Debat in kamer van koophandel over streekplan Schouwen-Duiveland Niesbui kostte boer uit Nieuwerkerk 30 boete Overzicht situatie in Zeeuwse bedrijfstakken Tijd is na nog niet rijp voor een dergelijk plan' WALCHEREN ZUID-BEVELAND AGENDA SIuis-Brugge op de schaats SCHIPPER KREEG 50,- BOETE VOOR VAREN AAN BAKBOORDZIJDE 7FEUWSCH-VLAANDEREN DONDERDAG 3 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 6 ALGEMENE VERGADERING IN GOES Het door liet bestuur van de kamer van koophandel en fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland aan Gedeputeerde Staten van Zeeland verzonden bezwaar schrift tegen het ontwerp-streekplan Schouwen-Duiveland heeft een punt van uitvoerige bespreking uitgemaakt in de woensdagmorgen in de „Korenbeurs" te Goes gehouden vergadering. Vrijwel algemeen waren de leden het in grote lijnen eens met het standpunt van het bestuur. Daarbij werd met name gesteld, dat de tijd nog niet rijp is voor een streekplan. Men zou niet graag zien, dat in dit stadium bepaalde ontwikkelingen werden vastgelegd, waarvan men niet meer zou kunnen afwijken. Verschillende leden van de kamer van koophandel spraken in dit verband van een „keurslijf* voor Schouwen-Duiveland. Overigens was de vergadering vrijwel zonder uitzondering van oordeel, dat voor de toe komstige ontwikkeling van Schouwen-Duiveland wel bepaalde richtlijnen zul len moeten worden-aangehouden. Eén lid was er, die ter vergadering verklaarde het standpunt van het be stuur niet te kunnen onderschrijven, namelijk de heer C. Hoek, die het be paald niet eens was met het verzoek van de kamer aan Ged. Staten om het ontwerp-streekplan in te trek ken. Zyn uitgangspunt was, dat in het kader van de ruimtelijke orde ning moet worden getracht een har monische ontwikkeling voor de be woners van de streek te bevorderen. Hiervan uitgaande en mede gezien ook de ontwikkeling van Schouwen in het Zeeuwse geheel achtte hij een streekplan noodzakelijk. De heer Hoek was verder van oordeel, dat bezwaarschriften kunnen worden in gediend. Van belang vond hij, dat hier door de mogelijkheid wordt geopend voor de Zeeuwse Statenleden om in het openbaar over het plan te discussiëren. In zijn toelichting had Kammeraad verklaard, dat het bestuur: alle facetten rond het streekplan uitvoe rig en diepgaand heeft bestudeerd. Daar na was er volgens de voorzitter ge gelegenheid meer deze aangelegenhi in plenaire zitting van de kamer te be handelen. Tegen deze gang van zaken uitte de heer Hoek eveneens bezwaren. Hij zou graag gezien hebben, dat deskundigen het plan hadden toegelicht voor de le den van de kamer van koophandel. Onzeker Door tal van onzekere factoren, welke rond de ontwikkeling van Schouwen- Duiveland spelen, is het bestuur tot de overtuiging gekomen, dat de tijd nog niet rjjp is om met een streek- Klan te komen, betoogde de heer iammeraad. „Niemand kan voor spellen hoe de ontwikkeling var Schouwen is. Als een streekplan een maal vast ligt, is het moeilijk er iets aan te veranderen", stelde hy. De heer C. F. v. d. Peyl noemde later als „schoolvoorbeeld" Vrouwenpolder. Daar zit men met de brokken van het streekplan", zei hij, doelend op de pro blemen rond de bouw van een Eurotel. De heer J. H. Roose constateerde, dat de bezwaren zich vooral richten tegen te grote verstarring. Hij was de me ning toegedaan, dat enige planning van de centrale overheid wel gewenst is. Be paalde richtlijnen en voorbereidings plannen zag hij als een mogelijke oplos sing. Waardering voor het bezwaarschrift van het bestuur had de heer L. van 't Westende, die een streekplan een „keurslijf" noemde. Eveneens van zijn waardering getuigde de lieer. W. P. J. Baars, die echter tot zjjn spyt de waar dering van het kamerbestuur had ge mist voor de pogingen van het provin ciaal bestuur om op Schouwen-Duive land enige richting aan de toekomstige ontwikkeling te geven. Zowel deze spre ker als daarna de heer H. Beenhakker beiden instemmend met het bezwaar schrift van het bestuur vonden, dat het rekest op bepaalde punten wat negatief was gesteld. Het. standpunt van liet. bestuur nader uiteenzettend, verklaarde de secretaris van de kamer, mr. W. M. Otten, dat als do toekomst onzeker is, het maken van een streekplan nog niet aan de orde is. Hij vond wel argumenten aanwezig voor een „zeer soepel plan". Ely dacht aan bepaalde richtlijnen. „Dan ben je niet geheel stuurloos", betoogde de heer Ot ten. Door het geven van richtlijnen kun nen de uitbreidingsplannen van de ge meenten zich aanpassen. Het huidige ontwerp-streekplan noemde hij voorts te detaillistisch. Spreker wees er nog op, dat steeds meer de gedachte veld wint in Nederland, dat in "vele gevallen de voorkeur dient te worden gegeven aan een structuurplan boven een streek plan. Met de aantekening van de heer Hoek, dat hij „tegen" was, ging de ka mer vervolgens akkoord met de door het bestuur gevolgde gedragslijn. In de rondvraag vroegen verschillende sprekers de aandacht. De heer E. T. Oosterhuis wees er op, dat in de avond uren van 5 tot 10 uur in de maan den mei tot en met oktober grote stag natie voorkomt in het internationaal te lefoonverkeer. Het nummer 0010 in Rot terdam is dan overbelast, verklaarde hij. „Soms moet je drie kwartier lang bellen om de centrale (in Rotterdam) te krijgen". De voorzitter zegde toe deze aangelegenheid te zullen bekijken. De heer J. Germig merkte op, dat het be drijfsleven moeilijkheden heeft onder vonden van de door de P.T.T. getroffen maatregelen om 24 en 31 december als een zaterdag te beschouwen. Ook hier omtrent zal het bestuur van de kamer zich oriënteren, zegde de heer Kamme raad toe. Tevoren waren enkele huishoudelijke punten afgewerkt. Geïnstalleerd werdi de nieuwe leden van de kamer van koophandel, de heren A. C. J. Maljers V. C. Polderdijk. Bij de bestuursver kiezing werden herkozen de heren C. A. Kammeraad als voorzitter en de he ren K. van Everdingen en C. F. v. d. Peijl, resp. als eerste en tweede plaats vervangend voorzitter. De voorzitter deed voorts mededeling van een „Zeeuwse primeur" van de ka mer. De postcheque- en girodienst heeft de kamer van koophandel de primeur gegeven van een nieuw ontwikkeld sys teem van betaling per postgiro var de jaarlijkse bijdragen aan de kamer, namelijk met voorgeponste acceptgiro kaarten, hetgeen een grote vereenvoudi ging betekent. VLISSINGEN Overnachtingen herberg „De Scheldestroom' Volgens het overzicht van de overnach tingen in de jeugdherberg „De Schelde stroom" te Vlissingen, maakte men in maand juli van 1962 de grootste drukte mee. Er waren toen 2048 over nachtingen. Van het aantal buitenlan ders, dat in die maand de jeugdherberg bezocht, waren de oosterburen sterk in de meerderheid. Men noteerde toen 845 overnachtingen van Duitse vakantiegan gers. In augustus liep dit aantal op tot 1139. Totaal waren er in de augustus maand 1972 overnachtingen. In 1962 waren er totaal 6161 overnachtingen, waarvan 2467 van Nederlandse vakan tiegangers. WESTKAPELLE Nieuwe secretaris „Nathaniël" De heer P. van Vaardegem uit West- kapelle is dezer dagen tot secretaris van de jongensclub „Nathaniël" gekozen. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen 29-12: Antartica van Antwerpen, Meidoornsingel van Antwerpen, Rokita van Antwerpen, Gea M van Antwer pen, 30-12: Barendsz van Antwerpen, Kori Antwerpen. Suffren van Boulogne, Hen van Gent., Arvo van Antwerpen, Nimrod Gent, Petrell van Terneuzen, Alexandra an Sas van Gent, 31-12: Tika van Lon den, Caland van Antwerpen, 1-1: Domlnence van Londen, Öe'sslegate van Antwerpen, Ada Ferrer van Antwerpen, Otto Preiss van Zwe den, 2-1: Zaanstroom van Amsterdam. Vlissingen vertrokken 29-12: Haukel'jell naai Saloniki, Auriga G naar Belfast, 30-12: Albert ar zee, Barendsz naar Dublin, Arvo naar Ipswich, Alexander K naar New Orleans, 31- 12: Petrell naar Beckton. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen 29-12: Ladon van Hamburg. Rudolf J van Les Qui- x, Albert Willem van Immingham, Markborg van Rotterdam, John M van Rot terdam, 30-12: Elga van zee naar Gent, Vali- van Hull, Huybergen van Hamburg, Oos- terburgh van Rotterdam, 31-12: Tasmanie GO17"? C.H.U.-F0RUM TE GOES In het kader van de actie voor de ka merverkiezingen 1963 belegt het hoofd bestuur van de C.H.U. op \Tijdag 11 ja nuari a-s. in de Prins van Oranje te Goes een forumbijeenkomst, die om 8 uur begint. In het forum hebben zit ting burgemeester B. H. G. ter Haar Romeny van Souburg, gedeputeerde A. J. Kaland, het Tweede-Kamerlid J- T. Melleina uit Nieuw Scheemda en ds. A. Oliemans uit Dordrecht, terwijl het fo- i gepresideerd zal worden door drs. Boers, secretaris van de De Savor- Aantal baden In de maanden oktober, november en december zijn in het badhuis van het Medisch Centrum tc Goes 8150 baden genomen. 's-HEER-ARENDSKERKE Gemeenteraad komt bijeen Dc raad van 's-Heer-Arendskerke komt op 11 januari bijeen. Op de agenda ko- mon o.a. de volgende punten voor: een voorstel om op verzoek van het bestuur van de r.-k. kleuterschool te Lewedorp over te gaan tot het verlenen van me dewerking ingevolge art- 50 der Kleu teronderwijswet inzake de verandering raamkozijnen en verbetering lichtinstal latie, een voorstel tot overname van Noordweegseweg te 's-Heer-Arendsker- kc (dorp) in verband met realisering van het industrieterrein van „de Brede Watering van Zuid-Beveland" en een voorstel tot aankoop van percelen bouwgrond gelegen in Nieuwdorp in verband met realisering uitbreidings plan. Voorts bevat de agenda een voor stel tot onbewoonbaarverklaring van de Eercelen Kerkplein 2 en 4 te 's-Heer- [endrikskinderen, het pand Nieuwe Rijksweg 12, onder Wissekcrke en ten- VANDAAG. Middelburg Electro: Zeven mannen zonder vrees. 19.30 uur, 14 Jaar. Van Benthem cn JulUng: Expositie De Lussanel. 9—18 uur. De Vier Windekes: Expositie cera miek. etsen en gravures Van Gelder. 9—18 uur. Vlissingen Alhnmbra: Flower drum song. 20 uur, a.l. Luxor: Geronimo. de laatste der Apachen. 20 uur, 14 Jaar. Souburg Gemeentehuis: Installatie bur gemeester B. G. H. ter Haar Romend, 14 Gors Grand: De overval, 20 uur. a.l. Boek handel De Jonge: Receptie t.g.v. hel hon derdjarig bestaan. 14.30—16 30 uur. Bergen op Zoom Roxy; Wolven in de schaapskooi. 20 uur, 14 Jaar. Zierikzee Huis van Nassau: Jubileumver- gndoring Vereniging van oud-leerlingen 'ulnhouwcursussen. 17 uur. slotte het pand Kerkring 18 te 's-Heer- Arendskerke. Andere agendapunten zijn nog de vaststelling van de grond prijs in het uitbreidingsplan te Nieuw dorp op 13,80 per vierkante meter, idem voor 's-Heer-Hendrikskinderen, waar de grondprijs zal worden vastge steld op 15, 18,15 en 20 al naar gelang de ligging van de bouwpercelen en een voorstel tot het verhuren van een viertal woningwetwoningen te Le wedorp. Nieuwjaarsreceptie gemeente Goes Evenals twee jaar geleden heeft het ge meentebestuur van Goes woensdagmid dag wederom een nieuwjaarsreceptie fehouden in de raadzaal van het stad- uis. Tal van ingezetenen kwamen het college van b. en w. hun beste wensen voor 1963 aanbieden. Onder de talrijke bezoekers wa ren doktoren, predikanten, industriëlen, hoofden van diverse in Goes gevesti~J~ diensten op het gebied van de landbo raadsleden, onderwijzers, vertegenwoor digers van het verenigingsleven in Goes KRABBEND1JKE Bevolking Krabbendijke groeide met 50 zielen Het zielental van de gemeente Krab- bendyke nam in het afgelopen jaar toe met 50. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 2855 (1447 man nen en 1408 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 67 (34 mannen en 33 vrouwen) en door vestiging met 69 (30 mannen en 39 vrouwen): het verminderde door overlijden met 19 (13 mannen en 6 vrouwen) en door vertrek met 67 (31 mannen en 36 vrouwen). Op 31 december 1962 bedroeg het in wonertal dus 2905 (1467 mannen en 1438 vrouwen). Er werden 14 huwelij ken voltrokken. Er werden geen echt- scheldingen ingeschreven. WAARDE Benoeming kerkvoogd en notabelen Tot kerkvoogd van de Nederlands her vormde gemeente te Waarde is herko zen de heer J. J. P. leper. Tot notabelen zijn herkozen de heren M. van Houte en A. Klap. Opbrengst<ikinderpostzegels en actie „Open het dorp" De leerlingen van de openbare school te Waarde hebben 236,aan kinderpost zegels verkocht. Voor de actie „Open Dorp" zamelden de leerlingen 83,15 in. Twee jongens, die met een marmotje langs de deur gingen, haalden 60,op. van Rouaan naar Gent. Seabreeze van Lon den. Eyo S van Hamburg, John V van Rou aan, Margriet Anja van Gothenburg. Calchas van Klaipeda. 1-1: XJsel van Rotterdam, Spoorsïngel van zee naar Terneuzen, Libe- riakust van Le Havre, John M van Amster dam, 2-2: Spolandia van Dieppe. Poseidon van San Juan. Vlissingen gepasseerd van Antwerpen 29-12: Averdijk naar Rotterdam. Spica naar Rot terdam, Gaasterland naar Harlingen/Tprneu- zen. Hoe Vinces naar Londen "van Gent. Kloosterdijlc naar Hamburg. Triton naar Rot terdam. Oranjefontein naar Amsterdam. Su- bra naar Rotterdam. Eagle naar Londen. Bennekom naar Amsterdam. 30-12: Antilla naar Vannes. Batavier III naar Gothenburg. SilvTetta naar Kopenhagen, Kamperdijk naar New York. Ladon naar Amsterdam. Lang- koeas naar Rotterdam, John M naar Amster dam, 31-12: Pial naar Londen, 1-1: Ooster- burgh naar Stockholm, Helios naar Aalborg. Met ingang van woensdagmiddag is de vaart van Sluis naar Brugge vrijgegeven voor de schaatslief hebbers. Binnen de kademuren heeft men de sneeuw geruimd en de vaart binnen de bebouwde kom van de gemeente met water be spoten, waardoor men thans de beschikldng heeft over een ijs baan, die in uitstekende staat ver keert. Het plaatselyk ijscomité heeft te vens besloten de traditionele toe ristenschaatstocht „Van Sluis naar Brugge en terug" te organi seren. Vanaf gisteren konden de lief hebbers voor deze tocht zich aan melden in hotel De Korenbeurs te Sluis. In de avonduren zal de vaart worden verlicht. Concert nationaal jeugdorkest is uitgesteld Als gevolg van de weersomstandigheden zal het concert, dat het 90 jongelui tel lende Nationaal Jeugd Orkest van de vereniging Jeugd en Muziek zaterdag a.s. in de Middelburgse Concert- en Ge hoorzaal zou geven, niet doorgaan. Dit besluit heeft het J. en M.-bestuur moe ten nemen in verband met de slechte toestand ran de wegen, waardoor men het niet verantwoord achtte de reis naar Zeeland te maken. Wel heeft de Walcherse afdeling van Jeugd en Muziek de verzekering gekre gen, dat bij de eerstvolgende tournee van het orkest in de richting Noord- Brabant en België een concert in Mid delburg gegeven zal worden. Het bestuur van J. en M. Walcheren verzoekt ons er op te wijzen, dat reeds gekochte plaatsbewijzen voor dit con cert „tegen betaling" weer ingeleverd kunnen worden bij de diverse verkoop adressen. Kantonrechter Middelburg Schuld aanvaring niet bewezen geacht In de haven van Hansweert kwamen in augustus twee schepen in aanvaring, het m.s. „Transport-31" en de „Leodie". Bij'liet onderzoek bleek dat de schipper van „Transport-31", C. A. R. uit Ant werpen de schuldige moest zijn, omdat hij 1) niet de stuurboord (rechter) zijde had gehouden en 2) omdat hij bij het verlaten van de steiger het vaarwater was overgestoken naar de bakboordzij de op té korte afstand van de naderen de „Leodie". Bij de behandeling voor de kanton rechter te Middelburg, mr. J. Moo- Ienburgh, werd de schipper C. A. vertegenwoordigd door zijn advocaat, mr. J. Mentink uit Rotterdam. Deze erkende het eerste ten laste gelegde feit, maar tegen punt 2 had hij vele bezwaren, die hij later in de verde diging naar voren bracht. De sluis- knecht J. v. d. V. uit Hansweert was getuige geweest van de aanvaring en verklaarde voor de kantonrechter, dat op het binnenvarende schip „Leo die" niets viel aan te merken. Hij wïjtte de aanvaring dan ook hele maal aan de schuld van de „Transport", die zijns inziens geen enkele reden had om bakboordzijde te gaan varen. „De loods aan boord van de Transport had wel mogen waarschuwen" merkte ge tuige op. Ook de verbalisant, wacht- Kantonrechter Zierikz.ee Aanrijding trekker met autobus gevolg IN DE BUURT van Nieuwerkerk heeft een boer op een traetor op 22 septem ber vorig jaar zo hard geniest, dat het Item 80,kostte. Woensdagmorgen kreeg de landbouwer A. G. uit Duive- land van de kantonrechter in Zierikzee, mr. W. E. van Vloten, do nota daarvan gepresenteerd. Het was namelijk een niesbui met kwade gevolgen geweest. Om in de ambtelijke stijl te blijven: G. wikte bij de ontlading van het prik kelende gevoel in zijn neus een afwij king met het stuur van zijn voertuig, waarachter een cultivator was gekop peld. Dat gebeurde juist op het mo ment, toen een autobus wilde inhalen. Er ontstond een aanrijding en enige schade was het directe gevolg. zitting in het trfeuwe jaar. Maar de man. die haar had begaan, werd her kend als de verdachte, die nog niet zolang geleden voor een verkeers- fout bij Zijpe was gedagvaard. En dat gaf de kantonrechter te denken. „Wee. de wolf die in een kwaad ge rucht staat. Het kon U wel eens geld gaan kosten". G- vond dat hij pech had gehad. Hij be streed de opvatting van de kanton rechter, dat hem onvoorzichtigheid in het verkeer kon worden aangere kend. Maar de waarnemend officier van justitie, mr. C. J- B. du Croo kende geen pardon voor de niesbui van de landbouwer. „Morgen is het kuchen, overmorgen hoesten en raakt het eind zoek Hij vorder de daarom ƒ30.boete of zes da gen hechtenis. De stereotiepe reactie „te veel" van de verdachte in zijn laatste woord beantwoordde mr. Van Vloten met de opmerking: „Het is eerder te weinig, zorg dat ik U hier de eerstvolgende tijd niet meer zie" en nat en glad wegdek speelde de Brui- nisser aannemer M. J. van de V. op 7 november in zijn woonplaats par ten toen hij op de hoek Ds. Waar- denburgstraat-Oudcstraat met zijn auto voorrang moest verlenen aan een van rechts komende personen wagen. „Op het moment, dat ik de ander zag, slipte mijn auto en reden we tegen elkaar". Dc verklaring klonk plausibel, maar de kantonrech ter informeerde toch nog even naar de snelheid van de aannemer Die bleelc op de onoverzichtelijke krui sing ongeveer 35 kilometer per uur te zijn geweest. „Tc hoog". U wist. dat het glad was cn dan dient men zijn snelheid aan te passen". De offi cier vroeg een geldboete van ƒ50. of 10 dagen, de kantonrechter maak te er ƒ40,of acht dagen van. Nonchalant toeval Zierikzecsc opticien C. B. reed op 7 december in een dichte mist zicht ongeveer 60 meter zonder deug delijk aeliterverlichtiiig op zijn auto over dc rijksweg te Nieuwerkerk. Daar werd hij aangehouden door een politic-anihtennar. Een procesverbaal was het gevolg. Voor de groene tafel moest B. een verklaring afleggen voor deze nonchalance. Do opticien stelde het slachtoffer te zijn geworden van het toeval maar hij maakte de zaak nog erger met de verklaring: „Ik wist dat het lampje neigingen vertoonde om niet te bran den". De officier „honoreerde" verzuimde maatregel bij deze weten schap met een eis van 25,of 5 dagen. De kantonrechter sloot zich hierbij aan met zijn vonnis. Ook al op de rijksweg 18 maakte op 15 angustus van het vorig jaar Steenbergse automobilist C. J. brokken toen hij een andere perso nenauto wilde inhalen, maar op het laatste nippertje de linkerbaan moest verlaten voor een uit tegen gestelde richting naderende tractor. De andere auto werd daarbij ge raakt. Tot zijn verdediging voerde W, aan, dat de tractor niet uit de zijweg was gekomen, maar plotse ling van het land de voorrangsweg opgedraaid was. Tegenover de politie had hij verzuimd dit mee te delen en ook getuigen hadden er met geen woord over gerept. De officier vroeg en de kantonrechter vonniste met 40,of 8 dagen hechtenis. NOORD-ZEELAND IJswedstrijden Nog steeds ondervinden de banen de ijsclub „Burgh-Haamstede" gretige aftrek, ondanks het feit dat het ijs door de vele sneeuwval wat in kwaliteit is achteruit gegaan. Zaterdagmorgen hield het bestuur wed strijden voor de jeugd. De uitslagen wa ren: Kleine meisjes, blokjes rapen: 1. Marga Steur. 2. Carla Glerum,, 3- Willy Kenters en 4. Elma Boogerd. Grotere meisjes, hard rijden: 1. Maddie Boo gerd, 2. Marga Steur, 3. Janneke Boot en 4. Carla Glerum. Kleinere jongens, blokjes rapen: 1. Johan Tuinman, 2. W. Siesse, 3. Jan Bijkerk. Hardrijden klei nere jongens: 1. Piet Landegent, 2. Rob bie Glerum, 3. Herman Padmos, 4. Bas Bijkerk. Hardrijden grotere jongens: 1. Hans Padmos. 2. Huib Boogèrd, 3- Nïc. Bijkerk en 4. Willem Boot. In de middaguren kwamen een flink aantal groteren aan de start voor hard rijden over 500 meter. Bij de deelne mers op kunstsohaatsen was de uitslag: 1. Han Tuinman, 2. Toon Rijnberg, 3- Rienus Kloet en 4. Adrie Kenters. Voor de groteren op „Noren" of doorlopers over dezelfde afstand ging de zege naar J. J. Geleinse uit Moriaanshoofd (Mïd- denschouwen), 2- Toon Rijnberg. 3. Jaap van Sluijs en 4. Leo Dijkman, die in de finale kwam te vallen. Sportavond in kader „Actie Sporthal" De Vlissingse boksvereniging D.O.S. or ganiseert op zaterdag 5 januari een sportavond in het Vlissingse Concert gebouw. Het programma vermeldt judo- en bokswedstrijden. In de P.Z.C. van 2 januari werd abusievelijk gemeld dat D.O.S. een en. ander 's middags zou or ganiseren. De aanvang is bepaald op acht uur. Deze avond wordt gegeven in het kader van de „Actie Sporthal". Hond liep in Renesse los: 20 boete Dat de maatregelen tegen de hondsdol heid geen halve zyn werd gistermorgen voor net kantongerecht van Zierikzee weer eens duidelyk. Bij verstek veroor deelde mr. W. E. van Vloten daar L. A. B. uit Renesse tot 20 boete. Tegen de regels van de recente verordening in liet deze op 7 november zyn hond loslopen in het dorp. Een dienstdoende politie ambtenaar heeft toen onmiddellijk pro- s-verbaal opgemaakt. meester le klas der rijkspolitie, C. G. uit Hansweert, was het hiermee eens in zijn getuigeverklaring. De officier van justitie, mr. P. C. Doe- dens, eiste voor sub. 1 een boete van 50. hij meende vrijspraak te moeten vorderen voor het tweede ten laste ge legde: het oversteken van het vaarwa ter. „Men kan hier niet spreken van overstekeh. want er is bewezen dat de „Transport" zich al in het vaarwater van bakboordzijde bevond, toen de „Leo die" aan kwam varen. Mr. J. Mentink stemde hiermee in. Wat betreft sub 1 pleitte hij nog voor een schuldigverkla ring zonder boete. „Natuurlijk is de schipper de verantwoordelijke persoon, maar de. loods gaf in dit geval de ver keerde aanwijzingen, waarop de schip per vertrouwde". Hij weest er voorts op dat ieder schip al een aanzienlijke scha de heeft, ongeveer 20.000. Mr. Moolenburgh vonniste conform de eis, 50 voor het niet stuurboordzijde houden en vrijspraak voor „het over steken". In antwoord op het pleidooi van de advocaat merkte hij nog op, dat de schipper zich niet voetstoots had moe ten neerleggen by hetgeen de loods zei". De kelner M. C. S. uit Middelburg beweerde in hoger beroep te gaan. Hij was het niet eens met de straf, die de kantonrechter hem oplegde: 30 en 3 dagen voorwaardelijke hechtenis met de proeftijd van 2 jaar en toewijzing van een civiele vorde ring ad 60. In kennelijke staat van dronkenschap trof men hem aan op de Rouaansekaai, waar hij door een ruit was gevallen van de caféhouder F. A. de J. De officier had een zelfde straf geëist. De gepensioneerde J. L- uit Vlissingen kreeg een boete van 30 omdat hij met zijn bromfiets geen voorrang verleende aan een auto op de Nieuwe Vlissingse weg by Souburg. „Ik ben een ongeluks vogel, ik zag hem niet. Ik schrok erg van de schikking van 40, het is een rib uit mijn lijf", sprak verdachte. „Ik wil wel dat U uw ribben behoudt" ant woordde de kantonrechter en deed 5 van de eis van de officier af. Gebroken arm Zaterdagmorgen heeft de '82-jarige me vrouw A. D.-de J. te Oostenand haar arm gebroken, tóén zij uitgleed ln de gang van haar woning. Zij werd op ad vies van dokter J. W. de Putter overge bracht naar een ziekenhuis te Bergen op Zoom. Kerkdienst ging niet door De hevige sneeuwjacht was er zondag de oorzaak van, dat de tweede dienst in de gereformeerde kerk te Oosterland niet kon doorgaan. De predikant moest namelijk van elders komen en men vreesde dat hij Oosterland niet zou kun nen bereiken doordat de sneeuw op som mige plaatsen wel een meter hoog was opgewaaid. P. MEERMAN 45 JAAR IN HET BOUWBEDRIJF De heer Piet Meerman Mz. uit Ooster land was dezer dagen 45 jaar in dienst van het bouwbedrijf J. Boogert. Bij zyn afscheid hij bereiktè op 1 januari de pensioengerechtigde leeftijd ontving hij van de Nederlandse aannemerspa troonsbond een zilveren legpenning. In 1917 kwam de heer Meerman in dienst van zyn oom, de metselaarspatroon L. W. Boogert. Na diens overlijden bleef de heer Meerman bij zijn zoon en opvolger, de heer J. Boogert in dienst. Ook toen deze op zijn beurt het bedrijf overdeed aan zijn zoon. de heer L. W. Boogert, bleef de heer Meerman bij deze aanne mer de troffel hanteren. Hij maakte dus drie generaties mee. Van Kamer van Koophandel Tijdens de algemene vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland, die gisteren in Goes gehouden is, hebben de leden een schriftelijk overzicht ontvangen van de gang van zaken in de ver schillende Zeeuwsebedrijfstakken in het afgelopen jaar en de verwachtingen voor de naaste toekomst. Zo wordt onder meer over de scheepsbouwindustrie meegedeeld, dat voor 1962 een redelyk resultaat verwacht wordt, rekening hou dend met de scherpe concurrentie en de ongunstige voorwaarden, waartegen een aantal nu afgeleverde orders moest worden gecontracteerd. Daarbij wordt opge merkt, dat zwaar moet worden gevochten voor de uitbreiding van de orderporte feuille. In scheepsbouw nog steeds hevige concurrentie Zelfs wanneer meegedongen w met verkiesgevende prijzen, 3 het geval was bij de inschryving voor de Provinciale Stoomboot- diensten, kan lang niet altijd een op dracht verkregen worden, omdat an dere. bedrijven nog grotere verliezen menen te kunnen aanvaarden. Nog steeds gaat het in de scheepvaart niet goed; de vraag naar nieuwe sclieepsruimte is nog steeds gering en dit, gepaard gaande aan de te grote omvang van de wereldsclieeps- bouw, veroorzaakt een herige con currentie. De produktiecapaciteit van lampvoeten bleef achter bij de vraag ondanks het werken in ploegen in de voornaamste fabricageafdelingen. Gevolg: contingen- tering voor de vaste internationale clientèle en weigering van orders voor nieuwe afnemers. De financiële resul taten stemmen tot tevredenheid: afzet overtrof met circa 10 procent cijfers van het topjaar 1961. Confectie In de confectieindustrie waren de gevolgen van de loonsverhogingen en van de verkorte werkweek duide lijk voelbaar. De toekomst wordt echter met vertrouwen tegemoet zien. Door de vestiging van nieuwe fabriek voor damesondergoed steeg de produktie aanzienlijk. De vlasvezelfabricage kon de produktie handhaven, de ijzergieterij was het gehele jaar goed van orders voor zien, de groenten- en fruitconserven- industrie had een bevredigend jaar en de fabricage van veiligheidsarti kelen was gunstig, t de bakkerijgrondstoffenindustrie konden produktie en omzet verder wor den vergroot, terwijl aan de verbete ring en de uitbreiding van de export aandacht wordt geschonken. De banket- fabricage heeft door concentratie van bedrijven een grote omzetstijging on dergaan. Bij de coöperatieve zuivelin dustrie op Walcheren steeg de melk- aanvoer met 2 miljoen kg; het machi nale melken blijft zich uitbreiden. De houtemballage-industrie was het gehele jaar van orders voorzien, de betonwarenindustrïe heeft een goed jaar achter de rug, waarbij de beton- mortelcentrales volkomen aan de verwachtingen hebben voldaan. In de gymnastiekwerktuigen- en schoolmeubelindustrie steeg de om zet, in de handschoenenindustrie steeg de produktie met 20 procent, by de glasindustrie heeft 1962 een belangrijke stijging van de omzet te zien gegeven, de chemische produk-- tie van lijmen voor de bouwnijver heid en de schoenindustrie was zeer gunstig, door de ontwikkeling van een nieuw type onderging de drai- neermachine-fabricage een belang rijke uitbreiding, de produktie van benodigdheden voor dameshandwer- ken was eveneens gunstig, terwijl de resultxten bij de mosselconserven- industrie geen reden tot ontevreden heid gaven. Groothandel De vooruitzichten voor de groothandel in'oude metalen zijn voor 1963 niet zo gunstig, mede doordat het aanbod van grondstoffen groter is geworden dan de vraag, waarbij nog met voortdurende kostenstijging rekening moet worden gehouden. Daarbij komt nog een over de gehele linie voelbare daling in produktie van staal uit schroot. Een spoedig herstel wordt niet verwacht. De groothandel in kruidenierswaren had een tekort aan opslagruimte: de omzetten waren bevredigend en lagen hoger dan in 1961. De houthandel heeft geen onbevredigend jaar achter de rug. evenals de handel in bouwmaterialen, terwijl de handel in landbouwwerktui gen een minder willige afzetmarkt had dan in voorgaande jaren. Bij de farma ceutische groothandel gaf "de matige stijging in de omzet geen reden tot onte vredenheid. De ru'ndveehandel onder vond een grote invloed van de daling van de slachtveeprijzen, vette lamme ren waren het gehele jaar zeer duur, S CHOONDIJKE Plattelandsvrouwen vierden kerst De afdeling West Zeeuwsch-Vlaanderen van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen hield dezer dagen met on geveer 75 leden kerstviering te Schoon- dijke. De in Schoondijke wonende leden hadden voor een fraai versierde zaal een stemmig gedekte tafel gezorgd, t mevrouw S. Dieleman-Lako uit Schc... dijke de leden welkom heette. De presi dente van de afdeling, mevrouw F. Vroon-van Maarleveld uit Breskens. leidde het kerstsamenzyn in, terwijl zij met mevrouw J. de Vlieger-Muizelaar uit Breskens de Kerslwyding verzorgde. Het programma werd verder afgewis seld met samenzang, waarbij mevrouw Goldsmeding uit Breskens op de piano begeleidde. Na de theepauze, waarin kerstkaarten ten bate van UNICEF en sleuteltjes voor „Open het Dorp" werden verkocht, voerden drie dames het kerst spel „De Klokken" op. Mevrouw J. de Vlieger-Muizeiaar vertelde een kerst verhaal, terwyl mevrouw Vroon-van Maarleveld gedichten voordroeg. Tijdens deze goed geslaagde bijeenkomst werd nog van gedachten gewisseld over de enige tijd daarvoor eveneens in Schoondijke gehouden modeshow van de 4 West-Zeeuws-Vlaamse afdelingen. Verder werd besloten begin januari in verenigingsverband een bezoek te bren gen aan „My Fair Lady" te Antwerpen. TERNEUZEN AFSCHEID VAN ORGANIST Tijdens de oudejaarskerkdienst, in de Ned. herv. kerk te Terneuzen, is aan het einde van die dienst afscheid ge nomen van een der organisten, de heer Van Fraayenhoven. De predikant, ds- P. A. v. d. Vlugt, memoreerde de meer dan vyftig jaar, die de heer van Fraayenhoven als organist de gemeen te heeft gediend, en bedankte hem voor zijn trouwe medewerking aan de ere dienst. Op nieuwjaarsdag, werd door de predi kanten van de Ned. Herv. Kerk te Terneuzen in „de Schakel" 'n gezamen lijke nieuwjaarsreceptie gehouden. Veel gemeenteleden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt, om hun beste wensen voor 1963 aan te bieden. SLUISKIL Benoemingen rijkswaterstaat De heer C. S. J. Meier is met ingang van 1 januari 1963 benoemd tot onder havenmeester B te Sluiskil; de heer A. J. C. Slabber is met ingang van dezelf de datum benoemd tot hulpsluismeester B aan de westsluis te Terneuzen. SLUIS Teenagerbal In het r.-k. parochiehuis te Sluis is de zer dagen een teenagersbal gehouden. Dit werd op uitstekende wijze verzorgd door de Sluise Band „The Wild Winds" Er was voor dit bal een zeer grote be langstelling. ANNA-JACOBAPOLDER A.-R. kiesvereniging te Anna-Jaco bapolder kwam bijeen Dezer dagen hield de a.-r. kiesvereni ging „Nederland en Oranje" dit jaar haar laatste vergadering in „Ons Dorpshuls" te A. Jacobapolder. Deze vergadering stond onder leiding van haar voorzitter de heer P. Boude- hng, die opende met het lezen van psalm 8 en in dit verband op de Tweede-Ka merverkiezing wees. Daarna werd de kandidatenlijst samengesteld. Daarna hield de heer P. Bolier een bij drage over de gemeenteraadsvergaderin gen. Hierover volgde een geanimeerde bespreking. Men was van mening, dat sport in de hand gewerkt moest wor- ...a. De heer C. van Strien Czn. sloot deze vergadering. de paardenhandel gaf reden tot grote tevredenheid, de varkenshandel werd bemoeilijkt door het uitbreken van mond- en klauwzeer. Bij de coöperatieve groothandel in landbouwprodukten bleek het ver bruik van gemengde meststoffen toe te nemen ten koste ran de enkel voudige. De handel in granen, raden en peulvruchten heeft in het alge meen tevredenstellenden resultaten bereikt, zeer bevredigend was de om zet in de mengvoederartikelen, het zaaizaadhandels- en verdelingsbe- drijf heeft ondanks bepaalde moei lijkheden een bevredigend jaar ach ter de rug, de aardappelhandel werd beïnvloed door het koude voorjaar in West-Europa, de jonge groenten wa ren schaars en ongekend duur, de groothandel ïn dranken had een vol doening gevend jaar achter de rug, terwijl de stijgende omzet ïn het verf- en glasbedrijf niet werd on derbroken. Detailhandel In de detailhandel heeft de periode van stijgende omzetten, die reeds enkele ja ren duurt, zich ook over 1962 uitge strekt. De verscherpte concurrentie kwam in iets dalende winstmarges tot uitdrukking. Verder blijft het gehele probleem van de werkweekverkorting veel aandacht vragen. Ten aanzien van de personeelsbezetting bestaat de in druk, dat de bverspanning op de ar beidsmarkt iets Is afgenomen. Voor de textieldetailhandel was 1962 een gun stig jaar, hoewel geen aanmerkelijke omzetstijging merkbaar was. In de bouwbedrijven is de gang van zaken over het algemeen bevredigend geweest. Voor het elektrotechnisch be drijf was 1962 vol activiteiten, het Iood- gietersbedrijf was vol bezet, het cen trale verwarmingsbedrijf moest het ge hele jaar onderhoogspanning werken. Het smidsbedrijf is volledig bezet ge weest, niet gunstig was de situatie bij de graanmalerij en mengvoederberet- ders, voor drukkers en uitgevers was het jaar niet onbevredigend. De horecabedrijven hebben alle in meer of mindere mate gevolgen on dervonden van de bijzonder slechte zomer. Gelukkig gaf de restaurant exploitatie een geringe verhoging te zien, terwijl de bedbezetting zich handhaven kon rond het peil van 1961. Verkeer Het spoorwegverkeer vertoonde wat het goederenverkeer betreft een aan zienlijke stijging, de haven van Vlissin gen geeft een opwekkend beeld te zien, gunstig was 1962 voor het oliebunker station te Vlissingen en de verkoop van olieprodukten; minder gunstig was de situatie bij het tankercleaningbedrijf, de binnenscheepvaart en het beroeps- goederenvervoer op de weg. Bij de au tobusdiensten trad een verdere stij ging in vervoerde passagiers en op brengsten op; in het zomerseizoen on dervonden deze diensten veel last van de Middelburgse Stationsbrug. De acti viteiten in het toerwagenbèdrijf ver toonden een lichte stijging, by de post dienst gaf het aantal lokethandelingen een stiiging te zien van ruim 1 procent, terwijl de verzending en ontvangst van postpakketten verder terugliep. Het te- legraafverkeer daalde verder met 4.4 procent. Het aantal telefoonaansluitin gen steeg met 1500 tot 20.000. Wat het vreemdelingenverkeer be treft bestaat de indruk, dat juni be tere resultaten opleverde dan juni 1961, maar direct daarop trad een belangrijke teruggang op. In het overzicht wordt gewaarschuwd te gen het steeds verder verhogen van de huurpryzen voor zomerverblijven. Voorts werd geconstateerd, dat de toerist, en met name de Duitse, min der ruim in zijn geld zit dan voor- heeii. Verzekering Afgaande op voorlopig bekende cijfers over de eerste 3 kwartalen van 1962 mag worden aangenomen, dat zowel op het gebied van de levensverzekering als op dat van de schadeverzekering de produktie een goede ontwikkeling te zien zal geven. De schadecrifers zijn echter, vooral in de sectoren brand- en autoverzekering, beduidend. In dezelf de neriode is te verwachten, dat de kre dietverlening door handelsbanken aan het bedriifsleven vrij aanzienlijk gerin ger geweest zyn dan in 1961- Bii de oesferenltnur en -handel was het berin van 1962 zeer goed: de konde zo mer is zeer nadelig geweest voor de hroedval en de groei. De nroef met Portugese opsters is on een fiasco uit.o'elonen. terwijl ook de Franse zaai- nesters geen gunstige resultaten helo- ven. De aanvoer van mosselen nït Zee land vermeerderde aanzïenlük. de gar- nalenexnort nam toe. maar de binnen landse consumptie verminderde. Marktberichten VEILING MIDDELBURG. 2 Januari. Appelen: Goudrenet 75-80 54—55, 65-75 52—58. Golden Delicious 70-75 69, 65-70 S8—64. 60-65 54. 2D 44. Groenten: Andijvie 108J36. Prei 70149. Sav. kool 26—56. Spruiten 80—153 Witlof 100—131. Witte kool 1317. Rode kool 2443. VEILING BERGEN OP ZOOM. 2 jan. Rode kool 22—11. Witte kool 13-25. Boerenkool 20—35. Sav kool 15—29. Spruiten 119—141. Prei 62—S6. Witlof 92—11S. Uien 5—19. Breefcpeen 22—31. Glasandijvie 86— 101. Saint Remy 16—20. EIERMARKT BERGEN OP ZOOM. Eiernoteringen van de Coöp. Wouwse Melk inrichting Bergen op Zoom. Ingaande don derdag 3 januari 1963. Prijsklas 0 22 cent, 1 21 cent. 2 20 cent, 3 19 cent. 4 18 cent. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE. 2 januari. Golden Delicious 1 SO 75. 75 77 70 7378. 65 6771. 60 60—61, 2 80 61. 75 62! 70 5859. 65 4853, 60 4148. 2D 27—33. grof 46—56, fijn 19—30. kroet 14. Jonathan 2 70 36. 65 31. 60 25. 2D 16. fijn 16. kroet 16. Brab'. Bellefleur 2 55 25—26. 2D 16. Goudrenet 1 S5 57. 80 58. 75 54. 70 51. 2 75 57. 70 56. fijn |7G_Zoete Erm<?aard 2D 38. Souv. de Vacheur Groenten: Spruitkool 48—91. Rode kool 20— 28. Breekpeen 21. Prei 63—90. Witlof 94—113, afw. 59. Kasandijvïe 2 89. Koolrapen 10. VEILING GOES. Groenten. Per stuk: Knolselderij 16. Per kg: Witlof Al 123, A2 103-118, Bl 105—136. B2 75. afw. 76. Boerenkool 2 4019, afw. 23 25. Rode kool A2 22—28. Gele sav. kool A2 Witte kool 2 56. Groene sav. kool A2 29. afw. 21. Prei Al 89. Peen Bl 15—20. Knol selderij 27—32.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 9