PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT FRANSE VOLK SCHAART ZICH OPNIEUW ACHTER DE GAULLE Westduitse liberalen houden voet bij stuk Volkstelling» jfers van Friesland en Zeeland ontlopen elkaar weinig zou Rusland een „ruil" willen doen Oude partijen scheuren en vallen uiteen Chinezen veroveren Walong op de Indiërs SCHEEPSRAMP /JV JAPAN-37 DODEN Ultimatum loopt vandaag af „Straus?- eruit of onze 5 ministers" AUTO TE WATER EN AUTO ONDER TREIN-IN TOTAAL 6 DODEN TWEE KINDEREN VERDRONKEN Cok Nieuwenhuizen was op tijd thuis Indonesië wenst overdracht vóór volgend jaar PRINSES BEATRIX MAAKTE TOCHTJE OP OLIFANT BELGISCH PRINSELIJK PAAR VERONGELUKT Nixon trekt zich politiek terug Vijftien divisies aan de grens Vandaag... Vijftien diuisies 205e jaargang - no. 273 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Watetraat 68-60 tel 2355 tbe /P,?' A Ko0* Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.franco per post ƒ8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Mil zferitaee- r^d W MK Sm W mfi «i«rf 1 Middelburg: Markt 61, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red 7853, adv 6213), Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: red. tel. 2116, adm. tel. 3911 Zlerikzee red. tel. 2425 adm. tel 2094. Adv.pr. 27 ct p. mm. Min. p. adv ƒ4.-. Ingez. med. 3 s tariel Kleine adv. (mme. 8 regels) 25 ct. p. regel (min.1,25). ..Brieven bur. van dit blad" 25 ct. mt Maandag 19 nov. 1962 Waar blijven de gymlokalen Pagina 3 er. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. TUSSEN 35 EN 45 PROCENT VAN DE BEVOLKING BLEEF BIJ DE KACHEL President de Gaulle heeft een overtuigende overwinning behaald in de zondag gehouden algemene parlementsverkiezingen, een „revolte" van het verdeelde partijwezen in Frankrijk de kop in drukkend en zichzelf sterker dan ooit gevestigd ziende als presi dent en „sterke man". De Gaullistische Unie voor de nieuwe republiek (U.N.R.), waar van velen hadden verwacht dat ze klappen zou krijgen, heeft een niet meer in te halen voorsprong behaald, welke door de minister van binnenlandse zaken Roger Frey als „een politieke aardver schuiving" werd betiteld. Volgens de cijfers van vannacht wordt de U.N.R. Frankrijks groot ste politieke partij, zowel in zetels als in stemmenaantal. Men acht het al zeker, dat de Gaullisten in de Nationale Vergadering tussen de 200 en 250 zetels zullen bezet ten. In de ontbonden vergadering hadden ze er 178. Pierre Pflimlin, de Gaullistisch gezin de MRP-leider en ex-premier, werd her kozen. Minister van financiën d'Estaing (onafh.) werd ook herkozen. Reynaud verslagen Oud-premier Paul Reynaud werd door zijn Gaullistische tegenkandidaat Jules Houcke verslagen, evenals oud-premier Pierre Mendes-France, die het aflegde tegen staatssecretaris Jean de Broglie (UNR). Om half twee vanmorgen gaf de ze- telverdéling het volgende beeld: com munisten 7; socialisten 1; radicaal-socia- listen7; volksrepublikeinen 17; Gaullis ten 48, onafliankelijken 7; andere recht- sen 6. De UNR gaat met de zegepalm strijken over de hoofden van de politieke par tijen die haar dood gezocht hadden heen. En die partijen varieerden van communisten tot uiterst rechtsen. Communisten Het schijnt dat de communisten zich handhaven, maar de partijen die er ge mene zaak tegen de Gaulle mee ge maakt hadden, gaan snel berg af. Minister Frey zei ervan: „alle oude partijen, de communisten uitgezonderd, scheuren en vallen uiteen". De minister voor Algerijnse vluchtelin gen, Roger Peyrefitte, gewezen minis ter van voorlichting, zei: „het land heeft te zien gegeven dat het wil bre ken met hot systeem van de oude poli tieke partijen en met de praktijken van de derde en vierde republieken. Opnieuw heeft het kiezersvolk opvallend ver trouwen in de Gaulle getoond." Zondag zjjn alleen de kandidaten ge kozen die meer dan vyftig procent kregen van het aantal in hun kiesdis tricten uitgebrachte stemmen. In alle andere gevallen ongeveer 390 op 482 zetels in de Nationale Vergadering zal zondag aanstaande gestemd worden. Dan is een gewone meerder heid voldoende. Maar politieke Zaterdagochtend vertoefde Jose phine Baker even in ons land: op doorreis van Mexico naar Parijs stopte zij even op Schiphol. mers zijn ervan overtuigd dat de uit slag gisteren is beslist. De Fransen brachten hun stem uit bij regen, sneeuw en temperaturen rond om het vriespunt. Het aantal wegbiü- vers in deze verkiezingsronde bleek dit maal bijzonder groot te zyn. Men noem de een percentage tussen 35 en 45. Voor de 465 parlementszetels hadden zich 2168 kandidaten verkiesbaar ge steld. Louis Terrenoire, een der UNR-leiders en voormalig minister en Raymond Triboulet, UNR-minister voor de oud strijders werden gekozen. Van de vertegenwoordigers uit het kamp der tegenstanders van de Gaulle werden o.a. gekozen: Maurice Faure, voorzitter van de radicale partij, René Pleven, oud-premier en Bornut-Gentille, burgemeester van Cannes, een naar de radicalen overgelopen ex-Gaullist. De eerste vier kandidaten die v den herkozen waren allen Gaullisten. De eerste twee waren leden van de oude assemblée, de derde was mi nister Raymond Marcellin en de vierde de voorzitter van de assem blee Chaban-Delmas. De 37 opvarenden van de Japanse tank boot Moenakata Maros nr. 1 zijn ver moedelijk om het leven gekomen, nadat hun 1972 ton metende schip zondagmor gen in dichte mist in de haven van Jo- kohama in aanvaring was gekomen met de Noorse tankboot Tharald Brovig van 21.634 ton, en in brand was gevlogen. Brandweerlieden hebben tot dusver vijf doden, waaronder de kapitein van het Japanse schip, gevonden. Havenfunc tionarissen vrezen, dat de rest van de bemanning in de vlammen het leven heeft gelaten. Een voorbijvarende Sam pan w§rd door het vuur, dat op beide schepen was uitgebroken, aangetast. Van de drie opvarenden van dit bootje wordt er een vermist. Alle bemanningsleden en passagiers van de Noorse tankboot, onder wie vier vrouwen, konden zich met reddingboten of door naar andere schepen in de buurt te zwemmen na overboord gesprongen te zijn, in veiligheid brengen. Het v werd bestreden met behulp van 27 vende brandspuiten. Het Japanse schip brandde geheel uit. Woordvoerders van de Westduitse liberale partij hebben gisteren in Bonn verklaard dat de partij „vastbesloten" is zijn vijf minis ters uit de regering Adenauer te laten treden als de kanselier zijn minister van defensie, Frans Jo sef Strauss, vanavond nog niet ontslagen heeft. Deze actie is het gevolg van de rege ringsmaatregelen tegen het tijdschrift ,.Der Spiegel" die volgens de liberalen door Strauss ontketend zijn. De steun van de liberalen heeft Ade nauers Christen Democraten tot nog toe een meerderheid in het Westduitse parlement bezorgd. De liberalen maakten hun ultimatum be- end nadat Strauss in een a met het Hamburgse blad had verklaard dat hij aanblijft. Hij zei dat dit ook Adenauers wens is. Liberale voormannen zouden de libe rale partijleider, Erich Mende, ge dreigd hebben hem te vervangen als hij geen uitvoering geeft aan het ultimatum dat hij Adenauer gesteld heeft. Als Adenauer de 67 liberale stemmen in het parlement verliest, beschikt h(j niet meer over de absolute meerderheid in het parlement. Hij zou dan 8 stemmen te kort komen. Dit zou zijn begroting voor 1963 in ernstig gevaar brengen. Een afwijzing van Adenauers begroting komt neer op een motie van wantrouwen die Adenauer zou kunnen verplichten af te treden, en die waarschijnlijk tot nieuwe verkiezingen zou leiden. „Dodenweg" eist weer slachtoffers dochtertje van een internist te Horst, is zaterdagmiddag in de Zuid-Willems vaart gereden, waarbij alle drie de inzit tenden verdronken. De zogenoemde „Dodenweg" langs de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Beek en Donk, die be kend staat om de vele ongelukken, die er gebeuren, de weg loopt vlak langs het water en is onvol doende beveiligd heeft zater dagmiddag weer drie slachtoffers geëist. Een personenauto met drie inzittenden de 30-jarige heer L. A. A. M. Aarts, hoofd van de lagere school te Horst, zijn zoontje, de bijna 4 jaar oude H. J. A. M. Aarts en de 4-jarige H ten Brink, TEGEN TREIN. Op een niet met waarschuwingsbor den beveiligd particulier overpad te Babberich zyn zaterdagmorgen drie personen om het leven gekomen, doordat de auto, waarin zij zich be vonden, tegen de trein botste. Het ongeluk gebeurde om tien over half elf, op welk ogenblik de om half elf uit Zevenaar naar Duitsland vertrokken trein de overweg passeerde. De auto, waarin de slachtoffers zaten, bleek ge leend te zijn. Zij werden 700 800 meter meegesleurd. De verongelukten zyn de 36-jarige heer H. Kruis uit Babberich, zijn 22-jarige zuster, mej. R. Kruis, eveneens uit Bab berich, en haar 23-jarige verloofde, de lieer J. G. W. Centen uit Gaanderen. Adenauer heeft zaterdag met Mende overlegd. Hij zou liberale steun voor de roting gevraagd hebben zelfs indien iberalen uit de regering zouden tre den. Mende heeft dit geweigerd, aldns melden welingelichte bronnen in Bonn. (Van een onzer verslaggevers) Wereldreiziger Cok Nieuwenhui zen klom zaterdagmorgen kleu mend van zyn fiets bij het motel Hoornwyck vlak voor Den Haag. Het was hem gelukt op de afge sproken tijd daar aan te komen. Maar hy kreeg amper gelegen heid om te rusten. Tegen tien uur werd de avontuurlijke jonge man weer in zyn zadel gezet voor een feestelyke intocht. Aan het hoofd van een enorme rij luid toeterende auto's reed hij toen naar de garage waar hem door zijn vroegere collega's een gran dioze ontvangst werd bereid. Edward Starz van het wereld omroep „Happy Station" pro gramma, was natuurlijk de eerste die hem bij aankomst had be- froet met een microfoon in e hand. Cok Nieuwenhuizen (25 jaar) had dank zij de hulp van vele luisteraars overal op zijn tocht steun gekregen. Conservatieven in Oostenrijk winnen de verkiezingen De Oostenrijkse conservatieve (katho lieke) Volkspartij heeft gisteren een in drukwekkende overwinning in de zesde algemene verkiezingen na de tweede wereldoorlog behaald. De communisten hebben opnieuw verliezen geleden. De Volkspartij veroverde 81 zetels te genover de socialisten 76 en de uiterst rechtse vrijheidspartij acht zetels. De socialisten verloren daarmee twee ze tels aan de Volkspartij. COMPLOT VAN CUBANEN TEGEN V.S. ONTDEKT Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation F.B.I. heeft drie Cubanen gearresteerd op beschuldiging van po gingen tot sabotage en spionage op mi litaire installaties. Onder hen bevond zich een lid van de Cubaanse missie bij de Verenigde Naties. Twee leden van de missie die eveneens by het komplot betrokken waren, kon den op grond van him diplomatieke on schendbaarheid niet worden gearres teerd. De FBI legde beslag op een hoeveelheid handgranaten, wapens en springstoffen. Volgens de FBI gaven de samenzweer ders les aan 10 saboteurs-in-spé in New- yorkse appartementen. Zij leerden daar hoe bommen neer te zetten in Ameri kaanse warenhuizen. Ook %varen plan- De commissie van buitenlandse zaken uit liet Indonesische parlement heeft eenstemmig besloten dat Indonesië het bestuur over Nieuw-Guinea eind van dit iaar dient over te nemen. )e commissie, waarvan de besluiten moeten worden voorgelegd aan een vol ledige zitting van het parlement is ooi overeengekomen dat er in Nieuw-Guine*. geen volksstemming moet worden ge houden over zelfbeschikking. Prinses Beatrixbegeleid, door de 52-jarige Maharadja Sawami Man Sing, tijdens een tochtje op de rug van een 65 jaar oude olifant Prins Albert de Ligne en zijn echtge note, die verwant zijn aan het Belgische koningshuis, zyn gistermiddag met een auto bij Mormant-sur-Vernisson, in mid- den-Frankryk, verongelukt en zwaar gewond. De wagen, die bestuurd werd door de prins, slipte op de gladde weg en botste tegen een boom. In een telegram aan een aantal dag bladen, heeft de voormalige Amerikaan se vice-president Richard Nixon, die on langs in de verkiezingen om het gou verneurschap van Californië is versla gen, verklaard dat hij niet voornemens is zich nog ooit kandidaat te stellen voor een openbaar ambt. Onder het afnemen van de hoed verlaat de leider van de liberalen Erich Mende, de kanselarij te Indiase troepen wijken voor nieuw offensief De Indiase regering heeft gisteren de val van de stad Walong bekend gemaakt. Walong ligt dicht bij de Birmaanse grens. De stad werd zaterdagavond door de Chinezen veroverd in een opmars die hen 16 tot 20 km zuidwaarts voerde in de richting van de Assam vallei. Volgens het Indiase ministerie van de fensie kwamen de Chinezen in „mense lijke golven" opzetten. De gevechten du ren voort. Tegelijkertijd hebben de Chinezen een belangrijke aanval ingezet in een gebied dat 400 km westelijker ligt. Van de kloosterstad Towang uit drongen zij de Indiërs 7 tot 10 km terug tot op hun verdedigingslijn bij de Se La-pas. In het gebied van Ladakh bij de Indo- Tibetaanse grens zijn de Chinezen ook tot het offensief overgegaan De val van Walong is het ernstigste verlies dat de Indiase troepen sinds het uitbreken van de vijandelijkheden heb ben geleden. „Invasie" Voordat de val van Walong was ge meld had Nehroe verklaard dat de gevechten in het noorden niet langer een grensoorlog zijn maar een inva sie in India. is het 250 jaar geleden, dat de Duitse protestantse kerkmu- ziek-componist Wolfgang K. Briegel te Darmstadt overleed. Voor woningtoewijzing niet te veel terugblikken De volkstellingscijfers voor Zeeland van 1960 hebben wij reeds vergeleken met die van Drente en Limburg. Daarbij bleken o.a. de gegevens over de leeftijdsopbouw en de groei van de beroepsbevolking in onze provincie veel ongunstiger te liggen, vooral ten opzichte van Limburg. De woningvoorraad biedt voor Zeeland een beter beeld. Het heeft geen zin over dit laatste te zwijgen. In Den Haag is het ongetwijfeld al uit gerekend. Wij hebben trouwens nog niet zo lang geleden geleerd voor wat de woningtoewijzing betreft niet meer te lcijken naar het uit de geschiedenis gegroei de beeld zoals dit thans ligt, maar naar de recente en toe komstige veranderingen in de bedrijfsontwikkeling. Als de bakens niet snel worden verzet, zal er een gevaarlijke kloof ont staan tussen de woningvoor raad en de economische groei. Thans zijn ook de cijfers van Fries land bekend. Wij wisten dat deze provincie met Zeeland zou wedijve ren om de laatste plaats. In feite blijken de gegevens elkaar weinig te ontlopen. Bij dit alles moet men be denken, dat Friesland 1,7 maal zo veel inwoners heeft als ons gewest. I-Iet inwonertal van Friesland nam in 13 jaar met slechts 4 toe, Zee land met 9 Limburg met 29 De totale beroepsbevolking nam in Friesland af met 15.500 (waarvan 6100 vrouwen), in Zeeland met 6500 (4500 vrouwen). Ook de mannelijke beroepsbevolking liep in beide pro vincies dus achteruit. In Limburg liep ze met 40.000 op, in Drente met 25O0. Op deze twee punten slaat Friesland Zeeland royaal. Voor het overige zijn de cijfers er gunstiger. Het aantal bejaarden steeg in Fries land met 24 in Zeeland met 30 Daarmee is hun aandeel in de totale bevolking respectievelijk 10,7 en 11,2 Voor Nederland is dit onge veer 8 Het aandeel van hen die 14 jaar zijn of jonger is in Friesland 31 in Zeeland 28 Het aantal 20-40 jarigen daalde in beide pro vincies met 9 in Limburg steeg het met 22 in Drente met 1% 89 van de Friese bevolking is in Friesland geboren; voor Zeeland is dit 86 voor Drente 78 De ge middelde grootte per huishouden is in Friesland 3,81 personen, in Zee land 3,59, in Drente 3,91 en in Lim burg 4,22. Beroepsbevolking De cyfers van de beroepsbevolking zyn voor Zeeland ook het ongun stigst. Iu Friesland werkt 34 in de nijverheidssector, in Zeeland 32 in Drente 39 in Limburg 55 De landbouw beloopt in Friesland en Zeeland 23 in Drente 27 De bouwnijverheid stelde in 13 jaar in Friesland 4650 meer mensen te werk, in Zeeland 1900, in Drente 5160. De sector landbouw en vissers liep in deze drie provincies met on geveer 40 terug in totaal en 29 alleen bij de mannen. De industriële beroepsbevolking groeide in Limburg met 51.300, in Friesland met 21.100, in Drente met 11.800 en in Zeeland met 5300. De industrie steeg sedert 1947 in Friesland van 25 tot 35 Vc, in Zee land van 25 tot 32 %en in Drente van 27 tot 39 Wat de absolute cijfers van de pendel betreft ont lopen Friesland en Zeeland elkaar weinig. Dit komt vooral door de grotere oppervlakte der gemeenten in Friesland. Woningtekort In een vorig artikel hebben wij een soort statistisch woningtekort bere kend. Voor Limburg was dit 11 voor Drente 7 voor Zeeland 4%. Voor Friesland blykt het 3 te zijn. Aantal huishoudin gen en alle ens taan - Zeel. Friesl. den 83.300 132.700 Woningvoorraad zonder noodwonin gen S0.100 128.400 Absoluut tekort 3.200 4.300 Procentueel tekort 4 3 De woningvoorraad nam in Friesland toe met 15 in Zeeland met 25 in Drente met 39 en in Limburg met 58 Deze cijfers lijken on rechtvaardig, maar met dit al is de situatie altijd nog gunstiger in de eerstgenoemde gewesten. Het ge middeld aantal personen per vertrek is in Zeeland het gunstigst met 0,69. Daarop volgen Friesland en Lim burg met 0,78 en Drente met 1,17. De situatie in Zeeland en Friesland ontloopt elkaar niet veel. Zeeland lijkt iets ongunstiger te zijn. Tien jaren probleemgebied in Friesland hebben nog niet al te veel geholpen. Aan de andere kant is het vermage- ringsproces, vooral in de landbouw, zo ver gevorderd, dat de tegenkrach ten nu weldra sterker zullen worden. Nogmaals, laten wij, met name voor de woningtoewijzing, niet te veel te rugblikken op het verleden. Drs. M. C. Verburg. Door hun laatste offensief zijn de Chine zen bij Walong nu tot op 40 km ten zui den van de MacMahon-lijn doorgedron gen en bij de Se La-pas ongeveer 35 Een woordvoerder van het Indiase mi nisterie van defensie heeft verklaard dat de sterkte van de Chinezen bij Wa long op 20.000 man geschat wordt. Ver der zouden de Chinezen volgens deze bron vier nieuwe divisies in Tibet sa mengetrokken hebben wat hun totale sterkte aan de Indiase grenzen op 15 tot 16 divisies of ongeveer 300.000 man brengt. Het Britse blad „The Observer" heeft gisteren gemeld, dat premier Kroesjtsjew president Kennedy in het raam van „het vreedzaam naast elkaar bestaan" een trans actie zou hebben voorgesteld. Volgens de diplomatieke medewerker van het blad, Robert Stephens, die zegt zijn inlichtingen uit „een welingelichte neutrale bron" te hebben, heeft de Sow- jet-Russische premier aangeboden, alle Sowjetpersoneel en -wapens uit Cuba terug te trekken en in te stemmen met een verbod op het nemen van kernproe ven met beperkte inspectie ter plaatse op de naleving daarvan. In ruil daar voor verlangt hij de opheffing van de Amerikaanse blokkade en boycot van Cuba, herstel van de normale betrek kingen tussen de Verenigde Staten en Cuba en erkenning van Oost-Duitsland door de westelijke mogendheden. Als de erkenning van Oost-Duitsland een feit zou worden, zou de Berlijnse muur on middellijk worden afgebroken en het vrije verkeer tussen Oost- en West-Ber- lijn worden hersteld, aldus het bericht van „The Observer". Het persbureau Reuter meldt uit Wash ington, dat het bericht van „The Ob server" door functionarissen van het Amerikaanse ministerie van buitenland zaken „wilde speculatie" werd ge noemd. Technici op Cuba De Amerikaanse regering zou op het ogenblik de berichten dat de vier a, vijf duizend Russische „technici" op Cuba in militaire eenheden ter grootte van com pagnieën zyn ingedeeld, aan een nader onderzoek onderwerpen. Volgens de „Washington Sunday Star" zou president Kennedy van de Sowjet- Unie eisen, dat zij haar militaire eenhe den tegelijk met alle offensieve wapens van Cuba terugtrekt, als vast zou ko men te staan dat het Kremlin voorne mens is. deze eenheden op Cuba te la ten. Anderzijds achten Amerikaanse functionarissen het mogelijk, dat deze indeling van het Russische personeel met het oog op het komende vertrek is gemaakt. Intussen wordt binnen 48 uur een Rus sische beslissing verwacht over de Amerikaanse eis tot verwijdering van de Iljoesjin-28 bommenwerpers van Cuba. Volgens welingelichte kringen berinden zich ruim 35 van deze toestellen op het eiland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1