Alle wintersport is nog geen sport I ,INGIL i/AN SAN FRANCISCO" PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Illegale goud-invoer uit Italië neemt af KI anken uit de ether Eerste ski-lessen vragen wei wat voorbereiding Smokkel van gouden vijfjes is niet onbedenkelijk fir DE BOEKENPLANK Waar zijn onze schepen? WOENSDAG 2 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT T (Van een medewerker) Ieder jaar trekken steeds meer mensen in de wintermaanden naar Zuid-Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk, om te genieten van vakantie. „We gaan naar de wintersport", heet het dan. In de meeste gevallen is dit maar zeer betrekkelijk. Iedere winter- vakantie is nog geen wintersportvakantie, hoewel de geneugten ervan even prettig zijn. Maar de grote categorie vakantiegangers, die per auto of trein over genoemde landen uitzwermt om te gaan luieren op een hotelterras en te genieten van wandelingen langs de besneeuwde berghellingen en door de weldadige stille wouden, gaat toch echt niet „naar de wintersport". Wie dat dan wel doet? Wel, hij die de win tervakantie gebruikt om te skieën, te schaatsen, curling te spelen of een andere sport te be oefenen, die nauw verbonden is met sneeuw en ijs, zoals bijvoor beeld bobsleeën. Skiën is wel de meest beoefende wintersport in de toeristencentra van de „koude landen". By duizenden ziet men jong en oud op de „lange latten". Wie zich voorgenomen heeft dit jaar voor het eerst te gaan skiën doet er goed aan te beseffen, dat hij heus niet zo maar ineens op de houten (er zjjn ook al stalen in de handel) glij ders uit de voeten kan komen. Skiën is niet moeilijk alsje het een maal onder de knie hebt. Maar het moet geleerd worden en dat leren be tekent daarom vallen en opstaan. Juist daarom is het aanbevelens waardig om voor het vertrek naar het vakantie-oord enige aandacht aan de lichamelijke conditie te besteden. Het ski-lopen en glijden stelt tame lijk hoge eisen aan gewrichten en spieren. Wie het hele jaar op z'n stoel heeft gezeten, kan. als hij niet tijd enige maatregelen treft, van zijn eerste ski-ervaringen wel eens meer ongemak dan plezier beleven. Het is geenszins de bedoeling om, wie dan ook, af te schrikken als we erop wijzen, dat het aantal ongelukken by skiën nogal aanzienlijk is. Niet voor niets vestigen in Zuid-Duitsland vele artsen uit de grote steden zich 's winters in de toeristenplaatsen als Oberstdorf en Garmen Partenkïr- chen. Zy doen dat, omdat ze een ryk -belegde boterham kunnen verdienen aan gebroken ledematen. We willen er maar mee zeggen, dat een licht vaardige opvatting over de beoefe ning van de skisport tot onprettige ervaringen kan leiden. In vele plaatsen in Nederland wor den de laatste jaren door reis- en gymnastiekverenigingen z.g. droog. skilessen georganiseerd. Het zyn kor te cursussen, waarop men zeer zeker geen skiën leert, maar die toch een bepaalde ondergrond geven vooral conditioneel waardoor de prakti sche lessen vlotter kunnen verlopen. Wie van plan is voor de eerste maal naar de wintersport te gaan doet echt wel verstandig eens te informe ren of hij niet een paar „droge les sen" kan volgen. Evenzo is het verstandig om in het vakantie-oord als ongeoefende niet op eigen houtje de eerste schreden op de ski's te maken. Vele ervaren oefenmeesters hebben zich in de wintersportplaatsen geves tigd. Door de grote concurrentie is de prijs van de lessen heus niet zo hoog, dat zij diep ingrijpt in het vakantie budget. Klassieke lessen kosten niet meer dan 3 tot 5 per uur en er zijn zelfs wel lessen, meestal onder auspiciën van reisverenigingen, die nog goedkoper zijn. Het aanschaffen van ski's is iets, dat iedereen natuurlijk voor zich zelf moet weten, maar we raden de beginners aan hiertoe toch niet direct over te gaan. Het is bepaald onverstandig om als volkomen onbekende met de ski-sport te beginnen met een stel dure ski's te kopen en ten tweede is het breken van het materiaal bij de eerste lessen allesbehalve denkbeeldig. Waar U ook komt, ski's zijn in de wintersportlanden overal te huur en ook hierbij wordt bepaald geen grote last op de vakantiekas gelegd. En dan de kleding. Wie werkelijk aan wintersport (laten we de ski- sport hiermee maar even vereenzel vigen) doet, moet er voor zorgen, dat hy goed gekleed In de sneeuw komt. Neen, we bedoelen niet, dat hot nood zakelijk is om een goedgevulde gar derobe voor de ochtend, middag en In snelle vaart bergaf. Het is een sensatie, waarvan de ge oefende skiër nooit genoeg kan krijgen. avond mee te slepen. Dat heeft al leen maar nut als men zich midden in het modaine leven van bepaalde wintersportcentra wil storten. Vroeger was het begrip luxe annex aan het begrip wintersport. Dat is het nu niet meer, althans het behoeft het voor de grote massa winter-va- kantiegangers niet meer te zijn. Met eenvoudige, degelijke kleding bent U in Adelboden. Kitzhübel, Gar men Partenkirchen, Oberstdorf of Davos even welkom als met dure cocktailjurken en smokings. Dat „degelijke" is een belang van de eerste orde. Flinke, stevige schoe nen zijn voor de beoefenaren van de skisport onontbeerlijk. En wat de andere kleding betreft, denkt vooral niet, dat de natuur in de bergen, waar dan ook, altijd zo vriendelijk is als de plaatjes in reis gidsen en folders U wel proberen te doen geloven. U kunt heus niet iedere dag met opgerolde hemdsmouwen rondlopen of in bikini op het zonne terras liggen Voor skiën is een der gelijke kleding onmogelijk, bij welk weer dan ook. Zorg voor warm ondergoed en dik ke wollen sokken, sportieve, kou- en nattigheidwerende bovenkleding en.... laat de regenjas niet thuis. Dan kunt U tenminste ook op de slechtste da gen nog een wandelingetje gaan ma ken. Kortom een wintersportvakan tie eist winterkleding en dat kunt U zich echt beter vóór U vertrekt realiseren, dan er na! 2290. Inderdaad, het nooit aflatende tingelgeluid van de steeds tegen of over elkaar schuivende silikaten was op den duur werkelijk irriterend. Over de grillig gebarsten en door groefde rotsgrond schuifelden de kristalmannen gestadig voort en de drie gevangenen hadden niet anders te doen dan hen volgen. Een lichte ontroering beving hen, toen zij daar opeens hun heelalschip vóór zich za gen liggen. Zouden zy zich met suc ces uit deze netelige situatie weten te redden en hun vreedzame weg door de ruimte kunnen vervolgen? Het viel Piloot Storm op, dat de kristal- mannen hun betrekkelijk kalme gang versnelden, nu ook zij het doel zo dicht genaderd waren. Vier hunner waren de an deren al een heel stuk vooruit. Op dat moment zag Arend op enige afstand het wapen op de grond liggen, dat hij had meegenomen uit het verongelukte Marsschip en dat hem bjj de wor steling met de zwarte energiewolken uit de hand was geslagen. „Let op. Buck", waarschuwde hij, „ik zal proberen dat wonderpistool te pakken te krijgen. Misschien hebben we daarmee meer suc ces tegen deze kerels dan met onze parals!" Snel deed hij daarop enkele stappen in de richting van het wapen Feuilleton door C. Buddington Reliant Montgomery Street geleek een bijenkorf. Van Tuckers Juwelierszaak, langs Belloc Frércs, handelaars in fijne zijden stoffen voorbij „De Stad Parijs", ja, tot verder nog dan het postkantoor, deinde een drentelende, zich verpozende en tevens heimelijk-opgewonden menigte. Vergeten was de nederlaag bij Sedan, vergeten dc gevangen keizer. De ramp spoedige tijding uit Europa had San Francisco schier in rouw gedompeld, en verslagenheid over de ineenstorting van Frankrijk had in de stad aan de Golden Gate om zich heen gegrepen met de fa natieke woede van een modegril. Doch deze dag had de drentelende menigte; een nieuwe sensatie bereid. Schonen, de befaamde pantoffelparade benuttend voor het ten toon spreiden harer bekoorlijkheden, getooid met ja ponnen zo uit Parijs, gesierd met juwe len haar geschonken door pronkzieke echtgenoten, of door vaders wier hand palmen de eeltsporon der houwelen nog droegen, groepten samen, babbelend, gis send, kwetterend als mussen en trillend van opgewonden nieuwsgierigheid. De pantoffelparade, voortzetting van een oude Spaanse zede. was een der meest algemeen aanvaarde uitingen van San Francisco's gezelschapsleven in het be gin der jaren zeventig. Op zaterdagmid dag. zo heette het in het dagblad „De Gouden Stad", lieten niet minder dan tweeduizend van dé schoonsten der stad, vergezeld van haar Franse dienstmaag den of exotische honden zich daar toe lonken. In de ene richting langs de tra ditionele route bewoog zich de vrouwe lijke stroom, haai- waren ten toon sprei dend: evenweidig, doch tegengesteld daaraan, wandelend de jongelingschap, het gebodene met kritische blikken be zichtigend. Meen echter niet dat de da mes, van onder haar zwierige parasols, geen steelse blikken waagden aan de he ren met hun zijden hoge hoeden, hun kunstig gesneden wandelstokken, de be nen gestoken in pantalons zo nauw, dat een spotzieke geest ze de naam van soanbroeken had gegeven Waren er anders op zaterdagmiddag tweeduizend schonen op de been deze zaterdag waren het er tweeduizend-en- één. Klokke drie stopte op het kruis punt by Sutter Street een elegant rijtuig, en daaruit stapten twee vrouwen. Het eerst verscheen een forse gestalte in stemmig zwart een vrouw van mid delbare lecftyd, die kennelijk de functie van gezelschapsdame bekleedde, zy werd gevolg door een meisje van een schoonheid die zonder enig voorbehoud adembenemend genoemd mocht worden. Zij was jong en welgevormd, en haar be wegingen bezaten een soort muzikale gratie. Een ogenblik stond zij stil en liet zonder een zweem van verlegenheid haar blik gaan over de menigte, die Montgo mery Street van uiteinde tot uiteinde met haar gewoel bevolkte. Toen vouwde zij een kleine parasol open en begaf zich tussen de wandelenden. Geen sterveling zou geloofd hebben dat de gelaatsuitdrukking van bijna kinder lijke schuchterheid de lippen even ge opend als in onschuldig vragen, dc viool- tjesblauwe onbevangenheid der wijdopen ogen moeizaam en zorgvuldig was inge studeerd. Haai- kleding beantwoordde aan de laat ste mode. Een met linten beslikt hoedje troonde op het kastanjebruine haar, dat met zorg achter in de hals omlaag ge kapt was. Maar ook haar houding was aangepast aan de eisen des tijds een houding, die, ofschoon zij de meeste vrouwen potsierlijk maakte, haar vreemd genoeg scheen te flatteren. Het Is eenvoudig onbegrijpelijk hoe deze wij ze van zien voortbewegen met hals en bovenlijf naar voren en het zitvlak naar achteren gestoken zich bij de dames van die tijd populair had kunnen maken. Spotgrage lieden uit de volks klasse noemden dezo houding de koliek kronkel, of de lamme kangoeroe. Maar deze geringschattende termen wa ren zeker niet van toepassing op de vreemdelinge die zojuist bezit had ge nomen van Montgomery Street, want zelf deze dwaze en onmogelijke mode was niet in staat haar schoonheid en be valligheid op enigerlei wijze afbreuk te doon. Af en toe week haar zedig deinen de rok enkele centimeters van de grond en vergunde een blik op een geborduur de kous of oen ongewoon hooggehakt schoentje. En dc volmaaktheid van haar toilet vond haar voltooiing in hand schoenen. waarvan de rechter lila was en de linker parelgrijs De verschijning van deze nieuwelinge begon pas de aandacht te trekken toen zij het eerste huizenblok gepasseerd was. Bij het tweede blok voer er een lichte trilling door de snorpunten'der jonkman nen; voor zij het derde blok ten einde was gewandeld, gingen dc dames opzy om haar beter te kunnen bekijken. Voordat de onbekende, gevolgd door haar onaanzienlijke chaperone, het post kantoor had bereikt, was de spanning voelbaar geworden. Hier, waar het ge bouw der posterijen voor een waardige afsluiting der promenade zorgde, was het trottoir uitgesleten door de voeten der duizenden, die hier hun schreden wendden om hun wandeling In tegenover gestelde richting voort te zetten. De jon gemannen lieten hun wandelstokken op het trottoir rusten en schaarden zien langs huizenkant en stoeprand, om haar met onverholen bewondering aan te sta ren en naarstig links en rechts te infor meren wie zij wel zijn mocht en waar zij vandaan kwam. Troepjes van nieuws gierigheid brandende jongedames, van wie sommigen een jaloerse opmerking niet konden onderdrukken, verwelkom den de vreemdelinge met onvriendelijke blikken. Het voorwerp van zoveel opwinding in tussen wandelde in volmaakte kalmte verder, zich schijnbaar van niets anders bewust dan van de warme middagzon- neschjjn, als viel er buiten haar niemand op de hele lange straat te bekennen. Bij het postkantoor gekomen wachtte zij een ogenblik, alvorens zich om te keren en haar wandeling in de andere richting te hervatten. Zo zij zich bewust was van de beroering die zy verwekt had, en zo zij al besefte dat z|j het middelpunt van alle blikken was en zich in feite tussen twee rijen zwijgende toeschouwers door bewoog zy liet het niet merken. Misschien dron gen sommige gefluisterde opmerkingen tot haar oor door, maar zij verblikte noch verbleekte. Zelfs de meest ingewijden van hen die haar zagen voorbygaan, wisten haar niet thuis te brengen of ook maar het geringste bij te dragen tot bevrediging van de algemene nieuwsgierigheid. Zij vervolgde in alle gemoedsrust haar weg, een en al liefelykheid en zedigheid, de be lichaming van wat de zo gevierde Fran sen „beauté du diable" noemden, tot zy opnieuw de hoek van Sutter Street be reikt had. Daar steeg zij, onder de hoede van haar gezellin, weer in het rijtuig, dat haar in snelle vaart wegvoerde. De schijn van gemak te bewaren in een nauw rijtuig, met een zorg vereisende hoepelrok om de benen, is geen geringe prestatie, maar onze jongedame bracht het. Zij leunde achterover glimlachte voldaan. Ziezo, sprak haar gezellin op stuurse toon, je hebt jezelf aardig in het zonn> tje gezet. Ik hoop dat je je zin hebt. O. zeker, antwoordde haar meesteres tevreden, volkomen. (wordt vervolgd) (Advertentie) Verkoudheidsbacillen zijn als de dood Dit doosje betekent: protektie tegen infektie Spanje wil iets doen aan lage lonen Generaal Franco heeft in zyn nieuw- jaarboodschap aan het volk een mini mum basisloon van zestig peseta per dag voor ongeschoolde arbeiders toe gezegd. Dit zal ongeveer een verdubbe ling betekenen van het loon van acht tien procent van de Spaanse arbeiders, met ingang van 1 januari, aldus tekende een regeringswoordvoerder hierby na der aan. Het zal een feitelijk dagloonpakket met inbegrip van gezinstoeslagen en extra betaling voor zondagen en offi ciële feestdagen van ongeveer hon derd peseta betekenen, aldus de woord voerder. Het Spaanse staatshoofd zei in zijn toespraak voor radio en televisie dat zyn regering niet langer het bestaan van ondraaglijk lage minimumlonen kon dul den. Hy kondigde verder aan dat de regering een tijdelijke bijdrage zou le veren in de kosten der sociale voorzie ningen opdat de verhoogde premies vanwege de nieuwe loonschaal de prijzen niet omhoog zouden doen gaan. (In Spanje betaalt de werkgever vier-vyfden van de premies en de werknemer een vijfde). OLGA PREOBRAJENSKAIA IN PARIJS OVERLEDEN De Russische ballerina Olga Preobra- jenskaia, die in het Rusland van voor de oorlog voor de tsaar heeft gedanst, is zaterdag op de leeftijd van 92 jaar in Parijs overleden. De danseres heeft tot verleden jaar nog lessen gegeven in de beroemde Wakker Studio te Parijs. Onder haar voormalige leerlingen telde zy Margot Fonteyn, Rosella Hightower en Marjorie Tall- chief. Sieraden van slechte kwaliteit (Van een onzer verslaggevers) Bij het ministerie van finan ciën en met name ook bij de on der dit ministerie ressorterende dienst „waarborg platina, gou den en zilveren werken" bestaat de indruk, dat op vrij grote schaal gouden vijfjes uit Italië in Nederland worden ingevoerd. Zij worden hier verkocht voor ongeveer 35 gulden per stuk en vinden voldoende kopers. De invoer van deze zogenaamde „na- slag"-munten is een merkwaardige zaak. Van valse muntery kan in Ne derland niet worden gesproken, wel in koninkrijksverband. Het zoge naamde „naslaan" van gouden mun ten, die niet in de muntwet zyn ver meld, is toegestaan en gebeurt, over al, op zeer grote schaal. Bij elke juwelier kan men Maria-Theresia- talers, gouden ducaten, de gouden- reyer of gouden ponden kopen. Deviezen Het gouden vijfje is in Suriname en op de Antillen nog wel in de munt wet opgenomen. Wie deze munten „naslaat" begaat dus wel een delict tegenover het koninkryk, niet tegen over het bestanddeel Nederland van het koninkryk. Gouden munten zijn niet aan invoerrechten onderhevig, maar het zijn wel deviezen en als zodanig moeten zij bij de Nederlandse bank aangemeld worden. Kan men by de illegale invoer van gouden vyfjes niet spreken van valse muntery, van 'n vorm van bedrog is toch wel spake. Want terwijl deze WOENSDAG 2 JANUARI. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 12.00 Voor het platteland. 12.05 Lichte grammofoonmuziek. (12.3012.33 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw). 13.00 Nieuws. 13.15 Italiaans ensemble en zangsolist. 13.45 Gesproken portert. 14.00 Jeugdconcert. 14.45 Volksliedjes en -dansen. 15.00 Het jaar dat voor ons ligt, toespraak. 15.10 Voor de jeugd, 17.00 Promenade-orkest: amusements muziek. 17.30 Tentoonstelilngsagenda. 17.35 Licht instrumentaal ensemble. 17.50 Regeringsuitzending: Geven en nemen. Tips voor weggebruikers. 18.00 Nieuws en commentaar. 18.20 Actuali teiten. 18.30 Tango-Rumba-orkest en zangsolisten. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 VARA-Varia en lichte grammo foonmuziek. VPRO: 19.30 Voor de jeugd. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 Lich te muziek. 20.40 Kaf en koren, weke lijkse notities. 20.EJQ Omroeporkest, -koor en solist: Óperafragmenten. 22.05 Licht instrumentaal kwintet. 22.30 Nieuws. 22.40 Jazzmagazine. 23.15 Weerklank: muziek-revue. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM H. 298 m. 1007 kc/s. 12.10 Licht ensemble. 12.30 Mededelin gen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Koor zang. 12.53 Grammofoonmuziek. even tueel actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13.15 (Advertentie) met Reckitts WASMACHINE BLAUW Even puzzelen Licht ensemble. 13.35 Gewyde muziek (gr.). 14.35 Oude muziek (gr.). 14 50 Lessen in het muziek beluisteren. 15.20 Pianorecital: Moderne muziek. 15.50 Bij- belvertelling voor de jeugd. 16.00 Voor de jeugd. 17.15 Eurojazz. 17.40 Beursbe richten. 17.45 Licht ensemble. 18.05 Mannenkoor. 18.30 Het spectrum, lezin gen. 18.45 Lichte grammofoonmuziek. 19.00 Nieuws en weerberichten. 19.10 Mededelingen of grammofoonmuziek. 19.15 Leger des Heilskwartier. 19.30 Radiokrant. 19.50 Operettemuziek. 20.20 Licht instrumentaal kwartet. 20.40 Wat zijn de internationale aspecten voor on ze landbouw?, lezing. 21.00 Kameror kest en solisten: klassieke muziek. 21.50 Actualiteiten. 22.00 Geestelyke liederen. 22.20 Licht vocaal ensemble (gr.). 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Lichte grammofoonmuziek. 23.30 Lichte muziek. 23.55—24.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. KRO: 17.00 Voor de kinderen. NTS: 17.3517.45 De Verrekijker, internatio naal jeugdjournaal. KRO: 19.30 Van on ze sportredacteur. NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Actualiteiten. 20.45 Vloek jes bij de thee, licht programma. 21.00 Piste, variété-programma. 21.40 De grenzen van het leven, documentair pro gramma (deel 4). 22.20—22.30 Epiloog. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 17.0018.00 T.V. voor de jeugd. 19.00 Myn vriend Flicka, T.V.-feuilleton. 19.25 Automobilistenkroniek. 20.00 Nieuws. 20.30 Schipper naast Mathilde, T.V.-feuil- leton. 21.10 Documentaire film. 21.55 Kwintet: lichte muziek. 22.35 Nieuws. FRANS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 18.30 Berichten. 18.33 Le Marche dans le Temps: De stad Namen. 19.00 Engel se les. 19.30 Voor de vrouw. 20.00 Jour naal. 20.30 Gilda, film voor volwassenen. 22.15 Les Articulations, wetenschappe lijke uitzending. 23.00 Journaal. DONDERDAG 3 JANUARI. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Lichte grammofoonmuz'iek. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 De Groenteman. 9.15 Gewyde muziek (gr.). 9.35 Waterstanden. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Arbeidsvitaminen (gr.). 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Kookpraatje. 11.15 Omroep-orkest: moderne muziek. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Grammofoonmuziek. actualiteiten, strip voor de jeugd, eventueel berichten van de wegeninformatiedienst van de KNA C. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammoföonumziek. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.40 Amusements muziek (gr.). NCRV: 10.00 NCRV-lied. 10.03 Geestelijke liederen (gr.). 10.15 Morgendienst. 10.45 Kerkorgelmuziek (gr.). KRO: 11.00 Voor de zieken. 11.45 Geestelyke liederen. Horizontaal: 1 grond voor turf. 4 dom, 7 numero, 8 slede, 9 voordelig, 11 ri vier in Frankryk, 14 niet hoog, 16 ha telijke vrouw, 17 afstammelingen, 18 grondsoort, 20 tennisterm, 21 berg kruin, 22 groente, 24 platboomd vaar tuig, 25 soort papegaai. 28 clown, 30 breuk. 31 bij uitnemendheid. 33 koning die alles in goud veranderde (Gr. m.)t 34 tandeloos zoogdier, 35 rund, 36 richtsnoer, 37 steun. Verticaal: 1 Limburgs gebak, 2 uniek, 3 opnieuw, 4 schutsluis. 5 fyngemalen tufsteen, 6 gewoonte. 9 verlegen, 10 Mongool, 12 oproer. 13 loot. 15 Hima- layastaat, 18 familielid. 19 harde trek, 22 badplaats in België. 23 slingerplant (trop.), 26 bekoorlijk, 27 bijl. 29 onbe- weeglyk, 30 houten vat. 32 hengel snoer, 33 bosplantje. De oplossing van de vorige puzzel is als volgt: ZW1AAIR I HIEICNTl OiWPRp S BBffiXIS N NfeKO 8 □HXK1H ËXEHKl EGlÉ'L»T XfflHES KOTSBHHÏSBI|V INIIuhbl, BIONDH&L aIBMIHMI axaraa RIK 4» P A HHXEH EjïARpA amaxsi TIAF EIL IKIAIRI 1 iG Advertentie uit Italië afkomstige muntjes vry slecht zUn nagemaakt en ook door leken als zodanig herkenbaar, wor den zij vaak als echt in de handel gebracht. Er wordt niet geknoeid met gehalte en gewicht, maar terwijl een echt gouden vyfje van 1912 een verza- melaarswaarde heeft van zeventig gulden en meer, hebben deze muntjes geen enkele verzamelaarswaarde, in feite slechts de goudwaarde van on geveer vijftien gulden. Niet onrustbarend Min of meer los van deze „gonden- vijfjes-affaire" staat de illegale in voer van gouden sieraden uit Italië, 7.owel door beroepssmokkelaars als door particulieren. In de laatste da gen verschenen berichten zouden er op wijzen, dat deze smokkel onrust barende vormen heeft aangenomen. „Het tegendeel is waar", zegt de heer Koonings, van de dienst „waarborg platina, gouden en zilveren werken", „in de eerste plaats is er de legale handel in gouden sieraden, uit Italië afkomstig. Alle gouden sieraden moeten door ons van een keur worden voorzien. Een tijdlang hebben we veel moeten terugsturen, omdat het gehalte niet voldeed aan de Nederlandse eisen. Maar ook is in vele gevallen iets aan de hand met de invoering. In zo'n geval voldoet het gehalte aan alle eisen, maar is uiterlyk mooi goed zodanig in elkaar gestampt en geslin gerd, dat het niet lang mee gaat en •.vanneer het eenmaal defect is, ook niet meer gerepareerd kan worden. Italië maakt intussen ook heel mooie en kwalitatief tevens prima gouden sieraden maar die zyn heel duur, zeker zó duur als bij ons. Het publiek is hier ook wel achter gekomen, zo langzamerhand en de rage onder va kantiegangers, om iets van goud uit Italië mee te brengen, neemt af. Met de sieraden, die toeristen worden aan geboden wordt ook vaak geknoeid. Deze invoer door toeristen is een smokkel, die op vrij grote schaal wordt bedreven maar toch afneemt. Daarnaast is er ook wel georgani seerde smokkel van gouden sieraden uit Italië, waarop dus evenmin in voerrechten worden betaald, maar wij hebben niet de indruk, dat die onrustbarend is. Natuurlijk, in kleine cafeetjes ik ken er wel hier in Den Haag wordt nu en dan wat gesjacherd, maar toch niet in grote omvang. Dat onder meer de banken van lening hier een rol in spelen, zoals de laatste dagen is gesuggereerd, lijkt me onzin. De mening werd ons bevestigd door de adjunt-directeur van de Haagse ge meentelijke kredietbank, tevens bank van lening. <U, 'ati en voor Miep Waanders-de Haer schreef Jaspers schreef een boek, dat speciaal is bestemd voor oudere meis jes. Het draagt de titel „De enkeling". Het verhaal is niet moraliserend, noch ernstig, noch opvoedend geschreven. De schrijfster zelf is van mening dat er al genoeg van die boeken zijn verschenen. Zij wil er alleen de zorgeloze lach van kinderen en jonge mensen mee opwek ken. Het kan haar niets schelen of er werkelyk mensen bestaan zoals Peter Jaspers ze beschreven heeft Naar haar mening behoren ze te bestaan. Dit boek Mance Post voorzag het van illustra ties krijgt een vervolg. Het gaat he ten: „De enkeling weet wat!" Nieuwe „Zwarte Beertjes" Van uitgeverij A. W. Bruna Zn. ont vingen we enkele nieuwe „Zwarte Beer tjes". Het zijn allereerst twee boekjes van de hand van mr. A. Roothaert. „Vil la Cascara" is een boeiende roman. Het andere is het reeds vele malen herdruk te detectiveverhaal uit de mobilisatie '14'18: „Spionage in het veldleger", dat zich graag laat lezen. Twee andere „Beertjes" hebben de Saint als hoofdpersoon. Het zijn „De Saint en de blinde bedelaar" en „De Saint rijdt een scheve schaats". Dat Leslie Char- teris er ook met zijn nieuwe Saint-uit- gaven weer in slaagt zijn lezers enkele aangename uurtjes te brengen, is nu haast wel vanzelfsprekend. Reumatiek Griep Migraine Menstruatiepijn Verkouden Hoofdpijn Spit TOG AL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT Kerkelijke mutaties NED. HERVORMDE KERK Beroepen te Woerden (toez.) J. Jonger- den te Bruchem en Kerkwijk. GEREF. KERKEN Beroepen te Vianen J. C. Langeveld kandidaat te Brandwijk. Aangenomen naar Noord-Bergum F. Boonstra laat- stelyk vrijgemaakt predikant te Leens. GEREF. KERKEN VRIJGEM. Bedankt voor Kantens J. W. Beekman te Arum. GEREF- GEMEENTEN Bedankt voor Kalamazoo (U.SA.) A. Vergunst te Rotterdam-C. HOOG EN LAAG WATER 3 januari Vlissingen Terneuzen Hanswecrt Zierikzee Wemekllngc nap uur meter nap uur meter 1951 1.73 20.24 1.91 20.54 2.03 21.04 1-33 21.28 1.61 nap uur meter 1.01 1.62 nap uur meter 13.48 1.93 14.19 2.11 14.46 2.22 14.22 1.66 14.39 1.88

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 7