TEKORT AAN SPORTACCOMMODATIES IN ZEELAND NOG ALTIJD SCHRIKBAREND Moens stond tweemaal op de juiste plaats en dus won Vlissingen: 4-1 NAC bedwong Sparta - DOS alleen aan leiding Sport mag nooit een sluitpost zijn... Roelants won cross Soorttoto ZEEUWSE SPORTCONTACTDAG IN GOES BESCHAMEND TOCH OPLOSSING VLISSÏNGEN18 TURNL0KALEN VAN GELDEREN: „IK VERFOEI MINIATUUR WALCHEREN"... Van Rijswijk en Lere leiden in damtitelstrijd IN ZEELAND: PROVINCIAAL FUNCTIONARIS VOOR DE SPORT VOSMEER DOOR NEDERLAAG BIJ CLUZ0NA VAN TROON GESTOTEN STAND fi fi MAANDAG 19 NOVEMBER 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Van onze sportredacteur). SCHRIKBAREND is in Zeeland het tekort aan sportaccommodatieSj niet alleen voor de wedstrijdsport, maar vooral ook voor de licha melijke opvoeding aan de scholen. Dit kwam zaterdag nog weer eens duidelijk vast te staan tijdens de tweede Zeeuwse Sportcontactdag, die de Zeeuwse Sportraad in de ambachtsschool aan de Bergweg te Goes hield. „Vergeleken met andere gewesten van ons land is juist voor Zeeland de nare term „probleemgebied" volkomen terecht ge kozen op het punt van sportaccommodaties", zo zei bijvoorbeeld de in Middelburg geboren S. van Gelderen, hoofd van het Bureau Licha melijke Opvoeding en Sport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En de tweede inleider, de heer Ch. Roels, directeur van de stichting „Het Eindhovens Sportpark", zei onder meer: „Zeeland kan op gunstige basis be ginnen aan de opbouw van zijn sportaccommodatie, want het kan namelijk ver gelijkingen maken tussen objecten, die in andere provincies al tot stand geko men zijn. Met andere woorden: Zeeland kan in andere provincies zien welke accommodaties goed en minder goed zijn". Dat mag dan weliswaar hoopgevend klinken, maar in feite illustreert het nog eens duidelijk de Zeeuwse achter stand... Dat er echter meer dan ooit perspectieven voor de sport in Zee land zijn, bleek uit de slotwoorden van de heer M. J. van Poelje, voorzitter van de Zeeuwse Sportraad en lid van Gedeputeerde Staten: „Na een periode van stagnatie, is Zeeland nu in een periode van stroomversnellingen gekomen. Maar de moeilijkheid in Zeeland is, dat er meer dan elders in ons land op velerlei gebied zoveel zaken tot stand gebracht moeten worden. Dat moeten de sportleiders ook beseffen als zij streven naar nieuwe objecten. Daarentegen moet men ook beseffen, dat de sport nimmer een sluitpost mag zijn". In zijn openingswoord had de heer Van 'Poelje het een goed teken ge noemd, dat er een groeiende belang stelling is voor het probleem van het tekort aan sportaccommodaties. Hy noemde de onlangs verschenen Zeeuwse sportnota „Sportaccommo daties in Zeeland" een „werkdocu ment voor gemeentebesturen in de eerste plaats, maar ook voor sport bonden en -verenigingen". Verheugend achtte hij het dan ook, dat er zoveel vertegenwoordigers van ge meentebesturen, sportbonden en -vere nigingen, alsmede sportambtenaren aan wezig waren. „Vooral nu deze tweede sportcontactdag in het teken van sportaccommodaties staat", zo zei hy. „Het is beschamend, dat slechts 56 pro cent van de enquêteformulieren terug is gekomen en dat bovendien een groot percentage van de formulieren onvolle dig was ingevuld", met deze kritische woorden „bedoeld als een stimulans" ten aanzien van de Zeeuwse Sportno ta begon de heer Van Gelderen zijn inleiding „het accommodatieprobleem in het algemeen". Hij meende dan ook dat dit rapport „niet als waterdicht" kan worden be schouwd en dat de gemeentebesturen en het provinciaal bestuur niet louter en alleen op deze nota hun beleid voor de sport kunnen afstemmen. Niettemin achtte lijj het een belangrijk hulpmiddel juist, voor hen, die de accommodaties beschikbaar moeten stellen: de meentebesturen. Met name pleitte de heer Van Gelderen voor meer gymnastieklokalen en daar toe deed hij ook enkele suggesties. „Zeeland heeft opvallend veel, ik ge loof ory en nabij 120 gemeenschappen van minder dan 1000 zielen. Voor deze kleine dorpen adviseer ik altijd niet te bouwen"..., aldus de heer Van Gelderen en hij rekende voor: „Zo'n gymnastiek zaal kost altijd twee ton, hetgeen bij een rente en afschrijving van 5% pro cent al 11.000 gulden per jaar is, 11 gulden per inwoner dus, over exploita tie en onderhoud heb ik het dan nog niet eens. Kortom: dat is voor zo'n klei ne gemeenschap niet op te brengen". Niettemin is er toch een oplossing te vinden: een combinatie van turn zaal en dorpshuis. „Daarvoor zijn de subsidiëringsmogelijkheden aanzien lijk beter", aldus deze spreker. Een zwembad behoeft er niet in iedere gemeente te komen, maar wel moeten regionaal gespreid voldoende baden ko men. Hij ïuichtte het toe, dat het ge meentebestuur van Oostburg streeft naar een overdekt instructiebad( je achtte een groot representatief, over dekt zwembad (bij voorkeur op Wal cheren) noodzakelijk voor Zeeland en drong aan ook voor andere delen van Zeeland te streven naar instructiebaden voor de jeugd. „Gemeentelijke rivaliteit „Vlissingen mag dan uitstekende sportvelden hebben, op het gebied van de sportgebouwen is het in die plaats bedroevend gesteld", zei de heer S. van Gelderen, hoofd van het bureau voor lichamelijke opvoeding en sport van de vereni ging van Nederlandse gemeenten, zaterdag tijdens de tweede Zeeuw se sportdag in Goes. „Thans heeft Vlissingen vijl' gymnastiekzalen, waarvan er twee te klein zijn. In de Zeeuwse sportnota staat, dat Vlissingen er drie lokalen bij moet hebben. Maar als voor alle scholen het voorgeschreven aantal lessen lichamelijke opvoeding gegeven wordt, heeft Vlissingen 18 gym nastieklokalen nodig, Ik denk dan ook, dat in do Zeeuwse sportnota een 1 voor die 3 vergeten is"... aldus de heer Van Gelderen. Ook de Middelburgse gymnastiekloka len kwamen er slécht af: „Nog even en de gemeente Middelburg heeft nog meer bezienswaardige monumentale oude gebouwen voor de stromen toeristen: de sterk verouderde gymnastieklokalen". Ook liet de lieer Van Gelderen nog weten: „Ik verfoei Miniatuur Wal cheren, niet omdat ik het niet mooi vind, maar vroeger konden de jongens daar heerlijk voetbal len. Zelf ben ik ei- kerel gewor den. Dat kunnen de Middelburgse jongens nu niet meer, daar op die plaats. En wij, met z'n allen, heb ben er schuld aan". wwwuuvwvuuuvwwinnjwi/tAA/wwwwuv is hierbij uit de boze", zo zei hij, „niet iedere plaats kan een instructiebad heb ben. Maar kijk naar Friesland, daai worden de kinderen dertig veertig ki lometer per bus vervoerd om bijvoor beeld in Leeuwarden zwemmen te le- SPORTHAL Een sporthal moet er op Walcheren ko men. „Vlissingen is groot genoeg", zo zei hij, „om te ex-kennen, dat deze Hein Cujé beste Nederlander16e Gaston Roelants, de Europese kampioen op de 3000 meter steeple-chase, heeft zondag op het Brusselse vliegveld Evere het criterium der azen, het hoofdnum mer van de 37e editie van de cross van Le Soïr op zijn naam gebracht. De kleine Belg, die tijdens de ruim 9 km over het zware, modderige par koers met zijn prachtige soepele pas - voortdurend op kop heeft gelopen, verspéelde nog bijna de zege aan de lange Engelsman Gerry North, die in de laatste paar honderd meter over een verrassend sterke eindsprint bleek te beschikken. Roelants' voor sprong was echter nog juist groot genoeg om de overwinning veilig te stellen. Verrassend sterk liep ook de onverslijt- bare Marcel Vandewattyne. De 42-jarige Belg de nestor van het veld ver overde de derde plaats vóór atleten als De Amerikaan Edelen en de Fransman Bernard. De Nederlanders konden zich in het hoofdnummer niet handhaven. Hein Cujé werd de best geplaatste land genoot: zestiende, op bijna twee mi nuten achter Roelants, eu de Rotter dammer De Bruin, die lange tijd voor in het veld had gelopen, maar in de laatste ronde de tol voor zijn inspan ningen moest betalen, finishte als 21e De Limburger Delnoye, voor wie de afstand kennelijk te lang was, moest genoegen nemen met de 24ste plaats. De vierde Nederlandse vertegenwoordi ger, Fons Veldhuizen, staakte na ruim 6 km de strijd. De Nederlandse junioi-es waren in dit massa-atletiekfestijn er gingen totaal zesduizend atleten van start het meest succesvol. De Velse- naar Anton Blok, die in 1961 als tweede eindigde bij de B-juniox-es, greep in de oudste juniorgroep, die ruim 6 km moest lopen, opnieuw met succes naar de tweede plaats- De Nederlandse cross- kampioen Piet Beelen en de Limburger Willems plaatsten zich respectievelijk vijfde en elfde. Even voor het middaguur zagen de acht tienduizend toeschouwers de start van de z.g. volkscross, waarvoor ruim 3400 atleten vei-trokken. De reis over TVz km leverde een onbedreigde zege op voor de Luxemburger Anyset, die direct na de start de kop nam en die in het ver- dere verloop van de strijd niet meer prijsgaf. De jonge Zijdex-laan uit Gou da was hier met de zesde plaats dc beste Nederlander, terwijl Keesom (A.V. '23) en Van de Heeden (Minerva) resp. als 10e en l3e over de eindstreep gin gen. Om het persoonlijk damkampioenschap van Zeeland, werd in Vlissingen de de ronde gespeeld: Hoofdklas: Joh. Lere-C- van Rijswijk 1-1 (iiihaalpartij), H. J. Mnssclink-E. A. Schiiitema 2-0, Joh. Lere-J. Blaas 2-0 F. Blaas-Jan Blom 0-2. Van Rijswijk en Lere staan beiden op de eerste plaats, ieder met 7 punten uit 4 partijen, terwijl Jan Blom hen op de voet volgt met 6 punten uit 4 partijen Eerste klas: J. Houmes-H. de Vlie ger 0-2, J. C. Nijssen-J. de Wolff 0-2, A. Francke-A. A. v. d. Mark 0-2, F- Grev'mga-C. W. van Damme 1-1, J. B. Parinussa-Iz. op 't Hof 0-2, C. J- Jollestelle-P. Coppoolse 2-0. Recti ficatie: Abusievelijk was vermeld J, Houmes-Iz. op 't Hof 2-0, dit moet zijn 1-1. Jeugdklas: B. Trampor-I-I. Tramper 0-2, J. Schout-H. Tramper 0-2, W- Dekker-N. Hulshof 2-0, N. C. Melief- ste-F. de Haas 0-2, M. G. Brasscr- P. C. Allaart 0-2. In deze groep wordt hard om de punten gestreden. Er is een nek-aan-nek-race tussen Allaart en De Haas, die beiden met 11 punten uit vijf partijen op de eerste plaats staan, terwijl N. Tramper hen op de voet volgt met 10 punten uit 6 partijen. plaats alleen een sporthal niet kan ex ploiteren". Nu Souburg zelfstandig blijft, speelt het niet meer een rol of de ze sporthal wel of niet in Souburg komt. Plaatsen als Goes en Zierikzee moeten een „vergroot gymnastieklo kaal" krijgen, waarin officiële volleybal en basketbalwedstrijden gespeeld kun nen worden. „Er komt overal een massale belang stelling voor sporten als tennis, hockey, volleybal, basketbal en badminton, mits de accommodaties voor die sporten ge schapen worden", zo zei de heer Roels, die er op wees, dat Eindhoven bijvoor beeld al 3500 tennissers telt, omdat daar veel tennisbanen zijn aangelegd. „Voetbal zal altijd de meeste belang stelling houden", zo zei hy, „maar in veel gevallen is het nu de enige sport- mogelijkheid voor de jeugd en de be langstelling voor die sport zou minder zijn als er andere uitwijkmogelijkheden waren". een ongunstige exploitatie, Zeeland krijgt een provinciaal functionaris voor de sport. Dit deelde de keer M. S. van Poelje, voorzitter van de Zeeuwse Sport raad en lid van Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, zaterdagmorgen mee tijdens de tweede provincia le sportcontactdag in Goes. „Bij het provinciaal bestuur be staat het streven", zo zei hij, „een functionaris aan te trekken in provinciaal verband voor de Zeeuwse sportproblemen. De aan stelling zal volgen als de Provin ciale Staten het voorstel van Ge deputeerde Staten zullen aanvaar den". In de tweede klas A van de com petitie van de Zeeuwse korfbal- bond heeft Vedo in Vlissingen Ondo laten struikelen. De Vlissin- gers trokken met 85 aan het langste eind. Op de foto: een aan val op de korf van Vedo. Foto P.Z.C blok aan het been van een gemeente wordt", had de heer Van Gelderen ge zegd. Maar de heer Roels deed een sug gestie gebaseerd op voortreffelijke ervaringen in Eindhoven: „Zet de sin- telbaan in de vorstperiode onder water. U krijgt dan een uitstekende ijsbaan, waarop duizenden kunnen rijden. En met 8 10 ijsdagen hebt U er dan de kosten voor heel het jaar uit". Over deze onderwerpen werd nog enige tijd gediscussieerd. In de pauze was er in de school een lunch. Tenslotte draai de de filmdienst van de Nederlandse Sport Federatie een kleurenfilm over de Olympische Spelen. SUPERIEUR DE SPECHTEN KON NIET SCOREN Heldhaftige Zeeuwse verdediging had groot aandeel in geflatteerde zege (Van onze sportredacteur) Niet met kwaliteit, niet met tempo, niet met enthousiasme, maar wel met een onvoorstelbare dosis geluk en een heldhaftige verdediging heeft Vlissingen gis termiddag op eigen veld een bijzonder geflatteerde 41 overwinning op De Spechten bevochten. Ongetwyfeld was het team uit Eindhoven deze middag veruit superieur, op één doorslaggevend onderdeel na: het afronden van de aan vallen. Na de rust, toen De Spechten reeds naar een onfortuinlijke 2—1 achter stand gedreven was, liepen de Brabanders langer dan een half uur storm op de Vlissingse veste en moesten de Zeeuwen zich beperken tot vaak krampachtig verdedigen. Al die tijd „hing de verdiende gelijkmaker in de lucht", zoals het in voetbaltermen heet. Helaas voor De Spechten: hij bleef er hangen.... Want juist op het toppunt van het Brabantse overwicht lanceerde Vlissingen even een uit val en stond de weer meespelende Rob Moens voor de tweede maal in deze wedstryd op de goede plaats. Dat betekende uiteraard 31. Het haalde de veerkracht uit de Brabantse ploeg. Behalve aan het geluk, heeft Vlis singen deze overwinning vooi-al te danken aan een weer sluitend spe lende, hardnekkige defensie en aan het weer present zijn van Rob Moens. Weliswaar was de Vlissingse aanvalsleider bijzonder spaarzaam met zijn acties kennelijk nog ge handicapt door zijn knieblessure maar tweemaal zocht hij juist de vrye ruimte, waar de bal belandde en tweemaal scoorde hij doorslagge vende doelpunten. De aanvalslinie van De Spechten zal een raadsel voor velen zijn geweest. Voortrefeflijk en razend snel spelend werd de bal naar het doel gebracht, maar als het op het beslissende schot aankwam, hadden de Brabanders plot seling een zee van tijd nodig. GEVAARLIJK Al in de eerste minuten diende De Spechten zich aan als een gevaarlijk team en in de derde minuut kon Chris de Nooijer bij de cornervlag linksbuiten Sengers slechts afremmen ten koste van een vrije trap. Uit de vrrje trap kopte midvoor Van de Linden rakelings naast. Direct daarop wat het aan de andere kant raak. Jan de Nooijer, die op de linksbinnenplaats een voortreffelijke wedstrijd speelde, sprintte in het cen trum van de aanval met de bal aan de voet een vrije ruimte in. Zyn schot zou echter ver naast zijn gegaan, als de bal niet via het lichaam van stopper Kok juist voor de voeten van Moens terecht kwam. Zo dicht by het doel be tekende dat 10. Weliswaar was daarna het merendeel van de aanvallen voor De Spechten, maar sporadisch waren toch de werke lijk gevaarlijke momenten. Eenmaal knalde de snelle, gevaarlijke rechtsbui ten W. Sengers bij een doorbraak tegen de paal. Aan de andere kant kregen Van Maris en Moens uitstekende kan sen na een solo-actie van Jan de Nooijer maar ook hier ontbrak de doortastend heid Enkele minuten voor rust kwam het tweede tragische moment voor stop per Kok van De Spechten, toen hij volkomen onnodig een voorzet van linksbuiten Adri Stroo met de hand wegsloeg. Penalty! De Waal 2—0. Onmiddellijk daarna sloeg De Spech ten dan eindelijk terug: rechtsbui ten Sengers zette voor en Van der Linden kopte over de uitgelopen doelman Baart (21). Valkenswaard Boxtel De Valk Vlissingen Schijndel De Spechten Helmond Brabantia Tongelre TOP Alliance MOC '17 Australische zwemsters verbeterden wereldrecord Een Australische dameszwemploeg, be staande uit Parn Sergeant, Marguerite Ruygrok, Linda Mogill en Dawn Fraser, heeft zondag te Perth het wereldrecord 4x110 yards wisselslag estafette ver beterd en gebracht op 4 min- 48,8 sec- De Australische zwemsters verrichtten deze prestatie tijdens een wedstrijd waaraan ook Britten die zullen uit komen op de spelen van het Gemene best deelnamen- De tussentijden waren: Pam Sergeant (rugslag) 1-11,8; Marguei'ite Ruygrok Linda Mogill (vlin- Dawn Fraser (vrije (schoolslag) derslag) 1.12, slag) 59,4 sec. Het wereldrecord stond op naam van Oost-Duitsland. Op 14 juli 1961 brach ten Ingrid Schmidt, Barbara Goebel, Baerbel Fuhrmann en Heidi Pechstein het in Blackpool op 4.50,1- Na rust zullen weinigen gedacht heb ben, dat Vlissingen de voorsprong zou handhaven. De Spechten bleef onver moeibaar aanvallen, slechts zelden was er een Vlissingse uitval, maar keer op keer brachten de Zeeuwse verdedigers redding. Als een anti-climax voor De Spechten kwam de 35e minuut: Van Maris kreeg een naar voren geschoten bal nog net bij de cornervlag te pak ken, zette onmiddellijk voor en de naar voren sprintende Moens schoot ineens raak (31). In de allerlaatste seconde blunderde doelman Dekkers bij een ver schot: by zyn uitloop sprong de bal via zijn borst het veld weer in en op de rand van het strafschopgebied stond Henk Oosterhout klaar om raak te schie ten: 41. UITSLAGEN De uitslagen in de eerste klas E luiden: VlissingenDe Spechten 41, Valkens waardHelmond 21, BoxtelTop 2 Vlissingens goalgetter Rob Moens was zondagmiddag in de vjed- strijd weer present na een lange afwezigheid wegens een kniebles sure. En zijn aanwezigheid was al direct van doorslaggevende be tékenis: hij scoorde twee beslis sende doelpunten. Dit schot van Moens (temidden van vier Bra banders) zal overigens net naast gaan. (Foto P.Z.C.) 9 7 0 2 14 9 3 5 1 12 8 5 1 2 11 9 4 2 3 10 27—15 15—12 11— 7 25—14 19—15 1618 16—18 1416 13—17 16—21 10—20 13—22 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN NEDERLANDSE KEURTURNERS In het Krelagehuis in Haarlem zijn zon dag de verenigingskampioenschappen keurtumen van Nederland gehouden. Bij de heren werd De Halter (Alkmaar) onttroond door de eerste ploeg van D. O.S. (Amsterdam), bestaande uit Van Bruinsvoort, De Groot, Praamstra en Pruys. Bij de dames won Quick (Huizum) met grote voorsprong voor Kralingen (Rot terdam). De winnende ploeg bestond uit de dames: M. Troost, M. Kroes, M. de Hartog, A. van Essen, J. Vierstra en G- van Essen. BELGISCHE COMPETITIE De uitslagen van de wedstrijden, ge speeld voor de eerste divisie van de Belgische competitie luiden: Union Beringen 34, SC AnderlechtOlym pic Charleroi 31, Antwerp FC—St. Truiden 2—1, FC DicstBeerschot AC 1—0, FC Luik—FC Brugge 2—0, CS BruggeStandaard 11, Lierse SK— Berchem Sport 13, La GantoiseDa ring 12. Anderlecht heeft de leiding met 14 pun ten, gevolgd door Lierse SK met 13 en CS Brugge en FC Luik met ieder 12 punten. Zeeuws-Brabants amateurvoetbal Yerseke bedwong Clinge opeigen veld (1-2) In de vierde klas G van het Zeeuws- Brabantse amateurvoetbal werd leider Vosmeer van de troon gestoten. Cluzona won met 3-0. Burgh liet zich in eigen huis de winst afsnoepen door Kruisland (2-3) en ook de derde Zeeuwse repre sentant, Zierikzee, kwam met een 6-2 nederlaag van N.S.V. naar huis. De Schutters liet de winst aan S.C. Gastel (1-3) terwijl N.V.S. zich via een 2-0 uitslag tegen Oudemolen op de tweede plaats nestelde. Sprundel moest op eigen veld tegen Halsteren met 0-2 de vlag strijken. N.S.V. N.V.S. Vosmeer Cluzona Halsteren Sprundel Schutters S.C. Gastel Kruisland Burgh Zierikzee Oudemolen 25—16 18—10 23—18 21—16 9 6 1 2 13 9 5 2 2 12 9 4 3 2 11 9 5 0 4 10 26—2 9 3 3 3 9 17—17 9 3 2 4 8 16—18 9 4 0 5 8 17—21 9 4 0 5 8 25—33 9 2 3 4 7 23—24 14—19 S—IS 9 3 15 9 12 5 In de vierde klas H versloeg Aarden burg zijn buurman Biervliet met 5-3 Lewedorpse Boys liet in IJzendijke verstek gaan als gevolg van een naar later bleek gefingeerd afkeuringsbe- richt. Clinge werd op eigen veld door leider Yerseke bedwongen (1-2) en ook Steen moest de winst met de zelfde cijfers afgeven aan Oostburg (1-2) dat daarmee zijn eerste over winning in dit seizoen behaalde- Luctor-Koewacht werd afgelast en Corn Boys liet Breskens met lege handen vertrekken (2-1). Yerseke Aardenburg Corn Boys 9 7 1 15 7 0 1 14 S 4 3 1 11 29— 32—14 19—14 Feijenoord kon ook bi f P.S.V. niet winnen Fcyenoord blijft een raadselachtige -*--gDe Rotterdammers, die woens- ivoml nog een voortreffelijke ploeg... strijd s speelden tegen de Hongaarse kam pioen Vasas, moesten in de vaderlandse competitie opnieuw verdiend capitule ren. Een veel sneller spelend PSV won namelijk op eigen veld met 21. In middels nam DOS door een 20 zege op Heracles alleen de leiding, want Spar ta moest in een sensationele wedstryd (qua scorevcrloop) een punt afstaan aan NAC: 55. Ajax dat tegen De Volewyckers heer en meester was (0 5) kwam hierdoor een stap dichter by de Rotterdammers- Ook Enschede be hield kansen door een 10 zege op het vaardige ADO. MVV—GVAV 4—1. Als de MVV-aanval ook maar een wei- doortastend was geweest, zou 'AV, dat bij tijd en wijle volkomen overspeeld werd, met dubbele cijfers zijn verslagen. Alleen in de beginfase was GVAV gevaarlijk, bleef daarna wel iswaar ook gevaarlijk in zijn uitvallen, maar had een zeer onzekere, makkelijk omspelen defensie. Meuken 01, •1, rust, Willems 21, Ma.- te omspel Brinkhuis DOSHeracles 20. Vaak bleef de strijd beneden de mid delmaat, al werkten beide ploegen heel hard- DOS was technisch wat beter, had een betere aanvalsleider en een betere doelman- Dat alles gaf wers: 12.000. SPARTA—NAC 5—5. Een merkwaardige eindstand en boven dien een merkwaardige „strijd" van nationale doelman Van der Merwe en nationale reserve-doelman Doesburg. Keunelyk onder de druk niet slechter te mogen zyn dan de ander, begingen de concurrenten zoveel fouten, dat zij bij de 43 ruststand elk drie doelpunten op hun rekening konden schrijven Geblesseerd lieten beiden zich na de rust vervangen door Van der Velden (Sparta) en De Rijk (NAC). De Bredanaars bevochten dit verdienste lijke gelijk spel door hun scherp opge stelde schutters, die fel reageerden op vele dieptepasses. Met twee doelpunten had de Zeeuw Wim Groenewegen een belangrijk aandeel in het Bredase succes: Van Miert 10, Visschers 11, Van Miert 21, Groenewegen 22 en 23, Van Miert 33 en 43, rust, Visschers 44, Van Miert 54. Can- jels 55. Toeschouwers: 20.000. WILLEM H—FORTUNA '54 2—3. Betere techniek, een hechter ploegver- band en meer routine bezorgde de ploeg uit Geleen een verdiende overwinning. Bij de Tilburgers stond Feyt na een half jaar non-activiteit weer onder de lat. Hij heeft sindt kort een nieuw contract met zijn elub, nadat hij tevoren gewei gerd had- De herstelde Feyt kon Wil lem n niet inspireren tot voetbal van een aanvaardbaar niveau. Rutten 01, rust, Boor 11, Munsters 12, Rutten 13, Timmers 23. Toeschouwers: 7000. VOLEWIJCKERS—AJAX 0—5. De bijzonder kwetsbare defensie van De Volewyckers mag nog dankbaar zyn, dat Ajax na rust byna voortdurend een versnelling lager dan gewoonlijk speelde. Tegen deze defensie was het voor de snelle Ajacieden anders weinig minder dan prijsschieten gewordenEllens (eigen doel) 01, Keizer 02, Swart (15 minuut) 03, Henk Groot 04, rust. Muller 05. Toeschouwers: 13.500. BLAUW WIT—VOLENDAM 5—0. Volendam had een beroep gedaan op veteraan-doelman Aaltje Keizer. Het werd een desillusie: bij zeker drie doelpunten ging de weinig klemvaste Keizer niet vrijuit. Het was dan ook een bijzonder geflatteerde zege, want in het veld wogen de teams goed tegen elkaar op. Koeman 10, Cou perus 20, rust, Couperus 30, Cle ment 40. Koers 50. Toeschou wers 10.000. ENSCHEDE—ADO 1—0- Pas in de tweede helft gaf Enschede uitdrukking aan een duidelijk overwicht: Rahn knalde uit een vrije schop tegen de paal en Janssen schoot de terug springende bal in de netten. ADO veer de op, zette Enschede onder druk, maar had geen succes. Toeschouwers: 10.000. PSV—FEIJENOORD 21. Trainer Bram Appel had zijn ploeg met de juiste wapens het veld ingestuurd: een boog tempo en open spel. Alleen in het tweede deel van de eerste speelhelft excelleerden de Rotterdammers door liun technische superioriteit. Louwers 10, Kruiver 11, rust, Van Wissen 21. Toeschouwers: 18000. DOS 11 8 1 2 17 19—13 Sparta 11 6 4 1 IK 2616 Ajax SC Enschede 11 6 3 2 1b 25—11 11 7 0 4 14 29—19 PSV 11 6 2 3 14 23—14 Fortuna '54 11 6 1 4 13 1614 ADO 11 4 3 4 11 11—10 MVV 11 4 2 5 10 21—18 NAC 11 3 4 4 10 18—19 Feijenoord 11 H 4 4 in 15—16 Heracles 11 4 1 6 9 Volendam 11 2 5 4 9 Blauw Wit 11 4 1 9 18—24 GVAV 11 3 3 5 9 14—22 Willem II 11 2 3 7 20—26 Volewyckers 11 1 1 9 3 9—40 Lewed. Boys Clinge Koewacht Breskens IJzendijke Steen Biervliet Oostburg Luctor 20—14 16—19 19—16 17—25 3 0 6 6 26- 12 6 8 116 Reserve eerste klas: Willem H UI-Bra- bantia H 3-1, De Valk II-P.S.V- Hl 0-1, Eindhoven Ui-Middelburg H 1-3, N.A.C. m-B.V.V. EU 9-2, Noad ni-Vlissingen U 2-4. T.S.C. I-Internos II 3-0. N.A.C. UI i.V.V- UI P.S.V. IU 9 Vlissingen U 8 Internos U 9 Brabantia U 9 Middelburg U 9 Willem H LUI 9 De Valk U 9 Noad LU 9 T.S.C. U 8 Eindhoven DJ 9 6 0 3 12 5 1 3 11 5 0 3 10 5 0 4 10 46— 8 24—21 20—22 28—20 13—17 19—20 26—25 21—29 15—21 29—39 12—24 17—24 8 0 0 16 28— 8 6 1 1 13 33—13 6 1 2 13 36—14 5 1 2 11 24—17 4 3 1 11 18—15 3 14 7 12—21 2 2 4 6 15—19 2 15 5 13—33 2 15 5 12—29 1 2 5 4 9—24 Reserve tweede klas: Longa UI-Middel- burg UI 5-0, Hontenisse II-H.V.V. II 5-2. Set II-Corn Boys II 1-2, Vlissingen ni-Zeeland Sport 1-1, Goes n-Roosen- daal II 1-1, Axel U-Baronie UI 0-2. Longa U 8 Hontenisse n 8 Baronie IU 9 H.V.V. II 8 Zeeland Sport n 8 Axel U S Roosendaal U 8 Corn Boys II 8 Vlissingen IU 8 Goes U 8 Set n 9 1 2 6 4 9—14 Middelburg IU S 1 1 6 3 9—21 Reserve derde klas: Alliance U-Dosko U 2-4, M.O.C. U-N.A.C. IV afg., Voab U-R.A.C. U 3-0, Rood Wit-Vlissingen IV u-C. rv Dosko II Voab II Alliance U Rood Wit U Terneuzen II Internos UI M.O.C. U R.A.C. U Vlissingen IV II 4-2. 12 26— 9 12 22—17 10 169 10 16—13 9 25—20 6 21—22 6 16—20 4 12—15 2 10—19 T 8—28 PSVFeijenoord X Willem HFortuna X DO SHeracles X VolewyckersAjax X Blauw WitVolendam X SpartaNAC X DHCDWS X VVV—Velox X ExcelsiorLimburgia X SittardiaEindhoven X VSVKFC X HDSV—Hilversum X WilhelminaSW X 15 15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 3