PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT LIBERALEN TROKKEN ZICH TERUG UIT DE REGERING ADENAUER Zware nederlagen voor Indiase grenstroepen Bezoek aan bioscopen in Zeeland daalde sterk Vijf ministers hebben hun ontslag ingediend Partijstructuur in Sowjet-Unie herzien „Chamberlain had geheim contact met Italianen" Nog steeds laag water op de Rijn Wel coalitie, maarl Adenauer werkt zonder Strauss aan oplossing TROEPEN IN ADEN WEER IN STAAT VAN ALARM Uitslag eerste ronde Franse verkiezingen Snelle opmars van Chinezen FRANSE LITERATUURPRIJS AAN P.J.JOUVE TOEGEKEND AMERIKA DREIGT E.E.G. MET MAATREGELEN Vandaag... Snelle beslissing gewenst Zware last Omhoog 205e jaargang - no. 274 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN DnectieP. van de Velde, P B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.franco per post ƒ8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Viisstngen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red 7853, adv 5213), Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: red. tel. 2116, adm. tel. 2911 ZIerlkzee- red. tel. 2425 adm. tel 2094. Adv.pr. 27 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4.-. Ingez, med. 3 tarlel Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct. p. regel (min.1,25). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Dinsdag 20 november 1962 Pagina 3 De vijf liberale ministers in de regeririg-Adenauer hebben gisteren na een vergadering van het F.D.P.-bestuur en de Bondsdag-frac tie in Neurenberg hun ontslag ingediend. Het zijn de minister van justitie Stammberger, de minister van financiën Starke, de minister voor vluchtelingenzaken Mischnik, de minister van staatsbedrij ven Lenz en de minister van ontwikkelingshulp Walter Scheel. Door het terugtrekken van de ministers willen de liberalen de mo gelijkheid scheppen voor onderhandelingen over een reorganisa tie van het kabinet en voortzetting der coalitie met de C.D.U- c.s.u. Met het terugtrekken van de vijf ministers heeft de liberale partij leider Erich Mende het ultimatum, dat hij Adenauer had gesteld, ten uitvoer gebracht. De liberalen had den het ontslag van de ministers van defensie Frans Jozef Strauss geëist in verband met diens rol in de „Spiegel"-affaire. Bondskanselier Adenauer toonde zich gistermiddag niet verrast over het nieuws, dat de liberalen zich hadden te ruggetrokken. Hij is begonnen met het overleg met zijn partijfunctionarissen. Als Adenauer de steun van de libera len in het parlement verliest kan hij niet meer op een meerderheid steunen. Hij heeft dan nog maar 242 zetels van zijn eigen Christen-Democratische partij. Voor een meerderheid heeft hij 250 stemmen nodig. De liberalen hadden hem tot nog toe aan 67 extra zetels ge holpen maar met de liberale ministers uit het kabinet is deze steun nogal twij felachtig geworpen. Minderheidskabinet In leidende C.D.U-kringen wordt vernomen dat: Adenauer zal blijven weigeren Strauss te ontslaan en dat hij zal pogen te blijven regeren met een minderheidskabinet. De socialisten, die in de oppositie zijn, hebben verklaard dat zij een coalitie met de Christen-Democraten rondweg zullen weigeren, zelfs als deze hun aangeboden wordt. De socialistische partijleider. Erich Ol- lonhauer, heeft gezegd (lat zyn party mee zou doen aan een coalitie van drie partyen, maar indien dit niet zou kun nen dan zouden de socialisten in de op positie blyveu. Een C.D.U.-woordvoerder heeft ver klaard dat er absoluut geen kans be staat op een coalitie van Christen-De mocraten, liberalen cn socialisten. In een verklaring die aan de pers werd I)e troepen in de Britse basis Aden, cn Colitie-eenliedcn in het omliggend ge- ied, zjjn gisterochtend in staat van alarm gebracht in verband niet een al gemene stuking, welke uitgeschreven is door nationalistische vakbondsleiders. De niet-nationalistisch gezinde vakbon den hebben hun leden opdracht gegeven zich niet op straat te vertonen ergo: wel te staken maar niet te demonstre ren en «le overheid verwacht daarom, dut ernstige moeilijkheden voorkomen kunnen worden. Alle openbare diensten, met uitzonde ring van de medische dienst en de wa ter- en elektriciteitsvoorziening, moes ten worden lamgelegd. De overheid ver wacht dut de stakingsactie wel vrijwel geheel effectief zal zijn. Indien dit in derdaad het geval is, zal worden over- gegaan tot arrestatie van stakingslei ders. verstrekt heeft cle socialistische partij aangedrongen op een zo spoedig moge lijke vorming van een nieuwe regering in verband met. de kritieke binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen. Na tien weken lage waterstand is de Rijn nog steeds moeilijk be vaarbaar. De schippers zien de toestand dan ook somber in. Op de foto een opeenhoping van wachtende schepen tussen Mainz en Bingen. De eerste ronde van de verkiezingen voor een nieuwe Franse nationale ver gadering heeft zondag in 100 van de 482 kiesdistricten al een beslissing op geleverd. Van deze 100 zegels worden er vier door afgevaardigden uit cle overzeese gebiedenbe zet, namelijk twee door volksrepublikeinen (M.R.P.) en twee door Gaullisten. De overige 96 zetels waarover in Frankrijk zelf is gestemd, worden als volgt verdeeld; Gaullisten 45 zetels; Conservatieven 19 zetels (waaronder 10 voor aanhangers van de Gaulel); Communisten 9 zetels; M.R.P. 14 zetels (waaronder 7 voor pro- Gaullisten)Radicalen 8 zetels; Socia listen 1 zetel. De stemverhoudingen waren: Ingeschr. stemgerechtigden 27.535.019, van de Gaulle); Communisten 9 zetels; bracht (Onthoudingen 8.603.285 of 31,25 procent). Gaullisten en Gaullistisch gezinden 5.847.403 of 31,09 procent; Communis ten 3.992.431 of 21,78 procent; M.R.P. 1.635.452 of 8,92 procent; Socialisten 2.319.662 of 12,65 procent; Conserva tieven 1.660.896 of 9,06 procent; Ge matigde conservatieven (pro-de Gaulle) 798.092 of 4,36 procent; Linkse groepen 449.743 of 2,45 procent; Uiterst rechtse groepen 241.309 of 1,32 procent. 0 De Britse toneelschrijver en dichter Clif ford Bax is te Londen overleden. Hij was 76 jaar. Tussen de twee wereldoorlogen wer den in Engeland ruim tien toneelstukken en muzikale komedies van zijn hand opgevoerd. Zijn eerste toneelstuk dat werd opgevoerd, het in 1912 geschreven stuk ,,The poet asters of Ispahan". Zijn beroemdste werk was waarschijnlijk het uit 1932 daterende stuk „The rose without a thorn". In een radio-toespraak heeft premier Nehroe van India gisteravond de val van de stad Bomdila bekendgemaakt. Het is de grootste over winning van de Chinese troepen sinds de grensoorlog een maand ge leden in het gemeenschappelijk grensgebied begon. Bomdila was het bestuurscentrum in het noordoostelijk grensgebied. Het was de derde achtereenvolgende nederlaag voor de Indiase troe pen. Eerder op de dag had Nehroe de val van de Se La-pas bekend gemaakt, het was de belangrijkste Indiase stelling in het noord oostelijk grensgebied. De val van Se La kwam een dag na de val van Walong, ook een belangrijke post dicht bij de Birmese grens. STAD BOMDILA EN SE LA-PAS GEVALLEN De val van Bomdila heeft de Chinezen gebracht op de drempel van wat velen zien als hun werkelijk doel: de provincie Assam, rijk aan olie en een van de weinige streken in India, die een ryst- surplus opleveren. Assam zou ook ge bruikt kunnen worden als de spring- van In- Sfeun gevraagd Nehroe die in het Hindoestaans sprak, zei: „Wij hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk massale mi litaire steun gevraagd". De val van Bomdila en Se La betekent dat duizenden Indiase soldaten hoger in het noorden in de val zijn geraakt. Er is nu nog maar een bergketen overge bleven tussen de Chinese horden en de vlakten van India, 115 kilometer naai het zuiden. In zijn radio-toespraak zei Nehroe: „Ik leg hierbij een belofte af. Wy zullen dit onder ogen zien. Wij zullen geen enkele voorwaarde accepteren tot de indringers eruit geworpen zijn. Onze harten gaan uit naar het Kort tevoren was Nehroe in het parle ment nog uitgejouwd door leden van de oppositie omdat hij niet wilde zeg welke maatregelen er genomen wj voor de verdediging van Assam. Hij zat er apathisch bij terwijl de een. na de ander uit de gelederen van de oppositie een nadere uiteenzetting van de geno men maatregelen eiste. Het Amerikaanse departement van bui tenlandse zaken heeft de Chinese vorde ringen in India ernstig genoemd. Een nieuw Indiaas verzoek om oorlogstuig voor de strijd in bergachtig gebied is in overweging genomen. Het gaat hierbij mogelyk ook om transportvliegtuigen. De Franse grote literatuurprijs is toe gekend aan de dichter en romanschrij ver Pierre-Jean Jouve. De bekendste werken van de thans 75 jaar oude Franse kunstenaar zyn „Le paradis perdu" (1929), „Les Noces" (1931), „Sueur et Sang" (1935), „Lan- gue" (1954) en zyn romans: „Histoire sanglante", „Le monde desert", „l'Aven- ture de Catherine Crachat" en „Le Don Juan de Mozart" (1944). De literatuurprijs werd in 1951 inge steld. Tijdens de vergadering van bondsdagafgevaardigden en het partijbestuur van de F.D.P. in Neurenberg is besloten dat de vijf F.D.P.-ministers in het Westduit- se kabinet hun portefeuilles ter beschikking zullen stéllen. Kort ua 't nemen van deze beslissing werd de bijgaande foto gemaakt. V.l.n.r. de ministers Mischnick (vluchtelingenzaken)Stammber ger (justitie), de voorzitter van de F.D.P., Mende, de ministers Lenz (schatkist), Scheel (econo mische samenwerking) en Starke (financiën). volk van Assam. Deze oorlog is niet alleen een bedreiging voor Towang, voor Walong, voor Bomdila of voor Azië, maar een bedreiging voor de gehele wereld". Uitgejouwd De Verenigde Staten hebben de Europe- gemeenschappelijke markt er op ge wezen, dat de markt zyn deuren voor de invoer van Amerikaanse landbouw- produkten moet openhouden. In het an dere geval riskeert de E.E.G. vergel dingsmaatregelen van Amerika. De waarschuwing werd uitgesproken door de Amerikaanse minister van land bouw, Orville L. Freeman. Hij zei dat de E.E.G.-landen de invoer van Ameri kaanse landbouwprodukten zoals graan en gevogelte blokkeren. Dit zou volgens Freeman bestaande handelsovereenkom sten in gevaar kunnen brengen. Freeman voerde het woord tijdens de openingszitting van de agrarische com missie van de organisatie voor economi sche samenwerking en ontwikkeling (O.E.S.O.) waarvan 20 landen lid zijn. De vergadering die twee dagen in be slag zal nemen heeft plaats in Parijs. Freeman verklaarde dat de zes landen van de E.E.G. onredelijke en willekeu rige protectionistische maatregelen ne men tegen de invoer van Amerikaans graan, gevogelte en andere landbouw produkten. „De maatregelen van de E.E.G., die de prijs van gevogelte in Duitsland vast stelde op een peil dat hoger ligt dan de Amerikaanse exportprijs, heeft tot revolg gehad dat Amerikaans gevogel- :e op de Duitse markt aanzienlijk duur der is dan gevogelte dat uit de E.E.G.- landen wordt ingevoerd". ...is het 75 jaar geleden, dat het winterkwartier van het befaamde circus Barnum en Bailey te Brid geport afbrandde. Topconferentie „Comecon" op komst Verstrakking van controle op de economie Premier Kroesjtsjew heeft giste ren tijdens een urenlange ope ningsrede van een plenaire zit ting van het centrale comité van de Russische communistische partij een algehele herziening van de partijstructuur aange kondigd, gericht op verstrak king van de controle op de eco nomische ontwikkeling. De Russische leider heeft voorts een nieuwe topconferentie van Comecon lid-landen aangekon digd, waar wellicht gelijke structurele wijzigingen voor de satellieten zullen worden be sproken. Volgens waarnemers heeft Kroesjtsjew met de wijzigingen die invloed zullen hebben op landelijke organen tot en met het centrale comité zelf, tevens de mogelijkheid geschapen voor „grote schoonmaak" ter zuivering van Stalinisten op alle niveaus. -ergadering nier uitsluit vrijga heeft de Russische pre mier uitsluitend gesproken over bin nenlandse aangelegenheden. Het oude geografisch ingedeelde partij- systeem wordt nu aangevuld met twee afzonderlijke groepen voor or ganen die met landbouw, en met in dustrie te maken hebben. Volgens Kroesjtsjew zal deze reorga nisatie van de partijstructuur, langs economische banen in plaats van geografische, de weg vrijmaken voor nieuwe progressie van de industrie en de landbouw. Westelijke waarnemers wachten met spanning op do bezetting van de vijf nieuwe topfuncties, onmiddellijk on der het partypresidium, die Kroesj tsjew heeft aangekondigd. Hieruit kan wellicht een scherper beeld wor den verkregen over de huidige machtsverhouding in het Kremlin. Volgens de Russische premier hebben de nieuwe plannen het voordeel dat de partijorganen zich volledig kun nen toeleggen op het onderdeel in de volkshuishouding dat hen is toebe deeld. Hij verklaarde dat een en an der de leiding van industrie, bouw en landbouw in belangrijke mate zou verbeteren en vereenvoudigen. Kroesjtsjew heeft ook laten weten dat de door hem in 1957 ingevoerde de centralisatie in het kader van het regionale economische systeem „Sovnarkhoz" voor het grootste ge deelte ongedaan zal worden gemaakt. Slechts een gering aantal van de streekraden zal overblijven. Hun ge bieden znllen groter zyn. Kroesjtsjew tijdens zijn openingsrede. Zjiwkow nu premier van Bulgarije De Bulgaarse nationale vergadering heeft de eerste .secretaris van de Bul gaarse communistische party, Todor Zjiwkow, met algemene stemmen tot premier gekozen. Hy volgt Anton Joe- gow op, van wie enige woken geleden op het partycongres in Sofia werd be kendgemaakt, dat l>U uit liet centrale comité was gestoten en van zijn functie an premier ontheven wegens schen ding van de socialistische wetten en an- ti-party-activitcit. St.-Nicolaaspakjes vroeg op de post De P.T.T. staat ook dit jaar weer voor de opgave in do periode van 26 no vember tot 4 december een aantal postpakketten en briefpakjes te ver zenden, dat tweemaal zo groot is als normaal. De P.T.T. verwacht, dat het aantal tc behandelen binnenlandse postpakket ten in de dagen voor St.-Nicolaas ongeveer 900.000 zal bedragen. Een tydlge overkomst en bestelling kan in deze drukke dagen alleen worden gegarandeerd, indien de afzenders un Sint-Nicolaaspakketten en -pak jes uiterlijk donderdag 29 november ter post bezorgen. PRINSES BEATRIX IN „VENETIË VAN HET VERRE OOSTEN" Prinses Beatrix heeft gisteren een tocht door de kanalen van het „Vene tië van het Verre Oosten", zoals Bangkok dikwyls wordt genoemd, gemaakt in een antieke rivierstoomboot die het eigendom is van de staat en beschikbaar gesteld werd door koning Phoemibol. De ko ning had een dringende afspraak. Bangkok wordt doorsneden door een net van „klongs" (kanalen), waar op een druk verkeer is van boten en bootjes van allerlei soort. De bootslieden zingen op de maat van de beweging van hun vaarbomen, waarmee zij hun zwaar beladen bootjes naar de markt varen. Tijdens haar tocht hadden de prinses en haar gevolg volop gelegenheid om te zien hoe de mensen hier in werkelijkheid leven: hun woonver blijven zijn aan de kanaalkant open. Prinses Beatrix zag hoe gezonde jongelui het water indoken, terwijl de volwassenen zich wassen in het tijdens de nacht afgekoelde water.. Op haar terugtocht stopte de prinses even om de koninklijke staatsiesloe pen te bezichtigen, een slanke vloot prachtige, gebeeldhouwde en ver sierde boten die door de koningen vroeger voor hun bezoeken aan het platteland werden gebruikt. ft ant lij h Gisteren hebben wij doen informeren naar de stand van zaken rond de benoeming van een burgemeester te Oost- en West-Souburg. Op binnenland se zaken deelde men mede, dat nog niet te zeggen was wanneer deze be noeming zou afkomen. Dit nu wordt zo langzamerhand een trieste zaak, waar op dunkt ons in het openbaar kritiek moet worden geleverd. De feiten, waarom het hier gaat, zijn de volgende. Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat de vacature Sou burg zou worden vervuld omdat deze gemeente bij de herindeling vrijwel ge heel naar Vlissingen zou gaan. Toen echter minister Toxopeus van dit voor nemen afzag en vast kwam te staan, dat Oost- en West-Souburg in het nieu we wetsontwerp als zelfstandige ge meente zou worden opgenomen, werd de vacature „opengesteld", zoals men dat noemt. Sindsdien zijn er vele maan den voorbijgegaan en hebben de geruch ten zich rond de benoeming van deze burgemeester vermenigvuldigd. Wij wil len nier geen namen noemen, maar wel nadrukkelijk vaststellen, dat zowel in Den Haag als in Middelburg in zéér brede kring bekend is welk viertal uit Zeeland voor deze vacature op audiën tie is geweest bij mi nister Toxopeus. Die audiëntie heeft zich ook al weer geruime tijd geleden afgespeeld, maar tot een benoeming is het niet gekomen. Meestal echter laat het KJ3. niet lang op zich wachten nadat de voornaamste gega digden bij de minister hun opwachting hebben gemaakt. Hier echter géén snel le beslissing. En alweer: zowel in Den Haag als in Middelburg weten velen te vertellen waarom de benoeming op zich laat wachten: verschil van me ning tussen zoals men het zou kun nen noemen het Torentje in Den Haag en de Abdij in Middelburg. Daar door zou er tot dusver zo weinig schot in deze zaak zitten. Tï Tij hebben geen behoefte in te gaan. W op dergelijke dessous: als regel komen zij niet in de openbaarheid en dat is juist. Maar men zal het met ons eens zijn, dat hier om meer dan één re den sprake is van een onbevredigende gang van zaken rond deze benoeming. Voor betrokkenen is het vervelend voortdurend in afwachting te moeten verkeren, terwijl voor hen tevens ande re toekomstoverwegingen zijn geblok keerd. Maar bovendien is het volstrekt onjuist Souburg thans zonder burge meester te laten. De minister heeft ge kozen voor het zelfstandig zijn van deze gemeente: men kan het daarmee eens zijn of niet, het is niettemin een feit. Dat betekent uiteraard, dat de tegen standers van de zelfstandigheid in de komende procedure alle zeilen zullen bijzetten om de opheffing alsnog en te gen de zin van de minister door te zetten. Juist bij de komende behande ling bezoek van de vaste Tweede- Kamercommissie zal derhalve een bekwame burgemeester van Souburg nodig zijn om goed partij te kunnen ge ven. Dat is een eis van rechtvaardig heid: in de komende strijd moet deze gemeente alle kans hebben zich goed te presenteren. Overigens betekent dit niet, dat de huidige waarnemend burge meester zijn ambt niet goed zou vervul len, integendeel van alle zijden hoort men lof over de vervulling van deze waarneming. Maar het is bekend dat óók de waarnemend-burgemeester met ongeduld op de benoeming zit te wach ten en met graagte de ambtsketen zal overdragen. Alles bijeengenomen: een snelle beslissing is dringend gewenst. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Uitleg over systeem loonvorming gereed De door de regering toegezegde nadere verduidelijking van de 5 november j.l. aan de Stichting van den Arbeid gezon den regeringsbeslissing inzake het sy steem van loonvorming, is gisteren ge reedgekomen en verzonden aan dege nen die bij het overleg over deze rege ringsinzichten waren betrokken op vrij dag 9 november j.l. Zoals bekend was in dat voortgezet overleg tussen de regering en het be drijfsleven over de loonontwikkeling in 1963 een verduidelijking van de rege ringsbeslissing noodzakelijk gebleken. De nadere nota zal woensdag naar mag worden aangenomen onderwerp van een intern beraad van het bestuur van de Stichting van den Arbeid vormen. Vrij dag zal de nota aan de orde komen in het dan verder voort te zetten overleg tussen regering en bedrijfsleven. DOOR GROTE TOENAME T.V.'s: Verzoekverlaag vermakelijkheids belasting De Zeeuwse bioscoopexploitanten nauwelijks een dozijn in getal zijn in ernstige mate veront rust over een zich reeds enkele ja ren aftekenende neergaande lijn in het bioscoopbedrijf. Terwijl het aantal bezoekers de laatste jaren sterk is gedaald en de recettes dientengevolge een flinke terug gang vertonen, zijn de vaste lasten gestaag gestegen. De Nederlandse Boiscoopbond, die de belangen van van de exploitanten behartigt, heeft nagegaan op welke wijze de financiële basis van het bioscoop bedrijf verstevigd kan worden. Men is daar tot deze conclusie ge komen: de vermakelijkheidsbelas ting, door de gemeenten opgelegd en vrijwel van plaats tot plaats verschillend, moet omlaag. De Zeeuwse exploitanten hebben van dc bond een conceptbrief gekregen, waarin een gedocumenteerd over- rioht is gegeven van de situatie in het bioscoopbedrijf. De exploitanten werd in overweging gegeven deze brief, die een pleidooi vormt voor verlaging van de vermakelijkheids belasting, aan de daarvoor in aan merking komende ooileges van b. en w. te sturen. Verschillende ge meenten in Zeeland hebben de afge lopen weken van bioscoopexploitan ten een verzoek gekregen om de ver makelijkheidsbelasting in gunstige zin te willen herzien. Het is bepaald niet vreemd, dat het filmbedrijf zich vastbijt in de kwestie van dc vermakelijkheidsbelasting. Van elke vertoonde film ontvangen de ge meenten een flink percentage van de bruto-opbrengst: Vlissingen, Middelburg en Goes 25 pet. (20 pet. voor films, die het predikaat „cultureel" dragen), Oost burg 20 pet. (cultureel nihil). Axel 20 pet. (10 pet.), Terneuzen 15 pet. (nihil), Hulst 15 pet. (nihil), Sas van Gent ni hil (nihil). Deze laatste gemeente is één van de weinige in ons land, waar geen vermakelijkheidsbelasting van de „film" wordt geëist. De drie grootste gemeenten in Mid den-Zeeland, hebben hun vermake lijkheidsbelasting op 25 pet. gesteld, waarmee zij tot de hoogste van het land behoren. De heer C. van Liere, exploitant van „Grand Theater" in Goes zegt er dit van: „Het is een te zware last. Vorig jaar hield ik als netto-winst de helft over van wat ik aan vermakelijkheidsbelasting moest betalen. Het is een arm weg geven". De Middelburgse exploitant van „City" en „Electro", de heer H. Wöhler gaf dit commentaar: „In de huidige omstandigheden minder bezoek, minder recettes, bij stijgende lasten weegt deze vorm van be lasting extra zwaar door". Zowel de heer Wöhler als de heer Van Liere hebben respectievelijk de gemeenten Middelburg en Goes verzocht het percentage van de vermakelijkheids belasting omlaag te brengen. „Een zelfde verzoek heeft mijn broer in Vlissingen gedaan", ventelde ons de heer Van Liere. De grootste concurrent van de film is de televisie. Een relatief grote toene ming van het aantal televisietoestellen gaat gepaard met een relatief sterke daling van het bioscoopbezoek. Het ver band tussen deze twee belangrijke media is onomstotelijk vastgelegd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Trouwens wat te zeggen van deze cij fers: de twee bioscopen in Vlissingen „Luxor" en „Alhambra" noteerden in 1956 precies 253.880 bezoekers. In 1961 waren dat er nog slechts 168.922, een daling derhalve met 33procent. De recette daalde iets minder sterk: met rond 23 pet. Maar in die periode 1956 tot en met 1961 stegen de las ten belangrijk. Interessant is te weten, dat op 31 december 1956 in Vlissingen 39 televisietoestellen waren geregis treerd. Op 31 december 1961 waren dat er liefst 2973. Een stijging derhalve met 7620 petDe daling in Vlissingen van het aantal bioscoopbezoekers is ge staag gegaan: van 1956 tot en met 1961 achtereenvolgens van 253.000 via 242.000, 213.000 185.000, 178.000 naar 168.000 in 1961. Gansliger Iets gunstiger is 't beeld in Goes waar de enige bioscoop, „Grand", in '56 136.551 bezoekers trok, en de jaren daarop resp. 127.205; 119.655; 105.025; 109.186 en 105.856. Een afneming met 22'/2 pet., terwijl de recette met 7,3 pet. terug liep. Opmerkelijk is, dat Goes in 1960 ruim 4000 bezoekers méér trok. De verklaring ligt voor de hand: in dat jaar werd de dam door de Zandkreek geopend, die Noord-Beveland met Zuid-Beveland ver bond. Deze vaste verbinding bleek on middellijk een gunstige invloed op het totaalcijfer van de Goese bioscoop uit te oefenen. Ter completering de cijfers over het aantal televisietoestellen: 31-12- 1956: 87 stuks; 31-12-1961: 1262 stuks, een stijging dus met 1450 pet. De twee bioscopen in Middelburg moe ten niet onderdoen voor Goes en Vlis singen. In de Zeeuwse hoofdstad nam het bioscoopbezoek af van 156.455 tot 127.317, met een laagtepunt van 120.035 in 1959. In 1960 was er een nóg duide lijker opleving, namelijk 138.342 bezoe kers. Overigens ligt de situatie in Mid delburg iets anders dan in Goes en Vlis- ■ingen. Immers, op 27 mei 1960 is het gloednieuwe „City"-theater in Middel burg in exploitatie genomen, ter ver- (Zie slot pag. 2 kol. 5)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1