Nog geen subsidie voor nieuwe chr. h.b.s. Axel Tjoba behaalde 5-3 zege op Crescendo AGENDA ZEEUWSCH-VLAANDEREN 20 KORTING NU 3,40 NU 3,20 „DE LELIE" te BERGEN OP ZOOMANTWERPSESTRAATWEG 415 0ND0 STRUIKELDE EN DUS NAM TOP DE LEIDING OVER... Stijlvolle viering van N.O.C. jubileum „CHRISTELIJK-DEMOCRATISCHE SAMENWERKING 00K MOGELIJK" VIER DODEN BIJ BOTSING MAANDAG 19 NOVEMBER 1962 Wiste! Zeeuws-Vlaanderm PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Jaarvergadering chr. v.h.m.o. Volgend jaar opnieuw poging in „Den Haag" DE PLANNEN voor een christe lijke h.b.s. in Axel komen dit jaar nog niet in aanmerking voor rijks „waarmerk" in de vorm van sub sidie. De Vereniging voor Christe lijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Zeeland heeft van het ministerie bericht ontvangen, dat haar voorgenomen vestiging van een school in Zeeuwsch-Vlaanderen in 1962 nog niet op de lijst kon worden ge- Dat moest de voorzitter, de heer J. Laport, zaterdagmorgen meedelen in de jaarvergadering, gehouden in het tekenLokaal van de daags tevo ren officieel geopende christelijke h.b.s. en m.m.s. aan de Elzenlaan in Middelburg. „Maar", zo voegde hy er onmiddellijk aan toe, „we zullen volgend jaar opnieuw trachten onze plannen in een veilige haven te lood sen". De heer Laport kon de leden overigens wel de verzekering geven dat de nieu we vestiging te Axel in „Den Haag" sterk wordt overwogen. Binnenkort is reeds bezoek te verwachten van de in spectie om de situatie ter plaatse op te nemen en volgend voorjaar zal de chef van de afdeling middelbaar en hoger onderwijs van het departement zich op de hoogte komen stellen. Hoopvolle pers pectieven dus. Voor wat betreft de Mid delburgse m.m.s.-afdeling aan de chris telijke h.b.s. voor Walcheren zijn de ver wachtingen in het afgelopen vereni gingsjaar werkelijkheid geworden, nu een subsidie uit 's rijks kas in het voor uitzicht is gesteld De minister heeft de ze op de begroting voor onderwijs ge- Slaatst en zodra dit jaarstuk de beide iamers is gepasseerd volgt de beves tiging. Deze mededelingen werden ge daan aan het begin van de bijeenkomst, die was belegd om een aantal huishou delijke zaken af te handelen. Zo werden de verschillende jaarverslagen vastge steld: van de secretaris, de penning meester, het curatorium, de commissie van toezicht, de rector van het christe lijk lyceum te Goes en van de directeur van de christelijke h.b.s. en m.m.s. te Middelburg. Hetzelfde gebeurde met het accountantsverslag en het rapport van de commissie tot het vaststellen van de rekening. Bij de bestuursverkiezing werden in hun functie herbenoemd: mej. W. C. de Vries te Goes en de heren A. I. Catsman te Aardenburg en C. de Putter de Axel. In de plaats van de heer S. Wisse te Middelburg benoemde de vergadering de heer G. A. A. Adelaar, burgemeester van Meliskerke. FEESTB1JEENKOMST In de middaguren stroomden ongeveer vjjflionderd belangstellenden, ouders, oud-leerlingen, een deputatie van de scholieren en leraren de grote aula bin nen om in een feestclyk getinte verga dering hun felicatities over te brengen en de nieuwe school daarna te bezichti gen. Het bestuur werd daarby over stelpt met geschenken en attenties. Dui delijk kwam toen nog weer eens vast te staan met hoeveel sympathie deze scholenbouw is begeleid. De tweede voorzitter, de heer J. A. van Bennekom, die deze middag de leiding had, haalde dat in een openingstoespraak nog eens op. Hij ging daarbij terug tot het „pre-natale" stadium van de plan nen en richtte tenslotte voor zyn gehoor de blik op de toekomst met hopelijk een gymnasiale afdeling in Middelburg. Overigens deed hy dat niet dan na de werkers-van-het-eerste-uur, in het bij zonder de heer Laport, te hebben ge noemd, en allen, die zich daarna voor de scholenbouw hebben ingespannen har telijk te bedanken voor hun werk. Een actiecomité van ouders en vroege re leerlingen bezorgde de gelukwensen bij monde van mevrouw Hummelen en deed deze vergezeld gaan van een kost baar geschenk: een piano met lamp er psalmen-gezangenbundel. De voorzitter van de schoolclub „S.C.H. I.M.", Jan Wisse, betrad de katheder namens alle leerlingen en bood een plan tenbak aan. De oud-leerlingen droegen een groter exemplaar aan en gaven van hun belangstelling blijk in een toespraak van Jan Goedhart. Verder werd nog ge sproken door dr. D. Barends, oud-rector van het christelijk lyceum te Goes en door de huidige rector, drs. K. de Jong, Ozn. Deze toespraken werden onder broken door de vertoning van kleuren dia's, waarin het verhaal van de scho lenbouw van de eerste heipaal tot het moment van oplevering was vastgelegd. De directeur van de school, drs. H. J. van Alphen, sprak een slotwoord in de ze feestvergadering en nodigde de gas ten uit voor een rondgang door het ge bouw. ZUID-BEVELAND 's-HEERENHOEK Onderlinge keuring van „De vriendenkring" Voor de onderlinge keuring van de postduivenvereniging „De Vrienden kring" te 's-Heerennook, dir dezer da gen werd gehouden, waren 212 duiven ingezonden. Een exemplaar van de heer T. H. Vreeke was de mooiste doffer en de mooiste duif was van G van Strien. Van de ingezonden exemplaren zullen er 18 naar de nationale keuring in Et- ten gaan. De uitslag was verder als volgt: Oude doffers: klas 1: 1 en 2 T. H. Vree ke; 3 L. Gottmers; 4 G. van Strien; 5 Vermeulen; 6 G. van Strien: 7 C. Boon man; 8 G. van Strien; 9 L. Gottmers. Klas 2: Oude duivinnen: 1 G van Strien; 2 en 3 F. Vermeulen; 4 en 5 G. van Strien. Klas 3: Jarige duivinnen: 1 en 2 G. van Strien; 3 G. Verbart; 4 H. Janse; 5 G. van Strien; 6 en 7 J. Doene. Klas 4: Jarige duivinnen: 1 G. van Strien; 2 A. v. d. Dries: 3 C. Hoomlck; 4 en 5 G. van Strien. Klas 5: Jonge doffers: 1 en 2 H. Janse: 3 en 4 G- van Strien; 5 G. Verbart; 6 P. de Jonge: 7 G. Ver bart; 8 P. de Jonge; 9 G. van Strien. Klas 6: Jonge duiven: 1 C. Boonman; 2 A. v. d. Dries; 3 C. Rijk; 4 A. v. d Dries; 5 J. van Eykeren; 6 H. Janse; A. v. d. Dries; 8 H. Janse; 9 A. v. d Dries; 10 en 11 J. Doese; 12 C. Hoor- nick; 13 C. Rijk. Klas 7: Late doffers; 1 G. Verbart; 2 H. Janse; 3 G. van Strien; 4 L. Gottmans: 5 G Verbart; 6 J. Doene. Klas 8: Late duivinnen: 1 T. H. Vreeke; 2 G. van Strien: 3 C. Rijk; 4 J. P. Brand; 5 L. Gottmers ELLEWOUTSD1JK Collecte In Ellewoutsdijk heeft de NOVIB-col- lecte 300,— opgebracht. Middelburg City: The Young ones, 20 uur, a.l. Electro: Oorlogsheld zonder genade, 19.30 uur. 14 Junr. Vllsslngen Alhambra: The Clifl Richard show. 20 uur, a.l. Luxor: De wraak der barbaren, 20 uur, 14 Jaar. Chr. Vereni gingsgebouw: Discussiebijeenkomst Chr Besturenbond. 19,30 uur. Goes Grand: The Cliff Richard show, 20 uur. a.l. Bergen op Zoom Roxy: Riffifi In Amster dam. 20 uur. 14 Jaar. Tcmcuzen Luxor: Lolita. 20 uur. 18 Jaar. Hulst Bioscoopgebouw: Eén pyjama voor twee, 20 uur, 14 Jaar. Sas van Gent Olympiathoater. Kapo, 20 uur, 14 jaar. Axel Het Centrum: Lulu, 20 uur, 18 Jaar. Zlerikzee Concertzaal: De dolle generaal, 20 uur, a.l. GOES Vergadering N.C.B.B. De afdeling Goes van de Nederlandse Christelijke Beambtenbond hield een le denvergadering in de „Opril" onder voorzitterschap van de heer G. Paauwe. Deze herdacht aan het begin van de ver gadering de in oktober j.l overleden heer C- Valk, die ruim 40 jaar lid van de bond en tevens geruime tijd be stuurslid is geweest. De districtsbestuurder, de heer S. Vo gelaar, hield tijdens deze vergadering een inleiding met als onderwerp „Nieuws van het loonfront". Spreker gaf een schets van de ontwikkeling van de loonsystemen en een overzicht van het loonadvies van de S.E.R. Bij de be schouwing over het standpunt van de vakcentrales wees spreker erop, dat de ze over het algemeen met dit advies in stemmen. De vakcentrales betreuren het, dat de regering het toetsingsrecht van de c.a.o.'s nog wil laten bij het college van rijksbemiddelaars. Tot slot sprak de heer Vogelaar de wens uit, dat de regering alsnog zal mogen besluiten het advies van de S.E.R. te volgen. Op deze inleiding volgde een geanimeerde bespreking. KAPELLE OMollenverkoopartie De afdeling Kapelle-Biezelinge en Scho- re van het Nederlandse Rode Kruis heeft vrijdag de jaarlijkse oliebollenver- koopactie gehouden. Enkele duizenden bollen werden er door een korps van vrijwillige medewerksters gebakken en aan de man gebracht. Het resultaat van deze actie zal deze afdeling voegen bij de opbrengst van dit jaar gehouden in zamelingscampagne. OOSTBURG Oostburg haalde Sint-Nicolaas in Oostburg heeft zaterdag Sint-Nicolaas met drie zwarte Pieten ingehaald. Een deputatie uit het bestuur van de Oost- burgse winkeliersvereniging begroette de sint by de watertoren. Hierna volgde de tocht naar het gemeentehuis in een open auto. Vooraf gingen zes jockeys te laard en de Oostburgse harmonie en Onderweg bezocht men het zoontje van de familie Van de VeireDhondt in de Bredestraat, dat reeds lang het bed moet houden. Burgemeester J. L. van Leeuwen ontving het gezelschap op het gemeentehuis, waarna de heer P. A. v. d. Plas sprak namens de winkeliersver eniging. De sint richtte zich vervolgens speciaal tot de Oostburgse jeugd, die verzameld was op het Raadhuisplein. Na de officiële ontvangst volgde een rondrit door de gemeente. Collecte De Klaprooscollecte heeft in de gemeen te Oostburg 163,74 opgebracht. Contributieverhoging voor K.V.P.-leden De afdeling Oostburg van de K.V.P. kwam dezer dagen In de Katholieke Kring in algemene vergadering bijeen. Voorzitter A. P. Modde zei in zijn ope ningswoord teleurgesteld te zijn over de geringe belangstelling. Bij de be handeling van het verslag van de pen- ningmeesterese, mej. U. Buijck, waaruit bleek dat de afdeling 191 leden telt, werd ter sprake gebracht, dat door een te hoge afdracht van de ledencontribu tie de financiële positie van de afdeling niet sterk te noemen is. Getracht zal worden bij het hoofdbestuur verlaging van de contributieafdracht te verkre gen en niet tot contributieverhoging over te gaan. De beide periodiek aftre dende bestuursleden P. F. Barra en P de Wandel werden bij acclamatie her kozen. Besloten werd als kandidaten voor de volgend jaar te houden verkie zing van de leden der Tweede Kamer voorlopig aan te wijzen de heren J. M. A. C. van Dongen uit Aardenburg en drs. W. Dusarduijn uit Goes. Op voor stel van het bestuur werd verder beslo ten, dat de afdeling documentatie op het gebied van de buitenlandse politiek, o.m. ontwapening, N.A.V.O., Europese éénwording. Ver. Naties, e.d., zal aan schaffen en deze zal laten circuleren onder die leden, die hiervoor interesse hebben. Om de belangstelling van K.V.P. levendig te houden zullen korte termijn actuele onderwerpen be treffende de gemeente in gestencilde vorm onder de aandacht van de leden gebracht. TERNEIIZEN INENTING IN ASIEL In het dierenasiel aan de Industrieweg te Terneuzen zal woensdag 21 novem ber a.s. tussen half vijf en half zes ge legenheid worden gegeven tot het inen ten van honden en katten. Cursus Centrale Verwarming aan technische school Het is een vaste regel, dat leerlingen die zijn opgenomen in het leerlingen stelsel aanvullend schoolonderwijs moe ten volgen in de vakrichting waarin zij in de praktijk werkzaam zqn. Tot nog toe kon in onze omgeving voor het vak Centrale Verwarmingsmonteur deze eis niet worden voldaan, om dat er geen school was waar voor deze vakrichting onderwijs werd gegeven. De leerlingen waren aangewezen op schrif telijk onderwijs of moesten worden on dergebracht bij de afdeling metaalbe- werken. Het was dan ook én voor deze leerlin- én voor de bedrijven, waar zij werk zaam zijn, een belangrijk moment, toen begin november aan de technische school te Terneuzen gestart kon worden met een cursus hulpmonteur centrale verwarming. Dat ook de patroons het belang van deze opleiding onderschrij ven blijkt wel uit de medewerking die de school van hen mocht ondervinden bij het instellen van de cursus. Ook de Stichting tot Opleiding van monteur in het Centrale Verwarmingsbedrijf heeft een werkzaam aandeel gehad in de totstandkoming van de cursus. Het aantal deelnemers, n.l. 24 leerlingen, toont duidelijk aan dat de cursus in een behoefte voorziet. De lessen worden gegeven op vrijdag avond en op zaterdagmorgen. SLUIS Toneel voor bejaarden De rederijkerskamer „De Oranjebloem" verzorgde dezer dagen voor de bejaar denstichting „Rozenoord" te Sluis een uitvoering van het toneelstuk „Laat mij maar begaan". Het is een vrolijk spel in drie bedrijven geschreven door Luuk van Wijk, vrij bewerkt naar een stuk van Larry E. Johnson. Het stuk werd zeer vlot gebracht. Directeur J. P. J. Wage bracht aan het eind van de voor stelling dank voor de belangeloze me dewerking, die ieder jaar opnieuw door de rederijkers wordt geboden. Emmy Wage en Ella Dierkx boden een kleine attentie aan. GROEDE Blijspel-thriller in studie genomen De L.J.G. en Z.L.M, afdeling Groede, hebben het blijspel-thriller „Een meisje om te stelen" van Jack Popplewell vertaald door Wim Kubbenga studie genomen. ST.-NICOLAAS-ACTIE De winkeliersvereniging Groede organi- seeft een drieweekse winkelactie waar voor waardevolle prijzen beschikbaar worden gesteld. De baten hiervan ko men ten goede aan het Groene Kruis, afdeling Groede. Zaterdag j.l., toen St.- Nicolaas in het dorp werd ingehaald, is met de actie gestart. CABARETUITVOERING Dezer dagen organiseerde de vereniging „Tot Nut van 't Algemeen", afdeling Groede, een cabaretavond. Daaraan ver leenden medewerking: het gezelschap Pros Clerkx uit Brugge, die voor het talrijke publiek in de zaal van „de Drie Koningen" een goed programma brach ten. Na afloop dankte de voorzitter, notaris A. H. M. van de Hoek, het gezel schap. AXEL Jaarmarkt in december Op donderdag 13 december wordt te Axel de traditionele jaarmarkt gehou den. Deze wordt georganiseerd door de drie landbouworganisaties, de N.C.B., de C.B.T.B. en de Z.L.M. De organisatie geschiedt in samenwerking met dc ver eniging van slagers- vee- en varkenshan delaren. BEJAARDENSOCIËTEIT Op woensdag 21 november komen de leden van de bejaardensociëteit in het Torenlokaal van de hervormde kerk aan de Koestraat te Axel weer bijeen. Zus ter K P. Geleijnse zal dan spreken over haar werk voor het Groene Kruis en de gezondheidszorg. Dezer dagon kwam de afdeling Axel een ledenvergadering bijeen. De voor zitter, de heer J. Buyse, opende de ver gadering met het lezen van een gedeel te uit Hebreeën 12. Uitvoerig werd sproken over de werkclassificatie. der de leden ontstond veel ongenoegen, nu de taakomschrijvingen nog niet bin nen zjjn. Voorts werden er voorstellen voor de algemene vergadering van 26 en 27 november besproken. De leden konden zich met de adviezen verenigen. NOORD-ZEELAND SINT-MAARTENSDIJK Gemeentebegroting 1963 De gemeenteraad van St.-Maartensdyk zal tijdens de openbare vergadering van morgen, dinsdag, de begroting voor 1963 behandelen. B. en w. stellen voor mevrouw J. P. Scherpenisse-Hage te benoemen tot kleuterleidster in vaste dienst. Dit met ingang van 12 novem ber 1962. Andere agendapunten zijn de begrotingswijziging 1962, de vaststel ling van een rekening-courantkrediet voor 1963, de wijziging van een gemeen schappelijke regeling vuilnisophaal dienst, de invoering van een nieuwe verplaatsingskostenverordening, de aan koop van aandelen Bouwfonds Neder landse Gemeenten en de afkoop van de erfpacht van een perceel door de heer A. P. Hengstmengel. WALCHEREN MIDDELBURG Bestuursverkiezing N.C.V.B. Mejuffrouw C. C. M. M. Barends, lera res kinderverzorging en opvoeding te Middelburg, hield een lezing over het onderwerp: Het ontwikkelingsstadium van de 6 tot 12-jarigen. Een en ander werd met getekende filmstroken toege licht. Men heeft afscheid genomen van de heer H. Hoitsma, die niet herkies baar was. De voorzitter sprak woorden van dank uit voor het vele dat de heer Hoitsma in de afgelopen zes jaar als penningmeester en plaatsvervangend secretaris voor de school heeft gedaan. In het bestuur is thans gekozen de heer L. M. Jobse. Mevrouw W. Kolkman is tot secretaresse benoemd en de heer J. C. J. de Quartel tot penningmeester. Omstreeks half elf sloot de voorzitter de heer B. P. Carrière, deze zc slaagde avond. Ouderavond school J Dezer dagen is in „De Schakel" te Mid delburg een ouderavond gehouden van school J. De heer J. S. Hoek, wethouder van financiën en onderwijs van Middel burg, vertelde het laatste nieuws over de nieuwe school J. Verwacht wordt, dat men over enkele maanden met de bouw kan beginnen. 'LISSINGEN Vergadering „Philatelica" In het Strandhotel te Vlisingen heeft donderdagavond de vereniging „Phila telica" haar maandelijkse bijeenkomst ehouden. >e veel nieuwe uitgaven van de diverse landen, w.o. Israël, Hongarije, Duits land, Vaticaanstad en Indonesië ston den in aller belangstelling. Voor de laatste uitgaven van Nieuw-Guinea- zegels met UNTEA-opdruk, veel afnemers, dat deze zegels vlug waren uitverkocht. De teleurgestelden zullen echter ook nog geholpen kunnen worden, daar nieuwe zegels reeds bestelling zijn. Voor het bezoeken van de postzegel- beurs op zaterdag 24 november te Goes zal een gemeenschappelijke reis wor den georganiseerd. Er werden twee nieuwe leden inge schreven, terwijl zich tijdens de verga dering nog zes nieuwe leden aanmeld den. Een verloting met aantrekkelijke prij zen besloot deze geanimeerde bijeen komst. NIEUW- EN ST.-JOOSLAND Brandstoffenbijslag on- en minvermogenden Evenals voor het stookseizoen 1961-1962 heeft de gemeenteraad van de te Nieuw- en Sint-Joosland een regeling getroffen voor het toekennen van brandstoffenbijslag aan on- mogenden. Voor deze bijslag komen in aanmerking hoofden van gezinnen, wier inkomen (gezinsinkomen) over 1962 minder heeft bedragen dan 2700, en alleen staanden, wier inkomen over 1962 min der heeft bedragen dan 1900. Voor hoofden van gezinnen wordt het bedrag ad 2700 verhoogd met 250 per ge zinslid voor gezinen van meer dan twee personen. Zowel voor gezinshoofden als alleenstaanden worden de genoemde be dragen bovendien verhoogd met even tueel verschuldigde huishuur. Niet in aanmerking komen zij, wier lid meer bedraagt dan 1500 voor een gezin (te verhogen met 500 voor elk gezinslid boven de twee per sonen) en 1000 voor een alleenstaan de. Onder spaargeld worden tevens ver staan de waarde van effecten, schuld bekentenissen, uitstaande hypotheken e.d., een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders. Inkomsten uit land worden berekend naar 150, per gemet. De brandstoffenbijslag bedraagt 50, uit te betalen in één bedrag. Zjj ,die voor deze bijslag in aanmerking menen te komen, kunnen kosteloos aanvraag formulieren verkrijgen ter gemeente secretarie. Vaardigheidsproeven „Astrow" Dezer dagen hebben do leden van de Souburgse gymnastiekvereniging „As trow" de jaarlijkse vaardigheidsrpoeven afgelegd. Voor meisjes diploma A slaagden; I. Rutters, A. v. Eenennaam L. Dybala, M. de Jonge, T. de Voogd, E. de Rijke, L. Groenendijk, S. Daal huizen, E. Merman, E. Nelis, T. Ver meulen, M. v. Eenennaam, J. v. Hoven, I. de Dekker, J. Provoost, M. Stierman, S. Kodrawettz, W. Hamelink, A. Hout man, W. Joose, E. Meyers, H. Roelse, L. Colyn, afgewezen 6 meisjes. Voor jongens diploma A slaagden: M. S. v. Dijk Soerewrjn. R. de Nooyer, R. Dijke, W. Pleyte, P. Bakker, R. Flipse, afgewezen geen. Voor meisjes diploma B slaagden: R. Walraven, C. v. Eikeren, S. Flipse, L. Landré, G. v. Eikeren, T. Remynsen, J. de Keyzer, M. Hamelink, D. Willem- stem, afgewezen geen. Voor jongens diploma B slaagden: G. Gillersen, J. Vermaat, K. M. Weilema- ker, C. A. Grashuis, T. Tiekstra, afge wezen geen. Voor dames 2e graad slaagden: C. Gil lessen, L. v. Dongen, E. Francke, A. v. Dongen, C. de Rijke, mevr. C. Hendrik- mevr. T. v. Houten, R. Roosevelt, Ledenvergadering C.B.C. CAUSERIE OVER LOONBEREKENING Woensdagavond vergaderde de Neder landse Christelijke Bond van Werkne mers in de Hout- en Bouwnijverheid in de bovenzaal van het verenigings bouw te Serooskerke (W.). Na openingswoord door de voorzitter, heer W. Onderdijk, hield de tweede bondsvoorzitter, de heer Eshuis, een interessante en leerzame causerie over loonberekening", waarbij hij op duidelijke wijze een en ander uiteenzet te. De belangstelling Van de zyde van de leden was matig. in samenwerking met de te Sas van Gent gevestigde personeelsverenigingen. Woensdag 21 november '62, 8 uur n.m., Sociaal Gebouw der N.V. Stijfsel- en Glu- cosefabriek te Sas van Gent. Dr. Paul F. J. A. Julien houdt een voordracht over: Geheime genoot schappen in West-Afrika/ geïllustreerd met lichtbeel den en film. Toegangskaarten 0,75 verkrijgbaar des avonds aan de zaal. Landelijk korfbal Zeeuwen stevig aan de kop Van de Zeeuwse korfbalclubs in de Znid- hoilandse competitie trad alleen Tjoba binnen de lijnen, omdat de wedstrijden van Swift en Animo werden afgelast. De Tjobanezen kwamen voortreffelijk voor de dag- Verloren zij dit seizoen de eer ste en de beste wedstrijd van Crescendo dit beer versloegen zij dezelfde club met en behaalden daarmee hun negende „e in successie. De groenwitten staan nu aan kop met twee verliespunten min der dan Trekvogels en drie minder dan Crescendo. De stand is thans Tjoba 10 9 0 1 18 Crescendo 10 7 1 2 15 Trekvogels 8 5 2 1 12 Merwede 8 5 0 3 10 A.L.O. 8 4 13 9 Spartaan 8 2 2 4 6 Ahoy 10 3 0 7 6 Fortuna Delft 8 2 0 6 4 Overkanters 7 115 3 Raven 9 117 3 8340 6438 48—28 40—39 26—34 31—56 2942 20—49 27—45 Het is zaterdag in Leiden een mooie en snelle wedstrijd geworden, die op uit stekende wijze werd geleid door inval ler-scheidsrechter Kettering de voor deze ontmoeting aangewezen arbiter liet verstek gaan. De sleutelstadbewoners hadden reeds met de eerste aanval succes. Voordat de Tjoba-aanval een bal had aange raakt keken de Zeeuwen tegen een 1-0 achterstand aan, toen de goed spelende Ouwerkerk een verdedi- gingsfout afstrafte. Vooral in het eer ste kwartier speelde de thuisclub bij zonder snel en het zag er voor de Zeeuwen niet bepaald rooskleurig uit. Zij werkten zich echter goed los en na 10 minuten zorgde Chris Francke na goed aangeven van Ineke Poortvliet voor de gelijkmaker. In de volgende op stelling kon Leen Engelse enige malen langs zijn tegenstander glippen. Eén keer kwam daaruit een treffer voort (1-2), maar met een schot van grote afstand maakte Ad Schouten weer ge lijk: 2-2. De thuisclub nam zelfs de lei ding door Truus Noordermeer, die vanaf de lijn prachtig inschoot: 3-2. Direct na de uitworp bracht Adrie Corstanje de balans weer in evenwicht. De tweede helft begon met een fel ge vecht om de leiding. De Zeeuwse verde diging had de aanval van Crescendo ech ter in haar macht. Aan de andere kant duurde het tot 30 minuten na rust, eer Rien Steenhard met een afstandsschot Tjoba een voorsprong kon verschaffen: 3-4. groenwitten drukten door en dit le verde na twee minuten opnieuw resul taat op- Het was Chris Francke, die zijn ploeg een ruimere voorsprong gaf: 3-5. De verdedigingen gaven in de nog reste rende speeltijd geen krimp meer. WESTKAPELLE TIENJARIG BESTAAN MORIA KERKKOOR In het Ned. herv. jeugdgebouw te West- kapelle heeft het hervormd Moria-1 t-kerk- koor dezer dagen te zamen met be gunstigers en genodigden het 10-jarig bestaan gevierd. Voorzitter ds. W. Oost hoek opende deze feestavond. In zijn welkomstwoord liet hij enkele gebeur tenissen uit het verleden de revue pas seren. Het koor telt momenteel 22 le den. Meermalen werd gezongen in zie kenhuizen, tehuizen voor ouden van da gen, e.d. Ook in Mülheim en Brugge trad het koor op. terwijl op feestdagen medewerking werd verleend tijdens de kerkdiensten. De avond werd verder gevuld met zang door het koor, samen zang en voordrachten. Namens de ker- keraad sprak ouderling A. Gabriëlse een felicitatiewoord, waarbij hij" een en veloppe met inhoud overhandigde. Ds. Oosthoek eindigde met dankgebed. SEROOSKERKE (W.) N.C.V.B. kwam biieen Onder leiding van de presidente me vrouw De Dreu-Thorenaar hield dc N.C.V.B. afdeling Serooskerke (W.), it het verenigingsgebouw haar maande lijkse bijeenkomst. Wegens het aftreden van de dames L. Kodde-Meiers en S. Jobse-Jobse werden in het bestuur ge kozen de dames L. Jobse-de Wijze en J. Jobse-de Visser. Hierna hield mejuf frouw Evertse een lezing met dia's over de kankerbestrijding, waarna dokter G. Schep uit Serooskerke (W.) verschil lende vragen hierover beantwoordde. Gedurende de maand november een korting van 20 op al uw stoomgoed, Enuw kleding chemisch gereinigd door „De Lelie" wil zeggen „Weer als nieuw in de kast". Adressen ivaar U uw kleding af kunt geven b.v. kostuums van 4,25 mantels van 4,00 AXEL: J. van Driel, Singelweg 41; A. van Houte, Julianastraat 83. BRESKENS: A. Versprille. Oranjeplein 5- BRUINISSE: J. Pleune, Nieuw- straat 23. CLINGE: C. Willaert, Graven straat 292. GOES: Modehuis Willy, Oprit Grote Markt 5. HOEK: P. van Es, Langestraat 80. HULST: H- E. de Gucht, Bontehondstraat 3. KLOOSTERZANDE: Penneman, Cloosterstraat 15. KOEWACHT: de Waele, Eikenlaan 30. OOS- TERLAND: H. W. v. Stappen, Kerkstraat 21. MIDDELBURG: P. Maartense, Lange Noordstr. 46. OOSTBURG: E. v. d- Bossche, B. Erasmusstraat 10- PHILIPPINE: Moelker, Julianastraat 12. SAS VAN GENT: F. de Coene, Westdam 83. SCHERPENISSE: J. W. de Graaf, Kerkstraat. SCHOONDIJKE: du Burck, Herenstraat 8. ST.-J AN STEENHermans de Jonghe, Heikant 33. ST-ANNALAND: M. den Engelsman, West straat 12. TERHOLE: Textielhandel Penneman. THOLEN: H. J. Beukelaar, Brugstraat 30. WESTDORPE: P. de Rijcke, A 179. IJZENDIJ- KE: Marteyn de Boevere, Landpoortstraat 1315. STAVENISSE: W. Priem, Voorstraat 22. POORTVLIET: J. J. Pleune, Markt 6. Heeft U geen tijd uw kleding te brengen - Belt U dan even O 1640 - 5171 of zendt U een briefkaart aan WASSERIJ EN CHEMISCHE WASSERIJ en een van onze bestellers haalt het graag bij U op. Zeeuwse korfbalcompetities TOGO-RESERVES NOG STEEDS ONGESLAGEN In de eerste klas van de Zeeuwse korf- balbond distancieerde Animo 2 zich ver der van de laatste plaats door Zeelandïa 1 te kloppen (26), waardoor de Iaat- sten wel eenzaam onderaan komen te staan, daar Tjoba 2 op de voorlaatste plaats reeds 5 punten heeft, terwijl de hekkesluiters nog steeds op de 1 staan. Elto 1 deed weer goed werk door een verzwakt Zuidwesters 1 een gelijk spel af te dwingen. Veel doelpunten schijnen bij de beide ploegen schering en inslag te zijn, nu werden er namelijk wederom 16 broe derlijk gedeeld. Luctor 1 moest in Mid delburg haar meerdere erkennen in Swift 2, het werd een 62 zege voor de die hierdoor goede tweede blijvn. De stand luidt namelijk: Togo 1: 815, Swift 2: 812, Zuidwes ters 1: 89, Elto 1: 88. Animo 2: 86, Luctor 1: 86, Tjoba 2: 75, Zeelandia 1: 71. In 2A is de spanning nu wel zeer toe genomen; Vedo 1 presteerde het orr Ondo 1 te laten struikelen. Voor de rust namen de Ondonezen een 13 voor sprong. doch na de thee trok Vedo 1 met snelle combinaties fel ten aanval en via 34 liepen ze zelfs uit tot 84, waarna Ondo 1 de eindstand nog op 85 kon brengen. Doordat TOP met 101 KVL ver sloeg staan de roodbroeken nu bo venaan, terwijl Swift 3 en Vedo 1 aan de top nu ook weer volop mee gaan doen. Togo 3 streefde AKC voorby doordat de Goesenaren de punten in eigen huis hielden (53). De stand der eerste vier luidt nu: TOP: 7—13, Ondo: 8—13, Vedo 1: ft—10, Swift 3: ft—8. Hieruit blijkt wel dat het een nek-aan-nek race wordt- Door de slechte gesteldheid der terrei nen werden vele wedstrijden afgelast. Zo werd in 2B alleen gespeeld Togo 2 Tjoba 3 met als uitslag 81, waardoor ook nu de Togo-reserves ongesle bleven. In 3A won Ondo 2 met het kleinst mo gelijke verschil van BKC, het werd een 43 zege voor de thuisclub. Uit laatste uitslagen blijkt wel, dat de B siaanders aan kracht gaan winnen. In 3B won Volharding 2 met 62 van VZOD. Gezegd dient te worden, dat de laatste wedstrijden van de zijde der Noordbevelanders steeds meer tegen stand geboden wordt, zodat ze er met him nieuwe ploeg wel inkomen. In SC verloor Swift 5 thuis van Blauw Wit 3, het werd een 16 uitslag, waar door de drielingen op de tweede plaats komen te staan, achter het trots op kop gaande VOPO. Uitslagen: Zeelandia 1Animo 2 26, Elto 1 Zuidwesters 1 88, Swift 2Luctor 6—2. 2A: Togo 3—AKC 5—3, Vedo 1— Ondo 1 8—5, TOP—KVL 10—1- 2B: To go 2—Tjoba 3 8—1. 3A: Ondo 2—BKC 4—3. 3B: Volharding 2—VZOD 6—2. 3C: Swift 5—Blauw Wit 3 1—6. Adsp. A: Animo ASwift B 70. C: Dos '55 BZuidwesters B 31. Luctor—Blauw Wit C 3—0. In het Scheveningse Kurhaus heeft het Nederlandsch Olympisch Comité zater dag op grootse en stijlvolle wijze het 50-jarig bestaan gevierd. Het omvang rijke en zeer gevarieerde programma werd ingezet met de ontsteking van een olympisch vuur op het Gevers Deijnoot- ilein door wereldkampioene kunstrij- len Sjoukje Dijkstra. Óp hetzelfde mo ment werd op de toren van het barokke bouwwerk boven het Noordzeestrand de olympische vlag tussen die van de olym pische landen 1964 Innsbruck en Japan gehesen. Het hoogtepunt van de dag was de kof fiemaaltijd voor de olympische prijs winnaars en eervol vermelden sedert 1908, het jaar waarop ons land in Lon den voor het eerst op de spelen was vertegenwoordigd. Ruim 150 sportsterren uit het verleden en heden maakten van de maaltijd de grootste en meest indrukwekkende sportreünie die ooit in ons land heeft plaatsgevonden. In de middaguren werd, voorafgaan de aan een zeer druk bezochte recep tie in de Kurzaal een herdenkines- bijeenkomst gehouden. Z K.H. Prins Bemhard kwam het bestuur zijn ge lukwensen aanbieden. Op het podium werd hem door N-O.C.-voorzitter jhr. H. A. van Karnebeek en de sport journalist Jan Cottaar een door deze laatste samengestelde „Gouden boek" van het N.O.C. aangeboden. Op de receptie gaf ook een delegatie van Zeeuwse sportlieden acte de présen- ce. Er werd die dag onder meer het woord gevoerd door de staatssecretaris van o. k. en w. mr. Y. Scholten, door ge neraal Pahud de Mortanges, vertegen woordiger van het internationaal olym pisch comité en door jhr. mr. A. Feith, voorzitter van de Nederlandse sportfe deratie. Hij overhandigde de oud-N.O.C.- voorzitter het gouden ereteken van de N.S.F. De viering werd met een intiem diner afgesloten. Marktberichten VEILING ROTTERDAM. 16 november. Aardappelen 1014- Andijvie 1 2835. Bloemkool IA: 6 stuks per bak 56— 7 per bak 4318. Bloemkool 2A: 6 stuks per bak 3055, 7 per bak 13—27. Pronkbonen 110—120. Kassnijbonen 230—260. Rode kool 12—20. Gele kool 14—15. Groene kool 9—14. Sla IA 16—20. 2A 5—7. Spinazie 57—59. Sprui ten IA 52—68, 2A 52—68. 1B 48, 1D 51—63. Prei IA 3110. Selderij 7—11. Peterselie 10. Waspeen LA 20—22. Grote peen 915. Kroten -18. Uien 26. Uien geschoond 25. Witlof IA 98—109. 2A 79—96. 1B 87—94. 2B 72—90. Aanvoer 23.000 kg. Black Alicante 1 136154. Tomaten Al 5.20 per bak. BI 4.30. Cl 390. Cox Orange Pippin IA 70—96, 1B 59—73. IC 47—59. 2A 63—74. 2B 61—68. Goudrenet IA 51—61. 1B 50—52. IC 45—48. 2A 49—51, 2B 46—48. 2C 42—16. Glorie van Holland IA 47—57, 1B 45—56. IC 38—51. Ellisons Orange IA 52—57. Conférence IC 5364. Légipont IA 64—87. 1B 60—75. IC 62—66. Doyenné du Cornice IA 118—126, IB 123—128, IC 105— 124. K.V.P.-voorzitter Aalberse: Praten over in zee gaan met P. v. d. A. is prematuur Het is niet redelijk van de K.V.P. te verlangen dat zij verklaart of zij na de verkiezing al dan niet met de P.v.d.A. in zee zal gaan. Dit is afhankelijk van de verkie zingsuitslagen en van de voor waarden waarop samenwerking kan worden bereikt. Dit heeft de voorzitter van de K.V.P., mr. P. J. M. Aalberse, zaterdagmorgen in Utrecht verklaard in zijn ope ningsrede van de vergadering van de partijraad van de K.V.P. Mr. Aalberse zei dat het begrijpelijk is maar ook enigszins prematuur dat er nu reeds velerlei speculaties worden ge houden over de samenwerking in de komende regeringsperiode. De K.VJP. zal in het algemeen moeten bezien wat eventuele regeringspartners te bieden hebben en welke eisen zjj stellen. De partijvoorzitter wilde in dit ver band ook spreken over „een anders- soortige, maar niet minder belang rijke mogelijkheid van samenwer king". En hij doelde daarbij op „de bij velen levende vraag" of het niet mogelijk is in Nederland een chris- telijk-democratische samenwerking tot stand te brengen. „Sommigen menen dit te moeten aanduiden als een Nederlandse C.D.U.". De heer Aalberse zou gaarne zien dat men deze aanduiding in dit verband niet gebruikt. Mocht er een bepaalde vorm van samenwerking komen, dan zal dit moeten gebeuren op basis van de in Nederland bestaande ver houdingen en zal er rekening gehou den moeten worden met hetgeen in ons land historisch is gegroeid, tij is het eens met de voorzitter van de :.V.P.-fractie in de Tweede Kamer, die over deze samenwerking heeft gespro ken bij de algemene politieke beschou wingen. Hij is het ook met de fractie voorzitter eens dat de politieke tegen stellingen in protestants-christelyke kring dan op enigerlei wflze tot een op lossing zal moeten komen. Mr. Aalberse zei dat het rijkelijk prematuur is om nu reeds namen te noemen en beschouwingen te wijden aan bepaalde figuren, die als lijsttrek kers zouden zijn aangewezen. Het par tijbestuur heeft op grond van het regle ment slechts besloten dat er vier lijst trekkers zullen komen. NIELS BOHR OVERLEDEN De vermaarde Deense natuur kundige en atoomgeleerde professor Niels Bohr is gistermiddag op 77-jarige leeftijd over leden. Hy verwierf in 1922 de Nobel- prys voor natuurkunde voor zijn onder zoekingen inzake de atoomleer. Profes sor Bohr was sedert 1916 aan de uni versiteit van Kopenhagen verbonden. Vier jongelieden, in de leeftijd van 20 tot 25 jaar, uit Stamproij (L.) zijn vrijdagavond tegen midder nacht bij een autobotsing in Kin- roy bij Maaseyck in België om het leven gekomen. De auto waarin zij zaten, eigendom van een van hen, kwam frontaal in botsing met een tegenligger, een Duitse vracht auto. De botsing was zo hevig, dat de auto van de jongelui finaal door mid den werd gescheurd. De jongelui waren op slag dood. De slachtoffers zijn: de chauffeur, d9 negentienjarige J. Stultien, zoon van een aannemer: de 25-jarige benzine pompbediende M. Vaessen; de 21-jarigo J. Hendriks, brouwersknecht en de 26- jarige, gehuwde J. Steijvers, vader van drie kinderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 13