INDIA EN PAKISTAN ZULLEN AFFAIRE KASJMIR BESPREKEN Route van koninklijke rouwstoet naar Delft Nieuwe plannen voor behoud van Middelburgse aude panden Westen waarschuwde voor Peking-China Mende wilde niet met Strauss dineren Resultaat van Anglo-Amerikaanse bemiddeling Verslag van de begrafenis via radio en t.v. Nieuwe arrestatie in „SpiegeF'-zaak Prinses Alexandra van Kent heeft zich verloofd Vertrek uit Den Haag om negen uur SS Tekenen van de condoleance-registers WH ViliirlSVilSt NAAR SCHATTING 18 MILJOEN BINNEN WOR ACTIE „HET DORP Vanavond begint de grote tellerij Op zondag wordt niet gevlagd Kamer zet werk normaal voort Adenauer begon overleg met F.D.P. Weer telefoneren met Indonesië Twee mannen in de Kralingse plassen verdronken 205e jaargang - no. 283 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN én «1 Yose A, J de Pagter. Hoofdredactie: W.Leertouwer en G. A. de Kok. 0 Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. 0 Bureaus: Vlissmgen. 5??1 ad,v- 3647/3643): Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: red. tel. 2116, adm. tel. 2911, Zierikzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094. 0 Adv.pr. 27 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,-. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct. p. regel (min. 1,25). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Vrijdag 30 nov. 1962 „Dachautje spelen": studenten geschorst Pagina 3 President Ajoeb Khan van Pakistan en premier Nehroe van India zijn het eens geworden dat opnieuw dient te worden gepoogd de geschillen tussen de twee landen over Kasjmir en andere kwesties op te lossen, zo is in een gemeenschappelijk communiqué bekend gemaakt. Dit communiqué, ondertekend door de twee regeringsleiders, is gelijktijdig in de hoofdsteden Rawalpindi en Nieuw Delhi uitge geven. Er wordt in gezegd dat het doel van de nieuwe poging om de geschillen op te lossen zou zijn India en Pakistan in staat te stellen in vrede en vriendschap naast elkaar te leven. In New Delhi, werd uit welinge lichte bron vernomen dat het ak koord een resultaat was van An- glo-Amerikaanse bemiddeling. De Britse minister voor het ge menebest Duncan Sandys vloog gisteren van Rawalpindi naar New Delhi, kennelijk met Ajoebs ak koord voor het communiqué. Gis teren nog keerde Sandys per vlieg tuig naar Rawalpindi terug. Eervolle regeling In het gemeenschappelijk communiqué wordt verteld, dat de twee regerings hoofden hebben besloten binnenkort be sprekingen te beginnen, met het doel een eervolle en billijke regeling te be reiken. „Deze besprekingen zullen aan vankelijk worden gevoerd op ministe rieel peil. In het passend stadium, zullen directe besprekingen worden gehouden tussen de heer Nehroe en president Ajoeb". aldus het communiqué. Westelijke waarnemers in New Delhi spreken de hoop uit dat beter betrek kingen tussen India en Pakistan de in vloed van het westen zal versterken in Zuid-Azië, waar communistisch China nu een minder gemakkelijke entree aan zijn zuidelijke flank zal krijgen. Problemen Er moet echter nog wel zo het een en ander gebeuren vooralle plooien tus sen India en Pakistan zijn glad gestre ken, Na Kasjmir, is er het grote pro- (Van een onzer verslaggevers) De reportage van de uitvaart van prinses Wilhelmina is aangeboden aan de in Eurovisie samenwerken de landen. Antwoorden hierop zijn nog niet ontvangen. In verband met het tijdstip van de uit vaart zal het de K.R.O. mogelijk zjjn, nog een belangrijk deel van de sluiting van de eerste fase van het Vaticaanse concilie via radio en t.v. te verslaan. Het is de bedoeling van de K.R.O. om een rechtstreekse radiouitzending te verzorgen van de plechtigheden, die om 9 uur 's morgens in de St.-Pieter te Ro me beginnen. Dit verslag zal dan wor den onderbroken voor de reportage van de begrafenis in Delft. Zo mogelijk volgt nierop weer een verslag over het concilie. Lukt dit niet, dan wordt later een montage hiervan gegeven, De K.R.O. overweegt ook op soortgelijke wijze nog zoveel mogelijk van de tele visie-reportages uit Rome op het scherm te brengen te beginnen met een direct verslag uit de St.-Pieter tot het moment, dat op Nederland wordt overgeschakeld. Ofschoon het vermoe delijk niet mogeHjk zal zijn. na de t.v.- reportage uit Delft weer op Rome over te schakelen, zal men hiertoe niettemin eventueel via Milaan pogingen in het werk stellen. Het federaal parket in Karlsruhe heeft meegedeeld, dat een kolonel van het Westduitse leger onder verdenking van verraad is gearres teerd. in verband met de publika- tie van defensiegeheimen in het weekblad „Der Spiegel". Dit is de tweede kolonel die in verband met deze zaak in arrest werd gesteld. Zijn naam werd niet bekendgemaakt. Alleen werd gezegd, dat hij werkzaam was op het ministerie van defensie. Drie weken geleden werd kolonel Wicht, verbonden aan de Westduitse geheime dienst, op gelijke gronden gearresteerd. Behalve deze twee hoofdofficieren be vinden zich de uitgever van „Der Spie gel", Rudolf Augstein en drie leden van diens staf in voorarrest. Wim-Sonneveldskow op sinterklaasavond gaat door Van maandag a.s. af zullen de radio- en t.v.-programma's weer worden uit gezonden zoals deze normaal gepland waren. Zulks tot en met donderdag. Dit betekent dat o.a. de Wim-Sonneveld- show op sinterklaasavond normaal zal worden uitgezonden. Over de program ma's op vrijdag en zaterdag wordt nog beraad gevoerd. bleem van de verdeling van het water Kasjmir is al bijna 15 jaar een bijzqnder emotionele aangelegenheid voor beide landen. De leider van de Britse militaire dele gatie, de chef van de imperiale gene rale staf sir Richard Hull heeft, naar verluidt, de leiders van India en Paki stan met klem gewezen op de Anglo- Amerikaanse mening dat het onmogelijk zou zijn het gehele Indiase subcontinent De Nieuive Kerk in Delft., waar prinses Wilhelmina haar laatste rustplaats zal vinden. En meer speciaal zou Ajoeb zijn gewaarschuwd dat Oost-Pakistan onverdedigbaar zou zijn als Assam de Chinezen in handen zou vallen. In Londen is gisteravond officieel de verloving bekendgemaakt, van prinses Alexandra van Kent met Angus Ogilvy, de tweede zoon van de graaf en gravin van Airlie. Ogilvy is een bekend Lon- dens zakenman. Zijn vader, de twaalfde graaf van Airlie, is sinds 1937 hofdïgni- taris. De verloofden kennen elkaar al acht jaar. MEISJE VERDRONKEN De 6-jarige Clara Tillema uit Hellevoet- sluis is gistermiddag omstreeks half vijf door nog onbekende oorzaak in de Industriehaven gevallen en verdronken. DIENST BEGINT OM ELF UUR (Van onze Haagse redactie) De plechtige uitvaart van het aardse lichaam van prinses Wil helmina, dat acht december om streeks het middaguur als konin gin Wilhelmina der Nederlanden zal worden bijgezet in de grafkel der der Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft, zal naar thans mag worden aangenomen, zaterdag morgen om omstreeks negen uur in het paleis Lange Voorhout in Den Haag beginnen. In de witte lijkkoets van het koninklijk staldepartement waarin in 1934 konin gin-moeder Emma en prins Hendrik naar hun laatste rustplaats zijn ge bracht, zal de eiken kist met eenvoudig bronzen beslag, waarin koningin Wilhel mina zoals zij na haar verscheiden weer worden genoemd, ter ruste is ge- ..0_, door acht paarden langs de tradi tionele koninklijke weg naar Delft wor- den gebracht. De paarden en de koets zelf zullen gehuld zijn in witte wade waarvan de vervaardiging inmiddels ter hand is genomen. Van het paleis Lange Voorhout rijdt de koets, die zal worden gevolgd door een koets waarin een groot deel van de bloemstukken wordt meege voerd, en een aantal volgrijtuigen met hofdignitarissen langs de lange zijde van het Lange Voorhout naar de Kneu terdijk. 7599 militairen Vandaar gaat de stoet die zal wor den begeleid door naar schatting ruim 1500 militairen van de drie on derdelen van de krijgsmacht, over Hofweg, Spui, Zieken, Rijswijkse- plein, Rijswijkseweg, en de Haagweg in Rijswijk stapvoets in de richting Delft. Het is nog niet zeker of na het verlaten van Rijswijk de stoet over rijksweg 13 zal gaan of dat langs de Vliet naar Delft zal worden gereden. In Delft zal over het Noordeinde, Oude Delft, Westzijde Nieuwstraat en Cama- retten naar het voorplein voor de Nieu we Kerk worden gereden, waar de koets met het stoffelijk overschot van de over leden koningin omstreeks elf uur in de morgen zal aankomen. In bevoegde kringen werd gisteravond verklaard dat mag worden aangenomen, dat evenals dat in 1934 het geval was, de leden van de koninklijke familie en de door het Hof genode gasten, de koets met het stoffelijk overschot niet zullen volgen. Koningin, prins, prinsessen en de genodigden zullen, nadat de plechtige stoet van het Voorhout op de Kneuter dijk is gearriveerd, van het paleis Lange Voorhout via een andere route in vele auto's naar Delft rijden. Andere route Op het plein voor de kerk zullen tegen elf uur de leden van de ko ninklijke familie de komst van de koets met het stoffelijk overschot afwachten. Achter de kist zullen de koningin, de prins en de prinsessen de kerk betreden, waar vervolgens de voorbereidingen zullen worden ge troffen voor het begin van de uit- vaartdienst- tegenstelling tot het aanvankelijk voornemen om slechts op donderdag 6 en vrijdag 7 december gelegenheid te geven voor een défilé langs de baar, die zal worden geplaatst in de tot chapelle ardente ingerichte hal van het paleis Lange Voorhout, is besloten reeds woensdag 5 december belangstellenden gelegenheid te geven afscheid te nemen van de geliefde overledene. Het aanvangsuur van het afscheidsdefi- lé is vervroegd van 10 naar 9 uur. Om 16 uur zullen iedere dag de deuren van het paleis worden gesloten. In Delft zijn inmiddels de voorberei dingen voor de bijzetting sinds gister morgen in volle gang. Er worden tal rijke voorzieningen getroffen waardoor het vermoedelijk mogelijk zal worden omstreeks 2000 gasten in de Nieuwe Kerk plaats te bieden. Het vraagstuk van het welvaartsvast pensioen is in Nederland plotseling wat actueler geworden door bepaalde plannen voor minister Toxopeus. Al ja renlang wordt er in Nederland over welvaartsvast pensioen gepraat en daarover zijn zelfs belangrijke adviezen uitgebracht, maar op die adviezen is niets uitgedaan. Zoals bekend is er één nagenoeg waar devast pensioentje in Nederland name lijk de A.O.W.-uitkering, waarvoor men via het belastingbiljet een omslag be taalt. Dank zij dat omslagstelsel kan men de gepensioneerden beschermen tegen waardedaling van de gulden en hen ook nog laten meeprofiteren van de hogere welvaart, die zich naar verhouding manifesteert in loonstijgingen. Alle andere pensioe nen zowel van ambtenaren als van particulieren zijn niet waardevast in Nederland. Men be taalt er premie voor en deze premie wordt in kapitaalvorm belegd door pen sioenfondsen, verzekeringsmaatschap pijen enz., waarna tenslotte uitkeringen uit de bus komen in min of meer ont waarde guldens, terwijl geen aanpas sing bij het verhoogde loon- en wel vaartspeil meer mogelijk is. de Binnenkort veiling in de R.A.I. (Van een onzer verslaggevers) Aan baar geld, cheques, zekere financiële toezeggingen en in geld omgerekende toezeggingen van gratis werkzaamheden, heeft de radio en t.v.-actie voor „Het Dorp" voor blijvend licha melijk gehandicapten, naar schatting een bedrag opge bracht van 18 miljoen gulden. Daarbij is nog niet gerekend het bedrag dat binnen zal komen wanneer de ge schenken in natura verkocht zullen worden. Evenmin is bij de schatting het bedrag geteld van 't aantal tele fonische toezeggingen welke nog niet gecontroleerd zijn op hun be trouwbaarheid. Voorts zijn enkele kisten met geld in de waanzinnige drukte zoek geraakt en is nog niet achterhaald waar zij zijn bracht. i nog niet onderge- Kijkdag Van de geschenken in natura zal eerst een kijkdag worden gehouden en ver der zal gebeuren is nog niet bekend in verband met het overlijden van prinses Wilhelmina. Alle gelden voor „Het Dorp" die ge durende de marathon t.v.- en radio uitzending in kisten, dozen, emmers en op velerlei andere manieren ver pakt, in het RAI-gebouw zijn be zorgd slechts een deel daarvan kon Mies Bouwman persoonlijk wor den overhandigd zijn dinsdag avond met twee militaire trucks naar de kluizen van de spaarbank voor de stad Amsterdam aan de Singel over gebracht. Nagenoeg het gehele personeel van deze spaarbank 120 hebben zich al ge meld en 15 man van de A.V.R.O. zullen vanavond om zes uur beginnen met het uitpakken, sorteren en tel len van deze gelden. Enkele koks en een deel van het bedienend personeel van een nabij gelegen hotel zullen er, te beginnen met een „snert- souper" om elf uur, voor zorgen dat de tellers de kracht en de moed be houden voor de uitvoering van dit learwei dat zij voor het ochtendglo-. ren willen klaren. Na haar marathon voor de tele visie zal Mies Bouwman vier maanden lang iedere donder dagavond, ze is gisteravond begonnen, van zeven tot half acht voor de radio komen met wetenswaardigheden over de actie Het Dorp. Van regeringszijde is bekend gemaakl dat zondag op overheidsgebouwen nie heeft gisteren telegrafisch aa missarissen van de koningin zin een aanbeveling bestemd is voor de gelijke gedaan, die mede imeentebesturen. Boven: een beeld uit het paleis Het Loo en onder een beeld uit Huis ten Bosch, waar registers jereed lagen om de bevolking in de gelegenheid te stéllen haar schriftelijke deelneming te betui gen bij het overlijden van H.K.H. Prinses Wilhelmina. In de gisteren gehouden korte vergade ring van de Tweede Kamer deelde de voorzitter, rar. Kortenhorst mee, dat in gekomen was een koninklijke bood schap waarin koningin Juliana medede ling doet van het overlijden van prinses Wilhelmina. Deez boodschap was in de zelfde vormen vervat als hij is versche nen in de bijzondere staatscourant, die is uitgegeven. De Kamer verenigde zich daarna met het adres van rouwbeklag. De griffier van de Kamer las dit adres vervolgens voor. De commissie die zich heeft belast met het samenstellen van dit adres zal het overhandigen aan H.M. de Koningin zo dra haar daartoe de gelegenheid wordt geboden. De voorzitter deelde tenslotte mee, dat het in de geest is van de koningin als de Kamer volgende week haar werk zaamheden normaal voortzet. De Kamer besloot daarom gewoon a.s. dinsdag, woensdag, donderdag en bovendien ook de vrijdag te vergaderen. „Bepaalde figuren willen aftreden" Om negen uur gisteravond is in een weinig vriendelijke sfeer het overleg tussen de Christen-Demo craten van bondskanselier Aden auer en zijn liberale coalitiegeno ten van de F.D.P. begonnen. De vereniging tot instandhouding van oude gebouwen te Middelburg, bezint zich op nieuwe mogelijkhe den om de bestaande oude panden, die mede de wat men noemt „Mid delburgse sfeer" bepalen, in een zo gaaf mogelijke vorm behouden te doen blijven. De vereniging kwijt zich reeds van de nooit aflatende taak te wijzen op kleine verbete ringen die aan oude gevels kunnen worden aangebracht en oefent aandrang uit op grotere restaura ties van vervallen panden. „Maar daarmee is het probleem niet op- ost", aldus verenigingsvoorzit ter mr. A. J. van der Weel te Mid delburg. nen opkijken naar keurig onderhouden oude gevels die het. momumentale ka rakter van de Zeeuwse hoofdstad helpen bewaren, maar wat heeft men daar aan wanneer er moeilijk of nauwelijks bewoonbare panden achter staan die in al of niet verregaande staat van ver waarlozing verkeren. De vereniging heeft een voorbeeld tot mogelyke oplos sing van dit probleem gevonden in Am sterdam, waar een stichting is gevormd die zich met dit probleem bezighoudt. Er zjjn fondsen bijeengebracht waaruit geput kan worden wanneer een pand moet worden opgeknapt. Deze gelden zouden door middel van een hogere huis huur van het gerestaureerde pand, hun rente moeten opbrengen. Dat wil zeggen dat de huurprijs, die zich wat deze oude panden betreft meestal nog op het peil van direct na de oorlog bevindt, wordt aange past aan de verbeterde bewoonbaar heid van de panden, en dus „nor maal" wordt. Een soortgelijke opzet heeft de ver eniging tot instandhouding van oude gebouwen te Middelburg ook voor ogen. Een en ander wordt nog be studeerd en men denkt daarbij de zaak Mocht dit lukken, dan hangt verwezen lijking van de restauratieplannen voor namelijk af van de bereidheid van de eigenaar (en huurder) om het betrok ken pand met als consequentie een ho- INITIATIEVEN VAN VER. TOT INSTANDHOUDING OUDE GEBOUWEN de mogelijkheid een of meer beleg-en genv. gere huurprijs te doen restaureren. „Het gaat er natuurlijk om het geheel exploitabel te maken", aldus de heer Van der Weel. „cn daarbij wordt ge dacht aan een N.V.-vorm. Er zijn reeds niensen die zich voor een en ander Inte resseren". Vanzelfsprekend zal bij het exploitabel maken van de restauraties gerekend worden met de ''ocrls lang bestaande regeling v' rijk provincie in de herstel- kosten van panden welke van cultuur historisch waarde zijn. Welke panden Met die laatste aanduiding is reeds in gTote trekken omlijnd om welke panden het gaat. De aanduiding reikt verder dan de monumentenlijst alleen. Bij het afscheid van dr. Unger hebben de leden van de vereniging een rondgang door Middelburg gemaakt en een lijst samen gesteld van waardevolle oude panden, waarvan herstel bevorderd zou moeten worden. Deze lijst is indertijd aan b. en w. van Middelburg aangeboden. Onlangs heeft de vereniging een ge ïllustreerd stencil rondgestuurd aan eigenaars van oude monumenten in Middelburg. Daarin wordt gewezen op de omstandigheid, dat velen niet weten dat voor 't restaureren van 'n oud pand op belangrijke steun van de overheid kan worden gerekend en dat men zich, wanneer de restaura tiekosten de financiële draagkracht te boven gaan, kan wenden tot de directeur van gemeentewerken te Middelburg, welke al het mogelijke (Zie slot pag. 2 kol. 3) De voorzitter van de F.D.P. en drie zijner adviseurs zagen af van deelneming aan een aan het over leg voorafgaand werkdiner, omdat Adenauer in zijn delegatie minis ter van defensie Strauss had opge nomen, de man op wie zich het kanonvuur van de liberalen richt. Na het diner, dat nu een christen-demo cratisch etentje geworden was. begaf Mende zich met de zijnen naar de bonds- kanselarij, om met Adenauer te gaan onderhandelen. ftantlijx Minister Toxopeus wil nu voor Nederlandse ambtenaren het gehe le pensioen welvaartsvast maken door de hoogte van het pensioen te koppelen aan het salarispeil. Daarvoor zullen de ambtenaren dan ge middeld IV2 meer premie moeten be talen en er zullen ook enige manipula ties met de A.O.W.- en A.W.W.-uitke- ringen nodig zijn, maar het eindresul taat zal toch ruimschoots tegen de of fers opwegen, want stralcs zullen de gepensioneerde ambtenaren automatisch hun pensioen zien stijgen als de lonen van hun werkende collega's omhoog Het is bijzonder lofwaardig, dat minis ter Toxopeus voor deze betere pensioen voorziening van de ambtenaren opkomt en wij gunnen dat waardevast pensioen al bij voorbaat aan deze gelukkigen. Toch schept hij daarmee twee tegen stellingen, die te ernstig zijn om daarop niet de aandacht te vestigen. De eerste tegensteling is dan deze, dat de overige Nederlanders met hun (par ticuliere) pensioenen, die niet wel vaartsvast zijn, in de kou blijven staan. De tweede tegenstelling is deze, dat de welvaartsvastheid van de pensioenen in zulke landen als Frankrijk en Duitsland gaat tegen een Europese zienswijze hij deze zaak slechts entameert voor een bepaalde groep. Ook al moet toegegeven worden, dat de pensioenkwestie voor de ambtenaren heel wat gemakkelijker ligt dan in het nogal chaotische wereldje van de par ticuliere pensioenvoorzieningen, dan nog moet men teleurgesteld zijn over deze eenzijdigheid. Het is bekend, dat de minister van so ciale zaken zich enkele jaren gele den. heeft beraden over het waardevast maken van de particuliere pensioenen. Er is toen een S.E.R.-advies geweest en de gedachten gingen uit naar het vor men van een „pool" en een omslagstel sel. De A.O.W.-uitkering zou het basispen sioen moeten zijn en de bedrijfstakken zouden via een omslagstelsel de gelden voor een aanvullend pensioen in een ,pool' moeten storten, waarbij het dus ook mogelijk zou zijn de pensioensuit keringen aan te passen bij de verhoogde salarissen enz. Jammer genoeg is later gebleken, dat velen van de ongeveer duizend instan ties, die zich met particuliere pensioe nen bezighouden (ondernemingspensi oenfondsen, levensverzekeringsmaat schappijen enz.) de eigen zelfstandig heid meer beminden dan het waarde vast pensioen. Als er dan toch wat aan de waardevastheid gedaan moest wor den, dan zou verhoging van de A.O.W.- uitkering de gemakkelijkste weg zijn, zo meenden de beheerders van vele be drijfspensioenfondsen. Misschien is het nuttig daartegenover enkele opmerkingen te stellen, welke ir. J. C. Kaars Sjjpestein maakte in .Economisch Statistische Berichten" van 21 november j.l. Hij leverde in dat blad een pleidooi voor de financiering van de aanvullende pensioenen via een omslagstelsel. Daarbij stelde hg vast. dat het omslagstelsel met succes wordt gebruikt onder meer in Frankrijk, Duitsland en Zweden. Het steeds korter worden van het ge middelde dienstverband dwingt de werknemers er toe naar een collectieve regeling uit te zien, opdat het risico van de hoogte en van de waardevastheid der pensioenen niet in hoofdzaak naar de laatste werkgever wordt verschoven. Het omslagstelsel is niet duurder dan het thans aangehangen kapitaaldek kingsstelsel, integendeel men vermijdt de geldontwaarding en men werkt dus economischer. Tot zover enkele opmerkingen van de heer Kaars Sijpestein, die de vraag stelt of de bestaande levensverzekerings maatschappijen niet een verantwoord omslagstelsel voor waardevaste pensi oenverzekeringen kunnen bieden. Zo neen, dan zou men een oplossing moe ten zoeken bij het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor. Wellicht vindt de minister van sociale zaken in dit betoog aanleiding deze De F.D.P.-woordvoerder zei dat zijnzaak wat actiever ter hand te nemei partij bereid was met Adenauer over een regeling van de crisis te spreken in het bijzijn van Strauss, „maar niet aan dezelfde dinertafel". Voordat het diner aanving confereerde Adenauer met zijn minister voor wo ningzaken, Paul Lücke, die Adenauer in zijn volgende kabinet minister van defensie wil maken, in de plaats van Strauss. Toen aan de fractieleider van de Chris ten-Democraten, dr. Heïnrïch von Bren- tano, oud-minister van buitenlandse za ken werd gevraagd, of hg over de gang van zaken iets wilde zeggen, antwoord de hjj: „Er zjjn berichten dat- bepaalde figuren niet langer deel van het kabinet willen uitmaken". zijn collega van binnenlandse zaken wel voor een deel van de Nederlandse bevol king een oplossing gevonden meent te hebben. De P.T.T. heelt gisteren ook de rechtstreekse telefoonverbinding met Indonesië heropend, nadat reeds eerder het post- en tele- graafverkeer was hersteld. De bestuurder van een vrachtwagen ontdekte gistermorgen rond kwart voor vijf lichten van een auto in de Kralingse plassen in Rotterdam. De man stelde een onderzoek in en merkte dat er een auto te water lag die over de kop was geslagen. Pogingen de inzittenden te be vrijden lukten niet. Later heeft de brandweer de auto op de wal getrokken. Er bleken twee mannen in de auto te zijn. De slachtoffers zijn twee inwoners van Nieuwerkerk aan den IJsscl, dc 59-jarige veehandelaar C. M. Wooning en de 49-jarige autohande laar A. de Bruin. De wagen is waarschijnlijk op het glad de wegdek geslipt, in de berm geraakt, over de kop geslagen en verticaal in het water terechtgekomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1