MINISTER VERDEELT 76.000 WONINGEN OVER PROVINCIES N.C.B.T.B. steunt geen protestbijeenkomsten KLANKBORD Kamer verwerpt motie voor meer financiële armslag gemeenten Vandaag... Voor Zeeland (totaal 1500) meer woningwetwoningen (830) VERDELING PER PROVINCIE „GESCHIEDERISLERARER MOETER VOORAL '40-'45 REHARDELER" „Dachautje spelen wijst op gebrek aan begrip" V.S. willen reactor in baan om aarde breng en KATWHKER. OP STRAND GELOPEN Mr. Biesheuvel pleit voor A <*mrische Raad Begroting binnenlandse zaken Pensioenregeling invalide ambtenaren Regeringssteun voor Softenon-slachtoffers gevraagd Onderscheiding voor Rederlandse films in San Francisco DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 Restant van bijna 14.000 wordt later toegewezen De minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid heeft de verde ling van het in 1963 in aanbouw te nemen aantal woningen ter kennis van de provinciale besturen gebracht. Het bouwprogramma 1963 voorziet in de bouw van 90.000 woningen, t.w. 40.000 woningwetwo ningen, 25.000 premiewoningen en 25.000 ongesubsidieerde woningen. Van deze aantallen zijn thans resp. 35.800, 23.350 en 17.000 woningen over de provincies verdeeld, in totaal 76.150. Het restant is*voor be paalde doeleinden o.m. ter bevordering van arbeidsbesparende bouw methoden, gereserveerd en wordt in de loop van het volgende jaar toegewezen. Het aan Zeeland toegewezen contingent bedraagt in totaal 1500 wo ningen, te weten 830 woningwetwoningen (waarvan 530 ter vervan ging van krotten en noodwoningen), 470 premiewoningen (waarvan 260 ter vervanging) en 200 ongesubsidieerde woningen. Dit jaar ontving Zeeland (inclusief het later in het jaar verdeelde restant) 1345 woningen, waarvan 685 woningwetwoningen (350 hier van ter vervanging), 360 premiewoningen en 300 ongesubsidieerde woningen. De verdeling over de gemeenten van gesubsidieerde woningen zal over het geheel genomen cp dezelfde wijze ge schieden als voor 1962. Voor ongesubsi dieerde woningen komt een verdeling over de gemeenten de minister niet op portuun voor. Hy geeft er de voorkeur aan voor wat deze sector betreft de op gekomen initiatieven te blijven volgen en de ingediende aanvragen om ryks- goedkeuring althans in het algemeen in volgorde van binnenkomst te laten af doen- In bepaalde gevallen zal evenwel behandeling bij voorrang kunnen ge schieden. Restant De minister heeft de provinciale bestu ren, die ook nu weer met de verdeling van de woningwetwoningen over de ge meenten belast zijn, verzocht te bevor deren, dat een aanzienlijk aantal van dergelijke woningen volgens arbeidsbe sparende bouwmethoden wordt ge bouwd. Een regeling voor stimulering in 1963 van de toepassing van deze bouwmethoden in de woningbouw als geheel heeft de minister op 10 oktober reeds bekendgemaakt. Van de mogelyk- heid tot het verltijgen van een contin gentstoeslag van 25 die in die rege ling is opgenomen, zal elke provincie in beginsel Runnen profiteren in evenre digheid tot de contingenten, welke voor het volgende jaar in de drie categoriën aan de provincies zijn toebedeeld. Voor stellen in dit opzicht moeten tijdig wor den ingediend. nister het van belang, dat voor de uitvoering van saneringsplannen zo veel mogelijk een passende toewij zing van woningen plaatsheeft. Woningbouwcorporaties zullen in 1963 weer 5000 premiewoningen onder ge meentelijke garantie kunnen laten bou wen. Deze woningen zullen binnen het aan de provincies toegewezen aantal worden verdeeld naar evenredigheid met dit provinciale aantal premiewo ningen. Verder zal voor 10.000 woning wetwoningen een extra bijdrage van rond f 2,per week kunnen worden toegekend. De bestaande richtlijnen blijven voor beide categoriën van kracht. Ten behoeve van de industriële ontwik keling in de probleemgebieden heeft de minister weer 2000 woningwetwoningen in reserve gehouden. De verdeling hier van zal t.z.t. geschieden. Repatrianten De repatriëring uit Nieuw-Guinea ver oorzaakt incidenteel een toeneming van het aantal woningbehoevenden. Daarom heeft de minister in overleg met zijn ambtgenote van maatschappelijk werk besloten voor 1963 aan de gemeenten geen verplichting op te leggen om 5 procent van het aantal woningwetwo ningen voor repatrianten te reserveren. In plaats daarvan is aan de provinciale besturen verzocht voor dit doel 5 pro cent te reserveren van het woningcon tingent, dat aan hun provincie is toe gewezen. Over de bestemming hiervan zal het ministerie- van maatschappelijk werk met de provinciale besturen over leg plegen. Sanering De minister vindt nog geen aanlei ding om aan de toewijzing van wo ningen op titel van krotopruiming de verplichting te verbinden, dat het toegewezen aantal geheel voor dit doel zal worden besteed. Toch lijkt het de minister wel verantwoord, dat de provinciale besturen in die geval len, waar de mogelijkheden, tot krot opruiming naar nun mening aanwe zig zijn, een dergelijke voorwaarde aan hun toewjjzing verbinden. In dien zulks geschiedt, diehen de pro-' vinciale besturen erop toe te zien, dat de toegewezen woningen oo}t werkelijk voor dit doel worden ge-1 bruikt. In het bijzonder acht de mi- De verdeling van de 76.150 woningen over de provincies is als volgt: Totaal woningwet premie ongesubs. Groningen 3.500 1.660 1.070 770 Friesland 2.750 1.370 860 520 Drente 3.000 1.360 910 730 Overijsel 6.800 3.080 2.070 1.650 Gelderland 9.800 4.590 3.000 2.210 Utrecht 4.700 2.170 1.440 1.090 Noord-Holland 11.000 5.350 3.410 2.240 Zuid-Holland 17.600 8.170 5.390 4.040 Zeeland 1.500 830 470 200 Noord-Brabant 10.100 4.720 3.090 2.290 Limburg 5.400 2.500 1.640 1.260 Totaal 76.150 35.800 23.350 17.000 In deze verdeling zijn de volgende aantallen woningen op titel van vervanging begrepen: Vervanging van voor 1906 Vervanging Totaal gebouwde woningen noodwoningen totaal woningw. premie woningw. premie woningw. premie Groningen 500 250 10 ,-4 510 250 Friesland 580 290 10 10 590 300 Drente 210 100 20 10 230 110 Overqsel 500 250 70 40 570 290 Gelderland 830 420 410 200 1240 620 Utrecht 490 240 10 10 500 250 Noord-Holland 1860 940 80 40 1940 980 Zuid-Holland 1860 930 170 90 2030 1020 Zeeland 310 150 220 110 530 260 Noord-Brabant 840 420 410 200 1250 620 Limburg 420 210 190 90 610 300 Totaal 8400 4200, .1600,. 800 10.000 ,5000 Staatssecretaris Janssen De staatssecretaris van onderwijs, kun sten en wetenschappen, prof. dr. H. H. Janssen, heeft gistermiddag in Rotter dam de conferentie voor geschiedenison derwijs, georganiseerd door de sectie Ne derland van de „Fraternité Mondiale" officieel geopend. De staatssecretaris zei o.m. van mening te zijn dat het ontstellend gebrek aan kennis by de jeugd van de jongste ge schiedenis bestreden moet worden. Hy drukte de onderwijskrachten op het hart vooral de gebeurtenissen van de tweede wereldoorlóg te behandelen. Dat de ge schiedenisleraar daarby zelf emotioneel betrokken is geweest, doet aan de nood zaak van een degelijke behandeling niets af. aldus de bewindsman. „Als studenten Dachautje spelen, ver klaart dat de afwezigheid van het be grip „Dachau" by deze studenten. Wan neer 200 studenten in een kelder worden MUZIEK IN DE LOOPGRAVEN. Alle Cubaanse musici bevinden zich „in de loopgraven" om de soldaten en militie afleiding te bezorgen die tegen een Amerikaanse Invasie waken, meldde ra dio-Havanna. Het symfonieorkest van Havanna is in groepjes gesplitst die naar diverse militaire onderdelen zijn gestuurd. DRUKKE BAAN. De Anglicaanse gees- telijke Wilfred Curtis heeft zijn paro chianen, die dachten dat een geesteiyke een lui leventje kon leiden, eens uit de doeken gedaan wat zijn werkzaamheden by een huwelijksinzegening eens waren geweest. Toen hij bij een van deze gele genheden geen helpers had begon de firedlkant vroeg in de ochtend de taplj- en en de kerkbanken te reinigen. Nau- weiyks daarmee gereed gekomen moest hy z(jn overall met een zwart kostuum verwisselen om by de ingang van het kerkje, in de Oostengelse plaats Ingold- mells, kerkboeken uit te reiken, hetgeen normaal door de koster wordt gedaan. Toen het bruidspaar naderde rende hy naar het orgel om de bruidsmars te la ten horen. Daarna had hij nog net ttld om zich te verkleden voor de dienst. Na de plechtigheid stond hy alweer in de sacristie gereed om aanwezig te znn b(' de ondertekening van hot kerkeiyïc re gister. Hiermee was zyn werk nog niet afgelopen, want toen bruidspaar en fa milieleden de kerk verlieten gebeurde dat onder klokgelui, zonder dat zy besef fen dat predikant Curtis met beide han den en een voet het klokkespel de gestopt, verschilt dat principieel niet van dat wat de joden destijds in de concen tratiekampen hebben doorgemaakt", al dus de staatssecretaris. Deze tweede conferentie van de „Fra- ternité Mondiale" heeft tot doel „de herziening van de geschiedenishand boeken in Europa sinds 1945". Aan deze herziening hebben vele leraren in de geschiedenis hun medewerking verleend. Dit cocktail-ensemble van dunne wol met lame, maakt deel uit van de nieuwe collectie „Plein Hiver 1962-1963" van de Amsterdamse ontwerper Dick Holthaus, welke vandaag in Amsterdam wordt ge toond. Gorinne Rotschaefer draagt hier bij het ensemble een hoed van zwarte satin. Directeui -generaal Unesco gekozen De 57-jarige Fransman Renê Malieu is gekozen tot directeur-generaal van de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cidtuur van de Verenigde Naties (Unesco). Maheu is waarnemend direc- eur-generaal geweest na het aftreden van Viltorino Veronese in 1961. Gecomitteerden eisen wijziging examenreglement Ruim zestig gecommitteerden voor de oude talen (dat is 90 pet. van degenen, die de laatste jaren als zodanig zijn op getreden) hebben in een gemeenschap pelijk schrijven de minister en de staats secretaris van onderwas, kunsten en we tenschappen doen weten, dat zij niet lan ger bereid zyn aan de eindexamens der gymnasia en lycea mee te werken, indien het nieuwe reglement voor deze examens (besluit van 17 mei 1962, staatsblad 188) niet voor de oude talen gewyzigd wordt. Ter motivering van dit besluit is onder meer naar voren gebracht: „Volgens het nieuwe reglement zal voor de B's slechts een der beide oude talen worden geëxamineerd. Als cijfer voor de niet geëxamineerde taal zal het gemid delde der laatste drie rapportcyfers gel den. Een dergelijke regeling houdt het grote gevaar in van devaluatie der rap portcijfers van beide oude talen, bevor dert ongewenste overwegingen by zwak ke docenten en op minder goede scholen en brengt de goede docenten en de goede scholen in byzonder moeiiyke dilem ma's". Luitenant-kolonel Barnes, verbonden aan de afdeling reactor-ontwikkeling van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, heeft in Washington verklaard, dat de Verenigde Staten volgend jaar willen trachten een kernreactor in een baan om de aarde te brengen. De baan van deze reactor, die een gewicht zal hebben van 430 kilogram, zal verscheidene honderden kilometers boven de aarde liggen. De reactor zal extra energie moeten produceren voor instrumenten. Een ander doel van de proefneming zal zijn de veiligheid en bruikbaarheid van kern-,.ovens" in de ruimte te be wijzen, ongev ben vervuld, del van signalen vanaf de grond bui ten werking worden gesteld. Tqdens de rest van zijn bestaan in de ruim te, dat op enkele honderden jaren wordt geschat, zal het radio-actieve materiaal in de reactor tot ontbin ding kunnen overgaan. De proef is een onderdeel van een ge- meenschaopelqk plan van de atoom commissie en de Amerikaanse lucht macht, „Snapshot" genaamd, en dient tevens voor niet nader aangegeven militaire dbeleinden. „RIJDEND PERSONEEL" WENDT ZICH TOT MINISTER De vakvereniging voor rijdend personeel die aangesloten is bij de federatie van spoorwegvakverenigingen heeft tijdens een gisteravond te Utrecht gehouden vergadering, besloten zich tot de minis ter van verkeer en waterstaat en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer te wenden om een erkenning van de vak vereniging te bewerkstelligen. In een re solutie wordt aan de minister verzocht bij de directie van de N.S. te bemiddelen in de strijd om erkenning. REIWETTE ROLAND HOLST- PRI.IS VOOR DICHTER MAURITS MOK Ingevolge eenstemmig advies van de jury, gevormd door de lieren Ad. den Besten, Pierre H. Dubois en prof. dr. P. Minderaa, heeft het bestuur van de „Henriette Roland Holst Stichting" be sloten de „Henriette Roland HoIsP'-prys 1962 toe te kennen aan de dichter Mau- rits Mok voor zyn gehele werk en in het byzonder voor zijn bundel „Gedenk de mens". De prijsuitreiking zal geschie den op maandagavond 19 november aan het einde van de Henriette Roland Holst- herdenking in het „Singer museum" te Laren. De Katwykse motorlogger „Voorwaarts1 IvW 140 (172 ton) is gisteravond drie myl ten noorden van IJniuiden gestrand. De reddingboot Neeltje Jacoba arriveer de gisteravond om elf uur bij het ge strande schip, maar kon niet dicht ge noeg bij het vaartuig komen om de be manning over te nemen. De „Voor waarts" lag-met de voorsteven-niet Ver- der dan tien meter van het strand. De bemanning wilde by laag'water de log ger -verlaten. Het schip kan niet op-éigen kracht vlot komen. Vandaag zal over de berging worden onderhandeld. „Free as Air" bij gebrek aan geld stopgezet (Van een onzer verslaggevers) De voorstellingen van de musical „Free as air" zijn stopgezet. De ruim zeventig acteurs, zangers, dansers en musici heb ben na de voorsteling van dinsdagavond in het Rembrandttlieater in Utrecht hun congé gekregen, hoewel hun contracten nog lopen tot 31 december. Er is echter geen geld meer. Men spreekt van een tekort en schulden van vele tonnen. De musical is 26 september gaan lopen in de grote schouwburg in Rotterdam-Z. Het was geen grootse, maar toch wel fleurige voorstelling. Er kwam echter bijna geen publiek. Meestal stonden er meer mensen op het toneel, dan in de zaal zaten. De producer van de onder neming. de vroegere dirigent van de mu sical „My Fair Lady". Joop Klein Es- sing, had daarvoor in Rotterdam reeds met financiële moeilykheden te kampen, hoewel het heette dat een grote Rotter damse brouwerq zich financieel in de musical had geïnteresseerd. Achterstalli ge salarissen over de maanden dat was gerepeteerd, konden slechts langzaam worden ingehaald. De leden van 't ballet duurde dat te lang. Zq liepen weg. Het Wereldgebeuren EAU DE COLOGNES i Natuurlijk kent U dè verkwikkende eigenschappen van >4711» ECHTE Eau de Cologne. Voor hen die daarbij een meer persoonlijke parfumering wensen, biedt de sortering >4711 geparfumeerde Eau de Colognes - voor dame en heer - een ruime, smaakvolle keuze. De problemen in de landbouw (Van onze Haagse correspondent) De Nederlandse Christelijke Boe ren- en Tuindersbond wijst op dit moment protestbijeenkomsten ge richt tegen de regering van de hand. Dit middel mag slechts in het alleruiterste geval worden ge bruikt, namelijk wanneer de rege ring de belangen van de groep ken nelijk verwaarloost en van een der gelijke toestand mag men op dit moment niet spreken. Aldus be toogde mr. B. W. Biesheuvel, de voorzitter van de N.C.B.T.B. op een gisteren in Den Haag gehou den persconferentie. Protestacties vestigen de aandacht op de negatieve kanten van het beleid, terwijl tevens door dergelijke acties de indruk wordt gewekt, dat uitsluitend de over- (Van onze parlementaire redacteur) Wat de begroting van binnenland se zaken voor 1963 betreft mag de proef die de Tweede Kamer heeft genomen met een nieuwe werk wijze geslaagd heten. Nadat deze begroting in openbare commissie vergaderingen uitvoerig besproken was kwam de Kamer gisteren in betrekkelijk korte tijd met de be handeling in plenaire vergadering gereed. De stemming erover werd aangehouden, totdat ook de afde ling „Bescherming Bevolking" be sproken zal zijn. De afgevaardigden hielden zich aan de streng gerantsoeneerde spreektijd en aan de opzet, dat als men een uitspraak van de Kamer wenste, daarvoor bedoel de moties in de plenaire vergadering moesten worden ingediend. Het is ove rigens slechts bij één motie gebleven, in gediend door het socialistische lid, de heer Franssen. Deze afgevaardigde pleitte evenals trouwens andere spre kers voor meer financiële armslag van de gemeenten. Hij betoogde, dat de regeling van de zogenaamde verfijnin- §en van de toekenning van aanvullende ijdragen aan de gemeenten op grond van de financiële-verhoudingswet niet de gewenste oplossing voor de financiële moeilijkheden heeft gebracht. Zijn mo tie hedoelde hierin verbetering te bren gen. Tegen moties De minister van binnenlandse za ken. mr. Toxopeus, had ernstige be denkingen tegen deze motie. De sub jectiviteit in de uitkeringen aan de femeenten is afgezworen, zo verdui- elijkte hij zijn houding. We moeten haar met grote hardnekkigheid bui ten de deur houden. Dat gebeurt niet met de motie-Franssen. Bovendien is aan de kerngemeenten de uitkering al met 4,per inwoner ver hoogd in afwachting van de totstandko ming van de verfqningsregellng. Ver scheidene gemeenten zijn er dus al beter aan toe. De minister achtte de motie verder in strijd met het systeem van de wet. Wel was hy bereid advies te vragen de raad voor de gemeentefinanciën. Dat advies wilde hij aan de Kamer over leggen. Maar ais het hem niet zint, zal hq het niet uitvoeren, gaf hij te verstaan. De grote meerderheid van de Tweede Kamer was het met minister Toxopeus eens. Zij verwierp de motie-Franssen bij zitten en opstaan. Alleen de P.v.d.A., de C.P.N. en de P.SJP. stemden voor. Bijzondere belangstelling bleek men te hebben voor de pensioenregeling van het overheidspersoneel. Men drong aan op een spoedige indiening van een nieuwe pensioenwet. De heer Smallenbroek sug gereerde dat de minister een incidentele wijzigingswet zou indienen, die de knel punten uit de bestaande pensioenwet wegneemt. De minister voelde daarvoor echter niet. Een ontwerp-pensioenwet, zo deelde hij mee, ligt bij de centrale commissie vcor georganiseerd overleg ter bestudering. Pensioenen Met klem drongen enige leden aan op een verbetering van de pensioenen van invalide ambtenaren. De bewindsman antwoordde, dat voor deze mensen bin nen afzienbare tijd een nieuwe pensioen regeling in werking zal treden. Alles is daarvoor gereed. Hy verwachtte, dat de regeling deze week aan de centrale com missie voor georganiseerd overleg zal kunnen worden voorgelegd. Hij hoopte dat zij dan op 1 januari in werking lean treden. De bewindsman deelde mee, dat er tus sen hem en de vaste commissie, volledige overeenstemming over bestaat, dat de regeling op 1 januari 1963 behoort in te gaan. Hy was bereid zo nodig voor schotten te verstrekken, als de wet op dat ogenblik nog niet in het staatsblad verschenen zou zijn, met inachtneming ""enwel van een veilige marge. heïd verantwoordelijk is. voor de gehele gang van zaken. Deze eenzijdigheid acht de N.C.B.T. onjuist, aldus mr. Biesheuvel. Hij gaf toe, dat er ook in zijn kring mensen zijn, die willen demonstreren, maar het bestuur van de N.C.B.T.B. acht het redelijk overleg het belangrijkste. Naast het beleid van de overheid, ziet de N.C.B.T.B. het als noodzakelijk, dat er op het terrein van de afzet en verwer king een grotere coördinatie komt, met name tussen de standsorganisaties, de coöperaties en eventueel ook andere groeperingen. In dit verband pleitte mr. Biesheuvel voor de oprichting van een Nationale Agrarische Raad. Hierover zal eind november een oriënte rende bespreking tussen de drie C.L.O.'s plaatshebben. Mr. Biesheuvel meende, dat een pnbliekrechtelijk lichaam minder geschikt is voor een commerciële taak. is het 100 jaar geleden, dat de in 1946 overleden Duitse to neel- en romanschrijver, dichter, beeldhouwer en nobelprijswinnaar dr. Gerhart J. R. Hauptmann te Obersalzbrunn in Silezië werd ge boren. De afdeling Heemstede van de Katholie ke Volks Party lieeft besloten contact op te nemen met de K.V.P.-fractïes in de Staten-generaal met het verzoek er bij de regering op aan te dringen finan ciële steun te verlenen aan Nederlandse slachtoffers van Softenon. Weliswaar zijn particulieren reeds bezig gelden te verzamelen, maar de ledenvergadering was van mening, dat de regering in deze niet kan achterblijven. Twee Nederlandse filmprodukten zyn dinsdagavond onderscheiden op het zesde jaarlijkse internationale film festival van San Francisco. Het zyn „Zoo" van Bert Haanstra, die de prijs kreeg voor de beste creatief-experi- mentele film, en „News of the Ne therlands" van Polygoon, dat de prijs kreeg als het beste volledige film journaal. De Braziliaanse film „Keeper of promi ses" kreeg de prijs voor de beste hoofdfilm. De prijzen voor beste ac teur en beste actrice gingen resp. naar Keir Dullea en Janet Margolin voor hun spel in de Amerikaanse film David and Lisa". Andrie Tarkowsky, die de Russische film „Iwans jeugd" regiseerde, kreeg de prijs voor de beste regiseur. Vergeven en vergeten De laatste maanden wijzigt zich in Hongarije de communistische tac tiek en dat heeft in westerse politieke kringen enigszins verbazing gewekt. De mededeling in het Hongaarse commu nistische blad „Nepszaoadsag datzq die na de opstand van oktober 195b r.aar het buitenland vluchtten, thans zonder angst naar hun land kunnen terugkeren is wel een heel opzienba rend symptoom van de verandering m het politieke klimaat. De krant schreef, dat „alle Hongaren, die naar hun land terug willen harte- iyk welkom zijn, zelfs degenen die m 1956 zijn geëmigreerd". Volgens „Nepsza badsag" hebben vele gevluchte Honga ren heimwee naar Hongarije. „Als ze bereid zijn in hun moederland mee te werken aan de socialistische opbouw, zal hun een goede positie worden gebo den". Alles is vergeven en vergeten. Het Hongaarse blad schat het aantal Hongaren, dat in het buitenland woont op ongeveer 1.200.000. Er is bijna reen enkele Hongaarse familie zonder iloedverwanten in, de kapitalistische lan den". De nieuwe tactiek van het communisti sche regiem in Hongarije, waarin deze mededeling in „Nepszabadsag" volxo- men past, dateert eigenlqk al van enige jaren terug. Maar pas de laatste maan den zqn maatregelen getroffen, die dui- delqk spreken noe ingrijpend de ver andering is. In het Westen wordt nu verondersteld, dat angst voor de groeiende ontevreden heid onder het volk, de communisti sche regeerders heeft bewogen tot een zekere liberaliteit. Partijleider Janos Kadar zou bang zijn voor een herhaling van de opstand van 1956. Om te voorkomen dat de spanning zich weer in een revolutie ontlaadt zouden Kadar en zijn trawanten beslo ten hebben aan de Hongaarse burgers grotere vrijheid te geven. Zo heeft Ka dar enige tijd geleden de geheime staats politie verboden mensen 's nachts van hun bed te lichten. Tegenwoordig moe ten de politiefunctionarissen een bevel schrift tot huiszoeking hebben voor zij particuliere huizen binnen mogen gaan. In de tijd van de Stalinisten en ook later wel kwam het voor, dat de politie te genstanders van het regiem zonder enige uitleg arresteerde. De slachtoffers konden daar niets tegen inbrengen en ze móchten blij zijn, wanneer ze na ver loop .van tijd weer vrijgelaten werden. Heiaas maakt het niet zoveel verschil of men mét of zonder arestatiebevel wordt aangehouden en in de gevangenis gestopt. Een veel opzienbarender feit is, dat de houding tegenover niet-commu- nisten is gewijzigd. Niet-communisten worden thans officieel geaccepteerd in Hongarije. Niemand kan meer worden vervolgd, omdat hij zich niet als lid van de communistische partij heeft op gegeven. Theoretisch kunnen niet-com munisten zelfs worden aangesteld als ambtenaar op de diverse departementen. Kadar heeft persoonlijk bepaald, dat met-partijleden ingeval ze deskundig zijn op hoge posten kunnen worden benoemd. Vanzelfsprekend schuilt ook hier een ad dertje onder het gras, want voorwaarde is dat het nict-partijlid-met-hoge-functie het eens is met het beleid van de partij. Maar het blyft toch een soort erkenning niet-partqleden. Wat vooral verbazing heeft gewekt in het westen, is dat deze nieuwe ideeën afkomstig zijn van een man, die doorgaat voor een onverzoenlijke com munist. Reeds in de jaren kort na de tweede we reldoorlog onderscheidde Kadar zich van zijn collega's-communistenleiders door een sobere, ascetische levenswijze en door de verbetenheid, waarmee hij het communisme „bedreef". Hij was de enige der vooraanstaande Hongaarse commu nisten, die niets gaf om overvloedige maaltijden en keurige kleding/Politiek werd gemaakt door mannen meende hij en hoewel hq toen reeds getrouwd'was zag men hem op openbare bijeenkomsten nooit met zijn vrouw. Zelfs nu nog is het in het westen niet bekend of hij kinderen heeft of niet. Zyn ijzeren gestel en zijn doorzettingsvermogen hebben Kadar ge red zegt men, toen hij in 1965 door Matyas Rakosi, de leider van de Hon gaarse communisten werd weggezuiverd en naar de gevangenis werd gestuurd. Ruim twee jaar zat hij in zijn cel op wraak te zinnen. In 1953 werd Kadar vrijgelaten. Nog niet helemaal in zqn eer hersteld moest hij aanvankelijk tevreden zijn met een geringe functie als leider van een partijafdeling. Binnen enkele jaren echter had hij via de achter het qzeren gordijn gebruikelijke intriges zijn tegenstander Rakosi zozeer verslagen dat deze moest aftreden en een goed heenkomen in de Sowjet-Unie moest zoe ken. Kadar was een geheel ander soort communist dan Rakosi, die zijn ideo logische scholing had ontvangen in Rus land. Kadar voelde zich een echte Hon gaar. In communistische kringen be schouwde men hem als een man, die recht door zee ging. In het westen dacht men dat aanvanke lijk ook, tot Kadar zijn smerige rol speelde in de opstand van 1956. In die roerige' dagen volgde hij Ernö Ge- rö op als partqsecretaris en hq zei op de eerste november 1956 zoetsappig: „We kunnen rustig zeggen, dat de ideo logische en organisatorische leiders, die deze opstand voorbereidden, uit onze rqen zijn voortgekomen". Drie dagen la ter echter liet hij zich door de Russen tot premier van Hongarqe benoemen en hielp hij de opstand neerslaan, In 1958 deed Kadar afstand van het Dre- mierschap. Fcrenc Muennich volgde hem op en sindsdien zqn de geruchten over een machtsstrijd tussen deze Hongaarse leiders niet van de lucht geweest. Ook nu weer weten sommige westelijke waarnemers te vertellen, dat de twee stromingen in de Hongaarse partijlei ding voortdurend met elkaar botsen. De liberale houding van Kadar zou daar van de oorzaak zqn. Men venvacht dat de kaarten op tafel gelegd zullen worden als op 20 november in Boedapest het communistische partijcongres begint. JANOS KADAR ...verandering van tactiek.. Een Poolse exportfirma voor wodka eh andere alcoholische produkten is voornemens een rijdend „proeflokaal" naar het buiten land te sturen om de afzet te vergroten. De bezoekers van dit gemotoriseerde proeflokaal, dat West-Duitsland. Nederland, België. Luxemburg en Frankrijk zal bewerken, kun nen onder het genieten van een drankje hun orders opgeven. Een zelfde experiment zal in Afrika worden genomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 3