Poortvliets boerenleenbank nu in een zelfstandig en modern gebouw Plastificeren van auto Nog geen bestaansreden voor een Zeeuws orkest Veiling nalatenschap antiquair W. H. Bal te Middelburg begonnen Burgemeester J. W. van Doorn draaide de officiële sleutelom TWEE ZWAAR GEWONDEN BIJ BOTSING TE AXEL TERNEUZENSE SCHEEPSBOUW MIJ. BREIDT UIT MET EX-EXP0GEB0UW Bij slecht weer Z0UTELANDE DIENT TWEEMAAL BEROEPSCHRIFT IN BIJ KROON Tegen keur op strand en kosten verdunning Veel belangstelling goede prijzen WELK MERK DIAPROJECTOR? Foto Verschoore I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 Efficiënt en comfortabel interieur Zoals in alle gemeenten op Tholen, staat nu ook in Poortvliet een efficiënt en comfortabel ingericht kantoor voor de plaatselijke coöpe ratieve boerenleenbank. Op de hoek Schoölstraat-Zuidstraat stak burgemeester J. W. van Doorn woensdagmiddag de sleutel in het slot van een moderne deur, die toegang gaf tot een dito bankgebouwtje. De bestuursleden knikten tevreden naar Nel de Rijke, die de sleutel op een zwart fluwelen kussentje offreerde. Een groot gezelschap ge nodigden verdween daarop in het bescheiden kantoor. Kettingbotsing bij 's-Heer-Arendskerke Een kettingbotsing met slechts materiële schade, waarbij drie auto's waren be trokken, deed zich woensdagmorgen om streeks kwart over zeven voor onderaan het viaduct te 's-Heer-Arendskerke. De bestuurder van een personenauto, A. A. V. uit Goes, wilde zich wegens de mist oriënteren en stopte. Een bestelwagen die achter de personenauto reed be stuurd door C. J. van Z. uit Roosendaal kon tijdig tot stilstand komen, doch werd vanachter aangereden door de vrachtauto van Th. A. J. van L. uit Utrecht. Door de botsing van de vracht auto kwam de bestelwagen tegen de per sonenauto terecht. De materiële schade was niet groot; persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Jeugdige fietser kwam onder motor Dinsdagmiddag omstreeks kwart voo: zes is de 15-jarige Souburgse jongen G. VV. de K. op de ventweg van Souburg naar Middelburg door een motor aange reden. De knaap klaagde over pijn in de rug en werd naar het St.-Josephzieken- huis te Vlissingen overgebracht. Dé jongen reed met zijn fiets over ventweg in de richting Middelburg Geen opzienbarend pand, deze nieuwe huisvesting van de plaatselijke boeren leenbank, maar dat heeft men in Poort vliet ook nooit gevergd. Het belangrijk ste van de nieuwe situatie is, dat de coöperatieve boerenleenbank niet unger inwoont bij de kassier. Daaraan is een 46-jarige historie vooraf gegaan, waar in de rekeninghouders en spaarders van tijd tot tijd op „visite" kwamen bij de man, die de kluis beheerde. In opkamertjes en woonvertrekken ze telde al die jaren de boerenleenbank. Maar zonder pretenties te voeren, groei de het instituut. Van een beginomzet, die f 170.000 in het eerste jaar beliep, tot een geldcirculatie tot een totaal-generaal van bijna f 10.000.000 in 1961. „Dat is geen kleinigheid. Het komt on geveer neer op f 25.000 per gezin". Bur gemeester Van Doorn had het snel om gerekend en daarmee illustreerde'hij het gezelschap in het nieuwe kantoor nog even de belangrijke plaats van de boe renleenbank in het dorp. Speciaal ook het karakter van de „eigen servicedienst met bekende mensen zonder een min of meer ambtelijke stijl". Door dit facet naar voren te halen, wees de heer Van Doorn eigenlijk de kracht van de plaat selijke boerenleenbank aan. Hij wenste daarom bestuur en personeel in de toe komst goede zaken toe in hun gloed nieuwe kantoor. „Uw klanten zullen in deze nieuwe omgeving mogelijk met nog meer plezier en vaker binnen lopen..." Voldaan lieten de genodigden daarop hun blikken glijden langs het prettig in gerichte interieur. is verschillende malen verhuisd. „Maar nu hopelijk voor de laatste keer", aldus de héér Van Nieuwenhuyzen. Bij deze bijzondere gebeurtenis kon de voorzitter als gasten verwelkomen de heer A. Oudkerk, inspecteur van de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht en architect J. Jobse te Vlis singen. Bankgeheim „Na veel moeite en de nodige zorgen zijn wij er nu dan toch in geslaagd ons lang geleden beraamde plan te verwe zenlijken". De voorzitter van de bank, de heer J. A. van Nieuwenhuyzen, liet tevoren in café „De Tol" duidelijk uit komen, dat het met de huisvesting niet van een leien dakje was gegaan. En zo als bij dergelijke gelegenheden gebruike lijk, dook hij ook even in de historie. Een geschiedenis, die teruggaat tot 29 juni 1916, toen enkele ondernemende in woners naar de notaris stapten om de oprichtingsakte voor een boerenleen bank in Poortvliet te laten bevestigen. Het begon in kleine vertrekken, maar ondanks deze beperkte ruimte heeft de ontwikkeling van de bank niet stil ge staan. Het „bankgeheim van Poortvliet" f Advertentie) handen mW%M" ruw of schraal HAMEA-GELEIiï^ïTtl Burgemeester W. J. van Dgorn van Poortvliet draaide woensdag middag de sleutel om in het deur slot van de nieuwe Coöperatieve Boerenleenbank. Nel de Rijke of freerde hem op een kussen de sleutel. Foto P.Z.C.) de 9 Toen hij plotseling naar links uitweek om bij de stoep af te stappen kwam hij onder de hem achterop rijdende motor van de Souburger J. C. W. C. terecht. Oud-Vlissinger tot hoogleraar in Delft benoemd De oud-VIissinger, dr. ir. H. J. Merk heeft woensdagmiddag tjjdens een open bare senaatsvergadering in de Techni sche Hogeschool te Delft, het hoogle raarschap aan deze hogeschool aanvaard Dr. Merk is benoemd tot gewoon hoog leraar in de werktuigbouwkunde en de technische natuurkunde. De nieuw benoemde hoogleraar werd op 25 april 1920 in Vlissingen geboren. In 1940 behaalde hij het einddiploma gym nasium B te Middelburg. De heer Merk slaagde in 1952 voor natuurkundig in genieur aan de T.H. te Delft. Van l ok tober 1953 tot 1 oktober 1958 was hij research-ingenieur bij het Koninklijk Shell Laboratorium te Delft. Vanaf 1 oktober 1958 was ir. Merk lid van de staf van de theoretische afdeling van het Koninklijk Shell Laboratorium te Am sterdam. In 1957 promoveerde hij op het proefschrift „Stofoverdracht in lami- naire grenslagen door gedwongen con vectie". Bij zijn ambtsaanvaarding heeft prof. dr. ir. Merk een rede gehouden over reologi- sche modellen. VERDELING OPBRENGST VAN KINDERZEGELACTIE Ook dit jaar hebben verschillende Zeeuw se organisaties en instellingen weer ge profiteerd van de opbrengst der kinder zegels van vorig jaar. De volgende in stellingen kregen een gedeelte van het beschikbare bedrag van de kinderzegel- actie 1962: Zeehospitium Zonneveld te Oostkapelle 1328,96: het Gróene Kruis te Serooskerke-Sint-Laurens 2000; het Wit-Gele Kruis Hulst 3000; Wit-Gele Kruis Lewedorp 3000; Stichting r.-k. kinderbescherming in Zeeland te Mid delburg 1072,59; Vereniging Kinder- zorg te Middelburg 2389,92; Knderhuis Ipenoord te Oostkapelle 871,30; Kleu terhuis Welgelegen te Serooskerke 700,22; Pro Juventute te Middelburg 21l5,75; Vereniging voor r.-k. gezins voogdij en patronage te Middelburg 945,75. f9.75 4 ld. balpen SWAN VULPEN IMPORT - ROÏ ZEELAND PROEFGEBIED EEN BEHANDELING VOOR 1 JAAR GEGARANDEERD Binnenkort brengt een Nederlandse fa brikant een nieuwe lakbescherming voor auto's in de handel, waarbij het regel matig poetsen (niet het wassen) over bodig zou worden. Dit nieuwe produkt is ontwikkeld uit plastic. De duur van deze „plastificering" waarbi» éénmaal de lak-, chroom- en glasoppervlakte van de wagen wordt bewerkt wordt door de fabrikant gegarandeerd voor één jaar. Het nieuwe middel za^ gedurende enkele maanden in Zeeland worden „uitgepro beerd". De onderneming heeft deze pro vincie uitgekozen, omdat de auto's in Zeeland in bijzondere mate worden bloot- Z.C.A.R. BEHANDELDE RAPPORT-OUT gesteld aan de weersinvloeden (zilte lucht, mist enz.). Na deze proefperiode wordt het plastificeringsmiddel tijdens de RAI-tentoonstelling in Amsterdam in februari in de handel gebracht. In het laboratorium van dc onderneming is men er in geslaagd de plastic vloei baar te maken; in deze vorm wordt het dan ook binnenkort verkrijgbaar (in Zeeland hebben verschillende garages het artikel reeds aangeschaft). De vloei bare plastic verkrijgt door de wrijvings- warmte tijdens het inwrijven weer zijn hardheid terug. Volgens de fabrikant zal de vloeibare plastic voordat het produkt hard wordt de lak weer zijn originele kleur teruggegeven. Daarbij worden ook alle ongerechtigheden en vuiltjes, die zich in de loop van maanden in de lak hebben „ingevreten" er uit verwijderd, daar de 'lastic zich organisch met de lak ver- 'indt. Ook wanneer de te behandelen oppervlakten warm z|]n of bij zonnestra»- ling kan het beschermingsmiddel op dé lak gebracht worden. De beschermings laag is bestand tegen benzine, dieselolie, alcohol en parafine. TIENJARIG BESTAAN VAN RAAD HERDACHT Dezer dagen kwam de Zeeuwse Culturele Adviesraad bijeen, onder meer om het 10-jarig bestaan van de raad te herdenken. De vergade ring werkte onder voorzitterschap van mr. dr. A. J. J. M. Mes eerst een respectabele agenda af, alvo rens op sobere wijze het 10-jarig bestaan van de Culturele Raad te gedenken. Het mocht een vreugdevol toeval heten, dat juist op de dag waarop het tweede lustrum werd gevierd, de raad zijn goed keuring kon hechten aan de nieuwe sta tuten van de Stichting ZeelEind. In deze statuten immers wordt de auto nomie van de raad gegarandeerd binnen het kader van de Stichting Zeeland, die daartoe haar organisatie en personeel ter beschikking stelt. Ook het huishou delijk reglement van de raad, waarin nog eens de doelstellingen duidelijk wor den geformuleerd, werd door de verga- geaccepteerd. Het „Initiatieven of bevorderen", dat in het verle- sidde o.a. tot de totstandkoming Zeeuwse Muziekschool, de Stich- Cultuurspreiding Zeeland, het •se Landjuweel e.a., is nu met zo- 'oorden vastgelegd in het huishou- reglement van dc raad, terwijl het een alleen in de statuten der Stich- (Zeeland werd gesteld, pe behandeling van het rapport-Out, volgende agendapunt, bleek duidelijk raad vooralsnog geen reden van i zag voor een Zeeuws Orkest, •n amateurgezelschan met beroepsver- •rking, het alternatief van de heer achtte de raad evenmin mogelijk. Wel kon de raad zich verenigen met de door de provinciale overheid ge uite wens. dat én de bezoekers én de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt een hogere bijdrage gaan leveren aan amateurmuziekuitvoe ringen. Meermalen is de provinciale bijdrage aan een dergelijk evenement belangrijk hoger dan de gemeentelijke. De raad zou bij de provinciale overheid overigens willen aandringen op een soepele toepas sing van deze regels, speciaal ten aan zien van de kleinere gemeenten. De Zeeuwse Culturele Raad herdacht hierna op sobere wijze zijn 10-jarig bestaan. Voorzitter mr. dr. Mes me moreerde in een kort woord de ex pansie van de werkzaamheden var de raad waarmee in 1952 een bedrag van 30.000 was gemoeid, maar die nu de 100.000 te boven gaan. Met de toezegging van voorzitter Mes binnenkort in het Zeeuws Tijd schrift een artikel te doen verschij nen, waarin een overzicht van de af gelopen tien jaren wordt gegeven, werd deze feestelijke vergadering be ëindigd. Dinsdagmorgen omstreeks elf uur zijn op het kruispunt aan Drieschouwen te Axel twee personen ernstig gewond ge raakt bij een autobotsing. Bij deze aan rijding waren een personenauto, be stuurd door L. E. uit Rotterdam, en een bus van de Z.V.T.M., bestuurd door A. S. uit Axel betrokken. De personenauto kwam van Westdorpe en reed richting Hulst, terwijl de bus van Axel kwam en richting Zuiddorpe reed. Op het kruis punt kwamen beide voertuigen in bot sing, waarbij de bus op de linkerzijde van de weg terecht kwam en de twee in zittenden van de personenauto uit de auto geslingerd werden. Belden werden zwaar gewond. Dokter K. Boor en dok ter <A.. Kats uit Axel waren spoedig ter plaatse. De gewonden moesten per am bulance naar het ziekenhuis te Sluiskil vervoerd worden. De personenauto werd geheel vernield, de bus licht beschadigd. Wegenwachter kreeg zilveren insigne De heer J. de Bruyne uit Sluis is dezer dagen in Den Haag onderscheiden. Hij kreeg van de A.N.W.B.-directie een zil veren insigne voor 12% jaar trouwe dienst als wegenwachter. De heer De Bruyne doet dienst op het traject Bres- kens-Sluis. Luidklok in Goes sloeg op hol De luidklok van de gereformeerde kerk aan de Bergweg te Goes is de afgelopen nacnt op hol gesla gen. Kort na het middernachtelijk uur werden honderden Goesenaren wreed in hun eerste slaap ge stoord door aanhoudend klokgelui, dat als een sombere dreiging over Goes weerklonk. Het bleek echter géén waarschu wing voor de één of andere cala miteit, hoewel niet iedereen dat onmiddellijk zal hebben begrepen. De klok was gewoon op hol gesla gen. Tien minuten lang. Eerst toen slaagde de inmiddels gewaar schuwde koster er in de luidklok tot zwijgen te brengen. Tot ge ruststelling van de Goesenaren. die daarna hun onderbroken nachtrust konden voortzetten. Het was maar een technische storing. De Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij is aan het uitbrei den. De werf heeft het vroegere „Palais de l'energie electrique" dat op de Expo te Brussel stond aangekocht en is nu bezig deze loods te herbouwen. Op de achter grond een in aanbouw zijnde shel terdekker van 3300 ton voor een Finse rederij. (Foto P.Z.C.) LEZING VOOR ZEEUWSCH GENOOTSCHAP Dezer dagen hield drs. A. C. Drinkwaard wetenschappelijk ambtenaar verbonden aan het Rijksinstituut voor Visserijon- derzoek te Wemeldinge, in het Zeeuws Museum te Middelburg voor 't Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een le zing over het onderwerp: „Havens ir Zeeland, vroeger en thans". Drs. Drink waard begon zijn betoog met op te mer ken, dat de verzameling dia's, die hij zou tonen was ontstaan naar aanleiding van iroorlichtingsavonden voor vissers. Hij Ejaf aan de hand van een boeiende reeks lichtbeelden, grotendeels in kleur, een overzicht van een aantal bestaande en niet meer bestaande havens op de Zeeuwse eilanden. Ook illustreerde hy met goed gekozen voorbeelden de bete kenis van de mossel- en oestercultuur in dit gewest. Aan de hand van luchtfoto's cn recente opnamen vergeleek hij de si tuatie van thans met de toestand zoals weergegeven op oude kaarten, schilde rijen, tekeningen en prentbriefkaarten. Het proefproject voor de oestercultuur in het Veerse Meer bracht hij eveneens onder de aandacht van de talrijke aan wezigen. Na afloop van de met humor gekruide voordracht, waarbij zelfs achtergrond muziek door middel van een pick-upin- stallatie niet ontbrak, volgde een geani meerde discussie. Eerder op de avond had de voorzitter van het Zeeuwsch Genootschap, mr. J. Moolenburgh. gewezen op de verande ringen in de inrichting van de vergader zaal, hetgeen hij van gunstige invloed achtte op de sfeer van de bijeenkomsten. Hij sprak tot slot enkele woorden van dank. Slot van pag. 1 heerlijk water, ook de enige richting waarin kan worden gebouwd. Met de staalconstructies, die de heer De Klerk in Brussel heeft gekocht kan een nieuwe werkplaats worden gebouwd van 111 meter lang, ruim 57 meter breed en 18 meter hoog. Voorlopig wordt slechts 2/5 deel van deze lengte opgebouwd omdat het bedrijf daarmee tot tegen een be staande weg aan zit. „En de rest?" „Dat doe ik latei* wel. Wellicht tegen de tijd dat de kanaal- werken gereed zijn. Misschien gaan wij tegen die tijd wel schepen of gedeelten daarvan binnen bou wen." De heer De Klerk wijst op een zee schip, dat klaar gemaakt wordt op een dwarshelling. „Een shelterdek ker van 3300 ton voor een Finse re der. Dit schip, dat stukgoederen gaat vervoeren op een lijndienst, wordt in december te water gelaten cn vermoedelijk in april 1963 opge leverd". Achter dit schip ligt de 120 ton we gende bovenbouw met hutten en der gelijke. Terwijl men in en op het schip nog volop klinkt en last, is men in het losse stuk al bezig m'et de betimmeringen. „Als wij derge lijke stukken later in de nieuwe loods kunnen bouwen, dan kan er ook bij slecht weer worden doorge werkt". In het loodsgedeelte, dat nu reeds wordt opgebouwd (ruim 54 meter lang) wordt in de naaste toekomst de lasinrichting ondergebracht. Het hei- en betonwerk is uitgevoerd door een plaatselijke aannemer, de montage voert de scheepswerf in ei gen beheer uit.. In de loods zullen twee bokkranen met 9 meter hijs- hoogte en elk 5 ton hijsvermogen worden opgehangen. Met de uitbrei ding is in de afgelopen zomér begon nen. In het komende voorjaar hoopt men de nieuwe werkplaats gereed te hebben. Herindeling wederom aan de orde Zonder discussie is de raad Zoutelamle woensdagmiddag akkoord gegaan met twee voorstellen tot het indienen van be roepschriften by de Kroon. Het ene be roepschrift behelsde zoals wjj reeds meldden de bezwaren van de gemeen te Zoutelande tegen de keur op de stran den van de Polder Walcheren, die.door Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd. Het tweede beroepschrift is gericht tegen de hoge kosten aan de privaatrechtelijke vergunning van de Polder Walcheren ten behoeve van de duinovergangen aan de Westkappelse- weg. Deze kosten 0,10 per m2 zijn voor de gemeente Zoutelande een onoverkomelijk bezwaar, mede omdat het bestaande overgangen zijn en omdat de gemeente geen inkomsten van de re creatie heeft. Dit laatste beroepschrift is inmiddels onderweg naar de Kroon. De grote zaal van het Middelburg se Schuttershof was gisteren, woensdag, het domein van anti quairs, verzamelaars en liefheb bers, toen daar begonnen werd met de veiling „omvattende de antiqui teiten, kunstvoorwerpen etc. uit de nalatenschap van W. H. Bal, in leven antiquair te Middelburg". Een openbare verkoping, die zich over drie dagen uitstrekt, bijna twaalfhonderd catalogusnummers omvat en die vele vooraanstaande Nederlandse, Belgische en een en kele Duitse antiquair heeft aange trokken. Gistermorgen werd door „Kunstvei lingen S. J- Mak van Waay" ten overstaan van notaris J. A. Janse. de Jonge uit Middelburg, Delfts aarde werk en zilver in veiling gebracht, gistermiddag volgde blauw Chinees porselein en gisteravond werd gebo den op gekleurd Chinees en Japans porselein, alsmede op tinnen, bronzen cn koperen stukken uit de collectie van de overleden Middelburgse anti quair. De verkoop geleid door de bekende veilingmeester HT S. Nicnhuis had de ze eerste dag een even rustig als vlot verloop: dc prijzen lagen over het alge meen vr|j hoog. Zo bracht het» eerste catalogus nummer, dat geveild werd, een paar po- lycroom gedecoreerde koelen een be drag van 1025.op; schotels uit de collectie gekleurd en blauw Delfts aar dewerk kwamen tot prijzen, die per paar en per serie van vier varieerden van 700 tot 200. Een bod tot noemd bedrag werd gedaan op een schotels met polycroom decor van de profielportretten van stadhouder prins Willem V en zijn echtgenote: een ander stuk, dat in de morgenuren een opval lend bod kreeg was een ovaal scheer bekken met gecontourneerde rand 480,—). 's Middags, toen het blauw Chinees por selein in veiling kwam, konden aanzien lijke bedragen worden genoteerd voor een paar schotels, Kang-Hsi 500, een serie van zes schotcis met gegolfde .•anden en vakkendecor 600,een serie van 5 schalen, Kang-Hsi 820, een serie van éénentwintig borden 660.een serie van vierentwintig gebombeerde koppen en schotcis 620) en een paar zeskantige tegels 380, In de avonduren, bij dc verkoop van het gekleurd Chinees en Japans porselein, ging een serie van twaalf familie verte koppen en schotels voor een bedrag 480,onder de hamer door. VANDAAG Vandaag, donderdag zuilen in de mor genuren Europees porselein en aarde werk worden geveild, alsmede glas en kristal en variastukken. De middag is gereserveerd voor de verkoop van Delft- se tegels. Morgen, vrijdag wordt deze openbare verkoping, die de eerste aan kijkers en kopers een nagenoeg heel gevulde Schuttershofzaal trok. sloten met het in veiling brengen van meubelen, schilderijen, aquarellen, gra vures, landkaarten en litho's. Enkele antiquairs kwamen gister avond bij een schatting van de totaal opbrengst tot een bedrag van circa honderdvijftigduizend gulden. Een ru we schatting uiteraard, die bij een verloop als gisteren, toen bijzonder Zoals bekend is Zoutelande de tweede gemeente op Walcheren (na Koude- kerke), die een beroep by de Kroon indient tegen de goedkeuring van de keur op de stranden door Gedeputeer de Staten van Zeeland. De gemeente Zoutelande is van oordeel, dat deze keur zeer zeker niet het belang een goede exploitatie van het strand dient cn het beleid van de gemeente besturen ten aanzien van de recreatie doorkruist. Bezwaar wordt onder meer gemaakt te gen het verbod om op de stranden ten ten. kramen of ander getimmerte te plaatsen, terwijl eveneens ontheffing zou moeten worden verkregen van het dage lijks bestuur van de Polder Walcheren ten aanzien van als badstrand verhuurde gedeelten van de stranden door de huur der van het strand, gedurende de maan den mei tot en met september. Herindeling De Terneuzense Scheepsbouw Maat schappij heeft bij haar nieuwbouw overigens al rekening moeten hou den inet de kanaalverbredingswer- ken. De landtong, waarop de werf ligt, zal aan de westzijde een geduch te ingreep te verwerken krjjgen en nog aanzienlijk smaller worden dan zij nu is. Die versmalling zal beginnen op de plaats waar vroeger de „Hoekse brug" heeft gelegen. Binnenkort zul len ook de peilers van deze in de laatste oorlog verwoeste brug worden opgeblazen. Daarna zal van af de meest oostelijke brugpeiler een damwand worden aangelegd tot aan de jachtwerf van Vermeulen- Daar blijft een smalle toegang open naar de scheepswerf. Alles wat zich ten westen daarvan bevindt wordt voor haven voor de nieuwe binnenvaart- sluis. Met al deze veranderingen heeft de Terneuzense werf bij haar uitbrei dingen dus al rekening moeten hou den. „Hoe staat het met de opdrach ten?" „Onmiddellijk nadat de Fin te water gaat. wordt de kiel gelegd voor een Nederlandse coaster van 1000 ton. De onderdelen hiervoor lig gen nu al vrijwel helemaal gereed. Verder staan er nog twee Belgische tankschepen voor dc binnenvaart op de lijst en de ombouw van een Duit se kustvaarder tot tankschip. Die ligt momenteel in Hansweert om doorgesneden en 10 meter verlengd te worden. Daarna zetten wij er in Terneuzen de losse tanks in. Alleen met de nieuwbouw hebben wij nog voldoende werk tot omstreeks febru ari 1964. Daarnaast ligt 40 van de totaalwerkzaamheden in de repara tie-sector", aldus de directeur van de Terneuzense Scheepsbouw Maat schappij N.V. Watertarieuen moeten omhoog In de ontwerp-begroting voo:- 1963, die de Middelburgse raad binnenkort krijgt aangeboden, is 'n uitkering van 40,502 Tevens zullen burgemeester en wethou ders van Zoutelande zich nogmaals be raden over het richten van een adres aan de Eerste cn Tweede Kamer der Staten- Generaal ten aanzien van de herindeling van de Walcherso gemeenten. Het raads lid K. dc Wolf (s.g.p.) stelde voor een petitionnement samen te stellen en dit aan de Eerste en Tweede Kamer toe te sturen. „Dc gemeente breidt zich nog uit en de recreatie wordt steeds belangrij ker, zodat Zoutelande zeker recht van bestaan heeft op basis van zelfstandig heid", aldus het raadslid Dc Wolf. De raad zal in een volgende vergadering be slissen of een hernieuwd verzoek om be houd van de zelfstandigheid zal worden gedaan. Ook Domburg en Westkapelle nebben zich tot de leden van de Eerste Tweede Kamer gericht om tenietdoe- ïg van dc herindeling. TcVens zal de herbouw van de Willebrordusput, waar voor een schenking van ongeveer 4000 kan worden gebruikt, opnieuw in de raad worden gebracht, na tweemaal te zijn afgewezen. Burgemeester J. de Pree deelde vervol gens mede, dat het probleem van de parkeerruimte in Zoutelande nog niet is opgelost, maar dat stappen om tot reali sering van een parkeerterrein voor 500 auto's te komen, reeds worden onderno- jeraamd als batig saldo van het water leidingbedrijf. Deze winstuitkering, zo delen b. en w. in een voorstel aan de raad mee. is mede het gevolg van een nog niet vastgestelde, wél in de begro ting voor 1963 opgenomen tariefsverho ging. De maximumcapaciteit van het ei- ren waterwingebied, die na de uitbrei ding van het aralneerkanaal 990.000 ku bieke meter per jaar zal bedragen, is ontoereikend om ln de steeds toenemen de behoefte aan water te voorzien. Dit betekent een niet te vermijden inkoop van water; de pr|js daarvan is, vermeer derd met de distributlekosten, in verhou ding tot de huidige verkoopprijzen vrij hoog. Bovendien moet geïnvesteerd wor den voor uitbreiding van de maximum dagcapacltcit om in de plekmaanden de aankoop zo beperkt mogelijk te houden. B. en w. delen verder mee, dat de tarie ven ook na de verhoging niet ongunstig afsteken b|j die van enkele zusterbedrij ven. De baten van de tariefsverhoging worden geraamd op 46.300. Zonder ver hoging zou met een verlies van 5800 rekening moeten worden gehouden. BIJEENKOMST INSTITUUT VOOR EFFICIENCY De afdeling Zeeland van het Nederlands Instituut voor Efficiency zal a.s. dins dagmiddag een vergadering houden in „Het Scheldekwartier" te Vlissingen. Dokter J. Stumphius, bedrijfsarts van de N.V. Koninklijke Maatschappij „De toeldo" zal spreken over het onder werp „Enkele aspecten van de bedrijfs geneeskunde". Na-afloop van de causerie zullen de bezoekers van de vergadering een bezoek brengen aan de bedrijfsge neeskundige dienst van „De Schelde". De bijeenkomst begint om twee uur. Bungalows Verder verklaarde hjj, dat de grond ten behoeve van het bungalowpark is aange kocht cn dat het plan (40 bungalows) bcsteksklaar is gemaakt. Het technische adviesbureau van de vereniging van Nederlandse gemeenten is evenwel op dracht gegeven een rioleringsplan te maken dat berekend is od een bunga lowterrein met 200 woningen, terwijl met Biggekerke de mogelijkheid van een tweede rioolwaterzuiveringsinstallatie zal worden nagegaan. De raad de intrek! verordening, middenstanders overleg gepleegd en men is overeen gekomen nu op donderdag middag te sluiten. (Advertentie) Vergelijk de kwaliteiten van verschil lende projectoren in onze collectie dan heeft U het beste antwoord. Met veel genoegen zullen wij U adviseren. GOES - VLISSINGEN - KRUININGEN DE DILI VERWACHT... ENKELE BUIEN Aanvankelijk veel bewolking. Inter eni ge opklaringen, maar ook enkele buien. Matige tot krachtige, langs de kust tij delijk harde noordwestelijke wind. Iets hogere middugteinperaturen dan giste ren. ZON EN MAAN 16 november Zon op 8.00 onder 16.49 Maan op 21.08 onder 12.36

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 2