PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GEEN HERVATTING VAN HET OVERLEG TSJ0MBE-AD0ELA" Thant vindt dat het nu te laat is Duizenden sneeuwruimers maakten hoofdwegen redelijk begaanbaar Oosterscheldebrug zal Zeeland openleggen voor een ontplooiing als'nooit tevoren Accentverschuiving in het landbouwbeleid Woordvoerder van V.N. verklaart Bezorging P.Z.C. Opnieuw sneeuwval verwacht Drijfijs op de grote rivieren hinderpaal voor scheepvaart Bedrijlsbouw en woningbouw BROOD WORDT NIET DUURDER 206e jaargang - no. 2 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie; F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent ner week, ƒ8,00 perkw.franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus Vlissingen Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Maxkt 2, tel. 6140 Cb.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: te). 2395; Terneuzenred. tel. 2116, adm. tel. 2911; Zierikzee: red. tel. 2426, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Donderdag 3 januari 1963 Ceen kou bij de kolenhandel Pagina 3 99 Secretaris-generaal Thant streeft absoluut niet naar hervatting van de onderhandelingen over Katanga, zo heeft een V.N.-woord- voerder gisteren verklaard. Thant gelooft dat het daarvoor nu te laat is. In de verklaring worden verdere bestandsovereenkomsten met de Katangaanse gendarmerie verworpen, omdat de ervaring leert dat deze „niet worden gerespecteerd". ,,In het licht van de gebeurtenissen van afgelopen week in Elisabethstad is het de vraag of deze strijdmacht nog onder verantwoordelijk en daad werkelijk bevel staat", aldus de verklaring. Dp verklaring' is uitgegeven ter verdui delijking va» de maandag uitgegeven verklaring van Thant, waarin deze pre sident Tsjombe verzocht het hereni gingsplan te helpen uitvoeren. „Thant probeert niet Adoela en Tsjom be opnieuw bijeen te brengen, en ziet geen noodzaak van verdere besprekin gen behalve op -■ de woordvoerd» Thant had eerder Tsjombe „veertien da- fen of daaromtrent de tijd gegeven zijn roepen bij het Kongolese leger te voe gen, vertegenwoordigers naar Leopold stad te sturen om de verdeling van de opbrengst van Katanga te bespreken en om aan functionarissen van V.N. en centrale regering bewegingsvrijheid in Katanga te garanderen. Bijeenkomst Welingelichte kringen in Londen zeg gen dat Tsjombe aan Thant verzocht heeft om een onmiddellijke bijeen- Helaas: nog steeds kan ons blad op vele plaatsen op een later tijdstip dan gewoonlijk in de bus glijden. De reden ligt voor de hand: de sneeuw massa's, die hier en daar de wegen slecht begaanbaar hebben gemaakt, spelen, ook de expeditie van de Provin ciale Zeeuwse Courant par ten. Kortom: vertraging is nog mogelijk. Wij roepen bij voorbaat de clementie van onze lezers in. Deze onderwaterscooterdie wordt aan gedreven door een accu van twaalf volt, is een van de bezienswaardigheden op de internationale watersporttentoonstelling, die woensdag in Earls Court in Londen is geopend. Het. vervoermiddel kan wor den gebruikt voor langdurige waarne mingen onder water. De tentoonstelling wordt gehouden door de Engelse natio nale federatie van scheeps- en botenbou wers cn gesponsoreddoor een groot Loudens blad. komst tussen een V.N.-afgevaardig- de en hemzelf te arrangeren. Hij zou ook aan de Amerikaanse, Engelse er Belgische consuls verzocht hebben hem op te zoeken bij de spoorbrug over de Loefira-rivier, ten zuidoosten van Jadotstad, om zijn veilige terug keer naar Elisabethstad te garande ren- Indiase V.N.-troepen in Katanga zijn de rivier Loefira overgestoken, aldus een V.N. woordvoerder in Leopoldstad. Tot nu toe zijn onder de Indiërs en Ieren vier doden en 19 gewonden. In Elisa bethstad is een groep functionarissen van de centrale regering aan het werk gegaan. Experts In Brussel werd bekendgemaakt dat ex perts van de „Union Minière" naar Leo poldstad vei*trekken om by besprekin gen over de opbrengst van de export van Katanga aanwezig te zyn. Tsjombe heeft in een boodschap gisteren zijn aanvaarding van het herenigings- plan-Thant bevestigd. De centrale regering in Leopoldstad heeft ondertussen heftig geprotesteerd tegen de toestemming aan Tsjombe voor terugkeer naar Katanga zonder vooraf gaand overleg met de centrale regering. Telefoonnetten zijn overbelast (Van onze Haagse redactie). De sneeuw en de vorst hebben tot dus verre (nog) geen storingen veroorzaakt in de verschillende telefoonnetten. Het telefoneren, zowel plaatselijk als inter lokaal, is in heel Nederland op het ogen- "hlik echter een moeilijke zaak. Het duurt vaak minuten eer men, ria het op nemen van de haak om te gaan bellen, de zoemtoon krijgt cn kan gaan draaien. Overbelasting van liet telefoonnet is de oorzaak van het ongemak. Het is reeds op oudejaarsavond begon nen. De storingsdiensten van de plaat selijke telefooncentrales over het hele land werden overstroomd met klachten van abonnees. Woensdagochtend heeft het euvel van het moeizaam tot stand komen der verbindingen zich in verhe vigde mate voortgezet. „Het lijkt alsof heel Nederland binnen- blyft en z\jn zaken nu telefonisch af doet", verzuchtte de centrale directie van de P.T.T. PRINSES BEATRIX HAD LICHTE LONGONTSTEKING H.K.H. Prinses Beatrix is herstellende van een lichte longontsteking, zo heeft gisteren een zegsman van de rijksvoor- lichtingendienst in antwoord op vragen verklaard. Hij legde er de nadruk op, dat de a doening niet ernstig van aard was, en dat de kroonprinses reeds zover her stellende was, dat zij het bed had kun nen verlaten. In de dagen rond Kerst mis heeft zij op paleis Soestdijk het bed moeten houden. Heel .wat Rijnschippers hebben naar an-1 onder wie Nederlanders, bijten in dere bezigheden moeten zoelcen nu hun I ijs om, al wachtende op dooi, een visje schepen in het ijs zijn blijven steken, te verschalken. In Sint Goarshausen hakken schippers NOTA VAN MINISTER MAR1JNEN „Perspectief op langere termijn is gunstig" In het nationale landbouwbeleid dient het accent te worden ver schoven van een markt- en prijs beleid naar een structuurbeleid, dat gericht is op het stimuleren van een snelle fundamentele aan passing van de landbouw aan de zich wijzigende economische, tech nische en institutionele omstandig heden. De minister van landbouw en visserij, mr. V. G. M. Marijnen, stelt dit in de „nota inzake het landbouwbeleid", die hy tegelijk met zijn memorie van ant woord over de begroting 1963 van zyn departement aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De nota is bedoeld als een algemene verkenning voor het landbouwbeleid op langere termijn en behandelt de vraag, welke taak de overheid ten aanzien van de landbouw heeft te vervullen. De minister kenmerkt het perspectief van de Nederlandse land- en tuinbouw op langere termijn in het algemeen als gunstig. By de organisatie, de samen stelling van de produktie, bij de verzor ging van de kwaliteit en de presentatie van het produkt en by de afzet zal even wel in voldoende mate rekening gehou den moeten worden met de ingrijpende wijzigingen, die zich gaan voltrekken. Voorwaarden Dit vereist een slagvaardig en op moderne leest geschoeid bedryfsle- ven. De overheid zal ernaar streven hiervoor, mede in het kader van het structuurbeleid, de passende voor waarden te scheppen. Grote betekenis kent de minister toe aan het op te richten ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw. (Tot de oprichting van dit fonds is, zo als bekend, vorig jaar besloten naar aanleiding van de moeilijkheden op de gemengde bedryven). Het spreekt vanzelf, zo merkt de mi nister op, dat eventuele bedryfsbeëindi- ging op volstrekt vrijwillige basis dient te geschieden. Een doelmatig samenspel van ruilverkavelings- en voorlichtings autoriteiten met het ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw en de stichting beheer landbouwgronden, zo meent de minister, zal bedryfsvergro- ting kunnen bevorderen, de afvloeiing uit de landbouw kunnen stimuleren en nationaal ongewenste produktie-uitbrei- dingen kunnen helpen beteugelen. Infrastructuur Ook zal het een harmonieus samen- gaan kunnen bevorderen van het landbouwbeleid met andere aspecten van het regeringsbeleid, die gericht zyn op de verbetering van de alge mene infra-structuur; daarbij kun nen onder meer beschikbaarstelling van landbouwgronden voor recrea tieve bestemmingen, aanleg van we gen en kanalen, woningbouw e.d. worden genoemd. Te zijner tijd zal kunnen worden over wogen, in hoeverre de werkingssfeer van het ontwikkelings- en sanerings fonds dient te worden uitgebreid tot andere bedryfstypen dan gemengde be drijven op zandgronden. De toestand van het Nederlandse wegennet is gisteren in de loop van de dag dank zij de inspanning van duizenden sneeuwruimers in zoverre verbeterd, dat de hoofdwegen oyer het algemeen redelijk berijdbaar zijn. De secundaire wegen, provinciale wegen en binnen wegen in nagenoeg het gehele land waren echter praktisch onberijd baar. Het belangrijkste knelpunt voor het wegverkeer vormde gis teren nog steeds rijksweg 2, AmsterdamUtrecht. Er wordt echter opnieuw sneeuwval verwacht, terwijl de oostenwind tot krachtig zal aanwakkeren, zodat de vorming van nieuwe sneeuwbanken geenszins tot de onmogelijkheden behoort. den gisteren over het algemeen vry' nor maal worden uitgevoerd, zy het in en kele gevallen met vertraging. Het bus- verkeer in Noord-Holland, dat dinsdag bijna geheel onmogelijk was geworden kon gisteren eveneens dank zij de in spanning van duizenden sneeuwruimers voor een groot deel worden hervat. Van de 45 buslijnen, die de Naco be noorden het Noordzeekanaal onder houdt, konden de meeste weer wor den uitgevoerd. Alle grote buslynen reden weer, zy het met enige ver traging. Veel plaatsen werden hier door uit hun isolement verlost. Ook de. autobusonderneming Maarse en Kroon kon veel diensten hervat ten. noemenswaardige vertragingen van de sneeuwval ondervonden. Op enkele lij nen hadden de treinen vertragingen van ongeveer een kwartier.. Sinds gistermor gen negen uur is ook weer treinverkeer mogelijk tussen Purmerend en Hoorn, waar dinsdag een trein uit de rails liep. Intussen zyn nog een aantal gemeenten van de buitenwereld afgesloten. De be-» 'woners van Marken zijn er gisteren in geslaagd een pad te banen over de be vroren Gouwzee. De tocht over het ijs kon alleen op klompen met spy kers wor den gemaakt, de terugtocht was byna onmogelijk. De buurtschap Tonden bij Brummen is nog volkomen geïsoleerd. Alle mannelyke inwoners van het Noordliollandse dorp Zuiderwoude hebben gisteren zelf de schpp ter hand genomen om de toegangswegen tot het dorp begaanbaar te maken. Gistermiddag om drie uur was de verbinding met de buitenwereld her steld. Autohusdiensten In de gemeente Wehl in de Gelderse Achterhoek zullen de bakkers en melk boeren deze week niet meer bezorgen. De autobusdiensten in Gelderland kon- Luchtbrug Door de lucht boven de Waddenzee een compacte Ijsmassa zyn reeds eni ge tientallen passagiers en vele tien tallen kilogrammen post vervoerd door Beavers van de Koninklijke Luchtmacht, die sedert het uitvallen van de boot diensten de verbinding met Schiermon nikoog en Ameland onderhouden. Drijfijs Vandaag zullen zeven ysbrekers uitva ren om te proberen 't Hollandsch Diep en de Nieuwe Menvede vry te houden van een ijsvloer, waardoor drijfijs van de Waal naar zee kan afvloeien. Op de grote rivieren in ons land komt steeds meer drijfijs voor, zodat een aantal veer diensten niet of slechts gedeeltelyk kon functioneren. jiantlijn Ellende en wanorde door sneeuwval in Europa In Zwitserland wordt by zacht weer de sldsport bedreven, en de Italianen gaan onder een blauwe hemel naar hun werk of liggen te zonnebaden, maar de rest van Europa gaat gebukt onder ellende en wanorde. De kou heeft tot nu toe min stens 140 slachtoffers geëist. In Engeland zijn de afgelopen vorstweek 13 mensen gestorven van de kou en in het geteisterde westelijk deel van dit land vechten de helikopters tegen sneeuw, ijs en mist om honderden mensen uit hun isolement in hun dorpen te verlossen. Een Duitse gevangene die op nieuwjaars dag er in geslaagd was uit zyn gevan genis in Holmstedt te ontsnappen, kwam in de avonduren in Brunswijk op een po litiepost vragen of hy astublieft naar de gevangenis terug mocht. „Het is te koud buiten", zei hij. De Westduitse Waddeneilanden worden met helikopters bevoorraad. In Zweden vroor het woensdag 9 graden hij stralend blauwe hemel. In Zuid-Polen vroor het 27 graden Het gevaar voor lawines in Oostenrijk is verminderd omdat de vorst weer is ingetreden. Minstens 14 Oostenrykers zijn de laatste tien dagen omgekomen door de koude en een honderdtal mensen heeft de laat ste drie dagen by uitglijden op de beijzel de straten een been gebroken. Zes mensen gedood bij explosie in V.S. Bij een ontploffing in een embal lagefabriek te Terre Haute in de Amerikaanse staat Indiana zijn woensdag minstens 6 mensen om het leven gekomen en 36 gewond. Het dak van de fabriek werd wegge rukt en een muur stortte in. Men is be zig de arbeiders, die onder het puin be dolven liggen, uit te graven. Hoeveel ar beiders er in de fabriek waren op het tijdstip van de ontploffing is niet bekend. De voorzitter van de kamer van koop handel voor Middgn- en Noord- Zeeland, de heer C. A. Kammeraad, heeft gisteren in zyn nieuwjaarsrede de verhouding woningbouw-bedryfsbouw ter sprake gebracht. Hij wees er op, dat by een aantal belangrijke onderne mingen in Zeeland stagnatie optreedt, onder meer omdat bouwvergunningen uitblijven. Ten dele achtte de heer Kam meraad deze vertraging een gevolg van de hogere prioriteit, die de woningbouw vorig jaar heeft gekregen ten opzichte van de industriële en handelsaanvragen. Over deze gang van zaken nu sprak hy zyn ernstige bezorgdheid uit. Deze opmerking illustreert opnieuw welk een omstreden zaak de wo ningbouw trouwens de bouw in het algemeen is geworden,. Wij nemen aan, dat de opmerking van de heer Kammeraad niet zo maar uit de lucht is geplukt, maar gebaseerd is op exacte cijfers, gegroepeerd volgens een welover wogen methode. Het is echter jammer, dat hij deze cijfers niet in zijn rede heeft verstrekt, want nog zeer onlangs is bij de behandeling van de begroting van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid ge bleken, hoe een bepaalde wijze van groeperen van sommige cijfers een ge heel andere conclusie wettigt dan die van de heer Kammeraad. Zo heeft de heer Bommer aan de hand onder meer van cijfers uit de Bouw- nota 1962 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijver heid er op gewezen, dat de totale bouw capaciteit, in volume gemeten, sinds 1957 weliswaar is toegenomen, maar dat van deze toeneming niets ten goede is gekomen aan de woningbouw. En dit ka merlid becijferde voorts, dat de sector handel en verkeer in 1957 van de bouw capaciteit 5,8 had gekregen en in 1961 en 1962 bijna 9 een aanzienlij ke stijging dus. Een geheel andere con clusie dan die van de heer Kammeraad. Juist daarom zou enig cijfermateriaal de.mogelijkheid hebben geboden tot na dere vergelyking en toetsing. Een ingewikkelde zaak, dit bouwpro- bleem: de heer Kammeraad wil met zijn opmerking bereiken zo hebben we hem althans begrepen dat de be voegde instanties bij hun goedkeurings- beleid vooral de belangen van hét be drijfsleven overwegen. Maar ditzelfde bedrijfsleven heeft óók belang bij de woningbouw: het betoog van Zeeuw se zijde gevoerd om meer bouwvolu me voor woningen was gebaseerd op de factor „uitbreiding aantal arbeids plaatsen". Men ziet: in dit betoog vraagt het bedrijfsbelang wél een ho gere prioriteit voor woningbouw. Twee >enaderingen dus uit één sector! Ter- wyl het uiteraard mogelijk is de wo ningbouw (en vooral ae daarmee ver bonden woningnood) van een geheel an dere kant en uit geheel andere sec toren te benaderen. Men denke maai' eens aan de onlangs verschenen bro chure over de woningtoestanden in de Haarlemmermeer: op 47.000 inwoners niet minder dan 1883 ingeschreven wo ningzoekenden plus 1300 krotten, ter wijl slechts een kwart van de hier wo nende gezinnen over voldoende slaap- ruimte beschikt. Onlangs nog heeft de televisie deze cyfers op een schrille manier geïllustreerd door enkele opna men uit de Haarlemmermeer van „on bewoonbaar verklaarde" woningen, die nog altijd gezinnen tot „huisvesting" dienen. Men behoeft overigens voor der- felijke zaken niet ver van huis te gaan: et krottenbestand is in Zeeland groot en de woningtoestanden die daarmee verbandhouden, zijn eenvoudig niet tole rabel. Oók een beschouwing van de kant van mensen, die in die krotten le ven, is een acceptabele benadering! Wie C. A. KAMMERAAD IN NIEUWJAARSREDE Eilandenkarakter is nu voltooid verleden tijd DE VOORZITTER van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland, de heer C. A. Kammeraad, heeft in zijn nieuwjaarsrede de „balans opge- maukt" van een aantal hoofdzaken in de Zeeuwse ontwikkeling van het afgelopen jaar, die hij rich ting-gevend noemde voor de me ning van de Kamer over de toe komst. De belangrijkste „post" in deze „balans" achtte de heer Kam meraad het begin van de bouw van de Oosterscheldebrug, die mede aanleiding was tot naamswijziging van de Kamer (voorheen instituut voor de Zeeuwse eilanden). De Kamervoorzitter betoogde, dat met de bouw van de Haringvliet- brug en de Grevelingendam, als' mede de openstelling van de Oos terscheldebrug het insulaire ka rakter van Zeeland tot de voltooid verleden tijd zal behoren. „Wij zullen direct zijn verbonden met het zwaartepunt van het bestuur lijk en economisch leven van Ne derland en dat zwaartepunt met ons", aldus de heer Kammeraad. „Deze brug zal het Kamergebïed nauwer verenigen dan ooit en wat zwaarder weegt hij zal Zee land openleggen voor een ontplooi ing zoals die nog nooit heeft kun nen plaatsvinden", voegde hij er aan toe. Enkele andere „posten", die de heer Kammeraad in zijn beschou wing- had opgenomen, waren: het industrie- en handelspotentieel, het Sloeplan, de recreatie en het hore- cawezen, de oesterproeven en de onderzoekingen voor de mosselcul tuur, alsmede het verkeer via de weg en vla de Zeeuwse stromen, waarbij in vele gevallen de Oos terscheldebrug zijn belangrijkheid deed gelden. De rede van de Kamervoorzitter ver schilde in opzet enigszins van die van de laatste jaren; meer dan gébruikelyk hield de heer Kammeraad 'n algemene beschouwing over enkele aspecten van 't economische leven, terwijl de Kamerleden een schriftelyke samenvatting ontvingen over de ontwikkeling in de verschillende bedryfstakken. Aan het begin van zijn rede ging de heer Kammeraad in op en kele algemene zaken met 'n internatio naal en nationaal karakter, waarbij hy wees op de onspanning in het Cuba- conflict, de hoopvolle besprekingen tus sen de EJ3.G. en Engeland, alsmede de aardgasvondst in het noorden VOLDOENING Sprekend over het Kamergebïed betoog de de voorzitter, dat het bedryfsleven een voldoening gevend jaar achter de rug heeft. De omzetten zyn gestegen en de resultaten geven geen aanleiding tot zorg. Een aantal belangryke onderne mingen wordt echter gestagneerd door het uitblijven van bouwvergunningen of door vertrarfng tijdens de bouw. Hij wees erop, dat dit ten dele het gevolg is van de hogere prioriteit, die de wo ningbouw vorig jaar heeft gekregen ten opzichte van de industriële- en handels- ernstige bezorgheid uit. „Wanneer wy hierdoor achterblijven in onze concur rentiemogelijkheden ten opzichte van de buitenlandse mededingers op de af zetmarkten, dan is dat een verzwakking van onze nationale economisch kracht, die wij ons niet kunnen veroorloven", betoogde de heer Kammeraad. By vele ondernemers bestaat het ge voel, dat het nieuwe jaar een rela tieve teruggang zal vertonen. Hoewel de Kamervoorzitter de fundering van deze verwachting nog weinig con creet noemde, zal zij volgens hem toch aanleiding zijn voor een ver scherping van de efficiency van de bedryfsvoering in alle afdelingen, om daarmee tevens het stijgende kosten niveau te bestryden. Verheugd toon de de Kamervoorzitter zich over nieu we industriële vestigingen, die zich op verschillende plaatsen hebben voorgedaan, alsmede over de gunsti ge ontwikkeling van de bestaande bedrijven. Hij tekende hierbij aan. dat enkele ondernemingen op Walcheren en ook wel op Zd-Beveland met per soneelsgebrek kampen. In dit verband sprekend over de pendel twijfelde de heer Kammeraad er niet aan, dat vele pendelaars veel liever dicht by huis willen werken. VASTE VERBINDING Vervolgens ging de heer Kammeraad nader in op net Zeeland met een vaste verbinding over de Oosterschelde: een gebied, ver ingesneden door diepe zee armen, doorkruist door vaarwateren voor coaster- en binnenvaart én over de weg verbonden met het Rotterdamse havengebied, dichtbij. „Laten wij ons bewust zijn van onze verantwoording voor deze toekomst. De kansen voor ontplooiing van het nationale en inter nationale bedrijfsleven liggen hier. Het gety verloopt, zie uit waar de bakens verzet moeten worden", verklaarde de heer Kammeraad. Zie slot pag. 4 kol. 1 kieren en gaten binnenstuivende sneeuw, zal zich met bitterheid afvragen waar om de bestrijding van de volksvijand „woningnood" niet de grootste priori teit heeft. Een beroep op eventuele be langen van het bedrijfsleven zal althans de krotbewoner niet'aanspreken. Een ingewikkelde zaak, inderdaad. Men denke aan de veelsoortige argu mentatie, die in de eindeloze debatten over de woningbouw wordt gebruikt en uiteraard wordt tegengesproken. Daar is verder het onmiskenbare feit, dat er te weinig bouwcapaciteit is, de „ar moede" moet worden verdeeld. Gevolg? Er is een gedrang op allerlei niveaus, er klinkt heel luid en vaafc weinig muzikaal een koor van verwijten, een koor waarvan ook gisteren een stem is gehoord in de vergadering van de ka mer van koophandel. Overigens zouden wy in het algemeen toch wel willen stellen, dat de woningbouw zeker niet te veel vergt van de beschikbare bouw capaciteit: de woningnood is in zal moeten gaan, is een duidelijke planning op lange termijn, waarmee alle belanghebbenden rekening kunnen hou den. Terecht is zulk een planning in de hier reeds eerder geciteerde Bouwnota 1962 bepleit. De jaarlykse, thans ge bruikelijke aanpassing van de bouwpro- duktie aan de bouwcapaciteit is name lijk geen planning op lange termijn, is veel meer een sluitpostenpolïtïek. In de huidige verhouding kan liet bedrijfsle ven slechts op korte termyn maatrege len riemen om op de bouwcapaciteit te reageren, zowel in de bouwnijverheid als "daarbuiten. Hier moet derhalve op veel langere termijn worden gewerkt. Wij geloven dat daar de kern ligt van de zaak, die door de heer Kammeraad is aangesneden. Het is dit probleem ook, dat by de komende kabinetsformatie een zaak van hoogste prioriteit behoort te zijn: er hangt voor land en volk veel redactie). Het brood zal op maandag 7 janua ri niet opnieuw met een eent- worden verhoogd. De prijs van de bloem is namelijk met niet minder dan 2,20 per honderd kilo naar beneden gegaan. vereenkomstig de afspraak onlangs met de minister van economische za ken gemaakt, zouden de bakkers de broodprijs op 7 januari weer met een cent mogen verhogen, indien de 'oloemprijs niet zou dalen. Nu dit laatste wel het geval' is, gaat de broodprijs niet verder omhoog. De prijs van een brood van 800 gram mag dus niet meer dan drie "cent hoger zyn dan de prijs op 1 juni 1962.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1