UL Monoloog bij een halsflesje Amsterdamse Beurs BROSSER Klanken uit de ether PILOOT STORM ontroerd in de stratosfeer wat is dan bros? Waar zijn onze schepen 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 15 NOVEMBER 19(Hi >wwwWWW«MVM\<VVWVWWWMW>fMVIIWWWWIW<WWWWIIWWVWWWWWI/WWM VOORIN, op een verhogingzwaait de veilingmeester zijn hamer. Drie mannen gaan in beige stofjassen rond, op houten dienbladen dragen zij de stukken: Delfts aardewerk, Chinees porselein, Japans porselein. Voorzichtig, met gezichten, wat benepen onder de last der verant woordelijkheid, gunnen ze de volge stroomde zaal nog éénmaal een blik op de stukken uit de nalatenschap van W. H. Bal, antiquair te Middelburg. Wie zijn er allemaal, de handel is er uit Hol land, Belgen moeten er zijn, een enkele Duitser, verzamelaars, liefhebbers, kij kers, nieuwsgierigen en belangstellen den. Er is nauwelijks geroezemoes, alsof de voornaamheid van de te veilen zaken een stempel drukt op de sfeer, waarin geen spanning ligt, niet de verwachting wat drie dagen veiling van antiquiteiten en kunst voorwerpen brengen zal, bij elkaar zo'n twaalfhonderd catalogusnummers. Het eerste stuk Delfts aardewerk wordt rond gedragen, een paar polychroom gedeco reerde koeien met melker en melkster, waarvan de door „Kunstveilingen S. J. Mak van Waay" verzorgde catalogus trouw hartig vermeldt. „Eén oortje en de vergul de horens hersteld". De veilingmeester zet het stuk in voor driehonderd gulden. Voor zichtig gaat hier en daar een hand omhoog, soms is een klein gebaar met het hoofd, een amper waarneembaar teken voldoende. Driehonderdvijfentwintig, driehonderdvijf tig, vierhonderd..... Eerst veel later staakt het bieden. De koeien zullen duizend en vijfentwintig gulden opbrengen. mendécor brengt 85,op. Nu worden er schotels getoond. „Een diepe schotel", zoals het nummer 271 vermeldt, „met een imitatie Chinees décor in blauw, steenrood, verguld en groen van een lijs bij een hele en een zotje tussen de bloe men (barstje)" komt tot driehonderdtwintig gul den. Wat is het eigenlijk meer dan een schotel, achter in de zaal, waar een paar bejaarde man nen de beschutting van het Schuttershof hebben opgezocht, voert men daar lange gesprekken over. Hoofdschuddend horen zij het bieden aan, berus tend ook, omdat er voor ongeloof geen plaats is nu ze het met eigen oren horen. Ofschoon er geen contacten bestaan krijgen zij van de handel gelijk; voorin is men het er over eens, dat er goede prij zen worden gemaakt. Een serie van vier schaaltjes komt tot vijfhonderd gulden, een grote geribde achtkantige pot tot driehonderd. „Dit mooie halsflesje", zet de vei lingmeester animerend in, „vijftig gulden". De mannen achterin hebben het halsflesje goed kunnen zien, een niemendalletje, een dingsigheidje, wat moet je met zo'n ding. „Je moet 't er maar voor over hebben", begint de één. veilingmeester zwaait zijn hamer Het is zijn inzet, de inzet van een lange mono loog, waarbij hij de hele veiling rond zich laat verzinken, een mijmering, waarin hij zijn gezel laat delen als hij maant: „Je moet 't er maar voor over hebben zei ik. Als je nu niet weet wat je met je geld moet doen. Van de A.O.W. moet je zoiets niet proberen. Ik geef je op een briefje dat negentig proeent van het Nederlandse volk daar niet aan kan. Zo is het eenmaal in de wereld. Als je voor een stuiver in de wieg gelegen hebt, moet je niet denken dat je ooit nog-es een dubbel tje wordt. Als het voor mij nu toch eens een dubbeltje was geweest. Want d'r staat nog een stoot van dat spul zeg. 't Gaat-er anders vanonder zeg. Die vent heeft het meer gedaan. Zie je dat, beschadigd. Wie koopt nu iets, wat beschadigd is. Toch bieden ze. Nee, je hoort niks, ze knikken. Is er toch lief hebberij voor, je zou zeggen. Zou ik niet mee thuis moeten komen. Nel zou wel zeggen. Nee, als ik eensNet wat ik zei, als ik nu eens dat dubbeltje geweest was. Wat zou ik nemen? Zo'n bord hoef ik niet mee an te kommen. Veel te druk zou Nel zeggen, want smaak heeft ze. Nee, zo'n flesje, hoe noemde-ie dat, een halsflesje, dat zou ik nemen. Zo'n bord kun je nergens kwijt. We hadden zo'n bevrijdingsbord. Ook blauw, met een paard dat op het hakenkruis trapte. Niet antiek natuurlijk, dat weet ik wel. Da's nog een heel ver schil. Maar het viel, dat heb je met die dingen. Zal er driehonderd gulden naar beneden vallen. Breekt ook, de vloer maakt geen onderscheid. Zo'n bevrijdiiigsbord, dat is nóg te overkomen. Maar je zult hier toch zo'n bord gekocht hebben TOT en het zal in de vernieling vallen. Kijk je dan effe je centen achteran? Of dacht je dat zo'n bord niet kon vallen? Nee man, als was ik honderd dub beltjes, voor mij niet zo'n bord. 't Is trouwens te druk ook. Zo'n flesje, dat zou me aanstaan. Nel, zou ik zeggen, Nel, hier heb je je flesje. Gekocht. Voor jou. Honderd goeie guldens, 't Zou natuurlijk een knoop van me jas zijn. Zou je ze moeten zien kijken. Nel met zo'n flesje. Vroeger had ze zo'n flesje. Niet helemaal zo'n flesje, maar toch zoiets. Nee, niet antiek. Het leek er op. Misschien was I het wel antiek, wie weet waar ze 't vandaan had. Ze had een schoorsteen vol met van die prulletjes. Allemaal delftsblauw. Een kwaje buurvrouw heeft-er es iets van gezegd. Bazaargoed, zei ze Had je Nel moeten zien. In één haal grist ze dat flesje van de schouw en jawel, wij geen flesje meer. Achteraf huilen natuurlijk. Om d'r mooie flesje. Daarom zou ik zo'n flesje nemen. Nel, zou ik zeggen, hier is je flesje weer, maar gooi er niet mee, 't heeft geld gekost. Dan zou ze vragen waar ik het vandaan had. Maar ik zou niks zeg gen. Honderd gulden, ze zou vragen of het me in de bol geslagen was. Nee, je moet kunnen zwij gen. Ik zou alleen zeggen: als je kwaad wordt, denk er dan om, 't is geen bazaargoed. Nee, dat kan ook niet. Is ze al kwaad. En waar zou ze het moeten zetten. Op de schoorsteen? Zit geen brood meer in. Waar dan, waar blijf je met zo'n ding? .Nou heb-ik nog niks. en ik zit al in de zot-g.. Nu ben ik nog niet eens een dubbeltje. Maar als je hu eens niet'weet'wat jé'met je géld'"nïdct doen ZIE JE WEL, WAT HEB Ik JE GEZEGD, ER BLIJFT VERBORGEN VOOR JULIUS! 2252. Er hing iets merkwaardigs, 'n muskusachtige geur in het schip, die stellig van de dode „Marsianen" af komstig was. Voorzichtig sloop Pi loot Storm met zijn paral in de aan slag naar voren. Sandra had 't wel kunnen uitschreeuwen van angst, doch zij beheerste, zich en volgde de twee mannen op de voet, om toch maar zo dicht mogelijk in hun veilige nabijheid te blijven. Het was nu wel duidelijk, dat de noodsignalen die zij tevoren hadden opgevangen van dit wrak afkomstig moesten zijn. Waar schijnlijk hoopten de Marsianen, als het dat waren, aldus de aandacht van hun soortgenoten te trekken, hetgeen weer impliceerde, dat er dus meer ruimteschepen van Mars in de buurt konden zijn. Hoe dan ook, het zou voorlopig nog wel al lemaal een groot raadsel blijven voor de drie BEURSOVEKZICHT. Het Damrak heeft woensdagmiddag bij de opening een licht verdeelde stemming te zien gegeven voor de internationale waarden. Hierbij moest AKU, Philips, Kon. Olie en Unilever een stapje terug doen ten op zichte van de vaste tendentie gedurende de voorgaande beursdagen. Hoogovens en aan delen K.L.M. konden zich iets verbeteren. De scheepvaartwaarden moesten eveneens een stapje terug doen. waardoor de dinsdag behaalde koerswinsten ruimschoots verloren gingen. De handel in alle hoeken was zeer rustig. Philips, waarvan donderdag de derde kwartaalcijfers 1962 worden verwacht, no teerde een halve gulden lager op f 133,10. waarna f 138.60 werd gedaan. Kon. Olies min een gulden op f 145.50. In Amerika blijft dit fonds favoriet. Zeer vele beleggingsmaat schappijen aldaar hebben dit fonds in porte feuille. Unilever een gulden lager op f 131.70. AKU daalde drie punten tot 348%. terwijl voor Hoogovens vraag aanwezig was waardoor deze papieren opliepen van 510 tot 511'i (509). Aandelen KLM. werden op f 52 geadviseerd (f 51.30). In Wallstreet werd dinsdag een halt toege roepen aan de vaste stemming van de voor- Licht verdeelde stemming ^WVVW/AVVVW(\VWvWvV% gaande beursdagen. Over vrijwel de gehele linie werden iets lagere koersen geregis treerd, ook voor de Nederlandse hoofdfond- behalve voor K.L.M. Het tekort voor het lopende begrotingsjaar voor Amerika wordt aldaar geschat op 7,8 miljard dollar, plaats van het geraamde overschot van 500 miljoen dollar. Dit kan, aldus het Dam rak, leiden tot een stap naar inflatie in Amerika, terwijl aan de andere kant voor mogelijk wordt gehouden dat in 1963 geen belastingverlagingen zullen plaatsvinden. De technische koersreactie nam in Amster dam geen grote vorm aan zoals boven aan gehaalde koersen te zien geven. Gedurende de gehele beursduur bleef de handel kalm. In de scheepvaarthoek was het een stuk rustiger dan dinsdag, toen alleen al in Scheepvaart Unies nominaal f 90.000 werd omgezet. In K.L.M. werd voor f 96.600 om gezet. in Hoogovens f 111.000. voor dit fonds een hoog bedrag. De verliezen in de scheep vaarthoek bedroegen twee tot drie punten. De leidende cultures konden zich op het niveau van dinsdag handhaven. Staatsfond sen over hét algemeen goed gedisponeerd. In de lokale afdelingen werden aandelen „Ngombezi" praktisch onveranderd op 205 geadviseerd, zodat het verhogen van de sa larissen van de Sisal arbeiders in Tanga nyika met 25 t6t 40 procent niet van invloed Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 14 november. Londen 10.09%—10.10: New York 3.60%—3.60%: Montreal 3.34ft 3 34,'c: Parijs 73.34'/=—73.59>,i; Brus sel 7.24%—7.25%: Frankfort 89.94% 89.99%: Stockholm 69.85—69.90; Zürich 83.52—83.57: Milaan 58.04% —58.09%: Kopenhagen 52.05—52.09: Oslo 50.38—50.43; Wenen 13.95'A— 13,96'/.: Lissabon 12.58%—12.60'/.. VSAAiVWVVW*AA^VWSAAA/VVV was op de koers van de aandelen Ngombezi. Op de incourante markt werden aandelen De Nederlanden van 1845. waarop 80 procent ge stort. verhandeld van 1200 tot 1240, tegen dinsdag 1175. Aandelen Nationale Levens- verzekeringbank stegen van 800 tot 830 (790). Verklaring: gedaan en dieden: 5 gedaan en laten: b oleden: Int. conc. Industrie Scheepvaart Banken Handel enz. Algemeen ex dividend: c A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES 12-11 13-11 nc. 431.9 307.5 13G.3 234.0 436.5 137.1 138.9 324.2 327.5 14-11 435.0 310.5 135.0 236.7 138.7 326.7 staatslen. Ned. '59 4% Ned. '60 4% .Ned "47 3% Ned '51 3% i\ed '48 3'/. Ned '90 3% Ned. '55 3'/» Ned '37 3 Gt boek '46 Doll. '47 inv cert 3 Ned '62-64 Ned. Ind. '37 6 v. W.B Len. '57 Aandelen Amst. rubb. H VA. A.K U. Deli M. ioi 100)3 101 1001-2 9IA 91« 96%b 97'/«§ 37% 87%» 91% 91ft 90% 98ft 99ft Philips Unilever Kon Olie ■ich luchtv. B.A.L. K.L.M K.N S.M Kon. Paketv. 138.505 138. 132.60 132 146.40 145.50» St. Mij. Ned. Niev Goud. v Ommeren Rott. LI. Schv. Unle Industrie enz. Alb Heijn Ana. droogd. Berg. Jurg. Berk. Pat. Bijenk. Calvé Centr Suik. Fokker v. Gelder Gist sp. v. d. Heem Helneken Internal. Intervam KJ4. Papier K Zout Muller Ned Dok Ned. kab. Net am Nijverda) Ron. Dr. Dok Schelde N.B. Schokbet. Scholten F. Stokvis Vergd Blik Vergd Mach. Vredest. Wilton Zwanenb. Interunie Robeco Valeurop Banken A'd Bank N.H. Mij. R'o Bank Tw Bank Amer. aand. Am. Enka Am. mot. Am Tel. Anaconda Beth St. Cit Serv. Curt. Wr. Du Pont Ge. Elecr. Gen Mot. int Nick. Kennecott Nat Can. Rep Steel Shell Oil Stud. Pack. i'idr Water U.S Steel PKEMIEL. Alkmaar A'dam '51 A'dam '56 1 A'dam '56 II A'dam '56 IH Breda '54 Dordr. '56 Eindh. '54 Ensch. '54 D. Haag '52 1 D. Haag '92 II K'dam '52 I R'darn '52 II 92% R'ds i '57 Utrecht '52 Z-Holl. '57 Z-Holl. '59 DONDERDAG 15 NOVEMBER. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. MIDDAG 12.00 Middagklok noodklok. 12.04 Lichte grammofoonmuziek. 12.25 Voor de boeren. 12.35 Mededelingen t.bv land en tuinbouw. 12.38 Zingende jeugd (gr.). 12.45 Actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Paris et ses vedettes: Parijse liedjes (gr.). 13.40 Wissewassenlicht pro gramma. (herh. v. zondag j.l.). NCRV: 14.00 Promenade-orkest en solist. 14.45 De liefde van Natasja, hoorspel, (herh. v. 12 november j.l.). 15.35 Licht orkest met zangsolist. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.20 Vocaal ensemble: klassieke mu ziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 School- zang. 17.40 Beursberichten. 17.45 Carmi- na: instrumentale bewerkingen van lie deren en dansen uit heden en verleden. HANDEN KUNNEN ME BEPAALDE DINGEN VERTELLEN, MAAR VOOR 'N ANALYSE IS HET NIET VOL DOENDE. DAARVOOR HEB IK ANDERE MIDDELEN.... aardlingen, want het interieur van het schip met al zijn vreemde instrumenten, maakte hen wei nig wijzer, en de twee Marsianen bleken werkelijk dood te zijn. Piloot Storm had de meeste interesse voor de kegelvormige wapens, die de wezens aan hun gordels hadden hangen. ^QYÜpMW mAACT „Vandaag, inspecteur?" vroeg de zuster, die rode ogen had. Vandaag en gisteren en eergisteren Zo lang zij hier gelegen heeft, zuster „Zo lang zij hier gelegen heeft? Dat is niet zo gemakkelijk. Zij kreeg erg veel bezoek, het arme kind. Ik zan dan toch ook even zuster Scholastica moeten vragen. Met ons beiden zullen we er, hoop ik, wel in slagen, u een volledige lijst te geven. Dat hoop ik tenminste. Met een klassepatiëntje is het zoveel moeilijker, omdat er geen bezoekkaar- ten zijn, begrijpt u". Perquin knikte zwijgend. Hij voelde een doffe woede die bijna tot pijn werd. Deze dood ervoer hij als een uitdaging een klap in zijn gezicht. En hij martelde zijn hersens af om er achter te komen, wat het toch kon zijn, dat dit kind zo gevaarlijk voor de moordenares van Kit ty Grijpsma had gemaakt, dat zij er alles op gezet had om haar voorgoed tot zwij gen te brengen. Het kind moest natuurlijk iets hebben opgemerkt, dat de politie op het spoor van de schuldige zou kunnen brengen. Maar het moest iets zijn geweest, waar van zij zich tot op het ogenblik van haar dood de betekenis nog niet bewust was feweest. Anders zou zij er immers tegen em over hebben moeten spreken? Ja, iets van die aard moest het zijn, maar wat? En het moest ook iets zijn, dat door geen van de collega's van het ge storven meisje was opgemerkt of zelfs maar had kunnen worden opgemerkt, want in dat geval zouden ook zij niet zijn gespaard. Natuurlijk was er nog een andere moge lijkheid. De mogelijkheid, dat dit kind door de moordenares was omgekocht het vuile werk te doen en daarom moest verdwijnen. Maar dat was niet de indruk die hij van het meisje had gekregen. Als ze zich had laten gebruiken, dan moest het toch altijd geweest zijn voor iets, dat zij voor betrekkelijk onschuldig hield, zoals die geschiedenis met de zee ajuin. Voor moord zou ze zich nooit be wust hebben geleend. Dat was uitge sloten. En het was onzinnig te denken, dat ze ook maar een ogenblik zou hebben gen, als ze tot de ontdekking was gekomen niet alleen van dat, waarvoor ze als werktuig had gediend, maar ook. dat het de bedoeling was geweest, dat eij eveneens het slachtoffer zou worden. Integendeel ze zou gepraat hebben en hoe! nu zou aanstonds zuster Scholas tiek komen met een ellenlange lijst van bezoekers. En die lijst zou al weer even min iets opleveren als de in Kitty Grijps- ma's bureautje gevonden papieren. Op nieuw zou hij schuilevinkje kunnen spe len met een moordenares. Die in haar vuistje lachte om die stomme politieman. En intussen bleef er altijd nog de kans dat zij, als ze in een verloren uurtje de zaak nog eens rustig overdacht, tot de conclusie zou komen, dat er nog wel een paar mensen waren, die maar beter kon den worden geliquideerd, om die gezel lige communistische uitdrukking maar te gebruiken. Toen hij een paar dagen geleden moeder Marie Thérèse had ge zegd, dat een moordenaar zich het recht over leven en dood van zijn medemens aanmatigde en na een eerste moord was losgeslagen van alle remmen had hij niet gedacht, dat die woorden zo gauw bewaarheid zouden worden. In de grond van de zaak had hij hier weer eens te doen met een van die ongelukkigen, die alle zin voor normen hebben verloren. Mensen, die geen andere maatstaf ken nen voor goed en kwaad, recht en on recht het geoorloofde en het verbodene dan het gemak, de veiligheid, het welzijn van hun eigen dierbare persoon. Ieder- die de verwezenlijking van hun plan- 3 of wensen in de weg stond, had uit de aard der zaak elk recht op het leven verbeurd. Er waren ér heel veel zo, meer dan men in de wandeling dacht. Dat het grootste deel van hen nooit tot moord kwam, was alleen maar te danken aan de omstandigheid, dat moord voor hen nooit een dwingende noodzakelijkheid werd. Tenminste geen moord in techni sche zin. Zuster Scholastica kwam met de lijst en Perquin besloot, dat het nu welletjes was voor vandaag. Die l(jst kon hij thuis ook wel bekijken. Veel wijzer zou hij er toch niet van worden. Die zusters konden immers onmogelijk nagaan, wie wat had meegebracht. En ook al konden ze dat, dan was hij eigenlijk nog geen stap verder. Wie kon zeggen waarin die nicotine had gezeten? Het kon even food in iets, dat eergisteren als in iets, at vandaag voor de zieke was mee gebracht, hebben gezeten. Het was zo verbluffend eenvoudig en zeker geweest. Dat kind had een kamer alleen gehad. (Wordt vervolgd) AVOND 18.05 Lichte grammofoonmuziek. 18.15 Sportrubriek. 18.30 Licht orkest. 18.50 Sociaal perspectief, lezing. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Vocaal ensemble (gr.). 19.30 Radiokrant. 19.50 Politieke lezing van de Anti-Revolutionaire Partij. 20.00 Wij poetsen de plaat. 20.20 Recht zo die gaat. hoorspel (7). 20.50 Samen uit, samen thuis, gevarieerd programma. 22.00 De organistenmaker: kerkorgel concert. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondovcr* denking/ 22.55 Boekbespreking. 23.00 Te land, te water, in de lucht, reportage van de Nationale Transportdag. 23.35 Het scheppend genie, lezing. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. MIDDAG 12.00 Licht ensemble. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Zang en piano. 13.0 Nieuws. 13.15 Mededelingen eventueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Metropole orkest. 14.00 Kamermuziek van Neder landse componisten. 14.30 Voor de w. 15.05 Lichte grammofoonmuziek. 15.30 Voordracht. 15.50 Pianorecital: klassieke en moderne muziek (opn.). 16.20 Grammofoonmuziek voor de jeugd. 17.00 Voor de jeugd. AVOND 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Pianospel: lichte muziek. 18.30 •SoortDraatje. 18.35 Gesproken brief. 18.40 Licht instrumentaal trio. 19.00 Car rousel. programma dat alle kanten op gaat. 20.00 Nieuws. 20.05 Jubileumcon cert Noordelijk Filharmonisch orkest en solist: klassieke en moderne muziek. In de pauze: nl gesprek met mr. F. Borde- wiik. 22.00 Lichte orkestmuziek en zang solisten. 22.15 Griekse lichte muziek. 22.30 Nieuws en mededelingen. 22.40 Ac tualiteiten. 23.00 Sportactualiteiten. 23.10 Nieuwe grammofoonplaten. 23.55 24.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. NCRV: 19.30 Hafen ohne Heimat, docu mentaire film over Singapore. NTS: 20.00 Journaal. NCRV: 20.20 Memo, 1.30 Meisjeskoor: oude en nieuwe lied jes. 20.55 De Barretts van Wimpole Street, T.V.-spel. 22.40—22.50 Dagslui ting. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 19.00 Tienerprogramma. 19.30 Voor de vrouw. 20.00 Nieuws. 20.25 Het manne ke. 20.30 Politiek debat over actuele pro blemen. 21.00 Het grote mes, psychologi sche film. 22.50 Nieuws. VRIJDAG 16 NOVEMBER. MORGEN. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. NCRV: 7.00 Nws. en SOS-berichten. 7.10 Dagopening. 7.25 Klassieke kamer muziek (gr.). 7.45 Radiokrant. 8.00 Nieuws. 8.15 Klanken uit Zwitserland (gr.). 8.30 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Voor de zieken. 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Grammofoon muziek. 10.15 Morgendienst. 10.45 Viool en olavecimbel: klassieke muziek. 11.15 Voor oudere luisteraars. MORGEN. 0 Ochtendgym- strijdlied. 7.23 HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 nastiek. 7.20 Socialistisch Lichte ochtendklanken (gr.). (Om 7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nieuws. 8.18 Lichte grammofoonmuziek, 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Klassieke grammofoonmuziek. VPRO 10.0 Schoolradio. VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Voor de kleuters. 11.15 Klassieke kamermuziek. 11.40 Orgelspel. (Advertentie) Bracht U weer Brandend ütaagznnr mee? Op uw werk, op een avondje uit eten, op vakantie of op zo-maar een dagje uit? Over de hele wereld vinden meel mensen baat bij Rcnnies dan bij enig ander maagtablet. (Advertentie) Voorf2.60en25 Arks waarde bonnen krijgt U 2 fraaie kop en schotels met een pakje Arks theebiscuit. KERKNIEUWS Dominee Mare Boegner lid Académie Francaise Dominee Mare Boegner, Frankrijks meest vooraanstaande protestantse voorman, is gekozen tot een van de .veertig onsterfelijken' 'van de Acadé mie Frangaise. De nu 81-jarige Boegner neemt de plaats in van de onlangs overleden schrijver Frangois Albert-Buisson. Boegner was van 1929 tot vorig jaar voorzitter van de federatie van Franse protestantse kerken- Van 1918 tot 1953 was hij de prediker voor de Parijse voorstad Passy. Tijdens de tweede we reldoorlog werd hij door de Duitsers ge vangen gezet. Boegner houdt zich veel bezig met de bestudering van de rela ties tussen het protestantisme en het volkerenrecht- NED. HERVORMDE IvERK Beroepen te Haaf ten (toez.) J. Vroog- ïndeWey karid. te Blelswijk. Beroepen te Cubaard (toez,) E. C. Baart te Nieuw Stadskanaal. Beroepen te Maarssen (toez.) W. Vroegindewey te Barneveld. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Rotterdam (voor het werk van de jeugdhaven) B. ter Haar lcand- aldaar. GEEN VERDERE BEROEPEN E. J. Baayens te Goes kan geen verdere beroepen in overweging nemen. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT Beroepen te Buitenpost W. Wierenga tc Noord-Bergum. Beroepen te Niezijl- Commerzijl Joh. Straling te Alkmaar- Broek op 'Langedijk. CHRIST. GEREF. KERKEN Bedankt voor Broek onder Akkerwoude F. Bakker te Driebergen. GEREF. GEMEENTEN Tweetal te Barneveld H. van Gilst te Lisse en W. C. Lamain te Grand Ra pids (U.S.A.). EVANG. LUTHERSE KERK Ds. J. Nierop te Leeuwarden zal wor den benoemd tot vlootprcdikant. Met hem doet de eerste lutheraan zijn in trede in het corps van vlootpredikanten. AMSTSZJMOLEN FOREST LAKE 1 GREOOEOIJK 13 Scflly'» HOOG EN LAAG WATER 16 november nap uur meter nap uur meter nap uur meter nap uur meter Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wcmeldinge 4.35 2.12 5.08 2.28 5.43 2.36 5.55 1.65 6.23 1.90 16.57 2.20 17.27 2.36 18.02 2.44 18.20 1.80 18.37 2.03 11.11 2.03 11.42 2.19 12.15 2.33 11.49 1.71 12.07 1.92 23.23 1.82 23.54 1,98

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 14