EL-MIOR Actuele vraagstukken in de fruitteelt Concert Ned. vocaal kwartet in Goes AGENDA VAN ZEE WALCHEREN Bouw gemeentehuis vanBreskens kan beginnen ZUID-BEVELAND MARKTBERICHTEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN 0. HOEKSTRA NAM AFSCHEID VAN NOORDBEVELANDSE LANDBOUW DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 6 Ir. Van Hennik sprak over Laatste jaren weinig nieuwe rassen naar voren gekomen Het nieuws dat de Zeeuwse fruit teler op het gebied van nieuwe ras sen mag verwachten, zal voor de toekomst vermoedelijk komen van mutaties van bestaande rassen. Het afgelopen jaar zijn er diverse kleurenmutanten beproefd en met goed resultaat. Tot deze uitspraak kwam ir. J. J. van Hennik, rijks- tuinbouwconsulent voor Zeeland en West Noord-Brabant, in zijn dins dagavond gehouden lezing te Ka- peüe over het onderwerp „Actuele vraagstukken in de fruitteelt". Tijdens deze lezing, die in het ge bouw „Obadja" werd gehouden voor leden van de afdeling Kapelle en omgeving van de Nederlandse Fruittelers Organisatie en vereni ging van oud-leerlingen van tuin- bouwwintercursussen, zei ir. Van Hennik, dat vooral de kleurenmu tanten van Jonathan dit jaar goed zijn en dat juist in een jaar dat de gewone Jonathan weinig kleur heeft. Ook de kleurenmutanten van James Grieve met name de wat vroegere Lired en latere Poelman, bieden perspectief, hoewel we ons af moeten vragen, aldus ir. Van Hennik, of we met het telen hier van op grote schaal niet een teveel aan James Grieve krijgen. Overigens was hij van mening, dat er de laatste jaren weinig nieuwe rassen beloftevol naar voren zijn gekomen. Van de Winston is er alleen in Zeeland nog een beperkte aanplanting te zien, terwijl ook de Stark Earliest met uitzondering van Zeeland in andere provincies niet zo veel meer wordt aangeplant. Van de pererassen is er al heel weinig nieuws te vertellen, aldus ir. Van Hennik. Mogelijk dat de Packham Triumphe een lichtpunt zal zijn evenals de dubbele Precose. Door spreker werden ook de onderzoekingen over de boomvormen, die enkele jaren zijn gedaan, aan de han van op kaart gebrachte gegevens toegelicht. Daarbij is gebleken dat bijvoorbeeld voor de ras sen Cox Orange Pippin en Golden Deli cious de haagsystemen hogere kilogram opbrengsten gaven dan de spilvormen. Ondanks deze ogenschijnlijk voor de eerste jaren te verkrijgen voordelen, meende ir. Van Hennik vooral voor ma tige groeiers toch de haagsystemen niet aan te moeten bevelen, omdat snoei- proeven ook bewezen hebhrn, dat er een verminderde groei optreedt met slech tere kwaliteit van vruchten. Vooral in Zeeland, waar men toch al kampt met weinig groei, door windfaktoren en over wegend matige gronden, zullen we in de te kiezen boomvormen toch moeten blij ven vechten voor systemen waar de groei niet helemaal wordt weggenomen. TRANSPORT Ir. Van Hennik was voorts van me ning dat ook het transportprobleem in Zeeland sterk in de belangstelling is komen te staan. Vooral de ont wikkeling in de stapelborden belooft zich sterk te ontwikkelen. Aan het begin van zijn lezing merkte ir. Van Hennik op, dat het voor de fruit teelt in zyn algemeenheid een goed jaar geweest. Over praktisch de gehele e was de kleinfrnitteelt goed, terwijl ook het grootfruït gemiddeld goede re sultaten boekte. Na de pauze vertelde ir. Van Hennik aan de hand van kleurendia's het een en an der over zyn dit jaar gemaakte excursie- reis naar Joego-Slavië, waar hij onder meer diverse fruitteeltcentra's bezocht. De leiding van de samenkomst was in handen van de heer P. van der Have, die openings- als slotwoord sprak. Het Nederlands vocaal kwartet heeft woensdag in „De Prins van Oranje" te Goes omstreeks zeventig aanwezigen een goede avond bezorgd van madriga len en religieuze ^vocale muziek. Corrie Bijster, sopraan, de alt L/eni Henniug. VViebe Drayer, tenor, en do bas Peter de Vos, gaven h capella of begeleid door Hans Schouwman aan het cembalo een ryk gevarieerd overzicht van de meer stemmige, wereldlijke Italiaanse lied vorm en van de religieuze liederen, beide voornamelijk uit de bloeitijd van deze muziekvormen, de renaissance. Hans Schouwman lichtte de verschil lende programmapunten toe, wat bij droeg tot do verstaanbaarheid van deze niet zo vaak gehoorde vocale muziek. Het Nederlands vocaal kwartet gaf ga ve, homogene vertolkingen, nu eens joyeus, speels, zoals in „Bonzorno Ma donna" van Ant. Scandelll (1517-1580), dan weer ingetogen zoals in „Super flu- mina" en „Tlbi Laus. tlbi gloria" van Orlando di Lasso. Het programma omvatte onder meer werken van Joh. Seb. Bach (zoals een lichtvoetig Quodlibet met cembalobege- lciding, een reeks zinnetjes, die toespe lingen maken op bekende gebeurtenissen en welk werk speciaal werd uitgevoerd op familiereünies van de Bach-ramilie) als van Cl. Jannequin, Monteverdi, Swee- linck, Heinrich Schütz en vader en zoon Scarlatti. Hans Schouwman liet zich horen in va riaties van Swcelinck, op het Franse lied „Est-ce mars dat nog bekend is in het Nederlandse liedje „Wie gaat mee overzee", alsmede in een toccata van (vader) Aless. Scarlatti, met direct daarop volgend twee sonates in f van zoon Domenico Scarlatti, niet in de later toegepaste sonatevorm, maar meer be doeld als een langzaam en een snel deel. Twee werken uit de omstreeks 550 so nates, die D. Scarlatti componeerde. Ruime mogelijkheden tot individuele voordracht leverden vooral het speelse „Quodlibet" en het lied „De grote hond en de kleine kat" (gedicht August Ver- meylen) getoonzet door Alphons Die- penbrock, waarvan het vocaal kwartet een dankbaar en knap gebruik maakte. Nadat mevrouw W. C. Westetatyn, be stuurslid van do Vereniging voor Alge mene Wetenschappelijke Belangen, die de concertavond organiseerde, de dames van het kwartet met een ruiker had verrast, zong het kwartet als toegift in d'amour", e<*n opgewekt Frans liedje op een fjjn melodietje van Felix de Nobel. Daarmee kwam het eind aan een avond, die blijkens het gul applaus, zeer in de smaak viel bij het niet talrijk publiek. Combine botste tegen huis en verbrijzelde ruit Een ongelukkige manoeuvre met de tractor en combine van de heer L. C. L. P. uit Stavenisse h8ti maandagmorgen tot gevolg, dat de combine in aanraking kwam met de woning van de heer C. van G. in de Kerkstraat en een grote ruit deed sneuvelen. De tractor en de com bine. die van het Van der Lek de Clercq- plein de Kerkstraat in kwam, liepen geen schade op- Middelburg Klcclro: Dc ballade van een soldaat. 14 jaar, 7.30 uur: City: Exodus. 8 uur. 14 jaar. Vllsslngen Alhambra: Exodus, 19.30 uur, 14 Jaar. Lux or: Slavinnen voor de Oriënt. 20 uur. 14 Jaar. Scheldekwartler: Caba ret ter gelegenheid 15-Jarlg bestaan Al gemene Bond van Bejaarden, 20 uur. Strandhotel: Bijeenkomst Philatelies. 20.15 uur. Goes Grand: Exodus, 10.30 uur, 14 Jaar. Bergen op Zoom Luxor: Madame Butter fly. 20 uur, a.l. zowel e ONVERLICHTE WAGEN OORZAAK VAN ONGEVAL OP RIJKSWEG HULST Dezer dagen reed de heer C. de R. uit Axel met een paard en wagen tijdens de avonduren over de rijksweg Hulst-Axel. De wagen was niet verlicht. De motor rijder J. F. H., die achterop kwam, merkte de wagen te laat op, moest plot seling uitwijken naar links en kwam vervolgens in botsing met de bromfiet ser P. J. de W. uit St.-Jansteen. De mo torrijder moest met vrij ernstige verwon dingen in het St.-Elisabethziekenhuis te Sluiskil worden opgenomen. De brom fietser werd licht gewond. Dokter A. Kats uit Axel verleende de eerste hulp. Er was veel materiële'schade. Vlissinger kreeg prijs van stichting „Bemetel" Negen jonge mensen hebben tijdens de viering van het zilveren jubileum van de Stichting bedrijfsopleiding metaal en elektrotechnische industrie „Bemetel" in Schevenings Kurhaus de jaarprijzen vooi de beste der 14.000 leerlingen uit han den van de inspecteur-generaal van het onderwys mr. ir. Goot in ontvangst mo gen nemen. De heer F. J. M. de Loos uit Vlissingen maakte deel uit van dit negental. Hij kreeg voor het scheepsbe- schieten een prijs uit het ir. W. Maas Geesteranus fonds. EL-MIOR OVERHEMDEN ZLJN VERKRIJGBAAR: Voor VLISSINGEN alleen bij: ST. JAC06S5TPAAT 23 VLI5SINGEN Voor de BEYELANDEN bij: HERENMODES St.-Adriaanstraat 5 - Goes MIDDELBURG Aankoop voor plan-Zuid belangrijk voor realisering B. en w. van Middelburg delen de raad mee, dat zij er na langdurige onderhan delingen in geslaagd zijn met een eige naar van in plan-Zuid gelegen gronden overeenstemming te bereiken- over de aankoop van diens gehele bedrijf. Deze aankoop, aldus verklaart het college, zal een zeer belangrijke stap betekenen in de richting van de realisering van het uitbreidingsplan. „Tesselschadè"-bazaar vrouwenvereniging; „Tesselschade- Arbeld Adelt" hield gisteren in hotel „St.-Joris" een drukbezochte bazaar. Fraaie handwerken, beschilderd glas werk, leerwerk e.d., door de vereniging aangekocht van dames die met dit werk een noodzakelijk eigen inkomen verdie nen, was voor verkoop uitgestald. Vooral 's morgens werd veel verkocht. De totale opbrengst schatte men op meer dan 1000. Dit geld zal besteed worden aan de opleidings-, studie en ondersteunings fondsen van de vereniging. Sportaccommodatie naar sportstichting en w. van Middelburg stellen de raad voor om de gehele gemeentelijke sport accommodatie onder te brengen in de stichting Sportbelangen Middelburg. Het college denkt daarbij aan de ge meentelijke sportveldencomplexen, de gemeentelijke zweminrichting en de gymnastieklokalen. Het beheer over de turnzalen willen b. en w. echter beperkt houden tot de tijden, waarop het gebruik buiten schoolverband mogelijk is. Het gebruik voor de scholen wil het college in eigen hand houden. Als de raad akkoord gaat met het ont werp, zal het reglement op het beheer en toezicht op de sportterreinen moeten vervallen, terwijl ook de stichting de Middelburgse Zweminrichting moet worden opgeheven. In een ander voorstel deelt het college mee, dat de raad tijdens de vergadering van maandag a.s. over zal moeten gaan tot de benoeming van een voorzitter van Officiële publikatie MIDDELBURG. BEKENDMAKING. STORTEN VAN GROF VUIL EN ANDERE AFVALSTOFFEN. B. Si'w. van Middelburg maken bekend, dat de openbare stortplaats aan de Kleverskerk- seweg (over de Arnebrug) met ingang van 17 november a.s, zal worden gesloten. Na genoemde datum is het verboden aldaar grof vuil e.a. tc storten. Vanaf 19 november a.s. is het mogelijk grof vuil e.a. te storten op een stortplaats aan de Oude Veerseweg en wel op maandag tot en met vrijdag van 7,30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17 uur. Middelburg, 13 november 1962. B. w. voornoemd, Mr. J. Drijber, burgemeester. Mr. J. Hooij. secretaris. VLISSINGEN. De burgemeester der gemeente Vlissingen maakt bekend, dat, ter voldoening aan arti kel 15 der onteigeningswet, een afdruk van het koninklijk besluit van 11 september 1962, nr. 21. houdende aanwijzing van percelen, tot onteigening ten algemenen nutte ten behoe- van de aanleg van de weg Vlissingen- Zuld-Sloe, nr. 17 bis-a (ged.) van het pro vinciaal wegenplan van Zeeland en van een spoorbaan, een en ander met bijbehorende werken, in de gemeenten Vlissingen, Oost en West-Souburg, Ritthem en Nieuw- en St.- Joosland. welk koninklijk besluit is opgeno men In de Nederlandse Staatscourant van 23 oktober 1962 nr. 206, van 15 november 1962 en met 5 december 1962 ter inzage van een ieder is nedergelegd ter secretarie van de gemeente. De burgemeester voornoemd. GEMEFNTE OOST- EN WEST-SOUBURG. BEKENDMAKING. De wnd. burgemeester van Oost- en West- Souburg maakt bekend, dat het voornemen bestaat de algemene begraafplaats te Oost- Souburg uit te breiden In zuidelijke richting door toevoeging van de kadastrale percelen sectie H nrs. 151. 153, 254 en 253 ged. tot een gezamenlijke grootte van ongeveer 88 aie. In verband met de omstandigheid, dat deze uitbreiding is geprojecteerd op een afstand minder dan 50 meter van de bebouwde kom van Oost-Souburg, worden belangheb benden bij de percelen, welke na de uitbrei ding geheel of gedeeltelijk binnen de afstand 50 meter van de begraafplaats komen te liggen, in de gelegenheid gesteld bezwaren tegen de voorgenomen uitbreiding vóór 10 december 1962 bij het gemeentebestuur van Oost- cn West-Souburg kenbaar te maken. Een overzichtskaart van de geprojecteerde uitbreiding ligt tot 9 december 1962 voor een ieder ter gemeentesecretarie (le afdeling) ter inzage. Oost- en West-Souburg, 14 november 1962. De wnd. burgemeester voornoemd. M. A. v. d. Putte. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 13 nov.: Rijsber- gen van Monterso. Noordstad van Liverpool. Piionizien van Antwerpen. Vlissingen vertrokken op 13 nov.: Karmas Narvik. Cleopatra naar zee. Rübergen Valencia. 14 nov.: Phonizien naar zee. Gepasseerd naar Antwerpen 13 november: Paris van Helsingborg. Ardon van Teign- mouth. Despatch van zee. Union van Sho- reham-Gent. WillemiJn van Rochester-Gent. Nushakan van Rochester-Gent. Andijk Limmerlck. John V van Rotterdam. Madi son Lloyd van Cork. Oranje van Londen-Ter- neuzen Spaarnekerk van Rotterdam. Sea breeze van Londen. Corrie Broere van Dor drecht. Berkhout van zee. 14 nov.: Triumph Poole. Egbert Wagenborg van zee. Aar- denburgh van Amsterdam. Woltersum var Hamburg. Jacaranda van Rotterdam. Afiena van Londen-Gent. Gepasseerd van Antwerpen Dietert naar Koping. Diligentla naar Fowle-Terneuzen. Labrador naar Kalmar. Dahomeykust naar Amsterdam. Kerkedijk naar Rotterdam. Bli- tar naar Amsterdam. Ladon naar Amsterdam, Eagle naar Londen. Zanzibar naar Londen. Inse Meliema naar Vannes. Valiant naar Hull. 14 nov.: Albert Willem naar Ballylongford. Wlm II nanr Rotterdam. Antartica naar Aar- hus. Myson naar Stockholm-Gent. Arvo naar Ipswich De bouw van het nieuwe gemeentehuis te Breskens kan beginnen. Woensdag avond besloot de raad van deze ge meente met 6 stemmen vóór en 4 te gen, de bouw onderhands aan te beste den aan de firma gebrs. W. en B. Christiaansen te Oostburg voor de som van f 223.800. Vóór stemden de fracties van de P.v.d.A. en van de Prot. Chr. Lyst, tegen waren mevrouw M. M. Niermans-Gossije, C. M. de Kruyter (beiden vrye socialistische arbeiders), J. W. Carels (lijst Carels) en A. Leen- houts (vrije lyst). De heer T. P. Cam- bier (vrye lijst) was afwezig. Zoals be kend staakten tijdens de vergadering van 29 oktober j.l. de stemmen over dit voorstel. Toen stemden 5 raadsleden vóór en 5 tegen. Wethouder W. C- van der Hooft (P.v.d.A.) was bij die verga dering afwezig wegens ziekte. VERGADERING N.V.V.- VROUWENBOND Dezer dagen hield de vrouwenbond van het N.V.V. afdeling Middelburg haar maandelijkse vergadering. Na het huis houdelijke gedeelte deelde de voorzit ster, mevrouw Van Wezel-Schoolmees ter mee, dat het winterprogramma in zijn geheel was vastgesteld. Er zullen o.a. interessante lezingen en voorlich tingsbijeenkomsten komen van enkele grote ondernemingen. Verder werd be sloten om op 28 mei .1963 de Vara- studio te eaan bezichtigen, waarvoor zeer veel animo bestond. Het St.-Nico- laasfeest zal gehouden worden op 10 de cember a.s. Verder wordt eens ii» de veertien dagen een contactmiddag ge houden, waarin actuele onderwerpen worden besproken. KOUDEKERKE Benoeming De heer A. G. Geelhoed, commies A ter secretarie van Koudekerke, is bendtemd tot hoofdcommies, chef van de afdeling financiën e.a. van Rijnsburg. Rrjnsburg is een gemeente in de omgeving van Leiden en telt ongeveer 7000 inwoffers. K.B.V. BESTOND VIJFTIEN JAAR De Koudekerkse biljartvereniging K.B.V. heeft dezer dagen in hotel Rijckborst in besloten kring het vijftienjarig bestaan herdacht. De derde lustrumviering be stond na de algemene vergadering uit een gezellig samenzijn van de K.B leden en hun echtgenoten. de Middelburgse stichting sportbelangen. Gevraagd wordt het besluit van het stichtingsbestuur, waarbij wethouder A. J. Berenpas als zodanig voorgedragen werd, te bekrachtigen. Ten aanzien van de sportvelden wordt voorts voorgesteld om de huidige door nige heesterbeplanting te vervangen door een beplanting met andere heesters. Hiervoor is een krediet van 1850, nodig. 's-HEER-ABTSKERKE Voorstel tot ontwerpen van uitbreidingsplan in de raad KRUININGEN Plattelandsvrouwen kregen lezing over Berlijnse muur De gemeenteraad 'van 's"-Hcer-Abtskerke zal zich tijdens de openbare vergadering van maandag 19 november onder meer beraden 'over het voorstel tot het doen ontwerpen van een uitbreidingsplan in hoofdzaken door het architectenbureau Rothuizen en 't Hooft, over het voorstel om in principe te besluiten tot de bouw van een woning voor het hoofd der school, het voorstel tot toetreding als lid van de Nederlands-Belgische vereni ging „Zeeland". Voorts zal de raad be sprekingen voeren of het niet gewenst is te komen tot een goed ingericht dorps huis, door verbouwing van „Irene", het verenigingsgebouw van de Nederlands hervormde kerk, dat daarvoor zou moe ten worden overgenomen en dat na vol tooiing in bruikleen zou kunnen worden gegeven aan een stichting of uitvoe ringscommissie. Verder zal men naast de behandeling van enige subsidievoorstel- len het verslag van een bijeenkomst van burgemeesters en wethouders „Uit de Zak van Zuid-Beveland" bespreken. Daarin werd gehandeld over de wense lijkheid om te komen tot een streekor- gaan dat streeft naar middelen om de ontvolking tegen te gaan en de leefbaar heid te verhogen. Burgerlijke stand VLISSINGEN. Bevallen: S. LievensePlejjle, z. J. F. Boot Schot. z. M. N. den HollanderBeeko, d. C. C. v. d_ LindeOele, z- M. J. P. Klaassen d. Watering, d. en z. J. Pleijt—Dinge- manse, d. T. H. Geerlings—de Graaff, d. J. E. LouwsHoogerwerf, d. J. Wielemaker d. Woest ij ne. d. A. E. M. G. Borg—Snïjde- laar. d R J DoomsVereecke. z. E. B. Hee- -tcr Horst, d. A. K. v. d. Heijden—Back. J. de KoningScheers, z. Ondertrouwd: M. T. Bresser, 23 J. en L. M. Labrujère. 20 J. M. C. Meijers. 23 j. en P. M. Vreeke. 23 j. T. v. d. Berg, 26 j. en N. d. Linden. 21 j. J. Louwerse, 25 J. en A. M. Hendriks 19 j. Getrouwd: J. J. Notebaart, 24 J. en J. G. D. M. Epker, 19 j. J. Koole. 24 J. en A. van Overbeeke. 22 J. A. Gillisse. 26 J. en G. M. Tromp, .24 J. Overleden: M. H. C. Boymans. 75 J.. wed. v. H. Ellart. J. U. Aucr. 74 c. v. T. Adri- aansen H. van der Kuilen, 40 J.. e. v. A. C. W. Dufrenne. GOES. Bevallen: .T M. Dorrepaal—van Stel. z. L. J. Schipper—Ruisaard. 2 d. J. M. CoversMeul- polder. d J. I. P. Verbeemen—SchelUngs, z, M. Verdonk—van de Visser, d. C. A. Ste- ketee—Quist, d. E. A. G. Lindenbergh—van der Rijst. d. M. G. Broerse—Mijnsbergen. d. A. de Kok—Postma. z. A. J. P. StevensVer- kuijl. d. I. Harinckde Smet, d. Getrouwd: C. H. H. Wisse. 24 j en J. Nijsse. 25 j. J. M. van Luijk. 24 j. en M. P. Dorleijn. 21 J. Overleden: Jacoba de Boer, 72 J., wed. v. A. A. Ossewaarde. Pieterneila Lepoetcr, 78 J.. e. v. H. Moerman. Cornelis Rjjk, 78 J.. e. v. C. de Jonge Johanna Sinke. 81 J.. e v. A. Mijns bergen Petrus van den Dries, 65 J.. c. v. M. Buteijn. Clazina Hoondert, 71 J., wed. v. H. Timmerman. Neeltje E. Meijer. 29 J„ e. v. W. F. J. de Jager. YERSEKE. Bevallen: T. Ch. Vogelaar—v. d. Jagt, d. C. A- ChristiaanseDagevos, 7. Ondertrouwd: L. Nieuwenhuize. 23 j. en C. K. Moeliker, 21 J. J. M. Verton. 22 J. M. A. Kole, 21 J. J. A. Stomp, 22 j. en J. Bolle, 22 j. Getrouwd: A. M. Maas. 27 1. en W. A. Duijn- kerke. 18 J. W. Murre, 25 J. en J. P. M. Hollebrandse, 20 j. W. A. Pols. 26 J. en M. M. Hoogstratc, 25 J. J. J. Everse, 25 J. en A. Elgcrsma. 23 J. Overleden: C. M. v. d. Jagt, 37 J., e. v. J. Slabbekoorn. P. Nieuwenhuize, 81 J., wedn. N. Eversdijk. BAARLAND. Bevallen: M. C. W. Hoogvliet—van Oost, z. hebben dinsdagmiddag kunnen luisteren naar een lezing van mevrouw R. Wol- dinga-Veldkamp uit Zierikzee. Het on derwerp waarover zij sprak was: „Voor en na de muur in Berlijn". Mevrouw Woldinga illustreerde haar woorden met dia's. De vergadering werd in het dorps huis gehouden. BORSSELE Uitvoering accordeonverenigin g Zaterdagavond geeft de accordeonvere niging „De lustige trekkers" uit Borsse- le een uitvoering in het verenigingsge bouw. Aan de verzorging van het pro gramma neemt ook het cabaretgezel schap „Romantiek en ritme" deel. Keuring van Nederlandse en Belgische nertsen In het pakhuis van de heer A. Walhoat te Borssele is dezer dagen een keuring van nertsen gehouden. Aangevoerd werden 80 nertsen van 20 kwekers uit Nederland en België. Do nertsen waren van goede kwaliteit. De dieren werden gekeurd door de heer Schoots, rijks ambtenaar onder meer belast met het toezicht op de nertsenfokkerij in Ne derland. Na een gezellige maaltijd be zochten de nertsfokkers de nertsfarm van dc heer A. Walhout. die een der aotste van zuid-Nederlai t ogenblik 2000 dieren. AANWINSTEN OPENBARE LEESZAAL-BIBLIOTHEEK De openbare leeszaal en bibliotheek te Mid delburg werd in oktober uitgebreid met de volgende werken: Romans: Ambler, Spion tegen wil en dank. Bauer, Een mens is niet van steen. Bingham, Boodschapper van de nacht. Canaway, Sam my wil naar Durban. Conrad, De neger van Narcissus. Danys, Onder doodse stilte. Eber- hart. Het huis in de storm. Lampo, Hermïone betrapt- Mittelhalzer, De vrouw Kaywana. Oosterbroek-Dutsehun, Annemarie. Priestley, Saturnus in de waterman. Sostsjenko. Serin gen en geiten. Verdaasdonk, Niemand weet waarom. T. de Vries, Februari. Jeugdboeken: Amstel, Niet het hard alleen. Diekmann, En de groeten van Elio. Gast. Jong zijn is moeilijk. L. de Vries, De werkelijkheid is anders. Van der Gaag, Aardetot ziens. Kent. Avontuurlijke reizen. Christoffel Co lumbus. Kent, Avontuurlijke reizen. Vasco da Gama. May. Old Shatterhand. May. Winne- i, het grote opperhoofd. Trease, Boodschap 1 de keizer. Studiewerken: Bierens de Haan. Schopen hauer. Bronkhorst, Het concilie en de oecu mene. Charles, Van het kleine koude front. Van Deinse. Levenskunst voor jonge men sen. Dored, Wereld zonder grenzen. Golter- I, Eenheid in de chaos der kerken. Hatch. Prins Bernhard, zijn plaats en functie in de moderne monarchie. Van Kampen. Polonaise '61. Kramer. De goede zeiler. Last, De Spaan se tragedie. Messer. Een troon van luipaard- vel. Osborne. Engeland. Paloczi-Horvath, De schrijver en de kommissaris. Panorama der wereld. 1. Europa. Prodan. De kunst van China. Schenk en Spaan. Vlotbrug tussen school en wereld. Eizoo. Reizen en trekken in de oudheid. Tokay, Het menselijk lichaam. Uyldert. Vorstin van de gospel: Mahalia Jack son. Vening-Meinesz, Kort overzicht der kartografie. VLISSINGEN Druk bezochte bazaar van hervormde vrouwengroepen In het wijkgebouw ,,'t Anker" te'Vlissin- gen is woensdagmiddag en -avond een groots opgezette bazaar gehouden, die was georganiseerd door de hervormde vrouwengroepen te zamen veertig tal dames uit de wijkgemeenten III en IV. Zowel 's middags als 's avonds was het in de bovenzaal van ,,'t Anker" een drukte van belang: attractief waren het rad van avontuur, de even traditio nele sjoelbakken, een aantal loterijen met aantrekkelijke prijzen alsmede de grabbelton, die de kinderen 's middags m minder dan een uur hadden leegge- graaid. Aan deze bazaar hadden bijna alle Vlissingse middenstanders met arti kelen medewerking verleend. Een zeer grote belangstelling bestond er voor het televisietoestel, beschikbaar gesteld door een grote radio- en televisiezaak, dat aan een talrijk publiek gelegenheid bood indrukken op te doen van de voetbal wedstrijd Feyenoord-Vasas: 's middags hadden de kinderen van het kinderpro gramma kunnen genieten. Een bijzon derheid was ook, dat een Vlissingse bak ker bereid was aan de lopende band een specifiek soort Zeeuws-Viaamse wafels te bakken. De opbrengst van de bazaar zal ten goede komen aan het kerkewerk, waaronder het jeugdwerk. Onderlinge schaakcompetitie Voor de onderlinge Vlissingse schaak competitie werden de volgende partijen gespeeld: F. H. J. DieperinkP. A. C. Bikker 10; J. B. de DeckerA. Vijf huizen 10; D. AntheunisseA. de Rid der 10; W. MesmanA. Smit 10; P. L. AntheunisseP. Benski 01; J. den EngelsmanJ. Hofman 10. Gevonden voorwerpen In het tijdvak van 6 tot 13 november zijn de volgende voorwerpen aan het bureau van politie te Vlissingen gede poneerd, diverse rijwielen en autopeds, leesbril, teddybeer, wieldop van auto, roóQ-witte sportkous, en kinderringetje. Tevens zijn aan het bureau te bevragen de adressen waar de volgende voorwer pen zijn te bekomen: parkiet, koffer riem, volleybal in netje, keukennetje, kabelslot, zwarte regenbroek, bundei le ge kolenzakken, bruine sjaal, mapje met foto's, en diverse dames-, heren- kinderhandschoenen en wanten. (Advertentie) Brengt eerste sportshirt met 70%Ter- ienka - dus 70% méér plezier en gemak bij het dragen en wassen I VEILING TERNEUZEN 14 november. Sla H 27—15,70. Bloemkool A AH 31—57. BH 13—32, CH 12—16. afwij kend 1132. Knolselderij 1518. Selderij 3— 9. Peen 23—28. Meerlanders I 11,2011,40. Bintjes I 9.6010.10. Andijvie H 2136. -Kas snijbonen! 167. Rode kool 1418. Savooiekool 11—26.' Witte kool 18—19. Boerenkool 17. Breekpeen 6—11. Prei All 34—19. BH 19. Knolselderij 2325. Spruiten, geschoond 66 12, idem ongeschoond 4157. Spinazie 11 23. Tomaten An 4457. Uien 25—28. Witlof AH 62—78. B 62—90. BH 49—72. afwijkend 3053. Cox Orange I 75 90, 70 85, 65 76—77. 60 62— 66, 55 53. HD 33, Hl grof 61, Hl fijn 30. kroet 35. Goudrenet I 85 53, 80 54, 75 53, 70 49, 65 44. H 85 51, 80 49. 75 48. 70 45. 65 41. HD 34, III grof 36—40. in fijn 32—34. kroet 22—25. Jo nathan I 80 59, 75 54—56, 70 54, 65 53, 60 41. 75 45. 70 42, 65 40, 60 35, HD 24. III grof 36, Hl fijn 28, kroet 27. Glorie van Hol land I 85 45, 80 45, 75 46, 70 47. 65 42, H 85 41, 80 44. 75 44, 70 43, 65 41, IID 27, IH grof 37, IH fijn 24, kroet 18. Golden Delicious I 74, 75 75. 70 73—74, 65 67. 60 53—55, H '80 75 64—69, 70 58—69, 65 55—65, 60 41—53, HD 37, IH grof 53, III fjjn 63, kroet 38. Saint Remy H 65 26—28, nD 24, III grof 25. IH fijn 2024. Gieser Wildeman III fijn 2835. Doy- e du Cornice II 75 91. 65 90, HI grof 81— Wijnperen I 50 2028, IID 1320. Com- e de Paris IH grof 14, III fijn 68. VISMIJN COLIJNSPLAAT 14 november. 2837 kg exportgarnalen 1,22— 1,92. 1897 kg handelsgarnalen 1,361,49. 7 kg schar. 378 kg wijting. 243 kg bot. 107 kg ka beljauw. 65 kg tong. 1 kg zalm. 22 kg rog. 20.670 kg sprot. 51 kg ongesorteerde vis. VEILING SINT-ANN ALAND 14 november. Uien 40-77 25,5725,71, bonken 1.83—24.00, drielingen 37,30—37,60, picklere 29,29. Aanvoer 112 tob. VEILING BERGEN OP ZOOM 14 november. Andijvie 2245. Sla 616. Bos- peen 11—20. Waspeen 1026. Rode kool 12— Witte kool 517. Boerenkool 1222. Bloemkool 11—70. Savooiekool 1119. Sprui ten 201,50. Kroten 619. Witlof 5096. Prei 4049. Tomaten 2578. Glorie van Holland 2858. Jonathan 21—52. Cox Orange 27—89. Goudrenet 31—78. Golden Delicious 21—96. Bellefleur 22—51. Zoete Ermgaard 2650. Sterappelen 1744. Legipont 1655. Werkgemeenschap „Comité' 1962 voor de vrede" Dezer dagen is een werkgemeenschap Zeeuwsch-Vlaanderen opgericht van het „Comité 1962 voor de vrede". In het bestuur van deze werkgemeenschap heb ben voorlopig zitting ds. E. Ed. Stern te Sas van Gent en de heren P. Blaauw en A. Villerius, beiden te Terneuzen. Het comité beoogt een „actie te voeren te gen het vervaardigen, in voorraad hou den, beproeven en gebruiken van kern wapens. waar ook ter wereld en voor welk doel ook". OOSTBURG Collecte De in Oostburg gehouden collecte ten bate van de N.O.V.I.B. (Stichting Ned. Organisatie voor Internationale Bij stand) heeft 210,30 opgebracht. HULDE VOOR RAYON ASSISTENT Negen jaar op de bres voor landbouwbelangen Op bijzonder hartelijke wyze heeft de Noordbevelandse landbouwersstand tïj- Lentewandeltocht „Oostburg" De nog slechts 2 jaar bestaande christe lijke wandelsportvereniging „Oostburg" heeft besloten ook in 1963 weer in sa menwerking met de afdeling West- Zeeuwsch-Vlaanderen van het Neder landse Rode Kruis een wandeltocht te or ganiseren. Evenals dit jaar, toen deze tocht voor de eerste maal werd gehou den en zeer goed slaagde, krijgt deze wandelmars de naam „Lentewandel- Najaarsuitvoering Rederijkerskamer De Oostburgse Rederijkerskamer „Oefe ning en Vermaak" geeft op vrijdag 23 en zaterdag 24 november in hotel „De Een hoorn" te Oostburg de jaarlijkse na jaarsuitvoeringen. Opgevoerd zal worden een bHjspel in drie bedrijven van Ed. J. M. Terlingen getiteld: „Familieproble men". Het stuk wordt ingestudeerd on der regie van de heer P. B. Bruggeman. AXEL Botsing in Noordstraat dagmiddag omstreeks drie uur reed •achtauto, bestuurd door R. A. L. uit met bloemen aan, terwijl hij eveneens een bloemenhulde bracht aan mevrouw Kodde. dens een woensdagavond in „De Koren beurs" te Kortgene gehouden receptie afscheid genomen van een gewaardeerd medewerker, de rayonassistent van «le rykslandbouwvoorllchtingsdienst. dc heer O. Hoekstra. De scheidende assistent is per 1 november j.l. benoemd tot voor- lichtingsdeskundigc bij het consulent schap in Axel. Negen jaar lang heeft hy op de bres gestaan voor de" belangen van de Noordbevelandse boeren, die gis teravond in grote getale waren opgeko men om afscheid te nemen van de heer en mevrouw Hoekstra. Ook de nieuw benoemde assistent voor het gebied, de heer J. Kodde, voorheen werkzaam op Tholen, was met zijn echt genote by het afscheid aanwezig. De re ceptie was belegd door de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting „Noord-Beve land". die tijdens de negenjarige Noord bevelandse periode van de heer Hoek stra het aantal leden belangryk zag uit gebreid. Momenteel beslaat net totaal areaal van de leden 5200 ha tegen 3500 ha negen jaar geleden, werd verklaard. Deze sterke groei schreef de voorzitter van de vereniging, de heer S- J. de Rcgt toe aan de activiteiten van de heer Hoekstra. „De heer Hoekstra was meer dan een rayonassistent. Ik wil hem be schouwen als rayondeskundige", aldus de voorzitter. Hii wees er op, dat de scheidende voorlichter uitermate goed werk heeft gedaan op Noord-Beveland. Als blijk van waardering overhandigde spreker de heer Hoekstra een afscheids- eschenk in dc vorm van een koelkast. Icvrouw Hoekstra bood hij een mand Goede greep „Een goede greep", noemde de nieu we hoofdingenieur-directeur voor de voorlichting en het onderzoek in Zee land, de rijkslandbouwconsulent, dr. ir. C. W. C. van Beekom de benoe ming van de heer Hoekstra tot rayon assistent. Hy herinnerde eraan, dat de scheidende landbouwman thans een flinke promotie heeft gemaakt. Het feit, dat de heer Hoekstra zich be wust was van de mogelijkheden en op tijd anderen bij zijn'werk inschakelde is de sleutel geweest tot zijn succes, meen de dr. Van Beekom, die de scheidende vertrouwensman van de Noordbeveland se boeren noemde. Namens de medewer kers van het rijkslandbouwconsulent- schap voor de Zeeuwse eilanden bood hij de heer Hoekstra een boekebon aan. Van dank voor de samenwerking getuigden voorts de heren M. G. Hoveijn en F Klaassen, respectievelijk namens Z.L.M. en de C.B.T.B. „Onder de leiding van de lieer Hoekstra hebben we goed Seboerd", stelde het de heer Hoveijn. De ,B.T.B.-er Klaassen was van oordeel, dat de lieer Hoekstra een grote bijdrage heeft geleverd in de dynamische ontwik keling van de landbouw op Noord-Beve land. Woorden van afscheid werden voorts ge sproken door burgemeester A. Schuit van Kortgene, gemeentesecretaris W. Goossen namens de bloemenvereniging „Floralia", waarvan de heer Hoekstra een actief lid was en van welke vereni ging hij thans een geschenk onder cou vert mocht ontvangen en oud-voorzitter S. J. van Langeraad. De heer Hoekstra sprak een dankwoord. Dinsdaj de vr< Westdorpe, door de Noordstraat te Axel. Aan beide zijden stond een auto gepar keerd, zodat de vrachtauto moest wrin- om er door te komen. De auto. die de oostzijde geparkeerd stond, stond op het stuk van wachtverbod. De be stuurder hiervan was C. L. V. uit Hengstdijk. De vrachtauto raakte de auto van de heer W. W. uit Axel, zodat deze werd beschadigd. Er werd proces verbaal opgemaakt. TERNEUZEN Betrouwbaarheidsrit Op 1 december 1962 wordt een betrouw baarheidsrit voor auto's gehouden, waar van de organisatie in handen is van de Zeeuws-Vlaamse automobielclub' Z.E.V.- A.C. te Terneuzen. De start is bij hotel Zomerlust te Axel, om 2 uur 's middags. BIERVLIET Twaalfde kampioenendag Zondag a.s. zal in de zaal „Willem Beu- kelsz." te Biervliet de 12e kampioenen dag worden gehouden.'De tentoonstel ling, georganiseerd door de postduiven- houdersvereniging „Hoop" te Biervliet, zal in het teken staan van de uitreiking van de kampioensprijzen ter waarde van 1000 van de afdeling West- Zeeuwsch-Vlaanderen van de Zuid-Ne derlandse Bond. Uitslag schieting In café „Het Wapen van Biervliet" te Biervliet werd een schieting op de lig gende wip gehouden. De uitsftg was als volgt: hoogvogel: A. Groosman, IJzen- drjke; le zijvogel: C. de Pré, Biervliet: 2e zij vogel: J. van de Ameele, Hoofd plaat; Kaapsekezen: L. de Vilder, Hoofd plaat, 2 stuks, terwijl mevrouw De Vil der evenals E. de Boever, Biervliet en C. Mussche, IJzendijke, er ieder 1 mee naar huis mochten nemen. VEILING ROTTERDAM. 13 november Aardappelen 12—14. Andijvie I 27—36. Bloemkool I A: 6 stuks per bak 41— 65, 7 stuks per bak 2249. Bloemkool II A: 6 stuks per bak 34—35, 7 6tuks per bak 20 25. Kassnijbonen 1.90—2.10. Rode kool 15—17. Gele kool 1018. Groene kool 1320. Sla I ;5—18. H 4—12. Spruiten I A 47—68. II A 38— 51, I B 39, I D 51—59. Prei 30—41. Selderij 7— 10. Peterselie 7—12. Grote peen 1015. Kro ten 13—22. Uien geschoond 31—34. Uien 16 24. Witlof 1 A 93—1.11, II A 87—97, I B 94—96, 3 78—86. Aanvoer 27.500 kg. Knolselderij -21. Black Alicante I 1-30—1 48. Golden Champion 1.962.02. Tomaten A I 3.85, B I 4.15, C I 3.40. Boerenkool 20—22. Coxs Orange Pippin KI. I A 78—96, I B 62—76, I C 46—59, II A 66—78, II B 60—62, II C 44—48. Jonathan KL I A 48—59, I B 45—54, II A 40—52, II B 38—52, II C 36—46. Golden Delicious KI. I A 60—90, I B 65—77, I C 52—53. Goudreinetten Kl. I A 52—65. I B 49—57, I C 45—51, II A 1—54, II B 47—51. n C 47—49. Glorie van Holland KL I A 49—60, I B 48—56, I C 40—50. Laxton's Superbe KL I A 55—62. I B 47—5L I C 33—37. Ellisons Orange KL I A 65—66, I - 60—64, I C 47—53. Beurré Clairgeau KL I A >—54. I B 46-51. Légipont KL I A 73—79, I B 84. I D 58—69. Doyenné du Cornice KL I 1.17—1.28, I B 1.19—1.22, I C 1.12—1.16. Aan- oer fruit 90.000 kg. VEILING KAPELLE 14 november. Jonathan I 75 5758, I 70 54.60, 52.90—53,50, I 60 43.70, II 75 41, II 70 40— 41, II 65 39,20—39,60, H 60 32,60—33,80, HD 24,90—29, IH grof 25—33, IH fijn 23,40—23,70. Goudrenet I 85 52—53, I 80 53,70—53,90, I 75 51,80—52,10, I 70 48,30-48,80, I 65 45—46, II 85 45, II 80 47, II 75 46, II 70 45, H 65 43. HD 38—39, III grof 43—44, III fijn 36—38. Goud renet geel 85 68—71, I 80 69—74, I 75 65—71, I 70 58—65, I 65 47—48. Rode Goudrenet I 80 60. I 75 58. Laxton Superbe I 75 51, I 70 53, I 65 - 3. I 60 39, HD 28. HI grof 38. HI fijn 25. Glorie, van Holland I 80 50, I 75 52, I 70 53, I 65 47, II 80 48, H 75 47—48, H 70 47—48, H 65 '1344, IID 36, IH grof 39. II fijn 31—35. Cox Orange Pippin I 75 82—90. I 70 79—91, I 65 73 —77. I 60 60—66. I 55 46—55, II 75 76. II 70 I, n 65 62. IID 31—42, IH grof 52—61. Ill fjjn 32—42. Golden Delicious I 85 67—72. I 80 72— L I 75 72—84. I 70 71—82, I 65 68—73. I 60 1—64. H 80 65—68, II 75 65—71, II 70 61—70, H 65 59—64, H 60 48—54. IID 36—42, HI grof 52—65, III fijn 30—38. Lombards Calville H 80 45, II 75 47. H 70 45. H 65 *0, II 60 34. HD 26. III grof 28—33, HI fijn 19—23. Zoete Ermgaard I 65 66. I 60 63—67, I 55 52—56, nD 28—34, III grof 37. IH fijn 22—25, kroet 9—11. Ster- appel I 65 75—76, I 60 68—77, I 55 56—66, II 65 59. II 60 51—64. II 55 38—46, IID 27—32, HI grof 34—36, in fijn 19. Winston H 75 42, II 70 40, H 65 38. n 60 34. val 21. Campagne- zoet I 60 58, HD 28. Groninger Kroon H 65 35—43. II 60 39. Ingrid Marie I 65 60, I 70 63— 65, II 60 48. IID 29. Gelders Zoet I 70 48. IID 22. Bloemzoet I 70 51, I 75 50, I 65 47, n 60 37. Crimson Cox I 55 48, 1 65 63. I 60 60. Geplukte kroetappelen 22.70, valkroetappelen 21.80. St.- Remy I 75 31. I 65 29.30. II 75 30. II 65 27. IID 22.70—24.20. III grof 25, m fijn 19. Com- tesse de Paris I 70 30, I 65 28, I 60 25,20 25.30. I 55 18.30. II 65 24. H 60 22, HD 13, HI grof 17—20. III fijn 12—14. Conférence H 65 65. H 60 62. H 55 57—59, IID 39. Zwijndrechtse Wijnpeer I 55 35. I 50 28, HD 16, IH grof 21. III fijn 13. Gieser Wildeman I 60 59—62, I 55 47-52, I 50 42-47, H 60 53—55, H 55 44-47. II 50 37—38, HD 22—25, HI grof 30-39, HI fijn 17—24. kroet 9—11. Kleipeer H 50 27. Brederode II 70 35. n 60 35. IH fijn 15—21. Josephine de Malines I 60 40. I 55 29. I 65 50. Emile d'Heyst I 60 38, I 55 32. Nouveau Poi- teau II 65 20. II 55 20—22. HI fijn 61;. Souve nir de Vacheur II 60 30. B. Alex. Lucas H 70 42. II 65 37. Doyenne du Cornice H 80 104, H 75 104. HI grof 87. Druiven: I 136—142. II 106—108. Noten per stuk: I 2. Mispels I 24. Bramen per doos n 34. Aardappelen II 6'i9(4. kriel 2:.'s. Groen ten: Andijvie 1831. Bloemkool 11—48. Sa- voolekool 917. Witte kool 7(4—10. Rode kool 16. Spruiten 32—66. Witlof 63, afwijkend 37 49. Prei 28—30. Koolrapen 1*4- Breekpeen 12— 17. Knolselderij per stuk 11. Boerenkool 8(4 —13. Kassnijbonen 1.62. Tomaten AH 4314, BII 42—47, CH 26-31. CC 25. EIERXOTERINGEN BERGEN OP ZOOM Eiernoteringen van de Coöp. Wouwse Melk inrichting Bergen op Zoom. Ingaande donder dag 15 november 1962. Prijsklasse 0 18 cent. idem I 17 cent, idem U 16 cent, idem III 15 cent, idem IV 14 cent, idem V 13 cent. VEILING V.V.Z.B. GOES 14 november. Druiven: Black Alicante I 142— 146» H 133. Groenten: per stuk: Bloemkool AI 4860. AH 37—46. BI 42—44. BH 29—35. afwijkend 1426. Kropsla II 45. Cl 45. Knolselderij I 8. U 45.50. Per bos: Wortelen 18. Per kg: Witlof AI 76—79, AH 59—74. BH 62—68. Sprui- AJ 45—47. BI 24—31. BH 25. Tomaten AI 50. All 36. BI 29—57. Cl 34. Prei AI 28—31, AH 26. Andijvie I 22—25. II 17—20. Groene ivooiekool I 17—20. II 10—16. Rode kool I r19. II 613. Witte kool I 12. Boerenkool I 19—24. Peen BI 11. Cl 9. Veldsla H 35—45. Stoksntj bonen I 179. VEILING „WALCHEREN" G.A. MIDDELBURG 34 november. Fruit: Appelen: Goudrenet 65- 75 464S. 60-65 25. HD 42. IH fijn 35—52. IH grof 42—45. Jonathan 70-80 38—64. 65-70 34— 61. III fijn 1521. Hl grof 2839. Laxton Su perbe 65-70 50—51. 60-65 31—43. Peren: Gieser Wildeman 55-65 53. 50-55 38, HD 30, IH fijn 38—41. Saint Remy 65-75 28» IH fijn 20-23. Druiven: Black Alicante H 1.22—1.41. Groenten: Bloemkool 4 per kist 28—47. idem 6 per kist 19—42, idem 8 per kist 11—32. idem 10 per kist 14—17, ideiü 12 per kist 12. Sa vooiekool I 20.50. H 12.—. Andijvie I 45.—, II 40,Prei U 41,50. Boerenkool 10,50. Kro ten per kg 17—23. Witte kool 7—12. Kassnij bonen (krom) 1,13—1,15. Rode kool 16—22. Witlof 6693. Sla 416. Waspeen 1828. Bos- peen 10. Wijnpeen 9—12. Breekpeen 8—9. Spruiten, ongeschoond 26—63. idem geschoond 47—80. Knolselderij 3—15. Uien 11—24. Veld sla 72—1,34. Dubbele bonen 1.88—1,93. Kas snijbonen 1,54.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 5