Griep Kamerkring Middelburg van C.H.U. bezon zich op verkiezingscampagne K9V.Dampo BILT ASPRO Kamerlid H. KikkertRegionalisme kan meespreken bij kandidaatstelling" Zeeuwse ALMANAK VELDTOCHT DER LIEFDE" KREEG ROEIENDE OPVOERING IN GOES KWAM U OOK ZOVEEL ZOMER TEKORT? VARENDEJONGERENDAG VAN HET CJ.V. IN VLISSINGEN ST.NIC0LAAS KREEG HARTELIJKE ONTVANGST IN TERNEIJZEN BONDSDAG ZANGVERENIGINGEN VOLGEND JAAR OP IS MEI PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vergadering te Goes „REGIONALISME en zoeken naar de op landelijk niveau meest be kwame politieke figuren kunnen bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer uitstekend samengaan. Zeeland heeft hiervan het bewijs geleverd". Staande voor de aanvang van een nieuwe verkie zingscampagne kwam de heer H. Kikkert te Zeist, lid van de Tweede Kamer, zaterdagmiddag voor een druk bezochte vergadering van de C.H.U.-kamerkringvereniging Middelburg in de „Korenbeurs" te Goes tot deze stelling. „De wacht wordt afgelost in de kamerfractie van de Christelijk Historische Unie. We moeten ons daarom de vraag stellen, hoe zij in de toekomst moet worden samengesteld, wil de C.H.U. een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het uitstippelen van de politieke beleidslijn. Daarom hebben we kandidaten nodig, die naast hun vakdeskundigheid be dreven zijn in algemeen politieke vraagstukken. Kortom: mensen, die willen werken in de Kamer. Onze groslijst is het bewijs, dat er vol doende figuren bereid zyn dit te doen". De heer Kikkert hield een aandachtig beluisterde rede over het onderwerp „Het kabinet De Quay en de verkiezingen 1963". Maar voordat hij daarop afstemde, ging hij met de Zeeuwse leden van de chris telijk historische kiesverenigingen na, waar de partij nu eigenlijk staat in het Nederlandse volksleven; welke facetten bij de verkiezingen naar voren kunnen komen en er invloed op hebben. Twee belangrijke zaken stelde de inleider daarbij voorop: de „ligging" van de partij in Nederland en de aantrekkings kracht van deze beweging op de zoge naamde „zwevende kiezers". Om deze beide markeringspunten dui delijk te laten uitkomen maakte de heer Kikkert de kamerkringvereniging eerst deelgenoot van enkele interne aange legenheden in de C.H.U.-kring, zoals het aanstaande vertrek van fractievoorzitter dr. H. W. Tilanus. Uitvoerig stond spre ker stil bij de kwaliteiten en de begin selvastheid van deze leider sinds 1939 „Hij was gouvernementeel en steeds be reid een inbreng in de kabinetspolitiek te leveren vanuit het eigen principe. Ik hoop en verwacht dat deze oude lijn straks in nieuwe vormen zal worden voortgezet", aldus de heer Kikkert, die als de komende man lijstaanvoerder en fractievoorzitter aankondigde mr. Beernink. „TREKKEN AAN WAGEN De inleider keek even terug naar de jongste statenverkiezingen voordat hij enkele gedachten rond de komende ge beurtenissen formuleerde, vooral ook omdat bij deze laatste campagne sterk is gezinspeeld op de landelijke politiek. Stuk voor stuk bekeek hij in dit licht de verschillende partijen om er telkens een kanttekening bij te maken. Met enkele cijfers staafde de heer Kik kert zijn opmerking, dat er ook in Zee land nog enkele duizenden kiezers zijn, die zich door de C.H.U. willen laten be naderen. „Uw actie moet op hen ge richt zijn", aldus luidde zijn advies. „Het belangrijkste is, dat onze praktische en principiële politiek hen aanspreekt". Nadat hij nog zijn visie had gegeven op enkele opvallende beleidspunten van het kabinet De Quay, zoals de land bouw in het E.E.G.-verband en de voor bereidingen voor het invoeren van com-; merciële televisie kwam de heer Kik kert tot een weergave van de christe lijk historische houding ten opzichte van de toekomst: „Wij doen geen uitspraak. De verkiezingen treden wij open tege moet om vervolgens eenzelfde stand punt in te nemen ten opzichte van de kabinetsformatie. We zijn bereid mee te dragen in de verantwoordelijkheid, mits we deze uit eigen C.H.-beginselen mogen benaderen". Het referaat van de heer Kikkert riep een groot aantal vragen uit de kamer kringvereniging op. Die lagen op soms geheel verschillend terrein en liepen uit een van de internationale verhoudingen tot de ontgroeningsexcessen. Uiteraard werd ook ruime aandacht geschonken aan het kerkelijk schrijven van de her vormde synode over de kernbewape ning. De leiding van deze vergadering was in handen van de heer C. F. v. d. Peyl. Aan het begin van de bijeenkomst werd in de vacature C. Philipse voorzien door de benoeming tot lid van het kamerkring- bestuur van de heer J. D. Jansen, burge meester van 's-Gravenpolder. In het hoofdbestuur werden tot lid resp. plaats vervangend lid in de vacature Philipse en Van Melle aangewezen de heren A. J. Kaland en W. Sanderse. Explosie aan boord van Noorse tanker Een ontploffing in de machinekamer van de Noorse tanker „Hoegh Traveller" uit Oslo, veroorzaakte zaterdagmorgen ter hoogte van Bath, in dc Westersehel- de geruime tijd stremming van het scheepvaartverkeer. De oorzaak van de ontploffing, waarbij zich geen persoon lijke ongelukken voordeden is nog on bekend. Toen het schip, na de ontploffing voor anker wilde gaan, verloor het door een te snelle vaart een van de ankers, dat later door het bergingsvaartuig Salvor 10 is opgevist. Het ontbreken van stroom en een de fect aan de stuurinrichting maakte het noodzakeliik dat vijf sleepboten uit Ant werpen de tanker recht in de vaargeul brachten, zodat het scheepvaartverkeer doorgang kon vinden. Omsteeks half drie is de „Hoegh Traveller" met behulp van de sleepboten naar Antwerpen gekoerst voor reparatie- EXAMENS Te 's-Gravenhage slaagde voor het examen wiskunde m.o. A de heer W. v. d. Heide te Souburg. Advertentie J 't Paard Zo hier en daar krijg je bij de koffie al voorzichtig een stukje taai-taai aangeboden, de specu laas is al sterk in opmars en de banketbakkers hebben hun fanta sie bereids uitgeleefd op marse peinen sierstukken. Varkenskop pen, brokken kaas en eindjes le verworst wedijveren in de etalages om echtheid, terwijl intussen sint zijn grootse intocht in ons land achter de met een fraaie tabberd omhangen rug heeft. Het feest kan beginnen, 't Heer lijk avondje komt in het verschiet en het floor wie klopt daar, kin deren", dreigt de grootste tophit ten tijdelijk naar de kroon te ste ken. Zelfs .flrandend zand" zal het binnenkort moeten afleggen, daar kan geen grammofoonpla- tenmaatschappi', iets aan veran deren. ,fleb jij je schoen al gezet 1", in formeerden wij bij een buur- knaapje. dat dit jaar voor het eerst de grote school bezoekt. En óf hij hem gezet had. Compleet met een wortel, want ook dat ri tueel blijkt nog altijd springle vend. De goedheilig man was er overi gens nog niet aan te pas gelco- men, ondanlcs de wortel. ,,'t Paard had zeker geen honger", veronderstelden wij. maar dat was er naast. ,,'t Paard kon niet komen door de mist", luidde de trouwhartige verklaring. ,fli) moet het dak op, moet je rekenen", voegde hij er nog aan toe en éérlijk daar hadden wij zo gauw niet aan ge dacht. Jubileumrevue Leger des Heils Met veel bijval en voor een groot pu bliek heeft de spelgroep van het Na tionaal Hoofdkwartier van het Le ger des Heils te Amsterdam zater dagavond te Goes, in „De Prins van Oranje" de jubileumrevue „Veld tocht der Liefde" voor het voetlicht gebracht. In deze revue, ter gelegen heid van het 75-jarig bestaan van het Leger des Heils in Nederland ge schreven door Jan Filius met mu ziek van Jack Bulterman is op pakkende wijze het werk van het Le ger des Heils verweven, vaak origi neel en amusant, maar steeds de ern stige grondtoon volgend, het thema, dat aan de revue ten grondslag ligt, „Zo blijven dan geloof, hoop en lief de, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde", het bekende woord van Paulus in zijn brief aan de Co- rinthiërs. Na een oorspronkelijke, pittige pro loog, komt dit treffend tot uiting in de eerste scène in het wassenbeel denpaleis van Madame Tussaud ge situeerd, waar Napoleon, Bismarck, Rothschild en de stichter van het Le ger des Heils, William Booth, in één zaal zijn ondergebracht 's Avonds komen de beelden tot leven, spreken Napoleon en Bismarck over hun ka nonnen en Rothschild over zijn geld. En zij vragen zich af, wat de nieuwe wassen pop in zaal zeven, generaal Booth, toch wel voor veldslagen ge- Een scène tiit „Veldtocht der Lief de", de jubileumrevue van het Le ger des Heils, die zaterdagavond iti Goes werd opgevoerd: een Heilsol date verkoopt Strijdkreten aan de drinkende stamgasten, (Foto P.Z.C.) terrasje in de zon" was een even leuke satire op twistende teenagers. Vermelding verdient ook de indruk wekkende vlaggenfinale „Veldtocht der Liefde werd reeds in tien plaatsen in Nederland 0{ voerd. Voor Zeeland stond dus Goes op het programma; opvoeringen in Enschede en Arnhem volgen nog. In Goes fungeerden leden van het plaat selijke korps als figuranten. -Vooral nü:- ZOMER - VITAMINEN voor ZOMER-GEZONDHEID in de winter Geef, uw gezin elke dag DAGRAVIT TOTAAL zomer vitaminen - zomer gezondheid D A G R A N .V. D I E M E N (J) Antwerpen Londen Madrid De provinciale commissie van de afde ling Zeeland van het Christelijk Jonge ren Verbond besloot tijdens een zater- igmiddag in „De Prins van Oranje" te Goes gehouden vergadering onder voor zitterschap van ds. P. L. J. Wapenaar uit Grijpskerke, de provinciale jongeren dag (vroeger de bondsdag) op tweede paasdag in Vlissingen te houden- Indien de plannen kunnen worden gereali seerd, zal hieraan een boottocht op de Schelde worden verbonden, zodat een groot gedeelte van de dag varend zal worden doorgebracht. De heer P- Loof uit Middelburg, ver tegenwoordiger van de C.J.V-bibliothe- ken, gaf een uiteenzetting over het werk van deze commissie- In Zeeland zijn 33 bibliotheken bij deze commissie aangesloten, die gezamenlijk ruim 60.000 Middelburgse schoolclub goedkoper dan gemeente De kas van de leerlingenvereni ging „S.C.H.I.M." aan de christe lijke h.b.s- en m.m.s. voor Walche ren te Middelburg is kort geleden versterkt met een „douceurtje" van vierhonderd gulden. Nu het nieuwe gebouw aan de Elzenlaan in gebruik is genomen wilde de gemeente het terrein rondom de noodschoot aan de Espenlaan in dezelfde staat opgeleverd, zoals het destijds aan de h.b.s. was be schikbaar gesteld. Dat betekende: de struiken rondom het gebouw dienden te verdwijnen. Van ge meentewege werd het aanbod ge daan, dit karweitje voor een be drag van 880 door de werklieden te laten opknappen. Maar tegen die som keek het bestuur met een somber gezicht aan. Men zocht naar een andere oplossing. Die kwam, toen do scholieren, gewa pend met trekkers, schoppen, touwen en alle mogelijke andere „ontginningsattributen" aan het werk sloegen. Het bestuur had hen vierhonderd gulden voor de kas van de schoolclub beloofd. In I een minimum van tijd was alle j beplanting verdwenen. Die ligt nu op een grote hoop op het nog kale terrein naast de nieuwe school* Eerstdaags gaat de brand erin uitleningen per jaar noteren. De heer v. d. Vrie uit Goes, jongerenleider, hield een korte causerie over het onderwerp ,Hoe functioneert het clubwerk in de groepen beneden 16 jaar?" Als kern vraag kwam hierbij naar voren of er wel voldoende relatie bestaat tussen de leiding, kerk en oudere groepen. Voorts werd een uitvoerige nabespre king gehouden over de activiteiten in de laatste maanden. Over de gehele linie was een groeiende belangstelling waar neembaar. Dit kwam overduidelijk tot uiting in het aantal deelnemers voor de conferentie op de Ernst Sillemhoeve te Den Dolder, het buitencentrum van het C.J.V., waar het landelijk kaderplan voor het winterwerk „Werk in uitvoe ring" zal worden behandeld- De Zeeuw se C.J.V—leden toonden hiervoor zoveel belangstelling, dat zelfs een niet gering aantal moest worden afgewezen. De provinciale kampweken, die deze zo mer te Veere werden gehouden, bleken zeer succesvol. Besloten werd dan ook voor de komende zomer die gelegenheid wederom voor een viertal weken te be spreken. Bijzondere aandacht werd vraagd voor de landelijke actie voor geldinzameling onder de oud-C.J.V.- leden ter verwezenlijking van het re creatieplan op Schouwen. De provin ciale commissie wil deze actie bijzonder stimuleren, daar men dit min of meer als een Zeeuwse aangelegenheid wil zien- De wijze waarop ln Zeeland deze actie gevoerd zal worden, moet nog nader onder de loep worden genomen. Gouden huwelijksfeest Dinsdag a.s. zal het echtpaar C. W. E. Adriaanse-W. C. Abrahamse wonende Rozenstraat 7 te Middelburg het gouden huwelijksfeest vieren. De heer Adriaan- se was mede-oprichter van de voetbal vereniging Middelburg (eerder Olympia) HQ is nog lid van de veteranenclub van Middelburg. i heeft. Hij blQkt ze allemaal gewonnen te hebben, want, zo zegt hij, „U hebt uw macht gebouwd op geweld, macht en geld, wij bouwden op liefde. wQ bouwden op God". In de volgende scènes is het werk van het Leger des Heils in actuele situa ties verbeeld, zoals in „Een overstap je op lijn 9", „Dat pakje", treffend ook in de bar-scène, het „Feest in De Groene Kakatoe", waar de stam gasten zich verwonderen over de Zonneschijn, die bar na bar bezoekt chronische opgewektheid van zuster om er „Strijdkreten" te verkopen. Zij onthult, dat de ware zonneschijn in het hart moet zitten. Een kostelQke persiflage was „Is dit uw leven?", over onze ..kijkgewoonten": ..Op 'n Sint-N icolaas is zater dagmiddag bij zyn in tocht in Terneuzen bij zonder hartelijk ontvan gen. Vele honderden kin deren, al dan niet ver gezeld van hun moeder of vader, stonden op of nabij de Scheldekade te wachten, toen de pro vinciale boot „Prins Willem I", geconvoyeerd door dc politiebool „R.P. 10" de haven binnenvoer. Voorafgegaan door de .Harmonie Terneuzen" maakten Sint-Nicolaas en zijn knechten in open auto een korte rQtoer door de. kom van de ou de stad. Op de kiosk aan de Markt sprak de voor- AUTOMOBILIST REED DOOR NA AANRIJDING In de loop van donderdag werd op de Industrieweg te Terneuzen de stilstaan de vrachtauto van A. G. van de W. uit Terneuzen aangereden en beschadigd. Van de dader ontbrak elk spoor. VrQ- slaagde de gemeentepolitie te Ter- zen er in hem te achterhalen. Het bleek de chauffeur J. F. uit Kruiningen die met zijn personenauto de vrachtauto had aangereden. Tegen F. werd proces verbaal opgemaakt. VOORZITTER STICHTING BEELDENDE KUNSTENAARS Tijdens een vergadering van de Stich ting Zeeuwse beeldende kunstenaars is de heer N. W. Eisen, burgemeester van Heinkenszand, gekozen tot voorzitter. De vroegere voorzitter van de stichting, ir. I. Ph. L. Petri, moest de voorzitters hamer neerleggen bij zijn vertrek naar Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst van beeldende kunstenaars besloot men voorts een vierde kerstexpositie te hou den in Middelburg. De plaats van deze expositie zal nog nader worden vastge steld. .VRACHTAUTO SLIPTE Vrijdagmorgen slipte op de Axelse- straat te Terneuzen door 't gladde weg dek een vrachtauto tegen een gepar keerd staande auto. Beide voertuigen .liepen lichte schade op. zitter van de winkeliers vereniging „Klimop", de heer W. Bliek, een kort welkomstwoord tot de hoge bezoeker, die daar na namens het gemeen tebestuur werd toege sproken door burge meester, mr. H. Rljp- stra. „U heeft wel heel goed woord gehouden, toen U vorig jaar onze gemeente een paar aan gename verrassingen be loofde". aldus mr. Rijp- stra tot Sint-Nicolaas. Hij sprak de hoop uit dat dit het komende jaar weer het geval zal zijn. Ook de goedheilig man waren de verande ringen opgevallen. „Ter neuzen is op weg om tot de grootste stad van Zeeland uit te groeien", zo voegde hQ er ondeu gend lachend aan toe Nadat de jeugd van Ter neuzen op verzoek van Sint-Nicolaas een paar toepasselQke liedjes had gezongen, werd de tra ditionele rondgang door Terneuzen voortgezet. Tijdens die tocht werden bezoeken gebracht aan de kinderafdeling van het Julianaziekenhuis en aan de bejaarden van hot rusthuis „Schelde- oord". (Foto P.Z.C.). De heer C. Philipse erevoorzitter van C.H.U.-kamerkring De Chris telyk-Hlstorische Kamerkring vereniging Middelburg heeft oud-gede puteerde C. Philipse, zaterdagmiddag in Goes benoemd tot erevoorzitter. Ei luid applaus was de spontane reactie dit voorstel van het bestuur, toen de heer C. F. v. d. Peyl het in de algemene vergadering aan de orde stelde. „WQ willen een band met L" bewaren", luidde de motivering. Tijdens de vorige vergadering heeft de heer Fhilipse namelijk als voorzitter van de vereniging afscheid genomen. Maar zaterdagmiddag schaarde hij zich weer aan de bestuurstafel, waar de ver gadering hem even later deze eervolle functie toebedacht. De heer Philipse was kennelijk onder de indruk van dit gebaar. Dat bekende hij eerlijk in een hartelQk dankwoord. „Ik ben blQ, dat ik op deze manier mag blijven verke ren onder hen, met wie ik zovele jaren mocht samenwerken. Het is gebleken, dat de liefde voor de Unie in Zeeland nog bloeit. Daarom vind ik het zo ple zierig op deze wijze nog een klein beetje ten dienste van onze provincie te mogen zQn". Aan het begin van deze vergadering sprak voorzitter Van der Peyl enkele woorden ter nagedachtenis van de heer A. H. S. Stemerding, oud-burgemeester van Souburg, die kortgeleden in Voor burg is overleden. Als fractievoorzitter in de Staten van Zeeland heeft de heer Stemerding 23 jaar zijn krachten aan het werk van de C.H.U. gegeven. Ook sprak de voorzitter zQn diepe respect uit voor de manier, waarop de heer Stemerding in Souburg zijn taak burgemeester en in Rotterdam als houder heeft opgevat. Hierna werd twee minuten stilte in acht genomen. MAANDAG 19 NOVEMBER 1962 KUNST Moordzaak Middelbnrg, Schouwburg; Toneelgroep „Centrum". IN DE THRILLER „Moordkans" van Philip Mackie staat al bij voorbaat vast, wie de moordkans zal benutten, met het risico van een kans op veroor. deling wegens moord. De dader is dus bekend. Goed, er zijn nog wel wat mo gelijkheden, maar die hebben weinig om het lijf. Mackie verwaarloosde he; voor in de pauze zo dankbare „wie- deed-het-spelletje" vrij sterk, maai slaagde er niettemin in zijn thriller een voldoende dosis spanning mee te geven om inderdaad een thriller te zijn. Hij bereikte dat door de toeschouwer voort- durend getuige te laten zijn van het brutale spelletje blufpoker, zoals dat gespeeld wordt door de man, die als liet ware aankondigt zijn „moordkans" to zullen benutten, teneinde de niet geringe inzet van een macabere weddenschap in de wacht te slepen. Die man is trouwens een geboren gok ker. Een koelbloedige figuur, gewezen coureur en gewend om terwille van de prikkelende sensatie met zijn leven te spotten. Een man die blufpoker speelt met het leven. In dc zaterdagavond door dc toneel.- groep „Centrum" in de Middelburgse Schouwburg gegeven voorstelling (onder auspiciën van de Stichting Algemene Kunstkring) was Luc Lutz die man. Hij speelde hem met een verbluffend gemak en grote souplesse. Lutz verstaat uit-' nemend de kunst om zich op de planken te bewegen met de nonchalance van de routinier, zonder het irritante van de blaséfiguur, die „het wel eventjes op zal knappen". Terecht had regisseur Walter Kous hem kennelijk de nodige vrijheid van interpretatie gelaten; Lutz maakte er een dankbaar en verant woord gebruik van door met hier en daar een beetje charge de lichte toets juist voldoende te accentueren. Die lich te toets was overigens ook een ver dienste van de regie. Het resultaat was een bijzonder vlotte voorstelling, met een maximum aan vaart en met voorts joed spel van Ann Hasekamp als de nerveus-gespannen vrouw van de bluf poker spelende oud-coureur-, van Ellen de Thouars als een griezel van een de cadente „upper-tendame" en van Peter Aryans als een robuuste grootgrondbe zitter. Gerard Hartkamp zorgde voor een uitgeslapen inspecteur, waarbij hij er uitstekend in slaagde telkens het volle pond te slepen uit de hem in dit stuk geboden kansen tot bewust effect bejag. In de bijrollen voldeden Ina van der Molen als het obligate, dweepzieke dienstmaagdje en Jan Hundling als de niet minder obligate, zwijgzame recher cheur goed. Egbert van Paridon gaf als invaller voor Hans Culeman een aanvaardbare vertolking van de buur man-dichter. Een prettige, hoogst amusante voorstel ling derhalve, in een even vlotte als vrijmoedige vertaling van Mies Bouhuys en tegen een fris, modern en doelmatig decor van Hep van Delft. v. B. eerstvolgende concours andere juryleden worden aangezocht. Het vijftigjarig be staan van de ring Zeeland, op 4 oktober 1963 zal zo mogelijk feesteLQk worden gevierd. Reeds nu werd besloten het concours in 1964 te St.-Annaland te hou den, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging „V.Z.O.S." aldaar. Voor deze vergadering bestond grote belangstelling. Ring Zeeland vergaderde ZO MOGELIJK IN DE MIDDELBURGSE VEILINGHAL Tydens de zaterdagmiddag in de „Opril" te Goes gehouden vergadering van de ring Zeeland van christelijke zangvereni gingen, aangesloten bij de Koninklijke Bond van Christelijke Zang- en Orato riumverenigingen in Nederland, werd besloten het bondsconcours te houden op 18 mei 1963. Omtrent de plaats kon nog geen zekerheid worden gegeven. Wel wil men trachten het concours in de veilinghal te Middelburg te houden. Hierover zal echter nog moeten wor den onderhandeld. Als reservcplaattien werden de veilinghallen te Goes en Ka- pelle aangehouden. In zQn openingswoord wees dc voorzit ter, de heer P. van de Wielc te Goes, op de grote taak, die de koren hebben, n.l. het brengen van Gods Woord in het lied aan zieken, eenzamen en ge- brekklgen. Het jaarverslag van de pen ningmeester maakte melding van een goed financieel jaar. Met een batig saldo van f 200 konden de boeken worden afgesloten. Ook de secretaris, de heer C. Huijszoon, liet een optimistisch ver slag horen. Het aantal aangesloten ver enigingen bedraagt thans 45, hetgeen een toename van drie verenigingen be tekent. Hoogtijdag in het ringleven noemde hij het geslaagd concours, waar aan 26 koren deelnamen. Ook de zang avonden te Goes en Middelburg met een deelname van respectievelQk 12 en 15 koren waren geslaagd. Bij de bestuurs verkiezing werden de aftredende leden, mevrouw Post-Mol, mei. M. de Bruine en de heer P. van de wlele allen her kozen. Op voorstel van de vereniging ..Soli Deo Gloria" te Souburg zullen voor het GEMEENTEBEGROTING TER BEHANDELING AANGEBODEN en w. van Westdorpc hebben tydens de laatste openbare raadsvergadering de eentebegroting voor 1963 aangebo- Ook dc begroting van de Gemeen telijke Sociale Dienst werd ter behande ling aangeboden. De raad heeft voorts een voorschot vastgesteld voor grond en bouwkosten voor de bouw van drie woningen in dc Lindcnlaan. Met ingang van 1 november van dit jaar is het reglement voor de Gemeente lijke Sociale Dienst in werking getreden, waarmee de naam Burgerlijk Armbe stuur is komen te vervallen. De dienst bestaat uit zeven leden, waarvan er i moet behoren tot het college van en w. Tot lid uit dit college werd be noemd wethouder G. van Geetsum. Ook werd door de raad aan b. en w. mach tiging verleend voor tijdelQke afsluiting van wegen in geval dit nodig is, in ver band met herstelwerkzaamheden aan de weg. Men besloot voorts de huurover eenkomst voor de conciërgewoning voor het tijdvak van vijf jaar te verlengen. Met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten werd een rekening-courant overeenkomst aangegaan voor het jaar 1963 tot een bedrag van 100.000. Bij de rondvraag vroeg de heer Wille naar de plannen voor kapitaalswerken in 1963. De voorzitter antwoordde dat bij de behandeling van de begroting een overzicht zal worden voorgelegd. De heer Hulsters, zei dat er geregeld vrachtauto's op het parkeerterrein wor den geparkeerd, die 's zaterdags en 'i zondags de gehele dag blQven staan en het uitzicht van de bewoners aan het parkeerterrein belemmeren. Dc voorzit ter zal trachten hiervoor een oplossing te vinden. Ook zal er in de nieuwe wijk van het uitbreidingsplan een mogelijk heid voor parkeerruimte moeten worden gezocht. Wethouder De Maertclaere zei, dat door de fa. v. Himschot wordt gepar keerd bij een pakhuis in de Molenstraat. Daar wordt het uitzicht helemaal be lemmerd Overdracht en tewaterlating Ghanese vrachtschepen Zaterdagmorgen 24 november a.s- zal bij de Koninklijke Maatschappij „De Schel de" te Vlissingen de overdracht plaats vinden van het motorvrachtschip „Kul- nawn River", dat voor rekening van dc Black Star Line Ltd. Accra uit Ghana werd gebouwd- Zaterdngmiddag zal ver volgens het motorvrachtscliin „Lake Bo- somtwi" van dezelfde maatschappij te water worden gelaten. Mrs. Theresa Dadzie zal de doonolechtigbeid verrich ten. OESTERVERZENDING IN OKTOBER De oesterverzending over de maand ok tober bedroeg: Nederland 160.678 stuks (vorig jaar 193.554 stuks); Belr!K 2.298.424 (2.179.567); Engeland 98.4 (191.800); Frankrijk 1.000.375 (1.429.750); Duitsland 254.108 (239.720) Zwitserland 148.800 (142.400); Diverse landen 24.448 (25.500). Totaal 3.985.508 stuks (vorig jaar 4.402.291 stuks). (Advertentie) Bescherm u tegen Rillerig? Onprettig? Vlug: LEZERS SCHRIJVEN VERDWENEN DUBBELSTAD Inderdaad heeft uw kantlQnschrQvcr volkomen gelijk, dat het fenomeen van de dubbelstad onwezenlijk was en blQft. De ontplooiing van het Sloegebied eist de drie-eenheid, zo mogelijk ook met Nieuw- en Sint-Joosland. Eén aangeslo ten gebied! Vooral in het oosten! Slechts dan kunnen er een grotere stuwkracht, ruimere financiën en breder perspectief en worden. Vlissingen alleen igt niet de brede visie en de zeer krachtige bestuurders voor slagen op. Deze plaats komt wél voor dc hoge '-.oston. Dit is niet juist. Genoemde vier ,-emeenten samen dienen vooral tc over leggen voor woongebied en recreatie ten oosten van het kanaal. De werkers in het Sloegebied willen niet tc ver van hun werkterrein afwonen, hetgeen zeker ook blijkt uit de zuigkracht van de ge meenten rondom. Deze voorkeur dient Vlissingen aan te sporen ook tc denxen aan moderne woningen aldaar, wil het niet nog meer gedupeerd worden door de nieuwe indeling en door de afroming van haar inwoners door de buurtgc- meenten. Deze laatste zal nog sterker worden! Economisch is er voor een hechte drie- eenheid alles te zeggen. Krachtiger in stituten, meer gelden om de vleugels uit te slaan, en werken uit te voeren, die dringend nodig zijn in deze tQd, vooral voor het verkrijgen van een bredere basis. WQ denken o.m. aan concentratie op ziekenhulsgebied, waardoor o.a. duro toestellen meer mogelQk worden, één brandweer, mogelijke samenvoeging politie met uitgebreider apparatuur, enz. ZQn drie stadhuizen op zo'n klein gebied met totaal een handjevol men sen geen geldverspilling? Zeer zeker zou Souburg als centrum er niet op achteruit gaan. De nieuwe indeling kan men dan ook voor het zuiden van Walcheren zeer kortzichtig noemen en gespeend van iedere ruimere visie op de toekomst. Hetgeen ook te verwachten was. Vlissingen. VERWACHT. VEEL BEWOLKING Overwegend zwaar bewolkt niet nu en dan enige regen of natto sneeuw. In het binnenland matige tot krachtige, aan do kust mogelijk harde tot storm achtige noordelijke wind. Tamelijk guur weer. ZON EN MAAN 20 november Zon op 8.07 onder 16.43 Maan op 0.25 onder 14.39

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 2