FEIJENOORD BEHIELD TEGEN VASAS EEN KANS OP 2000 GULDEN PER MAN: 1-1.,.. Eerste steen in nieuwe school voor Poortvliet Moulijn vierde tegen Hongaren come-back! ROTTERDAMMERS NA RUST VAAK DICHT BIJ WINNEND DOELPUNT Vlissingen moet bij winst op Go Ahead tegen M.V.V. spelen K.L.M. maakte winst in derde kwartaal 1962 IN RUIM KWART MILJOEN HUIZEN GELUIDSHINDER VAN DE BUREN Burgemeester Van Doorn hanteerde de troffel Beeld verdwenen uit tuin t.h. DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Van onze sportredacteur) Elf Rotterdamse jongens hebben gisteravond een kleine, maar kost bare kans behouden om per man 2000 gulden extra te verdienen. Dat is namelijk de premie, die de Feijenoordspelers in het vooruitzicht is gesteld als zij de tweede ronde van de strijd om de Europese voetbal- beker „overleven" en zich dus plaatsen voor de kwartfinales. En er is gisteravond hoop gebleven in de Rotterdamse harten, want in de felle schijnwerpers van het Feijenoordstadion dwong de Nederlandse voetbalkampioen de Hongaarse titelhouder Vasas een gelijk spel af: 11. Toch vrezen we, dat de penningmeester van Feijenoord op 28 november aanstaande wanneer de returnwedstrijd in Boedapest wordt gespeeld niet zo diep in zijn buidel behoeft te tasten. Want hoewel Feijenoord vaak voortreffelijk speelde, vooral na rust lang durig een veldoverwicht had en bovendien wat meer doelrïjpe kansen kreeg, kan men toch niet aan de indruk ontkomen, dat Vasas de supe rieure ploeg is. Het was duidelijk, dat de Hongaren zich slechts zelden voor de volle honderd procent gaven. Kennelijk waren zij zo overtuigd van eigen kracht, dat zij er mee volstonden de stand gelijk te houden om straks op eigen grondgebied toe te slaan.... daartoe ook tijd. Voor rust, toen Va sas meestentijds een veldoverwicht had. maakten de Hongaren overigens dezelfde fout: voortreffelijk veldspel, maar te langdurig, voor doel te wei nig flitsend om ptoduktief te zijn. Dat Moulijn in heel de Europese voetbal wereld befaamd is, werd al in de eerste minuut glashelder bewezen door rechts half Bundzak, die de lichtvoetige links buiten meedogenloos omver liep. Onge twijfeld deed de Hongaar dat ook in de wetenschap, dat Moulijn vaak met angst doordrenkt wordt als zijn tegenstanders hem wat al te fors tegemoet treden. Nu echter liet Coen zich niet impone renEn van zijn voet kwam aanvan kelijk dan ook het meeste gevaar. Op vallend was echter, dat vele voortreffe lijke Rotterdamse acties als een zeepbel uiteenspatten, omdat de Nederlanders als met de ogen dicht keer op keer in simpele buitenspelvallen liepen. Hoewel er wel enige reden is voor dit superioriteitsgevoel van de Hongaren, zullen zij er toch goed aan doen hun Nederlandse tegenstander straks Boedapest niet te veel te onderschat ten. Vooral in de tweede helft bewees Feijenoord namelijk een grillige, on berekenbare cupfighter te zijn door voortdurend het initiatief te nemen. En vooral de laatste tien minuten zul len van de Hongaren gewaarschuwde mannen hebben gemaakt... Bij scho ten van rechtsbuiten Hordijk, mid- voor Cor van der Gijp en rechtshalf Kreijermaat ontsnapte het Hongaarse doel toen op miraculeuze wijze aan een doorboring. Vaak voortreffelijk combinerend er na rust dikwijls sprake van een Feijenoordoffensief. Come-back ran Moulijn Een enorm winstpunt diende zicli daarbij aan voor de Rotterdamse sterrenforma- tie, die nu inderdaad weer een sterren- formatie was: Coen Moulijn liet name lijk zien, dat liij zijn verrassende sprint en zyn ogenschijnlijk zo simpele, maar voor de tegenstander ondoorgrondelijke schijnbeweging terug heeftKeer op keer moest rechtshalf Ihasz grof geweld (haken en domweg omverlopen) gebrui ken om de tengere Rotterdamse mid denstander (zaak in herenkleding) de weg naar het doel te versperren. Drie reden Ondanks hun veldoverwicht' In de twee de helft slaagden de Rotterdammers er echter niet in tot een doorboring te ko- Er waren drie reden voor: le domme pech (vooral bij schoten van Kreijermaat Op het „Kasteel" van Sparta is woens dagmiddag de loting verricht voor de derde ronde van de K.N.V.B.-beker, waarin voor het eerst de eredivisieclubs in actie komen. Deze loting had onder meer tot resultaat, dat de winnaar van de wedstrijd VlissingenGo Ahead thuis in het veld komt tegen het Maastrichtse MVV. Deze wedstrijd Is vastgesteld op tweede kerstdag (26 december). Verder is er nog een tussenronde vastgesteld, waarin op X januari de winnaars van de ont moetingen Longa/ElinkwijkPSV er Vlissingen/Go AheadMVV tegen elkaar in het veld zullen komen. Achttien winnaars in de sporttoto De achttien deelnemers aan dc voetbal pool van hot afgelopen weekeinde, die dertien uitslagen juist hadden voorspeld, moeten een bedrag van f 145.723,60 de len. Zy ontvangen elk f 6881.60 netto. Voor de 426 spelers, die 12 uitslagen goed hadden, is dc spoeling wel erg dun. Van de f79.485,60 die voor de tweede prijs beschikbaar was, krijgen zij f 186. Het prijzengeld voor de prijs van de ge lijke spelen bedroeg deze week f39.742,80. De 72 deelnemers, die voor deze extra-prjjs in aanmerking komen, krijgen f 552 uitbetaald. ANDERLEC.HT IN KWARTFINALES Sportclub Anderlecht plaatste zich woensdagavond voor de kwartfinales van de Europese beker voor landskam pioenen door in de tweede wedstryd C.D.N.A. Sofia met 24) te verslaan. Bij de rust was de stand l—O voor de Bel gen. De eerste wedstryd tussen beide clubs, in Sofia gespeeld, eindigde in een 22 gclyk spel. De overige uitslagen van de wedstrijden gespeeld in de tweede ronde van de Eu ropese beker voor landskampioenen wa ren: Dukla PraagEsjberg Denemar ken 50 (Dukla in kwartfinales), Mi laanIpswich 30, Stade ReimsAu stria Wenen 50 (Reims in de kwartfi nales). en Van der Gijp), 2e veel te kort spel, dat zich te sterk concentreerde op het centrum van de aanval, waar juist de in ternationale Hongaarse stopper Meszöly een voortreffelijke partij speelde en 3e de snelheid, waarmee de Hongaren steeds weer in de verdediging trokkc- Een bijzonder elastische ploeg, Vasas, dat als een harmonica in uitschoot: bij een afgeslagen Hon gaarse aanval trokken halfspelers en binnenspelers razendsnel terug om de verdediging te organiseren. Het moet gezegd: Feijenoord, dat voortreffelijk maar vaak ook te langdradig combi neerde gaf de mannen uit Boedapest Onaangenaam verrast moeten de Hon garen, die zelf slechts zelden van een grotere afstand dan vijftien meter op het doel schoten, zijn geweest in de vijfde minuut. Van 25 a 30 meter loste Cor van der Gijp, uit een pass van Jan Klaassens toen namelijk zulk een krachtdadig schot, dat de internationale Hongaarse doelman Szentmihalyi al zijn reactiever mogen en springkracht nodig had om de bal nog net tot corner te verwerken. Inmiddels leverde het voortreffelijke Hongaarse veldspel slechts sporadisch vrijetijdsvulling voor doelman Eddy Pie- ters Graafland, die in grootse vorm stak. op. In de 24ste minuut tuinde de Rotterdam se aanval nu eens niet in de buitenspel- val. Moulyn, die uitstekend doorsprintte op een pass van Bennaars, gleed langs zijn directe bewaker Ihasz en lanceerde een lange voorzet. Precies getimed be gon daarop Van der Gijn aan een korte sprint langs de Hongaarse spil en scoor de in een zweefduik met een zuiver ge plaatste kopstoot een prachtig doelpunt: Jaarvergadering K.N.L.T.B. Zeeland Tijdens de jaarvergadering van het dis trict Zeeland van de K.NJL.T.B. bleek bij de behandeling van liet jaarverslag over het seizoen 1961-1962, dat met uitzonde ring van de jeugdkampioenschappen voor de toernooien minder belangstelling bestond dan in voorgaande jaren. Het Domburgs badgastentoernooi kon hier door volgens het verslag in een rustigei sfeer dan gewoonlijk worden afgewerkt; bij de andere evenementen werd echter een grotere deelneming wel gewenst ge acht. Veertien jongelui, 4 meisjes en 10 jon gens, namen deel aan de jcugdtraining. In september werd een centrale training georganiseerd, die door bondscoach Joop ,1e Mos werd bezocht. In het aantal ver enigingen trad geen wijziging op: de achttien aangesloten clubs hadden op het eind van het seizoen 1177 leden (waar van 691 senioren en 486 junioren) tegen 1217 leden in het vorige .seizoen, een te ruggang, die evenwel niet verontrustend is. De periodiek aftredende bestuursleden, mevrouw Van der Lee en de heren J. Jurry, J. Overbeeke en G. J. Scherphuis werden allen herbenoemd. In de comriiis- sie jeugdzorg werd mevrouw De Haas benoemd in de plaats van mevrouw Van der Lee, die zich niet meer herkiesbaar stelde. Met de door het K.N.L.T.B.-be- stuur voorgestelde wijzigingen in het competitiereglement konden de Zeeuwse lawntennlssers niet zonder meer ak koord gaan; dat was eveneens het geval met de voorgestelde contributieverho ging. Besloten werd om via de daartoe geëigende wegen de in het district Zee land levende bezwaren naar voren te brengen. Het bleek noodzakelijk om met de orga nisatie van de tennistralning voor 1963 reeds nu een begin te maken. Ten slotte werd ook aan de agenda voor het ko mende jaar 'reeds aandacht besteed. Tóch oecumenische volkskerstzang in Barneveld (Van onze correspondent) Barneveld krijgt tóch zijn volkskerst- zangdienst niet een oecumenisch ka rakter en wel 17 december. In de Gro te (Nederlands hervormde) Kerk. Ook van rooms-katholieke zyde zal men aan deze dienst meewerken. Dat werd dinsdagavond laat bekend, toen de kerkvoogdij van de Nederlands hervormde bondskerk het daags te voren genomen besluit om geen rooms-katholieken in de kerk toe te laten ongedaan maakte. Do kerk voogdij is door een verontwaardigd Barneveld tot andere gedachten ge bracht. Burgemeester K. van Diepenïngen heeft persoonlyk ingegrepen toen hy van het besluit van de kerkvoogdij hoorde. Intussen is een comité gevormd waar in ook enkele predikanten van ver schillende gezindten zitting hebben met als doel elk jaar buiten de ker ken om een kcrstvolkszangdienst te organiseren. Het rooms-katholieke kerkkoor zal de repetities deze week nog hervatten en weer meewerken evenals verleden jaar op de eerste vol kskerstzangdienst In Poortvliet is woensdagmorgen de eerste steen gelegd voor de nieuiee openbare lagere school, waarvan de muren al op hoogte zijn gekomen. Foto P.Z.C Vrijetijdsvulling In dat licht bezien, was het niet zo ver wonderlijk, dat Vasas na de rust het ac cent legde op de defensie en Feijenoord alle gelegenheid kreeg aan te vallen. Gevaarlyke momenten voor de Honga ren kwamen er genoeg: een boogschot van Moulijn kon de keeper rakelings over de lat tippen, een kopbal van Van der Gijp onderging op het nippertje het zelfde lot, een zoevend schot van Hor dijk, door Van der Gyp tactisch van richting veranderd, scheérde rakelings over de lat. Kreijermaat knalde tegen een toevallig op de goede plaats staande Hongaarse verdediger cn Van der Gyp schoot in uitstekende positie centimeters naast. Aan de andere kant hadden linksbuiten Tibor Pal (helemaal alleen voor Pieters Graafland en nog tien meter naast) en mid voor Machos (een kopbal van luttele meters ingestoten ketste via het lichaam van Pieters Graafland naast) voortref felijke kansen onbenut gelaten. Zo bleef de Feijenoordploeg kansen behouden op 2000 gulden per man. Zelfs op ook nog eens 3000 gulden per man als zij dan ook nog de kwartfinales overleven... Vooralsnog is dat laatste echter weinig meer dan een wensdroom 1—0. Onmiddellijk veerde Vasas op. was bijna voortdurend in het bezit van de bal, combineerde zich aanvankelijk steeds weer vast, maar kreeg eindelijk in de 38ste minuut de verdiende gelijkmaker: linksbinnen Farkas bracht de bal tot vlak naast het doel, op zijn korte voor zet reageerde Pieters Graafland, die kennelijk een schot had verwacht, niet en rechtsbinnen Laszlo Pal behoefde slechts te knikken (11). Onmiddellijk daarna schakelden de Hongaren, die kennelijk op meer pu bliek in Boedapest rekenen als zij met een gclykc stand en niet met een voorsprong aan de tweede wed strijd kunnen beginnen, een versnel ling terug... De K.L.M. heeft, blijkens het verslag, over het derde kwartaal. 1962 een winst behaald van f6,5 mln (v.j. verlies f4,2 min), hetgeen.een verbetering van f 10,7 min is ten opzichte van het overeenkom stige kwartaal van het vorig jaar. De vervoerinkomsten waren in het der de kwartaal f 7,6 min hoger dan in het zelfde kwartaal van 1961. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de inkomsten in belangrijke mate gunstig werden be- invloed, doordat in de verslagperiode de repatriëring van de Nederlanders uit Nieuw-Guinea een aanvang nam. Na t.v.-programma laatste nieuws Bij de N.T.S. leeft het voornemen des avonds na liet gewone t-v.-program- ma nog eens te komen met het voornaamste nieuws van acht uur, aangevuld met het laatste nieuws. Dat betekent dus niet een tweede jour naal. doch alleen een aanvullende avonduitzending, zoals men al jaren van de radionieuwsdienst kent. Hij komt veel voor. aldus een woordvoer der van de N.T.S., dat men met „heet" nieuws net niet klaar komt voor acht uur 's avonds. Om half negen of negen uur is het filmpje dan wel klaar, maar moet blijven liggen tot de volgende dag en dan is het nieuws al oudbakken geworden, doordat de kranten het al hebben gebracht. Men wil dus een late avond-editie van het journaal. Men acht het ook best mogelijk dit te doen met de vijftien man van de journaalstaf die men thans heeft. In feite maakt men immers al het nieuws, al wordt het vaak dan niet uitgezonden. OVERLEDENE HAD HONDSDOLHEID Naar wij vernemen is uit een onderzoek van het rijksinstituut voor de volksge zondheid in Bilthoven gebleken, dat de 60-jarige Amsterdammer J. Rijkhoff, wiens overlyden gisteren werd gemeld, inderdaad aan hondsdolheid is gestor- GOEDE GELUIDSWERING GEWENST Normhlad kan begin van betere isolatie betekenen (Van een onzer verslaggevers) Van de miljoen huizen, die na de oorlog gebouwd werden, zijn er naar schatting 200.000 tot 300.000, waar ernstige geluidshinder van de buren wordt ondervonden. De wens is er, overmatig lawaai te be perken en eveneens de wens om te komen tot een goede geluidswe ring. Binnenkort zal een normblad, genum merd N.E.N. 1070, verschijnen waarin voor het eerst in Nederland de eisen zijn vastgelegd, die aan goede geluidswering moeten worden gesteld. 0 In Wenen is een nieuw ..Europees huis" geopend als ontmoetingsplaats voor eventueel vijfhonderd jongeren uit Oostenrijk en het buitenland. Tweede antenne Wie thans een televisietoestel koopt zal er verstandig aan doen erop te letten dat er al een mogelijkheid tot ontvangst van een tweede programma is inge bouwd, hetgeen ook in de meeste nieu we toestellen het geval is. Zoniet, dan zal men begin 1964, als er een tweede programma zou zijn, voor kosten ko men, variërend van tachtig tot honderd vijftig gulden. Men zal een tweede antenne op het dak rfodig hebben, die gericht wordt op de zender IJselstein, terwijl de antennes thans gericht staan op Lopik. Zon brak door de mist...... POORTVLIETS nieuwe openbare lagere school bezit sinds woens dagmorgen het „symbolische fun dament": de officiële eerste steen. Burgemeester W. J. van Doorn heeft de troffel ervoor gehanteerd en zijn naam staat nu met die van de beide wethouders en de overige raadsleden voorgoed gegrift in de muur naast de ingang. De zon brak juist door de sluier van de mist. toen het uitgenodigde gezelschap zich op de bouwplaats aan de Bur gemeester van Oeverenstraat meldde. En zo kreeg dit bij nieuwe gebouwen „onvermijdelijke" ritu eel op deze winterse novemberoch- tend tegelijk iets van een onthul ling. De muren van de nieuwe drieklassige school zijn namelyk al op hoogte en het zal niet lang meer duren of het complex komt onder de pannen. Daarom was de steenlegging gister morgen niet mnar een onbestemde bezigheid tussen wat planken, schra gen en voorraden baksteen. De schoolkinderen, de oudercommissie, de raad van Poortvliet en een depu tatie van de christelijke school in het dorp konden zich al een aardig beeld vormen van de trapsgewijze ingedeel de school, die de Vlissingse architect J. Jobsc en aannemer Ch. C. van Ter- heyden uit Steenbergen hier aan df rand van het dorp van de grond laten komen. De steenlegging werd op deze manier een leerzame oriëntatie, vooral voor de jongens en meisjes, die het gebouw straks dagelijks zullen bevolken. Op het ogenblik huizen zij nog in de oude. versleten school bij de dorps toren. Wie daar even binnenloopt zal onmiddellijk de stralende kinderge zichten bij deze steenlegging kunnen begrijpen. Daarom noemde burge meester Van Doorn het in zijn toe spraakje by de symbolische handeling een voorrecht de ouders en de kinde ren een nieuwe huisvesting in het na bije vooruitzicht te mogen stellen. Hij paste de steen met inscriptie nauw keurig en met een prettig gevoel van voldoening op haar plaats. Volste vertrouwen En gezien de vorderingen, die de bou wers al sinds enkele maanden niet hun werkstuk hebben gemaakt had dc burgemeester er het volste ver trouwen in, dat hier een degelijk pro ject binnen de daarvoor gestelde ter mijn zal worden afgeleverd. Wethou der J. J. v. d. Slikke zag in de ge beurtenis bij het schoolgebouw in wording aanleiding om enkele herin neringen uit zyn eigen jeugd op te lialen. De tijd, toen er weinig aan dacht werd besteed aan criteria als licht en lucht bij de scholenbouw, toen de kinderen „opgeborgen" moes ten worden. Met die periode op de achtergrond bekeek de heer Van der Slikke de moderne bouwstijl en in richting van scholen uit een hoek, waar waardering voor architect en aannemer niet ontbrak. Toen de officiële eerste steen eenmaal op haar plaats lag kreeg het gezelschap gelegenheid om de plattegrond van de tekeningen in werkelijkheid te bekijken. Na afloop begaf men zich nog naar café „De Gouden Leeuw" om het plech tige moment op aangename wijze af te sluiten. B. en w. van Amsterdam hebben woensdag de vaste commissie voor binnenlandse zaken van de Tweede Kamer in Den Haag inge licht over de Bijlmermeer. De foto toont v.l.n.r.: bij het verlaten van het gebouw: drs. J. M. den Uyl, de gemeentesecretaris J. M. v. d. Berg, mr. Th. C. M. A. Elsenburg en burgemeester mr. G. van Hall. De Delftse politie heeft de afgelopen da gen een vruchteloze speurtocht gehou den door de Delftse studentensociëteiten naar een anderhalf nieter hoog beeld van beton, voorstellende een naaktstudie. Dit beeld is gemaakt door de beeldhou wer M. van der Burgh, die verbonden is aan de afdeling boetseren van de Tech nische Hogeschool en is al op 3 novem ber vermist. Het zou gebruikt worden voor vriesproeven en stond opgesteld in de tuin van de afdeling. KERKNIEUWS Prof. Van Hoik in Rome: „Waarnemers zijn thuis op het concilie „Ik kan U verzekeren dat wij, waarn mers, niet alleen een gunstige indruk hebben over het concilie wegens de open heid en de grote vrijheid van woord die heerst onder de concilievaders, maar dat we het gevoel hebben geheel tot het con cilie te behoren, er thuis te zijn en niet de indruk te hebben van er maar bij aan te hangen. Alle mogelijkheden van informatie en contacten worden gegeven", aldus ver klaarde dezer dagen prof. Van Holk, Nederlands waarnemer van de vrijzinni ge protestanten bij het concilie in Rome. Op de vraag of de waarnemers veel on derlinge contacten hadden, antwoordde prof. Van Holk, dat hij persoonlyk meer contacten had met de katholieken, daar dit het doel is van zijn aanwezigheid in Rome. Evenals de concilievaders vond hij de discussies over de „liturgie" nogal lang. De argumenten tegen de vernieu wing waren volgens zijn oordeel zwak, terwijl de argumenten voor liturgische vernieuwing theologisch sterk opge bouwd waren. Voor wat de communie onder twee ge daanten betreft, dacht de protestantse hoogleraar, dat niet één „argument er tegen" stand houdt wanneer men weet dat Christus zelf de communie onder twee gedaanten heeft ingesteld en ze niet aan priesters alleen heeft voorbehouden. „Ik stel de vraag, ging prof. Van Holk verder, of het niet mogelijk zou zijn de „agape" (avondmaal) in te stellen waar aan katholieken zowel als protestanten zouden deelnemen. Hij acht dit niet te gen de huidige rooms-katholieke tucht, omdat het geen „communicatio in sacris" (deelneming aan heilige handelingen) is. „Teruggaan naar de oude christelijke ge woonten kan protestanten en katholie ken samenbrengen omdat ze een ge meenschappelijke traditie vormen". Het zijn zuiver Nederlandse normen, niet ontleend aan buitenlandse voor schriften en zij hebben ook betrekking op specifiek Nederlandse bouwwijzen. In dit nieuwe normblad opvolger van een voorlopig normblad V-1070 -- zijn de akoestische eisen vergroot en worden eisen gesteld ten aanzien van luchtgeluid en contactgeluid. Er zijn twee klassen ingevoerd voor geluidsiso latie: „Matig" en „goed", afgestemd op internationale meetmethoden. De klasse „matig" voldoet aan de minimale eisen noodzakelijk voor de volksgezondheid, doch ook hierbij kan nog ernstige ge luidshinder optreden. Onder de maat De klasse „goed" stelt hogere eisen doch kan absolute afwezigheid van geluidshinder niet voorkomen. Intus sen zal het helaas niet lang duren voor men tot de conclusie is geko men, dat de minimum-eisen als onder de maat beschouwd dienen te wor den. Dit werd bekendgemaakt en deze conclusie werd getrokken door ir. P. A. de Lange van de technisch psychische dienst T.N.O. en T.H. te Delft tijdens de dinsdag te Utrecht gehouden 106e bonds dag van de „Bond voor materialenken- nis", die geheel gewijd was aan het the ma geluidshinder. De heer De Lange wees erop, dat het nieuive normbiad waarin een aantal nieuwe normen en begrippen zijn inge voerd, een antwoord geeft op vele vra gen, die in het verleden zijn gesteld, doch dat de financieel-eeonomische aspecten van de bestrijding van de geluidshinder er niet in worden behandeld. Niettemin is een van de handicaps hierbij juist het kostenprobleem. Nagekomen advertentie Stoppeldijk: Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlyden, nog voorzien van de H.H. Sacramen ten der Stervenden, in het Academisch zieken huis te Leiden, van mijn innig geliefde man, onze lieve zoon, broeder, kleinzoon en schoonzoon JOHANNES AUGUSTUS SCHELFAUT echtgenoot van P. Schilsky op de leeftijd van 25 jaar. Vlissingen: P. Schelfaut-Schilsky. Swakop Mund: H- Hilse. (Z.W.-Afrika) M. Hilse-Hirsch. M. Hilse. A. J. Schelfaut. G. M. Schelfaut-Verdurmen. Emmy en verloofde. Els. Guust. Mia Swakop Mund: Fam. Schilsky. Stoppeldijk: Fam- Schelfaut. Groede: Fam. van Poucke. Vlissingen, 14 november 1962. Boulevard Bankert 6. Liever geen bezoek. Rozenkransgebed vrijdag 16 nov., n.m. 7 uur. De H. Mis wordt opgedragen zaterdag 17 novem ber, des v.m. 9.30 uur, in de kerk van de H. Ge- rulphus te Stoppeldijk, waarna de begrafenis op Heden overleed na een langdurig geduldig ge dragen lijden mijn innig geliefde vrouw, onze lie ve zorgzame moeder, MARIA E. ABRAHAMSE-DE BOKS op de leeftijd van 51 jaar. ons tot grote Dat haar heengaan vrede was, troost. A. S. Abrahamse. Jannie. Chris. Ko. Adrie. Ineke. Bram. Sint-Laurens, 14 november 1962. Noordweg 323. De begrafenis zal plaatsvinden a.s. maandag te Sint-Laurens. Vertrek vanaf de woning om 12.00 uur- Liever geen bezoek. Heden ontsliep in haar Here en Heiland na een geduldig ge dragen lijden onze ge liefde dochter, zuster, schoonzuster, tante en kleindochter, MARIA E. DE BOKS echtgenote van A. S. Abrahamse in de ouderdom van 51 jaar. Middelburg: Chris de Boks. W. de Boks-Cevaal. 's-Gravenzande: P. de Boks. M. H. de Boks- Walraven. Rijswijk: J. de Boks. M. de Boks-Jobse. Beverwijk: J. Koppelaar- de Boks. K. Koppelaar. Middelburg: A. de Bolts. E. C. de Boks- Snoep. L. de Boks. Chr. de Boks- G. de Boks- v. d. Molen. Middelburg. 14 november 1962. Nadorstweg 15. Heden overleed na een langdurig gedul dig gedragen lijden onze geliefde schoon zuster en tante, MARIA E. ABRAHAMSE DE BOKS op de leeftijd van 51 jaar. Sint-Laurens: S. A. Abrahamse. J. M. Abrahamse- Langebeeke. Bant (N.O.P.): J. C. Mesu- Abrahamse. J. Mesu. Neven en nichten. Sint-Laurens, 14 november 1962. Heden overleed, nog onverwacht, onze lie ve zorgzame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder ANTJE GROOTE geBoren Van der Haagen in de ouderdom van bijna 71 jaar. J. Groote. G. W. Lenaerts Groote. J. L. Lenaerts. Hans. F. J. Groote. Vlissingen, 14 november 1962. Aagje Dekenstraat 19. De teraardebestelling zal plaatsvinden op zaterdag 17 november a.s. om 10.30 uur van af Aagje Dekenstraat 19. De overledene ligt opgebaard in het St- Josephziekenhuis. Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm onze broeder, zwager en oom, de heer. GERR1T VAN WAGE weduwnaar van P. H. C. Blankert in de ouderdom van 86 jaar. Middelburg: J. J. W. van Dun- van Wage. M. E. C. Pagter- van Wage- C. Pagter. Vlissingen: Fam. Meulmeester. Middelburg, 14 november 1962. Koestraat 12. De begrafenis zal plaatsvinden vrydag 16 november a.s. te 11.45 uur op de alge mene begraafplaats. VAN DE VELDE UW DRUKKER

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 7