HEIN CUJE: „LAAT JE IN BRUSSEL NIET ONDER DE VOET LOPEN".... Klanken uit de ether dat is het naarste van de race, vechten tegen je inzinking PILOOT STORM onlvoerd in de stratosfeer 11 tt Waar zijn onze schepen? wn ,V£"«ST 16 S° MAANDAG 19 NOVEMBER 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MIDDELBURG Zondag zijn weer duizenden naar Brussel getrokken, niet om er te demonstreren, maar om mee te lopen in hét spektakelstuk van het cross-country-seizoen: de grote cross, georganiseerd door het Brusselse dagblad „Le Soir". „De sfeer van die wedstrijd is onovertroffen", zegt Hein C u j de lange afstandsloper uit Middelburg, met wie wij een gesprek hadden. Alleen al de start van de meute van duizenden lopers is een gebeurtenis. Vorig jaar presteerde de wedstrijd-commissie het voor het eerst om die start een beetje reglementair te doen verlopen. Maar daar moest dan ook een hele brigade bereden politie en een helicopter aan te pas komen". van dringende, duwende, soms vech tende lopers is niet meer te stoppen. Heb niet het ongeluk, dat je direct na de start valt, want dan word je onder de voet gelopen. Niet voor niets staat er een rij ambulancewa gens langs de kant bij de startplaats. Elke keer weer werden enkele man nen uit de modder getrokken, die in de kluwen onderuit waren gegaan. Veel hangt natuurlijk bij zo'n massa deelnemers af van de plaats waar je staat bij de start. Sta je achteraan, dan moet je over enorm veel wils kracht beschikken om in de kopgroep te komen. Of je moet een enorme sprinter zijn. Want snel dat die mas sa van start gaat! Iedereen probeert natuurlijk direct een goede positie in te nemen. Voor al die duizenden zo'n positie hebben zijn er al heel wat honderden meters gelopen. Dus als ik nieuwelingen een advies mag geven probeer een goede plek te bevechten bij de startstreep én sprint weg of een dolle stier je op de hielen zit. Na zo'n halve kilometer lopen merk je dan wel, of je nog genoeg over hebt om de resterende zeven kilometer ook nog te lopen. In die eerste volkscross, waar ik aan meedeed werd ik 43ste. Populair ff Die cross bestaat eigenlijk uit vier wedstrijden, een cross voor scholieren, een voor junio ren, een voor iedereen: de volkscross en tenslotte een voor geselecteerden: de „cross der azen". Aan die volkscross heb ik in 1955 een keer meegedaan. Dat is iets fan tastisch. Stel je voor: dan staan on geveer 3000 lopers bij elkaar aan de start te dringen. Die start wordt aan gegeven door een grote lamp op een hoge toren die 400 meter verderop staat. Die lamp brandt. Zo gauw die lamp uitgaat, mag je lopen. Om geen vergissingen te krijgen schieten ze op hetzelfc'1 v lichtkogel af. Vechtend Elk jaar gebeurde het echter, dat enkele nerveuse jongens al wegliepen voor de lamp was uitgegaan. Gaan er een paar, dan volgt meteen de hele meute. Zo'n compacte massa Hein Cujé met de vele prijzen, die hij bij nationale en internationale at letiekwedstrijden veroverde Die wedstrijd werd toen gewonnen door een Belg. zoals alle volks- crosses bijna steeds door een Belg gewonnen zijn. Eén keer heeft een Nederlander gewonnen: Jonkers. De crosswedstrijden zijn bij onze zuiderburen erg populair Bij elke cross zie je honderden toeschouwers énwat het belangrijkste is, een honderd of tweehonderd deelnemers. De hoofdoorzaak van die grote deel name is, dat er al heel gauw een prijsje te verdienen is- Ik lieb wel eens in België een cross meegelopen, waar een honderd lo pers aan meededen en waar een dik ke zeventig prijzen waren. Kwam je dus als 70ste binnen dan ging je nog niet met lege handen naar huis. Bo vendien zijn die prijzen daar geen medailles die je alleen maar op je borst of boven je bed kunt hangen, maar steeds gebruiksartikelen, luxe voorwerpen". „Trek' Dat is hier in Holland wel een beetje anders. Hier krijg je haast geen deelnemers voor een cross-country. Vooral niet als de gro te cross in Brussel, die eigenlijk aan het begin van het seizoen ongunstig ligt, achter de rug is. Het gekke is echter dat meer dan 1000 Nederlan ders in Brussel aan de start kwa men. Overal kwamen ze vandaan. Zelfs uit het noordelijkst puntje van Groningen. Stel je voor: die mensen moesten de hele nacht reizen om op tijd 's morgens om acht uur hun startnummer in ontvangst te kunnen nemen. Daar komt nog bij dat er bussen met Nederlandse sup porters naar België gingen. Dat was dus zaterdag gewoon een „trek" van Nederland naar Brussel. Ik ken bij voorbeeld enkele deelnemers uit een Gronings dorp, die begeleidt werden door twee bussen vol supporters. Niet dat die supporters geloofden, dat zjj met hun aanmoedigingen hun lopers naar de eerste plaats konden schreeuwen, maar gewoon omdat men er een dagje uit van wilde ma ken. 's Middags struikelde je op de mooie markt van Brussel over de Ne derlanders". HEIN CUJÉ .„iets fantastisch"... pers. Voor Nederland zijn dat Joep Delnoye, Fons Velthuizen, Dick de Bruin en ik. Wij moesten een afstand van 9,5 kilometer afleggen. Ieder liep voor zich. Je kunt elkaar weinig hel pen. „Trekken" is onmogelijk, omdat je niet in eikaars pas kan lopen. Daar is het terrein veel te ongelijk voor. Iedereen zoekt de beste r te lopen, of door omgeploegd 1 scharrelen. Ook by de Azencross wordt snel gestart en is het zaak zo snel mogelijk een koppositie te veroveren. die positie, dan probeer zo lang mogelijk te nandhaven, zonder een inzinking te krijgen. Krijg je die niet, dan heb je kans die positie te kunnen Heb Pa, „Azen r/ 'erd ik gekozen voor de „Cross der Azen". Dat is eigenlijk een landen- wedstrjjd waar dit jaar ongeveer tien landenploegen aan hebben meege- i. Elke plot daan. ploeg bestond uit vier lo- verbeteren. Een „klap" krijg je alle maal onderweg, 't Hangt echter he lemaal van je conditie af, hoe snel je die inzinking weer te boven bent. Dat is het naarste van de race, vech ten tegen je inzinking. Dan is het of er lood in je benen zit, of je niet harder kunt. Als iemand je voorbij gaat tijdens zo'n inzinking en je wilt je verdedigen, maar je merkt dat je benen niet willen, dan staat het grie nen je nader dan het lachen". JAN DASSEN. CAT 15 NU DAN,IK ZAL EEN DONKEBE VJBOUVO ONT MOETEN, DIE EEN DIEP GAANDE INVLOED ZAL HEB BEN OP MIJN LEVEN! HU HEEFT HIER AL EEN TIJDJE OP GEZINSPEELD, MAAR GISTERAVOND IN EEN VAN ZIJN TRANCES 2255. Mei groie, ronde angstogen staarde Sandra naar het inmiddels op geheimzinnige wyze weer dichtge schoven luik, terwyi zjj zich aan de verbouwereerde Buck vastklemde. „Heus, ik meende dat zo'n griezel mij van achter besloop!" sprak het meisje met bevende stem. „Maar mis schien was het verbeelding. O, ik vind het hier zo griezelig! Laten we weer teruggaan naar de Pionier!" „Mmmm", gromde Piloot Storm in een halfslachtige poging tot geksche ren, „ik dacht alsdat je mij jaloers wilde maken, door Buck zo onbe schaamd te omhelzen". „Hè jakkes, doe niet zo flauw, Arend!" riep zijn verloofde uit. „En dat die deur zo op eens weer dichtging vind je zeker óók neel ge woon!" „Inderdaad", zei Arend en wees in de stuurcabine, „je hebt zeker per ongeluk het me chanisme In werking gesteld. Kijk maar, die twee arme kerels zitten, nog net zo op hun stoel' Niettemin werd besloten terug te keren naar de Pionier, waar Piloot Storm de camera's wilde ha len voor enige opnamen. Terwijl zij voortliepen echter, bekroop hen het onaangename gevoel, dat zij door vele ogen werden gadegeslagen niet om het geld ailo.cn was. maai dat ze aan de persoon in kwestie grondig het land had om clo oen of andere reden. Maar of die iemand rui eon man of een vrouw was, dat zou ik li werkelijk niet kunnen zeggen." „Heeft U daar niet het mtnsae vermoe den van?" Mijnheer Elzerman tuitte wikkend en wegend de volle lippen „Ik ben geneigd te denken, dat het een vrouw was, inspecteur. Om de venijnige manier, waarop Kii over de persoon in kwestie sprak, begrjjpt U. Als het over een man gaat, zijn vrouwen nooit zo venynig. Het is een speciale venijnig heid, zou Ik haast willen zeggen. Ik moet U eerljjk bekennen, dat vrouwen mij in de er""'1 antipathiek zijn, inspec teur." „Daaraan iwytui >k geen ogenblik, mijn heer Elzerman," antwoordde hoofd inspecteur Perquin hoffelijk Mijnheer Elzerman keek alsot deze woorden hem niet aangenaam troffen en vroeg na een ogenblik: „Ik veronderstel, dat aan deze gebrekkige inlichtingen weinig heeft. Maar ik heb nu alles ge zegd, wat ik weet. Met gevaar voor mijn leven", voeo-rle bil er theatraal aan toe. Om dan benepen ic vragen ot de hoofd- - hij onmiddellijk inspecteur dacht, dat gevaar liep en wat deze hem aanraadde Le doen, „Gevaar", zei Perquin afwezig. „Och neen, dat zal wel meevallen." „Maar U zei toch Mijnheer Elzer- inans uitgezakte wangetjes beefden van verontwaardiging. „Zijn'dat dan alleen maar loze praatjes geweest om my aan het spreken te krijgen? Dat is dat is gewoon infaam! Ik zal my beklagen, ik zal „Nu moet U niet dacehjk zo uitvallen,' zei hoofdinspecteur Perquin ongewoon zachtmoedig voor zijn doen, want een beetje schuldig voelde hjj zich toch wel. „Ik heb dat niet gezegd om U aan het praten te krijgen. Er bestaat voor U werkelijk gevaar. Hoe groot dat gevaar is. kan ik onmogelijk schatten. Als de moordenares weet. dat U met mevrouw Grijpsma op vrfl vertrouwelijke voet stond, bestaat er grote kans, dat ze daarover gaat piekeren en U gaat w. trouwen. En iemand die al twee mo den heeft gepleegd, deinst natuurlijk ook niet terug voor een derde, als zij dat nodig acht voor haar veiligheid. Ik zou zo zeggen: leeft U maar normaal en betracht voorzichtigheid met wat U eet en drinkt. En vooral ook met wat U rookt. Ze schynt nu eenmaal verslingerd te zijn aan nicotine. Dat rommeltje is dan ook bij elke handelaar in artikelen voor tuinen en zo te krijgen, zonder veel vieren of vijven. Ja verjaagt er de blad luis mee uit je rozenperk. En als je erop bent gebrand elke, maar dan ook elke, kans op ontdekking te elimineren, kun je het ook nog doodmakkelijk zelf uit onschuldige tabak distilleren. Voor aan slagen met vuurwapens of snel rijdende automobielen zonder of met een valse nummerplaat hoeft U mijns inziens niet bang le zijn. En evenmin voor een de fecte lift." „Dank U, inspecteur, ik zal uw raad na tuurlijk opvolgen. En mocht mij nog Iets te binnen schieten, dan laat ik U dat wet.cn U wilt mij nu zeker we) veront schuldigen?" Mijnheer Elzerman was weer in zijn oude, zelfverzekerde zelf, nu de dreiging van een onnatuurlijke dood teruggewe ken schoen naar oen heel verre horizon. „Ik ga maar," zei juffrouw Edel, en ze bleef dreigend bij de kamerdeur staan.; „Uitstekend, hoor. Blijf je lang weg?" vroeg Suzanna, geheel verdiept in de tekening voor haar, afwezig- „Het is om meneer". Juffrouw Edel hapte naar adem en brak vervolgens in snikken uit. „B. b. bijna vijftien jaar ben \k by U geweest, ik heb voor U en de kinderen gezorgd als... als een moeder, daar. En nu houdt U me ook nog voor de gek als ik zeg, dat ik wegga." „Bedoel je dan weggaan?" vroeg Su- sanne verbaasd. „Bij ons vandaan gaan? Maar Edeltjc, dat kan toch immers niet? Waarom sta je daar nu zo te hui len als een verloren ziel? Ga liever lek ker zitten, zo. En vertel me nu eens, wat er gaande Is". „Het is om meneer," juffrouw. Edel snoof verontwaardigd. „Meneer is een onmogelijk mens, mevrouw. Met meneer ,Kom nu, Edeltje, wat heeft mynheer „Hy zegt, dat ik papieren van hem heb weggemaakt. En ik kom nooit aan me neer z'n papieren. Ik zal er me wel voor hoeden. Die werkkamer van meneer, die studeerkamer," ze slaagde er in een we reld van minachtig te leggen in dat woord studeerkamer, „heeft meer van een varkensstal dan van een behoorlyke kamer in een behoorlijk huis. Maar ik kom er niet aan, ik niet. Ik zuig de vloer. En als er papieren op de grond liggen, en dat doen ei bijna altijd, dan zuig ik daaromheen. Ik zou er niet aan denken ze op te rapen. Ik ben wel wy- zer. En nou wil meneer beweren dat ik Neen, ik blijf geen dag langer. Ik ben een fatsoeniyke vrouw en de dingen, die meneer zegtHethet spyt me erg, mevrouw, ik zie erg af van U en van de kinderen, maar zulke dingen neem ik niet." „Maar wat heeft mynheer dan allemaal tegen je gezegd, Edeltie?", vroeg Su- sanne hulpeloos.' Zc kende Pieter Augus- tes humeur als hy een moeilijke en ge vaarlijke zaak onderhanden had, het hu meur van een prima donna voor een première, en ze had de dreigende voor tekens ervan ook wel opgemerkt. Maar ze had nooit gedacht, dat de thermome ter al zo hoog gestegen was, dat ieder ogenblik een uitbarsting kon worden verwacht. Anders zou ze naar maatrege len wel hebben genomen. Maar dat Pie ter Auguste onoorbare termen tegenover Edeltje zou hebben gebruikt, neen, dat kon ze zich toch moeilijk voorstellen. „Wat heeft mynheer dan toch gezegd herhaalde ze. Wordt vervolgd) MAANDAG 19 NOVEMBER. HILVERSUM I. 402 ni. 746 kc-s. MIDDAG. 12.25 Voor boer en tuinder. 12.30 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Licht ensemble met zangsolist. 12.53 Gram., evt. act. 13.00 Nws. 13.15 Sprookjesensemble. 13.45 Militair or kest (gr.). 14.05 Schoolradio. 14.35 Sa men uit, samen thuis, gevar. progr. 15.45 Walsmuziek (gr.). 16.00 Bijbeloverden king. 16.30 Twee violen en clavecimbel: klassieke muziek. 16.50 Die Hoffnung ist mein Leben, cantate, (gr.) 17.00 Voor de kleuters. 17.15 Voor de jeugd. 17.30 Jazzmuziek (gr.). 17.40 Beursberichten. 17.45 Régèrihgsuifzending: Indianen en bosnegers in .Suriname ontmoeten de moderne wëféld, door drs. M. D. Thijs. AVOND. 18.00 Populaire orgelbespeling. 18.30 Met band en plaat voor U paraat: mod. muziek 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Gram. voor de teenagers. 19.30 Radiokrant. 19.50 Voor wie? toespraak. 19.55 Gram. 20.00 Licht orkest en zang soliste. 20.20 Hoofdprijs: een gentleman, blijspel. 21.10 Lichte gram. 21.20 Vocaal ensemble: klass. muziek. 22.00 Parle mentair commentaar. 22.15 Pianorecital klassieke muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22,55 Boekbespre king. 23.05 Klass. gram. 23.35 Lichte ~;ram. 23.5524.00 Nws. HILVERSUM H 1007 ltc-s. MIDDAG. 12.00 Licht instrumentaal ensemble. 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Voor ons platteland. 12.40 Lichte muziek. 13.00 Nws. 13.15 Mededelingen, evt. actueel of gram. 13.25 Beursberich ten. 13.30 Metropole-ork. 14.00 Cello en piano: klass. en mod. muz. 14.30 Muziek uit Zwitserland (gr.). 14.50 In het voet spoor der wetenschap, lezingen. 15.05 De storm, cantate (gr.). 16.20 Lichte Tram. 16.45 Perseus en Andromeda, loorspel (4). 17.15 Lichte gram. 17.35 Lichte muz. 17.50 Militair commentaar. AVOND. 18.00 Nieuws. 18.15 Politieke lezing. 18.25 Amateursprogramma. 18.50 Open baar kunstbezit. 19.00 Operafragmen- Iten (gr.). 19.45 Pianorecital (gr.). 19.55 Openbaar kunstbezit 1963: een woord van aanbeveling. 20.00 Nieuws. 20.05 De Radioscoop. gevar. progr. 22.30 Nws. 22.40 Act. 23.00 Jazz- en dansmuziek. 23.55—24.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. NTS: 19.30 Huckberry Hound, film. 20.00 Journaal en weeroverzicht. 20.20 Uitzending van de Christelijk Histori sche Unie. 20.30 Niet zo lang geleden, documentaire film. 21.2022.35 Poli- kuschka, speelfilm. VLAAMS-BELGISCHE TV-PROGRAMMA's. 19.00 Voor de jongeren. 19.30 Film- schets. 19.40 Culturele actualiteit. 20.00 Nieuws. 20.30 Adel verplicht (Kind hearts and coronets), speelfilm. 22.10 Programma over de verschillende as pecten in de muziek. 22.40 Nieuws. FRANS-BELGISCHE TV-PROGRAMMA's. 1S.30 Berichten. 18.33 Voor de kinderen. 19.00 Engelse les. 19.30 Sportberichten. 20.00 Journaal. 20.30 Gevar. progr. 21.00 Economische problemen van Wallonië. 21.45 Balletprogramma. 22.00 Journaal. DINSDAG 20 NOVEMBER 1962. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc-s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Klass. gram. 7.30 Voor de jeugd. 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nieuws. 8.18 Lichte orkestwerken (gr.). 8.50 Voor de huis vrouw. 9.35 Waterstanden. 9.40 School radio. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Lichtbaken, lezing. 10.25 Klass. gram. 10.50 Klassiek pianoduo (gr.). 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Lichte gram. 11.50 Volaanvooruit, lezing. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc-s. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Ochtendvaria (gr.). VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Programma-overzicht. Aansluitend: lichte gram. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 De groenteman. 9.15 Weense klassieke kamermuziek (gr.). 9.40 Mor genwijding. 10.00 Arbeidsvitaminen. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Voor de zieken. KERKNIEUWS NED. HERV. KERK Beroepen te Caple Ca. M. J. van Wijck te Edam. Bedankt voor Eerbeek, tweede predi kantsplaats A. Sjollema te Wel en Am- merzode; voor Lage Zwaluwe toezeg ging D. Driebergen te Tange-AIteveer, voor Oosterwolde (Fr.) H. v- Nieuwen- huize te Klooster - Ter Apel. Beroepen te Heiloo als predikant voor buitengewone werkzaamheden: Ph. Ouwendijk, voorganger noodgemeente te Ridderkerk: te Zevenhoven: P. D. de Bruijn te Opijnen. Aangenomen naar Fondgen: J. J. Winc- kel te Vorchten; naar Brïelle (vac. J. W. Falkenburg)W. C. Duvekot te Zon- nemaire. Bedankt voor Den Dolder: J. D. Wuis- ter te Ophemèrt. GEREF. KERKEN Beroepen te Vianen: N. Schelhaas, kand. te Amsterdam-N. Examens: Aan de V.U. slaagden voor het prop.ex. theologie de heer C. J. van der Drift te Schiedam en voor het kand. examen theologie, de heer J. C. Lange- velde te Amsterdam. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen te Zuidbroek B. Wesseling te Smilde Diever. CHRISTELIJK GEREF. KERKEN Beroepen le Chatham Ontario Canada (Free Chrstion Reformed Church) W. van Heet te Emmen. OUD-GEREF. GEMEENTEN IN NEDERLAND Bedankt voor Kralingseveer B. Toes te Kinderdijk. Het Vaticaanse Concilie Ontwerp-resolulie over liturgie aanvaard De concilievaders in Rome hebben dezer dagen met 2162 tegen 46 stemmen bij 7 ongeldige stemmen, een ontwerpreso lutie over de liturgie aanvaard. Dit was de eerste stemming in de eoncïlieaula, de verkiezingen voor de commissieleden niet meegerekend. De liturgische commissie heeft opdracht gekregen de bewoordingen op te stellen van enkele voorgestelde amendementen, alvorens een definitieve stemming over het document zal plaatsvinden. In een communiqué dat na de zitting mondeling werd verstrekt, werd niet ge zegd wat de voorgestelde amendemen ten inhielden. Men gelooft niet dat ze van enig gewicht zijn. Wanneer de definitieve stemming zal plaatsvinden is niet bekend. Even puzzelen r J' r y 10 ijl JiU 1} SU BP 16 18 titc ói 10 21 S3 23 aa Ib 1 if ijl «•y Ü5 30 Ja all ak lil 31 3Ï 34 35 35 40 Horizontaal: oppervlaktemaat; 4. hierheen; 7 zeer zuinig: 10. titel; 11. bergruimte: 13. vogelprodukt; 14. roer: 16. onder anderen: 17. mil. hoofddeksel; 19. para- dys; 21. zeer goed: 22. hebzuchtig per soon: 23. meisjesnaam; 25 het gehele aantal: 27. elektriciteit; 28. waterjuffer; 29. reeds; 30. Chin, munt; 31. manus cript: 32. toorn: 39. aller stammoeder: 40. eveneens. Verticaal: 1. slede; 2. zangnool: 3. voegwoord; 4. uitroep v. verbazing; 5. bijwoord; 6. Reg. Infanterie; 7. tureluurs; 8. slo" 9. lichtbron; 10, vloer v. schip 12. ge meerd; 14. blad vezel v. agave; 15. Sp muntstuk; 18. schryfmidel; 20 laagte: 23. deel van oor; 24. steltloper; 26 boom; 33. zangnoot; 34. avond; 35. fa milielid; 36. compagnon; 37. halt aankomend. ABBJkcrEKKWV6Z." HE?A™6BV r*vJÏÜ™yir4on Bang. PAPENORECHT G TO m wi AC«AEAS1S%6 m ÏÏT 16 M- v- C*U1* PIR°CRL£ECSMT16 nyrlver - P. KLOOSTERO PRINS WILLEM O m n~ V Abadan n Trmco- REÉA'SHAH TH 6 pa». ;;5X STATUE OF"*LI ERTY 18 o Mena vT "ui"' LAAR^ÈRHE STEENKMK 16 vertr. Po r. Said CALTCX THE HAGUE LIBERTY DE LL 16 vortr. Dulnkor. sTELc.Lr.E, m wnw "ESLV r:'"°z laoon Cr LOOSDRECH' TELAMON 1G v°c°tr.m p"°ao COCCI NELLE 16 V Ou nkerken tc MEERKERK" lG^'vprtr TJA Co WA 1Q ALONG 16 220 w no Kp. FR^H'NO 16 'V° R'dan ™k(. IHïfrTo WATERMAN 17 v Port Said n GRÓTSELO"jk J? to VJ Orleans5**" w Ést ertor'e H 16 BmJAp.V°SlJ CUoU. HaNS* 16 60 iw Masiro skssi n l°o A AT Calcutta HOOG EN LAAG WATER ZO november nap -f- nap nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 8-24 1.37 21.17 1.53 2.12 1.28 15.00 1.60 Terneuzen 8.53 1.53 21.41 1.69 2.37 1.44 15.24 1.76 Hansweert 9.13 1.71 22.05 1.87 3.07 1.58 15.53 1.90 Zierikzee 9.23 1.10 22.22 1.34 3-00 1.12 15.36 1.46 Wemeldlnge 9.46 1.28 22.38 1.53 3.13 1.28 15.45 1.62 21 novembei nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 9.44 1.38 22.23 1.54 3.32 1.28 16.18 1.63 Terneuzen 10-12 1.54 22.56 1.70 3.56 1.44 16.40 1.79 Hansweert 10.29 1.73 23.20 1.89 4.25 1.58 17.07 1.93 Zierikzee 10.47 1.09 23.46 1.30 4.21 1.10 16.56 1.45 Wcmeldinge 11.08 1.27 23.59 1.50 4-30 1.26 17.03 1.61

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 9