PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT STRAUSS ALS MINISTER AFGETREDEN Ook Den Haag verwacht spoedig herstel van diplomatiek contact Chinezen begonnen terugtocht Benoeming van Thant is erdoor BET0NMUUR GROEIT OP STAVENISSER HAVENDIJKEN Beslissing werd door C.S.U. bekendgemaakt De paus maakt het heter „Carré" jubileert Na bezoek Rolz. Bennett „Reeds bepaalde stappen gedaan GEEN VERMAAK OP 8 DECEMBER Vandaag... Van der Putten niet vervolgd Respect Historie Schrik van Scholten Dorp weet zich tien jaar na de ramp veilig achter een behouden haven DUIZEND DOLLAR BELONING VOOR OPSPORING VAN „NINA" 205e jaargang - no. 284 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: P. van de Velde, P. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W.Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.franco per post 8,25 p. kw. Losse Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 Cb.g.g. red. 2078/3169. adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b. g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. J™, 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094, Adv.pr. 27 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,-. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct. p. regel (min. 1,25). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. 15 ct. Bureaus: Vllssingen: Terneuzen: red. tel. 2116, adm. tel. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Zaterdag 1 dec. 1962 Zuiddorpse raad was geen raad Pagina 2 OPVOLGING NOG PUNT VAN OVERLEG Een beeld van de werkzaamheden in de Nieuwe Kerk in Delft, waar rond de ingang van de vorstelijke grafkelder de vloer van graf stenen gelijkgemaakt wordt voor de komende begrafenis De Westduitse minister van defensie Franz Josef Strauss heeft gisteren zijn functie neergelegd en aangekondigd, dat hij geen zit ting zal nemen in het nieuwe kabinet dat bondskanselier Adenauer bezig is te vormen. Strauss heeft hiermee de weg vrijgemaakt voor een. spoedig herstel van de coalitieregering van Christen-Demo craten en Liberalen, die de Liberalen verbraken vanwege Strauss' aandeel in de Spiegelaffaire. Een liberale woordvoerder in Bonn begroette het besluit van Strauss met grote voldoening en zei, dat de vorming van een nieuw kabinet hierdoor aanzienlijk vergemakke lijkt wordt. De beslissing van de omstreden minister werd in Miin- chen bekendgemaakt door de C.S. U., de Beierse zusterpartij van Adenauers C.D.U. „Na de gebeurtenissen van de laatste weken en vooral door de houding van de Vrije Demokratische Partij, die door de Beierse bevolking afgelopen zondag op duidelijke wijze werd veroordeeld, kan de heer Strauss geen zitting meer ne men in dr. Adenauers nieuwe kabinet: aldus de verklaring van de C.S.U. In Bonn gaf de C.D.U. later een ver klaring uit, waarin gezegd werd dat Strauss zijn besluit nam „ondanks het feit, dat de onverantwoorde aan vallen op hem op krachtige en on miskenbare wijze werden afgewezen in de Beierse verkiezingen", waarin Strauss' C.S.U. winst boekte en de liberalen verliezen leden, en dat het „zeker geen gemakkelijk besluit' was voor Strauss en voor de C.S.U.- C.D.U., die het nu zal moeten doen zonder „het opmerkelijk talent en de grote ervaring" van de aftredende minister. In een radio-interview zei Strauss later, dat hij zich heeft teruggetrokken, om dat dat het beste was wat hij onder de gegeven omstandigheden kon doen. Ade nauers besprekingen met de liberalen zullen volgens hem nu vooral handelen over de vraag, wie hem moet opvolgen. Sinds de bondskanselier begin deze week besloot Strauss te laten vallen, heeft hij vier keer een onderhoud gehad met de minister van huisvesting Paul Luecke om hem de post op defensie aan te bie den. Luecke wil echter blijven waar hij De liberalen zouden, naar het schijnt, defensie het liefst in handen zien van de 54-jarige Hermann-Josef Dufhues, na Adenauer de tweede in de C.D.U. Dufhues zou dan zyn functie van dage lijks voorzitter van de C.D.U. moeten opgeven. Als andere kandidaten worden genoemd de premiers van Sleeswijk- Holstein en Baden-Wurtemberg, Kai Uwe van Hassel en Kurt Gerorg Kie- singer. In Bonn verwacht men, dat Adenauer alle andere ministers uit het oude kabi net zal handhaven. De gezondheidstoestand van paus Jo annes, van wie, zoals gemeld in een officiële mededeling gezegd is, dat hij aan maagstoornis en bloedarmoede leed, gaat vooruit en de voorgeschreven me dische behandeling en het dket leveren het verwachte resultaat op. Dit is gisteren in een ten Vaticane uitgegeven communiqué meegedeeld. De paus was donderdagmiddag en gister ochtend enige tijd uit bed geweest en had zich met zaken van het bestuur der Kerk beziggehouden. Naar nader ver luidde was hij ook gisteren na de mid dag weer opgestaan. HET INSTITUUT „Carré" in Amsterdam bestaat 75 jaar. Een instituut mogen we „Carré" be paald wel noemen, een instelling met .een kleurrijke geschiedenis, waard om gememoreerd te wor den bij dit jubileum. Het gebeurt iu een artikel op pagina 11. Dit twintig pagina's tellende num mer omvat onder meer: Pagina 2: Notaris in arrest. Vlis- singse boulevardplannen mochten niet in raadsdiscussie. Zuiddorpe zonder bestuur. Pagina 3: Weer justitiële actie tegen studenten. Brugse vissers niet naar Britse wateren. Pagina 5: Kerkdiensten. Pagina 6: Kroniek van Zwin tot Zijpe, feuilleton en Amsterdamse Beurs. Pagina 7; Geschenkenregen voor „Kmderzorg" en „Zonneveld" en in het zaterdagnummer Pagina 11: „Carré" jubileert en een verhaal over de coureur Do nald Campbell, die op de zout- idakten van Australië zal probe ren het wereldsnelheidsrecord te verbeteren. Pagina 12: Zigzag-jeugdpagina met een reportage over het werk van de verpleegsters in het zee hospitium Zonnevelden het een en ander over een spontane „lift- actie" van Vlissingse h.t.s.'ers voor „Open het Dorp". Pagina 13: Hans Warren be spreekt de nieuwste romanproeve van de dichter Hans Andreus; Tien jaar Pantomime en „Hef piiikje van de pocketboeken". Pagina 15: „Suiker", van biet tot korrel in beeld in onze wekelijkse fotoreportage; radio- en t.v.-ar- tilcel over „Open het Dorp" en de puzzel. Pagina 17: Kerken en Maatschap pij" over oecumene, katholiciteit en eenheid. Opv olging De minister van binnenlandse zaken heeft aan de commissarissen der ko ningin in de provincies namens de re gering verzocht te bevorderen dat in hun provincie op zaterdag 8 december, de dag van de plechtige bijzetting van het stoffelijk overschot van prinses Wil- helmina te Delft: a. alle toneelvoorstel lingen en andere openbare vermakelijk heden achterwege blijven; b. in restau rants e.d. alleen muziek ten gehore wordt gebracht afkomstig van een van de zenders van radio Hilversum en uit sluitend Nederlandse televisie-uitzendin gen worden doorgegeven; c. sportwed strijden geen doorgang vinden. (Van onze Haagse redactie) Het lijkt nu wel zeker dat de diplo matieke betrekkingen tussen Ne derland en Indonesië op korte ter mijn, mogelijk komende week, zul len worden hersteld. De Guatemalaan Rolz Bennett, die en kele maanden als waarnemend bestuur der van de Verenigde Naties over Nieuw -Guinea heeft geregeerd en op terugweg naar New York Den Haag heeft aange- Radio Peking heeft gisteravond bericht, dat de Chinese troepen in het Indiase grensgebied te midder nacht begonnen zijn zich terug te trekken tot op twintig kilometer van de stellingen die zij innamen op 7 november 1959. Deze mededeling, dat de terugtocht reeds begonnen was, werd gedaan in een nieuwsuitzending in het Japans. In een uitzending die dadelijk daarop volgde werd geen verleden t|jd meer gebruikt en slechts de eerder gedane aankondi ging herhaald, dat de troepen te mid dernacht aan dc terugtocht zouden be ginnen. VIER MIJNWERKERS BIJ LUIK IN MIJN GEDOOD Vier mynwerkers zjjn gisteren om het leven gekomen bH een overstrominf een mjjn in de Belgische plaats ratte, nabjj Luik. i, zei gisterochtend voor zijn vertrek uit Nederland, dat hij zeer optimistisch is inzake een spoedig herstel der diplo matieke betrekkingen en dat „reeds be paalde stappen zijn gedaan". Van Ne derlandse zijde wordt dat optimisme thans gedeeld. In het kader van de, onder auspiciën van de waarnemend secretaris-gene raal van de Verenigde Naties, Thant, plaatsvindende besprekingen over het herstel der betrekkingen tussen Ne derland en Indonesië, is het belang rijk dat de heer Rolz Bennett ver klaarde, „dat geen der partijen voor waarden heeft gesteld voor het her stel van het diplomatieke contact". Zoals bekend zijn in Indonesië stemmen opgegaan om het herstel van het diplo matieke verkeer te verbinden aan een vervroegde overdracht van het V.N.- bestuur over Nieuw-Guinea, terwijl ook stemmen zijn gehoord die schadevergoe ding eisten voor de militaire kosten die Indonesië hoeft gehad voor de „bevrij ding" van West-Irian. Aangenomen moet worden dat het aan de interventies van Thant en zijn ver tegenwoordigers te danken is dat deze stemmen niet het officiële niveau heb ben bereikt. Iets kouier met zon De afgelopen week is zeer somber gebleven, maar vrijdag drong drogere en koudere lucht binnen en verdween de bewolking groten deels. Het weekeinde wordt be paald door een hoge-drukgebied waarin vrij rustig, maar wat kou der weer voorkomt met een noor delijke luchtstroming. De buienkaans neemt weer af; de temperatuur blijft enkele gra den lager met in een gebied iets verder van de kust een kans op lichte vorst en enkele mistvelden in de morgenuren. Al met al een gunstig begin van de wintermaand december, die vandaag heel wat zonniger van start gaat dan de sombere novembermaand zich heeft .gedragen. In de Bilt kwam het aantal uren zon in november maar iets boven de record-som berste november van 1938 uit, toen de zon 22 tegen normaal ruim 50 uren scheen. is het 300 jaar geleden, dat de befaamde Engelse dagboek schrijver Saumue Pepys voor het. eerst zag schaatsenrijden. Deze sport was door Karei II, die vele jaren in Nederland in balling schap had vertoefd, van ons land in Engeland ingevoerd. MORGEN is het 20 jaar geleden, dat de (in 1954 overleden) Italiaanse natuurkundige prof. Enrico Fer mi in een door hemzelf ontworpen kernreactor onder het sportter rein van de universiteit te Chica go de eerste kernsplitsing tot stand bracht. SECRETARIS-GENERAAL V.N. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Bir maan Thant gisteren benoemd tot secretaris-generaal van de V.N. Zijn ambtsperiode zal duren tot 3 november 1966. De algemene vergadering sloot zich aan bij het advies van de veiligheidsraad om de rustige Birmaanse diplomaat, die het werk van Dag Hammerskjöld vorig jaar na diens dood voorlopig overnam, nu aan te stellen voor een volle ambtspe riode. Zijn benoeming door de algemene vergadering stond vast, nadat Amerika en Rusland daarover eerst overeenstem ming hadden bereikt. De Russische afgevaardigde merkte op, dat hij voor zou stemmen met het oog op de „bestaande omstandigheden" in de wereld. Hij gaf daarmee te kennen, dat Rusland zijn troikaplan, om de da gelijkse leiding van de wereldorganisatie toe te vertrouwen aan een driemanschap nog niet heeft opgegeven en het over vier jaar waarschijnlijk opnieuw aan de orde zal stellen. Thant was de enige kandidaat. Naar wij vernemen zal geen strafvervol ging worden ingesteld tegen de door de 53-jarige adjudant van de koninklijke luchtmacht H. B. Pietersen van smaad en aantasting van eer en goede naam beschuldigde ex-defensie-ambtenaar F. H. van der Putten uit Bussum. Dit heeft de Amsterdamse officier van justitie, mr. J. F. Hartsuiker, schriftelijk mede gedeeld aan de heren Pietersen en Van der Putten. Volgens mr. Hartsuiker is uit het in zijn opdracht door de rijksrecherche in gestelde uitvoerige onderzoek niet ge bleken dat de heer Van der Putten de bron is van het in de openbaarheid ko men van een uit 1950 daterend memo randum van kapitein b.d. H. D. Rijhiner (ridder Militaire Willemsorde), waaruit zou blijken dat adjudant Pietersen zich in het voormalige Nederlands-Indië heeft schuldig gemaakt aan enkele moorden, rampokpartijen en collaboratie met de vijand. Vrijdag heeft premier De_ Quay de heer J. Rolz Bennetdie waar nemend bestuurder van de V.N. op Nieuw-Guinea is geweest, in zijn kabinet in Den Haag ontvan gen. Bietenschippers weten het nu zeker.... De uitspraak van rector en i der Amsterdamse universiteit over de ontgroeningsexcessen bekend ge worden onder de naam „Dachautje- spelen" betekent naar buiten een voorlopig einde van een opvallende zaak. Er is een duidelijk oordeel geformuleerd, dat zonder enige twijfel in brede kring met voldoening zal zijn ontvangen, mee meer voldoening in ieder geval dan de uitspraak, waartoe de studenten destijds zelf waren gekomen. Professor Kok, de rector-magnificus, heeft in een toelich ting erop gewezen, dat nu moet worden gestreefd naar een soort „heropvoe- ling" bij het corps; men zal zich zo _ei hij opnieuw moeten bezinnen op „intermenselijke verhoudingen". Dat komt erop neer dat men zich in de studentenmaatschappij ervan bewust moet worden, dat onze samenleving pas dan volwassen is als er bij de leden respect voor de ander, voor de mede mens bestaat. Aan dat respect op het niveau van het samen mens-zijn ont breekt overigens óók buiten de stu dentenwereld nog wel het een en an der. Het is te hopen, dat de betrokkenen niet door de thans terecht toegepaste sancties zullen inzien, dat hun houding volstrekt fout was, maar dat zij reeds uit eigen inzicht tot de conclusie waren gekomen, dat hun optreden on-mense- lijk was. Indien dit inzicht ontbreekt, dan is het zelfs de vraag of een „her opvoeding" tot enig resultaat zal leiden. In Terneuzen is een vereniging opge richt, die tot doel heeft de belang- stélling voor de historie van de stad levendig te houden. Een lofwaardig ini tiatief! Wanneer men deze vitale plaats aan de Westerschelde bezoekt, komt men steeds meer onder de indruk van de dynamische groeikracht, van de gro te veranderingen en van de forse aan pak, die hier wordt nagestreefd. Maar een dergelijke' ontwikkeling brengt met zich mee, dat veel verloren gaat, dat tot dusver voor de stad en omgeving type rend was. Men denke slechts aan de kanaalwerken: ook stedebouwkundig zijn zij van vérstrekkende betekenis. Maar in de roes van alledag wordt wel eens vergeten, dat de spijt over. hetgeen verloren móét gaan, té vaak pas komt als het te laat is. De provincie Zeeland heeft zich dat al jaren geleden gereali seerd, toen het Deltaplan nog maar juist op gang was gekomen. Gesticht is toen het Documentatiecentrum, dat aan de provinciale biblio theek is verbonden en dat systematisch al les in woord en beeld bijhoudt wat in dit gewest verandert. In Terneuzen is dus nu daartoe een vereni ging opgericht: het belang van dit ini tiatief behoort naar waarde te worden geschat, ook.door het gemeentebestuur. Indien de vereniging erin slaagt haar werk verantwoord op te zetten en dat is een vereiste, wil men niet in overigens goedwillend bedoeld amateu risme verzeilen dan is er alle reden voor de lokale overheid dit initiatief waar mogelijk te steunen. Naar aanleiding van de actie „Open het Dorp" hebben wij er deze week op gewezen, dat de televisie een niet te onderschatten machtsfactor in Neder land is geworden. En men zal het met ons eens zijn; de verantwoordelijkheid van diegenen, die dit medium in handen hebben, is wel bijzonder groot. Wij kan nen ons voorstellen, dat staatssecretaris Scholten er maandag en dinsdag zelf van is geschrokken, namelijk in verband met zijn memorie over de commerciële televisie. In deze memorie heeft hij erop gewezen, dat de overheid gelet op de effecten, die het medium door zijn direct-visuele werking teweeg kan bren gen geen neutrale houding kan aan nemen bij een eventuele concessieverle ning. Maar toch wilde hij niet zover gaan, dat hij op grond van die effecten de reclame van het beeldscherm meent te moeten weren. De actie „Open het Dorp" echter is er een bewijs voor, dat nog bij lange na niet vaststaat hoe groot en hoe ingrijpend de. invloed is, die met de t.v. kan worden uitgeoefend. In ieder geval aanzienlijk groter dan men ver moedde. Het is mede op grond van de volstrekt onvolledige kennis van zaken, zo geloven wij, dat niet zonder meer kan worden toegestaan dat de commercie zich van de televisie meester maakt. Vermoedelijk zullen de twijfelaars in de Tweede Kamer het met deze opvatting na maandag en dinsdag wel eens zijn. Daarom zou het succes van Mies wel eens de schrik van Scholten kunnen zijn. Stavenisse: een betonmuur en een behouden haven. e (Foto P.Z.C.) DE BIETENSCHIPPERS in de haven van Stavenisse weten het nu zeker: ze kunnen volgend jaar terugkomen! Het langgerekte, smalle kanaal naar het Keeten zal niet met een dam worden afge sloten. Jaren achtereen hebben ze na de ramp van 1953 in de mod derige campagne telkens weer gedacht: „Het kon wel eens de laat ste keer zijn dit vrachtje uit Stavenisse. „Het wachten was immers alleen op de concessie van de kroon aan het waterschap. De zwakke plaats, die de haven met zijn lage dijken in de Thoolse zeewering vormde, zou worden opgeheven door een dam aan de monding. Maar nu anno 1962 zien de bietenschippers sinds een maand plotseling een „betonnen ontkenning" van hun bange vermoeden. Op de noordelijke havendijk groeit in strak tempo een wand van betonelementen in de richting van het dorp. Stavenisse houdt z|jn haven. Begin augustus kwam plotseling de gun stige wending in deze slepende kwestie. Het waterschap Tholen had de voorwaarden voor afsluiting van de haven ontvangen. Het bestuur schrok ervan. En mede met het oog op de grote toekomst voor de wa tersport op de Oosterschelde, ook voor Stavenisse, werd besloten de haven open te houden en te beveili gen met een damwand. Aanvankelijk werd gedacht aan tro pisch hardhout, maar later bleek een systeem van betonelementen belang rijk goedkoper: 208.400. De helft daarvan komt voor rekening van de gemeente, die op het ogenblik met spaning wacht op een beslissing over rijkssubsidie, maar buitendien ook al les voor het behoud van de haven over heeft. Zo wordt er dus nog geheel onver wacht gewerkt aan een beveiliging van de zeewering, zoals de bevol king van Stavenisse dat steeds heeft gehoopt. Tien jaar nadat op 1 fe bruari 1953 de ramp in het dorp on genadig toesloeg zullen de havendij- ken tot ruim 6 meter N.AP. zijn verhoogd. Het gemeentebestuur, de bejaarden in hun nieuwe sociëteit in het voormalige raadhuis, de mid denstanders en de schippers zij kunnen hun ogen bijna niet gelo ven, wanneer zy over de haven tu ren en in de verte een dragline met betonbakken op de havendijk bezig Tot een derde Het werk aan de verzwaring van de Stavenisser havendijken is op het ogenblik bijna tot op eenderde ge vorderd. De mannen van de Neder landse Heide Maatschappij zijn vori ge maand begonnen met een ver zwaring van de teen van de dijk aan de laagwaterlijn. In totaal tweedui zend ton m|jnsteen werd in dit on derdeel van het totale karwei ver- werkt. Daarna begon het ploegje werklieden te manipuleren met de zogenaamde ,,Haringman"-bakken, die ongeveer IS kubieke meter in houd hebben. Momenteel z|jn er 250 geplaatst. Begonnen werd aan het noordelijke havenhoofd. Gestaag „wandelt" de betonmuur nu in de richting van het dorp. Omdat de dijk op sommige plaatsen nogal on gelijk is, wordt do kruin tot hoog stens 20 centimeter afgegraven, tot dat de bakken er waterpas bovenop kunnen worden gezet. In totaal zal de dragline elfhonderd maal zo'n betonbak van de aanvoer- plaats naar de kruin van de dijk la ten zweven. Niet overal heeft men elementen van een meter hoogte no dig. Dichter in de richting van de havenkom is de bestaande djjk iets hoger, zodat hier kan worden vol staan met bakken van 80 centimeter hoogte. Aan de overkant, op de zui delijke kanaaldijk is een betonwand van zestig centimeter voldoende. De bakken worden opgevuld met klei, ontgraven aan een perceel bouwland in de omgeving. Daarop komt een laag van tien centimeter grind en om inwatering te voorko men wordt de inhoud van de bakken afgesloten met een teeremulsie. Te gelijk wordt op deze manier een egaal voetpad van een meter breed geschapen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling, dat het werk rond nieuwjaar zou kunnen worden opgeleverd. Maar de uitvoerders het werk krijgt zijn beslag onder supervisie van het wa terschap „Tholen" zijn afhankelijk van het tempo, waarin de betonele menten kunnen worden afgeleverd in Goes. Tegelyk met de verhoging en ver zwaring van de Stavenisser haven- dijken is ook in het centrum van het dorp begonnen aan een karwei, dat hiermee nauw verband houdt. De coupures in de Stoofdijk, die bij springtij worden afgesloten met vloedplanken, worden elk 75 centi meter verhoogd. Het gaat hier om de betonnen houders van de vloed planken op de Oosthavendijk. de Westhavendijk en de Molendijk. Bij de molen zal een geheel nieuwe con structie worden gestort. Stavenisse volgt de vorderingen in de havenwerken nauwgezet. Een reeks van jaren heeft het geduurd, eer een beslissing over de verbinding met het open wa ter van het dorp kon worden ge nomen. Veel sneller dan de onder handelingen hebben geduurd wordt de oplossing gerealiseerd. Het lot van afsluiting, dat de ha vens van Sint-Maartsendijk en Scherpenisse na de indijking van de „Pluimpot" was beschoren, is Stavenisse gepasseerd. Tien jaar na de ramp zal het dorp zich vei lig weten achter een behouden. haven De Amerikaanse kustwacht heeft medegedeeld dat een marine vliegtuig een zeilboot heeft waargenomen waarvan men aan neemt dat het de vermiste „Nina" is, het duplicaat van een van Columbus' schepen waarmee hij in 1492 Amerika be reikte. Een woordvoerder deelde mee dat het vliegtuig een schip had gezien met een rood kruis in het grootzeil en een kruis met een schild in een ander zeil. Het schip ploegde zich door de „vrije kalmezee" op een afstand van ongeveer 1200 kilometer ten oosten van Puerto Rico. Een Amerikaanse auto-onderneming heeft een beloning van 1000 dollar in het vooruitzicht gesteld aan degene die als eerste informatie kan geven over de toestand van het schip.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1