire mis sie was, doch tijdens een oefenvlucht de koers was kwijtgeraakt. In een op 25 januari vorig jaar door 't Italiaanse ministerie van defensie uit gegeven verklaring was gezegd, dat het vliegtuig fotomateriaal en wapens aan boord had en dat deze omstandigheden, evenals het verhoor van de vlieger alle aanleiding gaven tot de veronderstelling dat hier sprake was van een poging tot luchtspionage. De heer en mevrouw Ter Haar Romeny bij het betreden van het gemeentehuis. (Foto P.Z.C.) vangen. Bohlen was woensdag uit Wash ington teruggekeerd en haa onmiddel lijk een gesprek gevoerd met de minis ter van buitenlandse zaken, Maurice Couve de Murville. Functionarissen meenden dat de Franse president en Bohlen het hoofdzakelijk over het aan bod op het stuk der „Polarïs"-raketten zullen hebben. Geen onderzeeboten Peyrefitte zei dat het voorlopige ant woord de volgende punten bevatte: Er is geen sprake van een onmid dellijke verwerping van het aanbod, Frankrijk vindt het niet nodig met een een beslissing te nemen omdat het niet beschikt over de nodige on derzeeboten en atoomkoppen. De technische problemen die uit het aanbod voortvloeien zullen langduri ge besprekingen nodig maken. Frankrijk is ondanks het Amerikaan se aanbod nog steeds van plan zijn eigen onafhankelijke atoomzwaard te smeden. Het wil voorts zijn nationa le defensieapparaat in eigen handen hóuden. Geslaagde proef De Franse minister van defensie, Pierre Messnier, verklaarde tijdens de kabi netszitting dat Franse technici 10 da gen geleden te Colomb Beehar, in de Sahara-woestijn, een geslaagde proef met een Franse raket hadden genomen. De raketmotor werd gevoed met vaste brandstof. Men maakte niet bekend wel ke soort raket was beproefd. Gecombineerde straf voor verduistering van één ton De rechtbank te Amsterdam heeft de 44-jarige autohandelaar J. van der S. uit de hoofdstad wegens verduistering van circa één ton ten nadele van de Groninger financieringsbank te Mid- delstum veroordeeld tot 12 maanden ge- gevangenistraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. Er was een jaar en acht maanden tegen hem geëist. De man had een contract met de bank, die de aankoop van auto's voor hem fi nancierde. Hij moest de opbrengst van de wagens die hij verkocht binnen 24 uur aan de bank afdragen, doch had dit niet gedaan. De dagvaarding vermeldde een totaal van 62 auto's. Van der S. had met het geld zijn speelschulden en leningen die hij had aangegaan in verband met zijn goklust, afbetaald. De totale schuld van de autohandelaar bedraagt een kleine kwart miljoen. Met zijn gezin was de man naar Spanje gegaan, doch hij was later naar Nederland teruggekeerd en had zichzelf bij de justitie gemeld. Sneeuw grotendeels opgeruimd Steeds meer hinder voor scheepvaart door het pakijs Wat de sneeuw betreft is de toe stand op vele Nederlandse wegen gisteren verder verbeterd, maar de ijzel maakte de wegen in grote de len van het land levensgevaarlijk, Gisteravond zag de toestand er als volgt uit in Noord-Holland waren de wegen moeilyk te berijden door de gladheid, de binnenwegen waren zeer glad. De bus diensten van de N.A.C.O. in en om Hoorn waren gestaakt. De diensten van de N.Z.II.V-M. werden na 6 uur gisteravond hervat, maar moesten later weer worden stilgelegd. In Zuid-Holland was de toestand vrij wel hetzelfde. De bruggen in de buurt van Rotterdam gaven nogal wat moei lijkheden. In en om Dordrecht waren alle busdiensten gestaakt. Ook in Noord-Bra bant, Limburg en Utrecht waren de wegen over het algemeen zeer glad. Gelderland had behalve van de gladheid ook nog van de stuifsneeuw te ljjden. In de Achterhoek kwamen vertragingen voor. Voor Overijsel hetzelfde beeld. Isolement In Drente streed men nog steeds tegen de stuifsneeuw. Een zevental -dorpen was nagenoeg nog geheel geïsoleerd; vele binnenwegen zaten nog dicht. De hoofdwegen waren wel berijdbaar. De zuidwesthoek van Friesland verkcer- noodgedwongen verlengd- De grote gen in Friesland zyn over het algemeen redelyk bruikbaar. In Groningen waren de hoofdwegen eveneens begaanbaar, maar leverden de binnenwegen moeilijkheden op door vast- gereden sneeuw. De afsluitdijk kon in konvooi achter 'n bulldozer worden over gestoken, maar de K.N.A.C. raadde de weggebruikers gisteravond aan van deze route liever geen gebruik te maken. Geen vluchten Alle Europese vluchten vanaf de luchthaven Schiphol zijn gisteren af gelast. Gisteravond konden ook de internationale vluchten niet meer doorgaan. De luchthaven bleef wel bereikbaar voor binnenkomend ver keer. Van het vliegveld Zestienhoven in Rotterdam zijn sinds gistermiddag geen vliegtuigen vertrokken. De scheepvaart op de rivieren rond het eiland van Dordt ondervond gisteren gro te moeilijkheden door het steeds dichter op elkaar pakkende ijs, dat van „boven" kwam. Op de Oude Maas, de beide Mer- wedes, de Dordtsc Kil en de Noord was een verkeer mogelijk, uitgezonderd voor xachtige sleepboten. Men is inmiddels begonnen voorzieningen te treffen. Ook de kleine zeeschepen op de Noordzee ondervonden hinder van de vorst en de harde wind. Vele schepen kwamen dik onder 't ijs IJmuidcn binnen, doordat het buiswater bevroren is op dek, brughuis en in het want. De bootdienst op Texel moest gisteren worden stilgelegd. Adenauer gaat op 21 januari naar de Gaulle Bondskanselier Adenauer en president de Gaulle zullen op 21 en 22 januari a.s. in Parijs besprekingen voeren over de belangrijkste grondslagen voor de voor- Adenauer zal vergezeld zijn van onder anderen de minister van buitenlandse za ken Schroder en de nieuwe minister van defensie, Kai-Uwe von Hassel. „In belang van het bedrijf" Geen verband tussen rapport -MacKinsey en ontslag (Van een onzer verslaggevers) Het ontslag van de president-direc teur van de K.L.M., drs. E. H. van den Beugel, is definitief. Het zal op 31 maart 1963 ingaan. Nadat de vergadering van commissaris sen van de K.L.M. voltallig de ge hele dag bijeen was geweest, werd gisteravond om 8.15 uur een com muniqué uitgegeven van de volgen de inhoud: „De raad van commissarissen der K.L.M. N.V. deelt mede. dat drs. E. H. van der Beugel besloten heeft zijn functie als president-directeur en lid der directie van de maatschappij neer te leggen. De raad meent dit besluit te moeten eerbie digen en zal aan de algemene vergade ring van aandeelhouders voorstellen per 31 maart, 1063 het gevraagde ontslag op de meest eervoile wijze te verlenen met bijzondere dank voor de goede diensten door hem aan de K.L.M. bewezen. Aan de heer Van der Beugel is met ingang van heden verlof verleend voor een pe riode van rust, welke hij op medisch advies in acht moet nemen". „In de loop van de volgende week zal de raad van commissarissen over de sa menstelling van de directie nadere me dedelingen doen. De president-commis saris, ar. ir. F. Q. den Hollander, zal tijdelijk het voorzitterschap der directie vergaderingen op zich nemen". Geen der commissarissen was, toen de vergadering uiteenging, bereid enige commentaar te geven op de gebeurtenis sen van deze dag. Unaniem werd ver wezen naar het communiqué. Deze officiële mededeling van de zij de van de raad van commissarissen van de K.L.M. kwam na een dag, waarin de spanning in het hoofdkan toor van de K.LJM. in Den Haag voelbaar was opgelopen. Vrij kort nadat om 10.00 uur de volledige raad van commissarissen van de K.L.M. was bijeengekomen, werd het eerdere bericht, dat drs. E. H. van der Beu gel zijn ontslag had aangeboden als president-directeur van de K.L.M., officieel bevestigd. Kort daarop volgde de mededeling, dat drs. Van der Beugel op medisch advies een korte periode rust zou nemen. Hier uit kon geconcludeerd worden, dat de raad van commissarissen het ontslag nog in beraad had. Voorts werd toen ook medegedeeld, dat ir. F. Besangon, de plaatsvervangend president-directeur, zou optreden als voorzitter van de di rectie. De nadruk werd er echter op ge legd, dat men uit deze waarneming geen enkele conclusie mag trekken. Van de zijde van de K.L.M. werd met nadruk ontkend, dat het ontslag van drs. Van der Beugel verband hield met het rapport, dat het bureau Mackinsey expert in organisatieproblemen, ook op luchtvaartgebied, heeft uitgebracht over de organisatie van de K.L.M. Dit rap port is opgesteld op verzoek van direc tie en de raad van commissarissen van de K.L.M. DRS. E. H. VAN DER BEUGEL ...rustperiode... Een hevige brand heeft in Philadelphia 40 huizen en een pakhuis van negen verdiepingen in de as gelegd. Honder den brandioeerlieden streden tegen liet vuur. De schade wordt geschat op ver scheidene miljoenen dollars. Op de fo to stort een gevel van een warenhuis in. Dr. E. van Konijnenburg, de gewe zen onderdirecteur van de K.L.M. die belast is met de onderhandelin gen over landingsrechten in Dja karta, zal, naar wij vernemen, op 11 januari naar Indonesië reizen. Hij hoopt daar opnieuw besprekin gen te voeren met regeringsautori teiten. Oorspronkelijk zou dr. Van Konijnen burg gisteravond naar New York vlie gen om contact op te nemen met de In donesische vertegenwoordiging bij de V.N., die daar nog steeds in geregelde verbinding staat met de Nederlandse afvaardiging over de uitvoering van het akkoord en andere Nederlands-Indone sische vraagstukken. Hij zou dan maandagochtend 7 januari in Den Haag terug zijn en 's middags weer vertrekken voor een kort bezoek aan Engeland. Aan het einde van de volgende week zou hij naar Djakarta vliegen. De gebeurtenissen rond het ontslag van president-directeur Van den Beugel heb ben dr. Van Konijnenburg genoodzaakt zijn vertrek uit te stellen. Hij heeft gis teren besprekingen gevoerd met onder meer de raad van commissarissen en de nieuwe president-directeur ir. F. Besan gon. Of dr. Van Konijnenburg nog naar New York zal reizen is niet bekend. Hij heeft de afgelopen dagen veelvuldig contact gehad met Nederlanders die spoedige toenaderingen tussen Neder land en Indonesië voorstaan, zoals on dermeer prof. F. J. F. M. Duynstee en enige leden vah de vroegere groep- Rijkens. In Italië zal de militaire dienstplicht van 18 maanden op 15 maanden worden ge bracht. Een desbetreffend wetsontwerp zal volgende maand bij het parlement worden ingediend. Aan de andere kant zal het aan tal dienstplichtigen worden uitgebreid. DEFECT AAN „TELSTAR I" NA VIJF WEKEN WEER HERSTELD De Telstar 1 heeft gisteren na een onderbreking van 5 weken zijn werk in de ruimte hervat. De American Telephone and Telegraph Go" deelde mede dat ingenieurs er in geslaagd waren de ontvanger en de zender van de satelliet door een commando van de aarde weer in werking te stellen. Vandaag zal men proberen een televisie-uitzending met Europa tot stand te brengen. De Telstar werd op 10 juli 1962 gelanceerd. Op 23 november van dat jaar, na meer dan 4 maanden van succesvolle proeven en demon straties viel de verbinding met de satelliet uit als een gevolg van elek tronen in de stralingsgordel rond de aarde. Men is voornemens het vol gend voorjaar een tweede Telstar te lanceren. B. H. G. TER HAAR ROMENY GEÏNSTALLEERD Geloof in eigen gemeente sterker SODBURG HEEFT WEER een burgemeester! Tijdens een gisteren gehouden buitengewone raadsver gadering is de heer B. H. G. ter Haar Romeny, tot dan toe burge meester van YVolphaartsdïjk, in de raadszaal van liet gemeentehuis voor het „front" van een groot aantal genodigden, ingehaald in en geïnstalleerd tot eerste burger van deze Walcherse gemeente. Sou burg is bijzonder verheugd over deze benoeming, dat bleek wel uit de vele toespraken, die tot het burgemeestersgezin gericht wer den. Toespraken, waarin de Sou- burgers niet alleen hun steun toe zegden, maar waarin ook sterker dan voorheen het geloof doorklonk, dat de gemeente nu zelfstandig zal blijven. Bij de installatie van bur gemeester Ter Haar Romeny viel ook vele malen het woord samen werking. Met name enkele burge meesters van buurgemeenten leg den er de nadruk op in hun toe spraken, nadat in de installatïere- de van Souburgs nieuwe burge meester die samenwerkingsgedach- te centraal gesteld werd bij de vol gens de heer Ter Haar Romeny fascinerende opgave Souburg in het zich ontplooiend Sloegebied een duidelijke plaats te mogen ge- Nadat burgemeester en mevrouw Ter Haar Romeny de raadszaal waren bin nengeleid door mevrouw W. Postema- Woldhek en de heer W. M. Janssen, richtte waarnemend burgemeester F. Leenhouts zich tot de nieuwe eerste burger. De heer Leenhouts noemde de 3e januari een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van Souburg. Hij wees| er daarbij op, dat de benoeming van de heer Ter Haar Romeny is gevolgd op een periode van rond 4 "jaar, waarin Souburg geleid is door waarnemende burgemeesters, eerst door de vorig jaar overleden oud-burgemeester A. H. S. Ste merding, die de heer Leenhouts roemde om zijn voortreffelijke leiding, daarna door wethouder M. A. v. d. Putte, die zaterdag j.l. bij zijn afscheid dank ge bracht werd voor de vele goede talen ten, waarmee hij Souburg diende. Loco-burgemeester Leenhouts merkte verder op weinig ervaring te hebben bij de installatie van eerste burgers, omdat de vroegere burgemeesters lange ambtsperioden als zodanig werkzaam waren. Hij hoopte, dat dit met de heer Ter Haar Romeny even eens het geval zal zijn. De heer Leen houts hoopte in dit verband, dat zo snel mogelijk kan worden begonnen met de bouw van de nieuwe ambts woning. Vervolgens schetste de waarnemend bur gemeester ïn het kort hoe Souburg er thans „voorstaat", onder andere op ker kelijk gebied, ten aanzien van het on derwijs, de sport, waarbij hij wees op de dringende behoefte aan ontspannings- aeeommodatïe voor de jeugd en aan een nieuw zwembad en de gezondheidszorg. Vervolgens hing de heer Leenhouts de nieuwe burgemeester de nieuwe en fraaie ambtsketen om. „U heeft thans uw intrede gedaan in een gemeente, waar eens Marnix van Sint-Aldegonde zetelde", betoogde de loco-burgemeester, die mevrouw Ter Haar Romeny bloemen aanbood en de kinderen van het. burge- meestersechtpaar een geschenkje. CONSTRUCTIEF Namens de raad richtte de heer A. W. Bouff zich tot de heer Ter Haar Ro meny. Hoewel de heer Bouff veronder stelde, dat niet elke raadsgroepering met evenveel vreugde een c.h .-burge meester zal hebben begroet, verzekerde hij, dat de gehele raad zeer ingenomen is met de benoeming. De heer Bouff hoopte, dat de heer Ter Haar Romeny een waardig opvolger zal worden van burgemeester Stemerding. Hij betoogde dat de Souburgse raad kan bogen op een jarenlange constructieve arbeid, die waarlijk niet begon na de aanval op de zelfstandigheid van de gemeente. Nadat burgemeester Ter Haar Romeny dank had gebracht aan H.M. de Konin gin en allen, die aan zyn benoeming meewerkten, verklaarde hij ïn zyn in stallatierede. dat zijn gezin in Wol- phaartsdijk vele dierbare herinneringen achtergelaten heeft. Hij verzekerde al les te zullen doen om de belangen van Souburg recht te doen wedervaren, als mede de zich zo duidelijk manifesteren de bloei te he vorderen. „Zo hebben man nen voor mij het ook gedaan", merkte de burgemeester op. GELIJKWAARDIG •Met name gingen ile gedachten van de heer Ter Haar Romeny uit naar oud-burgemeester Stemerding. Hy ge voelde het als een grote eer zijn op volger te mogen zijn. „Ik zal mij ge lukkig prijzen wanneer ik er in zou mogen slagen een gelijkwaardige plaats in de harten der ingezetenen te veroveren", betoogde de burgemees ter. Hy herinnerde vervolgens aan de dank, die wethouder Van de Put- 'e ontving voor zijn onversaagdheid (Zie slot pag. 2 kol. 5) In de eerste weken van de maand janu ari pleegt er nogal druk gepraat te worden over „winst". Dat woord wekte vroeger in de kringen van de kleine man afkeer, omdat er toen een pijnlijk ver band bestond tussen het vergroten van de winsten door het drukken van de lo nen. Die tijd is voorbij en daardoor heb ben velen ook in de groep van de loon- trekkenden een beter inzicht gekregen in het winstbegrip. De winst is namelijk een heel belangrijke graadmeter voor de gezondheid van een onderneming. Het is bepaald een veeg teken voor een on derneming wanneer zij geen winst meer maakt. En nu valt het op, dat er in de eerste dagen van dit jaar weinig optimis tisch gesproken is over de winst bij en kele bijzonder grote ondernemingen in ons land. Het gaat niet goed met het mijnbedrijf in Limburg, waarin behalve veel geld, toch ook een stukje nationale trots van Nederland was geïnvesteerd. Lange tijd exploi' .erd_-i deze mijnen het enige delfstof fenbezit van on land en er is ïn het mijnbedrijf aardïf verdiend. In Lim burg staat men voor de vraag 1 ie bij wegsmeltende winsten het bedriji toch nog rendabel kan worden gehouuen. Lat zal een moei lijke opgave blijken te zijn. Eenzelfde teruggang doet zich voor bij de Nederlandse Spoorwegen. Het Nederlandse volk heeft na de jongste wereldoorlog honderden miljoenen gul dens opgebracht om het herstel van de spoorwegen mogelijk te maken. Het werd een mooi en modern bedrijf, maar het zal nu met verlies werken en er is al een noodkreet opgestegen. Men heeft gevraagd om verhoging van de spoor- tarieven voor het reizigersvervoer, na dat een bepaald pittige verhoging voor het vrachtvervoer al enige tijd geleden werd doorgevoerd. Ook voor dat bedrijf breekt een moeilijk jaar aan! Dan is er een alarmkreet van de direc teur-generaal der P.T.T. Hij heeft ver klaard, dat de winsten op bepaalde sec toren van zijn bedrijf nog maar nauwe lijks toereikend zijn om de verliezen in andere sectoren te dekken. Ook daar dus over het geheel genomen een teleurstellend bedrijfsresultaat, dat tot nadenken moet stemmen. Tenslotte is er de K.L.M., een bedrijf, dat ook een brok nationale trots vertegenwoordigt en dat al langere tijd met moeilijkheden worstelt. Over dat be drijf is een somber efficïencyrapport uit gebracht. De huidige president-directeur hij was eerst kort in functie heeft het bijltje er bij neergelegd. In het rap- >ort wordt onder meer gesproken over iet terugbrengen van de K.L.M. tot een zo bescheiden luchtvaartmaatschappijtje als de Swiss Air thans is. Deze Zwitser maatschappij kwam tot nog toe op fortuinlijke wijze door de algemene luchtvaartmisère heen. Zou deze inkrimping doorgaan, dan zou het Nederlandse volk een grote toe komstverwachting armer worden. Velen van ons hebben zich verbeeld, dat de Nederlanders, die als vrachtvaarders in de achterliggende eeuwen een machtige traditie hebben opgebouwd en die thans beschikken over de grootste handelsha ven ter wereld, ook op het gebied van het luchtvaartvêrkeer een belangrijke internationale positie konden verwerven. Voor het verwerven van die positie is door de K.L.M.-leiding vele jaren hard gewerkt. Helaas is de K.L.M. het slacht offer geworden van twee ongunstige factoren: de algemene luchtvaartmalaise en de bijzondere bescherming, welke de meeste landen aan hun nationale lucht- vaartlijnen geven. Welke oplossing gevonden zal worden voor de moeilijkheden bij de K.L.M. is thans nog onbekend, maar de summiere publikatie van enkele gegevens uit het efficiencyrapport en ook het plotseling heengaan van de huidige president directeur wekken sombere vermoedens. Als de winst wegsmelt en er geen nieuwe winstmogelijkheden zicht baar zijn, dan is meestal reorganisatie en inkrimping het enige redmiddel. Dat geldt niet alleen voor de KLJM., dat geldt voor elk bedrijf. En daarom stemt het in de januarimaand bepaald wel tot nadenken, wanneer een aantal grootbe drijven het sein op onveilig moet zetten! Troepen van de Verenigde Naties hebben gisteren de belangrijke Katangaanse mijnstad Jadot stad bezet. Dit werd door de Verenigde Naties in Leopold- stad bekendgemaakt. De strijdmacht van de volkerenorgani satie beheerst thans Elisabethstad, Kipoesji, Kamïna en Jadotstad. Daar mee heeft zij een belangrijke greep op de verbindingswegen in Zuid-Ka- tanga en is de weg geopend naar Koiwczi, de luchtbasis van de Ka- tanganen. Over de verblijfplaats van president Tsjombe. die in de afgelopen dagen in Jadotstad was, is niets bekend. Vermoed wordt, dat hy naar Kolwezï De installaties van de Union Minière in .Jadotstad zijn onbeschadigd in han den van de V.N.-troepen gevallen. Katangaanse soldaten hadden woens dagavond geëist dat de fabriek zou worden opgeblazen, de stad zou wor den geëvacueerd en de voornaamste gebouwen in brand zouden worden gestoken. is het 200 jaar geleden, dat de Engelse operacomponist Stephen Storace te Londen werd geboren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1