PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KR0ESJTSJEW BESCHULDIGT CHINEZEN VAN EEN OPRUIENDE HOUDING „Wij moeten akkoord over Berlijn sluiten" Argentijnse generaal houdt vol Eén „pacht- en taxatiebureau" van ZLM en CBTB Nog geen beslissing over lot „Skybolt" Opstand in Broenei praktisch bedwongen „Peking wil openlijke oorlog tassen Rusland en Amerika uitlokken ONDERZOEK NAAR TOEDRACHT VAN AUTO-ONGELUK PRINS BERNHARD Sloe Britse reserves naar Singapore Engeland geeft zich tegenover V.S. niet gewonnen Twee Nederlanders werden bevrijd Sancties tegen Katanga verzocht BIJ MIJNRAMP IN Z.-AFRIKA 29 VERMISTEN PER 1 JANUARI HOGERE KINDERBIJSLAG Vergaande samenwerking van twee landbouw organisaties Saaftinge 205e jaargang - no. 294 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: P. van de Velde, P. B. den Boer en W de Pagter. Hoofdredactie: W.Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, 8.00 per kw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60. tel 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: red. tel. 2116. adm. tel. 2911; Zlerikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 27 ct. p. mm. Min. p. adv 4.-. Xngez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct. p. regel (min. 1,25). Donderdag 13 dec. Feijenoord maakte van Deurne weer een hel en won... Pagina 11 „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. n Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Premier Kroesjtsjew van de Sowjet-Unie heeft gisteren het Joe goslavische staatshoofd Tito aan de borst gedrukt en zijn Chi nese critici verder dan ooit van zich afgeduwd door hen te be tichten van een opruiende houding in de Cubaanse crisis. De Rus sische leider zei in een belangrijke politieke redevoering in het Kremlin, die door Tito mede werd aangehoord, in bedekte doch onmiskenbare termen dat communistisch-China een groter gevaar vormde voor de communistische gedachte dan Joegoslavië dat ooit was geweest. Deze forse stap in de richting van een open breuk tussen Moskou en Peking betekende in feite dat Mao Tse Toeng de plaats overnam van Tito aan het hoofd van de commu nistische zwarte lijst. Kroesjtsjew zei in zijn 'scherp gestelde toespraak, dat het verloop van de Cu baanse crisis duidelijk had aangetoond dat het grootste gevaar voor het com munistische kamp dreigde uit de hoek der dogmatici een term die evenals „vrienden van Albanië" gebruikt wordt om de communistisch-Chinese bewind hebbers aan te duiden. „De Joegoslavische communisten gedroe gen zich correct tijdens de crisisperiode die wij hebben doorgemaakt",'aldus de Russische premier, „terwijl de dogmatici die voorgeven trouwe volgelingen van Marx en Lenin te zijn, een opruiende houding hebben aangenomen". „Oorlog uitlokken Kroesjtsjew ging zelfs zover, dat hij „deze dogmatici" pogingen verweet een open strijd tussen Amerika en zijn land uit te lokken. Hij weerleg de de Chinese kritiek op zijn milde houding inzake Cuba, waarin Ame rika een „tijger van bordpapier" werd genoemd. „Denk er wel om", aldus Kroesjtsjew, „die tijger heeft nucleaire tanden". De opstandige Argentijnse briga de-generaal Cayo Alsina, die zich niet bij zijn ontslag als chef van de luchtmacht heeft neergelegd, heeft zich gisteren niet gestoord aan de eisen van de regering om zich over te geven. In de vroege ochtend vlogen laag jacht vliegtuigen over de stad Cordoba, op ongeveer 500 km van Buenos Aires, waar generaal Alsina z(jn toevlucht heeft gezocht. Op het garnizoen van de luchtmacht in deze stad, dat de zijde van de opstandelingen heeft gekozen, werd een beroep gedaan, zich over te geven en zo „een gewapende botsing te voorkomen met veel sterkere strijd krachten". De ruim 420.000 burgers van de stad werden gewaarschuwd, de opstandelingen niet te steunen. Naar verluidt zouden Alsina en zijn medestanders een militaire dictatuur willen'vestigen om een einde te maken aan de politieke moeilijkheden in het land. Een dergelijk voornemen hebben zti echter tot dusver niet in woord en geschrift laten blijken. Van regerings zijde is verklaard, dat de rebellen „een dictatuur nastreven die nog erger zal zijn dan die van Castro op Cuba". De Maatschappij Nederland heeft aan dc Java/cade in Amsterdam opslagruimte beschikbaar gesteld voor de goederen, welke zijn bin nengekomen tijdens dè SS-uurs actie „Open het Dorp" in het RAI-gebouw. Veilinghouders zul len de voorraad binnenkort gratis catalogiseren. De voorwerpen die in het dorp zelf gebruikt kunnen worden zullen uiteraard niet worden geveild. Op de foto een klein gedeelte van de opgeslagen goederen, dat nog gesorteerd moet worden. „Beweringen van bepaalde zijde als zou Joegoslavië geen socialistisch land zijn, zijn onwaar" zo sprak hij. „Het kent geen kapitalisten en grootgrondbezit ters meer en de Joegoslavische commu nisten bouwen aan het socialisme. Wij beschouwen het als een socialistische natie". 's Middags had Kroesjtsjew in het partijparlement de Opperste Sow- jet verklaard, dat de wereld van vandaag voor de keuze stond tussen vreedzame coëxistentie en vernieti gende oorlog. Hij vond dat regering en volk trots konden zijn op hun houding in de Cubaanse crisis. „De aanval op Cuba, die door de impe rialisten werd voorbereid, kon door een politiek van gezond verstand worden afgeslagen", zo verklaarde Kroesjtsjew. „Zo werd een wereldoorlog vermeden". De Russische premier zette uiteen, dat de inzet van raketten op Cuba noodza kelijk was geweest om Amerika en zijn bondgenoten te laten merken, dat zij niet almachtig waren. Hij noemde bewerin gen als zou Rusland van Cuba een aan- valsbasis hebben willen maken, non sens. Vredesverdrag Kroesjtsjew dreigde opnieuw, dat hij met of zonder het westen een Duits vre desverdrag zou sluiten. „Wij moeten een overeenkomst over Berlijn bereiken, an ders komen wij van de ene crisis in de andere. En wat is de kern van de con troverse? Het zijn de westelijke troepen Straaljager neergestort Op ruim anderhalve kilometer ten oosten van Soesterberg is gisteravond een Amerikaans vliegtuig, dat op de vliegbasis Soesterberg was gestatio neerd, verongelukt. De piloot kon zich met zijn schietstoel redden en bleef ongedeerd. Het toestel, een Convair F 102 „Delta Dagger" van het 32ste squadron van de United Sta tes air Force, was in nadering voor de landing, toen het neerstortte. in Berlijn. De Sowjet-Unie meent dat het geen NAVO-troepén moeten zijn en dat zij vervangen dienen te worden door een troepenmacht van de Verenigde Na ties", zei hij. Zich richtend tot de westelijke mo gendheden verklaarde Kroesj tsjew: „Laten wij hopen, dat zij zich redelijk tonen. Ik zou er de nadruk op willen leggen, dat het Sowjetvojk geen afstand zal doen van een Duits vredesverdrag. Wanneer het westen het niet wil tekenen, toch zal het getekend worden". De Russische premier noemde geen tijdslimiet. Rumoer over passage in biografie Er wordt thans al het mogelijke gedaan om de juiste toedracht te achterhalen van een auto ongeluk, dat prins Bernhard 25 jaar geleden, namelijk in no vember 1937, is overkomen. Prins Bernhard wenst dat dit gebeurt, omdat gebleken is, dat er verschil van mening bestaat over de toedracht. Zelf wil de prins zich liever niet officieel over deze zaak uitlaten, daar zijn kennis van de toedracht van het ongeluk voor het grootste deel gegrond is op mededelingen van derden. Mocht uit het onderzoek blijken, dat de feiten, vermeld in de door Alden Hatch geschreven biografie van prins Bernhard, niet juist zijn, dan zal de prins zorgen, dat de nodige correc ties worden aangebracht, zo is gis teren door het particulier secreta riaat van prins Bernhard meegedeeld. De mededeling van het secretariaat luidt als volgt: „Naar aanleiding van be richten in de pers, waaruit blijkt, dat er verschil van mening bestaat over de toedracht van het auto-ongeluk dat ZJKJI. de Prins der Nederlanden in november 1937 is overkomen, wordt ingevolge de wens van Zijne Koninklijke Hoogheid al 't mogelijke gedaan om alsnog de juiste toe dracht van deze zaak te achterhalen. De prins zelf wil zich liever niet officieel uitlaten over deze aangelegenheid, aangezien de toedracht van het onge luk zoals deze hem bekend is, voor het grootste deel gegrond is op me dedelingen van derden. Mocht bij het onderzoek blijken, dat de feiten, zoals vermeld in het boek „Prins Bernhard, zijn plaats en functie in de moderne monarchie" van de heer Alden Hatch niet de juiste zijn, dan is Zijne Ko ninklijke Hoogheid vanzelfsprekend gaarne bereid ervoor te zorgen, dat de nodige correcties worden aar bracht". Volgens het boek.van Hatch zou prins Bernhard hebben verklaard, dat d€ bestuurder van de vrachtauto, waar mee de two-seatèr van de prins in dertijd in botsing kwam niet voldoen de in conditie was om een auto te besturen. Dit omdat de man de avond tevoren veel zou hebben gedronken. De chauf feur in kwestie heeft dit thans te gengesproken. De auto van de prins was tegen de achterzijde van zijn auto gereden, nadat de vrachtauto een uitrit was uitgekomen op de rijksweg bij Diemen. Een groep in burger geklede mannen van het eerste bataljon Royal Welsh Fuseliers, vertrekt hier in een Britannia van het „R.A.F.-transport Command" in opgewekte stemming van Lyne- ham in het Engelse graafschap Wiltshire naar Singapore. De mannen moeten in Singapore ae plaats innemen van de Queens Oion Highlanders, die op het ogenblik in Broenei tegen opstan delingen strijden. Toen gevraagd werd ivaarom de mannen in bur ger vertrokken, verklaarde een zegsman: „De officiële verklaring van het ministerie van oorlog is, dat het zo prettiger reizen is. De mannen lcrijgen tropenuniformen aan als zij aankomen." Conflict Londen-Washington Nog steeds is in Engeland de re actie fel op het voorstel dat de Amerikaanse minister van defen sie Robert S. McNamara aan zijn Britse collega Peter Thorneycroft heeft gedaan om het program van de Skyboltraket te staken. Een woordvoerder van het Britse mi nisterie van defensie heeft gisteren ver klaard dat nog geen beslissing is geno men over de toekomst van de Skybolt en dat de besprekingen er over zullen worden voortgezet. De twee ministers zullen morgen en overmorgen de zitting van de N.A.V.O-raad in Parijs bijwo nen. Het Labour-parlementslid Emrys Hughes heeft ,het recht verzocht een wetsontwerp in te dienen dat de Amerikaanse Polaris-onderzeeboten de toegang tót de Schotse basis Ho ly Loch zou ontzeggen. Hoewel dit verzoek van Hughes door het Lager huis werd afgewezen met 177 tegen 34 stemmen, blijft de Britse wrok bestaan. Al twee jaar is de Britse verdedigingspolitiek op de Skybolt gebaseerd. Nadat de Britse ochtendbladen unaniem hadden verkondigd dat Engeland door Amerika in de steek wordt gelaten, meldde de Evening Standard uit Parijs dat daar in Britse diplomatieke kringen de indruk heerst dat de controverse om de Skybolt de Anglo-Amerikaanse be trekkingen ernstig zal schaden, tenzjj president Kennedy toeschietelijker is dan McNamara wanneer de president binnenkort op de Bahama-eilanden een ontmoeting heeft met premier Macmil- lan. Britten verslaan rebellen De opstand in het olierijke Britse protectoraat Broenei is praktisch onderdrukt. Regeringstroepen en krijgers van loyale stammen heb ben de rebellen uit hun laatste stel ling, de belangrijke oliestad Seria, verdreven en er 19 gijzelaars be vrijd, onder wie twee Nederlan ders. Ook zijn de rebellen verdre ven uit Limbang en Koeala Ba- leit. Er zijn nog enkele onbelangrijke plaat sen over waar de rebellen zich hebben verschanst, maar alles wijst erop, dat de opstand die zaterdag begon, zo goed als onderdrukt is. Een Britse woordvoerder in Singapore deelde mede, dat zeven Britse soldaten z-jn gesneuveld en 27 anderen gewond. Over de verliezen der rebellen is niets bekend. Sinds de .opstand vijf dagen geleden begon, vermoedelijk op instigatie van sjeik Azahari, leider van de Partai Raayat (volkspartij) zijn on- feveer 2000 man Britse troepen naar et sultanaat Broenei overgevlogen. Gijzelaars De laatste stelling in Seria die de re bellen moesten prijsgeven, was de po litiekazerne waar 19 Europeanen als gijzelaars werden vastgehouden. De bei de Nederlanders waren de 36-jarige pro- duktie-chemicus W. W. Bloemendal, en de 36-jarige boormeester G. Bomhoff. De val van Koeala Baleit werd in La- boean bekendgemaakt door Sir Nigel Poett, commandant van de Britse grond strijdkrachten in het Verre Oosten. Indonesië Hij zei met vrij grote zekerheid dat er „geen bewijzen" waren dat Indonesië bij de opstand betrokken was. Ruslan Abdulgani, de Indonesische minister van voorlichting, zei gisteren tot. Indonesi sche journalisten: „Het. is uw taak ge worden, het volk van Broenei te helpen Hun strijd voor onafhankelijkheid is even nobel als de taak die wij hadden tijdens onze gewapende opstand tegen de Nederlanders". De Centrale Kongolese regering heeft aan 17 landen een brief gestuurd waar in hun wordt verzocht onmiddellijk een embargo te stellen op de import van koper en kobalt uit de provincie Ka- tanga. Reeds had de secretaris-generaal der V.N., Thant een dergelijk verzoek ge daan aan de grootste koper- en kobalt- klanten van Katanga, teneinde de Ka- tangese president Tsjombe te dwingen zijn gebied te herenigen met de rest van Kongo. In de Dartmoor-gevangenis nabij Prince- town, in het zuidwesten van Engeland, zijn dezer dagen negentig gevangenen aan het muiten geslagen. Tijdens gevechten werden vijf gevangenisbeambten gewond. De op stand werd spoedig onderdrukt. Met de publieke verwachting rond het Sloeplan is het een opvallende zaak: zij is aan allerlei schommelingen onderhevig. Toen de eerste gegevens over dit project naar buiten kwamen was iedereen er door gegrepen, provin ciale staten, gemeenteraden, het pu bliek. En algemeen werd gevoeld dat hier dé kansen lagen voor Midden-Zee land. Er werd gepleit voor een groots opgezette propaganda, voor een forse aanpak en er ontstond zelfs een geprik kelde stemming toen in die begintijd het rijk een zekere reserve aan de dag le°r- de. Maar gelukkig kon die geïrriteerde sfeer verdwijnen toen onverwacht blees, dat de kaarten in Den Haag bijzonder goed lagen en dat de minister van Ver keer en Waterstaat bereid was aan de uitvoering van het plan mee te werken en de totstandkoming ervan te bespoe digen. In die dagen Heerste weer aller- wege Sloe-optimisme. Als we echter eerlijk zijn, moeten we toegeven dat van dit optimisme de laatste tijd niet zo heel erg veel meer over was. Zeker, aan de uitvoering van het project wordt hard gewerkt, maar ten aanzien van één zeer bepaald punt hoorde men (te) weinig positieve be richten, namelijk over de belangstelling van de industrie. Al de jaren van de „Sloe-strijd" was er slechts één trouwe kandidaat. „De Schelde" in Vlissingen, welk bedrijf reeds geruime tijd bezig is met de verwezenlijking van zijnplan nen. Maar verder: vage geruchten, geen vaste toezeggingen. Het gevolg? We noemden het reeds: het geloof in het Sloe scheen te tanen en het aanvankelijke rooskleurige toekomstbeeld maakte plaats voor enig pessimisme. Nog de ze week hoorden we tijdens een verga dering een voorzitter de opmerking ma ken: „Het Sloe? Ik moet net nog zien.". Maar ook hier blijkt weer, dat zij die geloven zich niet haasten: in het on langs verschenen verslag over het afde- lingsonderzoek van de provinciale be groting wordt meegedeeld, dat er wel degelijk diverse gegadigden zijn en dat met hen besprekingen worden gevoerd. Er wordt dus hard aan nieuwe vesti gingen gewerkt. De directie van 's werelds rykste goud mijn bij West Driefontein In de repu bliek Zuid-Afrika, heeft gisteravond be sloten geen reddingsactie te onderne men in de zinkput waar gistermorgen vroeg tenminste vijf mijnwerkers door een aardverschuiving in zjjn wegge spoeld. In totaal worden 29 Afrikaanse kompels vermist. Een woordvoerder van de Goldfields Mi ning Company verklaarde dat het fina le dodencijfer pas vandaag kon worden gegeven. „We kunnen alleen maar ho pen dat het aantal vermistèn zo hoog is omdat arbeiders zich van schrik nog niet hebben gemeld, zo zei hij. Volgens zegslieden van de mijndirëctie is het zeer onwaarschijnlijk dat iemand de val in het 40 meter diepe gat dat door de aardverschuiving was veroor zaakt zou hebben overleefd. Een onder grondse pijpleiding is door de massa vernield zodat momenteel miljoenen li ters water het gapende gat binnenstro men. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer besloot in haar vergadering van gisteren, door aanneming zonder hoofdelijke stemming van een desbetreffend wetsontwerp, tot verhoging van de kinderbijslagen, ingaande 1 janua ri 1963. De thans in de kinderbijslagwet voor loontrekkenden en in de kinderbijslag wet voor kleine zelfstandigen genoem de bedragen van 58,50 per kwaitaal voor het eerste kind en 63,96 per kwartaal voor het tweede kind worden respectievelijk 64,74 en 70.20. Op 1 'anuari 1963 treedt de algemene kinder bijslagwet in werking. Deze wet kent toe 63,96 per kwartaal voor een derde kind, 86,58 per kwartaal voor een zesde en elk volgend kind. Nog vóór deze bedragen zijn uitgekeerd worden ze door de aanneming van de wetswij ziging door de Tweede'Kamer 70,20 per kwartaal voor een derde kind, 95,94 voor een vierde en vijfde kind en 107,64 voor een zesde en elk vol- jgend kind. START REEDS IN JANUARI 1963 De Zeeuwse Landbouw Maat schappij en Zeeuwse Christelij ke Boeren- en Tuindersbond voeren momenteel besprekingen over de oprichting van een ge meenschappelijk grond-, pacht en taxatiebureau. Deze medede ling werd gedaan tijdens de woensdagmorgen in zaal „Julia na" te Goes gehouden algemene ledenvergadering van de Zeeuw se C.B.T.B. Naar wij nader ver nemen ligt het in de bedoeling, dat het Z.L.M.-C.B.T.B.-bureau reeds in januari 1963 met zijn werkzaamheden zal starten. Het grond-, pacht- en taxatiebu reau van de beide grote Zeeuwse landbouworganisaties zal wellicht worden geëxploiteerd door een in het leven te roepen stichting, waarin vertegenwoordigers van de Z.L.M. en de C.B.T.B. zitting zullen nemen. Dit soort bureaus van de Z.L.M. en de CJ3.T.B. dateren van vrij recente datum. Het grond-, pacht- en taxa tiebureau van de Z.L** - °ind 1961 in het leven °rc- -ttief hiervoor h"" - :v/cs- tie van de landbouwgrond de laatste jaren sterk in beweging was geko men: de kanaalverbreding in Zeeuwsch-Vlaanderen, de wegenaan leg op Noord-Beveland en rondom het Zuid-Sloe, de voortschrijdende in dustrialisatie en de steeds sneller op gang komende recreatie. Hieromheen speelden zoveel problemen, dat de Z.L.M. in 1961 besloot tot de oprich ting van een eigen bureau, dat de grond-, pacht- en taxatiezaken zou behartigen. Kort daarna is ook de Zeeuwse C.B.T.B. met een dergelijk bureau begonnen. Eén doel Inmiddels is gebleken, dat in tal van gevallen een gezamenlijk op treden gewenst is, orridat één ge meenschappelijk doel wordt nage streefd. Zowel bij de C.B.T.B. als bü de Z.L.M. is men de laatste maanden tot de overtuiging geko men, dat de toch al veelvuldig voorkomende samenwerking op het gebied van de grond- en pacht zaken in een definitievere vorm moet worden gegoten. Een en ander is voor de besturen van beide organisaties aanleiding geweest rond de tafel te gaan zitten, tenein de de oprichting van een gemeen schappelijk bureau te bewerkstelli gen. Hoewel de besprekingen nog gaande zijn, staat het nu reeds vrij wel vast, dat de beide Zeeuwse land bouworganisaties op dit gebied tot 100% samenwerking zullen komen. Het grond-, pacht- en taxatiebureau zal het eerste gemeenschappelijke bureau zijn van de Z.L.M. en C.B.T.B. In Zeeuwse landbouwkringen acht men het niet uitgesloten, dat de sa menwerking in het nieuw te stichten bureau het begin zal zijn van een inniger samenwerking tussen de Zeeuwse Landbonw Maatschappij en de Zeeuwse Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Op zichzelf bevatte deze mededeling weinig nieuws, maar er was één zin netje aan toegevoegd, dat dunkt ons ge schikt is om voor verdere opklaringen te zorgen. Dit stond er namelijk: „Ge- interesseerden hebben reeds maatrege len genomen voor de verkrijging van de rijksgoedkeuring voor de bouw." Wij geloven daaruit te mogen concluderen, dat sommige vestigingsplannen reeds in een ver gevorderd stadium zijn. En dat nu geeft opnieuw steun aan de ver wachting, dat het Sloeplan in de toe komst een belangrijke functie in Mid den-Zeeland zal vervullen. De inpoldering van het land van Saaftinge is de laatste jaren een vast onderwerp in deze provincie. Ook in de Staten wordt op uitvoering van de bedijking voortdurend aangedrongen en gedeputeerden hebben nu m augus tus een commissie (samen met het Landbouwschap) ingesteld, die dit pro bleem met zijn vele facetten zal bestu deren. Maar nu hebben bij het afde- - lingsonderzoek van de begroting ver schillende statenleden er op gewezen, dat deze inpoldering eigenlijk óók in E.E.G.-verband moet worden bekeken. En in dat geval kan niet worden ont kend, dat er géén behoefte is aan uit breiding van het areaal landbouwgron den. Vermoedelijk zo betoogden zij zal daarom uit dien hoofde géén plei dooi voor inpoldering kunnen worden gevoerd! Dat is inderdaad een argu ment, waar men moeilijk omheen kan en daarom juist waren wij bijzonder be nieuwd naar de mening van Ged. Sta ten over dit punt'. Maar het college zwijgt er in het antwoord over in alle talen. Vermoedelijk wil het liever maar eens afwachten wat de commissie daar over zal zeggen. In ieder geval zal die dit argument zeker in haar beschouwin gen moeten opnemen, want anders is het rapport bij voorbaat al bestemd voor de ministeriële archiefkast. „SNERT-ACTIE" IN ZWOLLE In de Prinses Margrietkazerne en de Willem de Zwijgerkazerne te Wezep, de legerplaats 't Harde te Oldebroek eri in de legerplaatsen te Nunspeet en Ermelo zal on geveer 23.000 liter originele mili taire erwtensoep worden gekookt, die woensdag 19 dec. in Zwolle zal worden verkocht ten bate van een liefdadigheidsactie. De actie heeft tot doel 25.000 bijeen te brengen die nodig zijn voor de financiering van een bin nenkort gereedkomend polikli nisch dagverblijf voor hulp aan spastische kinderen. Voor het goede doel is van alle kanten hulp aangeboden. Zo zul len de militairen vrijwillig de soep koken. De gamellen hier voor zijn gratis door het minis terie van landbouw en visserij ter beschikking gesteld. De Zwolse zuivelfabrieken alsmede een vleesgroothandel hebben hun ge hele wagenpark ter beschikking gesteld voor het vervoer van de soep naar de consumenten. De slagers, groente- en fruithandela ren en kruideniers in Zwolle heb ben alle ingrediënten voor de soep gratis geleverd. Alle Zwol se drukkerspatroons hebben zich bereid verklaard het benodigde drukwerk zonder kosten te ver zorgen, terwijl de melkslijters van Zwolle 100 man zullen afstaan die woensdag 19 december de soep bij hun melkklanten zullen „slij ten". Voorts zullen de acht muziek korpsen van Zwolle de avond te voren, 18 december, rondgangen door de stad maken met span doeken met het opschrift „mor gen snert", zodat de bevolking tijdig aan deactie wordt herin- 0 Sinds de Cubaanse regering tot nationali satie van kleding-, schoenen-, textiel- en ijzerwnrenbedrijven overging, zijn een be drag van ruim 250.000pesos en onwettig in bewaring gehouden goederen ter waarde van enkele miljoenen pesos in handen van de overheid overgegaan. De nationalisatie heeft 5500 ondernemingen getroffen. De parlementsfractie van de Westduitse Sociaal-Democraten (S.P.D.) heeft Erich Ol- lenhauer tot fractievoorzitter herkozen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1