lJOTON&3 /(ONIrtG *0B' met 13.500 gulden aan Fa. DERT DIT MOET U DOEN! - DE KONING VAN DE SHAG SPAAR NU VOOR DE KOMENDE DURE FEESTDAGEN!! GEHAKTBALLEN SNIJWORST 150 gram 2 spaarlabels a 5 cent 90 98 65 VERSE WORST GEHAKT 500 gram 1.68 DE WALCHERSE KEURSLAGERS IMANSE DAVIDSE SCHOUWENAAR A. WEEMAES TE KOOP: IKDOORNS Hypotheken ^ONZE KLEINTJES^ Een toto zonder inleggeld! En zo eenvoudig! f. 5.000,- AAN EERSTE PRIJZEN MET EEN VERHOOGDE TWEEDE PRIJZENP0T VAN f. 8500,-. Op 10 december a.s. wordt de uitslag in deze krant bekend gemaakt. De prijswinnaars krijgen vooraf bericht. 00K UW VOETBALCLUB PROFITEERT! NOVAK T.V. I i/óot 7.10 pen week 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 19 NOVEMBER 196J Sparen met labels loopt lekker op. U hebt zó een gulden bij elkaar- Bij iedere GELDERSE ROOKWORST E J LABELS QI 3 stuks 2 spaarlabels 5 cent 4- 2 spaarlabels a 5 cent DINSDAG: Voor de bekende lage prijs van gram 2 spaarlabels cent 1.88 WOENSDAG: Voor de bekende lage prijs van 2 spaarlabels a 5 cent VOOR 20 SPAARLABELS EEN GULDEN TERUG Bonedijkestraat i Vlissingen Oranjeplein 7 Oost-SOuburg Bellamypark 16 Vlissingen L. Noordstraat 55 Middelburg 3 elektr. veescheerappara- ten, nieuw, tegen geredu ceerde prijs. Worden onder volle garantie verkocht. Fordson Dexta dieseltrek- ker met trekkerjas, kooi- wielen, pikwielen, 2000 draaiuren. Maring 1-sch. kantelploeg, verkeert in prima staat. C.L.V- „Eiland Walcheren", Middelburg, tel. 01180-2071, na zes uur 4218. verwijderd met WONDEROLIE NIET ALLEEN aan lederen kleding kunnen wij U voordelig helpen, doch ook aan handschoenen en wanten, heerlijk warm gevoerd, in diverse kleuren, voor dames en heren; regenpakken, overals en regenbroeken, absoluut wind- en waterdicht. WL Jeremiasse Oostwal 21, Goes. Lederolie in alle kleuren. voor nieuwbouw tot 90 rente 4% Ook andere objecten vanaf 4Vè Makelaarskantoor L. A. van Opstal Zoon, Jacoba van Beierenstraat 1 te Goes, telef. 5405 (b.g 5375 en 7376). ringen en gevaarlijke scheer mesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt de pUn weg in 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde won derolie, jodium en het pijn stillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Antisep tisch Likdoornmiddel van f. 1.60 bespaart veel ellende. Attentie Mevrouw, voor lompen en papier geven wij goede prijzen. Ook voor uw oude kachels. Lompen-, papier- en me taalhandelaar M. van Wijngen/ Telefoon 0 1180 - 3910. Wagenplein 8, MIDDELBURG. Neem een abonnement op de P.Z.C. I Te koop eiken slaapkamer be staande uit 2-pers. boogledik.. spiraal, 2 nachtkastjes, drie- deurs kast, toiletkast met spie- gels, 2 stoelen, tafeltje en di van. i.z.g.st. Te bevr. Kinder dijk 14. Middelburg. Te koop I',4-jarig ingeschre ven merriepaard. J. DE VIS- SER Sz;, Trommelweg 4. Dom- burg, tel. 483. Te koop elektr. trein m. toebe horen. Trix. als nieuw. J. POP- PE. Veerseweg B2, Veere, tel. 296. WlWlMt 82 Vfajse» GEMEENTE ARNEMUIDEN Het hoofd van het gemeentebestuur van Amemuiden maakt ingevolge artikel 37, derde lid der woningwet bekend, dat vanaf 19 november 1962, gedurende veer tien dagen, ter gemeentesecretarie voor een ieder, in uitvoerige kaarten uitgewerkt, ter inzage liggen: a. het d.d. 8 november 1962 door de raad der gemeente Arnemuiden vastgestelde uitbreidingsplan in hoofd zaak; b- de d.d. 8 november 1962 door de raad der gemeente Arnemuiden vastgestelde herziening van het uit breidingsplan in onderdelen. Gedurende zes weken na afloop van de termijn van veertien dagen, kunnen belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, bij gedeputeerde staten van Zeeland, bezwaren tegen de plannen in- Arnemuiden, 19 november 1962. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, A. Hack 25 cx. per regel mei een minimum van f 1.25 max. 8 regels. „Brieven bur. v d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C Middelburg „KLEINTJES" vóór 9 uur v.m. opgegeven aan onze kantoren verschij nen In het volgende ocbtendnummer. Te koop een wagen geschikt kampeerwagen, schaftlo- of fritesverkoop. 01199—212, Colijnsplaat. Te koop 2-pers. tuimclbed met 3 dig. bed 55. box met vloer, kinderledik., kinderstoel, sta- pelledik., sjoelbak, kinderfiets je 5 jr.. butagasstel. 1- en 2- pers. Engels ledik., uittrektafel, wieg. Tel. 3513, Vlissingsesln- 34. Middelburg. Te Te koop Bes klarinet, niet van nieuw te onderscheiden (wei nig bespeeld), verwarmings- lamp met houder voor douche cel. Van Turnhoutstr. 38. Oost- Souburg. TE KOOP GEVRAAGD St.-Nicolaas-kosluum te huur. Te bevr. W. ROVERS. Joz. Is- raëlslaan 5, Vlissingen. AUTO'S EN MOTOREN Voor al uw lak- en spuitwerk naar Verlorenlandstr. 1. Vlissin gen. Tel. 01184—3046. Billijke prijzen. „KLEINTJE" PLAATSEN? Vóór 9 uur voormiddag opge ven voor het nummer vai volgende ochtend! (Plaatsing uitsluitend bij vooruitbetaling.) De winnaars van een le prijs doen bovendien mee aan een bij zondere verloting. Wie hieruit als gelukkige uit de bus komt, mag een voetbalclub naar eigen keuze aanwijzen als prijswinnaar. Aan deze vereniging keren wij onmiddellijk 500,- uit. OFFICIËLE VOORWAARDEN SAMSON KONING VOETBAL-TOTO. WAT U ALS DEELNEMER DOEN MOET. VINDT U OP DE RECHTERZIJDE VAN DEZE ADVERTENTIE.. 1.) Op het toto-formulier;afgedrukt in deze advertentie, staan 36 bekende voetbalclubs vermeld. De deelnemers dienen door middel van kruisjes aan te geven welke 12 clubs op de be treffende speeldatum hun wedstrijd winnen. 2.) Wedstrijden die in gelijk spel eindigen worden als gewonnen gerekend. 3.) Bovendien moeten de deelnemers een opgave oplossen, die verband houdt met Samson shag. 4.) Uitsluitend inzendingen op het Samson toto-formulier,afgedrukt in deze advertentie, zijn geldig. Deze dienen ingevuld en geplakt op een briefkaart (gefrankeerd met 8 cent) op de in de advertentie vermelde dag en tijd in het bezit te zijn van Samson Koning Voetbal Toto, Postbus 1171, te Amsterdam. 5.) Inzendingen, die door welke oorzaak dan ook, niet, te laat of onvolledig binnen komen, dingen' niet mee naar de prijzen. 6.) Samson stelt per Toto ter beschikking een prijzenpot van 7500.-. Diegenen, die de meeste winnende clubs hebben aangekruist, delen mee uit de prijzenpot - voor de eerste prijswinnaars 5000,- - met dien verstande dat aan de winnaars per persoon geen hogere prijs dan van 1000,- wordt uitgekeerd. 7.) Een even tueel restant van de le prijzenpot wordt gevoegd bij de 2e prijzenpot 2500,-. Deze wordt verdeeld onder de 2c prijswinnaars. 8.) Prijzen van 10,- of minder worden niet uitgekeerd. Het prijzenbedrag wordt dan gevoegd bij de vol gende Toto, tenzij tevoren anders bepaald. 9.) Als een club als winnaar is aangekruist, terwijl de wedstrijd door omstan digheden niet is doorgegaan, wordt deze als goed gerekend. 10.) Wanneer van de 3G vermelde clubs op de speeldatum minder dan 20 clubs hebben gespeeld, vervalt deze ronde en zullen de geldprijzen bij die van de volgende ronde gevoegd worden. 11.) Bij wedstrijduitslag onder protest wordt bij het bepalen van de Toto-uitslag dit protest buiten beschouwing gelaten. 12.) De prijstoekenning geschiedt ten overstaan van Notaris Mr. F. A. dc Gelder, te Amsterdam. 13.) Uitgesloten van deelname zijn: medewerkers en hun gezinsleden van Th. Niemeyer N.V., Prijsvraag Service Bureau Laurens A. Daane en het Reclame Advies Bureau. 14.) Over de uitslag van de Toto kan niet worden gecorrespondeerd. Knip het Samson Toto-formulier uit deze advertentie, Kruis er 12 voetbalclubs op aan die volgens u a.s. zondag 25 nov. 1962 zullen winnen. (Wedstrijden die in gelijk spel eindigen worden als gewonnen gerekend). Geef op welke 2 fouten de tekenaar op het hierbij afgebeelde Samson pakje heeft gemaakt. Bekijk een Samson pakje van dichtbij en u ziet zó het verschil. Plak het formulier op een briefkaart, frankeer deze met 8 cent, schrijf duidelijk in blokletters uw naam en volledig adres op deze briefkaart en adresseer deze als volgt: SAMSON Koning Voetbal Toto, Post bus 1171, Amsterdam. Uw inzending moet uiterlijk vrijdag 23 november 12 uur v.m. in het bezit zijn van de Samson Koning Voetbal Toto. Dit is het Samson Toto-formulier voor de wedstrijden van 25 november 1962 oldenzaal blauw wit Hilversum: water graafs meer helmondia De fouten op het Samson pakje zijn: SAMSON Schade aan uw auto? Dan naar Verlorenlandstr. Vlissingen. Tel. 01184—3046. Billijke prijzen. Voor DAF-rjjles nu naar DAF- autorijschool ADRI HAMEE- TEMAN. tel. 3558. Ravesteyn- plein 19. Vlissingen. Door inruil te koop Ford Tau- nus 17 M 1958. Volvo 444 1956, DKW motor. 250 cc. als nieuw. KEES HUYBREGTS. Blauwe- dijk. Middelburg. Ons lesmateriaal wordt om de twee jaar vernieuwd, zodat U altijd les krijgt in een nieuwe of zo goed als nieuwe auto. AUTORIJSCHOOL J ASPERSE. Middelburg. Tel. 3387. KENNISMAKING j. Met beslist goede positie. Alleen eer. br. worden beant woord. Br. no. 1089, bur. P.Z.C.. Middelburg. Woningrull Vlissingen. Wie ruilt mijn nieuw huis in Vlis singen, huur ƒ85 p. m. voor goedkopere woning of beneden- flat? Br. no. 1091, bur. P.Z.C., Middelburg. Degene die een os vermist kan deze na betaling van de onkos ten terugbekomen. J. JANSE. Segeersweg 1. Middelburg, tel. 3547. ONTSPANNING M.A.C. Scheldegouwen—Veer- se-Meerrit 1962 op zaterdag avond 24 november a.s. Start Ned. Koffiehuis, Markt te Mid delburg. Finish de Banjaard te Kamperland. Inschr. 19.00 uur. Start eerste rijder 19.30 uur. Kredieten tot ƒ4000 voor aan koop meubelen en woningtex tiel. Vraag gratis folder. Dis crete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rot terdam. KREDIETEN voor meubelen en woningtextiel, rechtstreeks van fabriek. Zeer soepele betaling. Geheimhouding verzekerd. Vr. vrijblijvend inl. Brieven post bus 251, Rotterdam, „Actief", „Actief", „Actief". Ook in Simca 1000 voor ƒ6,50 per uur. Rijschool „ACTIEF", tel. 4942, Middelburg. WONINGRUIL KAMERS EN PENSION Alleens t. heer zoekt net pen sion te Vlissingen of Souburg. Weekends aanwezig. Spoed, Br. met prijsopg. letter X 34, bur. P.Z.C., Vlissingen. Aangeb. centrum M'burg, grote tuin met vrije toegang, ge schikt voor inrichting tot zeer grote bedrijfsruimte. Br. no. 1090. bur. P.Z.C.. Middelburg. Voor klauwverzorging bij rund vee beveelt zich aan A. v. d, WOESTIJNE, Prelaatweg 38, Aagtekerke. Tel. 696. repareren alle merken naaimachines. M. v. d. KREE- KE, telef. 6221, L. Vorststraat 104, Goes. Kinderfietsen 't meest gesor teerde adres RIJWIEL CEN TRALE, Koudekerkseweg 45, Vlissl ngen. „BOEKHANDEL 'T ZOEK LICHT" zal 't wel hebben, die boelende omnibus over de ze denpolitie en andere politiever halen (8,90). Komt U eens kij ken. Nieuwe Burg 1416, Mid delburg. H UUVlMM Voor één gulden per dag zelf TV Ihulsl En dan... een NOVAK I 50 em grMtberid rechthoekige beeldbui. 4 ejretem1 kristalhelder, contrastrijk beeld natuurgetrouwe geluidsweergave prachtig slanke kast In gepolitoerd noten of teak (slechts 33 cm diep) Ons speciale huursysteem: e geen koopplicht wel kooprecht (met terugbetaling van '/i der betaalde huur) geen borgstorting iriclusie! service en verzekering, ook na de garantie. 998.- In teak 20.« meer Met U.FLF.(2e programma).100.- meer Nieuwendijk 35, VLISSINGEN, tel. 2209 Eigen technische dienst. Onze antenne-installaties zijn stormvast en zoutbestendig. Voor perfecte radio- en t.v.-re- paratle. Radio Gebr. MEUR. Spuistraat 29. Vlissingen. Tele foon 01184-3803-4265. Voor reparaties en levering van elektromotoren en dynamo's bij speeiaalbedrijf op dit ge bied. ZEEUWS WIKKELBE- DRIJF, Spuistraat 29. Vlissin gen. Telefoon 01184-3803-4265. Wie snel een snelvliegend zweefvliegtuig wil plakken, moet snel een tube COLLALL pakkenI COLLALL In tube. of bus! De moderne man scheert zich met Phillshave in 4 mod. v.a. 39.50. Radio Gebr. MEUR. Spuistraat 29, Vlissingen. Tele foon 01184-3803-4265. iO gulden kost bij ons de nieuwste zig-zagnaalmachine. Ingebouwde verlichting, mooie koffer, gratis lessen. „Sterna" door en door service. DEK- KER's naaimachinehandel Gist- straat, Middelburg, tel. 3566. Koop uw bontmantel nu bij bontwerkerij KUYPER. Zeer voordelige prijzen. Korte Noordstraat 16. Middelburg, telefoon 4270. In goedkope doublé cillnder- damespolshorloges hebben wjj een prachtige sortering. Horlo gerie. goud en zilver. Wed. D. LIEVENSE. L. Vorststraat 87, Goes. Telefoon 7105. Elektr. koffernaaimachine v.a. 265 compleet. Volledige ga rantie, gratis les. G. J. WIL BRINK. Walstr. 30, telef. 3094, Vlissingen. Korte St.-Janstr. 4, tel. 2923, Zierlkzee. Flanellen Trefferlakens, zware kwaliteit, in wit 1-pers. ƒ4,98, 2-pers. 5,98. in bleu, rose, groen 1-pers. 7,45, 2-perB. ƒ8,45. Trefferdcaler SIES' tex tiel, Vlasmarkt 43, Middelburg. Kies uit tientallen merk nylons zoals Tlma, 3 Sterren, Falke, Libelle enz. v.a. 48-1.75-1.05-2.95. Speciaalzaak Kousenhuis „VIOLA", Lange Vorststraat 47, Goes. Kies uit honderden luxe dozen Stork zeepaard, baddoeken, bndhandjeB. keukendoeken, theedoeken, tafel- en ontbijt- stcllen. Speciaalzaak ,,'T IN- TERLOCKHUIS", Lange Vorst straat 45. Goes. Kies uit honderden luxe da- mes- en herenpyjama's van Treffer en Jansen TUanus. Speciaalzaak ,,'T INTERLOCK- HUIS", Lange Vorststraat 45, Goes. KleB uit honderden dozen prnchtlge Swan heren- en da meszakdoeken. Speciaalzaak ,,'T INTERLOCKHUIS". Lange Vorststraat 45, Goes. Kies zelf uit onze prachtige collectie Simplex dameshand- schoenen. Enorme sortering, voordelige prijzen in Speciaal Kousenhuls „VIOLA". Lange Vorststraat 47, Goes. Kies uit honderden moderne wollen mohair sjaals en prach tige wollen-zijden sjaals welke niet glijden. Speciaal Kousen huis „VIOLA", Lange Vorst- at 47, Goes, Kies zelf uit honderden moder ne kreukvrije Terlenkn zelf- binders, ook In luxe verpak king. maar 2.69. Speciaal Kou senhuls „VIOLA", Lange Vorst straat 47. Goes. Volop vers lamsvlees voorradig. Billijke prijzen. Slagerij R. POL, Bloemenlaan 30. Vliss. Muziekhandel VAN DER BURG Gitaren v.a. ƒ35,(1 Jaar ga rantie), foedraal 5,45, lesse- 7,95. Snaren en verder alle benodigheden voor strijk en tokkelinstrumenten. Vak kundige reparaties. Walstraat tel. 3921, Vlissingen, Zoekt U Iets bijzonders in cocktailjaponnen? Bruidshuls „FIËSTA" heeft ze. Ook zeer aparte cocktallstoffen. Middel burg. L. Delft 80. tel. 3597. Veilige geldbelegging in schuldbrieven. Bouwfonds Ned. Gemeenten. Rente 4}4C*0. Prosp. en inschr. biljet verkrijgbaar bij: J. A. TIELKEMEIJER, Pr.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 8