PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CHINESE VOORSTELLEN VOOR INDIA DEELS AANVAARDBAAR Haven van Goes behoeft dringend verbetering Troepen van Peking moeten verder terug Rusland dreigde Peking" Ontwapeningsgesprek in Genève is hervat Cuba verbindt eisen aan V.N.-inspectie n Romeins persbureau: Boodschap van Kennedy Bij overstromingen in Tunesië tot dusver 50 doden Razende verfspuiter overmeesterd door vijf politieagenten Washington is voorzichtig in zijn reacties VLIEGTUIGEN VERONGELUKT - 28 DODEN Aan- en afvoer al bijna 500.000 ton Parkinson in Brouwershaven MEISJE OVERLEDEN NA NIERTRANSPLANTATIE 205e jaargang - no. 280 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W,Leertouwer .en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.franco per post 8,25 p. kw. Losse walst raat 68-60, tel. 2355 Cb.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 0140 (b. g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 5 .=1 co* .„1 onn. 0 Adv.pr. 27 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,-. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct. p. regel (min. 1,25). „Brieven bur. van dit blad" 25 c 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. X. Bureaus: Vlissingen: 15; Terneuzen: red. tel. 2116. adm. tel. Giro 359300 "P.Z.C., Middelburg. Dinsdag 27 nov. 1962 Zeeland offerde gul voor „Open het dorp" Pagina 2 EERSTE OFFICIËLE VERKLARING VAN NIEUW DELHI India heeft gisteren bij monde van een officiële woordvoerder laten weten dat de Chinese voorstellen betreffende een staakt-het- vuren slechts gedeeltelijk aanvaardbaar zijn voor India. Volgens zijn zeggen hadden de Chinezen Ladakh niet volledig be dwongen nadat zij hier sinds 20 oktober 43 Indiase stellingen had den veroverd. Hij zei, dat India had voorgesteld alle 43 posten en Tawang terug te geven aan India. De woordvoerder las een opgestelde verklaring voor aan verslaggevers de eerste officiële Indiase reactie op het Chinese voorstel. Hij legde er de na druk op, dat het terugtrekken der Chi nese troepen op 1 december een In diaas gebied van 5000 km2 in handen liet van de Chinezen, dat zy sinds 8 september in Ladakh door middel van geweld hadden veroverd. In het noord oostelijke grensgebied zouden de Chine zen het hooggelegen gebied tussen de MacMahon lijn en de kloosterstad Ta- wang blijven bezetten. Volgens de woordvoerder werden de Chinese voorstellen nog steeds bestu deerd door de Indiase regering. Op de vraag wat wel het doel was van zijn verklaring, antwoordde hij: „Ik geef de feiten. U kunt er uw eigen conclusies uit trekken". De Sowjet-Unie zou gedreigd heb ben haar zendingen brandstof naar communistisch China stop te zetten als China India zou blijven aanvallen, aldus heeft het pers bureau Continentale te Rome gis teren bekendgemaakt. Continentale specialiseert zich in nieuws van achter het IJzeren Gordijn en be weert over betrouwbare bronnen in de communistische landen te beschikken. „Volgens berichten die hardnekkig in communistische kringen te Praag de ronde doen, is een van de belangrijkste redenen dat de Chinese aanvallen op India plotseling zijn gestaakt het Rus sische dreigement onmiddellijk alle ver schepingen van benzine stop te zullen zetten", aldus het persbureau. Na er op gewezen te hebben dat Rus land de belangrijkste leverancier is van benzine aan China, gaat Continentale verder: „Gebrek aan benzine zou de di visies van het Chinese invasieleger vrij wel tot immobiliteit brengen in vijande lijk gebied, afgesneden van hun bases", Wapefizending Het persbureau verklaarde voorts, dat Moskou opdracht had gegeven aan Tsjcchoslowakjje zijn wapenzendingen aan China te staken. In het bericht werd melding gemaakt van drie fabrie ken die „plotseling hun zendingen aan communistisch China hadden stopge zet". I)c 8000 Tsjechische technici die zich momenteel met hun gezinnen in Cllina bevinden, aldus Continentale, „zullen zo spoedig mogelyk worden teruggeroe pen, opdat de regering te Peking hen niet kan dwingen te blijven voor het geval de betrekkingen met het Rus sische blok nog slechter worden". De bedrijvigheid nam in de Goese haven gestaag toe, maar verbete ring van de accommodatie bleej uit (Foto P.Z.C.) Eén conclusie was, dat India van plan was de Chinese voorstellen ge deeltelijk te verwerpen, maar geen verandering wilde brengen in het staakt-het-vuren. VerscfiiZ De woordvoerder zei, dat de Indiase troepen teruggetrokken zullen worden uit enige versterkingen in het centrale grensgebied bij de staat Oettar Pradesj en in het noordoostelijke grensgebied bij Tawang, dat volgens India 16 mijl ten zuiden van de MacMahonlijn ligt. De woordvoerder verklaarde, dat er kennelijk verschil bleek te bestaan tus sen wat India als de MacMahonlijn beschouwt en wat China als de grens beschouwt. Etsen van Rembrandt lagen op Londense „vlooienmarkt" Twee etsen van Rembrandt, waarvan men sinds de 18e eeuw net spoor bijster was geraakt, zijn in het afgelopen weekeinde door een jonge Franse schilder terug gevonden op de Londense „vlooi enmarkt", in Portobello Road. Hij betaalde er drie gulden voor... De etsen waren afkomstig uit de Astley-collectie. De echtheid er van is vastgesteld door deskundi gen van het Victoria- en Albert- museum en van de befaamde kunstveiling Sotheby. Bij overstromingen in het zuiden van Tunesië zijn, voor zover tot nu bekend, vijftig mensen om het le ven gekomen. Er zouden vele ge wonden zijn. De overstromingen waren het gevolg van zware regen val. (Van onze correspondent) Zondagavond om half tien hebben zeven politieagenten een 28-jarige Amster dammer overmeesterd, die plotseling in een staat van razernij verkeerde. Het vermoeden bestond dat de man aan hondsdolheid leed. Hij is overgebracht naar het Wilhelminagasthuis. De politie werd gealarmeerd door de moeder van de patiënt, de verfspuiter A. A. Luitjes uit de Binnen Visserstraat. Zij had haar zoon gevonden op het toi let, waar hij met zijn hofd bekneld zat tussen de pot en de muur. Toen hij was bevrijd, bleek dat hg in een staat van volledige razernij verkeerde. Een half uur tevoren had hij nog normaal aan ta- gezeten, twee opg fel opgeroepen politieagenten ble ken niet in staat de opgewonden man, die probeerde te bijten en te krabben, te kalmeren. Vijf andere politieagenten wa ren nodig om de zieke te overmeesteren. Het bureau voorlichting van de gemeen te heeft later medegedeeld, dat in het onderhavige geval geen sprake is van hondsdolheid. De man lijdt aan een sto ring in het centrale zenuwstelsel. Op een kampterrein in het berg achtige land in Jemen rust een groep militairen van de Verenigde Arabische Republiek uit tijdens een gevechtspauze. Een van de soldaten is bezig met het zetten van een pot thee in zijn buiten helm. Russen zouden niet bereid zijn tot concessies De Verenigde Staten hebben giste ren een lans gebroken voor een nieuwe poging de wereld snel te ontwapenen, doch hun onderhan delaar verklaarde dat Rusland geen belangstelling leek te hebben. De Amerikaan Arthur H. Dean wekte op tot meer vaart achter een verbod van proeven met kernwapens en ver drag voor algemene en volledige ont wapening, toen de uit 17 naties be staande ontwapeningsconferentie giste ren haar eerste zitting na 2% maand hield. Maar de Russische onderhande laar Tsarapkin handhaafde de oude Russische positie en Dean zeide later dat hij generlei wijziging in de Russi sche houding had kunnen ontdekken. Dean las de conferentie een boodschap van president Kennedy voor, waarin werd gepleit voor pogingen zo tijdig een verbod van kernproeven te bereiken dat het zou samenvallen met een reso lutie in de assemblee der V.N., waarin wordt gevraagd alle proeven per januari a.s. te staken, Cubaanse crisis Van zijn kant vertelde Dean aan de conferentie dat de Cubaanse crisis welke, naar h(j zeide. de beschaving dicht aan de afgrond van een kern oorlog had gebracht, de noodzaak had onderstreept dat harder wordt gewerkt voor ontwapening en een verbod van proeven. De Rus Tsarapkin was het met Dean eens dat het door Cuba van vitaal be lang was geworden overeenstemming te bereiken. Maar, zeide hij, we kunnen geen vorderingen maken indien de con cessies van één kant moeten komen de Russische kant. Ceen inspectie Wel kwam Tsarapkin met iets aandra gen, maar in westelijke kringen meende men dat die concessies duidelijk van ondergeschikt belang waren. Nog steeds wilde de Rus bijvoorbeeld niets weten van inspectie door de andere partij In dien ondergrondse kernproeven werden vermoed. De Rus maakte ook geen mel ding van het „zwarte kistje", het idee dat door Russische diplomaten onoffi cieel aan de hand is gedaan als een mogelijke oplossing voor de impasse inzake inspectie. Het Westen staat trouwens koel tegen over dat idee, dat behelst dat men ap paraten die onbemand z(jn de eventuele explosies Iaat registreren, welke re gistraties later zouden worden onder zocht door neutrale geleerden ergens buiten het land van oorsprong der ont ploffingen. Met het troepentransportschip „Water man" zijn maandag de laatste militai ren, die hebben deelgenomen aan de ac ties op Nederlands Nteuw-Guinea, thuis- gevaren. In totaal bracht de „Water man" 835 militairen huis toe. Op de foto het begin van de debarkatie: bepakt en gezakt lopen de soldaten de loopplank af. (Voor verslag zie pag. S). MACMILLAN NAAR DE GAULLE De Britse permier Macmillan zal half december president de Gaulle van Frankrijk een bezoek brengen. Dit is gisteren officieel in Londen bekendgemaakt. Tijdens de ontmoeting, op 15 en 16 de cember, zullen beide staatslieden gele genheid hebben van gedachten te wisse len over een eventuele „topconferentie" van president Kennedy en premier Kroestjsjew over Engeland en de E.E.G. en over de Franse kernpolitiek. De laat ste ontmoeting de GaulleMacmillan vond plaats in juni van dit jaar. Ook controle in Amerika De Cubaanse regering heeft giste ren in een officiële verklaring de Amerikaanse eis tot inspectie van haar grondgebied afgewezen. Ver klaard werd, dat Cuba slechts ak koord zou gaan met inspectie ter plaatse door de V.N. als Amerika van zijn kant zou instemmen met soortgelijke inspectie op de ont manteling van „opleidingskampen voor huurlingen, spionnen, sabo teurs en terroristen op zijn grond gebied". Deze eis komt neer op een afwyzing van de Amerikaanse voorwaarden en is tevens een antwoord op de verklaring die president Kennedy vorige week tij dens een persconferentie aflegde. De Amerikaanse president zei, dat tot dus verre „geen blijvende waarborgen" wa ren gegeven voor een permanente afwe zigheid van aanvalswapens op Cuba. De tekst van de regeringsverklaring, zoals deze in het blad „Revolucion" werd afgedrukt, luidde: „De Ver enigde Naties moeten op het grond gebied van de V.S., Porto Rico en andere plaatsen waar agressie tegen Cuba wordt voorbereid, toezien op de ontmanteling van opleidingskampen voor huurlingen, spionnen, saboteurs en terroristen, oorden waar subver sieve activiteiten worden voorbereid en bases vanwaar piratenschepen voor aanvallen op onze kusten ver trekken". Het State Department heeft kritiek uit geoefend op de eis van Cuba. Het mi nisterie verwierp de eis echter niet rechtstreeks. Amerikaanse functionaris sen gaven echter duidelyk te kennen, dat de eis onaanvaardbaar is. Het State Department zag in de Cu baanse stap een poging om een inter nationale regeling te voorkomen ter verificatie van de verklaring dat de Russische offensieve wapens van Cuba zijn weggehaald. Een Braziliaans verkeerstoestel met 23 inzittenden uan boord is gisteren ongeveer 100 kilometer ten oosten van Sao Paulo neerge stort, na blijkbaar in de lucht in botsing te zijn gekomen met een particulier Cessna vliegtuigje, dat drie personen vervoerde. Alle 23 inzittenden van het ver keerstoestel en de passagiers van de Cessna kwamen om het leven. Een C-46 vrachtvliegtuig uit Columbia is gistermorgen kort na de start van Kingston op Jamaica neergestort en in brand gevlogen. Het tweemotorige toe stel was met een bemanning van twee koppen en één passagier van.Miami op weg naar Zuid-Amerika. De piloot en tweede piloot zijn om het leven geko men, de passagier is zeer ernstig ge wond. IN ZESTIG JAAR NIETS VERANDERD.... EEN REEKS van nuchtere cijfers over de aan- en afvoer in de haven van Goes gedurende de laatste zestig jaar, vormt een „machtig" wapen in handen van het gemeen tebestuur om verbetering van de haventoegang en -accommodatie te bepleiten. Sedert 1900 is de bedrij vigheid meer dan zevenmaal in om vang toegenomen, waar tegenover geen enkele verbetering van de haven zelf staat. Goes is geen „onbetekenende land- bouwhaven", zoals enkele jaren gele den in een rapport over .de Neder landse havens werd gesteld. De Gan- zestad, die in de middeleeuwen al roem verwierf als handelsstad, is de derde haven van Zeeland en de be langrijkste van de dertien havens langs de Oostersclielde. Jaarlijks wordt voor bijna een half miljoen ton verscheept naar en van Goes. Nau welijks 10 komt voor rekening van de landbouw, die het leeuweaandeel van de „uitvoer" voor haar rekening neemt. De overblijvende 90 is bijna volledig „invoer", met name grondstoffen voor de tientallen langs de havens gevestigde, industriële be drijven. Men kan het havenprobleem van Goes zonder meer acuut noemen. Op het ogenblik is het zo, dat schepen tot een tonnage van 500 ton Goes kunnen berei ken. Het komt echter vaak voor, dat „Kempenaars", die Goes veelvuldig aandoen, 80 tot 120 ton van hun lading moeten achterlaten. Begrijpelijk, dat op deze wijze het vervoer per schip duur wordt, zowel voor de verzenders, als voor de ontvangers. In zekere zin on dermijnt dit dc concurrentiepositie van de industrie in Goes. Het grootste probleem vormt de toegang tot Goes. Sedert de inpoldering van de Wilhelfninapolder, in het begin van de negentiende eeuw, verbindt een 6 km lang kanaal de stad Goes met de Oos- terschelde. De sluis aan het Goese Sas heeft in 1892 zijn huidige vorm gekre gen, in een tijd, toen de haven van Goes nog slechts geringe betekenis had. Kon den vroeger drie schepen tegelijk worden geschut, thans komt het bij herhaling voor, dat slechts plaats is voor één schip in de sluis. Het feit, dat de sche pen gedurende de laatste jaren steeds groter worden, is daaraan niet vreemd. Smal en ondiep Een belangrijke rol in het havenpro bleem spelen tevens de geringe breedte en ondiepte van het kanaal. De minimumbreedte van het kanaal van Goes naar het Sas is twintig meter aan de waterspiegel, terwijl het kanaal plaatselijk niet dieper is dan 2.10 meter. De merkwaardige situatie doet zich voor, dat de vaar weg in de loop van bijna ïy» eeuw ondieper is geworden, doordat sedert lange tijd niet is gebaggerd. Gelukkig komt hierin verandering, want op korte termijn zal worden begonnen met het op zijn oorspronkelijke diepte brengen van het kanaal, waarmee een winst zal worden geboekt van 20 tot 30 centimeter. In dit geval is in feite sprake van „uitgesteld onder houd". Een factor, die eveneens van invloed is. is de waterstand van het kanaal. Het komt wel eens voor, dat bij oostenwind en doodtij het kanaalpeil 20 tot 30 cen timeter zakt. Schepen, die dan al tot een maximum zijn geladen, moeten in zo'n geval wachten tot het oorspronke lijke peil is bereikt dan wel een gedeelte van hun lading lossen, Dit samenspel van factoren is verant woordelijk voor het „lmvennrobleem" in Goes. Achter de schermen wordt dan ook hard gewerkt om hierin verandering te brengen. Kanaalverbreding en -ver dieping, alsmede de aanleg van een nieuwe sluis behoren al jarenlang tot de wensen van het gemeentebestuur. Dat er iets moet gebeuren maken de cijfers wel duidelijk. Half miljoen Met dezelfde sluis, vaarweg en accom modatie van 1900 moet een zeven maal in omvang toegenomen bedrijvigheid worden opgevangen. De groei van de haven van Goes is in snel tempo ge gaan en vooral de laatste jaren is het vrachtvervoer enorm toegenomen. In het jaar 1900 was de „omzet" 62.000 ton. In 1925 bedroeg deze al 183,000 ton. In 1952 werd een niveau bereikt van 204.000 ton. Van toen af is met name de aanvoer met sprongen omhoog ge gaan. Drie jaar later haalde de haven (Zie slot pag. 2 kol. 6) De stadhuiskwestie van Brouwersha ven, die in het voorjaar van 1961 de aandacht trok, is nog géén afgedane zaak: de raad zwenkte honderdtachtig graden en trok met zes tegen vijf stem men het besluit in waarbij het oude stadhuis van Brouwershaven tot zetel van het gemeentebestuur werd aange wezen. In plaats daarvan besloot men nu een nieuw gemeentehuis in de kern van Noordgouwe te doen bouwen, dit alles op voorstel van een meerderheid in het college van b. en w. Inmiddels heeft de oppositie de Kroon vernietiging van het besluit verzocht. Het is maar een vreemd beleid, dat hier de raadsmeerderheid heeft ge voerd. Waarom deze zwenking? Verge leken bij maart 1961 was de situatie niet principieel veranderd, zodat er geen enkele aanleiding was overstag te gaan. De enige reden was blijkbaar een andere raadsamenstelling, waarbij de tegenstanders van het aanvankelijk ge accepteerde besluit plotseling hun kans schoon zagen. Het doet in de verte aan Frankrijk denken. Hoe weinig deze zaak was doordacht bleek wel uit dit ene markante feit: de meerderheid wist niet wa&r (op welk terrein) de nieuwbouw moet komen, maar koestert slechts één zekerheid, namelijk het gemeentehuis behoort in Noordgouwe. de rest is bij zaak. De meerderheid in het college van b. en w. namelijk de twee wethouders moest zelfs in de toelichting op het voorstel erkennen dat de financiële con sequenties van het nieuwe besluit nog niet zijn te overzien! In het voorstel werden ze gemakshalve maar afgedaan met een (verontrustend) nonchalant zinnetje: „financieel zal het voor de ge meenschap weinig uitmaken". O, zei ik, om met Leonard Huizinga te spreken. Het wekt geen geringe verbazing, dat een raad op grond van een dergelijke summiere voorlichting tot zulk een be langrijk besluit komt. Dit lijkt ons een levendige illustratie van Parkinsons theo rieën: over een fietsenschuurtje wordt langdurig (en men moet toegeven: met kennis van zaken) gediscussieerd, maar over een zaak, die vermoedelijk tonnen kost wordt luchtig heengewandeld. Het besluit van maart 1961 is destijds door de hogere instanties goedge keurd en diende als basis voor het ver dere „stadhuisbeleid". Op grond daar van zijn uitvoeringsmaatregelen geno men en zijn er uiteraard kosten ge maakt. Dit alles bijeengenomen betekent, dachten wij, dat wijziging of verande ring alleen dan verantwoord zou zijn indien er nieuwe omstandigheden be kend waren geworden, die een derge lijke stap noodzakelijk maakten. Maar in Brouwershaven denkt men daar an ders over en trekt men haastig een redelik besluit in, hoewel we zeiden het reeds in de situatie geen enkele principiële wijziging is gekomen. Aldus doende wordt deze stadhuiskwestie op nieuw een zaak van gerucht, wordt de bestemming van een van Nederlands mooiste raadhuizen onnodig gewijzigd en maakt men het twijfelachtig of de koers thans definitief is gekozen. Het zal immers nog wel enige tijd duren vóórdat er een nieuw gemeentehuis in Noordgouwe is verrezen: er staat nog geen lijn van op het papier, zodat (mede gelet op het langzame rijksgoed keu ringenbeleid) het zelfs twijfelachtig is of er nog wel één steen zal worden gemetseld tijdens de zittingsperiode van deze raad. En als er dan weer eens een andere samenstelling komt? Wat dan? Terug naar Brouwershaven? De ingang van het oude stadhuis in Brouwershaven wordt gesierd door een spreuk „Lex republicae conserva tion de wet behoedt het gemenebest. Op deze spreuk heeft de minderheid van b. en w. gewezen toen het de aanvaarding van het meerderheidsvoorstei ernstig ontraadde. Behoeder van het gemene best: we hebben de indruk, dat de raad van Brouwershaven bij zijn besluitvor ming ditmaal niet heel erg aan dat be hoeden heeft gedacht: het heeft op losse gronden een eerder genomen beslissing herroepen. De oppositie (waarom niet de burgemeester?) heeft thans de Kroon verzocht het besluit te willen vernietigen omdat zij het in de huidige ondoordachte vorm in strijd acht met het algemeen belang. Het ware te ho pen. dat de raad zelf wijzer zou zijn, namelijk door terug te keren van de dwaling zijns weegs. Gorinchem stal Volkslied van Culemborg Culemborgs burgemeester H. A. J. M. van Koningsbruggen be ticht Gorinchem ervan, dat men daar het Culemborgse volkslied heeft „gestolen". Burgemeester mr, L. R. J. ridder van Rappard. heeft in zijn nieuwjaarsrede in de Gorkumse gemeenteraad op vrij dag 26 jaruari 1962. mededeling gedaan, dat op de burgerdag van Gorinchem het Culemborgse lied. dat voor velen onbekend was. was gezongen. Dit volkslied, dat met de strofe Degint van „Zo kraait de boer zijn naantje", wordt al sinds mensen- neugenis in Culemborg gezongen. Burgemeester van Koningsbrug gen, heeft de bemiddeling van Slnt-Nicolaas ingeroepen, om dit plagiaat ongedaan te maken. Culemborg stelt zelfs, dat het haar haantje al voor 1360 kraai de. „In dat iaar begonnen de he ren Van Arkel met de aanleg van de Diefdijk". Deze muzikale dissonant werd door de eerste burger van Culem borg gemeld aan Sint-Nicolaas op het bordes van zijn stadhuis. En kele duizenden Culemborgers werden zo op het op z'n Culem- oorgs kraaiende haantje van Go rinchem geattendeerd. In het Hammersmith ziekenhuis te Lon den is gisteren het 12-jarige Egyptische meisje Magda el Knsry overleden, die vorige week maandag voor een nier transplantatie werd geopereerd. De nier was afgestaan door haar moeder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1