Nog geen subsidie voor nieuwe chr. h.b.s. Axel Tjoba behaalde 5-3 zege op Crescendo ZUID-BEVELAND Sluitende begroting 1963 voor Yerseke Militair rantsoen vergroot BETER BAKJE TROOST VOOR DE SOLDAAT DIE OP WACHT STAAT Riet meer melk wél rozijnen en tomatenpuree AGENDA 0ND0 STRUIKELDE EN DUS NAM TOP DE LEIDING OVER... SLUITENDE BEGROTING 1963 IN GEMEENTERAAD STAVENISSE N00RD-ZEFJ.AND Stijlvolle viering van N.O.C. jubileum „CHRISTELIJK-DEMOCRATISCHE SAMENWERKING 00K MOGELIJK" NIELS BOHR OVERLEDEN VIER DODEN BIJ BOTSING MAANDAG 19 NOVEMBER 1962 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN pro V IN CI ALE ZEEUWSE COURANT Jaarvergadering chr. o.h.m.o. Volgend jaar opnieuw poging in „Den Haag" DE PLANNEN voor een christe lijke h.b.s. in Axel komen dit jaar nog niet in aanmerking voor rijks „waarmerk" in de vorm van sub sidie. De Vereniging voor Christe lijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Zeeland heeft van het ministerie bericht ontvangen, dat haar voorgenomen vestiging van een school in Zeeuwsch-Vlaanderen in 1962 nog niet op de lijst kon worden ge plaatst. Dat moest de voorzitter, de heer J. Laport, zaterdagmorgen meedelen in de jaarvergadering, gehouden in het tekenlokaal van de daags tevo ren officieel geopende christelijke h.b.s. en m.m.s. aan de Elzenlaan in Middelburg. „Maar", zo voegde hy er onmiddellijk aan toe, „we zullen volgend jaar opnieuw trachten onze plannen in een veilige haven te lood sen". De heer Laport kon de leden overigens wel de verzekering geven dat de nieu we vestiging te Axel in „Den Haag" sterk wordt overwogen. Binnenkort is reeds bezoek te verwachten van de in spectie om de situatie ter plaatse op te nemen en volgend voorjaar zal de chef van de afdeling middelbaar en hoger onderwijs van het departement zich op de hoogte komen stellen. Hoopvolle pers pectieven dus. Voor wat betreft de Mid delburgse m.m.s.-afdeling aan de chris telijke h.b.s. voor Walcheren zijn de ver wachtingen ln het afgelopen vereni- fingsjaar werkelijkheid geworden, nu een subsidie uit 's rijks kas in het voor uitzicht is gesteld De minister heeft de ze op de begroting voor onderwijs ge plaatst en zodra dit jaarstuk de beide Kamers is gepasseerd volgt de beves tiging. Deze mededelingen werden ge daan aan het begin van de bijeenkomst, die was belegd om een aantal huishou delijke zaken af te handelen. Zo werden de verschillende jaarverslagen vastge steld: van de secretaris, de penning meester, het curatorium, de commissie van toezicht, de rector van het christe lijk lyceum te Goes en van de directeur van de christelijke h.b.s. en m.m.s. te Middelburg. Hetzelfde gebeurde met het accountantsverslag en het rapport van de commissie tot het vaststellen van de rekening. Bij de bestuursverkiezing werden in hun functie herbenoemd: mej. W. C. de Vries te Goes en de heren A. I. Catsman te Aardenburg en C. de Putter de Axel. In de plaats van de heer S. Wisse te Middelburg benoemde de vergadering de heer G. A. A. Adelaar, burgemeester van Meliskerke. FEEST BIJEENKOMST ongeveer ouders, oud-leerlingen, een deputatie van de scholieren en leraren de grote aula bin nen om in een feestelijk getinte verga dering hun felicatïties over te brengen en de nieuwe school daarna te bezichti gen. Het bestuur werd daarbij over stelpt met geschenken en attenties. Dui delijk kwam toen nog weer eens vast te staan met hoeveel sympathie deze scholenbouw Is begeleid. De tweede voorzitter, de heer J. A. van Bennekom, die deze middag de leiding had. haalde dat in een openingstoespraak nog eens op. Hij ging daarbij terug tot het „pre-natale" stadium van de plan nen en richtte tenslotte voor zijn gehoor de blik op de toekomst met hopelijk een gymnasiale afdeling in Middelburg. Overigens deed hij dat niet dan na de werkers-van-het-eerste-uur. in het bij zonder de heer Laport, te hebben ge noemd, en allen, die zich daarna voor de scholenbouw hebben ingespannen har telijk te bedanken voor hun werk. Een actiecomité van ouders en vroege re leerlingen bezorgde de gelukwensen bij monde van mevrouw Hummelen en deed deze vergezeld gaan van een kost baar geschenk: een piano met lamp en psalmen-gezangenbundel De voorzitter van de schoolclub „S.C.H. I.M.", Jan Wisse, betrad de katheder namens alle leerlingen en bood een plan tenbak aan. De oud-leerlingen droegen een groter exemplaar aan en gaven van hun belangstelling blijk in een toespraak van Jan Goedhart. Verder werd nog ge sproken door dr. D. Barends, oud-rector van het christelijk lyceum te Goes en door de huidige rector, drs. K. de Jong, Ozn. Deze toespraken werden onder broken door de vertoning van kleuren dia's, waarin het verhaal van de scho lenbouw van de eerste heipaal tot het moment van oplevering was vastgelegd. De directeur van de school, drg. H. J van Alphen, sprak een slotwoord in de ze feestvergadering en nodigde de gas ten uit voor een rondgang door het ge bouw. WALCHEREN WESTKAPELLE TIENJARIG BESTAAN MORIA KERKKOOR In het Ned. herv. jeugdgebouw te West- kapelle heeft het hervormd Moria-kerk- koor dezer dagen te zamen met be gunstigers en genodigden het 10-jarig bestaan gevierd. Voorzitter ds. W. Oost hoek opende deze feestavond. In zijn welkomstwoord liet hij enkele gebeur tenissen uit het verleden de revue pas seren. Het koor telt momenteel 22 le den. Meermalen werd gezongen in zie kenhuizen, tehuizen voor ouden van da gen, e.d. Ook in Mïilheim en Brugge trad het koor op, terwijl op feestdagen medewerking werd verleend tijdens de kerkdiensten. De avond werd verder gevuld met zang door het koor, samen zang en voordrachten. Namens de ker- keraad sprak ouderling A. Gabrïëlse een felicitatiewoord, waarbij hij een en veloppe met inhoud overhandigde. Ds. Oosthoek eindigde met dankgebed. SEROOSKERKE (W.) N.C.V.B. kwam bijeen Onder leiding van de presidente me vrouw De Dreu-Thorenaar hield de N.C.V.B. afdeling Serooskerke (W.), in het verenigingsgebouw haar maande lijkse bijeenkomst. Wegens het aftreden van de dames L. Kodde-Meijers en S. Jobse-Jobse werden in het bestuur ge kozen de dames L. Jobse-de Wijze en J. Jobse-de Visser. Hierna hield mejuf frouw Evertse een lezing met dia's over de kankerbestrijding, waarna dokter G. Schep uit Serooskerke (W.) verschil lende vragen hierover beantwoordde. Het verslag van de gemeenteraadsver gadering van Yerseke is zaterdag door een misverstand als raadsverslag van Kruiningen in de krant gekomen. Hier onder volgt alsnog het juiste verslag, B. en w. van Yerseke hebben tijdens de raadsvergadering van vrijdag de ge meentebegroting voor 1963 aangeboden. De begroting, aie op 17 december be handeld zal worden, sluit met een post onvoorzien van 13.285,67. De gewone dienst heeft aan inkomsten en uitgaven een bedrag 1.694.997,49. De kapitaalsdienst heeft een nadelig saldo van 778.749,88. De inkomsten werden op 4.400.846,42 en de uitj ven op 5.179.596,30 geraamd. Aan 1 pitaalwerken werd een bedrag van 565.000 geraamd voor de aanleg van riolen. Voor de uitbreiding van de ha ven staat een bedrag van J 1.750.000 op de begroting. Voor de bouw van de to ren tegen de Nederlands hervormde kerk is een bedrag van 425.000 ge raamd. Uitbreiding van de straatver lichting wordt geraamd op 8275 en krotopruiming en sanering op 12.300. Nu de noodwoningen op één na in de Barenpolder zijn gesloopt, kan het stra tenplan worden gerealiseerd. Hiervoor staat 55.000 op de begroting voor 1963. De raad nam verder na een lang durige discussie het besluit de voorma lige openbare lagere school aan de *"~mstraat en het pand Damstraat 85 woning van het hoofd van de school voor de inrichting van een „Quick Service Station" te verkopen aan de heer M. van Poelje te Driebergen voor een bedrag van 50.000. Daarbij werd als voorwaarde gesteld, dat de heer Van Poelje eerst gegadigde wordt voor het plaatsen van een benzinepomp by de nieuwe jachthaven. Het schoolgebouw is behalve als bejaar densociëteit in gebruik by de muziek vereniging „Mozart", de zangvereniging „Excelsior" en de muziekclub „Tovido". Deze verenigingen zouden voorlopig on dergebracht kunnen worden in het voormalig gymnastieklokaal aan de Vierstraat. De bejaardensoclëteït zou tot 1 januari 1966 op de oude plaats kunnen blijven. B. en w. hopen dan over de uloschool te kunnen beschikken om de sociëteit in onder te brengen. Duïde- ïyk stelling tegen de transactie nam de heer C. Pekaar (p.v.d.a.). Ook de heer E. Boone (vrije lijst) vond deze trans actie een onrechtvaardige zaak. even als de heer J. van de Velde (c.h.). De Militairen die „een wachtje moe ten kloppen" zullen in de nabije toekomst, als ze na hun aflos sing in het wachtlokaal komen, hun grootste zorgen kunnen vergeten bij een goed bakje troost. Wachtpersoneel krijgt dan namelijk in natura de in grediënten voor koffie ver strekt. Het hoeft dan niet meer, te „genieten" van de door de keuken verstrekte, reeds berei de koffie, die door vele malen opwarmen en afkoelen met het vorderen van de nacht meer de kleur en de smaak van inkt dan van de oorspronkelijke drank ging aannemen. Het toekomstige bestaan van de nachte- iykc goede kop koffie is een van de rechtstreekse gevolgen van een nieuwe regeling voor de voeding van het personeel van de krijgsmacht, die met ingang van 1 januari in werking treedt. Ze is niet bijzonder Middelburg City: The Young ones, 20 uur, a.l. Electro^ Oorlogsheld zonder genade. 19.30 uur, 14 )aar, VUssIngen - Alliambra: The Clifi Richard show 20 uur, a.l. Luxor: De wraak der barbaren, 20 uur, 14 Jaar. Chr. Vereni gingsgebouw. Discussiebijeenkomst Chr. Besturenbond. 19.30 uur. Goes - Grand: The Cliff Richard show. 20 uur, a.l. Borgen op Zoom - Roxy: Riffifl ln Amster dam, 20 uur. 14 laar. Terneuzen - Luxor; Lolita, 20 uur, 18 Janr. Hulst Bioscoopgebouw: Eén pyjama voor twee, 20 uur. 14 Jaur. Has van Gent Olympintheater: Kapo, 20 uur. 14 jaur. Axel Het Centrum: Lulu, 20 uur. 18 Jaar. Zlcrikzee Concertzaal: De dolle generaal, 20 uur. a.l. spectaculair, die regeling, maar ze heeft dat op de oude (die van 1952 dateert) voor, dat ze wat soepeler is en wat meer mogelijkheden tot ge rief op voedingsgebied opent. In de nieuwe regeling, die is voorbereid door de sectie levensmiddelen van de Inspectie der Intendance, heeft het personeel van die sectie enkele wen sen die naar voren waren gekomen in vervulling kunnen doen gaan. Er zyn er ook nog onvervuld gebleven. Zo byvoorbeeld, dat men het er niet door heeft kunnen krijgen het melk- rantsoen te verhogen. Een verhoging van het melkrantsoen zou het ver schaffen van drinkmclk (in flesjes of kartons) aan dc troep tot gevolg kunnen hebben. Dat daaraan behoef te bestaat meent men byvoorbeeld te kunnen afleiden uit de grote aftrek die melkautomaten hebben, die hier en daar in de nabijheid van kazer nes staan opgesteld. Meer vitamine Onder de nieuwe regeling z\jn verder over de gehele linie sommige rant soenen wat verhoogd. Militairen krij gen byvoorbeeld voortaan meer kof fie, tomatenpuree, rozijnen en groen ten in blik. Verder zal een maand eerder dan gebruikelijk was begon nen worden met het verstrekken van vitamine-C tabletten bij de maaltijden. Voor het eerst is nu ook een duidelyke mogelijkheid geopend om in byzondere gevallen extra le vensmiddelen te vragen. Zulk een verzoek werd tot dusverre slechts gedaan door „handige" voedings-offi- cieren die op het idee kwamen naar die mogelykhcid te informeren. Nieuw is ook, dat rekruten tydens de volle acht weken van de basis-oplei ding de wat officieel heet „toe slag kleine broodmaaltijd" krijgen. Dit in plaats van gedurende zes we ken, zoals onder de oude regeling het geval was. Men is er van over tuigd geraakt, dat in de laatste twee weken van die opleiding, tydens wel ke nog al eens zware diensten wor den verricht (op de gevechtsbaan in de Harskamp, tydens bivakoefenin gen) dat extra hapje er best in wil. heer J. van Schaik (c.h.) vroeg zich af, of er wel voldoende aandacht aan wordt besteed dat de oude school ook in de toekomst bruikbaar gemaakt had kun nen worden. Bij de verkoop van de school aan de Dreef was afgesproken, dat de gelden hiervan zouden worden besteed voor de openbare school aan de Damstraat. Tegen stemden tenslotte de heren C. Pekaar (p.v.d.a.), E. Boo ne (vrije lijst) en J. van de Velde (c.h.). •s-HEER-ARENDSKERKE Raad komt bijeen De gemeenteraad van 's-Heer-Arends- kerke zal op donderdag 22 november ïn openbare vergadering bijeenkomen. Op de agenda komen onder meer voor onttrekking aan het openbaar verkeer van het voetpad „Het Papepadje" onder 's-Heer-Hendrikskinderen, aanleg van een plantsoen rond de Ned. herv. kerk te 's-Heer-Hendrikskinderen en vast stelling gemeentebegroting 1963. Collecte De colecte voor de Klaproos-actie heeft te 's-Heer-Arendskerke opgebracht 41,10. WOLPHAARTSDIJK Collecte Oorlogsgravencomité De collecte voor het Nederlands Oor logsgravencomité heeft in Wolfaarts- dijk 63,57 opgebracht. Dia-avond Nutsdepartement Dezer dagen gaf het Nutsdepartement Wolphaartsdyk een dia-avond in het dorpshuis. De avond werd geopend door de voorzitter van het Nutsdepartement, de heer* A. Schuit. De heer De Muynck uit Den Haag vertoonde daarna een groot aantal prachtige dia's over Vlag getjesdag Scheveningen, Madurodam, ieukenhof, Frultcorso Goes 1962 en Wolphaartsdyk. 's-HEERENHOEK Onderlinge keuring van „De vriendenkring" Voor de onderlinge keuring van de postduivenvereniging „De Vrienden kring" te 's-Hecrenhoek, die dezer da gen werd gehouden, waren 212 duiven ingezonden. Een exemplaar van de heer T. H. Vreeke was de mooiste doffer en de mooiste duif was van G van Strien. Van de ingezonden exemplaren zullen er 18 naar de nationale keuring in Et- ten gaan. De uitslag was verder als volgt: Oude doffers: klas 1: 1 en 2 T. H. Vree ke; 3 L. Gottmers; 4 G. van Strien; 5 Vermeulen; 6 G. van Strien; 7 C. Boon man; 8 G. van Strien; 9 L. Gottmers- Klas 2: Oude duivinnen: 1 G van Strien; 2 en 3 F. Vermeulen; 4 en 5 G. van Strien. Klas 3: Jarige duivinnen: 1 en 2 G. van Strien; 3 G. Verbart: 4 H. Janse; 5 G. van Strien; 6 en 7 J. Doene. Klas 4: Jarige duivinnen: 1 G. van Strien; 2 A. v. d. Dries; 3 C. Hoornick; 4 en 5 G. van Strien. Klas 5: Jonge doffers: 1 en 2 H. Janse; 3 cn 4 G. van Strien; 5 G. Verbart; 6 P. de Jonge; 7 G. Ver bart; 8 P. de Jonge; 9 G. van Strien. Klas 6: Jonge duiven: 1 C. Boonman; 2 A. v. d. Dries; 3 C. Rijk; 4 A. v. d. Dries; 5 J. van Eykoren; 6 H. Janse; 7 A. v. d. Dries; 8 H- Janse; 9 A. v. d. Dries; 10 en 11 J. Doese; 12 C. Hoor nick; 13 C. Rijk. Klas 7: Late doffers: l G. Verbart; 2 H. Janse; 3 G. van Strien; 4 L. Gottmans; 5 G Verbart; 6 J. Doene. Klas 8: Late duivinnen: 1 T. H. Vreeke; 2 G. van Strien: 3 C. Ryk; 4 J. P. Brand; 5 L. Gottmers GOES Vergadering N.C.B.B. De afdeling Goes van de Nederlandse Christelyke Beambtenbond hield een le denvergadering in de „Opril" onder voorzitterschap van de heer G. Paauwe. Deze herdacht aan het begin van de ver gadering de in oktober j.I overleden heer O- Valk, die ruim 40 jaar lid van de bond en tevens geruime tijd be stuurslid is geweest. De districtsbestuurder, de heer S. Vo gelaar, hield tydens deze vergadering een inleiding met als onderwerp „Nieuws van het loonfront". Spreker gaf een schets van de ontwikkeling van de loonsystemen en een overzicht van het loonadvies van de S.EJü. Bij de be schouwing over hot standpunt van de vakcentrales wees spreker erop, dat de ze over het algemeen met dit advies in stemmen. De vakcentrales betreuren het, dat do regering het toetsingsrecht van de c.a.o.'s nog wil laten "bij het college van ryksbemiddclaare. Tot slot sprak de heer Vogelaar de wens uit. dat de regering alsnog /.al mogen besluiten het advies van de S.E.R te volgen. Op deze inleiding volgde een geanimeerde bespreking. Toeslag" Oefenen onder „oorlogsomstandigheden" gaat voortaan na een dag de „toe slag kleine broodmaaltijd" opleveren, iets wat vroeger pas na twee dagen het geval was. By de nieuwe regeling heeft de inspecteur der intcndence een bevoegdheid gekregen die voor heen slechts de minister toeviel, na melijk die, om in byzondere gevallen do rantsoenen tydelyk te verhogen of te verlagen. Ledenvergadering C.B.C. CAUSERIE OVER LOONBEREKENING Woensdagavond vergaderde de Neder landse Christelyke Bond van Werkne mers in de Hout- en Bouwnijverheid in de bovenzaal van het verenij bouw te Serooskerke (W.). openingswoord door de voorzitter, heer W. Onderdijk, hield de tweede bondsvoorzitter, de heer Eshuis, een interessante en leerzame causerie over „De loonberekening", waarbij hij op duidelyke wijze een en ander uiteenzet te. De belangstelling van de zijde van de leden was matig. ISSINGEN Vergadering „Philatelica" In het Strandhotel te Vlisingen heeft donderdagavond de vereniging „Phila telica" haar maandelijkse bijeenkomst ;ehouden. )e veel nieuwe uitgaven van de diverse landen, w.o. Israël, Hongarye, Duits land, Vaticaanstad en Indonesië ston den in aller belangstelling. Voor de laatste uitgaven van Nieuw-Guinea-: zegels met UNTEA-opdruk, waren zo veel afnemers, dat deze zegels vlug waren uitverkocht. De teleurgestelden zullen echter ook nog geholpen kunnen worden, daar nieuwe zegels reeds in bestelling zyn. Voor het bezoeken van de postzegel- beurs op zaterdag 24 november te Goes zal een gemeenschappelijke reis wor den georganiseerd. Er werden twee nieuwe leden inge schreven, terwijl zich tydens de verga dering nog zes nieuwe leden aanmeld den. verloting met aantrekkelijke prij zen besloot deze geanimeerde bijeen komst. MIDDELBURG Bestuursverkiezing N.C.V.B. Mejuffrouw C. C. M. M. Barends, lera res kinderverzorging en opvoeding te Middelburg, hield een lezing over het onderwerpHet ontwikkelingsstadium van de 6 tot 12-jarigen. Een en ander werd met getekende filmstroken toege licht. Men heeft afscheid genomen van de heer H. Hoitsma, die niet herkies baar was. De voorzitter sprak woorden van dank uit voor het vele dat de heer Hoitsma in de afgelopen zes jaar als penningmeester en plaatsvervangend secretaris voor de school heeft gedaan. In het bestuur is thans gekozen de heer L. M. Jobse. Mevrouw W. Kolkman tot secretaresse benoemd en de heer J. C. J. de Quartel tot penningmeester. Omstreeks half elf sloot de voorzitter de heer B. P. Carrière, deze zeer ge- igde avond. Collecte In Eilewoutsdijk heeft de NOVIB-col- iecte 300,opgebracht. KAPELLE Oliebollenverkoopactie heeft vrijdag de jaarlijkse oliebollenver koopactie gehouden. Enkele duizenden bollen werden er door een korps van vrijwillige medewerksters gebakken en aan de man gebracht. Het resultaat van deze actie zal deze. afdeling voegen bij de opbrengst van dit jaar gehouden in zamelingscampagne. Ouderavond school J Dezer dagen is in „De Schakel" te Mid delburg een ouderavond gehouden van school J. De heer J. S. Hoek, wethouder van financiën en onderwijs van Middel burg, vertelde het laatste nieuws over de nieuwe school J. Verwacht wordt, dat men over enkele maanden met de bouw kan beginnen. NIEUW- EN ST.-JOOSLAND Brandstoffenbijslag on- en minvermogenden Evenals voor het stookseizoen 1961-1962 heeft de gemeenteraad van de gemeen te Nieuw- en Sint-Joosland een regeling getroffen voor het toekennen van een brandstoffenbijslag aan on- en minver mogenden. Voor deze byslag komen in aanmerking hoofden van gezinnen, wier inkomen (gezinsinkomen) over 1962 minder heeft bedragen dan 2700, en alleen staanden, wier inkomen over 1962 min der heeft bedragen dan 1900. Voor hoofden van gezinnen wordt het bedrag ad 2700 verhoogd met 250 per ge zinslid voor gezinen van meer dan twee personen. Zowel voor gezinshoofden als alleenstaanden worden dc genoemde be dragen bovendien verhoogd met even tueel verschuldigde huishuur. Niet in aanmerking komen zy, wier spaargeld meer bedraagt dan 1500 voor een gezin (te verhogen met 500 voor elk gezinslid boven de twee per sonen) en 1000 voor een alleenstaan de. Onder spaargeld worden tevens ver staan de waarde van effecten, schuld bekentenissen, uitstaande hypotheken e.d., een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders. Inkomsten uit land worden berekend naar 150, per ggmet De brandstoffenbijslag bedraagt 50, uit te betalen in één bedrag. Zij ,dïe voor deze byslag in aanmerking menen te komen, kunnen kosteloos aanvraag formulieren verkrijgen ter gemeente secretarie. Landelijk korfbal Zeeuwen stevig aan de kop Van de Zeeuwse korfbalclubs in de Zuid hollandse competitie trad alleen Tjoba binnen de lijnen, omdat de wedstrijden van Snift en Animo werden afgelast. De Tjobanezen kwamen voortreffelijk voor de dag. Verloren zij dit seizoen de eer ste en de beste wedstrijd van Crescendo dit keer versloegen zij dezelfde club met 5-3 en behaalden daarmee hun negende zege in successie. De groenwitten staan nu aan kop met twee verliespunten min der dan Trekvogels en drie minder dan Crescendo. De stand is thans Tjoba Crescendo Trekvogels Merwede A.L.O. Spartaan 10 9 0 1 18 10 7 1 2 15 Spa Ah< loy Fortuna Delft Overkanters Raven 115 117 83—40 64—38 48—28 38—35 40—39 26—34 31—56 29—42 20—49 27—45 Het is zaterdag in Leiden een mooie en snelle wedstrijd geworden, die op uit stekende wijze werd geleid door inval ler-scheidsrechter Kettering de voor deze ontmoeting aangewezen arbiter liet verstek gaan. De sleutelstadbewoners hadden reeds met de eerste aanval succes. Voordat de Tjoba-aanval een bal had aange raakt keken de Zeeuwen tegen een 1-0 achterstand aan, toen de goed Zeeuwse korfbalcompetities TOGO-RESERVES NOG STEEDS ONGESLAGEN In de eerste bias van de Zeeuwse feorf- balbond distancieerde Animo 2 zich ver der van de laatste plaats door Zeelandia 1 te kloppen (26), waardoor de laat- sten wel eenzaam onderaan bomen te staan, daar Tjoba 2 op de voorlaatste plaats reeds 5 punten heeft, terwijl de hekkesluiters'nog steeds op de 1 staan. Elto 1 deed weer goed werk door een verzwakt Zuidwesters 1 een gelijk spel af te dwingen. Veel doelpunten schijnen by de beide ploegen schering en inslag te zijn, nu werden er namelijk wederom 16 broe derlijk gedeeld. Luctor 1 moest in Mid delburg haar meerdere erkennen in Swift 2, het werd een 62 zege vopr de POST ONVOORZIEN RUIM f 8000 C.Priem lp.v.d.a.): „haven eist grote offers" Door een fout in de opmaak is het verslag van de gemeenteraadsvergade ring van Stavenisse zaterdag niet juist gepubliceerd. Hieronder volgt nogmaals het gehele verslag. De raad Stavenisse is tydens de verga dering van vrydag 17 november de ont- werp-begroting voor het dienstjaar 1963 aangeboden, die voor de eerste maal ge heel gebaseerd is op de nieuwe finan ciële verhoudingsregeling, n.1. de wet fi nanciële verhoudingen rijk-gemeente 1960. De eindcyfers van deze sluitende begroting geven op de gewone dienst een bedrag aan inkomsten cn uitgaven van 655.530,62 te zien, terwyl de ka pitaalsdienst aan inkomsten 927.051,37 en aan uitgaven 1.130.293,39 te zien geeft, waardoor een nadelig slot ont stond van 203.242,02. De onvoorziene uitgaven worden geraamd op 8569,94. Het voorlopige uitkeringspercentage voor 1963 is bepaald op 112, voor 1962 was dit 106. Deze verhoging dient om de uitgaven, die voortvloeien uit de tweede l'ase van de verhoging van de ambtenarensalarissen, die op 1 januari 1963 ingaat, op te vangen. Of deze ver hoging voldoende zal zyn om de meer dere personeelskosten op te vangen is nog een vraag. Voor Stavenisse acht men deze verhoging wel voldoende. Voor de verhoging van de ambtenaren salarissen per 1 januari 1963 is door Stavenisse nog geen post opgenomen. Om deze reden nebben b. en w. de ra ming van de onvoorziene uitgaven op ruinï 8000 gehouden. Na vermindering met de hogere personeelskosten zal nog een ruim bedrag beschikbaar zyn; om streeks 4000 tot 5000. De uitkerin gen uit het gemeentefonds berusten op voorlopige gegevens. In grote trekken zal hierin wel geen verandering komen. De garantie-uitkering is thans begroot op ,f 35.000. Met ingang van het jaar 1966 vervalt daarvan 1/5 deel of 7000, in 1967 2/5 gedeelte en zo vervolgens, In 1970 vervalt dc uitkering geheel. Dat betekent dus, dat berekend naar het in- komstenpeil van thans in 1970 35.000 minder beschikbaar zal zyn. De begro tingspositie -zal, voorzover het zich thans Iaat aanzien, wel toelaten een gedeelte van de inkomstenderving op te vangen, doch een bedrag van 35.000 is wel erg hoog. Voorzichtig Naar aanleiding van de begroting merkte de heer C. Priem (p.v.d.a.) op, dat de financiële positie van de gemeente geen reden tot bezorgd heid geeft. Voorzichtigheid biyft vol gens hem gewenst, in verband niet de grote offers, die de haven van de gemeente zal eisen. Hy pleitte er voor om met alle mogelyke midde- SINT-MAARTENSDIJK Gemeentebegroting 1963 De gemeenteraad van St.-Maartensdyk zal tydens do openbare vergadering van morgen, dinsdag, de begroting voor 1963 behandelen. B. en w. stellen voor mevrouw J. P. Schcrpenisse-Hage te benoemen tot kleuterleidster in vaste dienst. Dit met Ingang van 12 novem ber 1962. Andere agendapunten zyn de begrotingswijziging 1962, de vaststel ling van een rckening-courantkrediet voor 1963, de wyziglng van een gemeen schappelijke regeling vuilnisophaal dienst, de invoering van een nieuwe verplaatsingskostenverordening, de aan koop van aandelen Bouwfonds Neder landse Gemeenten en de afkoop van de erfpacht van een perceel door de heer A. P. Hengstmengel. Wintercursussen aan de landbouwschool Schtrpenisse De kring Tholen en St.-Philipsland van de Z.L.M. zal gedurende de komende winter aan de lagere landbouw- en tuinbouwschool te Scherpenisse lessen verzorgen in de volgende vakken: hand vaardigheid, praktijk motoren en land- bouwerktuigen, schakelcursus voor groentetelers, praktische bedryfsvoe- 7 in de tuinbouw en de fruitteelt. len te trachten rijkssubsidie te krij gen in samenwerking met het wa terschap. Het maken van een drijvende steiger achtte de heer Priem noodzakelijk in verband met het steeds toenemende watertoerisme. Ook de aanleg van een sportveld achtte hij wenselijk. De heer Priem drong aan op het geven van meer voorlichting over de premiewo- ningbouw, omdat de gemeente volgens hem in de toekomst geen toewijzing zal krijgen. Hij vond verder een reorgani satie van de vuilophaaldienst nooc'-" kelijk. Burgemeester A. Sluymers zei, dat de gemeente voor 1963 zeker niet op een toewijzing van woningen moet rekenen. Wat betreft het op halen van huisvuil achtte de burge meester het beter een eigen dienst te handhaven. Wethouder C. J Moerland daarentegen was van me ning, dat de gemeente zich op den duur zal moeten aansluiten by de Centrale Vuilophaaldienst. In de vergadering werd verder de ge meenterekening over het dienstjaar 1961 aangeboden. Het voorstel van b. en w. tot het aangaan van een reke- ning-courantovereenkomst met de N.V. Bank van Nederlandsche Gemeenten te Den Haag ad 90.000 werd goedge keurd. Zonder hoofdeiyke stemming werd besloten aan de Zeeuwse Stich ting voor Revalidatie een eenmalige by- drage van 75,10 te verlenen. By de rondvraag werd nog geïnfor meerd naar de mogelijkheid van het plaatsen van een schuilhokje op het Van der Lek de Clercqplein. Verder wil de men de hoek Veerweg-Stoofdijk ver breden in verband met net zware ver keer. Burgemeester Sluymers zegde toe deze kwestie nog eens in een 'vergade- van b. en w. te bekyken. reserves, die hierdoor goede tweede blijvn. De stand luidt namelijk: Togo 1: 815, Swift 2: 812, Zuidwes ters 1: 8—9, Elto 1: 8—8, Animo 2: 56, Luctor 1: 8—6, Tjoba 2: 7—5, Zeelandia 1: 71. In 2A is de spanning nu wel zeer toe genomen; Vedo 1 presteerde het om Ondo 1 te laten struikelen. Voor de rust namen de Ondonezen een 13 voc sprong, doch na de thee trok Vedo met snelle combinaties fel ten aanval en via 3—4 liepen ze zelfs uit tot S4, waarna Ondo 1 de eindstand nog op 85 kon brengen. Doordat TOP met 101 KVL ver sloeg staan de roodbroeken nu bo venaan, terwyl Swift 3 en Vedo 1 aan de top nu ook weer volop mee gaan doen. Togo S streefde AKC voorbij doordat de Goesenaren de punten in eigen huis hielden (53). De stand der eerste vier luidt nu: TOP: 7—13, Ondo: 8—13, Vedo 1: 6—10, Swift 3: 6—8. Hieruit blijkt wel aat het een nek-aan-nek race wordt. Door de slechte gesteldheid der terrei nen werden vele wedstrijden afgelast. Zo werd in 2B alleen gespeeld Togo 2 Tjoba 3 met als uitslag 81, waardoor ook nu de Togo-reserves ongeslagen bleven. In 3A won Ondo 2 met het kleinst mo gelyke verschil van BKC, het werd eer 43 zege voor de thuisclub. Uit de laatste uitslagen blijkt wel, dat de Bres- sïaanders aan kracht gaan winnen. In 3B won Volharding 2 met 62 van VZOD. Gezegd dient te worden, dat de laatste wedstrijden van de zyde der Noordbevelanders steeds meer tegen stand geboden wordt, zodat ze er met hun nieuwe ploeg wel inkomen. In 3C verloor Swift 5 thuis van Blauw Wit 3, het werd een 16 uitslag, waar door de drielingen op de tweede plaats komen te staan, achter het trots op kop gaande VOPO. Uitslagen: Zeelandia 1Animo 2 26. Elto 1 Zuidwesters 1 88, Swift 2Luctor 6—2. 2A: Togo 3—AKC 5—3, Vedo 1— Ondo 1 8—5, TOP—KVL 10—1- 2B: To go 2—Tjoba 3 8—1. 3A: Ondo 2—BKC 43. 3B: Volharding 2—VZOD 6- 3C: Swift 5—Blauw Wit 3 1—6. Adsp. A: Animo ASwift B 70. C: Dos '55 BZuidwesters B 31. LuctorBlauw Wit C 30. K.W.F. ontving in 1961 bijna 2,5 miljoen Blijkens de thans verschenen jaarver slagen van de Stichting Koningin Wil- helminafonds voor de Kankerbestrijding en de Nederlandse Vereniging tot steun aan het K.W.F.. hef ft deze vereniging „dank zy de offervaardigheid en de daadwerkelijke medewerking van velen" over 1961 een bedrag van f 2.421.460,68 aan de stichting kunnen afdragen, het geen een vermeerdering betekent van omstreeks 160.000 ten opzichte van 1960. In het verslag" van de stichting .wordt hieraan toegevoegd: hoe verheugend dit beeld moge zijn, het ziet er naar uit, dat de noodzaak het wetenschappelijk onderzoek en de klinische research voortdurend uit te breiden op den duur dermate hoge financiële eisen aan het fonds zal stellen, dat het wenselijk is reeds thans hieromtrent eeh zo duidelijk mogelyk inzicht te verkrijgen. Te dien einde wordt door de landelijke organi satie voor de kankerbestrijding in nauw overleg" met de daarbij betrokken in stituten en centra een beleidsplan opge steld voor de jaren 1963-1967, waaruit de toekomstige financiële behoeften zul len blijken. Hierdoor zal het voor het Koningin Wilhelmina Fonds mogelyk zyn te voorkomen, dat eenmaal begon nen nieuwe richtingen van wetenschap pelijk onderzoek door gebrek aan mid delen ontijdig zouden moeten worden afgebroken. spelende Ouwerkerk een verdedi- gingsfout afstrafte. Vooral in het eer ste kwartier speelde de thuisclub bij zonder snel en het zag er voor de Zeeuwen niet bepaald rooskleurig uit. Zij werkten zich echter goed los en na 10 minuten zorgde Chris Francke na goed aangeven van Ineke Poortvliet voor de gelijkmaker. In de volgende op stelling kon Leen Engelse enige malen langs zijn tegenstander glippen. Eén keer kwam daaruit een treffer voort (1-2), maar met een schot van grote afstand maakte Ad Schouten weer ge lijk: 2-2. De thuisclub nam zelfs de lei ding door Truus Noordermeer, die vanaf de lijn prachtig inschoot: 3-2. Direct na de uitworp bracht Adrie Corstanje de balans weer in evenwicht. De tweede helft begon met een fel ge vecht om de leiding. De Zeeuwse verde diging had de aanval van Crescendo ech ter in haar macht. Aan de andere kant duurde het tot 30 minuten na rust, eer Rien Steenhard met een afstandsschot Tjoba een voorsprong kon verschaffen: 3-4. De groenwitten drukten door en dit le verde na twee minuten opnieuw resul taat op. Het was Chris Francke, die zijn ploeg een ruimere voorsprong gaf: 3-5. De verdedigingen gaven in de nog reste rende speeltijd geen krimp meer. In het Schevenïngse Kurhaus heeft het Nederlandsch Olympisch Comité zater dag op grootse en stijlvolle wijze het 50-jarig bestaan gevierd. Het omvang rijke en zeer gevarieerde programma werd ingezet met de ontsteking van een olympisch vuur op het Gevers Deijnoot- plein door wereldkampioene kunstrij- den Sjoukje Dijkstra. Op hetzelfde mo ment werd op de toren van het barokke bouwwerk boven het Noordzeestrand de olympische vlag tussen die van de olym pische landen 1964 Innsbruck en Japan gehesen. Het hoogtepunt van de dag was de kof fiemaaltijd voor de olympische prijs winnaars en eervol vermelden sedert 1908, het 'jaar waarop ons land in Lon den voor het eerst op de spelen was vertegenwoordigd. Ruim 150 sportsterren uit het verleden en heden maakten van de maaltijd de grootste en meest indrukwekkende sportreünie die ooit in ons land heeft plaatsgevonden. In de middaguren werd, voorafgaan de aan een zeer druk bezochte recep tie in de Kurzaal een herdenkings bijeenkomst gehouden. Z-KJI. Prins Bernhard kwam het bestuur zijn ge lukwensen aanbieden. Op het podium werd hem door N.O C.-voorzitter jhr. H. A. van Karnebeek en de sport journalist Jan Cottaar een door deze laatste samengestelde „Gouden boek" van het N.O.C. aangeboden. Op de receptie gaf ook een delegatie van Zeeuwse sportlieden acte de presen ce. Er werd die dag onder meer het woord gevoerd door de staatssecretaris van o- k. en w. mr. Y. Scholten, door ge neraal Pahud de Mortanges, vertegen woordiger van het internationaal olym pisch comité en door jhr. mr. A. Feith, voorzitter van de Nederlandse sportfe deratie. Hij overhandigde de oud-N.O.C.- voorzitter het gouden ereteken van de N.S.F. De viering werd met een intiem diner afgesloten. Marktberichten VEILING ROTTERDAM- 16 november. Aardappelen 1014. Andijvie 1 2835. Bloemkool IA: 6 stuks per bak 56 69. 7 per bak 4348. Bloemkool 2A: 6 stuks per bak 30—55. 7 per bak 13—27. Pronkbonen 110120, Kassnijbonen 230260. Rode kool 1220. Gele kool 1415. Groene kool 914. Sla IA 16—20. 2A 5—7. Spinazie 57—59. Sprui ten IA 52—68. 2A 52—68, 1B 48. 1D 51—63. Prei IA 31—iO. Selderij 7—11. Peterselie 10. Waspeen IA 20—22. Grote peen 9—15. Kroten 14—18. Uien 26. Uien geschoond 25. Witlof IA 98—109. 2A 79—96, 1B 37—94, 2B 72—90. Aanvoer 23.000 kg. Black Alicante 1 136—154. Tomaten Al 5.20 per bak, BI 4.30, Cl 3.90. Cox Orange Pippin IA 70—96, 1B 59—73, IC 47—59. 2A 63—74. 2B 61—68. Goudrenet IA 51—61. 1B 50—52, IC 45—48, 2A 49—51, 2B 46—48. 2C 42—46. Glorie van Holland IA 47—57. 1B 45—56. IC 38—51. Ellisons Orange IA 5257. Conférence IC 5364. Légipont IA 64437. 1B 60—75. IC 62—66. Doyenné du Cornice IA 118—126, 1B 123—128, IC 105— 124. K.V.P.-voorzitter Aalberse: Praten over in zee gaan met P. v. d. A. is prematuur Het ist niet redelijk van de K.V.P. te verlangen dat zij verklaart of zij na de verkiezing al dan niet met de P.v.d.A. in zee zal gaan. Dit is afhankelijk van de verkie zingsuitslagen en van de voor waarden waarop samenwerking kan worden bereikt*. Dit heeft de voorzitter van de K.V.P., mr. P. J. M. Aalberse, zaterdagmorgen in Utrecht verklaard in zijn ope ningsrede van de vergadering van de partijraad van de K.V.P. Mr. Aalberse zei dat het begrijpelijk is maar ook enigszins prematuur dat er nu reeds velerlei speculaties worden ge houden over de samenwerking in de komende regeringsperiode. De K.V.P. zal in het algemeen moeten bezien wat eventuele regeringspartners te bieden hebben en welke eisen zij stellen. De partijvoorzitter wilde in dit ver band ook spreken over „een anders- soortige, maar niet minder belang rijke mogelijkheid van samenwer king". En hy doelde daarbij op „de by velen levende vraag" of het niet mogelyk is in Nederland een chris- telijk-democratische samenwerking tot stand te brengen. „Sommigen menen dit te moeten aanduiden als een Nederlandse C.D.U.". De heer Aalberse zou gaarne zien dat men deze aanduiding in dit verband niet gebruikt. Mocht er een bepaalde vorm van samenwerking komen, dan zal dit moeten gebeuren op basis van de in Nederland bestaande ver houdingen en zal er rekening gehou den moeten worden met hetgeen ons land historisch is gegroeid. Hij is het eens met de voorzitter van de K.V.P .-fractie in de Tweede Kamer, die over deze samenwerking heeft gespro ken bij de algemene politieke beschou wingen. Hy is het ook met de fractie voorzitter eens dal de politieke tegen stellingen in protestants-christelijke kring dan op enigerlei wyze tot een op lossing zai moeten komen. Mr. Aalberse zei dat het rykelyk prematuur is om nu reeds namen te noemen en beschouwingen te wy'den aan bepaalde figuren, die ais lysttrek- kers zouden zyn aangewezen. Het par tijbestuur heeft op grond van het regle ment slechts besloten dat er vier lijst trekkers zullen komen. De vermaarde Deense natuurkundige en atoomgeleerde professor Niels Bonr is gisternïiddag op 77-jarige leeftijd over leden. Hy verwierf in 1923 de Nobel- pry's voor natuurkunde voor zyn onder zoekingen inzake de atoomleer. Profes sor Bohr was sedert 191G aan de uni versiteit van Kopenhagen verbonden. Vier jongelieden, in de leeftijd van 20 tot 25 jaar, uit Stamproij (L.) zijn vrijdagavond tegen midder nacht bij een autobotsing in Kin- roy bij Maaseyck in België om het leven gekomen. De auto waarin zij zaten, eigendom van een van hen, kwam frontaal in botsing met een tegenligger, een Duitse vracht auto. De botsing was zo hevig, dat de auto van de jongelui finaal door mid den werd gescheurd. De jongelui waren op slag dood. De slachtoffers zyn: de chauffeur, de negentienjarige J. Stultien, zoon van een aannemer; de 25-jarige benzine pompbediende M. Vaessen; de 21-jarige J. Hendriks, brouwersknecht en de 26- jarige, gehuwde J. Steijvers, "vader van drie kinderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 11