DAG JODL-EEN WEIGERING Ontzetting Werner Pluskai De Luftwaffe Verschrikte gezichten De film „DE LANGSTE DAG" ZEELANDIA HAALDE DE VOLLE WINST WEG BIJ GRENSWACHTERS MEEUWEN VERBETERDE POSITIE DOOR GELIJK SPEL VAN V.C.K. MAANDAG 19 NOVEMBER 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT yvvvuv^(v/vvy\/V\/\JVVAAA/V\AAAAA/U\ArtA/V\AAnAA/VV\A/\AAAn/VV\/\AAn/VVA/\A/\/VVVV\AAAAAAA/V\A/\AA/\AA/U\/V\AAJ\/\AA/V/U\A/WUV\AAAAAAA/\A/VV\AAAAAA/\AAAAAn/V\AA/V^AAAA/UV\AMAn/V\A/VUWWWWVWUVWWW\AJV\AA Berclitesgaden lag daar in Beieren heel rustig en vredig in de vroege morgen. Het was nu reeds drukkend warm en de wolken hingen laag boven de bergen rond om het Adelaarsnest. Op Hitiers buiten verblijf op de Obersalzberg was alles nog stil. De Führer sliep. Enkele kilometers verder, op zijn hoofdkwartier de Reichskanzlerei deed men het gewone routinewerk van iedere morgen. General- oberst Alfred Jodl, het Hoofd Operatiën van OKW, was om 6 uur opgestaan. Hij had zijn gebruikelijke lichte ontbijt ver orberd (één kopje koffie, een zacht ge kookt eitje en een dun sneetje toast) en nu las hij in zijn kleine, geluiddichte werk kamer op zijn gemak de rapporten die in de nacht waren binnengekomen. In de barakken bij Strub, enkele kilometers ver der, had Jodls plaatsvervanger, generaal Warli- mont, sinds 4 uur v.m. de aanval op Normandië met grote aandacht gevolgd. Hij had van OB West een telexbericht ontvangen, waarin Von Rundstedt verzocht de tankreserves vry te geven namelijk de Panzer Lelir-divisie en de 12de S.S.-divisie en hij had over deze kwestie tele fonisch overleg gepleegd met Von Rundstedts chef-staf, generaal-majoor Guntlier Blumentritt. Nu belde Warlimont Jodl op. „Blumentritt heeft me opgebeld over de tank-reserves", rapporteer de Warlimont. O.B. West wil ze onmiddellijk naar het invasiegebied laten oprukken". Warlimont herinnert zich, dat Jodl lange tijd zwijgend deze vraag overwoog. „Ben je er zeker van, dat dit werkelijk de invasie is?" vroeg Jodl tenslotte. Vóór Warlimont kon antwoorden, ver volgde Jodl: „Volgens de rapporten, die ik heb ontvangen,kan dit wel een afleidingsmanoeuvre zijnals onderdeel van een bedriegelijk plan. OB West heeft op het ogenblik voldoende reser vesOB West moet het er maar op wagen deze aanval af te slaan met de middelen waar over het beschiktIk geloof niet dat dit het juiste moment is om de OKW-reserves vrij te ge venWe moeten wachten tot we een duide lijker beeld van de situatie hebben". Op OB West, even builen Parijs, bracht Jodls beslissing ongelovige schrik teweeg. I.aiite nant-generaal Bodo Zimmcrmann, de operatie- chef, herinnert zich dat Von Rundstedt „woedend was, een vuurrood gezicht had en zich vanwege zijn woede nauwelijks verstaanbaar kon maken". Zimmormann kon het óók niet geloven. In.de nacht had Zimmormann, toen hij met OKW telefoneerde, Jodls Officier van Dienst, luitenant kolonel Friedel, verteld dat OB West de beide tankdivisies had gealarmeerd. „Daartegen was niet het minste bezwaar gemaakt", weet Zimmer- mann zich met bitterheid te herinneren, Maar nu belde hij OKW wéér op en sprak met het Hoofd Operatiën van het Leger, generaal-majoor Von Buttlar-Brandenfels. Deze sprak op ijzige toon, want Von Buttlar had van Jodl wel begrepen, wel ke houding hij moest aannemen. Von Buttlar ging woedend te keer: „Deze divisies staan onder rechtstreeks bevel van OKW! U had niet het recht om ze te alarmeren zonder onze vooraf gaande toestemming. U moet de tankdivisies on middellijk halt doen houden er mag niets ge daan worden voor de Führer een beslissing heeft genomen!!" Toen Zimmermann hier tegenin tracht te te gaan, legde Von Buttlar hem het zwijgen op door op scherpe toon te zeggen: „Doe wat U gezegd wordt!" Nu hing de volgende maatregel eigenlijk van Von Rundstedt af. Als veldmaarschalk had hij Hitler kunnen opbellen; en vermoedelijk zouden de tankdivisies dan onmiddellijk zijn vrijgegeven. Maar Von Rundstedt béide de Flihrer niet op nu niet, en gedurende die gehele dag niet. Zelfs het overweldigend grote belang van de invasie kon de aristocratische Von Rundstedt er niet toe brengen te gaan pleiten bij de man, die lijj voort durend als „die Boheemse korporaal" betitelde. Op Rommels hoofdkwartier te La Roche-Guyon wist de chef-staf, generaal-majoor Speidel, tot dusver nog niets van Jodls beslissing. Hij dacht dat de twee reserve tankdivisies gealarmeerd en reeds op weg waren. Speidel wist, dat de 21ste tankdivisie op weg was naar het verzamelgebied ten zuiden van Caen en hoewel het nog enige tijd zou duren voor de tanks konden optrekken, wa ren enkele verkenningsgroepen en infanterie- troepen daar reeds met de vijand slaags geraakt. Er heerste dus een uitgesproken optimistische stemming op de diverse hoofdkwartieren. |7rgens achter het Omaha-strand lag ma joor Werner Pluskat te hijgen in een greppel. Zijn kleren waren gescheurd. Zijn gezicht had overal schrammen. Langer dan IV2 uur dus sinds hij zijn bunker bij St.-Honorine had verlaten om terug te keren naar zijn hoofdkwartier was Pluskat door een brandend, hier en daar exploderend niemandsland gekropen. Talloze jagers, die heen en weer vlogen achter de duinen, richtten hun mitrailleurs op alles wat daar beneden hen bewoog en voortdurend had het vlootbombardement dit gebied omgeploegd. Zijn Volkswagen lag ergens achter hem; een brandend, verbogen wrak. Rookwolken stegen op uit brandende heggen en grasvlakten. Hier en daar had hij loopgraven vol dode solda ten aangetroffen, die gesneuveld waren ten gevol ge van artillerievuur van de vloot of van gena deloze beschietingen vanuit de lucht. Eerst had hij getracht heel hard te lopen, maar dit bleek onmogelijk vanwege de vliegtuigen; keer op keer werd hij vanuit de lucht onder vuur genomen. Nu kroop Pluskat verder. Hij berekende, dat hij nog slechts 1 kilometer had afgelegd en nu dus nog 4% kilometer van zijn hoofdkwartier te Etreham verwijderd was. Met moeite kroop hij verder. Vóór hem lag een boerderij. Toen hij de boerderij tot op 20 meter genaderd was, besloot hij om de greppel te verlaten en in een snelle sprint naar de boerderij te rennen, om de mensen daar om een glas water te vragen. Terwijl hij naderde, zag hij tot zijn verwondering twee Frangaises kalm in de deuropening zitten, alsof zij het gevoel hadden dat de artillerie en de jachtvliegtuigen hén niet konden deren. Zij ke ken naar hem en de ene vrouw lachte vol leed vermaak en riep: „C'est terrible, n'est ce pas?" Pluskat kroop verder; het gelach der vrouwen klonk hem nog steeds in de oren. Op dat ogen blik haatte hij de Fransen, de Normandiërs en de hele rot-oorlog. Op het. vliegveld by Lille renden luitenant-kolo nel Josef „Pips" Priller en sergeant Heinz Wodarczyk op de twee eenzame FW-190 jacht vliegtuigen af. Het hoofdkwartier van het 2de Korps Jagers had opgebeld. „Priller", had het Hoofd Operatiën gezegd, „de invasie is begonnen. Je kunt nu maar beter hierheen komen". Priller barstte haast van woede. „Nou heb je de poppen aan 't dansen!" brulde hij. „Idioten dat jullie zijn! Wat verwacht je dat ik kan uitrichten met twee vliegtuigen? Waar zijn mijn eskaders? Kun je ze niet terugroepen?" Het was 9 uur v.m. Toen zij opstegen vlogen zij in westelijke richting, op zeer geringe hoogte. Boven Abbeville zagen zij hoog boven zich de ge allieerde jachtvliegtuigen. Priller zag dat zij niet in gesloten formatie vlogen, wat ze behoorden te doen. Hij herinnert zich dat hij dacht: „Had ik maar méér vliegtuigen, dan zou ik ze allemaal gemakkelijker kunnen neerschieten". Toen zij Le Havre naderden, steeg Priller tot in de wolken, om dekking te zoeken. Zij vlogen nog enkele mi nuten en verlieten toen de wolkenvelden. Onder hen lag een fantastische vloot honderden schepen van alle mogelijke soorten, zover het oog reikte, over het gehele Kanaal. Een gestage pro cessie van landingsvaartuigen met manschappen bewoog zich in de richting van de kust, en Pril ler kon de witte pluimen van explosies boven en achter het strand zien hangen. Het strand zag zwart van de soldaten; langs de kust wemelde het van tanks en uitrustingsstukken van allerlei soort. Het was nu niet nodig om een strikte radiostilte te bewaren. Bijna luchthartig riep Priller in zijn microfoon: „Wat een fantastisch gezicht! 25e heb ben hier van alles.... waar je ook kykt. Reken maar dat dit de invasie is!" Toen zei hij: „Wo darczyk, we gaan er op los! Veel geluk!" Zij raasden op de Britse landingsstranden af met een snelheid van meer dan 600 km per uur en bereikten het strand op een hoogte van minder dan 45 meter. Priller had geen tyd om te richten. Hij drukte alleen maar op de knop van zijn stuurstang en voelde zijn geschut schokken. Terwijl hij over de hoofden der manschappen heenscheerde, zag hij opgeheven en verschrikte gezichten. Op het Sword-strand zag Philippe ICieffer, de commandant van de Franse troepen, Priller en Wodarczyk naderen. Hij zocht ijlings dekking. Zes Duitse krijgsgevangenen maakten van de verwarring gebruik en trachtten er vandoor te gaan. Kieffers mannen schoten hen prompt neer. Op het Junóstrand hoorde soldaat Robert Rogge van de Canadese 9de Infanterie Brigade het ge gier der vliegtuigen en hij zag ze „zo laag aan komen, dat ik de gezichten der piloten duidelijk kon zien". Hij wierp zich, evenals iedereen, plat op de grond, maar tot zijn verbazing zag hij één man „kalm rechtop staan en met zijn stengun de vliegtuigen beschieten". Op de westelijke rand van het Omaha-strand ver gaapte luitenant William J. Eisemann van de Amerikaanse Marine zich aan de aanblik van de twee FW 190's, die met ratelende machinegewe ren kwamen aangieren „op een hoogte van min der dan 15 meter en behendig tussen de ver sperringsballons doorvlogen". ICn op Zyner Majesteits Dunbar zag 1ste stoker Robert Dowïe dat elk stuk luchtdoelgeschut van de vloot op Priller en Wodarczyk begon te schie ten. De twee jachtvliegtuigen vlogen ongedeerd dwars door het vuur heen, zwenkten toen in de richting van het binnenland en verdwenen in de wolken. „Al zijn jullie dan ook moffen", zei Do- wie, die nauwelyks kon geloven wat hij gezien had, „ik wens jullie veel geluk, want jullie heb ben lef". (Wordt vervolgd). Copyright Ui tg. Van Holkema en Warendorf, Amsterdam. Werner Pluskat onherkenbaar veranderd. Flans Christian Blech in de 20th Century Fox Film. en RCS 4—4). de punten eer- 8 6 1 1 13 22—12 9 6 1 2 13 23—15 9 4 4 1 12 24—10 9 5 2 2 12 17—13 9 4 3 2 11 18—16 9 3 3 3 9 14—19 9 4 1 4 9 12—19 9 2 3 4 7 17—20 8 2 2 4 6 15—17 9 2 2 5 6 17—24 8 1 1 6 3 14—18 8 1 1 6 3 5—15 op Nieuw-Borgvliet In de derde klas D van het Zeeuws Bra bantse amateurvoetbal kwam Goes in en tegen Nieuw Borgvliet maar juist met de hakken over de sloot (01). Zeelandia haalde in Putte bij Grens wachters de volle buit weg (13). Dos- ko had, getuige de uitslag (21) nog al wat moeite met Odio onder de duim te houden (3—2). Axel stuurde BSC met lege handen naar Roosendaal terug (3 0), terwijl Meto lyk verdeelden Zeelandia Kaaise Boys Dosko Axel Goes Grenswachters BSC RCS RKFC Meto Odio NW Borgvliet Grenswachters-Zeelandia 1-3 Zeelandia heeft in Putte geen beste wed strijd gespeeld en de 31 zege is dan ook wat geflatteerd te noemen. Reeds na 4 minuten namen de Zeeuwen een 10 voorsprong toen Van Huizen 11a goed aangeven van Van Iren de ope ningstreffer kon plaatsen. Na een kwartier moest Jan Mondeel zwichten bij een harde schuiver, waar door de balans weer in evenwicht kwam (11). In de 36e minuut slaagde Corré er in de groen-zwarten opnieuw een voorsprong te bezorgen (12) en nog voordat thee werd gedronken, bracht Van Huizen de stand op 13. Na de hervatting werd Zeelandia geheel in de verdediging gedrongen. Keer op keer verscheen de Grenswachtersvoor hoede voor Mondeel, maar het veel te korte spel was een kolfje naar de hand van de goed spelende Zeeuwse defen sie. Ondanks de grote veldmeerderheid slaagde de thuisclub er dan ook niet meer in het net te vinden. 'wwwwwiflAiwuwi/wim/vwwwimwivvvvvwwvwwwwwwwwvM/v/vnnwwvwiwwvvinnAiwwwvwiw/vwAwuwwvAnAm/vvwAï™*^^ komt binnenkort in MIDDELBURG - VLISSINGEN GOES Dodelijke messteek Vijf Italianen, die in Alkmaar werk zaam zyn, zijn Vrijdagavond slaags ge raakt met een achttal woonwagenbewo ners. Zij hadden reeds in één van de bioscopen contact; met elkaar gehad. Toen 4 van de Italianen zich bedreigd voelden, vluchtten zjj liet politiebureau binnen. die reeds 8 maanden in Alkmaar werk- zaam is werd aangevallen. Hy trok' daarbij zijn mes en trof daarmee de 22- jarige woonwagenbewoner Jan Schou ten in de borst. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis is Schouten aan de gevolgen overleden. De Italiaan, die ongehuwd is, heeft zich bij de politie aangegeven. POGING VROUW EN 2 KINDEREN TE DODEN (Van een onzer verslaggevers) Eerst nu Is gebleken, dat in liet vorige weekeinde een 32-jarige Amsterdammer volgens verklaring van zijn vrouw lieeft gepoogd zyn 25-jarige vrouw en zijn twee dochters (vijf en drie en eenlialf jaar) door gas van liet leven te be roven. De Amsterdammer zit in de cel van het bureau Leidseplein. Hy zat daar trouwens al, verdacht van een kaarsen diefstal. Naar de politie mededeelt, kreeg zy kort na de arrestatie gegevens in handen, die in de richting van liet familiedrama wezen. Volgens verklaringen van de vrouw zou do man in de nacht van vorige week za terdag in z(jn woning alle gaskranen hebben geopend en do deuren tussen de keuken en de slaapkamer van zijn vrouw en kinderen wijd opengezet. Zelf zou hij daarna op de gang buiten de woning, onder een open raam zijn gaan slapen. De vrouw werd echter wakker omdat zij het benauwd kreeg. Zij rook toen gas en hoorde de meter tikken. Terstond sloot zy de kranen. Ook een buurvrouw werd wakker door het gas. Zij heeft nog op de trap gekeken en. zou daar de buurman hebben zien lig gen, voor wie zy bang was. De vrouwen deden geen aangifte. Eerst toen de politie inlichtingen kwam in winnen naar aanleiding van het feit dat' de man wegens een kaarsendiefstal was aangehouden, bleek dat er langere tijd echteiyke moeilijkheden bestonden. Te zelfdertijd circuleerden er geruchten over een moordpoging. De vrouw beves tigde deze. De man zelf geeft een groot deel van de feiten toe, maar ontkent dat hij vrouw en kinderen heeft willen doden. .0 Generaal-majoor Peel Yeates is benoemd tot commandant van de Britse sector Berlijn. Hij volgt generaal-majoor Dunbar op die om gezondsheldsredenen Berlijn ver laat. De nieuwe commnndanl is nu stafchef van het oostelijke Britse commnndo. Derde klas D Kleine zege voor Goes kansen te scheppen. Schoten van de Berg en Verbuit hadden echter geen resultaat.. Met de stand 10 brak de rust aan. In de 35ste minuut schoot Van de Berg uit een pass van Bouthoute goed in: 20. Twee minuten voor het einde benutte Dieleman een goede voorzet van linksbuiten Steel om de stand op 30 te brengen. Nieuw-Borgvliet-Goes 0-1 Goes heeft van het bezoek aan Nieuw Borgvliet een kleine 10 zege overge houden. Een overwinning, die nauwe lijks verdiend genoemd kan worden. Want wat de aanval betreft, liet het Melo-R.C.S. 2-2 Na een aantrekkelijke en spannend par tijtje voetbal hebben Meto en RCS de punten eerlijk gedeeld, wat ook de ver houding wel juist weergaf. In de eerste helft was Meto overwegend sterker en aangezien de RCS-defensie zich aanvan kelijk niet al te zeker toonde, zag liet er iiiet zo best uit voor de Souburgers. Nadat de paal al een keer doelman Da- nielsche had geholpen om onheil te voor komen kwam na 32 minuten het ver diende Meto-doelpunt van de voet van Koppens (10). Reeds 3 minuten later zorgde rechtsbuiten Hopmans voor 20. Na de rust tapte RCS uit een heel ander vaartje en nu was het Meto dat met de rug tegen de muur ging. De RCS-defen sie met de gebroeders De Kraker aan het hoofd rehabiliteerde zich volkomen en de subliem spelende Meto linksbin nen Mous en de weer meespelende Van Overbeke kregen geen kans meer. Na een kwartier kopte Kees de Nooyer het eerste tegenpunt in de touwen en 2 min- nuten later zorgde Bram van Rosevelt voor de verdiende gelijkmaker. Onder veel spanning kwam het einde van de ze aardige en sportieve wedstrijd. Axel-B.S.C. 0-1 In een van beide zyden goed gespeelde wedstryd heeft Axel door een betere techniek een 30 overwinning behaald op het bezoekende BSC. Na ongeveer 20 minuten spelen begon de Axelse voor hoede een sterke druk uit te oefenen op liet doel van de bezoekers, In de 30ste minuut resulteerde dit in treffer van Steel uit een pass van eman: 10. AangJ"; succes bleven de gasfl' spel van de Goesenaren veel te wensen over en van enige stootkracht is in vrijwel de hele wedstrijd geen sprake geweest. Wat veldspel betreft waren de gasten, althans in de eerste helft, In de meerderheid. Het leek er dan ook op, dat Goes een vrij gemakkelijke zege zou behalen. Echter uit vrijwel geen enkele aan val van de bezoekers kwam enig ge vaar voort. Het spel van de gastheren, hoewel ook niet van groot allure, was minder peuterig dan dat van Goes, en meer op het doel gericht. Het enige doel punt van de wedstrijd ontstond uit een penalty. Joop Korff schoot bij de Goes- aanval van dichtbij op doel en een van de verdedigers van Nieuw Borgvliet wist niets anders meer te doen dan de bal met de hand weg te slaan. Korff maakte bij de strafschop geen fout: 1—1. In de tweede helft hebben de gastheren alles op alles gezet om de achterstand weg te werken. De Goese verdediging kreeg het hard te verduren, maar stond geen enkele treffer toe. Zeeuws zaterdagvoetbal Koudekerkers niet verder Derde klas dan 2-2 tegen Kapelle In tie eerste klas van het Zeeuws zater dagvoetbal waren de leider Meeuwen en de staartploegen de meest succesvolle teams. Meeuwen zegevierde met 62 over AZVV 2, terwijl VCK en Kapelle met 22 tegen elkaar gelijk speelden. Door dit resultaat hebben de Zoutelan- ders nu weer twee punten voorsprong op VCK. Yerseke 3 deed het voortreffe lijk en versloeg Hoek met 42- Kats keerde met een 51 zege terug van het bezoek aan Wolphaartsdijk- SVD verloor met 60 van Bruse Boys en kwam op de laatste plaats terecht. De stand is nu: Meeuwen VCK Kapelle Hoek AZVV 2 10 8 1 1 17 50—26 10 6 3 1 15 27—19 9 5 3 1 13 34—26 11 6 0 5 12 38—23 3 1 4 7 19—27 In de derde klas A behaalde RCS 4 de elfde overwinning in successie. Dit maal werd Colynsplaatse Boys 2 met 102 het slachtoffer van de Soubur gers. Vlissingen 6 keerde via een 21 zege met de volle winst van het bezoek aan Oostkapelle 2 terug. Veere 2 be haalde de eerste overwinning en stuur de Serooskerke 2 met lege handen han den naar huis (53). wissekerke ver sloeg Meeuwen 2 met 63, terwijl de wedstrijd VCK 3Bevelanders werd af gelast. De stand luidt: RCS 4 Bevelanders Wissekerke Vlissingen 6 Meeuwen 2 Col. Boys 2 VCK 3 Serooskerke 2 Oostkapelle 2 Veere 2 Wolphaartsdijk 10 3 1 6 7 2332 Kats 8 3 0 5 6 20—29 Bruse Boys 9 2 2 5 6 24—24 Yerseke 3 9 2 2 5 6 22—38 SVD 10 2 1 7 5 28—40 In de tweede klas A haalden de drie koplopers de volle buit binnen. Nieuw- land won met 53 van Zeeland Sport 6, Colijnsplaatse Boys versloeg Arne- muiden 2 met 51 en Kloetinge behaal de een 73 zege op VCK 2. Seroosker ke stuurde Veere met een 21 neder laag naar huis. De stand ig: Nieuwland 10 7 2 1 16 3421 Col. Boys 11 8 0 3 16 3019 Kloetinge 11 6 3 2 15 3416 Serooskerke 9 5 2 2 12 2313 Oostkapelle 10 5 1 4 11 29—31 Veere 11 4 1 6 9 23—21 Middelburg 6 10 3 2 5 8 2124 Arnemuiden 2 11 3 2 6 8 2133 VCK 2 10 1 3 6 5 22—33 Zeeland Sport 6 11 0 4 7 4 1440 In de tweede klas B gingen slechts twee van de vier wedstryden door. Terneu- zense Boys 2 won met 20 van Rillan- dia 2. terwijl Wemeldinge 2 met 53 de volle winst weghaalde bij Hoek 2. De stand is nu: Krabbendijke 2 9 8 1 0 17 4011 Heinkenszand 9 7 1 1 15 3620 Zaamslag 9 6 0 3 12 37—20 Tern. Boys 2 10 5 2 3 12 36—26 Rillandia 2 10 4 1 5 9 Beren 8 2 3 3 7 21—19 Wemeldinge 2 9 b 0 6 6 1840 Hoek 2 9 1 0 8 2 17—48 Kloetinge 2 9 1 0 8 2 20—39 In de tweede klas C werd slechts één wedstrijd gespeeld. Leider WIK ver sloeg Zeemeeuwen met 41. De wed strijd Brouwershaven 3Duïveland 1 werd afgelast. In de stand kwam geen verandering. 11 11 0 0 22 91— 9 10 9 0 1 18 85—15 11 8 0 3 16 65—28 11 7 1 3 15 42—31 11 4 1 6 9 40—35 11 4 0 7 8 30—59 9 3 0 6 6 16—42 10 2 1 7 5 23—48 11 1 2 8 4 18—37 11 119 3 14101 In de derde klas B klom SVD 2 naar de tweede plaats door een 84 over winning op Heinkenszand 2. AZW 3 moest met 43 de eer laten aan het bezoekende Waarde 2- Beren 2 liet voor de wedstrijd tegen Zaamslag 2 verstek gaan. De stand is: amslag 2 8 6 0 2 12 38— 9 SVD 2 8 5 1 1 12 4024 Spui 2 7 5 1 1 11 3420 Tern. Boys 3 8 5 0 3 10 26—18 AZVV 9 5 0 4 10 37—24 Waarde 2 8 3 0 5 6 18—29 Beren 2 7 0 1 G 1 9—45 Heinkenszand 2 7 0 0 7 0 1245 In de derde klas C beging leider Rillan dia 3 geen fout en keerde met een 40 zege terug van het bezoek aan 's-Heer- Hendrikskinderen. Nieuwdorp 2 moest in de thuiswedstrijd tegen Bevelanders 2 de volle winst uit handen geven (15). Wolphaartsdijk 2 zegevierde uit met 2 0 over Krabbendijke 3, terwijl Borssele met 32 de baas bleef over AKF. De ontmoeting Kloetinge 3Waarde werd Iafgelast. De stand is: Rillandia 3 11 10 1 0 21 589 Waarde 9 7 1 1 15 53—10 Borssele 9 7 0 2 14 39—19 Hendrikskinderen 9 5 0 4 10 3327 Kapelle 2 9 4 1 4 9 21—23 Wolphaatsdijk 2 10 4 0 6 8 19—46 AKF 6 2 2 2 6 13—13 Bevelanders 2 10 3 0 7 6 16—41 Krabbendijke 3 9 2 1 6 3 19—27 Kloetinge 3 7 1 0 6 2 1741 Nieuwdorp 2 9 1 0 8 2 941 In de derde klas D tenslotte werd maar één wedstrijd gespeeld. Zwaluwen ver sloeg WIK 2 met 72 en nam daardoor de kop over van SKNWK, dat niet in het veld kwam. De stand is: Zwaluwen 7 4 2 1 10 26—16 SKNWK 6 5 0 2 8 28—13 Bruse Boys 2 6 2 1 3 5 2514 WIK 2 7 1 1 5 3 12—48 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje CORNELIA ELIZABETH (CONNY) J. van den Brink R. van den Brink- Kamerbeek Joke Marjon Middelburg, 17 november 1962, N. Vlissingseweg 66. Heden overleed na een langdurig, geduldig gedragen lijden onze lieve, zorgzame vrouw en moeder, behuwd- en grootmoeder JOHANNA NIJSSE- v. d. BERGE, echtgenote van Johannes Nijsse, op de leeftijd van ruim 70 jaar. Joh. Nijsse, kinderen, behuwd- en kleinkinderen Kloetinge, 16 november 1962, Pi'. Bernhardstr. 29 B. De begrafenis zal plaatshebben op dins dag 20 november a-s. om 1 uur vanaf sterf huis. Heden overleed nog on verwachts onze lieve man en vader, behuwd- en grootvader PIETER MOES op de leeftijd van 70 jaar. Zijn diepbedroefde vrouw en kinderen, Middelburg: E. A. Moes-Kok Canada: C. Maartense-Moes J. Maartense Lizz Cornelis Peter Christina Jeannette Middelburg, 17 november 1962, Rozenstraat 58. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 21 november 1962. Ver trek vanaf Rozenstraat te 13 uur. Voor de zeer vele bewijzen va.n deelneming, ontvangen na het overlijden van ons innig geliefd zoontje en broertje MARTIN betuigen wij onze oprechte dank. P. F- Soumokil J. C- Soumokil- de Wolff Jantje Souburg, november 1962. Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm SUZANNA VAN DER GINST op de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis zal plaatshebben te Schoondijke op woensdag 21 november 1962 vanuit het ge bouw „Laus Deo" te Schoondijke, om 3 uur n.m. Aanvang korte rouwdienst 2-30 uur n.m. Sluis, 17 november 1962. De executeur-testamentair, G. de Feijter. In volle vrede ontsliep in Zijn Heer en Hei land onze innig gelief de vader, behuwdvader en opa, de heer MARINUS JACOBUS STRAUB, weduwnaar van mevr. A. M. Crucq, op de leeftijd van 78 jaar- Kloetinge A. E. Straub- de Meester Terneuzen R. A. Straub J. C. Straub- le Grand Waarde J. J. Straub K. Straub-Dijl Steenbergen: E. J. Godeschalk- Straub F- Godeschalk Kloetinge: J. E. Paardekooper- Straub J. K. Paardekooper Oost-Souburg: J. C. van Schaik- Straub A. H. vein Schaik Goes: F. E- Straub A. N. Straub-Jobsen En kleinkinderen Goes,' 17 november 1962. Condoleantie-adres Jan W. Frisostr. 11. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. op dinsdag 20 november a.3. op de algemene be graafplaats te Kloetin ge te 14.00 uur. Vertrek vanuit het jeugdgebouw der Vrij Evang. Gem., Corn. Eversdijkstr. te Goes. Heden overleed onze zwager, de heer M. J. STRAUB, weduwnaar van A. M. Crucq, in de ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam, M. Gunst-Crucq Goes, 17 november 1962. Voor de vele bewijzen van. deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lie ve en zorgzame moeder, be huwd-, groot- en overgroot moeder FRANCOISE LEVINA REIGEL, wed. van Izaak Gerardus Jacobs, betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. Uit aller naam, I. Jacobs Vlissingen, 17 november 1962- Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder, be huwd- en grootmoeder MARGARETHA JACOBA BACK, geboren Koppejan, Uit aller naam, J- Back Souburg, nov. 1962, Braamstraat 17. 'n Warm cadeau modieuze bontlaarsjes 19,95 én een sportief B cadeau: moderne sehaats- laarjes 24,75. OVERS SCHOENEN Mef uw advertentie komt U bij 35.000 abonnees

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 7