ZELANDICA W VOOR 1 GOED HfeQ HAAR DE j0NGEKAAS 27 tcteédA „Holle Pinkel en de ridder-roem" SPLUERWTEN 45 AS#5? havermo^™'"W CO-OP Oosterscheldehrug zal Zeeland openleggen REUMATIEK grote amateur-wedstrijden SAKSISCHE LEVERWORST CACAO KU3SH0UD- GEHAKT KAPUCIJNERS CO OP BESCHUIT MET REPENZEGEL CALIFORNISCHE ROZIJNEN VIVO SCHUUR POEDER ROTONDE BISKWIE EXO SNELSCHUIMEND SCHUURPOEDER „DE SCHELDE-RIJNVERBINDING ZOVEEL MOGELIJK OOSTELIJK" 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 3 JANUARI 1963 Heden overleed onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder, zuster, be huwdzuster en tante, mevrouw ADRIANA WILLEMINA MANNEKE, weduwe van J. A. Rlsseenw, geboren op 14 novem ber 1882 te Poortvliet, overleden op 1 januari 1963 in het St-Antlio- niusziekenhuïs te Oost burg. Uit aller naam, C. J. Risseeuw Groede, 1 jan. 1963. Walenstraat 8. De begrafenis zal plaatshebben te Groe de op vrijdag 4 jan. a.s. te 3 uur vanaf het adres: Walenstraat 8, aldaar. Heden is, na een kort stondige ziekte, van ons heengegaan onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootva der AARNOUD MEIJERS, weduwnaar van Neeltje Verhage, in de ouderdom van 87 jaar. Uit aller naam, W. Meïjers Souburg, 1 jan. 1963. Van Teylingenstr. 17. De teraardebestelling zal plaatshebben op vrijdag 4 januari as. Vertrek Van Teylin- genstraat 17, des na middags 3 uur. Liever geen bezoek. Vrijdagmiddag 2 uur vers rund- en paardevlees. Abattoir, Seisweg Middelburg. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, in het rusthuis „Rozen- oord" te Sluis, onze broer en zwager ADRIAAN VERHAGE, in de ouderdom van 88 jaar. 's-Gravenhage: J. de Zwart- Verhage F. de Zwart Sluis: K. Verhage Kruiningen: A. Verhage- Lindhout .Middelburg: F. Verhage J. J. Verhage- Merkies Terneuzen: J. Verhage-Ewijk. Sluis, 31 dec. 1962. De begrafenis heeft plaats heden, donder dag 3 januari, om 2 u. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond tij dens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde broeder, behuwdbroeder en oom JANNIS CORNELIS EKKEBUS, zeggen wij hierbij hartelijk dank. Ook betuigen wij onze dank baarheid aan mevr. Beek voor de door haar bewezen hulp. Uit aller naam, J- Deij-Ekkebus. Zuidzande, dec. 1962. K. ZANDBURG Molenaar, Middelburg, Telefoon 3878 wenst clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1963. volgende ochtend! (Plaatsing uitsluitend bij vooruitbetaling). Voor de bewijzen van deel neming na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve vader, be huwd-, groot- en overgroot vader, broeder, behuwdbroe der en oom PAULUS ADRIAANSE, Namens allen, J. M. Adriaanse-Sinke. Middelburg, januari 1963. doosje met 60 tabletten N.V.PHILIPS-DUPHAR( DOMBURG JAC. PASSENIER Zuidstraat 6, wenst clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1963. „DE SPAR", DOMBURG wenst vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar- N.V. Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel Middelburg. DIVIDENDBEWIJS nr. 31 is vanaf heden betaalbaar te onzen kantore of bij de Twentsche Bank N.V., kantoor Middelburg. De weldadige warmte Van THERMO GÉNE WATTEN verjaagt de gifstoffen tus sen spieren en ge wrichten. Pijn en stijfheid verdwij- Sfg m. U iets inneemt. ft/ERMOGÈNE STILT PIJN DOOR WARMTE Wegens sterfgeval is onze zaak vrijdag 4 januari na 12 uur gesloten. I. A. GOEDBLOED, BRAKSTRAAT 26 - MIDDELBURG ZATERDAG 12 JANUARI a.s. „CONCERTGEBOUW" Bandopname VLISSiNGEN. Fraaie prijzen. Kosteloze deelname staat open voor alle amateurs op het gebied van zang en muziek. Aanmelden tot 10 jan. a-s. bij de FIRMA v. d. MEER, Walstraat 62, tel. 2177 en „CONCERTGEBOUW", tel. 2287. Entree 2 Deskundige jury. Zaal open 19.30 uur. BAL NA. Grammofoonplatenmij. Aanvang 20 uur. De krant voor het hete gezin Gouds, volvet 100 9ram 250 gram 79 pak a 1250gram59 blik a 400 gram 79 groot blik 59 voor 6 zegels een CO-OP reep (melk of puur) per rol 32 pak 250 gram 79 per koker van 38 nu 33 2 rollen voor 55 per kokervan47nu 42 Deze prijzen gelden tot 16 Januari 1963 Slot van pag. 1 Verder bordurend op de mogelyk- heden, die de Oosterscheldebrug zal opleveren, wees de heer Kammeraad op de industrie- en handelsterreinen van het Sloeplan, met naar buiten verbindingen naar de gehele wereld, landinwaarts transportlijnen naar de dichtbevolkte handels- en produktie- gebieden. De Kamervoorzitter zei met grote belangstelling uit te zien naar de zeehavennota van de minis ter van verkeer en waterstaat met zijn visie op de plaats van het Sloe- complex tussen de andere Nederland se havens. Voorts hoopte hij, dat de onzekerheid over de beheersvorm van het Sloeplan snel beëindigd zal wor den. BEWERKING GOEDEREN De heer Kammeraad vroeg zich ver volgens af of de bewerking en daarmee de waardevermeerdering van de goede renstroom tussen Antwerpen en de Rijn via het kanaal door Zuid-Beveland wel licht in Zeeland tot stand kan komen. „Wat is de invloed, die betere wegver bindingen op de hier liggende mogelijk heden hebben? Moeten wij deze moge lijkheden niet onderzoeken en er bekend heid aan geven?", zo vroeg hij zich af. En naar aanleiding van memorie van antwoord van de minister van verkeer en waterstaat voegde de Kamervoorzit ter er nog een vraag aan toe: „Is Zee land. zich voldoende bewust van het be lang van de ligging van het tracé der NUTSSPAARBANK OOSTBURG PASSEERT DE f3 MILJOEN De Nutssnaarbank Oostburg heeft met de rentebijschijving per 31 december jl. een mijlpaal bereikt. Het totale tegoed van de spaar ders bij deze bank overschreed namelijk de drie miljoen gulden. Gewoonlijk wordt een dergelijk feit „gevierd" met het aanbieder van een geldbedrag aan de be trokken spaarder, doch daar deze mijlpaal thans bij de rentebij schrijving werd bereikt, is dit dur niet mogelijk. De Nutsspaarbank heeft daarom besloten een bedrap ter beschikking te stellen voor dp actie „Open het Dorp". De Nutsspaarbank Oostburg were op 1 juli 1948 geopend als bijkan toor van de Nutsspaarbank te Middelburg. Met de groei van hel spaartegoed tot drie miljoen heef) dit bijkantoor in deze veertien jaar zeker haar bestaansrecht be- Sehelde-Rijnverbinding voor zijn econo mische ontwikkelingsmogelijkheden Handel, industrie en middenstand zullen de kansen grypen, die mogelijk worden door de Oosterscheldeburg, merkte de Kamervoorzitter verder op. Hij weef daarbij ten aanzien van de midden stand op het veranderende consumen tengedrag en de concentratie vooral van jongeren in de grotere woonoorden. Voor de komende tijd achtte hij voor het behoud van de ondernemingen grote be hoedzaamheid geboden bij verdere ver hogingen van het loonniveau en het op- van de sociale voorzieningen. RECREATIE Door de ontsluiting zullen ook recreatie en horeca een duidelijke impuls krijgen. In dit verband achtte de heer Kamme raad het plan van de provinciale water staat om een voorlichtingscentrum in te richten bij de Oosterscheldebrug een uitstekend aanknopingspunt bij de pro- paganda-activiteiten in de richting van de Randstad, Noord-West België, het Roergebied en Noord-Frankrijk. Een verdergaand onderzoek naar de her komst, de verblijfsduur en de ontspan ningsbehoeften van de toeristen zal vol gens de Kamervoorzitter inzicht kunnen geven in de te treffen voorzieningen en de spreiding daarvan, terwijl overheid en bedrijfsleven hun plannen kunnen ba seren op de resultaten ervan. De heer Kammeraad drong er bij de betrokken departementen met klem op aan onverwijld medewerking te verlenen aan de oesterproef en het onderzoek in de toekomst van de mosselcultuur. Nu de minister heeft laten weten geen fi nanciën te kunnen vrijmaken voor de oesterproef vroeg de Kamervoorzitter zich af of uitstel hier afstel betekent. En om welk bedrag gaat het hier eigen lijk, wilde hij verder weten. De heer Kammeraad kon zich niet goed voor stellen, dat het benodigde geld niet kan worden gevonden binnen de begrotings- mogelijkheden. VERKEERSWEG Met name het verkeer zal volgens de Kamervoorzitter in sterke mate de in vloed ondervinden van de Oosterschelde brug. Hij merkte op, dat de verschil lende soorten van vervoer (de binnen vaart is er al mee begonnen) moeten onderzoeken welke aanpassingsmaatre gelen genomen moeten worden. Over de capaciteit van rijksweg 58 Het de heer Kammeraad nogmaals een waar schuwend geluid boren: hij achtte het hoog ty'd, dat met de verbreding wordt begonnen. „Het lijkt mij niet aan te ne men, dat Zeeland tot de opening van de Oosterscheldebrug zal moeten wachten", merkte de Kamervoorzitter op. Hij meende, dat de opefling van de brug een extra reden zal zyn om ook Goes-Vlis- singen als vierbaansweg aan te leggen. Het uitblijven van studieopdrachten voor de vaste oeververbinding over. WINTERKARAKTER WORDT BEGIN JANUARI BEPAALD (Van onze weerkundige medewerker) Wanneer er zoals in deze winter, in december een vorstperiode van betekenis met strenge vorst voor- 1 komt, dan blijkt de eerste week van januari dikwijls bepalend te zijn eeweest voor het karakter van de winter. In sommige geval len breekt tussen kerst en Drie Koningen (6 januari) de vorst periode af en de winter blijft na een koudegolf in december ge middeld toch zacht. Hiervan zijn de winters van 1906, 1908, 1938, 1950 en 1961 een voor beeld geweest, toen er in decem- bsr een fikse vorstperiode voor kwam die tussen eind december en begin januari afbrak zonder nog eens terug te komen. De andere mogelijkheid is. dat na een tijde lijke vermindering de vorst begin januari afbrak zonder nog eens terug te komen. De andere moge lijkheid is, dat na een tijdelijke vermindering de vorst begin januari opnieuw toeneemt, het geen dikwijls een koude tot stren ge winter gaat betekenen. Voor- beelden hiervan zagen we in 1903, 1907, 1923, 1939. 1940 en 1946 in welke jaren december ook een 1 vroege koude golf bracht met in januari een tweede strenge vorst- aanval. In 1939, 1940 en 1946 volgden zelfs zeer koude januari maanden. Na 1947 heeft januari in De Bilt over de hele maand niet meer een etmaalgemiddelde beneden nul graden gebracht, zoals dit in zeer koude wintermaanden het geval is. dit voor het laatst in februari 1956. Ook is januari vele jaren sinds 1955 zeer nat geweest. Deze gang van zaken is niet zo betrouwbaar dat reeds nu met grote zekerheid een strenge win ter, in ieder geval een koude ja nuari kan worden voorspeld, maar statistisch zou ons. wanneer de vorst deze week aanhoudt of toe neemt, een koude januarimaand allerminst vreemd voorkomen. Dit zou dan tevens kunnen betekenen dat een Friese Elfstedentocht de ze maand nog een goede kans van slagen gaat maken. de Westerschelde stemde de Kamer voorzitter bepaald niet gerust. Wan neer de minister meent, dat een vaste verbinding voorlopig niet van beslis sende betekenis is voor de integratie van Zeeuwsch-Vlaanderen in overig Nederland, dan wilde de heer Kam meraad twee vraagtekens zetten. „Wat is voorlopig?", vroeg hij zich ten eerste af. Vervolgens voegde bij er aan toe, dat de integratie van Zeeuwsch-Vlaanderen hoewel van zeer grote betekenis niet het uit sluitende en enige element in deze zaak is. „Dat de zuinigheid de wijs heid niet bedriege". merkte de Ka mervoorzitter op. Hij besloot deze verkeerspassage met een optimistische klank: de openstelling van rijksweg 17 tussen Roosendaal en Ze venbergen met in de toekomst een pas sende verbinding naar de Moerdijk. Met klem pleitte de heer Kammeraad ook voor de uitvoering van het bepaalde in ex-artikel 8 van de Deltawet. Het uit- Mr. G. E. F. M. V. cl. Schrieck Nieuwjaarsrede voorzitter K. van K. westelijk Noord-Brabant „Ieder akkoord tussen Nederland en België met betrekking tot de Schelde- Rijnverbinding dat niet de mogelijkheid inhoudt, dat Brabant aan de Wester- of Oosterschelde een industrieterrein met binnenhavens én een zeehaven krijgt, zal op de meest krachtige tegen stand stuiten en door Noord-Brabant worden verworpen", aldus de voorzit ter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor westelijk Noord-Brabant^ mr. G. E. F. M. v. d. Schrieck in zyn nieuwjaarsrede te Breda. West-Brabant is naar de mening van mr. v. d. Schrieck het meest gebaat bij een Schelde-Rijnverbinding, die tot de Oosterschelde zoveel mogelijk oostelijk loopt en dan zou omvatten het Benelux- kanaal (van de haven van Antwerpen naar de Oosterschelde), een vaargeul door de Oosterschelde van dit kanaal naar de verbrede Eendracht en doorsteking van het schiereiland Sint- Philipsland. Dit biedt de mogelijkheid ten westen van dit Beneluxkanaal een industrieterrein aan te leggen met bin nenhavens, toegankelijk vla een sluis oostelijk van Bath en zeehavens, toegan kelijk via de sluis bij Zandvliet en een nog aan te leggen kanaal. Mr. v. d, Schrieck zei van mening te zijn dat Brabant aan de Scheldemond dezelfde rechten moet opeisen, welke Antwerpen reeds heeft verworven. De Kamervoorzitter sprak zijn ernstige bezorgdheid uit ten aanzien van het wegenvraagstuk in het gewest. Het we- Eenbouwprogramma kan beduidend wor- en uitgebreid, zo had hij uit wegen- bouwkringen vernomen. Voor de interne ontsluiting van West- Brabant achtte hij de aanleg van een nieuwe weg Bergen op Zoom Til burg primair van belang. Voorts zal naar het oordeel van mr. v. d. Schrieck, wanneer in 1967 de Volkerakdam gereed komt, ook de autosnelweg Antwerpen-Bergen op Zoom via deze weg naar Rotterdam, de zogenaamde Eenelux of Zoomweg, gereed moeten zijn. Er zullen, zo deelde hij mee, „commissies worden gevormd door de Stichting Ont wikkeling Brabantse Industrie in sa menwerking met de Kamers van Koop handel en Fabrieken in de provincie ter bestudering van deze projecten". Ook achtte de voorzitter de aanleg van de autosnelweg Antwerpen-Breda aanslui tend aan rijksweg 16 (Breda-Rotter- dam) van groot belang. Over de verbindingen te water merkte hij op, dat wanneer het Westbrabantse waterwegennet wil passen in het mo derne waterwegverkeer, een capaciteit is vereist voor een frequente vaart met schepen van 1350 ton. Mr. v. d. Schrieck bepleitte nogmaals het tot stand bren gen van een Mark-Vlietverblndlng. Voorts pleitte hjj wederom voor het Kreekrakplan, dat thans in studie is bij een werkgroep. De gunstige ligging van de haven in de Theodoruspolder, ter ver vanging van de oude binnenhaven van •Bergen op Zoom, zal naar het oordeel van de voorzitter pas volledig tot zijn recht komen wanneer de genoemde aan sluiting aan een Schelde-Rijnverbinding tot standkomt. Immers, door het Bene luxkanaal krijgt de nieuwe haven van :n op Zoom directe verbinding met ,ven van Antwerpen en de Wester schelde, terwijl door verbreding van de Eendracht de noordelijke vaarroute wordt bekort. Voor de ontplooiing van het gebied rond de Dintelmond als ge volg van de aanleg van de Volkerakdam en de Beneluxweg zal in opdracht van de betrokken gemeenten een structuur- den gemaakt. Zevenbergen, Hoge- en Lagezwaluwe zullen ;ns doen voor het gebied van de Roode Vaax't. Tenslotte pleitte de voorzitter voor sa menwerking om West-Brabant, gelegen tussen de randstand Holland en Ant werpen, rijp te maken voor haar taak in het geheel van de voortschrijdende Europese integratie. blijven van de wettelijke regeling ver groot volgens do Kamervoorzitter de schade en schept onzekerheid, die niet past in de sfeer van de Deltawet. Tot, slot verklaarde de heer Kammeraad, dat de Kamer gaarne bereid is een opbou wende bijdrage te leveren aan de voor bereiding en de uitvoering van de over heidstaken, waar deze de ontwikkeling van het economisch leven in Zeeland be ïnvloeden. Man lag dood in zijn kelder In Sliedrecht is waarschijnlijk ten gevol ge van de koude de heer H. Stuy, oud 47 jaar en gewoond hebbend in wijk C no 662 te Sliedrecht, om het leven gekomen. De politie trof de heer Stuy op nieuw jaarsdag levenloos aan in de kelder onder zyn huis. Men neemt aan dat de heer Stuy, die zich op oudejaarsdag naar de kelder had begeven, gevallen is en bewusteloos is geraakt. 0 Volgens de Kussische aardrijkskundige Sa muel Varsjavskl heeft niet Colombus, doch een Britse mopnfk van de orde van Karme lieten Amerika ontdekt. Hij baseert zijn be wering op documenten, waarin de reis van de monnik, Nicholas of Lynne, naar de Noordpool wordt beschreven. Volgens hem was de monnik honderddertig Jaar eerder op het Amerikaanse vasteland dan Christof- fel Columbus. Van Nicholas of Lynne is be kend, dat hij omstreeks het einde van de veertiende eeuw leefde en onderricht gal aan de universiteit van Oxford. D Elke gemeente die zichzelf respecteertheeft een structuurplan. Deze plannen vragen de laatste jaren steeds meer publiciteit. {e redactie van het tijdschrift „Stedebouw en volkshuisvesting" heeft gemeend bij al deze journalistieke bedrijvigheid niet te mogen achterblijven. Het novembernummer 1962 is dan ook geheel gewijd aan de nog „onwettige" plansoort: het structuurplan. In een inleiding van ir. W. Wissing worden deze plannen geanalyseerd „aan de hand van de volgende vragen over het waarom, het wie en het wat van dergelijke plannen". Als typerende gevallen zijn vervol gens gekozen de structuurplannen van Bergen op Zoom, de zoge naamde Drechtsteden (Dordrecht, Papendrecht, Zw(jndrecht en Slie drecht), Middelburg-Vlisslngen en ten slotte wordt het structuur plan van Rotterdam-Oost aan de lezers voorgesteld. Mr. J. Hooij begint met de juridisch-bestuurlijke aspecten van structuurplannen uiteen te zettten. Zeer belangrijk acht de schrijver het vraagstuk van de kern van de gemeente. „Vele gemeenten hebben historische kernen, waarin weliswaar veel is verknoeid, maar die zeer waarde volle delen bevatten". „Verder zal men zich in vergelijking tot de omringende onderdelen er ernstig op moeten beraden, welke func ties aan de kern gegeven moeten worden. In verkrotte delen (wij moesten hierbij aan heer Bommel denken) zal weer nieuw leven geblazen moeten worden, ook al om deze reden, dat alle delen van de kern, welke uiteraard kostbaar zijn, zo economisch mogelijk be nut moeten worden". Met deze belangstelling hebben we het structuurplan Bergen op Zoom bekeken, dat beschreven wordt door de heer W. A. S. van Meel. Deze gemeente (ca. 35.000 zielen) is reeds thans een streekcentrum, waarvan de Invloedssfeer een flink stuk van West- Brabant bestrijkt en tamelijk ver in Zeeland doordringt, „zelfs tot in Zeeuwsch-Vlaanderen". „In deze provinciale ontwikkelingsplan nen wordt deze functie niet slechts versterkt, maar daarin Is Bergen op Zoom bovendien gekwalificeerd als het belangrijkste woon- centrum voor het grote Industrieproject aan de Westerschelde (Kreekrakhaven)", Eén van de werkgebieden is aan de noordwest zijde van de gemeente gepland (Theodorushaven aan de Ooster schelde met ca. 60 ha), terwijl het Krcekrakhavenplan geheel buiten de gemeente ligt. Het structuurplan Middelburg-Vlissingen wordt besproken door ir. W. F. Schut. Zakelijk wordt meegedeeld waarom het hier gaat, zakelijker in ieder geval dan in het dagblad „Cobouw" van 22 december in een artikel: De droom van de dubbelstad „Vlis- burg". Omdat in deze krant het plan uitvoerig is beschreven, vol staan we met deze verwijzing. HET TROTTOIR IS GEEN RIJWEG Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat op het trottoir niet mag worden ge fietst. Dit is begrijpelijk, het trottoir is mimers het domein win de voetgangers 'M bromfietsers en fietsers horen er niet op thuis. De wetgever heeft dit dan ook verboden. De A.N.W.B. meent dat voor- ui bromfietsers zich hier weinig aan storen. Zij starten hun vervoermiddel op de stoep en rijden tussen de voet gangers door de weg op. Dit is hinder- lijk en gevaarlijk. Ook jongere kinde ren willen met hun fietsen het lopen op trottoirs nog wel eens onveilig maken De A.N.W.B. raadt de ouders aan hun kinderen duidelijk te malcen dat dit ge vaarlijk en verboden is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 6