In 1962 overleden 56 internationaal bekende sportlieden tijdens sport „Holle Pinkel en de ridder - roem" Beursjaar 1962 was niet al te gunstig ST.-LAURENS ROTTERDAM VOOR GROOT GEDEELTE GERESTAUREERD Maar er is reden voor vertrouwen in nieuwe ]aar In de Walcherse „schutten" ving men loslopend vee op Of Unu planten verkoopt, piano's of pyjama's, als U er meer wilt verkopen adverteer dan in de Provinciale Zeeuwse Courant 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 2 JANUARI 1963 Drie sporten bleken weer gevaarlijk auto-, motor- en bokssport Niet minder dan 56 internationaal bekende sportlieden zyn dit jaar by het be oefenen van hun sport omgekomen. Een drietal in verhouding weinig beoe fende sporten bleek bijzonder gevaarlijk, n.I. de auto-, motor- en bokssport, die respectievelijk 21, 18 en 8 doden eisten. Bij de 21 coureurs, die dit jaar tij dens races, ralleys en trainingen omkwamen, bevonden zich beroemdheden als Henri Oreiller en Ricardo Rodriguez. De motorsport verloor illustere figuren als Libero Liberati, Tom Phillis en Bob Mcïntire. Van de acht vooraanstaande bok sers, die de dood in de ring vonden, waren er twee amateur en de overigen be roeps. Het ontelbare aantal wedstrijden, dat in de overige takken van sport dit jaar waar ook ter wereld werd georganiseerd, kostte aan negen mensen het leven. Drie jockeys verloren het leven, doordat zij onder hun paard terechtkwa men, drie wielrenners maakten een dodelijke val, twee kano'ers verdronken en een tennisser van formaat overleed tijdens een wedstrijd aan een hartverlam- ndng. In deze aantallen zijn niet begrepen de tientallen slachtoffers, die de sportbeoefening op lager niveau eiste. den) tijdens een speedwaywedstrijd. BOKSEN: januari: Song Jai Koo (Z. Korea) beroeps, overleed na afloop van een party, maart: Pricha Imyai (Sïam) amateur, kwam in een party ongelukkig ten val, april: Benny Kid Paret (Cuba) werd bij het verdedigen van de wereld- Hier volgen de namen van hen, die 1962 het leven verloren bij de beoefe ning van hun sport: AUTOMOBILISME: mei: Henk de Boer (Ned.) tijdens de Tulpenrallye, Hans- Guenther Schoeber (W.-Dld.) tijdens training, juni: Don Taylor (G.B.) tij dens de grote prijs van Monaco, juli: Hugh Randell (V.S.) tijdens een race in Pennsylvania, Peter Ryan (Canada) tij dens de grote prijs van Reims, augus tus: Don Davis (V.S.) tijdens een race in Ohio, Don Johns (V.S.) tijdens een race in Minnesota, Jean-Lucien Bonnet (Fr.) tijdens een race op Sicilië, Short Templeman (V.S.) tijdens een race in Ohio, september: Marcello de Luca (It.) tijdens een race in Monza, Glenn Lea- sure (V.S.) tydens een poging het we reldsnelheidsrecord te verbeteren, Bud Fast (V.S.) tijdens een race in Watkins Glen, Chris Hicks (G.B.) tydens trai ning, oktober: Henri Oreiller (Fr.) tij dens race in Parijs, Paul Armagnac (Fr.) tijdens een race op de baan van Monthlery, Hermann Kühne (W.-Dld.) tijdens de stratenrace in Argentinië, Pat Pigott (V.S.) tydens een race in Calif or- nië, Cacho Ibarra (Arg.) tijdens de stratenrace in Argentinië, Orlando Bosehi (Arg.) tijdens de stratenrace in Argentinië, november: Federico Cook (Arg.) tijdens de stratenrace in Argt tinië, Ricardo Rodriquez (Mex.) tijdens training voor de grand-prix van Mexico. MOTORSPORT: maart: Libero Liberati (It.) tijdens training, april: Peter Chia (Singapore) tydens de grote prijs van Singapore, mei: Ovia Laakso (Finl.) tijdens een race in Helsinki, Heinz Star ke (W.-Dld.) tijdens een race in Mettet, Roy Mayhew (G.B.) tijdens een race in Brands Hatch, juni: Jan Schuld (Ned.) tydens training voor de T.T. van Assen, Colin Meehan (Nieuw-Zeeland) tydens de T.T. van Man, Tom Phillis (G.B.) tij dens de T.T. van Man, juli: Paul Hoehn (W.-Dld.) tydens een grasbaanwed- strijd in Osnabrück, Peter Raether (W.-Dld.) tijdens een grasbaanwedstrijd in Osnabrück, augustus: Robert Web ster (Canada) tijdens een race in Wat kins Glen, Bob Mcintyre (G.B.) tijdens een race in Oulton Park, Tore Kring (Zweden) zijspanrijder tijdens een race van de motor geslingerd, september: Thomas Pratt (G.B.) tijdens grote prijs van het eiland Man, Charles Robinson (G.B.) tydens grote prijs van het eiland Man, Geofrey Prentice (G.B.) tijdens grote prijs van het eiland Man, Keith titel in het weltergewicht tegen Emile Grifith zodanig k.o. geslagen, dat hij enige tijd later overleed, juli: Emil Braun (W.-Dld.) amateur, overleed aan een hersenbloeding, Sonny Nunez (V.S.), beroeps, overleed aan een her senbloeding, Sanny Romero (Philippij- nen) beroeps, overleed na een k.o. ne derlaag, oktober: Virgilio Acosta (Ve nezuela) beroeps, overleed na k.o. ne derlaag, Henri Brown (Br. Guyana) be roeps, overleed na k.o. nederlaag'. PAARDESPORT: januari: E. Otto (Ghana) jockey overleed na val van paard, juli: Arthur Gallagher (Austr.) jockey, overleed na val van paard, no vember: Neville Sellwood (Austr.) jockey, overleed na val van paard. WIELRENNEN: juni: Anton Frisch (Oostenrijk) amateur, overleed na val, juli: March Huiart (Fr.) beroeps, over leed na val, november: Luigi Barral (It.), amateur, overleed na val. KANO: maart: Akio Ishizaki Z. (Jap.) verdrong tijdens een trainingstocht, juli: Rudolf Grundner (Oostenrijk) ver dronk bij een wedstrijd in de Lieser. Tennis: april; Engelbert Koch (W.- Dld.) overleed tijdens een partij aan een hartverlamming. Tweede fase - koor - vandaag gereed bereiken. Aanzienlijk korter dan de tijd, die nodig was, om de St.-Lau- rens vijf eeuwen terug te bouwen. Het werkplan van destijds wijkt in feite maar weinig af van het huidige res tauratieschema. Vier eeuwen oud Over vijf jaar totaal gereed Met het afsluiten van de tweede bouw fase het koorgedeelte is de restauratie van de Grote of St.-Lau- renskerk in Rotterdam voor een groot gedeelte voltooid. De hele restauratie geschiedt in drie fasen. Het transeptgedeelte werd 24 oktober 1959 in gebruik genomen. Men hoopt over vijf jaar met de derde fase, herstel van het schip der kerk, de algehele restauratie te kunnen vol tooien. De St.-Laurens werd in de meidagen van '40 vrywel geheel ver woest. Drie jaar hebben de aannemers nodig gehad om het resultaat van nu te Een fort voor vreedzame doeleinden be staat óf uit zand óf uit sneeuw zoals dit bouwwerk, door kinderen op de Middel burgse Molenberg vervaardigd. Vreedza me doeleinden; het doel is eigenlijk het bouwen zelf. Daarna is het plezier eraf. Tientallen smetteloze forten staan zo verlaten in de sneeuw... TIMEPAUS JOANNES „MAN VAN HET JAAR" Het Amerikaanse tijdschrift „Time' heeft paus Joannes benoemd tot „man van het jaar 1962", omdat hij het Tweede Vatikaanse concilie heeft ge convoceerd- „Time" koos zijn eerste „man van het jaar" in 1927: de vliege nier en luchtvaartpionier Charles Lind bergh. In 1938 was Hitler, in 1957 Kroesjtsjew voor „Time" de man van het jaar. De eer viel tweemaal te beurt aan Joseph Stalin, in 1939 en 1942. Franklin Roose velt was het drie keer. De keus van 1961 viel op John Kennedy, Amerika's president- „Time" motiveerde de keus van jaar door te zeggen, dat paus Joannes uit was op het maken van de Rooms- Katholieke Kerk tot een kerk, die meer katholiek dan rooms was. Als gevolg hiervan, zo meent het blad, moet Joan nes de populairste paus van de moderne tijd, en misschien van alle tijden, ge noemd worden. Aan de wereld als geheel, aldus „Time", „heeft paus Joannes gegeven wat we tenschap noch diplomatie geven kun nen: een gevoel van eenheid aan de mensenfamilie". Vierhonderd kuikens bij brand gedood Bij een brand in een van de hokken van het Dluimveebedrijf van de heer Garsen in Brummen zijn gisteren 400 kuikens omgekomen. Een der twee aanwezige gasflessen explodeerde waardoor een vijftiental ruiten sneuvelden. Stukken van de fles kwamen op 500 meter af stand terecht. Doordat de brandweer MR. DE GRAAFF: Wat koerspeil en omzetten be treft is het beursjaar 1962 niet al te gunstig geweest. Dit ver klaarde mr. U. J. N. de Graaff, directeur van de Vereeniging voor den Effectenhandel, in zijn radiorede op oudejaarsdag. Mr. De Graaf vervolgde: Als men het verloop van de koersindexcijfers bekijkt, dan ziet men stijgende koersen in de eerste maanden, het hoogste peil 431 op 5 maart, daarna een vrij constante daling tot 24 oktober, het dieptepunt van het jaar 295 daar na weer een (onregelmatige) stijging. Op de laatste beursdag bedroeg het al gemeen koersindexcijfer 345. Betekent deze koersontwikkeling nu, dat de economische toestand aanzien lijk minder gunstig was dan in de voorgaande jaren Dat zeker niet. de export is aanzienlijk gestegen. Maar het is wel zo, dat men, lezende en horende over de kostenstijgingen in het bedrijfsleven en in de ver wachting van wat minder uitbundige financiële resultaten van vele on dernemingen, zowel hier als in het buitenland wat gereserveerder is ge worden in de beoordeling van het aandelenkoerspeil. ___e zal de beurs zich houden in het j dat voor ons ligt? Ik weet het niet en niemand weet het. Wel geloof ik, dat er reden is voor vertrouwen. Als ik lees, dat de minister van economische zaken de economische ontwikkeling in ons land ziet als een periode van even wichtige groei en dat ook de president van de Nederlandsche Bank zich ge matigd optimistisch heeft uitgelaten over de conjunctuurvooruitzichten, dan ben ik met dit vertrouwen in goed ge zelschap. Ik heb bovendien de overtuiging, dat de leiders van ons bedrijfsleven de kunde en de soepelheid bezitten om zich aan te passen aan de omstandigheden, die zich voortdurend en snel veranderen door de steeds verdere doorwerking van de Euromarkt en straks misschien door de toetreding van Groot-Brittannië. Ajoeb Khar, niet naar Nieuw-Delhi In tegenstelling met hetgeen zondag uit Nieuw-Delhi was gemeld, is in Karatsji officieel medegedeeld, dat president Ajoeb Klian van Pakistan de uitnodi ging van president Kadakrisjnan voor een bezoek aan India, heeft afgeslagen. Verklaring van zegswijze dan verviel alles aan armen „Recht is recht zei de boer en hij zette zijn eigen beest in de schutte". Om dit oude Walcherse gezegde te begrijpen moet men weten wat een schutte Alleen bejaarde lezers wonende op, afkomstig van het platteland, hebben nog een schutte gekend al deed deze in hun tyd weinig of geen dienst meer. Als een rund of ander stuk vee was „losgebroken", was de afsluiting niet voldoende geweest. Men kende nog geen schrikdraad. Thans wordt in de P.Z.C. een kleintje geplaatst met de medede ling dat, wie een stuk vee vermist, zich kan vervoegen by een bepaald adres. Er was vroeger veel meer wei- dan bouwland. Een losgebroken dier liep de weg op, zijn voedsel zoekende in de berm. Liever vond het zijn voedsel op een stuk land met veldvruchten. Hierdoor bracht het veel schade aan. Het werd opgevangen en naar de schutte op het dorp gebracht. SCHUTTE De schutte was een met planken afge sloten rechthoekige ruimte ongeveer 4 meter lang en 3 meter breed. Een ste vige deur gaf toegang. Doorgaans stond de schutte aan de achterzijde van het kerkhof. Te Sint-Laurens heb ik nog de schutte zien staan aan de Noordweg. Middelburg heeft voor de eerste uitleg ging der stad een schutte gehad. Deze stond aan het eind van de Spanjaard straat. Daarin werden de in de straten loslopende varkens voorlopig opgebor gen. Het woord schutte betekent dan ook voorlopige bergplaats. Deze beteke nis treft men ook aan in het schutten van schepen. Aan een in de buurt wonende persoon, schutter of schutteboer genoemd, was ïdragen tegen vergoeding het opge- m dier van het nodige voedsel te voorzien tot de rechtmatige eigenaar kwam opdagen. De schutte was het eigendom van de ambachtsheer, die er ook de baten van trok. anno 1495 mocht door de am bachtsheer een schutte gemaakt worden en een schutters aangesteld. Het loon van het schutten was destijds een vast tarief. Was het geschutte dier een schaap, dan moest voor elke dag een halve groot betaald worden. Een groot is 2% cent. Het geld was toen meer dan tienmaal zoveel waard als thans. Voor een on- geringd varken drie groten. Was deze geringd dus minder schadelijk, één groot. Voor een rund of paard zes gro ten. Alles boven de mogelijke onkosten voor het verstrekte voedsel. De am bachtsheer en de schutter deelden het ontvangen loon. In latere jaren is het tarief verhoogd. Kwam de eigenaar van het geschutte dier na een bepaalde tyd niet opdagen, dan werd het eigendom van de Heilige Geest, met andere woorden: de armen (zie Handel. VI 3) mits natuurlijk de ze al de gemaakte kosten betaalde. Als iemand zijn eigen loslopend dier opving, dan lag het voor de hand het zelf in zijn weide te brengen en niet eerst in de schutte. Zou hij dit laatste toch doen, dan was hij zeer rechtvaar dig. De figuurlijke betekenis van 't ge zegde „Recht is recht, zei de boer, en hij zette zijn eigen beest in de schutte", is dan ook zeer eerlijk zijn tot het over- drevene toe. In 't begin dezer eeuw zijn op Walcheren de schutten opgeruimd, daar zij geen dienst meer deden. DE ASBAK Naast de schutte stond doorgaans de gemetselde asbak. De dorpelingen wa ren verplicht de as uit hun haarden in die bak te deponeren. Er werd vroeger alleen hout of turf gestookt. De as er van had enige waarde als meststof. Was de bak vol, dan verkocht de ambachts heer de inhoud. Toen er steenkolen werden gebrand, kwam in de asbak ook koolas en sin tels, waardoor de inhoud geen waarde meer had. De ambachtsheer schonk doorgaans de asbak aan de burgerlijke gemeente, die de asbak ging gebruiken als bergplaats van allerlei vuilnis. B. J. DE MEIJ. Men begon in 1449 met de bouw van de toren. In 1460 werd een aanvang ge maakt met de bouw van de kerk, na dat een waterloop ter plaatse was gedempt; achttien jaar later begon men met. het koor en de kooromgang. In 1513 was de kerk voltooid. Een blik in het koorgedeelte geeft vooral voor de kenners van de oude St.-Laurens een aantal opmerke lijke veranderingen te zien. Het oude koperen koorhek is niet meer op zijn oude plaats terug te vinden. Het door de nrand van 1940 verpulverde marmerwerk en het hekwerk was, op de deuren na, slechts fragmentarisch aanwezig. Omdat men een open verbinding wenste tusen koor en schip zijn deze frag menten geplaatst in de vijf vakken van de koorafsluiting. De twee deuren zijn gevat in een stenen omlijsting, bekroond door het enige stuk marmerwerk dat de brand heeft overleefd. De kerk heeft oorspronkelijk nimmer een kerkorgel gekend, maar het nieuwe doel van het koor vroeg om een klein orgel. Nieuw orgel De gelukkige omstandigheid dat de kerk reeds jaren geleden de hand kon leg gen op een antieke kast uit de school van Arp Schnitger, bood gelegenheid de firma Marcussen uit Aabenraa op dracht te geven tot het inbouwen van een orgel. De dispositie werd nog opgesteld door wylen Sybrand Zachariassen. De vloeren van het nieuwe koorgedeelte zijn belegd met de oude travertin- tegels in geel en bruin, met uitzon dering van de zijkapellen waarvan de vloeren zijn ingelegd met blauw zwarte hardsteen. De verlichting, de geluidsinstallatie en de verwarming zijn van hetzelfde type als in het eerder gereed geko men transept. In de kapellen voor de grafmonumenten van Witte de With en Kortenaer zijn twee antieke kaarsenkronen opge hangen, voorlopig nog aan staal kabels in afwachting van een defini tieve constructie. „Iljoesjins" vielen Arabische stad aan Saoedi-Arabië heeft maandag medege deeld dat njoesinbommenwerpers van Russische makelij, vanaf de Jemeniti- sehe basis de stad Najran tweemaal hebben aangevallen, aldus een bericht van radio-Amman. Het radiobulletin maakte gewag van het omkomen van een rode-kruisverte- genwoordiger en het verwonden van een andere groep mensen, waaronder twee vrouwen en een kind. In Cairo weige-de een woordvoerder van de Ver er 'e Arabische Republiek commentaar t veren op het gebeurde. Volgens radio-Amman zou Saoedi-Ara bië verklaard hebben „niet passief te blijven tegenover daden van agressie". Heden overleed onze geliefde man, vader, behuwd- en grootva der, AREE BOUMAN, in de ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam, G. J. D- Bouman- Vos. Middelburg, 31 december 1962. N. Vlissingseweg 272. Liever geen bezoek. Heden overleed, na een geduldig gedragen lij den, onze lieve vader, behuwd- en grootva der, HENDRIK PAULUS GANSEMAN, weduwnaar van Sara Baas, in de ouderdom van 81 jaar. Kapelle: S. Ganseman. Rotterdam N. Ganseman. Kapelle: P. M, Ganseman. J. Ganseman- Eversdijk. J. Ganseman. En kleinkinderen. Kapelle, 31 december 1962. De begrafenis vindt plaat-s donderdag 3 januari om twee uur. Liever geen bezoek. Geen bloemen. Geen toespraken. Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, in het ziekenhuis „Beth- esda" te Vlissingen, ten gevolge van een nood lottig ongeval, onze ge liefde dochter, zuster en schoonzuster, NEELTJE VAN BELZEN geboren De Nooijer, op de leeftijd van 67 jaar. Arnemuiden: Wed. P. de Nooijer- Adamse. J. de Nooijer. M. de Nooijer- Meerman- J. de Nooijer. T. de Nooijer- Baaijens. J. Blaasse- de Nooijer. M. Blaasse W. de Nooijer. S. de Nooijer- van Belzen. Cor. van Belzen- de Nooijer. J. van Eelzen. J. A. de Nooijer. S. de Nooijer- van de Ketterij. Middelburg: J. de Nooijer. W. de Nooijer- Tramper. Arnemuiden, 30 december 1962. Heden nam de Here tot Zich, na een moedig gedragen lijden, onze lieve HANNIE, op de leeftijd van 11 jaar en 5 weken. Haar diep bedroefde ouders, broertjes en zusje J. Allaart. J- Allaart-Willemse. Jaap. Wim. Sanja. Serooskerke, (Walcheren), 1 januari 1963. Zoetendaalseweg 1. De begrafenis zal plaatsvinden op vrij dag 4 januari a.s. om 12.30 uur. Diep bedroefd geven wij kennis van het overlijden van ons ge liefd kleindochtertje, JOHANNA SUZANNA ALLAART, op de nog jeugdige leeftijd van ruim 11 jaar. Serooskerke (Walcheren) Wed. J. Allaart- Flipse. Aagtekerke: J. Willemse. S, Willemse-Meijers. 1 januari 1963. Heden overleed, na een smartelijk lijden, onze geliefde man en vader, J. VAN STRIEN, echtgenoot van N. J. van Oeveren, op de leeftijd van 46 jaar. Namens de familie, N- J. van Strien- van Oeveren. Westkerkepolderweg 1. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. op 3 januari a.s. te Wol- phaartsdijk (Oud Sab- binge). Vertrek van Hotel Ossewaarde om 2 uur nam. Heden overleed op 31 december 1962 de heer H P. GANSEMAN, in leven secretaris van de Varkenshond „Steunt Elkander" te Kapelle, welke functie hij 56 jaar heeft ver vuld. Wij zullen hem missen. Het bestuur. Heden overleed, zacht en kalm, onze zeer ge liefde vrouw, moeder, behuwd-, grootmoeder en tante, CORNELIA LEVINA IIUIJSMAN, echtgenote van J. G. P. Valk, in de ouderdom van 85 jaar. J. G- P. Valk. H. P. Valk. M. J. Valk-van As. Bobjan. Han jr- Meike. Middelburg, 30 december 1962. Seissingel 100. De teraardebestelling zal plaatshebben op .donderdag 3 jan. a.s. Vertrek Seissingel 100, des namiddags 2 uur. Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, mijn geliefde man en onze lieve vader, be huwd- en grootvader, de heer ADRIAAN MARINUS SCHIPPERS, op de leeftijd van 83 jaar. Kortgene P. A. Schippers- Soeters- Houten (U.): C. A. Schrier- Schippers. P. Schrier. Heilbron C-V.S. (Zuid-Afrika) I. Douwenga- Schippers. A. Douwenga. Beanke. Elsje. Adrie. Sjoerd. Kortgene, 31 december 1962. Hoofdstraat 10. De teraardebestelling zal plaatsvinden op de begraafplaats te Kort gene op donderdag 3 januari om 14 uur. Enige en algemene kennisgeving. In Jezus ontslapen on ze lieve zuster, be huwdzuster en tante, NEELTJE DELLEBEKE, in de ouderdom van 69 O.- en W.-Souburg, 31 december 1962. De teraardebestelling zal plaatshebben D.V. vrijdag 4 januari 1963. Vertrek van het sterf huis, Haaksbergenstr. 14, om 2 uur. Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed mijn echtgenoot en onze va der, behuwd- en groot vader, KAREL JOHAN WAAGE, in de ouderdom van 77 jaar. Middelburg: J. Waage-Janse. Nijmegen J. D. Waage. L. Waage- Barentsen. Dick. Mariene. Monica. Middelburg, 30 december 1962. Seisdam 12. De begrafenis zal he den plaatsvinden op de alg. begraafplaats te Middelburg om 1230 Heden overleed plotse ling onze geliefde broeder en oom, JAN BRUGGEMAN, op de leeftijd van 60 jaar. A. C. Geense- Bruggeman. les en Nellie. J. M. Bruggeman- Goes, 1 januari 1963. Koningstraat 8. De begrafenis zal plaatsvinden op vrij dag 4 jan. a.s. op de alg. begraafplaats te Goes. Vertrek Koning straat 8 om twee uur. Met dank aan God eh grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje er zusje MARIA (MARJA). M. J. Geuze P- M- Geuze- van de Vrie Jan, 's-Heer-Arendskerke, 30 december 1962. Kerkweg 69. De Here nam plotse ling van mij weg mijn innig geliefde en zorg zame vader op de leeftijd van 76 jaar en 9 maanden. Jac. Jonkheer. GrijpBkerke, 31 december 1962. Jacob Catsstraat 2. Algemene kennisgeving. Heden is, zacht en kalm, van ons heenge gaan, onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CORNELIS TISSINK, in de ouderdom van bijna 90 jaar. Ritthem, 31 dec. 1962. Zandweg 20. De teraardebestelling zal plaatshebben te Grijpskerke op donder dag 3 januari 'a.s. te 11.15 uur. Heden werd, na een zeer smartelijk, doch gedul dig gedragen lijden, uit ons midden weggeno men, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorg zame moeder, behuwd-, groot-, overgroot- en bet overgrootmoeder, PIETERNELLA WISSE, echtgenote van Pieter Poppe, in de gezegende ouderdom van 89 jaar. Ps. 25 4 berijmd. Middelburg: Oost-Souburg: Middelburg: L. Caljouw-Poppe. J. v. d, Bosse-Poppe. J. v. d- Bosse. C. Neele-Poppe. A. Neele. ArnhemJ. Poppe. Middelburg: M. van Oosten- A. C. van Oosten-Jobse. Klein-, achterklein- en achterachterklein kinderen. Middelburg, 31 december 1962. Noordsingel 130. De overledene ligt opgebaard in de aula van het Gasthuis, Middelburg De begrafenis zal D.V. plaatshebben a.s. vrijdag te Middelburg. Vertrek vanaf de woning om 12 uur. Geen bloemen. Onmogelijk allen' persoon lijk te danken, voor het medeleven ons betoond, zo wel van hier als elders, na het overlijden van mijn ge liefde vrouw en onze zorg zame moeder en oma MARIA PIETERNELLA FRANCKE, betuig ik, mede namens mijn kinderen, mijn oprech te dank. Uit aller naam, P. Wijckhuijs Biggekerke, januari 1963. Dorpstraat 43. Voor de hartelijke belang stelling tijdens de ziekte en de deelneming na het over lijden van onze lieve en zorgzame man en vader betuigen wij onze welge meende dank. Uit aller naam, W. den Boer-Heuseveldt. Wissenkerke, dec. 1962. Levering alle merken WESTKAPELLE FAM. J. DE VISSER POLDERMAN wensen allen een gelukkig en gezegend .nieuwjaar. Voor 1962 onze dank voor het genoten vertrouwen. Voor 1963 wensen wij U een in alle opzichten goed en voorspoedig jaar toe en ho pen U ook weer van dienst te mogen zijn. Fa. Paul v. Sluijs Zn. Drogisterij-Grossierderij, Vlasmarkt 11 en 17, MIDDELBURG. LIKDOORNS verwijderd met WONDEROLIE Weg met onhandige likdoorn- ringen en gevaarlijke scheer mesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt de pUn weg in 60 seconden, Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde won derolie. jodium en het pijn stillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Antisep tisch Likdoornmiddel van f. l,60bespaartU veel ellende. De Souburgse dames- en heren kappers wensen hun geachte cliënten een voorspoedig 1963. Tevens delen zij mede, dat vanaf 1 januari hun salons voortaan des maandags de gehele dag gesloten zijn. Woensdagmiddag 2 uur volop rund- en paardevlees zonder kaarten. Boterplein, Vlissingen. FAM. J. POPPE- MALJAARS wenst vrienden en relaties een gelukkig 1963. Baaienhovenseweg 1 Oostkapelle- De N.V. „ATLAS" te Ritthem wenst alle leden en begun stigers een voorspoedig '63. M. SCHOUT Walensingel 3 Middelburg Aannemersbedrijf Ook voor WIEGBEKLEDING slaagt U bij ons naar genoegen. Leuke kleine WOLLEN RUITJES voor baby- en kinderkleding 80 cm breed, 3,50 p. m. Gecapitonneerde nylon in bleu met Terlenka vulling voor JACKS, winddicht en waterafstotend. Gewatteerde nylon voor dusters en kinderpeignoirs, Gewatteerde voering, ook in wit. SCHRIJVER'S STOFFENHUIS. GOES De stoffenspeciaalzaak middenin de L. Vorst, tegenover „Berco".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 6