Zorgwekkende situatie in Zeeland: te geringe aanvoer van kolen.... Sneeuw en ijs bedreigen vogels: hulp gevraagd „Barre tochten" voor brood, melk en groente Sneeuwploegen in aktie: verkeer kwam op gang Zeeuwse ALMANAK Nieuwjaarsreceptie uitgesteld OMZET VEILING KAPELLE IS 10 MILJOEN REEDS GEPASSEERD VERSCHEIDENE GEMEENTEN NOG MOEILIJK OF NIET BEREIKBAAR DR. U. SCHULTS OVERLEDEN WELK MERK DIA-PROJECTOR? Foto Verschoore PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 3 JANUARI 1963 Topdrukte voor handelaren Veer Zierikzee-Kats alleen nog overdag Nu het loodswezen in de Oosterschelde de betonning heeft opgenomen kan de veerdienst Zierikzee-Kats alleen nog overdag worden onderhouden. Dit bete kent, dat op deze lijn van de Provinciale Stoombootdienst voorlopig drie vaarten vice versa komen te vervallen. Zo wordt de eerste dienst (5.15 uit De Val te Zierikzee en 6.05 uur uit Kats) niet uitgevoerd. In de avonduren worden de vaarten Zierikzee vertrek 19.00 uur en 21.00 uur en Kats vertrek 20.00 uur en 21.50 uur niet uitgevoerd. De laatste boot vertrekt dus om 17.00 uur uit Zie rikzee en om 18.00 uur uit de veerhaven van Kats. Mocht het drijfijs in de Ooster schelde in de komende dagen nog verder toenemen dan komen ook deze laatste vaarten nog te vervallen, zodat er tus sen vier uur 's middags en zeven uur 's morgens geen verbinding Schouwen de Bevelanden zal zijn. Vastvriezen maakt lossen moeilijk Hoewel de toestand nog niet direct kritiek is, begint de brandstoffen-' situatie in Zeeland een ongunstig aanzien te krijgen. Dit betreft dan voornamelijk de kolensector; van de huisbrandolie is er nog ruim vol doende voorraad, terwijl ook de aanvoer redelijk is. Zorgwekkend is daarentegen de aanvoer van de kolen. Deze is ge ring en ondervindt bovendien gro te moeilijkheden door de vorst. De kolenhandel, die momenteel onder hoogspanning werkt, slaat met be zorgdheid de ontwikkeling van de aanvoer gade. Een grote hindernis bij de aanvoer van "de kolen vormt het lossen. De kolen vriezen vast in de spoorwegwagons en bij het lossen moet men dan ook ge bruik maken van houwelen. Daarbij komt nog. dat de wagons na aankomst op het station niet langer dan 6 uur mogen stilstaan. Een extra moeilijkheid handelaren was van mening, dat indien de aanvoer slecht blijft, Zeemvsch- Vlaanderen in 14 dagen zonder kolen zal zitten. De handelaren in de dorpen hebben praktisch geen voorraad meer. Daar staat echter tegenover, dat de verbrui kers grote voorraden hebben aangelegd. Het gunstigst lijkt de kolensituatie in Vlissingen. Enkele handelaren hebben daar grote voorraden aangelegd, die zeker voldoende zullen zijn voor de eer ste 8 weken. Bij andere handelaren in de Scheldestad is de situatie echter min der gunstig. Zij hebben, als de aanvoer niet verbetert, nog slechts een voorraad van 3 a 4 weken. Veel vertraging ondervindt men ook bij het bezorgen aan de verbruikers. Niet alleen het rijden over de besneeuwde straten brengt moeilijkheden met zich mee, maar ook in het „loopwerk" van de auto naar de kolenkist gaat veel tijd zitten. De levertijd aan de verbrui ker loopt plaatselijk nogal sterk uiteen: van 2 tot 5 a 6 dagen. De aanvoer van de Nederlandse kolen is niet erg groot. De mijnen hebben als uitvloeisel van de E.E.G. veel kolen aan het buitenland verkocht, dat bereid is hoge prijzen te betalen. Vele handelaren hebben weinig of geen buitenlandse kolen opgedaan omdat de prijzen nogal hoog waren en omdat, wanneer de prijzen laag wa ren, de kwaliteit veel te wensen over liet. Ook heeft men in verband met de havenstaking in de Verenigde Staten weinig aanvoer uit dat land. TERNEUZEN Het meest nijpend is de situatie wel in Terneuzen. De voorraden zijn daar niet al te gróót, terwijl ook de aanvoer veel te wensen overlaat. Een van de kolen- Boek ,JZen boek", .sprak de mevrouw eenvoudig, terwijl ze verstrooid sen blik wierp op haar besneeuw de overschoenen. „O, juist", antwoordde het win kelmeisje in de boekwinkel be leefd. ,flad mevrouw misschien snig idee in welk genre mevrouw sen boek zou willen hebben t" „Gunst, nee", verklaarde me vrouw, alsof ze bij de slager iets voor op de boterham had vraagd. Want sommige mevrou wen hebben dat. Die zijn er vast van overtuigd, dat er even weinig of evenveel verschil bestaat lussen plokworst en cervélaat als tussen Sartre en Annie M. G. Schmidt. Het winkelmeisje keek gejaagd de vrelgevulde winkel door, terwijl mevrouw zich weer aan haar overschoenen wijdde. Even bleef haar blik die van het meisje de haar ogen verder de planken langs. Er wilde haar niets te binnen schieten. ,Js het voor u zélf", vroeg ze. „Nee, voor een onderwijzeres" lichtte mevrouw toe en daar moest het bedienend personeel het mee doen. 't Kind ging in consult bij haar chef, die ernstig knik kend de spaarzame gegevens ver werkte en vervolgens in zijn voor raad dook. Wij zullen helaas nooit weten op welke ongetwijfeld geniale oplos sing de man broedde, want juist toen hij een aardig uitziend werk je uit een rek tilde, sprak me vrouw: !réch, laat u ook maar. Geeft u maar een balpunt.". Misschien was ze van plan om dat boek bij nader inzien zelf maar te schrijven. „Zorgwekkend"! Zo hebben verschillen de Zeeuwse kolenhandelaren de ver traagde aanvoer van kolen genoemd. De voorraden slinken en de nieuwe wagen ladingen komen niet i» voldoende mate binnen. Bovendien ontstaat er ook bij het lossen vertragingomdat de aan elk aar vastgevroren kolen eerst met hou welen (zie foto) moeten worden stukge slagen. (Foto P.Z.C.) burg i der dan in Vlissingen. In een enkel ge val zelfs slecht. Een van de handelaren vertolkte zijn bezorgdheid aldus: „Als de aanvoer zo slecht blijft, kan ik over een week wel met vakantie gaan". In Goes heeft men voldoende voorraad voor enkele weken. De aanvoer onder vindt echter ook hier grote stagnatie. Een Goese groothandel heeft moeilijk heden met het vervoer van huisbrand olie naar Schouwen-Duiveland. Men moet namelijk gebruik maken van het veer bij Kats en in verband met het maximum gewicht kunnen er geen volle tankwagens over. Omrijden naar het veer bij Zijpe loont de moeite niet omdat de wegen slecht zijn. In Zierikzee laat de aanvoer uit Bergen op Zoom eveneens te wensen over. Van uit deze stad bezorgt men ook naar de dorpen, maar alleen wanneer het hard nodig is. Men bezorgt liever niet buiten de stad, omdat de wegen nog vrij onbe gaanbaar zijn. Sommige soorten de goedkopere antraciet worden schaars. Op St. Philipsland en Tholen, waar de aanvoer ook uit Bergen op Zoom moet komen, ondervindt men ook moeilijk heden door de slechte wegen. Over het algemeen kan men stellen, dat als cr moeilijkheden komen in de brandstoffensiiuatle. deze zich in de steden zullen voordoen. De moderne wo ningen en vooral de flats hebben slechts kleine opslagruimten voor kolen. De bewoners van de dorpen hebben grotere voorraden, zodat zy wel voor enige tyd vooruit kunnen. De coniissarls der koningin in de provincie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, heeft besloten zijn nieuwjaarsre ceptie tot nader order uit te stellen. Zoals bekend zou deze receptie zaterdag a.s. gehou den worden in de Statenzaal te Middelburg, maar de com missaris acht gelet op de weerssituatie en de toestand der wegen het niet ver antwoord deze ontvangst thans doorgang te doen vin den. Nieuwjaarstoespraak Van directeur Oogst van vacht fruit viel mee Ruim drie maanden voor het afsluiten van het boekjaar is de veilingvereni ging „Kapelle-Biezelinge en Omgeving" te -tapelle met haar omzet de tien mil- DH; deelde de ■UPH de Klerk gis termiddag voor de aanvang van de vei ling in een nieuwjaarstoespraak aan de handelaren en kwekers mede. Het „vol maken" van de tien miljoen had plaats op 17 december in het boekjaar, dat pas per 31 maart aanstaande eindigt. Het zal de derde keer zijn in de zesenveer tig jaar van bestaan dat de omzet boven de „tien" uitkomt. Voor de eerste keer werd de mijlpaal bereikt in 1957. De totale omzet bedroeg toen 11,8 miljoen. Vorig jaar kwam de omzet zelfs even boven de 12 miljoen uit. De tien miljoen werd toen op 7 november gepasseerd. Vele factoren hebben er aan meege werkt, aldus de heer De Klerk, dat de omzet thans weer een dergelijke hoor*- heeft bereikt. De oogst van het zacl fruit is meegevaUen evenals de algeme ne middenprijs. Het harde fruit daaren tegen was klein van stuk, zodat een oot aantal kilogrammen meer in het nnenland geconsumeerd moest wor den met als gevolg, dat ten opzichte van vorig jaar de pry's lager werd. Het kleuren van het fruit liet veel te wen sen over. Tegen het eind van het jaar liep de export naar België en West- Duitsland niet vlot. Op 7 december sloot België de grens voor appels uit de E.E.G.-landen, behalve Nederland en op 10 december was het West-Duitsland dat zijn grenzen sloot voor alle appe len van de kwaliteitsklasse II en de kwaliteitsklassen I van Goudrenet. Voor de fruitkwekers, aldus de heer De Klerk, is 1962 toch een redelijk jaar geworden, hoewel voor velen het uit eindelijke resultaat nog niet kan wor den vastgesteld vanwege de nog grote voorraden. In totaal is er op het ogen blik nog drieëneenha fruit voor verkoop i Dank bracht de veilingdirecteur de han delaren voor de in het afgelopen jaar ondervonden medewerking. Hij sprak de hoop uit, dat er ook in het nieuwe jaar een goede samenwerking zal mogen zijn. WILDE ZWANEN SCHUILEN IN DE HAVEN De barre kou heeft zestien wilde zwa nen naar de haven van Brouwershaven gedreven. De anders zo schuwe dieren eten daar als het ware uit de hand van de omwonenden, die van-tijd tot tijd voor een hapje zorgen. Ook de opvarenden van de vletten voor het deltawerk bij Den Osse, die hier aan de bolders lig gen, slaan zo nu en dan ccn half brood je extra Sn om de sierlijke witte, wilde watervogels te bedenken. Het beeld van de anders zo stille havens wordt er aar dig mee opgefleurd. Op verschillende plaatsen in Zee land spelen sneeuw en ijs de vo gels al parten. Hier cn daar is de toestand langzamerhand kri tiek. De ambtenaren van Staatsbosbe heer op Walcheren hebben een be roep gedaan op de bakkerijen ^in Walcheren om, indien mogelijk, overtollig brood beschikbaar te stellen voor het voederen van de duizenden vogels in de natuurre servaten bij Rammekenshoek, de kreken bij Veere en bij Westhove. Afgelopen maandag reeds konden de mannen van Staatsbosbeheer rond 80 broden komen afhalen bij de Vlissïngse bakkerij Van der Waal. Dit voedsel werd bestemd voor de vogels bij Rammekens hoek en Westhove. De bakkerijen, die brood of brood- resten of granen over hebben kun nen zich voor afname van flinke partijen in verbinding stellen met de volgende Staatsbosbeheeramb- tenaren: J. Janse te Ritthem, tel. 01183-475; J. v. d. Wielen te Mid delburg, tel. 01180-4784; A. Schoe te Westhove: terwijl in Veere de heer P. Onderdijk bereikbaar is onder nummer Ö1181-36S. De be schikbaar gestelde partijen voed sel zullen worden afgehaald. Op Schouwen kan men terecht bij NH. Lysen, Lageweg A 9, Burgh, tel. 01115414 en W. Janse, Kor te Reke 8, Renesse, tel. 01116 276. De afdeling Zeeland-Noord van de Nederlandse vereniging tot be scherming van dieren zal vanaf vandaag (donderdag) een voed- slinzameiingsdepot (open iedere middag van 3 tot 5 uur) inrichten in het pad vindstersclubhuis aan de Vlasmarkt 10 te Middelburg. Voor de duizenden hongerige vo gels komen voornamelijk brood, vlees, visafval, zaden en graan als voedsel in aanmerking. Men zal van de Zeeuwse scholen zijn leer lingen op deze voedselinzamelin- gen attent te willen maken. Zes jaar geleden had dit een enorm er voor zorgen, dat met dit voed sel de vogels op Walcheren en in Noord- en Zuid-Beveland, zo mo gelijk ook Tholen, een honger dood bespaard zal worden. Patrouilles van de rijkspolitie heb ben in Zeeland reeds verschillende concentraties van vogels waarge nomen, hetgeen er op duidt, dat de dieren voedselgebrek hebben. Genoemde afdeling verzoekt daar om iedereen, die waar dan. ook in Zeeland vogelcöncentraties waarneemt, deze door te geven aan de telefoonnummers 2758, 3128 en 3692 in Middelburg (01180). Voorts wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, die hun voertuig beschikbaar willen stellen om het voedsel rond te brengen. Ook hiervoor kan men zich telefonisch aanmelden bij nummer 2758. Ook zijn wellicht in de verschillende Zeeuwse gemeenten in*Walcheren en Noord-Zeeland personen, die zich met de ontvangst van voedsel op een centraal punt in hun ge meente willen belasten. Even een telefoontje naar 2758, zodat het opgehaald kan worden. Bijdragen in de kosten kunnen overgemaakt worden aan giro 499909 ten name van de afdeling. Evenals in 1957 het geval geweest. Is, verzoekt de afdeling Zeeland- De algemene toestand in West- Zeeuwsch-Vlaanderen is nog niet schrikbarend. Grote vlakten bouwland zijn door sterke wind sneeuwvrij gemaakt, waardoor open plaatsen zijn ontstaan. Door de hoge waterstand heeft het wa terschap Het Vrij van Sluis sterk water getrokken uit de watergan gen en uit het kanaal. Daardoor zijn er nog vele watergangen ijs vrij. Veel watervogels kunnen hierin nog terecht. Langs de kust wordt de toestand kritiek. Nu nog is het water open, maar langzamerhand ontstaat een ijslaag op de slikken (Zwin en Zwarte Polder), op schorren en zandplaten in de Wesferschelde. De vogels in de Braakman hebben hoofdzakelijk nodig: brood, gra nen, rotte appels of peren of graanafval. Voor het gebied Braakman zijn de verzameladressen: C. Riemslag, Koninginnepolder 16, Eiervliet, tel. 01152447 en A. de Bie, Burg, Maarleveldstr. 21, Biervliet, tei. 01152235, alsmede J. Dieleman, Noordstraat, Bier vliet: (jachtopziener). Zaamslag: F. K. Haak, Axelse- straat 100, tel. 01153—390. Hulst: E. G. Borm, Tivoly 12, Hulst, tel. 01140—3143. Terneuzen: G. Ottens, Johan Ve~- meerstraat 21, tel. 01150—3504. In Terneuzen wordt op het ogen blik een actie gevoerd door een combinatie van de Jeugd Natuur- wacht en de plaatselijke afdeling van de vereniging tot bescher ming van vogels. Ais voederplaat sen zijn aangewezen: de vyvers bij het Zuidersportpark en de Axelfï- straat, langs de Grenulaan, in de omgeving van de hervormde school aan de Leeuwenlaan, de r.-k.-jongensschool en de Begonia- straat, de Zuidlandschool aan de Jac. Catsstraat en de open bare schipperschool aan de v; d. Peylstraat. In Sluiskil wordt een zelfde ac*'": gevoerd als in Terneuzen. Als voe derplaatsen zijn daar aangewezen het'plantsoen aan de Spoorstraat en de chr. school aan de Vogel- schotstraat. Voor de Zeeuws-VIaamse kust streek zijn de verzameladressen: jachtopziener J. Huisman, Voor straat 70, Groede, tel. 01171-20". Hoofdplaat: R. Lecluyse, Haven straat 133, tel. 01174-271. Voor het binnenland: P. de Witte, hotel „De Rode Leeuw", Zuidzan- dc. tel. 01170-2329 en opperwacht meester G. van den Driest, Callen- felsstraat, Oostburg, tel. 01170- 2275. Hoofdzakelijk is nodig: fijnge maakt brood, graan, margarine, en veel rot fruit, appels of peren. Gelden voor aankoop van eten kunnen gebracht worden naar de ze adressen en gestort worden op gironummer 37.87.87 ten name van de penningmeester Vogel wacht West Zeeuwsch-Vlaanderen te Oostburg. Eerste week nog geen schaarste PRIJZEN NAAR BOVEN De vervoerders, aanvoerders en be zorgers op Walcheren van de da gelijkse levensbehoeften als melk, brood en groenten hebben het op de slechte wegen zeer zwaar te verduren gehad. Van de vroege morgen tot de late avond hebben de aanvoerders door sneeuwber gen en over gladde wegen gewor steld om er voor te zorgen, dat toch nog het grootste deel van de melk in de fabriek terechtkwam en een overigens beduidend minder deel van de groenten op de hoofdstedelijke veiling. De moeilijkheden zijn nog niet zoda nig, dat voor de eerstvolgende da gen op een grote schaarste gere kend moet worden, maar wanneer de weersvoorspellers gelijk krijgen meer sneeuw en nog kouder zal er toch wel een tekort kunnen ontstaan. De adjunct-directeur van de coöperatie ve veilingsvereniging Walcheren GA te Middelburg, de heer E. C. A. A. Mes, kon gisteren nog niet met zekerheid verklaren of en wanneer een zeker te kort aan verse groenten zal optreden. Dit is eerst over een paar weken overzien. De hoofdstagnatie voor de telers was het vervoer, waardoor alleen aanvoer uit de naaste omgeving van Middel burg kon geschieden, plus nog wat in cidenteel uit overig Walcheren. D( weersomstandigheden waren bovendien van invloed op de prezen: andijvie, die normaal op de veiling voor 80 tot 90 cent gaat, trok gisteren door naar 1,36, de prei ging door naar 1,50 en de spruiten naar 1,53. Witlof daarentegen leverde met rond 1.30 weinig of geen verschil met normale omstandigheden op. Ook kassla en -andijvie was duur der. Het is thans voor veilingdirectie en telers de vraag of prei, winterbloem kool en andere kool- en groente soorten de vorst kunnen doorstaan, of na een eventuele dooi weer vorst optreedt, of de voorraden in schuur het houden. En of de aan- voerwegen .beter worden. Melkaanvoer duurde 12 uur normale omstandigheden heeft de coöoperatieve zuivelfabriek en melkin richting Walcheren te Middelburg bin nen de 3 uur (van 's morgens 4 uur of half vyf tot rond half zeven) de melk als het ware de deur uit. Gisteren is van 7 uur 's morgens tot half zeven avonds gezwoegd en toen was nog niet alle consumptietnelk binnen. Ongeveer één vyfde deel moest op de boerderijen voornamelijk aan de Ritthemse zijde van het Icanaal door Walcheren ach terblijven. Voor de melkveehouders van daag een enorm probleem om de nieu we melk te bergen, daar alle bussen thans vol staan Vooral in de morgenuren en het begin van de middag hadden de vervoerders het bijzonder zwaar met de volle melk bussen. Eén van de gecharterde auto's, die de melk van Sint-Laurens, Seroos- kerke, Oostkapelle en Domburg moest ophalen, kronkelde zich al sll over de Walcherse wegen om zijn „doe len" te bereiken: via de Noordweg be landde hij in de Schotelweg, via de Seis- weg door enkele binnenwegen in Seroos- kerke, daarna kwam bet bericht, dat hij het beste Domburg kon bereiken via Westkapelle, maar in het dorp aan de zeedijk strandde hij in de sneeuw, zodat hij langs de binnenwegen en over de in middels „geopende" Noordweg Domburg kon bereikenHet waren barre toch ten, die vele chauffeurs die dag moes ten maken. Het was overigens nog een geluk, dat de melkhandelaren nog konden putten uit een voorraadje van maan dag, ingeslagenin verband met Brood 2 cent duurder Daar de meel- en bloemhandelaren over het algemeen in deze winterperiode een voorraad bloem in hun depots opslaan is de meelvoorziening voor de bakkers op Walcheren in de naaste toekomst wel gewaarborgd. Hoe de situatie zich zal ontwikkelen hangt af van de toestand van de vaarwegen, daar de broodgrond stoffen meestal per schip aangevoerd worden. De moeilijkheden die de bakkers onder vinden bij de bezorging van hun produkt heeft tot gevolg, dat tijdens de sneeuw- periode het brood met ingang van van daag (donderdag) op Walcheren twee cent duurder zal zijn. Dit hebben de bakkersorganisaties in overleg met de bakkerycommissie besloten. Vooral in de merendeel nog slecht van sneeuw ontruimde buitenwyken ont moeten de bezorgers vele moeilijkheden. Alle bakkers hebben dus een extra kracht aan de wagens moeten toevoe- 1 en deze kostenverhogende factor is oorzaak van het duurdere brood. EXAMENS Te Rotterdam slaagde voor het diplo ma s taatspraktijk-bedrijfsadministratie, de heer R, P. Dobbelaar te Terneuzen, Benoeming bij waterschap Tot lid van het bestuur van de Water kering van de Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, is bij K.B. benoemd, de heer J. Moes te Terneuzen. Sneeuwploegen met bulldozers, schoppen en sneeuwschuivers zijn woensdag overal in Zeeland de sneeuwhopen verder te lijf gegaan. De wegen werden daar door, zy het moeizaam, weer redelijk begaanbaar en isoleinentcn van verscheide ne plaatsen konden worden opgeheven. Het verkeer baande zich moeizaam een weg over smalle opgeruimde rystroken en de meeste bussen reden weer, zy het met vertraging. Iu de kom van de Zeeuwse gemeenten was de sneeuw aan kant gemaakt, op de buitenwegen kampte het verkeer nog wel eens niet moeilijk heden, die opgewaaide sneeuwhopen veroorzaakten. Ryksweg 58 van Brabant naar Zeeland was, aldus de rijkspolitie, goed tc berij den, op de binnenwegen werd met man en macht gewerkt, zodat het ook daar gaandeweg beter werd. Een patrouille van de rijkspolitie ondernam een oriën- teringstocht over Noord-Beveland via Vrouwenpolder en Kamperland naar Goes. Ook daar bleek de weg redelijk berijdbaar. De grote weg over Walche ren was goed te berijden voor het ver- beer, evenals de wegen in de omge ving van Borssele, 's Heer Arendskerke en Heinkenszand in de richting 's Hee- renhoek. De wegen Kruiningen-Hans- weert en Kruiningen-Yerseke waren doordat er een spoor gemaakt was in de sneeuw, eveneens aardig goed te berij den. In Zeeuwsch-Vlaanderen waren woensdag nog niet te bereiken de gemeenten Westdorpe, Hoofdplaat en Óssenlsse. Van Westdorpe kon men alleen te voet en gedeeltelijk per fiets komen naar Sas van Gent. De pro vinciale weg Hoofdplaat-Breskens werd woensdag vrijgemaakt, men was nog bezig aan de weg Hoofd- plaat-Sasput. Loopgraven van Oudelande naar Driewegen 's mid dags om vijf uur vrij, -over Ellewouts- dijk. Nieuwdorp kon men ook alleen via een omweg bereiken. In Noord-Zeeland hielp sneeuwploegen van de luchtmacht basis «Woerisd recht rijkswaterstaat met het berijdbaar maken van de 7 km lange weg St. Philipsland, vanaf Slaak, naar liet veer Anna Jucobapolder. De BB.A.-dienstcn Roosendaal-Anna Ja- cobapolder konden daarom weer rijden. Was dinsdag al provisorisch de weg St. Maartensdijk-Stavenisse vrijgemaakt, woensdag werd aan die weg nog eens extra hard gewerkt. Het gevolg was, dat de busdiensten op Bergen op Zoom over de zuid- en de noordkant van het eiland Tholen weer vrij normaal konden fungeren. De binnenwegen op Tholen bleven praktisch onberijdbaar. Vooral de provinciale wegen Tholen-St. Maar tensdijk-Stavenisse cn Tholen-Oud Vos- semeer-St. Annaland-Stavenisse. De aansluitingen van de R.T,M.-veerboot en de B.B.A.-busdiensten lieten nogal wat te wensen over door de toestand vani de wegen. Dit kwam ook, doordat dc busdiensten in West-Brabant met veel vertraging reden. In Slijkplaat (gem. Hoofdplaat) lag de opgewaaide sneeuw nog zo'n twee me ter hoog. Men groef hier loopgraven om elkaar te kunnen bereiken. In de loop van de dag werd gisteren ook met zwaar materiaal van het waterschap Het Vrije van Sluis de weg naar Heille de weg West Zeeuwsch-Vlaanderen vrijge- - "jft te maakt. Rctranchement bleef mocilijl bereiken. „Doorgaan met schoonmaken' was allerwegen het parool. Sneeuw ge ruimd werd er ook op de Bevelanden: door rijkswaterstaat, provinciale wa terstaat, sneeuwploegen van diverse ge meenten en door ploegen van het wa terschap. Alle busdiensten op Zuid-Be veland reden weer. In de Zad van Zuid- Beveland kwam als laatste traject dat Knelpunten Op Schouwen-Duiveland was de weg Zfjpe-Zierikzee normaal, de route Zie- rikzee-Brouwershaven was nog niet te gebruiken. Het knelpunt op deze route was de Blokweg by Zierikzee en het gedeelte Schuddebeurs-Noordgouwe. De R.T.M.-bus reed woensdag daarom al leen in de richting Zierlkzee-Haamste- de-Burgh-Renesse-Noordwelle-Seroos- kerke v.v. De dienst op Brouwershaven kwam te vervallen. In de loop van de middag arriveerde -een bulldozer, die zou trachten de Blokweg cn het an dere struikelpunt schoon te maken. De binnenwegen op Schouwen waren op sommige plaatsen nog abominabel, des- Vanaf gistermiddag 4 uur hebben de bussén van het Streekvervoer Walcheren de diensten voor het grootste deel weer hervat. Er werd echter nog niet gereden op de lijn Middelburg-Oost-Souburg en verder naar Ritthem. Dit was geïsoleerd tot woensdagavond. Ook werd niet gere den naar Grypskerke en niet van Westkapelle naar Domburg vla de Westhappelse zeedijk. De dienst tus sen deze twee gemeenten werd on derhouden via Aagtckerke. Vanzelfsprekend slaagden de chauffeurs er niet in hun bussen op tijd te laten lopen. Wel slaagden zij er in de vertra- flng tot een minimum te beperken: in e „bedreigde gebieden" met name de noordwesthoek vun Walcheren kwamen vertragingen voor van een kwartier tot 20 minuten. Enkele rijbaan Deze vertragingen werden hoofdzake lijk veroorzaakt door het feit, dat een deel van de wegen slechts een enkele rijbaan breed was. De bulldozers hadden op deze weggedeelten een soort tunnel door de sneeuwhopen weten te graven, waardoorheen het verkeer zich moet worstelen. Op bepaalde gedeelten waren uitwijkplaatsen gegraven, maar wanneer die soms wat te ver uit elkaar lagen was het voor het verkeer bijzonder moeiiyic om de route tc vervolgen. Voor al op het gedeelte tussen Zoutelande er Westkapelle had men met deze narighe den te kampen: gevolg opstoppingen. De schade, die de bussen tot nu toe opgelopen hebben, valt erg mee, ver zekerde ons dc heer M. A. P. de Vries, de chef exploitatie van het StrecKvervoer Walcheren. De meeste schade kregen dc bussen enkele «la gen terug, tocii dc wegen nog flink glad waren en slippurtijtjes aan dc lopende band voorkwamen. Naast de enorme moeilijkheden, die het buspersoneel moet overwinnen door slecnte, nauwe en ten dele ook nog gladde wegen, zijn de mannen van het Streekvervoer de laatste dagen ook druk ln touw geweest om vastgelopen bussen op te halen. Op een deel van het tra- Ject van de lyndienst Middelburg-Koude- :erke-Zoutelande-Westkape!le zijn gis ternacht drie gestrande bussen opge haald. Om 12 uur waren de mannen dinsdagnacht van huis vertrokken, om 11 uur woensdagmorgen kwamen ze met de bussen in Middelburg terug! Na dut een bulldozer ze had uitgegraven moesten de bussen achter deze kracht patser naar de garage „kruipen". Ongevallen In Middelburg ontstonden door sneeuw en gladheid van de weg drie ongevallen. Mejuffrouw A. v. d. B. uit St.-Laurens kreeg een hersenschudding, toen zij in de sneeuw viel op baar fiets rydend van do Korte Delft naar de Lange Delft week uit voor de auto van S. L. Vrouwenpolder. Mej. v. d. B. werd over gebracht naar het Middelburgse Gast huis. Op de oude Vlissïngse weg hoek De Ruyterslraat botsten de personenauto's van J. H. D. v. D. uit Den Haag en van D. A. van N. uit Nieuw- en St.-Joos- land, omdut Van D. geen voorrang ver leende. In de Bleek reden de auto's van de Souburger C. J. L. W. en van L. C- uit Middelburg tegen elkaar bij het in halen. De wagens konden niet aan de kant van de weg ryden door de sneeuw. In beide gevallen was er lichte mate riële schade. In Vlissingen botste de wagen van J. J. N. uit Vlissingen tegen de voor hem rhdendc auto van de Vllsslnger V. S. M., toen deze stopte. De auto van N. gleed door. De auto van M. kreeg enige schade. Do N.V. Koninklijke Maatschappij „Do Schelde" begon in Vlissingen met 90 werknemers minder. Drie bussen, die deze mensen vanuit de gemeenten ten westen van de lijn Vllsslngcn-Middelliurg moester op halen, konden niet door de sneeuw komen. Werknemers in Zoutelande Domburg, Westkapelle. Oostkapelle St.-Laurens, Aagtckerke en Grijps- kerke kwamen daarom woensdag niet opdagen. Diezelfde bussen strandden op oude jaarsavond bij Koudckerke. De Schelde mensen gingen te voet verder. De scheepvaart ondervond weinig stag natie. Vrees bestaat er sinds woensdaj.' voor ijs op de boveii-Westerschclde. IJsgang was cr al op de „Eendracht", waar dc geleidingskabel van het over zetveer bij Oud-vosscmeer dezer dagen door dc ijsmassa's brak. Dc veerpont belandde op de slikken. Ook ccn meer- Kaal aan de kop van de haven begaf et. Bij opkomende vloed bleek deze te zijn verdwenen. De spoorwegen ten slotte kampten met omstreeks veertig minuten vertraging in totaal. Enkele treinen slaagden er in op bei traject Hoosoiidanl-VIIssIngen de achterstand iets in tc halen. Te Baarn is zondag plotseling overle den dr, U. Schults, rector van het Baarns lyceum. Dr. Schults werd 64 jaar. De heer Schults was van 1932 tot en met januari 1938 directeur van de toenmalige r.h.b.s., thans professor Zeemanlyccum, te Zierikzee. In 1988 werd dr. Schults directeur van de r.li. b.s. te Schiedam, waar lijj de lieer N. W. van Gelder opvolgde. In de eerste jaren van de tweede we reldoorlog was dr. Schults reserve- officier van de Nederlandse strijdkrach ten. Hij verkreeg toen bekendheid, om dat hy er in slaagde met de onder hem staande militairen, die in Noord-Frank rijk waren beland, in vyf dagen langs de Vlaamse kust, door Zeeland heen, onder moeiiyke omstandigheden weer naar Holland terug te keren. Daarna nam hij het directeurschap van de Schie- damse r.h.b.s. weer op zich. Enige jaren na de oorlog werd dr. Schults leraar aan het Baarns lyceum, waar hij in 1952 conrector en in 1960 rector werd. Dr. Ulfert Schults werd in Amsterdam geboren en studeerde to Utrecht lette ren en wysbegeerte- Hij promoveerde in 1929. In 1925 begon de thans overlede ne zijn loopbaan als leraar ln de Neder landse taal en letterkunde en in geschie denis aan een h.b.s. te Rotterdam. Daar na werd hij directeur te Zierikzee. De begrafenis is vastgesteld op 4 janu ari te Baarn. Schuttevaer: Geen verkeerslichten bij de Stationsbrug Tijdens de jaarvergadering van de ko ninklijke schippersvereniging Schutte vaer, afdeling Middelburg, «Ho in restau rant Wöhlcr gehouden werd, lieblicn de leden voorgesteld pogingen in het werk te stellen om de verkeerslichten voor de Stationsbrug te Middelburg te verwij deren. Hierbij werd er op gewezen, dat door deze lichten vaak verkeersopstop pingen veroorzaakt worden, waardoor do brug op dc vastgestelde openingstij den niet voor de scheepvaart openge steld kan worden. Voorts werd verzocht om meer ope ningstijden voor de Middelburgse Sta tionsbrug, terwijl de Schuttevaer-leden de bruggen over het kanaal door Wal cheren ook 's nachts bediend zouden wil len zien. Ook werd verzocht om de brug- drcmpel van de brug te Wilhelmlna- dorp te verdiepen tot 2.70 meter, de toe komstige kanaaldiepte, terwijl tevens gepleit werd om een betonning aan te brengen naar de werkhaven in het Sloe. Daar de afdracht van de contributie aan het hoofdbestuur hoger Is vastgesteld werd besloten het lidmaatschap met 100 procent te verhogen. Tot afgevaar digden naar de jaarlijkse algemene ver gadering te Zwolle werden gekozen de beren F. G. Smenger en F. Bulthuis. Het aftredende bestuurslid, dc heer W. van Ouwerkerk sr., werd bij acclamatie herkozen. Advertentie Vergelijk de kwaliteiten van verschil lende projectoren in onze collectie dan heeft _U het beste antwoord. Met veel genoegen zullen wij U adviseren. GOES - VLISSINGEN - KRUININGEN VERWACHT. OOSTELIJKE WIND. Zwaar bewolkt met vooral in liet zuiden van het land pluatselyk sneeuw of ijzel. Overwegend krachtige oostelijke wind. In het noorden van het land overwegend matige, ln het. zuiden lichte tot matige vorst. 4 januari ZON EN MAAN Zon op 8.48 o Maan op 13.19 o

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2