Het probleem van winst en aandeel in de winst Nachtwacht bij de „Uilenspiegel" AGENDA WALCHEREN De actie van de vakbonden Stelsel met oude papieren krees niet de aandacht NOORD-ZEELAND PROVINCIE ZEELAND KREEG DIT JAAR MINSTE NEERSLAG Geen straf na moord op broer WOENSDAG 2 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Oudjaar op het strand Zichzelf nieuwjaar mensen zonder strandingen OUDEJAARSDAG 1962 op het strand van West Zeeuwsch-Vlaan deren tussen Cadzand-bad en het Zwin lopen nieuwsgierige vrouwen, mannen en kinderen met hoog op gestoken kraag langs de logge, be tonnen romp van het zenderschip „Uilenspiegel", dat op zondag 16 december na een dramatische tocht op het strand werd geworpen. Het zijn voornamelijk Belgen, die naar het schip komen kijken. De scher pe oostenwind dringt haast door de kleren heen. Het zicht is slecht, niet meer dan 300 meter. De lucht dreigt opnieuw met sneeuw. Wij zijn nu alleen op het strand, met de „Uilenspiegel". De vraag dringt zich op: „Zou je daar nu zo maar aan boord kunnen klauteren, zonder dat iemand het ziet?" Onder aan het duin beweegt plot seling iets. Het is maar een stip: en even later heel duidelijk zichtbaar, een r in het uniform van de rijkspolitie. Het is de wachtmeester le klasse H. VV. v. d. Berg van de post Cadzand, die met twee andere agenten nu al meer dan twee weken de wacht houdt bh de tot zwijgen gebrachte radiozender. D: en nacht. „Er z.jjn hier al duizenden mensen ge weest", zegt wachtmeester v. d. Berg. Vrij baan voor de dokter Bij het schoonmaken van de Zeeuwse wegen na de zware sneeuwval van zondag is op en kele trajecten met grote zorg vuldigheid gelet. Opvallend was hijvoorbeeld de nauwgezetheid waarmee het Waterschap-Weg schap Walcheren de weg Seroos- kerkeGapinge in het oog hield. Een niet eens zo belangrijke weg werd hot eerste project van deze schoonmaakploegZo ook in het buurschap Everingen bij Elle- woutsdijk waar een polderweg voortdurend werd schoongeveegd. Een zo te zien onbeduidende pol derweg. Al spoedig bleek waar om: aan beide wegen lagen kraamvrouwen op een baby te wachten en dokter mocht er eens niet door kunnen In Haamstede werd het overbren gen van een kraamvrouw naar het ziekenhuis in Zierikzee be moeilijkt door de sneeuw. Een ploeg gemeentepersoneel was er vlug bjj om de aanstaande moeder een weg te banen. Van Schouwen-Duiveland komt ook de volgende sneeuwanekdote: Een meneer die niet met zijn auto kon rjjden vanwege de slechte be gaanbaarheid van de weg belde woedend liet kantoor van rijks waterstaat: in Zierikzee op. „Ik zal er wel werk van maken", dreigde hij. toen hem werd ge zegd nog even geduld te hebben. Antwoord van rijkswaterstaat: „Uitstekend, maar breng dan wel een schop mee ZUID-BEVELAND KRABBENDIJKE Kleuteractie voor „Open het Dorp" De leerlingen van de christelijke kleu terschool „Henrl Dunant" te Krabben- diike hebben ten bate van de actie „Open het Dorp" een geldinzameling fehouden. De actie bracht het mooie edrag van 111.36 op. Burgerlijke stand VF.RSEKF- Bcvallcn: J. Dulnkerke— Fruanje. z. S. /.mjd- weg—PoleiJ, z. M. K. Verhaart—Was. d. Ondertrouwd: Th. J. Lagendijk. 28 J en C. A. J. Waverijn, 30 j. P M. de Bel. 28 i en J. J. Snoep. 23 J. J. H. Meljnnrd. 26 J en C. O. Everse. 19 j. C. Sinlce, 33 J. en J. M, A. Ver hangen, 22 J. Getrouwd: J. M. Verton. 22 1. en M, A. Kole. 21 J. VANDAAG. Middelburg City: Flower drum song. 20 uur, a.l. Electro: Zeven mannen tonder vrees, 19,30 uur. 14 jaar, Van Bentham en Jutting: expositie De LUBSünet, 1330—18 uur, De vier WIndekes: gravures, etsen en ceramiek, 9—18 uur. Burgerzaal: ex positie Zeeuwse beeldende kunstenaars. 14—17 uur. Vllsslngcn Alhambra: Flower Drum Song. 20 uur, a.l. Luxor: Geronimo. de laatste der apachen. 20 uur, 14 jaar. Goes Grand: De overval, 20 uur. u.i Stad huis: Nieuwjaarsreceptie gemeentebe stuur. 16.30—18 uur. Korenbeurs: Verga dering Kamer van Koophandel. 10.30 uur. Bergen op Zoom Roxy: Brigitte, het molB- )e van Place Pigalle, 20 uur. 14 Jaar. Luxor: Ursus. de lecuwonkonlng. 20 uur. 14 laar. Terncuzen Luxor: Tumuli in net vrou wenparadijs, 20 uur. a.l. Hulst Bioseoopgebouw: De musketier van de koning, 20 uur, 14 laar Oost lm rg - Ledel theater: The ladles man, 20 uur, a.l. Wachtlopen in de kou, bij de „Uilenspie gel": een kille jaarwisseling. ('Foto P.Z.O.) „Overal vandaan komen ze. De horeca- exploi tanten hebben er een extraatje aan. Op de zondag voor Kerstmis ston den er bjj hotel „Noordzee" meer auto's geparkeerd dan in het toeristenseizoen'" Willen ze wel eens aan boord van liet schip? „Ik heb er nog maar één gehad. Die stelde zich voor als kapitein Tas, reserve-gezagvoerder van de „Uilen spiegel". Aangezien hij niet in het bezit was van een schriftelijke vergunning van de burgemeester van Cadzand. van mr. F. K. Adriaanse of van de Belgi sche verzekeraar Estur, heb ik hem de toegang moeten weigeren. Later kwam hij terug met een schriftelijke toestem ming van burgemeester Leenhouts. Maar ik ben mee aan boord gegaan. Er mag namelijk niets worden meegenomen, ook niet met een vergunning „Hoe denken jullie over de aanwezigheid van het gestrande schip?" De blik in de ogen en de gefronste wenkbrauwen van de politieman spreken boekdelen. „De wachttijden overdag zijn nog wel door te komen", aldus de wacht meester. „Maar aan de lange nach ten komt haast geen eind. In het begin poogden wij ons warm te hou den door rond het schip te stappen. Dat verveelt vlug. Onder de duinen ben je ook vlug uitgelopen en op de duinen waai je weg. Soms zochten wij naar wat beschutting in één van de voormalige Duitse bunkers. Waar die dingen nog goed voor zijn". kende politiemannen nu over een pri mitief wachthokje boven op de duinen. Er kunnen precies twee houten en een rieten stoel in. „Gaat U zitten", zei de wachtmeester, waarna wij door de enige vrije stoel zakten. De paar vierkante decimeters ruimte, die er verder nog overbleven, zijn nu ingenomen door een petroleumkacheltje. Dat geeft wel enig comfort maar de deur moet op een kier blijven staan, anders is de zuurstof in het hokje zo opgebruikt. Dit betekent dat de jassen aan en de kragen rechtop moeten blijven staan. „En hoe moet dat nu vanavond bij de jaarwisseling?" „Zitten, wachten en wa ken", aldus de wachtmeester. „Degene, die de jaarwisseling-wacht heeft, kan hoogstens wat koffie mee van huis ne men, maar oliebollen of een borrel zijn er deze keer niet bij". Oudejaarsnacht In een tochtig wacht hokje van anderhalf bij anderhalf en moederziel alleen op een besneeuwde duintop. Terwijl de felle oostenwind de scherpe jachtsneeuw door de kieren naar binnen jaagt, zit een eenzame politie man z'n horloge in de gaten te houden. Als het twaalf uur is kan hij zichzelf een gelukkig nieuwjaar wensen met veel heil en vooral geen ongewenste strandingen. Echt een moment om jezelf de „lamme goedzak" te voelen die zoals het verhaal het wil zc vaak de voor de schelm Tyl Uilen spiegel bestemde klappen moest opvangen,Bij hoog water ligt-ie steeds te draaien en aan zijn ankerkettingen te rukken", zegt de wachtmeester. „Zou het mis schien napret van de schelm zijn SEROOSKERKE (W.) Uitvoering zangvereniging „Een in geest en streven Dezer dagen gaf de christelijk gemeng de zangvereniging „Een in geest en streven" te Serooskerke (W.) in de ge reformeerde kerk aldaar haar jaarlijk se uitvoering. De voorzitter, de heer C. Huissoon. sprak een openingswoord, waarna het koor onder leiding van de heer J. Suurmond een gevarieerd pro- framma ten gehore bracht. Na het ondslied volgden een kerstlied van A. C. Schuurman en twee liederen van Pa- lestrina, welke laatste een zeer goede vertolking genoten. Hierna speelde de organist de heer J. Nieuwenhuize uit Middelburg, op uitstekende wijze de Suite Kerstfeest n van Jan Zwart, waarna het koor vervolgde met Psalm 122 en 138 van J. P. Sweelinck en Lof Gods van K. Ph. E. Bach. Een koortje, samengesteld uit een aantal jeugdige leden, zong een tweetal liederen, waar bij vooral de zuiverheid te loven viel. Het koor zong vervolgens Kracht en leven, van De Braai, Kastanjelaar, van A Kousemaker, en Koraal uit cantate 147, van J. S. Bach, waarna organist Nieuwenhuize nogmaals zijn talenten toonde in Finale van Guilmnnt. De bei de laatste nummers van het program ma: Psalm 116 van Cor Kee en Psalm 150 van Wim van Beek, werden afwis selend gezongen door koor en orgel, orgelsoli en gemeente, koor en orgel. Het koor kan op een geslaagde uitvoe ring terugzien. „Een in geest en stre ven" blijft onder de zeer bekwame lei ding van de heer Suurmond op een goed peil staan. De belangstelling was slechts matig, waaraan de gestadig neerval lende sneeuw en de gladde wegen wel mede schuldig zijn geweest. DOMBURG Jaarvergadering vreemdelingen verkeer De Domburgse Vereniging voor Vreem delingen Verkeer heeft aezer dagen d( jaarvergadering gehouden in de zaal „Wilhelmïna". Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat er in het afge lopen seizoen 22.000 logerende badgas ten waren, hetgeen er 3000 meer waren dan in 1961. Het aantal geregistreerde overnachtingen bedroeg 230.000, dat is 33.000 minder dan liet vorig seizoen. De daling moet worden geweten aan het slechte weer, waardoor op het kampeer terrein een vroegtijdige uittocht begon. Op het bureau werden bijna 8000 schrif telijke aanvragen behandeld. Bjj de bestuursverkiezing werden de af tredende leden, de heren H. L. Bogaert en J. F. Seyndel, herkozen. Het verslag van de penningmeester maakte melding van een batig saldo van ƒ1046,57. Aan mejuffrouw C. van der Putte werd op haar verzoek eervol Oud-bisschop van Luik mgr. Kerkhofs overleden Te Luik is overleden mgr. Kerkhofs. oud-bisschop van Luik. Mgr. Louis Kerkhofs werd 15 februari 1873 te Val-Meer, naby Tongeren gebo ren. H|j was doctor in de godgeleerd heid en de wyshegeerte en werd 16 fe bruari 1925 tot bisschop gewijd. Hij was de 88e bisschop van Luik en bezette de bisschopszetel sedert 15 februari 1927. Tijdens de oorlogsjaren trad mgr. Kerk hofs op de voorgrond door zijn geest van verzet tegen de vijand. Gedurende de bezetting verleende de bisschop on- onderdak aan de rabbijn van Luik. ter wijl hij deze tot zijn particulier secreta ris benoemde. Duizenden vluchten uit Katanga Verscheidene duizenden hongerige Ka- tangaanse vluchtelingen bevinden zich bij de grens met Zuld-Rhodesië, zo heeft een federale regeringswoordvoerder in Salisbury meegedeeld. De Rhodesische Federatie heeft aan V.N.-autoriteiten in Katanga gevraagd de "erantwoordelijkheid voor de „men selijke aspecten van het probleem" op zich te nemen. De vluchtelingen zijn g voor de Ethiopische V.N.-soldaten. De aankomst van deze soldaten zal waarschijnlijk een paniek onder de ne gers veroorzaken, aldus de woordvoer der. ontslag verleend als bureauliste. voorzitter sprak zijn waardering voor de wijze waarop zq ruim 25 jaar haar werk bij de V.v.V. heeft verricht. In haar plaats werd mejuffrouw K. Passenier benoemd. Bij haar woning zal een gebouwtje worden opgetrokken, dat als bureau dienst zal doen. Om de daar aan verbonden kosten te kunnen dekken werd besloten de contributie voor 1963 met 60 procent te verhogen. Verder zal een nieuwe contribulieregeling worden voorbereid die in 1964 in werking treden. De begroting werd vastgesteld op een totaal bedrag van 9084 met een fiost van 1500 voor evenementen als ampionoptochten, balletuitvoeringen, badritten, tennistoernooi, ringrijderij en verlichting van het „Groentje". Tijdens de rondvraag werd het bestuur ge vraagd bij de bevoegde instanties aan te dringen op een beter schoonhouden van vooral het Westerstrand en op een verbetering van de toegang westelijk van de Hoge Hil. Burgerlijke stand MIDDELBURG. Bevallen: A. Floresse—van Dam. d. J. J. de Lange—de Klerk. z. G. VV, Fraanje—de Schip per. d. B. Montanari— Lelepory, z. G. A. van de Gardeter Haar, d. E. S. M. Otto—Jans- sens, z. C. A. Walhout— Houterman, d. E. BaasPoppe, d. Ondertrouwd: VV. VV. Kirschfink, 21 j en Y. T. Felix, 19 J. C. J. van Leuven. 23 J, en B. C. Marijs, 23 J. J. Vrij, 26 J. en D, Verhage. 23 J. Getrouwd: D. P. Oeké, 28 J. en C. Corbijn. 26 Th. VV. Lentlng, 22 en J. A. van de Visser, 19 J. Overleden: M. T. A. Rolt, 56 j„ e. v. J. E. L. van IVaegeningh. T. Louwerse, 73 wed. v. ~C. Coppoolse. M. Kallemein. 89 j.. e v. N. 'an der Vliet. C. Wisse. 93 j.. wedn. v. C de Korte. n. M. Sigtermnns. 71 J. A. Brander horst. 66 J. D Hagemnn, 68 j„ wedn. v, G. VV. Overweel. Wij hebben vorige week kunnen lezen, dat de drie grote vakcentrales (CNV - KAB - NVV) een program van actie voorbereiden voor de invoering van winstdeling in de bedrijven. Hierdoor wordt een stelsel voor het voetlicht gebracht, dat weliswaar oude papieren heeft, maar waaraan ondanks de geleidelijke opmars niet zo heel veel aan dacht werd besteed. Toegegeven, nog kort geleden is er in Winterswijk onder de werkne mers in de textielindustrie nog dei ning geweest over het uitblijven van een uitkering uit de winst. Het is ook een feit. dat er in ons land een aantal winstdelingsregelingen be staan (de oudste dateert zelfs van 1874), maar van een bloeiend leven kunnen wij toch nog niet spreken. Niet ieder zal duidelijk voor de geest staan wat winstdeling nu pre cies is. Zo moet het stelsel niet ver ward worden met het premiestelsel, dat de hoogte van het loon afhan kelijk maakt van de geleverde pres tatie. Maar vvinstdeling is ook niet hetzelfde als een gratificatie, hoewel een gratificatie op een winstdeling kan lijken, als zij verband houdt met de gemaakte winst. Definitie En hier komen wij dan auto matisch aan het begrip winst deling. Om dit duidelijk te maken, knopen wij aan bij de definitie, die een staatscom missie een tiental jaren ge leden in zijn rapport „Het vraagstuk van de winstde ling" heeft gegeven. Zonder nu in dezelfde juridische formulering te vervallen, kunnen wij zeggen, dat winstdeling een stel sel is, waarbij een werknemer op grond van een reglement aanspraak op een deel van de winst kan ma ken. Als een gratificatie dus niet op reglement berust, kan niet van winstdeling worden gesproken. Zo op het oog is het begrip winst deling nogal eenvoudig. Wij moeten dan echter wel precies weten wat onder winst wordt verstaan, omdat hier nogal wat voetangels en klem men liggen. De staatscommissie zegt hierover: het netto overschot boven alle kosten en inhoudingen, die naar goed koopmansgebruik in de onderneming moeten worden aan gewend om het produktie-apparaat in stand te houden en uit te brei den. Wal is „winst?' Van winst kunnen wij dus pas spreken als eerst een nor male rente op het vreemde er eigen kapitaal en een norma le beloning voor de onderne- mersarbeid is afgetrokken. Maar ook blijkt uit de for mulering, dat bovendien eerst de bedragen moeten worden afgetrokken, nodig voor ver vanging en uitbreiding van het bedrijf. In feite krijgen de werknemers volgens deze opvatting dus een aandeel in de overwinst. Op dit punt is zeer wel verschil van mening mogelijk, Bij een normaal ondernemingsbeleid wordt afge schreven en gereserveerd om te zij ner tijd betere en indien nodig meer machines, gereedschappen, transportmateriaal en andere kapi taalgoederen te kunnen aanschaf fen. Met andere woorden, een deel van de winst wordt bewust inge houden om hiermee geheel of ge deeltelijk nieuwe investeringen te kunnen financieren. Hoe groter nu die interne financiering, hoe kleiner de overwinst en hoe kleiner het winstaandeel. De vakcentrales, die een ac tieprogramma willen ontwer pen, denken nu eveneens aan een aandeel voor de werk nemers in die voor investe ringen bestemde winst. Wij kunnen er zeker van zijn, dat er juist op dit punt nog geheel afgezien van het feit of een onderneming in prin cipe voor winstdeling voelt strijd zal komen. Wij kunnen over winstdeling lang filosoferen. Er zitten b.v. verschil- stelsel, die verschillen al naar men lende ethische aspecten aan het van protestants-christelijke, Rooms- katholieke of humanistische opvat tingen uitgaat. Maar ook over de economische as pecten kan lang en breed gedebat teerd worden. Strikt economisch, vanuit het standpunt van de onder neming geredeneerd, is er voor winstdeling weinig plaats. Maar dit wil niet zeggen, dat niet op billijk- heidsgronden een winstdeling aan beveling zou verdienen. Als argement voor het stelsel wordt ook wel aangevoerd, dat het een prikkel voor de produktie vormt, dat het sparen hierdoor wordt ge stimuleerd en dat het goed is om een verstarring van de produktie- kosten te voorkomen: liever winst deling aan het eind van het jaar, dan een loonsverhoging die later moeilijk ongedaan gemaakt kan worden. En tot slot zijn er dan nog de so ciale aspecten. Winstdeling kan worden ingevoerd om het saamho righeidsgevoel te versterken, maar ook om de sociale zekerheid te ver groten. Toeneming Wij zien het, er zijn tal van argumenten, die zowel vóór, maar ook tegen de winstde ling kunnen worden aange voerd. Toch geloven wij te kunnen zeggen, dat het aantal ondernemingen met een gere glementeerde winstdeling toe neemt. Regelmatig worden er bij het College van Rijksbe middelaars, waaraan in ver band met de loonpolitieke ge volgen toestemming voor in voering moet worden ge vraagd, aanvragen ingediend. Winsldeling moet verband houden met de winst. Dit betekent dus, dat bij een schommelende winst (om van verlies maar niet te spreken) ook het aandeel van de werknemer moet schommelen. En hier nu zien wij vaak een in breuk op het principe. Om teleur stellingen te voorkomen (men re kent op de uitkering), hebben ver schillende ondernemingen met een winstdeling een reservefonds ge vormd. Hieruit kan geput worden, als het winstaandeel door een daling van de winst beneden een bepaald percentage van het jaarloon zou komen te liggen. In wezen is hier sprake van een nivellering van het winstaandeel. Er is over winstdeling zeer veel te zeggen. Niet alleen over het waar om, maar ook over het hoe: welk percentage van het jaarloon, in geld, in personeelscertificaten, in aandeel tjes, in kleine obligaties, bijgeschre ven op een spaarrekening (waar voor thans tot 390,een fiscale vrijstelling bestaat), als deel van de overwinst, gebaseerd op het di vidend aan aandeelhouders. Kortom, aan het vraagstuk zitten tal van kanten, waarop wij even het licht hebben laten vallen in ver band met de activiteit die de vak centrales gaan ontplooien. ZEEUWSCH-VLAANDEREN BIERVLIET Duivententoonstelling in Biervliet De postduivenhoudersvereniging „Hoop" te Biervliet hield dezer dagen een dui vententoonstelling. Er werd met 181 duiven deelgenomen. Als keurmeesters waren de heren J. Jobse en M. Jaspers uit Middelburg aanwezig. De uitslag werd als volgt: oude dof fers: 1. en kampioen H. du Puy, 2. H. de Krijger, 3. J. Boeije, 4. And. du Puy, 5. idem, 6. idem, 7. G. Termote, 8. H. du Puy; jarige doffers: 1. H. du Puy, 2. C. Brevet, 3. Ch. van Vooren, 4. J. Boeye, 5. Th. de Boevere. 6. idem, 7. And. du Puy. 8. J. Boeye: jonge dof fers: 1. J. Boeye, 2. Ch. van Vooren, 3. H. de Ruqsscher, 4. A. du Puy, 5. J. Boeye, 6. J. van Ee, 7. Th. de Boe vere, 8. idem: late doffers: 1. W. de Jonge, 2. M. de Regt, 3. J. Dingemanse, 4. M. Lecluijze, 5. R. Blomme; oude dui- vinnen: 1. A. du Puy (kampioen), 2. idem, 3. F. van den Hemel, 4. H. du Puy, 5. M. Deveneyns. 6. W. de Jonge: jarige duivinnen: 1- Th. de Boevere, 2. A. du Puy. 3. F. van den Hemel, 4. M. de Regt, 5. M. Deveneöns: jonge dui- vinnen: 1. F. van den Hemel. 2. idem, 3. P. van der Linde, 4. C'n. van Vooren, 5. L. Bracke, 6. A. Naeqe n, 7. J. Din gemanse, 8- L. Bracke: late dui vinnen: 1. H. de Krijger. 2. W. de Jonge, 3. H. de Ruijsscher; stand 4 duiven: 1. Th. de Boevere met 36614 punt, 2. W. de Jonge met 365% punt. AXEL Jaarwisselingsbijeenkomst Partij van de Arbeid Vrijdagavond hield de afdeling Axel van de P. v. d. A. in de bovenzaal van het „Centrum" te Axel een jaarwisse lingsbijeenkomst, die onder leiding stond van de heer C. Hoorman. De heer C. van Bendegem, wethouder voor de P. v. d. A., wierp een terugblik op het afgelopen jaar en besprak de perspec tieven voor 1963. De heer De Vries uit Terneuzen vertoonde prachtige dia's van de Zwitserse Alpen en lichtte deze op boeiende wijze toe. Na de pauze ver telde de heer De Vries enige markante Oost-Zeeuws-Vlaamse volksverhalen. Tien leden van de bemanning van het Cubaanse vrachtschip Pinar del Rio. dat uit Havana In de Marokkaanse haven Casa blanca is aangekomen, hebben de Marok kaanse autoriteiten verzocht als politieke uitgewekenen in Marokko te mogen blijven. SEROOSKERKE (S.) Nieuw hoofd openbare lagere school benoemd De kleine openbare lagere school van Serooskerke (S.) krijgt met ingang van 1 maart a.s. een nieuwe hoofdon derwijzer: de heer J. van Antwerpen, thans hoofd aan de openbare lagere school in Geervliet. De raad van Wes- terschouwen heeft besloten de heer Van Antwerpen (53) te benoemen in ver band met het aanstaand vertrek van de huidige hoofdonderwijzeres, mevrouw Sipkesde Vries, naar Drïmmelen. De nieuwe hoofdonderwijzer voor Seroos kerke zal zich vestigen in Renesse, waar zijn echtgenote hoofdleidster van de kleuterschool is- Koudegolf üan ruim zeven maanden Bruinbranden alleen onder 1959 de laatste drie jaren een groot te kort aan uren zonneschijn hebben ge bracht. Te De Bilt bedroeg dit tekort 214 uren in I960, 189 uren in 1961 en in het afgelopen meteorologische jaar (december tot december) bedroeg het tekort in De Bilt 182 uren. Vooral juli. augustus en maart zijn de laatste jaren zeer somber verlopen. In de lente van 1962 bedroeg het tekort aan zon 143 uren, in de zomer 65 uren. Bruin branden was in ons land alleen onder een hoogtezon mogelijk. Er kwamen slechts 4 zomerse dagen (warmer dan 25 C) in De Bilt voor. Over een periode van ruim 100 jaar dit met 1956 een record klein aantal. Evenals in 1961 behoorde ook dit jaar Apeldoorn en omgeving met 1017 1 neerslag lot de natste delen van ons land. Het droogste bleef Zeeland, waar Sas van Gent niet hoger kwam dan 623 mm, Normaal valt er in een jaar tus sen 690 mm in Limburg tot 760 mm in Utrecht en 'de Veluwe. Bewijs in cijfers Voor de lezer, die het precies wil weten laten wq hier de gemiddelde maande lijkse etmaaltemperaturcn en het aan tal uren zonneschijn te De Bilt waarge nomen volgen, plus de neerslag in mm. te Vlissingon. Tussen haakjes de cijfers die de afwij king, vergeleken met het normaal cij fer weergeven. Gem. tem. C., Uren zon, Neerslag. December 1.6 (—1.2) 68 (+27) 107 Januari 3.5 (+1.5) 60 4) 72 Februari 2.8 (+0.5) 75 6) 55 Maart 2.0 (—3.0) 99 (—28) 37 April 8.0 (—0.4) 125 (—39) 58 Mei 10.0 (—2.4) 135 (—76) 43 Juni 13.7 (—1.5) 226 3) 5 Juli 14.7 (—2.5) 139 (—60) 68 Augustus 15.3 (—1.4) 178 8) 54 September 13.0 (—1.2) 147 1) 72 Oktober 10.8 (+0.8) 118 (+16) 60 November 4.2 (—1.3) 22 (—28) 43 Totaal in het jaar 1962 9.3 C 1.0C) 1392 (—182 uren) 674 mm (—35 mm). In 1961 833 mm. Laten wij na dit „qs- tqdje" optimist blijven want de Engelse Cirnnt 7nntehnrt meteoroloog R. M. Poulter heeft reeds uroor zonieRori VQOr 1963 ecn mooic zomer -n West_ Het is opvallend, dat na het topjaar Europa voorspeld. hoogtezon mogelijft (Van onze weerkundige medewerker) Het lijkt ons dit jaar verstandig om niet uitvoerig stil te staan bij het weer in het afgelopen jaar. Ais er een jaar is geweest 0111 klimatologisch gezien, snel te vergeten dan is het zeker 1962. Een jaar, dat vrijwel van begin tot einde één groot dieptepunt is geweest. Het enige gunstige, dat er ten opzichte van en 1961 viel tc constateren was de neerslag die in de meeste provincies niet ver boven of onder liet normaalcijfer kwant. Neen, de regen was het niet, die 1962 in diskrediet heeft gebracht maar wel de temperatuur en het aantal uren zon neschijn. Met name de lente en de zo mer bleven uitzonderlijk koud. Van eind februari tot oktober bleef de tempera tuur op enkele korte uitzonderingen na ver beneden normaal. De winter (de cember - januari - februari) was het enige seizoen dat aan de zachte kant was. Over een periode van 250 jaar kwam de periode lente-zomer op de vierde plaats wat de kou betreft. Het etmaal- femlddelde over genoemde periode wam In 1740 op 8.6 C, in 1799 en 1805 op 10.3 C, in 1962 op 10.6 C. Het wordt ocht zoeken om toch nog een goed woord voor 1962 te vinden. Dit zou dan, ondanks te koud weer, juni nog toekomen, toen er bijzonder weinig regen viel. In Zeeland bleef juni zelfs record-droog. De maand mot het plaatselijk hoogste regencij- fer werd juli toen Rotterdam enkele zware buien kreeg te verwerken met in totaal 176 mm. De lentemaand maart was né. 1883 niet meer zo koud geweest. De zomer was miserabel, al had de „bouwvak" nog niet te klagen. Maar langs het hele strand bleef het door de sterke zee winden vaak te koud. De rechtbank te Alkmaar heeft maan dagmorgen uitspraak gedaan in de zaak tegen de 33-jarige Klaas B., monteur lasser in Krabbendam, die In de ochtend van 16 augustus zijn broer met de kolf van een buks de schedel had ingeslagen. Verdachte was moord, subsidiair dood slag ten laste gelegd. De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van het primair ten laste gelegde, maar hem schuldig verklaard aan doodslag op zqn broer. Overeenkomstig het psychiatrisch rapport werd verdachte niet strafbaar verklaard. De rechtbank gelaste zijn opname in een krankzinnigengesticht voor de tqd van niet langer dan een jaar en daarna ter beschikkingstelling van de regering ter verdere verpleging. GUNSTIG RESULTAAT MIDDENSTANDSBANK De directie van de Xederlandsche Mid- denstandsbank N.V. deelt mede, dat de resultaten over 1962 zeer bevredigend zijn. Zowel de kredietuitzettingen als de toevertrouwde gelden vertonen een verdere toeneming. Ook bij de dochterondernemingen van de bank (spaarbank, huurkoopfinancic- ring, persoonlijke leningen, financierin gen op lange terniqn en trustzaken) was de gang van zaken gunstig. Het ligt in de bedoeling de komende algemene vergadering van aandeelhou ders voor te stellen het dividend 1962 op de gewone aandelen te bepalen op acht procent (onv.). Brandweer bluste schoorsteenbrand De brandweer van Haamstede lieeft dinsdagavond omstreeks kwart voor acht korte nietten kunnen maken met het begin van een brand iu de schoor steen van de woning aan de Hogeweg, die behoort bij de boerderij „Molen berg" en wordt bewoond door de fami lie Blom. Het vuur, dat ook enkele balken aan tastte, werd geblust door een straal van een nevelspuit. Ondanks de afgelegen plaats van de boerderij en de vele sneeuwruggen was de brandweer spoe dig ter plaatse. Men kon daardoor er ger voorkomen. De brandweercomman dant vestigt er de aandacht op, de toe gangswegen naar afgelegen woningen en boerderijen zoveel mogelijk sneeuw vrij te houden, zodat bij een eventuele brand snel kan worden opgetreden. WESTENSCHOUWEN Vermakelijkheidsbelasting voor bioscoop verlaagd De vermakelijkheidsbelasting in de ge meente Westerschouwen zal voor Bio scoop Bom, geëxploiteerd door de N.V. Concertzaal te Zierikzee. vervallen, wanneer daar films worden vertoond, die onderwerpen van wetenschap, nij verheid, landbouw en handel behande len en bovendien wanneer films van Ne derlandse origine worden gedraaid. Dit heeft de raad van Westerschouwen be sloten in navolging van de regeling, die op dit punt voor toneelvoorstellingen worden gehanteerd. Voor andere films wordt een tarief van twintig procent van de toegangsprijs gehandhaafd. De verhoogde belasting voor „sportwed strijden en evenementen, welke een overwegend sensationeel karakter dra gen en waarbij de geldelijke uitkomsten voor de deelnemers hoofdzaak zijn", zal vervallen. Ook deze films zullen onder het uniforme tarief vallen. Districtsopzichter krijgt kantoor in oude raadzaal De districtsopzichter van de Centrale Dienst „Noord-Zeeland" voor de gemeen te Westerschouwen krqgt in de naaste toekomst zijn kantoor in de voormalige raadzaal van de vroegere gemeente Re- nesse aan de Kromme Reke. In de be groting voor 1963 van Westerschouwen. die de raad in de jongste vergadering kreeg aangeboden, wordt voorgesteld daarvoor gelden te voteren. NIEUWE ZANDSTROOIER ARRIVEERT EERSTDAAGS De gemeente Westerschouwen heeft een nieuwe zandstrooier besteld om op de wegen en straten in de verschillende ker nen de gladheid zo effectief mogelijk te bestrijden. Het apparaat zal eerstdaags in de Westhoek arriveren. Het zal een strooier zijn. die op verschillende breed tes kan worden ingesteld, zodat tegelq- kertijd zo weinig mógelijk zand verloren gaat. ZIERIKZEE Algemene vergadering van „Beatrixschool" - Zierikzee Het algemeen bestuur van de ..Beatrix- school" te Zierikzee de gemeen- tchappelijke regeling voor de school voor b.l.o. op Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland zal vrijdag 11 janua ri aanstaande een vergadering houden in de hoofdenltamer van de nieuwe schoolvleugel aan de Muloekstraat Sn Zierikzee. Op de agenda staat onder meer de vaststelling van de exploitatie- en kapitaalsbegroting voor het dienst jaar 1963. HAAMSTEDE Aanbesteding deel van rioolwaterzuivering Voor de levering en het monteren van het elektromechanische instrumenta rium van de rioolwaterzuiveringsinstal latie in Haamstede, zal het adviesbu reau „irs. Witteveen Bos" te Deven ter vijf bedrqven uitnodigen, waarna tot onderhandse aanbesteding kan wor den overgegaan. Dit heeft de raad van Westerschouwen vorige week besloten. Het gaat hier om een specialistische opdracht. De 700 ton metende Rotterdamse tan ker „PAM II", die zaterdagavond bij de sluis van Kats aan de grond 1cas ge lopen op drie meter afstand van een Engelse zeemijn is dinsdag naar zijn thuishaven gesleept. Op oudejaarsdag slaagde een zusterschip uit Rotterdam de PAM 19 er in een gedeelte van de lating zware stookolie over te ne men. Bij afgaand water op oudejaars dag is de „PAM II" midscheeps gebro ken. Er ontsnapte slechts een kleine hoeveelheid olie uit een van de tanks, zodat de watervogels geen gevaar lo pen. De foto toont de ,jPAM II" nog in zijn gestrande positie. (Foto P. Z. C.) JAARVERSLAG 1961 VAN PROEFSTATION FRUITTEELT TE WILHELMINADORP In een inleidend woord tot het pas ver schenen jaarverslag over 1961 van het proefstation voor de fruitteelt in de vol le grond te Wilhelminadorp benadrukt de directeur, ir. J. J. van Hennink, het streven van het proefstation om te bo men tot ontplooiing van de taak in het kader van het gehele tuinbouwkundig onderzoek. Daarvoor werd de samen werking met andere instellingen van onderzoek cn de rijkstninbouvvvoorlicli- tingdienst verder geïntensiveerd, zo blijkt uit zijn inleiding- Nieuwe activi teiten werden ontwikkeld, zoals het op richten van werkgroepen en het samen stellen van pubiikatics. Ir. Hennik noemt de toenemende be langstelling van het bedrijfsleven voor het proefstation verheugend. Het onder zoekprogramma vertoonde weinig ver anderingen ten opzichte van de laatste jaren, aldus de directeur. Nieuwe pro jecten van onderzoek waren het koelen van aardbeiplantgoed, het vergelijken van grasmengsels in boomgaarden en het onderzoek naar de problemen bij het ras Cox's Orange Pippin. In 1961 werden voorbereidingen getroffen voor het in gebruik nemen van een nieuwe proeftuin. Het proefstation en de beide proeftui nen mogen zich in een blijvende be langstelling verheugen, zo wordt in het verslag opgemerkt. Het aantal bezoe kers voor het laboratorium en de proef tuin te Wilhelminadorp was in totaal 890 Rersonen Daarvan kwamen er 329 uit et buitenland. Aan de proeftuin te Ka- pelle brachten 1023 mensen een bezoek. Hieronder waren 102 buitenlanders. De buitenlandse bezoekers kwamen uit der tien verschillende landen. Het verslag memoreert ook het bezoek, dat de mi nister van landbouw en visserij, tnr. V. G. M. Marijnen aan het station bracht. Marktberichten VEILING ROTTERDAM. 28 december Andijvie 65—1.00. Stoolsia 30— Rode kool 28—35. Groene kool 17—38. Sla I A 3435. II A 13—16 Spruiten 1 A 1.33— 1,55. II A 65—1.32. II B 32—33, I C 42. I D -1,53 Prei 49—1.31 Selderij 28—40. Pe terselie 29—42. Grote peen 10—18, Kroten 12 -25. Uien geschild 30—39. Uien 24—34 Wit lof 1 A 1 00—1.24, U A 87—1.16, I B 89—1.06. i 76—90. Aanvoer 52 000 kg. Boerenkool 56. Coxs Orange Pippin KI. 1 A 90—1.03 59—67. I C 37. II C 33—38. Goudrenetten KI. I A 64—66. I B 63—65. I C 62—63. II A 62. II B CO. II C 64. Lomb. Calville KI II A I B 47. II C 34. Burgerlijke stand ZIERIKZEE. Bevallen: P. H. M. Willems—Bergmans, z. G. N. Vijverberg—Kuijper. z C. van Hekke— van der Wekken, d. C. H. van den Berg— Harpe. z. N. de Wild—van Leeuwen, z. A. van den Houten—Beije. z. S. M Bonikes— Polderman, d. Overleden: P. G. C. Ultee. 77 j., e. v. C. M. van der Wolf. C. J, van der Bij'l, 53 e. v. K Kik J. P. Meijer!ng. 82 1.. e. v. F. van der Borg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 5