Wandeling langs dijk en polder Voedsel voor Schelphoek-vogels Zeeland ging rustig „over de drempel" „Grote schoonmaak" in Zeeland Binnenkort berging Uilenspiegel' van Belgische tanker verdwaalde op Oosterschelde MET DE K0ENKELP0T LOPEN JEUGD OPMERKELIJK „BEKOELD" a PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 2 JANUARI 1963 (Slot van pag. 1 dels zijn volgens de weervoorspellingen de sneeuwkansn gestegen en wordt bo vendien weer liarde wind met meer koude verwacht Openbaar vervoer Het openbaar vervoer heeft onder de weersomstandigheden ernstig geleden. De Zeeuwse lijn van de Nederlandse Spoorwegen kreeg onder zeer moeilijke omstandigheden een bijzondere extra drukte te verwerken. Het toch al grote vervoersaanbod rond de feestdagen werd aangevuld met passagiers die hun auto moesten laten staan. Omdat de treinen in Vlissingen een half uur spe ling hebben, konden vele vertragingen in de richting Bergen op Zoom worden ingelopen. De treinen uit de richting Brabant naar Vlissingen hadden ech ter maandag en dinsdag meestal een vertraging van een half uur. Bovendien vielen diverse treinen geheel uit. De sneeuwploeg van de N.S. had veel moeite met het schoonhouden van de wissels die vaak onder een laag stuif sneeuw waren bedolven. Ernstige onge regeldheden deden zich niet voor. De veerdiensten hebben over het al gemeen weinig hinder van de weers omstandigheden ondervonden. Vlis- singen-Breskens en Kruiningen- Perkpolder voeren normaal. Op de lijn Kats-Zierikzee voeren de laatste boten dagelijks om vijf uur uit Zie- rikzee af, maar dit wordt veroor zaakt door het opnemen van de be tonning in de Oosterschelde. Het veer Zijpe-Anna Jacoba heeft vrij normaal gefunctioneerd. Het vervoers aanbod was gering, omdat de weg St.- Philipsland-Steenbergen volledig was gestremd. Op deze weg raakten enkele auto's klem waardoor de weg verstopt raakte en een honderdtal auto's geruis loos insneeuwde. Pas gisteravond lukte het rijkswaterstaat de weg weer vrij te maken. Busdiensten Meer moeilijkheden ondervonden de bus diensten. Vele bussen raakten van de weg af of sneeuwden in. Al spoedig moesten vele lijnen uitvallen en hon derden Zeeuwen hebben ettelijke kilo meters door de sneeuw moeten lopen om toch nog thuis de jaarwisseling bij de warme kachel te kunnen vieren. Op Walcheren, waar de toestand van de wegen vergeleken met de andere delen van Zeeland zeer slecht te noemen was, moesten vele busdiensten worden ge staakt. Op de lijnen Middelburg-Vlissingen en Middelburg-Goes kon zowel maandag (Advertentie) Zeeuwse ALMANAK Oai en nieuu) We schrijven vandaag 2 januari 1963 en dat betekentdat het al lemaal weer voorbij is. Sint en kerst, oud en nieuw, de december- feest-marathon is achter de rug en vandaag bezien we de wereld, nuchter, zonder kaarslicht, met koeLzafcelijk neon. Het werk wacht, 't is uit met de pret. Op oudejaarsavond zijn de laatste kerstbomen feestelijk verbrand en klokslag twaalf onder geloei Van scheepssirenes en gebeier van kerkklokken de heilwensen ge wisseld, bezegeld met zoen en fer me handdrukken en hopla, daar staan we dan in negentienhonderd drieënzestig. Oog in oog met een jloednieuw jaar en wat dat alle maal weer brengen zalf Je weet het niet, je weet er niks van. 't Is gewoon maar afwach ten en vagelijk denken dat het wel zus en zo zal gaan en dat je daar en daar toch wel op kunt rekenen en dat je dit en dat beslist zult nalaten en dat je daarentegen dat en dit beslist wél zult doen en dat je, datje, datje, datje, dat je- En dan is het straks veertien januari geworden, of dertien, of vijftien, en dan sta je er al hele maal niet meer bij stil. Weet je dan nog veel van een nieuw jaar. Nieuw jaart Dat is het vólgende jaar, want 1963 is voor je gevoel al helemaal niet nieuw meer. Dat is gewoon 1963. Zonder meer. Gekke gewoonte, eigenlijk, het vieren van oud en nieuw. Zowel het oude als het nieuwe zijn hoogst betrekkelijke zaken, want vindt u 1962 nou zo oud? Nee toch zeker. Duizend tweeënzestig, dat was een oud jaar. Stokoud jaar, mogen wij wel zeggen, maar tweeënzestig f Welnee. En drieënzestig is al niet zo gloed nieuw meer. Wat het brengen zalf Hopelijk voor u en ons veel goede en in ieder geval, aan het einde, een nieuw oud en nieuw. als dinsdag vrjj normaal worden ge reden Op de lijn Middelburg-Kamper land kon Streekvervoer Walcheren maandag tot half zes nog rijden, daar na ging het mis. Op de weg Veere- Vrouwenpolder strandde de bus op een ingesneeuwde auto en moest terugke ren. Ook de lijn via Westkapelle en Domburg viel maandag al uit. Bij Groot Abeele zijn twee bussen gestrand, zij konden later worden vrijgemaakt. Tus sen Koudekerke en Biggekerke strand den maandag eveneens twee bussen: de chauffeurs bleven, evenals vele andere gestrande reizigers, bij gastvrije men sen in de buurt overnachten. Bij Seroos- kerke werden maandag eveneens twee gestrande bussen dwars over de weg aangetroffen. Met brandweer Hoewel de brandweer hier en daar heeft moeten assisteren om bussen weer op ang te krijgen, konden de busverbïn- ingen op de beide Bevelanden beter in stand worden gehouden. Toch moest de A.M.Z. vooral in de zak van Zuid-Beve land vele diensten staken, zoals naar Ellewoutsdijk, Driewegen, Oudelande, Baarland en Kwadendamme. Diverse bussen strandden en moesten met veel kunst- en vliegwerk weer in hun baan worden gebracht. De lijn naar Noord- Beveland die maandag tegen de avond moest worden gestaakt, kon dinsdag middag weer worden hervat. Op de meeste lijnen kwamen echter vertragin gen voor. Ook de Z.V.T.M. in Zeeuwsch-Vlaande- ren heeft op nieuwjaarsdag op diverse lijnen verstek moeten laten gaan. De diensten op Hengstdijk, Boschkapelle, Stoppeldijk, Ossenisse, Lamswaarde, Graauw, Westdorpe en Hoofdplaat kon den niet worden uitgevoerd. De S-BH. in West-Zeeuwsch-Vlaanderen had grote moeite met het bereiken van Re- tranche ment en Nieuwvliet: Tussen IJzendijke en Schoondijke ontstonden moeilijkheden bij de beruchte Oranje- dijk, waar slechts eenrichtingverkeer mogelijk was. zoals overigens op de meeste Zeeuwse wegen. De lijndienst Sas van Gent-Breda functioneert nor maal. Perkpolder was pas gistermiddag weer per bus te bereiken. Ook op Schouwen-Duiveland was de toestand van de wegen als op Wal cheren zeer slecht. De R.T.M. heeft er op oudejaarsavond na zes uur zeer beperkte diensten onderhouden, de dienst naar Brouwershaven viel uit. Op het eiland Tholen kwamen de bussen eveneens zeer moeizaam vooruit. De dienst naar Bergen op Zoom functioneerde moeilijk, het traject St. Maartensdijk-Stavénisse was lange tijd versperd. Geïsoleerd De „grote schoonmaak" kwam snel op gang. Toch kon niet voorkomen wor den dat vele automobilisten en dorpen gedurende lange tüd volkomen geïso leerd waren. Enkele zijn dat nog, en vele boerderijen zullen dat nog wel eni ge tijd blijven. Op Walcheren Ls giste ren een serie dorpen vrij gemaakt. Het Waterschap-wegschap Walcheren en provinciale waterstaat zijn met groot materieel uitgerukt om de wegen be gaanbaar te maken. Via binnenwegen kon vanuit Middel burg, Grijpskerke en later Aagtekerke worden bereikt. Ook Meliskerke en Zou- telande werden dichter bij de bewoonde wereld gebracht, maar Vrouwenpolder, Veere en Domburg bleven nog lang moeilijk bereikbaar. Voor vandaag staan de wegen Koudekerke-Vlissingen en Biggekerke-Meliskerke-Aagtekerke op het programma, alsmede de weg van Serooskerke naar Vrouwenpolder. Daar het schoonvegen van Seisweg en Noord- weg vanwege de wind onbegonnen werk bleek, zullen deze nog wel even dicht blijven liggen. In de steden zorgden de diensten van gemeentewerken voor be gaanbare straten. De Zak van Zuid-Beveland kreeg ook een zware sneeuwval met vele stremmingen te venverken. De stran dingen waren er vele. Om het isole ment van Kats op te heffen kwam een legertje van ongeveer 70 vrij willigers opdagen. In het algemeen was het sneeuwruimmateriaal te Oud-gemeenteraadslid H. P. Ganseman overleden In de ouderdom van 8JL jaar is op oude jaarsdag te Kapelle overleden dc heer H. P. Ganseman, in leven rustend land bouwer. De heer Ganseman, die voor de tweede wereldoorlog gedurende twee perioden zitting in de gemeenteraad had voor de partij van de Vrijzinnig Demo craten, is in zijn leven ook mede-oprich ter geweest van het onderling Varkens Verzekeringsfonds „Steunt Elkander". Vanaf de oprichting diende hij deze ver eniging 56 jaar als secretaris. De ter aardebestelling van de heer Ganseman is vastgesteld op donderdag 3 januari a.s. te twee uur. Zestigjarige man in café overleden De zestigjarige J. Bruggeman uit Goes is op de avond van nieuwjaarsdag om ongeveer 6 uur in café „De Pool" te Goes plotseling onwel geworden en overleden. De heer Bruggeman werd door een beroerte getroffen. Een ge waarschuwde arts. T. F. van der Werff. kon slechts de dood constateren. De heer Bruggeman was niet gehuwd. hun aantal sterk uitgedund." Kou welijk hokken de dieren op liet ijs t>u elkaar. Ze schrikken op van ieder geluid. Maar dat neemt niet weg dat er juist extra veel zorg aan deze troepen zwervende vogels moet wor den besteed. De mussen cn dc meeuwen eten op platjes en in tuintjes als het ware uit de hand vun attente dierenliefheb bers. Zo hebben het niet breed i"> leze strenge winter. Maar voor de ichuwc watervogels ls het huidige weertyp'e bijzonder riskant, zo nie' fataal. Daarom zijn de mannen vai. Staatsbosbeheer en de vogelwachten thans op hun post. Zij dragen dui zenden kilo's voer per dag aan. En intussen doen zij een beroep op dc oevolking. Zoals de Drcischorsc wachtmeester van de rijkspolitie, die ip verschillende plaatsen In he", lorp een aanplakbiljet ophing en voorbijgangers zo verzocht om voed sel op een verzamelpunt te depone-1 ren. Ook door hier en daar een wakl ;n een plas of sloot te slaan kan men Je vogels al helpen Toen de heer Janse cn zijn mede werker weer ln de oude boerderij bU Ie Schelphoek verdwenen om zich dc handen warm te wrijven, kwamen zelfs de kraaien van do naburige vuilnisbelt eens kijken of er ook wat van hun gading was te vinden. Het gaat er om spannen In de vogel wereld... Naar wij vcrnenic i zal het bergings- vaartuig „Bruinvis" van het bergings bedrijf Van de Tak dezer dagen trach ten het Belgische zendersehlp „Uilen spiegel" te lichten. De ..Uilenspiegel" liep zondag 16 december 1962 op het strand van Cadzand. De verzekeraars van het vaartuig zijn dus met Van de 'i Tak tot overeenstemming gekomen over het lost rekk-n en slepen van het schip- Het wachten is op gunstig tij. \ANHOUDEND STERK' OOSTENWIND In het noorden van het land enkele op klaringen en in het zuiden overwegend zwaar bewolkt niet plaatselijk sneeuw. Krachtige, mogelijk tot stormachtige toenemende oostelijke wind. Op de meeste plaatsen strenge vorst. ZON EN MAAN 3 januari Zon op 8.48 onder 16.40 Maan op 12.55 onder 0.40 Museumpenning" in Renesse uitgereikt De heer J. M. de Nooijer te Renesse ls onderscheiden met de Museumpenning in zilver. Het gepensioneerde hoofd van de openbare lagere school in Renesse kreeg deze koninklijke onderscheiding als blijk van waardering voor zijn be langeloze medewerking op het gebied van de archeologie, de paleontologie en in het algemeen de geschiedenis van Schouwen-Duiveland. Burgemeester jhr. R. J. H. Q. Röell van Westerschouwen heeft de heer De Nooijer maandag 31 december 's mid dags om twaalf uur de erepenning in zijn woning opgespeld. Deze onderschei ding wordt slechts zelden verleend. De heer De Nooijer. een bekend historicus, werkte veel mee aan onderzoekingen, adviseerde deskundigen bij werkzaam heden, vestigde de aandacht op nog niet bekende historische feiten. De heer De Nooijer publiceerde meermalen artike len over de historie van Schouwen-Dui veland. Op de Oosterschelde is zondag het 900 ton metende Belgische motortankschip „Aleca H" dat op weg was naar Bel gië in mist, sneeuw en ijs verdwaald. Het loodswezen had wegens de ijsgang de gasboeien opgenomen, zodat dé opva renden van het Belgische vaartuig zich niet konden oriënteren. De „Aleca" raakte enkele keren de Oosterscheldebodem. Toen plotseling de contouren van een dijk zichtbaar werden besloot de schipper voor anker te gaan. Via Scheveningen-radio riep men op oudejaarsmorgen de hulp in van de rijkspolitie te water in Wemeldinge. De bemanning van de „Aleca" vermoedde, dat het schip voor anker lag ter hoogte van de Zandkreek bij Kats. Het rijks- politievaartuig R.P. 18 ontdekte het verdwaalde schip evenwel onder de wal bij Zierikzee. Met behulp van de radar wérd het daarop naar Wemeldinge ge loodst. Als het zo tussen de 5 en 12 gra den vriest, terwijl een sterke oos tenwind over de polders jaagt en ervoor zorgt, dat geen verzachten de elementen de kans krijgen in keer te brengen in de dalende loop van het kwik, valt het niet mee vanuit de warme kamer de onbe schermde ruimte binnen te stap pen. Is men eenmaal door de eerste onaangename ervaringen heen, dan valt het wandelen met stevige pas al gauw niet meer zwaar. Overi gens, vele dieren moeten er niet al leen doorheen, ze zijn gedwongen bij deze en lagere temperaturen buiten te blijven. De bermen langs de weg zijn (althans op het tijdstip van Barend Zwerfmans speurtocht) vrij van sneeuw, maar vol gens onnaspeurbare wetten is telkens een deel van het gras zeer sterk met schit terende, kunstzinnig opgebouwde rijm- kristallen omzoomd, terwijl de rest van het gras en de planten er geen spoor van vertoont. Het staat natuurlijk in verband met een wat sterker verdam ping van deze grassen en dus ook zeker Onder Zeelands hoge hemel Speurtocht naar verzamelplaats van vogelsoorten Duizenden kilo's per dag IN DE VROEGERE boerderij aan de rand van de Gemene Geul achter de Schelphoek-ringdijk tuurde Staats- bosbeneers rayon-ambtenaar W. Jan- se op oudejaarsmiddag de omgeving af. Aan zyri voeten stonden twee zware zakken zaad. lil de verte, daar waar de witte deken over het prille natuurgebied overging In de grauwe nsvloer op de kreek, joeg een snij dende oostenwind door de veren en vleugels van grote scholen verkleu mende watervogels. Kuifduikers, wil de eenden, zaagbekkeu, meerkoeten, nonnetjes-eenden, pijlstaarten... Plot seling liet Janse zjjn kijker zakken. „Kom, laten we maar weer eens gaan. Het voer van gisteren zal wel verdwenen zijn". Een bulderende windvlaag rukte dc deur van de oude boerderij bijna uit zjjn voegen. Op initiatief van Staatsbosbeheer er, de Vogelwacht „Schouwen-Duive land" ging weer een paar honderd ki lo voer naar de dieren, die het in de ze barre winterdagen het zwaarst te verduren hebben. De mannen zakten bijkans tot aan hun knieën in de sneeuw, bros ijs op dc plassen tus sen de lange rflen jonge bomen knap te onder hun laarzen. De vogels sloegen op de vlucht, toen ze het klei ne groepje zagen en hoorden nade ren. Wilde zwanen klapperden met hun vleugels en streken wat verderop neer op de laatste vierkante meters open water in de kreek achter de Schouwse Schelphoekdijk. Aan de oever van de Gemene Geul was over een strook van enkele centimeters breed en een tiental meters lengte alle sneeuw verdwenen. Omgewoelde kale grond maakte er duidelijk, dat de vogels de vorige dag en nacht het uitgestrooide voer tot de laatste krui mel hadden opgevreten. Op dezelfde plaats werd een nieuwe hoop uitge stort. „Je moet het niet te veel spreiden Anders sneeuwt alles onder.Hel voeren van de vogels vereist nog eer bepaalde techniek. De heer Janse had ons er voor de voedselexpeditii nog over ingelicht. „Honderd kilo pei dag trekt Staatsbosbeheer voor di vogels in het Schelphoekgebied uit. Ook de watervogels in het Dijkwatei tussen Dreischor en Sirjanslancl wor den bedacht en ln het krekengebiec van Ouwerkerk kon men op oude jaarsmiddag hetzelfde zien. „Het i.' een gelukje, dat de vorst vrtf gelei delijk is gekomen. De meeste vogeli hebben nog de tijd gekregen om naa zuldeiyke streken uit te wijken." Niet by benadering kon de beer Jan se ons vertellen, hoeveel watervogel- er die middag bjj de kreken in dc buurt van het kleine Serooskerke huisden. „De, ene dag tel Je er vele duizenden en een etmaal later lijkt „Gelukkig nieuwjaar meneer..." Kinde ren kijken belangstellend toe hoe een van de vele automobilisten probeert zijn gestrande auto weer op de weg te krij gen. Foto P.Z.C.) licht en ruimschoots onvoldoende om de geïsoleerde dorpen snel bereik baar te maken, ln West Zeeuwsch-Vlaanderen waren de grote wegen in het algemeen redelijk begaanbaar. De provinciale wegen wa ren gisteravond alle open voor het ver keer. De weg Axel-Zaamslag was maan dag en dinsdag voor het verkeer ge sloten en kon gisteren omstreeks vier uur weer voor verkeer worden opge steld. Een vrachtauto met dakpannen die er was gestrand, was er de oor zaak van dat het verkeer moest wor den omgelegd. Drie autobussen en en kele personenauto's raakten er vast. Geheel van de buitenwereld afgesloten was van tijd tot tijd het eiland Schou wen-Duiveland. Vooral 's avonds wan neer de boot naar Kats niet meer voer. De weg door Brabant naar Zijpe lag dicht. De weg naar de Westhoek kan langzaam worden opengelegd. De reis naar Brouwershaven moest van Zierik zee af gemaakt worden over de zeedjjk bij Flaauwers. Nog steeds is het niet mo gelijk de weg Zierikzee-Brouwershaven te berijden. Ook de weg Noordgouwe- Zonnemaire zit nog dicht. De wegen op Tholen zijn in hoofdzaak vrij, ook al is de doorgang hier en daar via binnen wegen nog moeilijk. Met BAREND ZWERFMANS op stap ,,'k Heb zo lang met de koenkelpot ge lopen; 'k heb geen cent om een brood je te kopen....", zo luiden de- eerste re gels van het liedje, dat deze beide Goese jongetjes op oudejaarsdag zongen voor ieder die het maar horen wilde. Ze koenkelden er daarbij lustig op- los, meestal niet met <tc bedoeling een „cen tje" te vérsch'alkën om' er een broodje voor te kopen, maar slechts voor de sport. Een oua gebruik, dat jongetjes van omstreeks tien jaar oud ieder jaar weer gespannen bezighoudt..... Foto P.Z.C.) voor uit de grond. De politie was snel ter plaatse om orde op zaken te stellen. Een rustige oudejaarsviering, waarop niet gerekend was. had onder meer de avondploeg van station Vlissin gen. De vier man van het spoorweg personeel, die om tien uur naar huis hadden gekund, moesten door de vertragingen in de treinenloop in dienst blijven. Mét de twee man «•»- met een spoor van leven, dat zich in de blaadjes heeft gehandhaafd. We worden daarop nog eens attent gemaakt, als we over een slootje de vuilnisbelt besluipen, meestal een verzamelplaats van zeer uiteenlopende vogelsoorten. Het assor timent valt vandaag erg tegen. Alleen wat spreeuwen, mussen en een paar vin ken. Waar zijn de kraaien, de lijster- achtlgen, de andere trekvogels? Er is geen sneeuw of merel te vinden. Als we over een oud gedeelte lopen, waarin graag ratten verblijven, zien we bij de uitmondingen van de gangen hier en daar de rijmvorming terug, nu in de vorm van een ring van ijs. Het zijn de bewoonde gangen, die door de bevroren adem van de ratten de aanwezigheid van de bewoners verraden. Alleen ge vormde kristalletjes kunnen aangroeien en zo is de rijmvorming niet in zijn ge heel afhankelijk van verdamping of ademvocht en kunnen de verschillen zo groot worden. WIND IN DE RUG Achter de dijk hebben we de wind in de rug. Het vïoedwater heeft bijna zijn hoogste stand bereikt, de wadvogels zijn dus reeds lang verjaagd. Maar ook de ■vemvogels zyn door de ijzige wind af- ezlg, het enig teken van leven is een klein troepje op de golfjes dansende eenden. Vlak bij een breker schrikken we op; verrast door het woest opstijgen van een paar honderd wilde eenden, aie de luwte achter de stenen dam hadden gezocht. Een dertigtal is, vreemd genoeg, blijven zitten, ze vertonen zich in al de schoon heid van hun wintertooi. Alleen verhin dert de schrale wind, die de ogen doet tranen, het gebruik van de kijker. Ergens in een boomgaard scharrelt een troep kramsvogels, gemengd met een enkele merel of koperwiek. Het krakend geluid van de kramsvogels verraadt ze al op een afstand. In een elzenhaag wip pen met hogo geluidjes pimpelmeesjcs en een enkel goudhaantje. Op een gazen erfafscheiding bij een boerderij zien we een paar puttertjes zitten, de enige vo geltjes op onze nele tocht, die we niet verwacht hadden te zullen ontmoeten. Het gaat erom spannen Naast de schuur van dezelfde boerderij, langs een bevroren sloot met struikge was en onder hoge olmen hebben zich twintig tot vijfentwintig waterhoentjes verenigd. Waar ze allemaal vandaan ko men en hoe ze elkaar hebben gevonden Ze hebben het beter getroffen dan de reiger, die aan de rand van de sloot van de kou is bezweken. Alleen de grijze rug is nog boven het gesloten ijs zichtbaar... Gelukkig treffen we op öp onze wande ling weinig slachtoffers van de koude aan. Enkele misschien indirect, zoals de beide overreden koperwieken, die ver kleumd en vertraagd van beweging het snelverkeer niet meer konden ontwijken. Misschien ook de door een sperwer ver slonden vogels, waarvan de veren wer den gevonden op het Ijs. We zagen, die sperwer toen we door een boomgaard op weg waren naar de plas. Duiven en kramsvogels schenen alle vogels in de appelbomen te waar schuwen voor onze komst, de eerste met slagen van hun krachtige vleugels, de laatste met hun alarmkreet. Toen zagen we de sperwer laag aanvliegend over het geboomte plotseling duikend tussen de takken op een plaats niet meer voor ons waarneembaar. Maar op de plas, gelukkig voor ons, met een ste vige ijsvloer, getuigden ten minste vier hoopjes veren, dat een roofvogel de wil gen daar gebruikte als dis voor zijn maaltijden. De roodborstjes werden door de vogel met rust gelaten, ofwel ze wis ten zich tydig te verbergen, de veren behoorden nooitaan verslagen rood borstjes, hoewel we er op zulk een klein terrein nooitzoveel bij elkaar zagen. Ze hadden het hier blijkbaar goed, draai den overal om ons heen en vormden dan weer op het ijs, dan weer op een riet stengel of dor takje, ook wel op een boomstronk, kleurige onderwerpen voor een Japanse prent. Ook winterkoninkjes deden aan het vogelsirelletje mee, maar dat was dan ook vrjjwe,l de gehele be zetting van het struwe l om en in de plas. GEZELLIGE VOGELTJES We genoten zeker een hall uur van de gezellige vogeltjes, steeds mot het foto toestel „in de aanslug" in de stille hoop één van de drieste vogeltjes uit de hand te kunnen nemen, maar werden daarin telkens teleurgesteld. Ze naderden van achteren of zijdeling om bH het voor zichtig keren van de onfortuinlijke 1 tto- graaf, onmiddellijk buiten het schoots veld te vliegen. We moesten ons tevreden stellen met foto's van gedraaide wilgestronken en aantrekkelijk gegroepeerde rietstengels ln het ijs, plekjes die in de zomer niet zijn te bereiken en dan zeker niet die verfijnde Hjnvoering vertonen. We ver volgen nog een Turkse tortel en voorts een vogel, die zich steeds te spoedig aan ons oog onttrekt, wat ons een vergeefse sluitptoclit kost rondom de gehele plas. Terug over de akkers, waar de wind nog volop vrij spel heeft en het gele riet in de sloten hevig doet sidderen, worden we ons bewust van de geheimzinnige rust en de betrekkelijk beschermende ligging van de verstolen plas. )Ve jagen nog enkele patrijzen op, den hoog in de lucht een troep ganzen passeren, die zich noord zuid verplaatst en daarmee begint de wandeling ten einde te geraken. Vermoedelijk de laatste zo uitge strekte van het jaar. De zon is nu geheel schuilgegaan, de avond wind voelt scherper aan, zodat we met bijna evenveel genoegen als de wandeling ons verschaft de ge opende huisdeur achter ons dicht doen. Sneeuw en ijs hield velen in de huizen Sneeuw en ijs hebben er mede voor gezorgd, dat Zeeland rustig over de drempel van '62 naar '63 is gestapt. Velen bleven maar liever binnen bij traditionele oliebollen en appelflappen, bij warme wijn, spiritualiën en fris dranken. Door de sneeuw kwa men maar weinig Zeeuwen uit de dorpen naar de centrumge meenten om daar het oudejaar uit te luiden. Alleen de jeugd trof men overal aan in de be sneeuwde straten. Tot echte „relletjes" tussen de overheids dienaren en de jeugd is het vrij wel nergens gekomen. Een en kele kwajongensstreek werd wel gemeld, maar de jeugd hield zich opvallend rustig. Vuurwerk werd op verschillende plaat sen ontstoken. In Zierikzee, op de dorpen, met name in Tholen, rotjes in Vlissingen op de Kleine Markt, wat vuurwerk in Oostburg. Overal was er wel iets van kleurige, schit- terende sterren en lawaai. In de ha vens toeterden de schepen, kerkklok ken strooiden hun klanken over het Zeeuwse land, telexberichten en te lefoontjes brachten de nodige geluk wensen in Vlissingen over van sche pelingen aan hun verwanten en de schepen deden een extra licht aan. Maar over het algemeen: het was te koud, of zoals de Souhurgse politie het noemde: „met sneeuw worden dc mensen vriendelijker". De mensen waren inderdaad wat vrien delijker. De Vlissingse politie, die ln vorige jaren een minder gunstige er varing had opgedaan met vuurwerk en brandende kerstbomen, had toege stemd, dat voor het eerst al vanaf zeven uur vuurwerk mocht worden afgestoken. Dat gebeurde dan ook prompt en de jongeren toonden zich opmerkelijk rustig. Rotjes veroorzaakten het nodige la waai en op de Hogeweg werden na de jaarwisseling onder toezicht van ouderen kerstbomen verbrand. De politie keek vanuit de verte toe... Trekbellen In Zierikzee „wierp" de jeugd zich op een aantal fietsenrekken, die wer den verplaatst. Ook ontfermde zij zich over een paar trekbellen, die uit historische gevels werden gehaald. In Brouwershaven werd op de alarm- schel van de brandweer gedrukt. De brandweermensen „roken" onraad en rukten niet uit. Het was loos alarm. Ir. Zaamslag kon het traditionele ge- gebruik met de landrol lawaai ma ken op de kelen, niet doorgaan van wege de sneeuw. Er moest toch iets het nieuwe jaar in worden gerold, zo haalde er zelfs de Ijzeren palen met. redeneerde de jeugd. Daarom werd een friteswagen 40 meter verplaatst. „Minder geslaagd", vond de politie, die er rap een einde aan maakte. Sneenicbarrière Middelburg had even het begin van een „opstootje", toen de jeugd bij de jaarwisseling een sneeuwbarrière in de Lange Delft wilde opwerpen. Zij kettingen, die de Markt omheinen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2