EL-MIOR Actuele vraagstukken in de fruitteelt J, A. Jeroerxse Concert Ned. vocaal kwartet in Goes AGENDA VAN ZEE NOORD-ZEELAND Bouw gemeentehuis vanBreskenskan beginnen WALCHEREN ZUID-BEVELAND planken 1 balken palen ribben ijzeren balken MARKTBERICHTEN 0. HOEKSTRA NAM AFSCHEID VAN NOORDBEVELANDSE LANDBOUW DONDERDAG 15 NOVEMBER 1962 WISSEL SCHOUWEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 6 Ir. Van Hennik sprak over Laatste jaren weinig nieuwe rassen naar voren gekomen Het nieuws dat de Zeeuwse fruit teler op het gebied van nieuwe ras sen mag verwachten, zal voor de toekomst vermoedelijk komen van mutaties van bestaande rassen. Het afgelopen jaar zijn er diverse kleurenmutanten beproefd en met goed resultaat. Tot deze uitspraak kwam ir. J. J. van Hennik, rijks- tuinbouwconsulent voor Zeeland en West Noord-Brabant, in zijn dins dagavond gehouden lezing te Ka- pelle over het onderwerp „Actuele vraagstukken in de fruitteelt". Tijdens deze lezing, die in het ge bouw „Obadja" werd gehouden voor leden van de afdeling Kapelle en omgeving van de Nederlandse Fruittelers Organisatie en vereni ging van oud-leerlingen van tuin- bouwwintercursussen, zei ir. Van Hennik, dat vooral de kleurenmu tanten va*i Jonathan dit jaar goed zijn en dat juist in een jaar dat de gewone Jonathan weinig kleur heeft. Ook de kleurenmutanten van James Grieve met name de wat vroegere Lired en latere Poelman, bieden perspectief, hoewel we ons af moeten vragen, aldus ir. Van Hennik, of we met het telen hier van op grote schaal niet een teveel aan James Grieve krijgen. Overigens was hij van mening, dat er de laatste jaren weinig nieuwe rassen beloftevol naar voren zijn gekomen. Van de Winston is er alleen in Zeeland nog een beperkte aanplanting te zien, terwijl ook de Stark Earliest met uitzondering van Zeeland in andere provincies niet zo veel meer wordt aangeplant. Van de pererassen is er al heel weinig nieuws te vertellen, aldus ir. Van Hennik. Mogelijk dat de Packham Triumphe een lichtpunt zal zijn evenals de dubbele Precose. Door spreker werden ook de onderzoekingen over de boomvormen, die enkele jaren zijn gedaan, aan de han van op kaart gebrachte gegevens toegelicht. Daarbij is gebleken dat bijvoorbeeld voor de ras sen Cox Orange Pippin en Golden Deli cious de haagsystemen hogere kilogram opbrengsten gaven dan de spilvormen. Ondanks deze ogenschijnlijk voor de eerste jaren te verkrijgen voordelen, meende ir. Van Hennik vooral voor ma tige groeiers toch de haagsystemen niet aan te moeten bevelen, omdat snoei- proeven ook bewezen hebben, dat er een verminderde groei optreedt met slech tere kwaliteit van vruchten. Vooral in Zeeland, waar men toch al kampt met weinig groei, door windfaktoren en over wegend matige gronden, zullen we in de Het Nederlands vocaal kwartet heeft woensdag in „De Prins van Oranje" te Goes omstreeks zeventig aanwezigen een goede avond bezorgd van madriga len en religieuze vocale muziek. Corrle Bijster, sopraan* do alt Leni Meaning. Wiebe Drayer, tenor, en de bas Peter de Vos, gaven it capella of begeleid door Hans Schouwman aan het cembalo een rijk gevarieerd overzicht van de meer stemmige, wereldlijke Italiaanse lied vorm en van de religieuze liederen, beide voornamelijk uit dè bloeitijd van deze muziekvormen, do renaissance. Hans Schouwman lichtte de verschil lende programmapunten toe. wat bij droeg tot de verstaanbaarheid van deze niet zo vaak gehoorde vocale muziek. Het Nederlands vocaal kwartet gaf ga ve, homogene vertolkingen, nu eens joyeus, speels, zoals in „Bonzorno Ma donna" van Ant. Scandelli (1517-1580), dan weer ingetogen zoals in „Super flu- mina" en „Tlbi Laus. tibi gloria" van Orlando dl Lasso. Het programma omvatte onder meer werken van Joh. Scb. Bach (zor een lichtvoetig Quodlibet met cemba' jge- leiding, een reeks zinnetjes, die toespe lingen maken op bekende gebeurtenissen en welk werk speciaal werd uitgevoerd op familiereünies van de Bach-famille) als van Cl. Jannequin, Monteverdi, Swee- linck, Heinrich Schtitz en vader en zoon Scarlatti. Hans Schouwman liet zich horen in va riaties van Sweelinck, op het Franse lied „Est-ce mars dat nog bekend is in het Nederlandse liedje „Wie gaat mee overzee", alsmede in een toccata van (vader) Aless. Scarlatti, met direct daarop volgend twee sonates in f van zoon Domenico Scarlatti, niet In de later toegepaste sonatevorm, maar meer be doeld als een langzaam en een snel deel. Twee werken uit de omstreeks 550 so nates. die D. Scarlatti componeerde. Ruime mogelijkheden tot individuele voordracht leverden vooral het speelse „Quodlibet" en het lied „De grote hond en de kleine kat" (gedicht August Ver- meylen) getoonzet door Alphons Die- penbrock. waarvan het vocaal kwartet een dankbaar en knap gebruik maakte. Nadat mevrouw \V. C. Weststejjn, be stuurslid van de Vereniging voor Alge mene Wetenschappelijke Belangen, die de concertavond organiseerde, de dames van het kwartet met een ruiker had verrast, zong het kwartet als toegift „Jardin d'amour", een opgewekt Frans liedje op een fijn melodietje van Fclix do Nobel. Daarmee kwam het eind aan een avond, die blijkens het gul applaus, zeer in de smaak viel bij het niet talrijk publiek. Combine botste tegen huis en verbrijzelde ruit Een ongelukkige manoeuvre met de tractor en combine van de heer L. C. L. P. uit Stavenisse had maandagmorgen tot gevolg, dat de combine in aanraking kwam met de woning van de heer C. van G. in de Kerkstraat cn een grote ruit deed sneuvelen. De tractor cn de com bine. die van het Van der Lok de Clercq- plein de Kerkstraat in kwam, liepen geen schade op- Middelbare Electro: De ballade van een soldaat. 14 Jaar, 7 30 uur: City: Exodus, 8 uur, 14 laar, Vlissingen Alhambra: Exodus, 19.30 uur. 14 laar. Luxor: Slavinnen voor de Oriënt, 20 uur, 14 Jaar. Scheldekwartier: Caba ret ter gelegenheid 15-Jarlg bestaan Al gemene Bond van Bejaarden, 20 uur. Strandhotel: Bijeenkomst Philaiellca, 20.15 uur. Goes Grand: Exodus, 19,30 uur, 14 Jaar. Bergen op Zoom Luxor: Madame Butter fly. 20 uur, a.l. te kiezen boomvormen toch moeten blij ven vechten voor systemen waar de groei niet helemaal wordt weggenomen. TRANSPORT Ir. Van Hennik was voorts van me ning dat ook het transportprobleem in Zeeland sterk in de belangstelling is komen te staan. Vooral de ont wikkeling in de stapelborden belooft zich sterk te ontwikkelen. Aan het begin van zijn lezing merkte ir. Van Hennik op, dat het voor de fruit teelt in zijn algemeenheid een goed jaar is geweest. Over praktisch de gehele linie was de kleinfruitteelt goed, terwijl ook het grootfruit gemiddeld goede re sultaten boekte. Na de pauze vertelde ir. Van Hennik aan de hand van kleurendia's het een en an der over zjjn dit jaar gemaakte excursie- reis naar Joego-SIavië, waar hij onder meer diverse fruitteeltcentra's bezocht. De leiding van de samenkomst was in handen van de heer P. van der Have, die zowel een openings- als slotwoord sprak. ONVERLICHTE WAGEN OORZAAK VAN ONGEVAL OP RIJKSWEG HULST Dezer dagen reed de heer C. de R. uit Axel met een paard en wagen tijdens de avonduren over de rijksweg Hulst-Axel. De wagen was niet verlicht. De motor rijder J. F. H., die achterop kwam, merkte de wagen te laat op, moest plot seling uitwijken naar links en kwam vervolgens in botsing met de bromfiet ser P. J. de W. uit St.-Jansteen. De mo torrijder moest met vrij ernstige verwon dingen in het St.-Elisabethziekenhuis te Sluiskil worden opgenomen. De brom fietser werd licht gewond. Dokter A. Kats uit Axel verleende de eerste hulp. Er was veel materiële schade. Vlissinger kreeg prijs van stichting „Bemetel" Negen jonge mensen hebben tijdens de viering van het zilveren jubileum van de Stichting bedrijfsopleiding metaal en elektrotechnische industrie „Bemetel" in Schevenings Kurhaus de jaarprijzen voor de beste der 14.000 leerlingen uit han den van de inspecteur-generaal van het onderwijs mr. ir. Goot in ontvangst mo gen nemen. De heer F. J. M. de Loos uit Vlissingen maakte deel uit van dit negental. Hij kreeg voor het scheepsbe- schieten een prijs uit het ir. W. Maas Geesteranus fonds. (Advertentie) EL-MIOR OVERHEMDEN ZIJN VERKRIJGBAAR: Voor de BEVELANDEN bij: Voor VLISSINGEN alleen bij: ST.JACOBSSTPAAT 25 VLIS5IN6 EN HERENMODES St.-Adriaanstraat 5 - Goes SINT-PHtLIPSLAND Raad vergadert De raad van St.-Philipsland komt mor genavond, vrijdag, om 19.30 uur in open bare vergadering bijeen. De agenda ver meldt onder meer een voorstel tot het aangaan van een rekening-courant-over eenkomst met de N.V. Bank voor Ne- derlandsche Gemeenten tot een bedrag van 100.000, de .vaststelling van een verordening op de reinigingsrechten, het aanbieden van de gemeenterekening over 1961 en de begroting voor 1963 en de verkoop van enkele stroken grond. ZIERIKZEE Gevonden voorwerpen In het derde kwartaal van dit jaar wer den aan het bureau van politie te Zie- rikzee de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: lcinderschopje, rozenkrans, schroevendraaier, grijs kindervestje, br. led. portemonnee, zwarte regenbroek, Duits woordenboek, br. jongensporte- monnee, br. brillenkoker, herenporte monnee, groene bal, bl. gymnastiek schoen, meisjesregenjas met capuchon, een paar balletschoenen, kettinkje, beige regenmantel, gebroken gouden ring, wit babyjasje, damesparaplu, een paar he rensokken, remschoen, bankbiljet van 10, zakmes, gele kanarie, ballpoint, twee kleuren, zakkam, bril, lensdop van fototoestel, hoofddoek, hondje, etui met foto's, beige regenjas, merk Gardi, zwar- regenbroek, wieldop Volkswagen, iepsanker, auto-onderdeel, portemon- inh. 1, nagelknipper en 3 sleutels, rolletje inh. 50 centen, snoer ln-alen, bl. regenmantel met capuchon, 2 zilverbon nen a ƒ2,50, 1 paar witte kinderschoe nen, monopoliespel, br. portemonnee, groen zeil met touw, rode portemonnee inh. 0,10, groene herenpantalon, meet lint van 25 meter, zilveren gulden, gekl. meisjesrolc, sjaal, mud gerst, mud gerst, dop van benzinetank, rood gestreept jon gensjasje, kindergeweer, grijze jongens jas, een paar herenschoenen, weekend tas, bril in etui, rood plastic kindertasje, kar op wielen, kinderspeelgoed, zw. rub ber regenjas, zijden sjaal, idem kanarie geel, bankbiljet ƒ10, br. portemonnee, inh. ƒ3,59, witte gymnastiekschoen, di verse wanten, handschoenen en sleutels. De bouw van het nieuwe gemeentehuis te Breskens kan beginnen. Woensdag avond besloot de raad van deze ge meente met 6 stemmen vóór en 4 te en, de bouw onderhands aan te beste den aan de firnia gebrs. W. en B. Ghristiaansen te Oostburg voor de som van f 223.800. Vóór stemden de fracties van de P.v.d.A. en van de Prot. Chr. Lijst, tegen waren mevrouw M. M. Niermans-Gossije, C. M. de Kruijter (beiden vrije socialistische arbeiders), J. W. Carets (lijst Carels) en A. Leen- liouts (vrije lijst). De heer T. P. Cam- bier (vrije lijst) was afwezig Zoals be kend staakten tijdens de vergadering van 29 oktober j.l. de stemmen over dit voorstel. Toen stemden 5 raadsleden vóór en 5 tegen. Wethouder W. C- ran der Hooft (P.v.d.A.) was by die verga dering afwezig wegens ziekte. THOLEN Nieuwe instrumenten voor muziekkorps „Concordia" Maandagavond zijn te Tholen in tegen woordigheid van het gehele bestuur van de kon. muziekvereniging „Concordia", burgemeester mr. A. J. van der Hoeven en wethouder H. Jansen de nieuwe mu ziekinstrumenten uitgereikt. De voorzit ter de heer Goedemondt, prees de ijver van het actiecomité, dat na het 75-jarig bestaan van de vereniging is opgericht en dat eerst de muzikanten in kostuums icon steken eü nu nieuwe instrumenten tot een bedrag van 16.000 heeft aan geschaft. Ook bracht hij dank aan het gemeentebestuur van Tholen voor de fi nanciële hulp en voor de gift die men mocht ontvangen van het Zeeuwse fonds. Burgemeester Van der Hoeven reikte aan het jongste lid van de vereni ging, de 13-jarige D. Geuze het eerste; instrument uit. Na de uitreiking gaven de muzikanten op hun nieuwe instru menten een nummer ten beste. Het oud ste lid van de vereniging, de heer G. van der Linde, dankte allen die mede gewerkt hebben om tot aankoop van de nieuwe instrumenten te kunnen over- MIDDELBURG Sportaccommodatie VERGADERING N.V.V.- VROUWENBOND naar sportstichting B. en w. van Middelburg stellen de raad voor om de gehele gemeentelijke sport accommodatie onder te brengen in de stichting Sportbelangen Middelburg. Het college denkt daarbij aan de meentelijke sportveldencompl exen, gemeentelijke zweminrichting en gymnastieklokalen. Het beheer over turnzalen willen b. en w. echter beperkt houden tot de tijden, waarop het gebruik buiten schoolverband mogelijk is. Het gebruik voor de scholen wil het college in eigen hand houden. Als de raad akkoord gaat met het ont werp, zal het reglement op het beheer en toezicht op de sportterreinen moeten vervallen, terwijl ook de stichting de Middelburgse Zweminrichting moet worden opgeheven. In een ander voorstel deelt het college mee, dat de raad tijdens de vergadering van maandag a.s. over zal moeten gaan tot de benoeming van een voorzitter van de Middelburgse stichting sportbelangen. Gevraagd wordt het besluit van liet stichtingsbestuur, waarbij wethouder A. J. Berenpas als zodanig voorgedragen werd, te bekrachtigen. Ten aanzien van de sportvelden wordt voorts voorgesteld om de huid'ge door nige heesterbeplanting te vervangen door een beplanting met andere heesters. Hiervoor is een krediet van 1850, nodig. Aankoop zoor plan-Zuid belangrijk voor realisering en w. van Middelburg delen de raad mee, dat zij er na langdurige onderhan delingen in geslaagd zijn met een eige naar van in plan-Zuid gelegen gronden overeenstemming te bereiken over de aankoop van diens gehele bedrijf. Deze aankoop, aldus verklaart het college, zal een zeer belangrijke stap betekenen in de richting van de realisering van het uitbreidingsplan. STAVENISSE Raad komt bijeen In de eerstvolgende vergadering van de raad Stavenisse op vrijdag 16 novem ber des avonds om half acht zal de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1963 worden behandeld en wel de vast stelling daarvan. Verder staan op de agenda de aanbieding van de gemeente- rekening 1961 alsmede een voorstel van b. en w. tot wijziging van de gemeente begroting voor het dienstjaar 1962. Collecte De collecte, die in Stavenisse ten bate van het Nederlands Oorlogsgravcn co mité is gehouden, heeft de som van 45,25 opgebracht. Uitslagen Tholense Boys Het eerste elftal van Tholense Boys speelde zaterdag een uitwedstrijd tegen Seolto II van Zevenbergen on won deze wedstrijd met 62. Het tweede elftal speelde thuis tegen W.H.S. II en verloor met 10, terwijl het vierde elftal ver loor met 72 van W-H.S. IH. s-HEER-ABTSKERKE Voorstel tot ontwerpen van uitbreidingsplan in de raad BORSSELE Keuring van Nederlandse en Belgische nertsen De gemeenteraad van 's-Heer-Abtskerke zal zich tijdens de openbare vergadering van maandag 19 november onder meer beraden over het voorstel tot het doen ontwerpen van een uitbreidingsplan in hoofdzaken door het architectenbureau Rothuizen en 't Hooft, over het voorstel om in principe te besluiten tot de bouw van een woning voor het hoofd der school, het voorstel tot toetreding als lid van de Nederlands-Belgische vereni ging „Zeeland". Voorts zal de raad be sprekingen voeren of het niet gewenst is te komen tot een goed ingericht dorps huis, door verbouwing van „Irene", het verenigingsgebouw van de Nederlands hervormde kerk, dat daarvoor zou moe ten worden overgenomen en dat na vol tooiing in bruikleen zou kunnen worden gegeven aan een stichting of uitvoe ringscommissie. Verder zal men naast de behandeling van enige subsidievoorstel- len het verslag van een bijeenkomst van burgemeesters en wethouders „Uit de Zak van Zuid-Beveland" bespreken. Daarin werd gehandeld over de wense lijkheid om te komen tot een streekor- gaan dat streeft naar middelen om de ontvolking tegen te gaan en de leefbaar heid te verhogen. KRUIN1NGEN Plattelandsvrouwen kregen lezing over Berlijnse muur De leden van de afdeling Kruiningen van de Bond van Plattelandsvrouwen hebben dinsdagmiddag kunnen luisteren naar een lezing van mevrouw R. Wol- dinga-Veldkamp uit Zierikzee. Het on derwerp waarover zij sprak was: „Voor en na de muur in Berlijn". Mevrouw Woldinga illustreerde haar woorden met dia's. De vergadering werd in het dorps huis gehouden. In het pakhuis van de heer A. Walhout te Borssele is dezer dagen een keuring van nertsen gehouden. Aangevoerd werden 80 nertsen van 20 kwekers uit Nederland en België. De nertsen waren van goede kwaliteit. De dieren werden gekeurd door de heer Schoots, rijks ambtenaar onder meer belast met het toezicht op de nertsenfokkerij in Ne derland. Na een gezellige maaltijd be zochten de nertsfokkers de nertsfarm van de heer A. Walhout. die een der grootste van zuid-Nederland is met op net ogenblik 2000 dieren. Uitvoering accordeonvereniging Zaterdagavond geeft de accordeonvere niging „De lustige trekkers" uit Borsse le een uitvoering in het verenigingsge bouw. Aan de verzorging van het pro gramma neemt ook het cabaretgezel schap „Romantiek en ritme" deeÜ Werkgemeenschap „Comité" 1962 voor de vrede" Dezer dagen is een werkgemeenschap Zeeuwsch-Vlaanderen opgericht van het „Comité 1962 voor de vrede". In het bestuur van deze werkgemeenschap heb ben voorlopig zitting ds. E. Ed. Stern te Sas van Gent en de heren P. Blaauw en A. Villerius, beiden te Terneuzen. Het comité beoogt een „actie te voeren te gen het vervaardigen, in voorraad hou den, beproeven en gebruiken van kern wapens, waar ook ter wereld en voor welk doel ook". Collecte De in Oostburg gehouden collecte ten bate van de N.O.V.I.B. (Stichting Ned. Organisatie voor Internationale Bij stand) heeft 210,30 opgebracht. Deuren en ramen met en zonder kozijnen Te koop in verschillende soorten en maten. Goten, latten, stenen, sluitpannen, asbest golfplaten, gegalvaniseerde platen. Een groot winkelraam met kozijn. SLOPERSBEDRIJF, ST.-ANNALAND Telefoon 0 1665 - 386. Dezer dagen hield de vrouwenbond het N.V.V. afdeling Middelburg haar maandelijkse vergadering. Na het huis houdelijke gedeelte deelde de voorzit ster, mevrouw Van Wezel-Schoolmees ter mee, dat het winterprogramma zijn geheel was vastgesteld. Er zullen o.a. interessante lezingen en voorlich tingsbijeenkomsten komen van enkele grote ondernemingen. Verder werd be sloten om op 28 mei 1963 de Vara- studio te gaan bezichtigen, waarvoor zeer veel animo bestond. Het St.-Nico- laasfeest zal gehouden worden op 10 de cember a.s. Verder wordt eens in de veertien dagen een contactmiddag houden, waarin actuele onderwerpen worden besproken. „Tesselschaie"-bazaar De vrouwenvereniging „Tesselschade- Arbeid Adelt" hield gisteren in hotel „St.-Joris" een drukbezochte bazaar Fraaie handwerken, beschilderd glas werk, leerwerk e.d., door de vereniging aangekocht van dames die met dit werk een noodzakelijk eigen inkomen verdie nen, was voor verkoop uitgestald. Vooral 's morgens werd veel verkocht. De totale opbrengst schatte men op meer dan 1000. Dit geld zal besteed worden aan de opleidings-, studie en ondersteunings fondsen van de vereniging. VLISSINGEN Druk bezochte bazaar van hervormde vrouwengroepen In het wijkgebouw ,,'t Anker" te Vlissin gen is woensdagmiddag en -avond een groots opgezette bazaar gehouden, die was georganiseerd door de hervormde vrouwengroepen te zamen veertig tal dames uit de wrjkgemeenten Hl en IV. Zowel 's middags als 's avonds was het in de bovenzaal van ,,'t Anker" een drukte van belang: attractief waren het rad van avontuur, de even traditio nele sjoelbakken, een aantal loterijen met aantrekkelijke prijzen alsmede de grabbelton, die de kinderen 's middags in minder dan een uur hadden leegge- graaid. Aan deze bazaar hadden bijna alle Vlissingse middenstanders met arti kelen medewerking verleend. Een zeer grote belangstelling bestond er voor het televisietoestel, beschikbaar gesteld door een grote radio- en televisiezaak, dat aan een talrijk publiek gelegenheid bood indrukken op te doen van de voetbal wedstrijd Feyenoord-Vasas: 's middags hadden de kinderen van het kinderpro gramma kunnen genieten. Een bijzon derheid was ook, dat een Vlissingse bak ker bereid was aan de lopende band een specifiek soort Zeeuws-Naamse wafels tc bakken. De opbrengst van de bazaar zal ten goede komen aan het kerkewerk, waaronder het jeugdwerk. Onderlinge schaakcompetitie Voor de onderlinge Vlissingse schaak- competitie werden de volgende partijen gespeeld: F. H. J. DieperinkP. A. C. Bikker 1—0; J. B. de Decker—A. Vijf huizen 10; D. AntheunisseA. de Rid der 10; W. MesmanA. Smit 10; L. AntheunisseP. Benski 01; J. den EngelsmanJ. Hofman 10. Gevonden voorwerpen In het 'tijdvak van 6 tot 13 november zijn de volgende voorwerpen aan het bureau van politie te Vlissingen gede poneerd, diverse rijwielen en autopeds, leesbril, teddybeer, wieldop van auto, rood-witte sportkous, en kinderringetje. Tevens zijn aan het bureau te bevragen de adressen waar de volgende voorwer pen zijn te bekomen: parkiet, koffer riem, volleybal in netje, keukehnetje, kabelslot, zwarte regenbroek, bundel le ge kolenzakken, bruine sjaal, mapje met foto's, en diverse dames-, heren- en kinderhandschoenen en wanten. KOUDEKFRKE Benoeming De heer A. G. Geelhoed, commies A ter secretarie van Koudekerlce, is benoemd tot hoofdcommies, chef van de afdeling financiën c.a. van Rynsburg. Rijnsburg is een gemeente in de omgeving van Leiden en telt ongeveer 7000 inwoners. K.B.V. BESTOND VIJFTIEN JAAR De Koudekerkse biljartvereniging K.B.V. heeft dezer dagen in hotel Rijckborst in besloten kring het vijftienjarig bestaan herdacht. De derde lustrumviering be stond na de algemene vergadering uit een gezellig samenzijn van de K.B.V.- leden en hun echtgenoten. Lentewandeltocht „Oostburg" De nog slechts 2 jaar bestaande christe lijke wandelsportvereniging „Oostburg" heeft besloten ook in 1963 weer in sa menwerking met de* afdeling West- Zeeuwsch-Vlaanderen van het Neder landse Rode Kruis een wandeltocht te or ganiseren. Evenals dit jaar, toen deze :ocht voor de eerste maal werd gehou den en zeer goed slaagde, krijgt deze wandelmars de naam „Lentewandel tocht". Als datum is vastgelegd zaterdag 11 mei 1963. Brengt eerste sportshirt met 70%Ter- lenka - dus 70 méér plezier en gemak bij het dragen en wassen! VEILING TERNEUZEN 14 november. Sla II 27—15,70. Bloemkool A AH 31—57. BH 13—32, CH 12—16, afwij kend 1132. Knolselderij 1518. Selderij 3— Peen 23—28. Meerlanders I 11,20—11,40. Bintjes I 9,60—10,10. Andijvie II 21—36. Kas- snijbonen I 167. Rode kool 14—18. Savooiekool 11—26. Witte kool 18—19. Boerenkool 17. Breekpeen 611. Prei All 3449, Bil 19. Knolselderij 2325. Spruiten, geschoond 66 72, idem ongeschoond 4157. Spinazie 11— 23. Tomaten All 44—47. Uien 25—28. Witlof AH 62—78, B 62—90, BH 49—72. afwijkend 30—53. Cox Orange I 75 90, 70 85, 65 76—77, 60 62— 66, 55 53, HD 33, Hl grof 61, Hl fijn 30, kroet 35. Goudrenet I 85 53, 80 54, 75 53, 70 49. 65 44. II 85 51. 80 49, 75 48. 70 45, 65 41. HD 34, IH grof 3640. Hl fijn 32—34, kroel 22—25. Jo nathan I 80 59, 75 54—56, 70 54, 65 53, 60 41, H 80 45. 75 45. 70 42. 65 40. 60 35, HD 24. Hl grof 36, ni fijn 28, lcroet 27. Glorie van Hol land I 85 45. 80 45, 75 46. 70 47. 65 42, H 85 41, 80 44, 75 44. 70 43, 65 41, IID 27, Hl grof 37, Hl fijn 24, kroet 18. Golden Delicious I 80 74, 75 75. 70 73—74, 65 67. 60 53—55. II 80 68, 75 64—69, 70 58—69, 65 55—65, 60 41—53, IID 37, Hl grof 53, IH fijn 63, kroet 38. Saint Remy II 65 26—28, HD 24, Hl grof 25, Hl fijn 2024. Gieser Wildeman IH fijn 2835. Doy enne du Cornice II 75 91, 65 90, Hl grof 81— 83. Wijnperen I 50 20—28, IID 13—20. Com- tesse de Paris IH grof 14, IH fijn 6—8. VISMIJN COLIJNSPLAAT 14 november. 2837 kg exportgarnalen 1,22 1,92. 1897 kg handelsgarnalen 1,361,49. 7 kg schar. 378 kg wijting. 243 kg bot. 107 kg ka beljauw 65 kg tong. 1 kg zalm. 22 kg rog. 20.670 kg sprot. 51 kg ongesorteerde vis. VEILING SINT-ANNALAND 14 november. Uien 40-77 25.5725,71, bonken 23,83—24.00, drielingen 37,30—37,60. pïcklers 29,29. Aanvoer 112 ton. VEILING BERGEN OP ZOOM 14 november. Andijvie 2245. Sla 6—16. Bos- peen 1120. Waspeen 1026. Rode kool 12— 21. Witte kool 5—17. Boerenkool 12—22. Bloemkool 11—70. Savooiekool 11—19. Sprui ten 20—1,50. Kroten 6—19. Witlof 50—96. Prei 40=49. Tomaten 25—78, Glorie van Holland 28—58. Jonathan 2152. Cox Orange 27—89. Goudrenet 3178. Golden Delicious 21—96. Scheepvaartberichten Vlissingen vertrokken op 13 nov.: Karmas naar Narvik. Cleopatra naar zee. Rijbergen naar Valencia. 14 nov.: Phonizien naar zee. Gepasseerd naar Antwerpen 13 november: Paris van Helsingborg. Ardon van Teign- mouth. Despatch van zee. Union van Sho- reham-Gent. Willemijn van Rochester-Gent. Nushakan van Rochester-Gent. Andijk van Limmerick. John V van Rotterdam. Madi- Lloyd van Cork. Oranje van Londen-Ter- neuzen. Spaarnekerk van Rotterdam- Sea breeze van Londen. Corrie Broere van Dor drecht- Berkhout van zee. 14 nov.: Triumph Poole. Egbert Wagenborg van zee. Aar- denburgh van Amsterdam. Woltersum van Hamburg. Jacaranda van Rotterdam. Afiena van Londen-Gent. Gepasseerd van Antwerpen Dietert naar Koping. Diligentia naar Fowle-Terneuzen. Labrador naar Kalmar. Dahomeykust naar Amsterdam. Kerkedijlc naar Rotterdam. Bli- tar naar Amsterdam. Ladon naar Amsterdam. Eagle naar Londen. Zanzibar naar Londen. Inse Mellema naar Vannes. Valiant naar Hull. 14 nov.: Albert Willem naar Ballylongford. Wim H naar Rotterdam. Antartica naar Aar- hus. Myson naar Stockholm-Gent. Arvo naar Ipswich. HULDE VOOR RAYONASSISTENT Negen jaar op de bres voor landbouwbelangen Op bijzonder hartelijke wyze heeft de Noordbevelandse landbouwersstand tij dens een woensdagavond in „De Koren beurs" te Kortgene gehouden receptie afscheid genomen van een gewaardeerd medewerker, de rayonassistent van de rykslandbouwvoorliehtingsdienst, de heer O. Hoekstra- De scheidende assistent is per I november jJ. benoemd tot voor- lichtingsdeskundige bij het yjonsnlent- schap in Axel. Negen jaar lang heeft hij dc bres gestaan voor de belangen van de Noordbevelandse boeren, die gis teravond in grote getale waren opgeko men om afscheid te nemen van de heer en mevrouw Hoekstra. Ook de nieuw benoemde assistent voor het gebied, de heer J. Kodde, voorheen werkzaam op Tholen, was met zijn echt genote bij het afscheid aanwezig. De re ceptie was belegd door de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting „Noord-Beve land", die tijdens de negenjarige Noord bevelandse periode van de heer Hoek stra het aantal leden belangrijk zag uit gebreid. Momenteel beslaat het totaal areaal van de leden 5200 ha tegen 3500 ha negen jaar geleden, werd verklaard. Deze sterke groei schreef de voorzitter van de vereniging, de heer S. J. de Regt toe aan de activiteiten van de heer Hoekstra. „De heer Hoekstra was meer dan een rayonassistent. Ik wil hem be schouwen als rayondeskundige", aldus de voorzitter. Hij wees er op, dat de scheidende voorlichter uitermate goed werk heeft gedaan op Noord-Beveland. Als blijk van waardering overhandigde spreker de heer Hoekstra een afscheids geschenk in de vorm van een koelkast. Mevrouw Hoekstra bood hij een mand met bloemen aan, terwijl hij eveneens een bloemenhulde bracht aan mevrouw Kodde. Goede greep „Een goede greep", noemde de nieu we hoofdingenieur-directeur voor de voorlichting en het onderzoek in Zee land, de rijkslandbonvvconsulent, dr. ir. C. W. C. van .Beebom de benoe ming van de heer Hoekstra tot rayon assistent. Hij herinnerde eraan, dat de scheidende landbonwman thans een flinke promotie heeft gemaakt. Het feit, dat de heer Hoekstra zich be wust was van de mogelijkheden en op tijd anderen bij zijn werk inschakelde is de sleutel geweest tot zijn succes, meen de dr. Van Beekom, die de scheidende vertrouwensman van de Noordbeveland se boeren noemde. Namens de medewer kers van het rijkslandbouwconsulent- schap voor de Zeeuwse eilanden bood hij de heer Hoekstra een boekebon aan. Van dank voor de samenwerking getuigd! voorts de heren M. G. Hoveijn en F. Klaassen, respectievelijk namens Z.L.M. en de C.B.TH. „Onder de leiding van de heer Hoekstra hebben we goed geboerd", stelde het de heer Hoveijn. De C.B.T.B.-er Klaassen was van oordeel, dat de heer Hoekstra een grote bijdrage heeft geleverd in de dynamische ontwik keling van de landbouw op Noord-Beve land. Woorden van afscheid werden voorts ge sproken door burgemeester A. Schuit van Kortgene, gemeentesecretaris W. Goossen namens de bloemenvereniging „Floralia", waarvan de heer Hoekstra een actief lid was en van welke vereni ging hij thans een geschenk onder cou vert mocht ontvangen en oud-voorzitter S. J. van Langeraad. De heer Hoekstra sprak een dankwoord. VEILING ROTTERDAM. 13 november. Aardappelen 12—14. Andijvie I 27—36. Bloemkool I A: 6 stuks per bak 41 7 stuks per bak 2249. Bloemkool H A: 6 stuks per bak 34—35, 7 stuks per bak 20— 25. Kassnijbonen 1.90—2,10. Rode kool 1517. Gele kool 10—18. Groene kool 13—20. Sla I 15—18, H 4—12. Spruiten I A 47—68, H A 38— 51, I B 39. I D 51—59. Prei 30-41. Selderij 7— 10, Peterselie 7—12. Grote peen 10—15. Kro ten 13—22. Uien geschoond 31—34. Uien 16 24. Witlof I A 98—1.11, II A 87—97, I B 94—96, '886. Aanvoer 27.500 kg. Knolselderij 1521. Black Alicante I 1.301.48. Golden Champion 1.96—2,02. Tomaten A I 3.85, B I 4.15, C I 3.40. Boerenkool 20—22. Coxs Orange Pippin KI. I A 78—96, I B 62—76, I C 46—59, II A 66—78, U B 60—62, n C 44—43. Jonathan KI. I A 48—59, I B 45—54, II A 40—52, H B 38—52, II C 36—46. Golden Delicious KL I A 60—90, I B 65—77, I C 52—53. Goudreinetten KI. I A 52—65, I B 49—57, I C 45—51, II A 48—54, II B .47—51, H C 47—49. Glorie van Holland KI. I A 49—60, I B 48—56, I C 40—50. Laxton's Superbe KL I A 5562, I B 47—51, I C 33—37. Ellisons Orange KL I A 65-66, I 60—64, I C 47—53. Beurré Clairgeau KL I A 45—54, I B 46—51. Légipont KL I A 73—79, I B Ï084, I D 5809. Doyenné du Cornice Kl. I A 1.17—1.28, I B 1.19—1.22, I C 1.12—1.16. Aan voer fruit 90.000 kg. VEILING KAPELLE 14 november. Jonathan I 75 57—58, I 70 54,60, I 65 52.90—53.50, I 60 43,70, H 75 41, II 70 40— 41, II 65 39,20—39,60, II 60 32.60—33,80, IID 24,90—20, III grof 25—33, in fijn 23,40—23,70. Goudrenet I 85 52—53, I 80 53,70—53,90. I 75 51,80—52,10, I 70 48,30—48.80, I 65 45—46, H 85 II 80 47, II 75 46, H 70 45, II 65 43, IID 38—39, HI grof 43—44, ni fijn 36—38. Goud renet geel 85 68—71, I 80 69—74, I 75 65—71. 1 58—65, I 65 47—48. Rode Goudrenet I 80 I 75 58. Laxton Superbe I 75 51, X 70 53, I 65 45. I 60 39, UD 28, IH grof 38. HI fijn 25. Glorie van Holland I 80 50, I 75 52, I 70 53, I 65 47. H 80 48, II 75 47—48, II 70 47-48, n 65 43-44, IID 36. IH grof 39, II fijn 31—35. Cox Orange Pippin I 75 82—90, I 70 79—91, I 65 73 —77, I 60 60—66, I 55 46—55, II 75 76. n 70 n 65 62, HD 31—42, IH grof 52—61, HI fijn 32—42. Golden Delicious I 85 67—72, I 80 72— 83. I 75 72—84, I 70 71—82, I 65 68—73, I 60 61—64, H 80 65—68, H 75 65—71, II 70 61—70, II 65 59—6-1, II 60 48—54, IID 36—42, IH grof 52—65, in fijn 30—38. Lombards Calville II 80 45. II 75 47, II 70 45, n 65 40, H 60 34, HD 26, HI grof 28—33, IH fijn 19—23. Zoete Ermgaard I 60 63—67, I 55 52—56, HD 28—34, III grof 37. IH fijn 22—25, kroet 9—11. Ster- appel I 65 75—76, I 60 68—77, I 55 56—66, H 65 59. H 60 51—64, H 55 33—46, HD 27—32, III grof 34—36, HI fijn 19. Winston H 75 42, II 70 40, H 65 38. II 60 34, val 21. Campagne- zoet I 60 58. nD 28. Groninger Kroon H 65 35—43, U 60 39. Ingrid Marie I 65 60. I 70 63— 65, H 60 48, IID 29. Gelders Zoet I 70 48. HD 22. Bloemzoet I 70 51. I 75 50, I 65 47. H 60 37. Crimson Cox I 55 48. I 65 63. I 60 60. Geplukte kroetappelen 22,70. valkroetappelen 21,80. St.- Remy I 75 31, I 65 29,30, H 75 30, H 65 27, nD 22.70—24.20. IH grof 25. TH fijn 19. Com- de Paris I 70 30. I 65 28, I 60 25,20— 25,30, I 55 18,30, II 65 24. II 60 22, HD 13. HI grof 17—20, III fijn 12—14. Conférence II 65 65. H 60 62. n 55 57—59. HD 39. Zwijndrechtse Wijnpeer I 55 35, I 50 28, IID 16. III grof 21. III fijn 13. Gieser Wildeman I 60 59—62, I 55 47—52, I 50 42—47, H 60 53—55, II 55 44—47. U 50 37—38, IID 22—25, IH grof 30—39, IH fijn 17—24. kroet 9—11. Kleipeer H 50 27. Brederode II 70 35, II 60 35. IH fijn 15—21. Josephine de Malines I 60 40. I 55 29. I 65 50. Emile d'Heyst I 60 38, I 55 32. Nouveau Poi- teau H 65 20. II 55 20—22, HI fijn 6»£. Souve nir de Vacheur H 60 30. B. Alex. Lucas n 70 5 37. Doyenne du Cornice H 80 104, H 75 104, IH grof 87. Druiven: I 136—142, II 106—103. Noten per stuk: I 2. Mispels I 24. Bramen per doos H 34. Aardappelen H 6!£—9'i, kriel 2'/:. Groen ten: Andijvie 18—31 Bloemkool 1113. Sa vooiekool 9—17. Witte kool 7^—10. Rode kool 16. Spruiten 32—66. Witlof 68. afwijkend 37— 49. Prei 28—30. Koolrapen lli. Breekpeen 12— 17. Knolselderij per stuk 11. Boerenkool 815 —13. Kassnijbonen 1.62. Tomaten An 4344, Bil 42—47. CU 26—3L CC 25. E1ERNOTERINGEN BERGEN OP ZOOM Eiernoteringen van de Coöp. Wouwse Melk inrichting Bergen op Zoom. Ingaande donder dag 15 november 1962. Prijsklasse 0 18 cent, idem I 17 cent, Idem II 16 cent, idem IH 15 cent, idem IV 14 cent, idem V 13 cent. VEILING V.V.Z.B. GOES 14 november. Druiven: Black Alicante I 142— 146, H 133. Groenten: per stuk: Bloemkool AI 48—60, AH 37—46. BI 42—44, BH 29—35, afwijkend 14—26. Kropsla II 45, Cl 45. Knolselderij I S, II 45,50. Per bos: Wortelen 18. Per tg: Witlof AI 76—79, All 59—74, Bil 62—68. Sprui ten AI 45—47, BI 24—3L BH 25. Tomaten AI 50. AH 36, BI 29—57. Cl 34. Prei AI 28—31, AH 26. Andijvie I 22—25, H 17—20. Groene savooiekool I 17—20. II 10—16. Rode kool I 17—19. II 6—13. Witte kool I 12. Boerenkool I 19—24 Peen BI 11. Cl 9. Veldsla II 35—15. Stoksnijbonen I 179. VEILING „WALCHEREN" MIDDELBURG G.A. 14 november. Fruit: Appelen: Goudrenet 65- 75 46—48, 60-65 25. IID 42. IH fijn 35—42, HE grof 4215. Jonathan 70-80 3864. 65-70 34— 61, III fijn 15—21, III grof 28—39. Laxton Su perbe'65-70 50—51. 60-65 31—43. Peren: Gieser Wildeman 55-65 53. 50-55 33, IID 30, III fijn 38—41. Saint Remy 65-75 26, IH fijn 20—23. Druiven: Black Alicante H 1,221,41. Groenten: Bloemkool 4 per kist 2847, idem 6 per kist 19—42, idem 8 per kist 11—32, idem 10 per kist 14—17, idem 12 per kist 12. Sa vooiekool I 20.50. U 12.—. Andijvie I 45.—, n 40.—. Prei H 41,50. Boerenkool 10,50. Kro ten per kg 17—23. Witte kool 7—12. Kassnij bonen (Icrom) 1,13—1,15. Rode kool 16—22. Witlof 66—95. Sla 4—16. Waspeen 18—28. Bos- peen 10. Wynpeen 9—12. Breekpeen S—9. Spruiten, ongeschoond 26—63, idem geschoond 47—80. Knolselderij 3—15. Uien 11—24. Veld sla 72—1,34. Dubbele bonen 1,88—1,93. Kas snijbonen 1,54.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 21