COOP Royco groente-rijstsoep „Westerse raketmacht 6 x zo sterk als Russische" grote C0.0P rookworst kunt u IdM de. Royct 2 chocolade letters cn grote C0-0P chocoladeletters opschieten met de vers gebrande pinda's erwten met wortelen belegen kaas vandaag neem ik die NIEUWE soep: SPEKULAAS EN BANKETSTAVEN DIVIDEND, „WACHT TE KOOTKRAKT VOOR DE NEDERLANDERS OP ZEE samen in mooie doos grote zak a 500 gram groot blik nü goudse volvet 500 gram 145 een wonder van smaak Kerriesoe - 'A KR0ESJTSJEW WIL RAKET DIE OM DE AARDBOL KAN CIRKELEN elke dag kersvers uit de oven van de CO-OP bakker! CA 62-46 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 Enquête toonde interesse aan BUITENLAND HEEFT BELANGSTELLING VOOR NEDERLANDSE PRIMEUR Drie donkere Nigeriaanse stewardessen lachen de Ne derlandse zeeman vrolijk toe uit het eerste nummer van de unieke luchtpostkrant „Wacht te kooi", die dezer dagen van de persen is geko men. Het blad is een uitgave van de Stichting Nederlands Studiecen trum voor Zeevarenden en de Stichting Zecmanswelzijn Neder land, waarvan dc voorzitter mr. J. H. Klatte, secretaris-generaal van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid, het blad tij dens een bijeenkomst bij de Ko ninklijke Rotterdamsche Lloyd in troduceerde bU pers en rederijen. Primeur „Wacht te kooi" is een opmerke lijke wereldprimeur, ontstaan door het initiatief van kapitein J. A. van der Brock Humphrey, de ge zagvoerder van dc „Van Riebeeck" van de K.P.M. „Uniek in de we reld". zei trots mr. Klatte, die voorts mededeelde dat ook andere zeevaartnaties aan een dergelijke uitgave denken. Dc Nederlandse zeeman voelt het vaak als een gemis dat het con tact met dc wal zo incidentieel is. Van het actuele wereldnieuws is hij vaak snel en goed op de hoog te. dank zij de moderne communi catiemiddelen. Maar het ontbreekt hem aan achtergronden en conti- nuiteit. Daarin nu voorzien de 16 paginas van „Wacht te kooi", die een veelzijdig overzicht geven van de gebeurtenissen welke in de laat ste veertien dagen in de wereld en meer in het bijzonder in Nederland hebben plaatsgehad. Boeiend en knap samengevat geven zij de achtergronden van politieke ont wikkelingen, sportnieuws, opmer kelijke feiten uit de scheepsbouw en de scheepvaart, puzzels, opi nies van Nederlandse bladen, mu ziek- en fllmnieuws, boekengidsen, overzichten van Nederlandse (we reldomroep radioprogramma's kortom alles wat de zeeman maar kan interesseren. Spaans Voor de buitenlanders is er boven dien een halve pagina Ingeruimd voor nieuws in het Spaans, com pleet met de uitslagen van de Spaanse voetbalcompetitie. Hoofdredacteur van het blad is ds. Ratté, de oud-hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Hij heeft de steun van zes beroepsjournalis- per nummer) wordt eenmaal per veertien dagen met een oplage van 7500 exemplaren op lucht postpapier gedrukt bij de Nieuwe Rotterdamse Courant. De rederij en verzorgden de verzending, maar de kosten zijn geheel voor rekening van de uitgevers. In het algemeen zal de Nederlandse zee man het blad vijf k zes dagen na verschijningsdatum in zijn bezit hebben. De uitgave is voorlopig nog een proefneming, waarvoor de beide stichtingen en de werknemersorganisatie Cen trale voor Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij (C. K.V.) gezamenlijk een bedrag van 100.000 gulden hebben bijeen gebracht. Een enquête onder 634 zeeheden heeft aan getoond dat er op zee grote belangstelling is voor het blad. Als de opzet lukt is de kans groot dat „Wacht te kooi" eenmaal per week gaat verschijnen. Misdruk Hammarskjöld- zegel niets waard De misdrukken van de Amerikaanse ze gel niet do afbeelding van Dag Hnm- marskjöld zullen niets waard worden omdat het Amerikaanse ministerie van posterijen heeft besloten dezo misdruk ken massaal te gaan vervaardigen. Zoals gemeld werden ongeveer 400 exemplaren van dc 4 cents zegel die ter herinnering aan dc overleden secretaris generaal van de Verenigde Naties Dag Hammarskjöld werd uitgegeven, foutief fedrukt. Een blok werd onofficieel op 00.000 dollar geschat. U ivilt uw omzet verhogen Adverteer dan in de PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT zo groot mogelijk vernietigingskracht op zoveel mogelijk bevolkingscentra te concentreren. Daartoe werkt dc Sowjet Unie aan een systeem van bases waarmee de westejjke wereld kan worden omsingeld. Wat de conventionele strijdkrachten betreft: op het ogenblik zijn totaal 3.600.000 Russen onder de wapenen. Voor de Russische defensiebegroting is een totaalbedrag van, omgerekend 33 miljard dollar uitgetrokken. De Russische onderzeevloot telt 410 bo dems. waarvan 75 procent geschikt is voor lange tochten. De totale ton nage van de Russische vloot is van 600.000 ton in 1940 toegenomen tot 1.600.000 ton, waarmee deze na de Amerikaanse de grootste van de we reld is. Divisiesterkte Van de 160 Russische divisies in ac tieve dienst zjjn er 75 in Europees Rusland gestationeerd en 26 in Oost- Europa. In Oost-Dultsland alleen staan 10 pantserdivisies en 10 gemo toriseerde divisies, die beschikken over een totaal van 5500 tanks. Ver der staan er 4 Russische divisies in Hongarije en 2 in Polen. Dc Russische strijdkrachten in Oost- Duitsland beschikken over kernwa pens. De satellietlanden kunnen in totaal 63 divisies op de been brengen, totaal 980.000 man, en ongeveer 3000 vliegtuigen in de lucht brengen, voor het merendeel straaljagers. Communistisch China heeft in 115 divisies twee miljoen man onder de wapeneu, terwijl er nog een re serve van 125 miljoen mannen in de dienstplichtige leeftijd bestaat. Het. regime to Peking beschikt over 3000 vliegtuigen, meest straaljagers. Wat de Amerikaanse raketstrijd krachten betreft, deze beschikken over 90 Atlasraketten (over één jaar 126), 36 Titans (over een jaar 54) en 150 „Minuteman"-raketten. Er zijn gelden uitgetrokken om in juli volgend jaar dit totaal te bren gen tot 450, terwijl er later nog 350 bijkomen. ,.Minuteman"-raketten worden ge plaatst in zware betonnen lanceer- plaatsen, die bestand zijn tegen kern wapenexplosies. In de klassen van geleide wapens voor korte en middeuifstanden ligt de. Sowjet-Unie ver op het westen voor. Tijdens een parade op het Rode Plein ter gelegenheid van de oktoberrevo lutie trokken vorig jaar enkele tien tallen raketten voor korte afstanden voorbij. Dit type raket valt in dezelf de klasse als de Amerikaanse Zo nest John", die ook bi) het Neder landse leger in gebruik is. Ook dit is "in de roos": holle chocoladefiguren ruime keuze, reeds vanaf 40 heerlijke fondant borstplaatjes 200 gram 45 taai-taai S in een zak 39 kleutertaai grote zak 32 Cacao grote zak a 250 gram 59 boerenmetworst 100 gram 47 gebraden gehaktballen 4 a 55 gram per 89 bruine bonen 500 gram 75 prachtig receptenbeekje voor de rijsttafel 25 Portugese vijgen 500 gram 49 dadels pakjes a 170 gram per pakje 29 zoute pinda's zakje a 190 gram 49 Portugese sardines 2 royale blikken voor 99 C0-0P honing grote pot nu 109 Royco groente-rijstsoep Een keur van uitgezochte zomer groenten, aangevuld met rijst. Anders dan groentesoep. Anders dan rijstsoep. Een volkomen nieuwe soep: groente rijstsoep! Vriesvers. Dus van een voortreffelijke kwaliteit. Haal vlug zo'n zakje Royco in huis, voor 4 borden heerlijke soep! Proef hoe lekker! Proef hoe anders! Groente-rijst soep is nieuw! De westelijke geallieerden beschikken gezamenlijk over ruim zesmaal zoveel intercontinentale ballistische raketten als de Sowjet Unie, maar op het gebied van raketten voor afstanden tussen 320 tot 1150 km ligt de Sowjet Unie ver voor op het westen. In begin volgend jaar zul len de westelijke landen 450 tot 500 lange-afstandsraketfen bezitten, terwijl de Sowjet Unie er dan ongeveer 75 heeft. In de andere klassen van raketten zal de Sowjet Unie 700 raketten kunnen stellen tegenover ongeveer 250 in westelijke handen. Deze gegevens zijn vervat in een lijvig rapport dat te Londen gepubliceerd is door het instituut voor strategische studiën, een particulier bureau, dat toegang heeft tot be langrijke delen van de overheidsarchieven. In Jiet rapport wordt vastgesteld, dat de Sowjct-ünie thans oók een raket bezit, die vanuit een onder water va rende onderzeeër gelanceerd kan wor den. Er zjjn verscheidene typen nieu we onderzeeboten in ontwikkeling en verwacht kan worden, dat de Sowjet- Unie tegen eind volgend jaar onge veer vijftien atoomonderzeeërs zal hebben. Voorts is een raket ontwik keld, die vanaf lanceerplaatsen te land gebruikt kan worden tegen sche pen. Verrassend Het feit dat de Sowjet-Unie een be trekkelijk gering aantal „ICBM'S" (lange afstands raketten) bezit is volgens de opstellers van het rap port een verrassend feit. Indien men voldoende voorrang had willen ge ven zouden de Russen met hun bouw programma voor dit soort raketten thans een arsenaal van enkele hon derden van deze projectielen bezeten hebben. Men vermoedt, dat de bijko mende hoge kosten, die verbonden zijn aan de bouw van lanceerbasis voor deze projectielen, en de hoge kosten van het Russische programma voor de ruimtevaart, de oorzaken zijn van deze Russische achterstand. De ongeveer 75 grote raketten welke de Sowjet-Unie thans bezit, zijn voor 'n deel van verouderd ontwerp maar hebben bijna allemaal een zeer krach tige aandrijving. Deze raketten kun nen kernwapens tot een explosie kracht van 50 megaton en misschien nog groter over grote afstanden ver voeren maar bij een dergelijke zware „belading" lfjdt de actieradius van de raketten en vallen zij buiten de klasse van Intercontinentale wa pens. Op het ogenblik staat de ontwik keling van een raket, die zeer grote afstanden kan afleggen bovenaan het programma van de Russische geleer den. Premier Kroesjtsjew streeft naar een raket, die de aardbol b\jna kan omcirkelen. Een dergelijke „glo bale raket" zou in de rug van het bestaande Amerikaanse waarschu wingssysteem kunnen worden ge bracht, zodat waarschuwing voor een aanval met dergelijke wapens een on mogelijkheid zou worden. Meer bommenwerpers Het westen heeft niet alleen een be langrijke voorsprong op het gebied van lange-afstandsraketten, die kern wapens kunnen vervoeren, maar be zit tevens 630 zware bommenwerpers die een kernwapen over afstanden van omstreeks 8000 km vervoeren kunnen. De Sowjet Unie bezit onge veer 200 van deze vliegtuigen. Het westen heeft verder 1630 bommen werpers voor de middenafstanden, te genover 1400 soortgelijke vliegtuigen m Russische of Oosteuropese han den. De Verenigde Staten zullen tegen eind volgend jaar 18 atoomonder zeeërs hebben, die elk 16 raketten van het type „Polaris" aan boord hebben raketten dus die onder water gelanceerd kunnen worden op doelen te land, die maximaal 2400 km van het lanceerpunt verwijderd liggen. Als voornaniste element van de Rus sische strategie voor kernwapens ziet het instituut de doelstelling een en 'n ffiSLÜ is f voor schotse stamppot Hiervoor heeft U nodig: (4 pers.) 1 V2kg.aardappelen. ij 750 gr. spinazie, raapstelen, andijvie of andere j bladgroente. 300 gr. kaas, rookworst, zout. peper, aroma, 50 gr. boter, wat melk. Kook de aardappelen en maak er met de boter en melk een gladde puree van. Was de groente, snijd •ze fijn en roer ze door de puree. Naar smaak peper en aroma toevoegen. Snijd de kaas in blokjes en roer deze door de stamppot. Laat alles door en door heet worden en "bedek" iedere portie met schijfjes rookworst. Dien dan zo vlug mogelijk op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 22