WAT MEER KANS OP VREDE NA GOEDE AFLOOP CUBA-CRISIS Kolenhandel heeft nog voldoende voorraad KLANKBORD Vandaag... Pater Van Kilsdonk blijft in Amsterdam Atoombewapening van Europa en houding De Gaulle belangrijk in 1963 De Gaulle Zuid-Amerika N.S. achten een tariefsverhoging noodzakelijk JACHT WORDT GESLOTEN ...zo spreekt de natuur ook in KING Brandstof!ensituatie gunstig Vervoer baart echter zorgen DONDERDAG 3 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 Russische troepen op het eiland. Hij ge looft dat deze voor een deel dienen om Castro aan het bewind te houden. President Kennedy gelooft dat het mo gelijk zal zijn de Verenigde Staten in 1963 betrekkelijk welvarend te houden en een grote stijging van de werkeloos heid te voorkomen. Een van middelen waarmee hij deze doelen wil bereiken is een belastingvermindering die hij dit jaar wil laten ingaan- De president beschouwt zijn kandidaat stelling voor een tweéde termijn als president onvermijdelijk. Hij gelooft dat hij er politiek goed voorstaat, maar hij vreest dat zijn populariteit aanzienlijk zal verminderen als de strijd over bin nenlandse politieke kwesties zal begin nen. Hij heeft geen idee welke republi keinse kandidaat hem in 1964 het presi dentschap zal betwisten, maar hij ge looft dat het een zeer harde en zware verkiezingsstrijd zal worden. De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J. A. E. van Dodewaard, zal pater J. van Kilsdonk s.j. niet uit diens functie van studenten moderator te Amsterdam ver wijderen. Het secretariaat van het bisdom Haarlem der R.-K. Kerk heeft hiervoor het volgen de communiqué verstrekt: „De bisschop van Haarlem heeft nader overleg gepleegd met kar dinaal Ottaviani, secretaris van het H. Officie, betreffende de moeilijkheden, welke gerezen waren naar aanleiding van de redevoering van pater J. van Kilsdonk s.j. voor de St. Adel- bertverenigïng te Rotterdam op zondag 30 september 1962". „Het H. Officie handhaaft zijn bezwaren tegen de wijze, waarop pater Van Kilsdonk in deze rede ten opzichte van de Romeinse Curie stelling nam. Gezien echter de in Nederland door de overheid reeds ondernomen stap pen en de reactie op deze redevoe ring, laat het H. Officie ook even tuele verdere maatregelen over aan de plaatselijke bisschop. De bisschop van Haarlem zal pater Van Kilsdonk niet uit zjjn functie van studenten moderator verwijderen". PRESIDENT KENNEDY GEEFT ZIJN MENING President Kennedy is van mening dat de Cubaanse crisis Rusland een les geleerd heeft. De kansen op vrede in 1963 zijn er volgens de Ame rikaanse president iets door gestegen. Kennedy gelooft echter dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland er op uit is een klimaat te schep pen voor betere betrekkingen met het westen. Volgens de president is het westen nog steeds in een betere positie dan het oosten ten aanzien van het machtsevenwicht in de wereld. Maar om het zo te houden dient West-Europa een veel grotere rol te spelen in het programma voor hulp aan de arme landen van de wereld. Hetzelfde geldt volgens de president voor Japan. De Verenigde Staten hebben geen plannen om Cuba binnen te vallen als Cuba tenminste in vrede met zijn buren wil leven. Volgens Ken nedy zal Castro te zijner tijd ten val worden gebracht en vervangen worden door een vrije regering. Als Kroesjtsjew er in geslaagd zou zijn de raketbases definitief op Cuba te ves tigen zou dit een geweldige communis tische overwinning zijn geweest, aldus de president. Het zou een psychologi sche doorbraak zijn geweest die dezelf de betekenis zou hebben gehad als de eerste spoetnik. Deze mededelingen van Kennedy zijn Florida waar Kennedy op het ogenblik verblijf houdt voor een korte vakantie waarin hij zich ook met 's lands zaken bezighoudt. Kennedy's uitlatingen wer den doorgegeven door zijn naaste me dewerkers in Palm Beach. Kennedy acht de sociaal-economische toestanden en de Amerikaanse reputa tie in Latijns-Amerika zo belangrijk dat hij in 1963 en 1964 verscheidene bezoe ken aan Latijns-Amerikaanse landen zal afleggen. Plannen voor bezoeken aan Afrika liggen ook in het voorne men maar zijn nog niet zo uitgewerkt. Er is een mogelijkheid dat de president in het nieuwe jaar een ontmoeting zal hebben met president De Gaulle. Het onderwerp zal zijn de atoombewapening van de N.A.V.O. Het planj is nog niet definitief maar Kennedy gelooft dat zo'n ontmoeting noodzakelijk kan wor den. Hoewel de verhouding met Rusland het belanr-"'--'- g vormt gel het belangrijkste facet voor vormt gelooft de president dat De Gaulle een belangrijke factor in de politieke ontwikkelingen van het nieuwe jaar uitmaakt. Vooral in ver band met het Amerikaanse aanbod Frankrijk Polarisraketten te leveren op dezelfde wijze als deze aan Enge land geleverd zullen worden. Volgens de president zal een van de grote vraagstukken voor het nieuwe jaar de atoombewapening van Europa zijn. Zullen de andere westelijke landen akkoord gaan met een multilaterale atoommacht bestaande uit Franse, Brit se en Amerikaanse eenheden of zullen de Westeuropese landen een meer indi viduele atoomafweer wensen? De Ame rikaanse president voelt heel weinig voor een verbrokkeling van de weste lijke atoombewapening. Kennedy gelooft dat Amerika nog steeds een voorsprong op het gebied van atoombewapening bezit. Hij gelooft ook dat de raketten daarbij een be langrijker rol spelen dan de explosieve kracht van de atoomkoppen. Samenwerken De president voorziet in 1963 grote re Internationale problemen dan in het afgelopen jaar, maar h|j gelooft DE reclamecampagne 1963 van het bedrijfschap Horeca, zo heeft het A.N.P. via de Neder landse pers publiekelijk bekendge maakt, zal gericht zijn op het schuldbesef van de man. Het is de bedoeling te werken op het schuldbesef 'dat de man moet krij gen. als hij zijn vrome verwaar loost. of zijn gezin te kort doet". Een onderdeel van de campagne, die oio de dagbladen en door mid del van affiches zal worden ge voerd, is het verschijnen van een grammofoonplaat „Maak van je 'vrouw geen assepoes". Deze plaat zal over alle Horecabedrijven in ons land worden verspreid. Er is, naar aanleiding van het be kende boek vati die 'naam van de heer Vance Packard, zo dikwijls cn met enige tegenzin tegen dat- soort slimme rakkers, gesproken cn geschreven over de verborgen verleiders, dat de heren Horeca- jers wel een pluimpje verdienen voor de openlijke bekendmaking van hun oogmerk. Of het reclame- kundig verstandig is van dit psy chologische slimmigheidje zo openlijk kond te doen is een twee de. Als ik het voor 't zeggen had, zou ik het anders en meer volgens de regelen der rechtvaardigheid doen onder dc zinspreuk: „Vrouw, maak van uw man geen vervelen de huishenvcrivaarloos zijn na tuurlijke drang om dc hort op te gaan niet; laat uw schuldgevoel werken, want U maakt van die huisbakken sukkelaar een gekooi de vogel. Laat hem uit dc kooi. Geef hem.de vrijheid naar zijn vriendjes in de kroeg te fladderen. Bovendien hebt U daar zelf ook voordeel van: eens een avondje lekker alleen, zonder de hangeri geslaperige sufferd tegenover U aan de huiselijke haard". Kom, kom, beste horecajers, ge looft U nu icerkelijk dat assepoes ophoudt assepoes te zijn alleen omdat zij eens een keer met die oervcrvclcndc vent mee mag naar het koffiehuis? Alleen omdat zij voor de variatie met die zioijgen- de sufferd in een café in plaats van in de huiskamer mag zitten Ik kom te dikwijls in het café om niet onmiddellijk de echtpa ren eruit te halen. A/s ze geani meerd cn vrolijk achter een glaas je zitten te babbelen, dan zijn dat niet Assepoes en haar prins. Maar als ze ja. gezellig! constant zitten te zwijgen.... Uit is goed lioor U. )fJa" zegt de Prins, „maar uit met Assepoes is niet uit". En wat mij betreft: ik geef geen halve stuiver voor dat nobele schuldgevoel, als hij honderduit, zit te vraten met de vriendjes in 't café. terwijl die zielige poes thuis bij de kachel zit. ELIAS. ook dat de wereld een tijdperk van - belofte tegemoet gaat als het wes ten nauwer gaat samenwerken. De president gelooft dat communistisch China een atoombom tot ontploffing zal brengen maar hij heeft de verwachte tijd niet genoemd. Als de ontploffing plaats heeft gevonden verwacht Ken nedy meer wrijving tussen Rusland en China- Rusland zou daarbij meer op West-Europa georiënteerd kunnen ra ken maar aït is volgens de president slechts een mogelijkheid. Kennedy is nogal verstoord over be richten als zou Amerika te zijner tijd zijn troepen uit Europa terugtrekken. Hij gelooft niet dat dit ooit zal gebeu ren tenzij Amerika de strijd met het communistische blok op zou geven. Volgens Kennedy zouden zijn landgeno ten in moeten gaan zien dat de leiding van een land niet altijd populair kan zijn. Onlustgevoelens, zelfs tussen tra ditionele vrienden, zullen altijd blijven voorkomen. Dit geldt ook ininternati onale zaken. De huidige wrijving met Frankrijk over de atoombewapening is daarvan volgens Kennedy een voor beeld. Volgens Kennedy is deze verhou ding echter niet zonder hoop. Kennedy ziet het Kongolese vraagstuk als een tweede voorbeeld. Hier is Engeland het vaak met Amerika oneens. Amerika is ook niet altrjd in staat zowel India als Pakistan tevreden te stellen als het aandringt op een bijlegging van de ge schillen tussen beide landen met net doel een verdedigingslijn op te stellen tegenover het gemeenschappelijke com munistische gevaar. De president gelooft dat Amerika z|jn politiek van het afgelopen jaar ten aanzien van al deze landen dient voort te zetten. De president zal in het komende jaar nog meer hulp vragen voor het hulpverleningsprogramma aan Zuid- Amerika. Volgens de president heeft de beëindiging van de Cubaanse cri sis de zaak van de Verenigde Staten in Latijns-Amerika veel goed ge daan. Niettemin gelooft Kennedy dat de Cu baanse kwestie nog steeds niet tot een bevredigend einde is gebracht. Volgens de president zjjn er nog steeds te veel De directie van de Nederlandse Spoorwegen heeft een nieuwjaars boodschap aan het personeel ge zonden, waarin zij becijfert dat sinds 1959 het aantal personeelsle den is teruggelopen met 1500 man. Het aantal bedrijfsongevallen bij de spoorwegen is groter geweest dan voorgaande jaren. Met dankbaarheid constateert de N.S.- leiding, dat men in het afgelopen jaar over de dienstuitoefening niet te klagen heeft gehad. Hiervan getuigen, aldus de directie, de gunstige reacties die men van derden heeft ontvangen. Voor het eerst na de oorlog heeft het bedrijf echter verlies geleden. De situa tie maakt het, volgens de N.S.-directie, noodzakelijk dat de regering goedkeu ring verleent voor een verhoging van de reizigerstarieven. De directie van de Spoorwegen besluit haar nieuwjaarsboodschap met de me dedeling, dat er geen enkele reden is om het vertrouwen in de innerlijke kracht van het bedrijf op te zeggen. Men blijft voortbouwen aan de toekomst, die voor het N.S.-bedrijf verweven blijft met de gehele ontwikkeling in eigen land en daar buiten. Men zal deze ontwikkeling op de voet moeten volgen en soms zelfs voor moeten zijn. Daarvoor is ieders medewerking in doen en denken onont beerlijk, aldus de directie van de Spoor wegen. Jaar geëist tegen „pistolen Paultje" te Amsterdam heeft gistermiddag we gens heling van 28 op Schiphol gestolen pistolen een gecombineerde gevangenis straf van twaalf maanden niet aftrek van 35 dagen voorarrest en van de rest drie maanden voorwaardelijk mot een proeftijd van drie jaar geëist tegen de 38-jarige Amsterdamse wapenhandelaar „pistolen Paultje". „Pistolen Paultje". die dc pistolen voor 70 tot 80 had gekocht, verkocht ze met fikse winsten voor 125 tot 200. Eén van de afnemers was de consul- generaal van de Verenigde Arabische Republiek in Amsterdam, zo bleek uit het verhoor tijdens de zitting. De ove rige verdachten in deze zaak. onder wie de beide dieven, die tussen oktober 1960 en november 1961 talrijke ladingsdief stallen op onze nationale luchthaven pleegden, hebben hun straftijd reeds uit gezeten. De behandeling van de zaak tegen „pistolen Paultje" werd enkele malen uitgesteld. Door de weersomstandigheden heeft het. ministerie van landbouw het nood zakelijk geoordeeld ter bescherming van het wild de jacht te sluiten. Van 4 janu ari af zal er nu op geen enkele soort wild meer mogen worden gejaagd. De jacht was vrijwel uitsluitend nog open op waterwild. Dit wild verkeert thans in grote nood cn dc Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wil nu dc watervogels te hulp komen. Zestig af delingen van de vereniging in het land zullen aan het werk gaan om op de plaatsen, waar de in nood verkerende vogels zich ophouden, voer te strooion. Het Wereldgebeuren Een doorbijter Lauris Norstad, de scheiuende opper bevelhebber van de N.A.V.O.-strijd- krachten in Europa, die gisteren als ambteloos burger uit Parijs naar de Verenigde Staten vertrok, zal in N.A. V.O.-kringen bekend bleven als de „eeu- j wig" glimlachende generaal, de psycho- l loog en tacticus, die zes jaar lang een I goede verstandhouding wist te bewaren I met de leiders van de vijftien N.A.V.O.- landen, ondanks het feit, dat deze lei ders het in defensiezaken lang niet altijd met elkaar eens waren en zij bovendien nogal eens van mening verschilden met Norstads hoogste chef, de president van de Verenigde Staten. Toen Norstad in 1956 het bericht kreeg dat hij was benoemd tot opvolger van generaal Gruenther als chef van de N.A.V.O.-strijdkrachten, hield hij juist een redevoering voor een Wesiduitse vrouwenvereniging. Iemand onderbrak Norstads rede en fluisterde hem het nieuws van de benoeming in het oor. De generaal reageerde met een vage glim lach. Het was de dertiende april en het was een vrijdag. De reacties op de benoeming van gene raal Norstad waren over het algemeen zeer gunstig. Men had voor deze post een man nodig, die behalve militair ook diplomaat moest zijn en daarom was de keus zo slecht nog niet, want Nor stad had zich al jong onderscheiden als een tacticus, waardoor hij bij zijn chefs in een uitstekend blaadje stond. Het was bekend dat Norstad het niet met president Kennedy eens was over de atoombewapening van Europa, een actueel en pijnlijk punt van het wes terse politiek beleid. Norstad was rond uit voor een krachtig Europees atoom zwaard, en hij handhaafde deze voor keur toen de theoretici in Washington de nadruk op de conventionele bewa pening lieten vallen. Toch is het nooit tot een openlijk con flict gekomen. Daarvoor was Norstad te handig en daarvoor was hij ook te veel militair. Hij aanvaardde, dat het niet zijn taak was de Amerikaanse defensiepoli tiek vast te stellen en hij hield zich aan zijn uitvoerende plicht. Daarbij verborg hij echter niet, dat hij een andere mening was toegedaan dan de heren in het Pentagon, de zetel van het Amerikaanse ministerie van defen sie. De ideeën van generaal Norstad be naderden dicht die van de Franse pre sident. Generaal de Gaulle is nog steeds vast van plan Frankrijk tot een atoommacht te maken, ook al moet dat ten koste van Frankrijks conventionele bewapening gaan. Generaal Norstad is daarom een man naar het hart van de Franse president. Het is wellicht meer dan symbolisch dat Norstad afscheid neemt aan het begin van een jaar, dat volgens president Kennedy waarschijn lijk de beslissing zal brengen over de atoombewapening van West-Europa. In een laatste poging de atoomwapens in West-Europa onder Amerikaans beheer te houden heeft president Kenne dy aan Engeland Polarisraketten aan geboden, een aanbod, dat oolc voor Frankrijk geldt, zoals de Amerikaanse president heeft gezegd. Of het aan pre sident Kennedy zal lukken de hardnek kige president de Gaulle van gedaenten le doen veranderen is zeer de vraag. Uit dankbaarheid voor de morele steun, die Norstad in de afgelopen zes jaar heeft gegeven, gaf de Franse president de vertrekkende N.A.V.O.-generaal vo rige week een hoge onderscheiding, die hij de Amerikaan persoonlijk op de borst stad naar Frans militair gebruik om speldde, waarna de Gaulle generaal Nor- helsde. Dat de Gaulle Norstads opvolger met even open armen zal ontvangen is intussen niet waarschijnlijk, want gene raal Lyman Luis Lemnitzer behoort politiek gezien tot de „party" van de conventionele bewapening. Lemnitzer is van mening, dat de Amerikaanse defen sie „zo uitgebalanceerd moet zijn,, dat ze bestand is tegen alles". „Het hangt af van hetgeen de vijand doet", zei Lem nitzer onlangs, „kernwapens zijn geen. goed middel in een kleine „lokale oor log". Deze uitspraak komt geheel overeen met de iaeeën van president Kennedy en van de Amerikaanse minister van defensie, Robert MacNamara. Lemnitzer is het mét zijn chefs in de Verenigde Staten eens, dat Amerika de kernwa pens voor zijn rekening moet nemen en de Europese N.A.V.O.-partners voor een krachtig concentioneel leger moeten zor gen. In Washington gaf men Lemnitzer de bijnaam „soldatesk diplomaat". Hij be- schiKt over minstens even grote tacti sche gaven als Norstad en hij laat zich ook niet gemakkelijk uit zijn tent lok ken. Zelf is hij het niet helemaal eens met de bijnaam, die men hem in de Ver enigde Staten heeft gegeven. Hij heeft er bezwaar tegen dat de nadruk op zijn diplomatieke kwaliteiten valt, omdat hij zich in de eerste plaats soldaat voelt. „Diplomatiek soldaat" vindt hg dan ook een geschiktere betiteling. Dat hij een goed soldaat is, heeft Lemnitzer, die 63 is, wel bewezen. In de tweede wereld oorlog werkte hij nauw samen met ge neraal Eisenhower. Ike stuurde hem samen met generaal Mark Clark per duikboot naai' de Noordafrikaanse kust voor onderhandelingen met de Franse autoriteiten. De geallieerde landings- vloot was al onderweg naar Noord- Afrika, toen Lemnitzer ondergedoken in een wijnkelder zijn geheime be sprekingen met de Fransen voerde. Lemnitzer is geen opvallende man. Voor een militair spreekt hij heel zacht, net als Norstad trouwens. Na zijn opleiding aan een militaire aca demie studeerde hij nog enige tijd filoso fie. Later doceerde hij aan de stafschooL Gedurende dc tweede wereldoorlog werk te hij voor de inlichtingendienst in Zwit serland. Hij onderhield daar contacten met o.a. S.S.-generaal Wolff. Na de oor log commandeerde hij een infanterie-di- visie in Korea, waarvoor hij beloond werd met de hoogste Amerikaanse mi litaire onderscheiding, de „Silver Star". Op zijn 51ste kreeg h|j het bevel over een luchtlandingsdivisie. Om ter zake kundig te zijn, volgde hij toen een volle dige parachutistenopleiding, waarbij al zijn vrienden en kennissen hun hart vasthielden. Lemnitzer liet zich echter niet afschrikken, hij is een doorbijter. LYMAN LUIS LEMNITZER ...„soldatesk diplomaat"... Het Bulgaarse presidium beeft amnestie verleend aan meer dan vierduizend gevange nen. onder wie Vij>.onderd politieke delin quenten. Van tweeduizend anderen is de ge vangenisstraf verminderd. Twee gevangenis sen te Kunstendil en Sliven zullen worden gesloten. De gebouwen zullen voor economi sche doeleinden worden gebruikt. Advertentie De KING fabrieken Tonnema N.V. ■wensen u een gelukkig 1963 het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking Familie maakte amok in Haags cafetaria JUAN BOSCH PRESIDENT DOMINICAANSE REPUBLIEK De centrale kiesraad van de Domini caanse Republiek heeft professor Juan Bosch uitgeroepen tot president van de republiek. Vice-president werd dr. Ar mando Gonzales Tamayo. De revolutio naire partij van senor Bosch, behaalde bij de presidentiële en parlementsver kiezingen op 30 december de meeste stemmen. Een „ruimtelijke" toost op het nieuwe jaar in Moskou: v.l.n.r.: Gnerman Titov Joeri Gagarin, Pavel Popovitsj en An- drian Nikolajev. Actie-comité van A.V.R.O.-vrienden wint kort geding Het gerechtshof in Amsterdam heeft fisterochtend het vonnis ran de presi- ent van de rechtbank in kort geding bekrachtigd waarbij naar aanleiding van een vordering van het actie-comité van A.V.R.O.-vrienden werd bepaald dat uiterlijk op 15 maart 1962 aan alle A.V.R.O.-leden stembiljetten dienden te worden toegezonden voor de verkiezing van de gewestelijke besturen Het ge rechtshof besliste echter dat geen ter men aanwezig z|jn om de termijn van 15 maart to handhaven. Deze werd bepaald op 1 mei 1962 aan gezien het hof niet de indruk heeft ge kregen dat het A.VJt.O.-bestuur het vonnis van de president van de recht bank heeft willen tegenwerken. De A-V.R.O. verklaarde zich namelijk niet in staat voor 15 maart het vonnis van de president uit te voeren en verlengde de verkiezings-termijn tot 1 mei. Door deze wijziging van de datum in het vonnis is het voor het comité A.V.R.O.- vrïenden onmogelijk geworden de ge vraagde dwangsom van 10.000 op te eisen. Het kort geding was aanhangig ge maakt omdat het comité van oordeel is dat de bepaling van het A.V.R.O.-be- stuur, toezending van stembiljetten uit sluitend, op schriftelijk verzoek te doen geschieden: in strijd is met de statuten en het huishoudelijk reglement, een be lemmering van de verkiezingen en een verhindering van het stemrecht. Even als de president van de rechtbank was het hof het hiermee eens. 3 is het 325 jaar geleden, dat 1 2 ter opening van de in 1772 afge- 5 2 brande) stadsschouwburg te Am- 3 5 sterdam de première werd gege- 5 ven van Vondels „Gijsbreght van 3 Aemstel". De familie Van de R. uit Den Haag heeft dinsdagavond de politie handen vol werk bezorgd door eerst de inven taris van een cafetaria aan de Paul Itrugerlaan kort en klein te slaan, zich vervolgens in hun woning terug te trek ken en zich ten slotte na een belege ring door een groot aantal politieman nen over te geven. Aanleiding tot de moeilijkheden was het feit dat de vijf mannelijke leden van de familie, in leeftijd variërend van 43 tot 20 jaar, in het cafetaria ruzie kregen over het betalen van consumpties- De politie maakte een eind aan de twist en ogenschijnlijk rustig ging het vijftal weg. Kort daarop kwam men echter terug bij het cafetaria, verschafte zich met geweld toegang en vernielde de zaak totaal. De schade wordt op 3000, geschat. Hierna trok de familie zich in haar wo ning terug, maar de politie liet het een en ander niet op zich zitten en begon het pand te-belegeren. De familie wacht te de komst van de politie niet rustig af, maar één van de leden posteerde zich met een koevoet van een meter lang in de deuropening en bedreigde iedereen die maar naderde. De politie slaagde er echter toch in het huis bin nen te dringen. Een hoofdagent werd door de koevoet zodanig geraakt, dat hij zijn dienst tijdelijk niet kan ver vullen. De vijf familieleden zijn aange houden. De toenemende ontreddering van het wegverkeer wordt door de ko len- en oliehandel met bezorgdheid aangezien. Op de distributiecentra les van huisbrandstoffen beschikt men over het algemeen nog over voldoende voorraden, maar het vervoer wordt in vele plaatsen ioor sneeuw en ijs belemmerd. De Staatsmijnen in Limburg hebben het vervoer te water in noordelijke richting vrijwel moeten stilleggen. De haven Stein de op één na groot ste binnenhaven van West-Europa, waar de kolen van de Staatsmijnen worden verladen is nog ijsvrij en er is vol doende scheepsruimte beschikbaar. Maar het Julianakanaal is slechts met moeite te bevaren en op de Maas is de scheepvaart stilgelegd nu de stuwen zijn getrokken. Tot dusver hebben de Staatsmijnen voor het vervoer naaf het noorden met succes een beroep op de Spoorwegen kunnen doen. De wachttijden bij de levering aan de verbruikers loopt plaatselijk sterk uit een. In de grote steden levert de detail handel de bestellingen nog vrij vlot af, al maakt het personeel lange dagen met veel overuren. In sommige plaatsen, zo als in Noord-Holland en op de Veluwe, kan niet overal bezorgd worden omdat vele binnenwegen onberijdbaar zijn. Een grote oliemaatschappij in Den Haag verklaarde gisteren, dat de situa tie pas moeilijk wordt als de voorraden uitgeput raken en de waterwegen onbe vaarbaar blijven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 5