mét Amsterdamse Beurs ENGEL VAN SAN FRANCISCO Kappie 'is niet met pensioen PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Klanken uit de ether r r fl P 4-voudige bestrijding van pijn en griep! Ckefarine4 Waar zijn onze schepen? fl DONDERDAG 3 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KAPPIE is niet met pensioen. Een wei nig heldere mededeling, die alleen in Vlissingse brandweerkringen begrepen zal worden. Het gaat om de heer Corne lls Kaptein, die onlangs afscheid heeft genomen van de Vlissingse brandweer. In het bericht over dit afscheid sloop een onjuistheid. Kaptein zou afscheid heb ben genomen „in verband met het be reiken van de pensioengerechtigde leef tijd". Hetgeen dus impliceerde, dat de heer Kaptein thans, dankbaar terugblik kend op menig bedwongen brandje, in alle tevredenheid van zn brandweer pensioentje zou genieten. En dat is on juist. Kaptein was brandweerman het laatst hoofdbrandwacht uit lief hebberij. Hij werd gedwongen die lief hebberij op te geven, toen de betrokken verzekeringsmaatschappij er niet voor bleek te voelen, risico's te blijven dragen voor een brandweerman, die zestig jaar was geworden. F\e heer Kaptein was daar weinig mee in- genomen. Maar het moest. Hij haastte zich er een mouw aan te passen en maakt nu deel uit van het B.B.-brandweerkorps, waar hij wél verzekerd is. Nu heeft het er aan alle kanten de schijn van, dat Kaptein een maniak is, een soort contra-pyromaan, die het blussen niét kan laten. Die gedach te is gauw weggewist als men hoort, hoe verdienstelijk Kaptein zich voor de samen leving maakt: al twintig jaar maakt hij deel uit van een Rode Kruis-colonne thans als secondant-ploegcommandant hij is donor, in Vlissingen is hij een van de stuwende mensen van de VARA-speel- goedactie en als lid van Vlissingens vrij willige brandweer is hij gedurende de oor log bij vrijwel alle blussingen betrokken geweest en redde hij in de rampnacht drie mensen het leven. En dat, terwijl een on aangename ervaring bij zijn eerste werk gever de marine hem bijna een ver bitterd man maakte. Hij was al bijna twin tig jaar marineman, toen hij plotseling ten tijde van de muiterij op de „Zeven Provinciën" werd ontslagen. Als hij daarop zijn visie geeft, vergelijkt hij zijn zaak met die van mensen, die thans nog voor recht en rehabilitatie vechten maar hij wil er niet te lang bij stilstaan. Liever wil hij ook de periode de crisisjaren vergeten, die daarop volgde, een tijd die voor Kaptein werk loosheid, werkverschaffing en steuntrekken be tekende. Veel meer gaat hem het wel en wee van de Vlissingse brandweer ter harte, waarvooor thans zo moeilqk jongere mensen te krijgen zijn. „Wat ik nu bij de Vlissingse brandweer gedaan heb nou ja, dat hoeft echt niet eens fijn in de krant. Als ik er iets over vertel dan is dat om de jeugd van Vlissingen bq te brengen, dat ze wat over moeten hebben voor het gemeengoed van de bevolking. Want ik geloof, dat de jeugd liever op een brommer zit, dan dat er eens gedacht wordt wat men voor de gemeenschap zou kunnen doen. Er is natuurlijk wel iets te vertellen over die Vlissingse brandweer. Maar in de krant Ik hou daar niet zo van. En liever geen foto er bij. Als er een foto bij moet, neem dan deze maar, de tien geboden van de brandweer, die meneer Van der Steen, een brandmeester, eens voor ons heeft gemaakt. Als ik nu vertel over het blussen tqdens bombardementen en beschietingen dan gaat dat zo gauw van ophemelen op. In 1939 was ik er bij gekomen. Het was bij de opening van de nieuwe kazerne, onder burgemeester Van Woelderen, in april meen ik. De burgemeester was net aan het spreken, kwam er alarm, brand op het strand. Er was een vliegtuig met twee mensen verongelukt. Geblust, teruggekomen en de kazerne verder geopend. In de oorlog was ik vast bij de brandweer. Het bombardement op de school in de Kasteelstraat, Cosy Corner, de bran den op het eiland. Datums heb ik nooit bijgehou den. Het was een chaos, niet mooi meer. Soms lagen we onder de wagens, omdat de granaten om ons heen vlogen. Als je dat nog eens nagaat denk je hoe ben je er levend van af gekorfin, want we hebben genoeg ii) de benauwdheid geze ten met die club. In die tijd was mijn vrouw in Noord-Holland. En ik had heel wat met de Duit- CORNELIS KAPTEIN ...liever niet sers te stellen. Op een gegeven moment wilden ze de vrouwen voor ze laten werken. Aardappelen schillen. Kwam er een aan de deur. Waar is je vrouw. Boodschappen doen zei ik. Komen ze een uur later met zijn drieën. -Moest ik mee. Trok mijn brandweeruniform aan. Wat is dat, vroegen ze. Feuerwehr, schreeuwde ik zo hard mogelijk. Toen hoefde ik in eens niet meer mee. Brand weer vonden ze toch wel belangrijk zeker. Maar één keer heb ik 'm behoorlijk geknepen. De burgemeester uit die dagen vond de brandweer maar zo-zo. Staan we bij de post Hogeweg met zijn tweeën aan de poort, 'k Vergeet het nooit, 't Was een schitterend mooie dag, 't was Pink steren. Komt ie aanwandelen met z'n vrouw en een fiets. Stonden ons lekker in het zonnetje te koesteren. Zeg nog tegen collega: kijk eens wie daar komt. Wij niet groeten natuurlijk. Komt ie terug. Wij naar binnen, want we zagen 'm liever niet dan wel. Komt ie boven, zegt je tegen me: wist jij niet wie daarnet voorbij ging? Nee zeg ik, ik ken U niet. Ken je me niet, zegt hij, ik ben de burgemeester van Vlissingen. Ik" zeg we heb ben maar één burgemeester, da's Van Woelderen. Toen begon ie de brandweer af te breken, van onder tot boven. Toen werd ik zo kwaad, ik deed de deur open en zei als je nu niet maakt dat je wegkomt dan schop ik je van die trap af. Hij weg en toen kneep ik hem. Mijn collega's zeiden, duik maar onder. Maar ik zei nee, ik kan overal gepakt worden. En ik heb er nooit meer iets van ge hoord, hy was verder erg vriendelijk. Begrijpt U dat zo'n 24 jaar by de brandweer, met die oor logsjaren er bij, iets voor je gaan betekenen? Het is plezierig geweest, met kameraden. Die avond dat ik wegging zat ik vol. Vierentwintig jaar heb je samen een hoop ellende meegemaakt. Dan valt het niet mee om er mee op te houden, vooral niet als je nog zou kunnen. Maar ja, de verzekering wilde niet meer". ZWIN TOT ZS?E~ -PLOT5ELIINS! JA, (VATUUR.UJK. EN Zie BENT NOG WEL 20 ONGERUST OVER JE BROER ■WAT EGOÏSTISCH VAN ME l 2291.Misschien opgeschrikt door een of ander mentaal alarm, stonden de twee dichtstbijzijnde silicumwezens dadelijk stokstyf stil toen een van hun gevangenen zich opeens in een verkeerde richting bewoog! Het kwam eigeniyk niet in hen op, dat cr wel eens een poging tot vluchten gedaan kon worden, om de eenvoudi ge reden, dat ontsnappen op deze kleine wereld voor protoplasma on mogelijk was. De energiewolkwezens zouden immers iedere vluchteling direct weer insluiten en terugbren gen naar de silicumstad. De bedoe ling van Piloot Storms onverhoede manoeuvre ontging hun volkomen, maar toen deze op eens een dreigend, glanzend wapen op hen richtte, kwam een hun ner met rasse schreden aangewaggeld. Arend wachtte niet en drukte op de vuurknop. Opnieuw klonk het zachtruisende geluid en sprong er een blauwe lichtkogel te voorschyn, die de naderende VRIENDELIJK GESTEMD BEURS OVERZICHT. Het Damrak heeft woensdag de eerste beurs- dag van het nieuwe jaar ingezet met een gunstige stemming by de opening voor de internationale waarden. De handel verliep in alle hoeken zeer rustig in verband met het feit, dat vele handen die zoals gebruike lijk bij iedere jaarwisseling werden geschud vergezeld gaande met de beste wensen, waar door de affaire wat op de achtergrond werd geschoven. Het jaar 1962 is voor de beurs teleurstellend geweest. Men hoopt het in dat jaar verloren terrein in 1963 te kunnen in halen. Voor gisteren echter liet het Damrak de stroom van voorspellingen voor 1963 ge laten over zich heen gaan. Dit voor wat het zakenvolume betreft. Genoemde voorspel lingen (over het algemeen is men voor 1963 zeker niet pessimistisch gestemd) hebben echter mede tot de gunstige opening bijge dragen. Philips, het meest actieve fonds in 1962, had door gebrek aan affaire enige moeite cm een openingskoers tot stand te Brengen. Uiteindelijk werd f 140.50 gedaan, tegen een vorige slotnotering van f 138.90. Unilevers openden dertig cent hoger op f 138.50. Kon. Olie veertig cent beter op 157.30.- A.K.U. zette het nieuwe beuisjaar in met een koerswinst van vier punten op 405, terwijl Hoogovens bijna vijf punten beter in de markt lagen bij de notering op 561. De Dortmund Hoerder, waarin de Hoogovens zeer grote belangen hebben, verwacht een bevredigende bezetting voor de toekomst als gevolg van de staalbehoeften der venverken- de industrie. De arbitrage had wat vraag Londense rekening. De markt aldaar was vast onder meer op de belastingverla ging voor weelde-artikelen. De Westduitse beurzen waren gisteren goed prijshoudend. Wallstreet sloot maandag (oudejaarsdag) 1962 af in een min of meer prijshoudende stem ming. De belastingverkopen werden er goed opgevangen. Het dow Jones gemiddelde voor de industrie-aandelen eindigde maandag ze ventig punten lager op 652.10 ten opzichte van het begin van 1962. De hoop is thans dat de regering belastingverlagingen zal voor stellen om het bedrijfsleven in Amerika te stimuleren en zodoende de werkeloosheid te doen verminderen. Men spreekt reeds over drastische verlagingen ook voor de persoon lijk lagere inkomensklassen. Van de Neder landse hoofdfondsen lag Unilever op de New- yorkse beurs iets hoger in de markt. Later op de middag zakten de koersen over de gehele linie wat in hoofdzakelijk als ge volg van gebrek aan affaire. In de scheepvaarthoek was het uiterst rustig Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 2 januari. Londen 10.09-10.09',-;. New York 3.603.60%. Montreal 3.34—3.34%. Parijs 73.46',73.51'/i. Brussel 7.22',27.23. Frankfort 89.95', J— 90.00',4. Stockholm 69.5569.60. Z(l- rich 83.31—83.36. Milaan 57.98',f— 58.03%. Kopenhagen 52.19—52.24. Oslo 50.38—50.43. Wenen 13.94%— 13.95'/;. Lissabon 12.53%—12.59%. met koersen die rond bet vorige slotniveau schommelden. De leidende cultures waren nauwelijks prijshoudend. In de slaalsfond- senhoek was het zeer kalm met prijzen die weinig verandering te zien gaven ten op zichte van die van vorige week vrijdag. In de lokale afdelingen waren de ordere dun gezaaid. Grote koersverschillen kwamen hier Intern. Industrie Scheepvaart Banken Handel enz. Algemeen 464.8 319.5 133-0 255.4 149.4 345.6 464.0 319.2 133.5 256.6 149.6 345.3 465.4 321.2 136.1 2568 149.5 346.6 Verklaring: Staatslen. Ned. *59 4',2 Ned, '60 4% Ned. '47 3'/a Ned. '51 3',2 Ned. '48 3% Ned. '50 3V« Ned. '55 3'4 Ned. '37 3 Gr. boek '46 Doll. '47 Inv. cert. 3 Ned. '62-64 Ned. Ind. *37 6 W.B. Len. '57 Aandelen Amst. rubb. H.V.A. A.K.U. Deli M. Hoogov. Philips Unilever Kon. Olie Sch. luchtv. H.A.L. K.L.M. K.N.S.M. Kon. Paketv. gedaan en bieden; gedaan en laten; b bieden; 1 laten; d ex dividend; c St. Mij. Ned. 130 132 102% 102* Niev. Goud. 306 107% 102% 102* v. Ommeren 226 229 91% 91% Rott. LI. 128 129% 88* 87% Schv. Unie 126% 129 88% 88* 38% 92% 91 91% 88%» 92% 91% 91% Industrie enz. Alb. Hejjn 155% Am. droogd. Berg. Jurg. 245 286 242% 286 Berk. Pat. 202 205 98(4 99 A 98% 98%§ Blaauwh. 304 309 99'/» 98% Bijenk. Calvé 430 I 685 690 106 U 106% Centr. Suik. 280% 280 Fokker 415% 415 v. Gelder 244 246% 104% 105% Gist sp. 342 345 126'/. 127 v. d. Heem 270 280 400% 405% Helneken 450 455 b 144.90 144.90 Internat. 227 227% 557 560 Intervam 173 170 138.80 140 K.N. Papier 276 280 138 138 K. Zout 723 740 156.90 156.50» Muller 312% 315 Ned. Dok 152% 154% Ned. Icab. 470 475 115% 117% Ne tam 250 251 43 43.10 Nijverdal 226 226 134 139 Rott. Dr. Dok 388 390% 137 141 Schelde N.B. 214 186.50 186.50 Sehokbet. Seholten F. Stokvis Vergd. Elik Vergd. Mach. Vredest. Wilton Zwanenb. Interunie Robeco Valeurop Banken A'd. Bank N.H. Mij. R'd. Bank Tw. Bank Obi. B. N. Gem. (498% B. N. Gem. '58 (5) 103% Amcrlk. aand. Am. Enka 58% Am. mot. 16% Am. Tel. 11614 Anaconda 43% Beth. St. 29V. Cit. Serv. 57% Curt. Wr. 17'/. Du Pont Ge. Elecr. Gen. Mot. Int. Nick. Kennecott Nat. Can. Rep. Steel Shell Oil Stud. Pack. Tide Water U.S. Steel PREM3EL. Alkmaar A'dam '51 A'dam '56 I A'dam '56 II A'dam '56 III Breda '54 Dordr. '56 Eindh. '54 Ensch. '54 D. Haag '52 I D. Haag '52 H R'dam '52 I R'dam '52 H R'dam '57 Utrecht '52 Z.-Holl. '57 Z.-Holl. '59 101 b 103 b DONDERDAG 3 JANUARI. HILVERSUM JL 402 m. 746 kc/s. 12.00 Amusementsmuziek. 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Uit het bedrijfsleven, lezing. 12.43 Elek tronisch orgelspel. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberich ten. 13.30 Dansorkest en zangsolisten. 14.00 Viool en piano: klassieke en mo derne muziek. 14.30 Voor de vrouw. 15.00 Zing met ons mee. 15.30 Voor dracht. 15.45 Licht instrumentaal trio. 16.00 Van vier tot vijf, radiopragramma in een Notedop. 17.00 Voor de jeugd. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Pianospel: lichte muziek. 18.30 Sportpraatje. 18.35 Gesproken brief. 18.40 Lichte orkestmuziek. 19.00 Voor de kinderen. 19.05 Actie: Open het Dorp. 19.35 Voor de twintigers. 20.00 Nieuws. 20.05 Radio-kamerorkest: klassieke en moderne muziek. 21.00 Interview. 21.20 Koorzang. 21.50 Metropole-orkest en so listen: amusementsmuziek, 22.30 Nieuws en mededelingen. 22.401 Actualiteiten. 23.00 Sportactualitelten. 23.10 Dlscota- ria: nieuwe grammofoonplaten. 23.55 24.00 Nieuws. HILVERSUM H. 298 m. 1007 kc/s. 12.00 Middagklok noodklok. 12.04 Lichte grammofoonmuziek. 12.25 Voor de boeren. 12.35 Mededelingen ten be hoeve van land- en tuinbouw. 12.38 Lich te grammofoonmuziek. 12.95 Katholiek nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 Lichte grammofoonmuziek. 13.40 Wissewas- senlicht programma. (Herh. van zondag jl.). NCRV: 14.00 Metropole or kest. 14.40 Radiophilharmonisch orkest: Klassieke en moderne muziek. 15.35 Licht instrumentaal kwintet. 16.00 By- beloverdenking. 16.20 Viool en piano: moderne muziek. 16.55 Grammofoonmu ziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 School- zang. 17.40 Beursberichten. 17.45 Lichte grammofopnmuziek. 17.55 Licht instru mentaal kwartet. 18.15 Sportrubriek. 18.30 Pianospel: lichte muziek. 18.50 So ciaal perspectief, lezing. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Geestelijke liede ren (gr.). 19.30 Radiokrant. 19.50 Uit zending van de Anti-Revolutionaire Par tij. 20.00 Wij poetsen de plaat. 20.20 De jeugd op eigen wieken, hoorspel (I). 20.50 Samen uit, samen thuis, gevarieerd programma. 22.00 Kerkorgelconcert. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. kristalman omhulde. Deze strekte reeds een glin sterende tentakel uit om Arend het wapen uit de hand te slaan, doch opeens begon hy hevig te sidderen en vielen er hele brokken van hem af. En toen, met een tinkelend geraas van duizenden uiteenvallende stukjes kristal, stootte het silicum- wezen tot een vormeloze hoop op de mosbedekte grond neer Feuilleton door C. Buddington Kellant Zij reden zwijgend verder, tot het rijtuig beiden afzette op de hoek van Powell Street en Sacramento Street. Daar sloegen zij de weg in die naar de baai voerde, passeerden het huis van mijn heer Gray, de voornaamste plaatselqke aannemer en richtten hun schreden naar een klein huis, drie deuren van de weid se woning van de bankier Pioche. Het was geen voornaam huis, maar geriefe lijk en groot genoeg. Zij gingen naar De jongedame begaf zich regelrecht naar haar slaapkamer, waar zij zich van haar kleren ontdeed om even later in het bad te stappen, terzyde gestaan door haar stuurse dienstmaagd die met een afkeurende blik op haar neerkeek. Een vrouw met jouw voorkomen zei ze met haar zware keelstem, is voorbe stemd de slechte weg te gaan. - Ik zal de weg gaan, die ik verkies, Hcpslc. Je vader, zei Hephzlbah, was een good mens, met een eigen wil. Je moeder was wuft. Je hebt je vaders koppigheid meegekregen cn Je moeders wuftheid. Myn vader was sterk. Ik heb zijn kracht geërfd. Mijn moeder was wuft. Maar ze bezat een fqne neus. Hepsie. Ze was charmant en onberekenbaar. Ze was geen meester over zichzelf. Ik Hep sie, heb vun haar ooit iets meegekregen. Haar fijne neus en haar charme. Ze bal de haar hand tot een vuist. Maar ik heb geleerd mezelf te beheersen. Je bent zo ijdel als een pauw. Niet ijdel, Hepsie. Als een goudzoeker een ader vindt, dan brengt hij het eerst naar een expert om het te laten onder zoeken. Ik ben mqn eigen expert ge weest. Ik heb mezelf geen rad voor de ogen gedraaid. Zij lachte. Ik heb mezelf gekeurd en herkeurd tot ik precies wist, wat voor vlees ik in de kuip heb. Heph zibah ging brommerig door met haar werkzaamheden, af en toe even ophou dend om een sombere blik op haar mees teres te werpen. Ineens kreeg haar ge laat een diepzinnige uitdrukking. De we reld is klein, verklaarde ze plechtig. Ik zag vanmiddag een bekend gezicht, maar Ik kon het niet thuisbrengen. De naam schiet me zojuist te binnen. Je zult 'em je niet herinneren. Arnold Philip Ar nold. Hq komt van een boerdery in Har din County by Elizabethtown voor de oorlog met veel tam-tam naar het wes ten getrokken om goud te zoeken. Mensen uit Kentucky biyven niet ach ter de kachel zitten. Je ziet anders maar weer hoe weinig er voor nodig is om iemands plannen in de war te sturen, verklaarde Hephzibah zelfvoldaan. Ik zie niet in hoe die Philip Arnold iemands plannen mqn plannen als ik ëgoed begryp in de war kan sturen, ephzibah snoof. Waarom heb je deze stad uitgekozen? Omdat je dacht, dat niemand je hier kende dat je de ge heimzinnige kon spelen. En wat gebeurt er. De eerste keer dat je je op straat vertoont loop je bijna een kerel uit Har din County tegen het lijf. Geboren en getogen op een paar kilometer afstand van de plek waar jij geboren bent. Onzin. Ik was nog een dreumes toen hy wegging. Dacht jij heus, als hij me zien mocht wat erg onwaarschijnlijk is dat hy mij zou herkennen als Anneke Vlllard met haar staartjes? Die door iedereen Annie genoemd werd? Gebruik je verstand Hepsie. Hephzibah'8 gezicht verloor niets van zyn grimmigheid. Voor een vrouw die zoveel praat als jij, zei ze, ben je ver duiveld achterbaks. Ik heb me laten be praten om mee te gaan maar ik ben er nog steeds niet achter waarom je deze "laats hebt uitgekozen in plaats van Joston of New York of wat je maar wilt. Ze snoof luidruchtig. Een waarom wilde je mij met alle geweld mee heb ben? Omdat je er zo indrukwekkend uit ziet, Hepsie en zo degelijk. Een alleen staande vrouw wekt gemakkelijk ach terdocht. Vooral Vooral, viel Hephzibah in de rede, als zo er zo uitziet dat iedere man, die haar ontmoet hoopt dat ze niet degeiyk is. Precies, zei Anneke. Je moet zo grim mig en ongenaakbaar zijn, dat geen mens iets tot mijn nadeel durft te zeg- ;en. Jij moet over me waken Hepsie. e moot de mannen ontmoedigen en ze van me afhouden. Ze glimlachte. Boven dien zal het je geen windeieren leggen Hepsie, als je geen windeierenbhsrdlu Hepsie, als je het handig aanlegt. Meni ge jonge dwaas zal proberen je geld te geven in ruil voor inlichtingen of gun sten. Nu. en? Stryk het geld op, zei Anneke, maar geef er niets voor terug. Ze zweeg en keek Hephzibah ernstig aan. Wil je we ten waarom ik San Francisco uitgeko zen heb? Ik zou inderdaad wel eens het een en ander willen weten. En je zult het weten. Al het gepraat over onze rechten ten spijt, Hepsie, blijft een vrouw nog altijd een vrouw. Er zijn nog zoveel dingen in het leven, die ons ontzegd blijven. We kunnen er niet op uittrekken om een goud- of zilvermijn te ontdekken. Haar bekoorlijk gezichtje betrok een ogenblik, waar mannen bezig zyn goud- en zilvermijnen te ontdekken. Dat voorrecht bezitten we tenminste. En dit is de plek waar zulke mannen te vin den zijn. Het geeft geen pas, zei Hephzibah knorrig. Anneke gaf hierop geen antwoord. Haar gedachten waren slechts half bij Hephzi bah. Het was de uitwerking van haar plannen die haar bezighield. In het oosten, in steden als Boston en New-York is rijkdom niets nieuws. Het leven is er stijf en star geworden en de salons zijn er ontoegankelijk. Ik zou naar zo'n stad toe kunnen gaan en een zekere mate van welstand bereiken, als ik zoals jij het noemt niet degciyk was. Maar zonder geld of relaties, of kruiwagens, zou ik alle deuren gesloten vinden. Hier is het anders. Hier zijn de mensen als het ware door rykdom over vallen. Het leven heeft nog geen tijd om in vormen en regels te verstarren. Er zijn nog geen heilige huisjes gebouwd. Als ik verstandig en met tact te werk ga, kan ik in de beste kringen doordrin gen. En een rijke man aan de haak slaan. Dat Is nog maar één mogelijkheid uit de vele. Hepsie. De spoorwegen heb ben eindelqk hun intrede gedaan. Tal van mensen in San Francisco zijn bezig er miljoenen aan te verdienen. (wordt vervolgd) HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Grammofoonmuziek, strip voor de jeugd, eventueel berichten van de we- Even puzzelen J' s ^4 Br 10 H 12 li 1" 1* 1 IS ,4 S zo 21 37 25 2*4 zi r ÏT T tt 23 29 so 3^4 -5= u TELEVISIEPROGRAMMA'S. AVRO: 19.30 Amsterdam-Djakarta, de ;eschiedenis van een luchtlijn. NTS: J0.00 Journaal. AVRO: 20.20 In AVRO's Televizier. 20,30 Gallet. 21.00 Het meisje van buiten, T.V.-spel. 22.3022.40 Meer dan muziek. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 19.00 Programma voor de jongeren. 19.30 Voor de vrouw. 20.00 Nieuws. 20.25 Het manneke. 20.30 Tweemaal drie e zes. 21.00 Het meisje van buiten. T.V.-spel. 22.20 Nieuws. VRIJDAG 4 JANUARI. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte ochtendklanken (gr.). (7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nieuws en socialistisch strqdlied. 8.18 Lichte gram mofoonmuziek. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Klassiekegrammofoonmu ziek. (9.35—9.40 Waterstanden). VPRO: I.0.00 Boekbespreking. VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Voor de kleuters. II.15 Viool en piano: klassieke en mo derne muziek. 11.40 Elektronisch orgel- Vier middelen in één tablet doen wonderen zonder de maag van streek te maken I De vier geneesmiddelen van Che- farine „4" worden in de hele wereld op grote schaal gebruikt. In één tablet verenigd werken zij bijzonder snel, krachtig en weldadig, vaak zelfs wanneer andere middelen falen. Tegen pijn en griep, Geschikt voor eon gevoelige maag, want die wordt beschermd door het bestanddeel Chefarox. 20 tabletten 10.80, tabletten f 1.50,100 tabletten f3.50 geninformatiedienst van de K.N.A.C. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.40 Franse chansons. 9.55 Klassieke muziek (gr.). 10.30 Lichte grammofoonmuziek. 11.00 Voor de zie ken. 11.40 Balletmuziek (gr.). 11.50 Als de ziele luistert, lezing. Horizontaal: 1 kussenovertrek, 5 be doeling, 9 voorkeur, 10 ongeschaafd, 11 bles, 13 geregelde koper, 15 Eng. lucht vaartuig., 16 dreigmiddel van zwarte Piet, 17 samenvoeging van edel, IS drukfout, 20 krant, 23 dof, 26 meisjes naam, 27 hogepriester in Silo, 28 herfstbloem, 31 elk,.33 arbeid voor on- vohvaardigen, 34 ontkenning, 35 stoot- bodem, 36 koren. Verticaal: 1 familie, 2 mineraal. 3 bid (Lat.), 4 kaveling, 5 zwaardwalvis, 6 vaas, 7 kleur, 8 vereerd symbool (N. Am. en Ind.), 12 waterkering, 14 zo da delijk, 19 bevrijding, 20 fabelachtig monster, 21 verhoogde muzieknoot, 22 cyfer, 23 tovenares (Gr. m.), 24 Eng. bier, 25 onderdrukker, 29, eerste vrouw, 30 paard, 32 onderscheiding. De oplossing van de vorige puzzel is als volgt: V E E N s T O M L 9 N O L A P B A B A T 1 G 3 A O N E L A A u A S p 1 U 1 R a O E R s E T 1 t: P P 1) N Tl c L A E A A K 9 A R A p 1 A s B L m K N 1 K A A R T S S M 1 D A 5 A A 1 r O S SI N N Q R M S T U T WAS 30 vai Kopenhagen llEMERDIJK 38 /Advertentie) HOOG EN LAAG WATER 4 januari nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter Vlissingen 8.19 1.61 21.03 1.62 2.07 1-55 Terneuzen S.4S 1.78 21-35 1.80 2.35 1.73 15.32 2.01 Hansweert 9.17 189 22.03 1.92 3-03 1.85 15.58 2.13 Zierikzee 9.15 1.19 22.09 1.31 2.50 1.23 Womeldinge 9-52 1.41 22.33 1.55 3.05 1-44 15-51 1.S2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 3