NEHR0E BENOEMT NIEUWE MINISTER VAN DEFENSIE Adenauer spreekt Kennedy ONDERHANDELINGEN OVER CUBA NOG ZONDER RESULTAAT Ook in Kerkrade geval van hondsdolheid Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij breid uit met ex-Expo-gebouw Strijd kostte reeds 7000 man Indiase premier vierde 73ste verjaardag VAN DER PITTEN VRAAGT EERVOL ONTSLAG Geruchten over voorstel van Russen ONDERZOEK IN ZAAK-VASSALL Hondje stierf in september Ontgroeningsrapport is gereed Luchtkasteel Prijs Nederlandse Letteren voor Stijn Streuvels PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie. P. van de Velde F B den Boer en W. de Paeter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60. tel 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/364-3); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Gr. Markt 2. tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213), Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: red, tel. 2116. adm. tel. 2911. Zierikzee: red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Adv.pr. 27 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,-. Ingez med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct. p. regel (min./ 1.25) „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Donderdag 15 nov. 1962 ANTIEKVEILING IN MIDDELBURG (pag. 2 en 14) Premier Nehroe van India heeft gisteren zijn kabinet versterkt door op twee sleutelposities be kwame politici te benoemen. Tot minister van defensie werd be noemd de 48-jarige Y. B. Chavan, sinds 1956 eerste minister van de staat Maharashtra. Aan het hoofd van het nieuwe ministerie ter coördinatie van economische en de fensiezaken komt een zakenman uit Madras te staan, de 63-jarige T. T. Krishnamachari. Nehroe, die gisteren zijn 73ste verjaar dag vierde, deelde het parlement mede, dat in de periode na 20 oktober, toen De heer F. H. van der Putten uit Bussum, die vandaag zijn werk als technisch hoofdambtenaar van het ministerie van defensie in Nieuw- Millingen had moeten hervatten, heeft de minister van defensie gis teren schriftelijk eervol ontslag met onmiddellijke ingang ge vraagd. De inhoud van zijn brief is nog niet be kend. Ook de raadsman van Van der Putten mr. N. J. Geleijnse had hem nog niet gelezen. Voorts heeft de heer Van der Putten bij het ambtenarengerecht in Arnhem beroep ingesteld tegen de weigering van de minister van defensie om te antwoor den op c.q. in te willigen z(jn op 4 no vember j.l. verzonden rehabilitatiever- zoek. In het beroepschrift wordt' ge vraagd de weigering van de minister nietig tc verklaren en voorts wordt ver langd uit te spreken dat de minister van defensie de in hoger beroep bekrachtig de uitspraak van het ambtenarengerecht in Arnhem (vernietiging van het ont slagbesluit) niet ten volle heeft uitge voerd. Het gaat volgens het beroeps schrift met name om de door de minister Visser by het ontslag van de heer Van der Putten uitgesproken beschuldigin gen, dat hij een gevaar is voor zijn om geving, dat hij het Nederlandse volk op hitst tegen het defensieapparaat en dat hij voortgaat beschuldigingen tegen de krijgsmacht te uiten. Gordon Cooper maakt ruimtevlucht in april Het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart (Nasa) heeft bekendgemaakt, dat Gordon Cooper is aangewezen om de vol gende bemande ruimtereis te ma ken. Deze ruimtevlucht in een baan om de aarde, welke in april zal worden gemaakt, zal „onge veer een gehele dag duren". De 35-jarige Cooper ia majoor bij de luchtmacht. Hij was aangewe zen als eventuele plaatsvervanger van Walter Schtrra die op 3 okto ber jl. zesmaal om de aarde vloog. Alan B. Sheppard, die vorig jaar de eerste Amerikaanse ballisti sche ruimtevlucht maakte, zal Cooper vervangen als deze de vlucht niet zou kunnen maken. De proef zal niet vóór april kun nen worden genomen, omdat het weer in het gebied van de basis Cape Canaveral voordien meestal ongunstig is. Chinese troepen het noordoostelijke grensgebied binnenvielen, 7000 Indiase militairen werden gedood, gewond of buiten gevecht gesteld. Toejuichingen Aan het einde van zijn toespraak, waarin hjj algehele steun van het parlement wilde krijgen voor de krachtsinspanningen ter verdrijving van de Chinese troepen uit de grens gebieden van India, werd Nehroe lui de toegejuicht. Een woordvoerder van het ministerie van defensie heeft gisteren verklaard, dat bittere kou aan het front, 35 graden Celsius onder nul, haar stempel heeft gedrukt op de strijd. Maandagavond was het volgens de woordvoerder voor het laatst tot een treffen gekomen bij Wa- long, toen een Indiase patrouille Chinese troepen beschoot. Er zouden hierbij geen slachtoffers zijn gevallen. Onvoorbereid Nehroe gaf in zijn toespraak toe, dat het leger niet was voorbereid op een Chinese aanval. Hij ontken de echter, dat het slecht was ge kleed en uitgerust. Duizend dik ge watteerde jassen en broeken wa ren op weg naar het front, ter be scherming van de soldaten tegen de koude, aldus de premier. De Westduitse bondskanselier, dr. Konrad Adenauer, is gisteren in Washington aangekomen voor het elfde bezoek, dat hij na de oorlog aan de Verenigde Staten brengt. Voordat de auto met de bondskan selier langzaam het grasperk voor het Witte Huis opreed, waren van af een veld tegenover de straat, waaraan het Witte Huis is gelegen, negentien saluutschoten gelost. Op het grasveld waren trompetters van de Amerikaanse marine opge steld, die de hoge gast met een vro lijk trompetgeschal verwelkomden. Na de begroetingsplechtigheid be gaven de president en de bonds kanselier zich naar Kennedy's stu deerkamer, om daar hun bespre kingen onder meer over het vraagstuk-Berlijn en de betrekkin gen tussen oost en west na de cri sis over Cuba te beginnen. Bij het eerste overleg bevonden de twee staatslieden zich slechts in gezelschap van tolken. Vervolgens werden de beraadsla gingen in wijder kring voortgezet. RODE KRUIS ZWIJGT Berichten uit de Verenigde Naties waaruit valt op te maken dat Rus land en Cuba het misschien eens zijn over een formule voor vermin dering van de Cubaanse crisis, hebben in. diplomatieke kringen grote belangstelling gewekt. Men heeft echter geen bevestiging dat een dergelijk plan is ingediend bij secretaris-generaal Thant. Het overleg lijkt eerder te zijn vastge lopen. Het lijkt dat Rusland het vijf punten om vattend plan van premier Castro (een er van de ontruiming van de marineba sis die de Amerikanen in Cuba hebben) door Rusland wordt gesteund. Als dat inderdaad het geval is, kan worden ver wacht dat Amerika het voorstel zonder meer zal afwijzen. Vliegtuigen Hoge Amerikaanse autoriteiten ver klaren dat het by de besprekingen die tussen Amerika en Rusland worden gevoerd in de V N. nog steeds draait om de snelle verdwijning van alle of fensieve wapens uit Cuba, waarbij de ruim 30 straalbommenwerpers die nog steeds in kratten op de Cubaan se vliegvelden staan. Inmiddels ziet het er naar uit dat het Internationale Rode Kruis zich heeft ge- De heer Ernst Granzow uit Kopenhagen mag zich de gelukkige eigenaar van maar liefst drie Rolls Royces noemen. De wagens, respectievelijk uit 1930, 1935 en 1955, zijn perfect in orde en worden geregeld gebruikt; voor al de '35er, die omgebouwd is tot bestelwagen, waarmee de heer Granzow de enige Deen is, die zijn klanten met een Rolls afrijdt. ,Jlct is een goede reclame", zegt hij, „alleen werkt de chauffeur niet zo efficiënt, aangezien hij vaak onderweg uitleg aan belangstellenden moet geven". distantieert van inspectie van Russische schepen. Hoewel men bij de V.N. nog niet officieel is ingelicht over de jongste houding van het Rode Kruis, verluidt hier dat dit Zwitserse lichaam de kat uit de boom wil kijken. Stevenson-Thant De Amerikaanse afgevaardigde by de Verenigde Naties, Stevenson, heeft gis teren bijna twee uur lang met secretaris generaal Thant de Cubaanse kwestie be sproken om te pogen een spoedige oplos sing te vinden. Na afloop zei Stevenson tegen verslag gevers dat „er aan beide kanten de na druk is gelegd op het belang van een zo spoedig mogelijke beëindiging van deze zaak". Hij zei niet te geloven dat „aanmerkelijke verandering in de stand punten" van de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie en Cuba is gekomen en kon niet zeggen welke punten een oplossing nog in de weg staan. Stevenson liet door schemeren dat Thant geen enkel nii voorstel heeft gedaan. Havenaanleg Een Amerikaanse woordvoerder zei naar aanleiding van een bericht in een dag blad van Baltimore, volgens welk een vissershaven te Banes in het noordoos ten van Cuba wordt aangelegd: „Wij blijven met aandacht alle activiteiten met betrekking tot havenaanleg in Cuba volgen. Wanneer deze installaties ge vaarlijk blijken, zullen gepaste maatre gelen genomen worden". Inmiddels heeft generaal W. R. Collins, bevelhebber van de mari niers op de Amerikaanse basis in Cuba, verklaard dat de Cubanen bezig zijn hun verdediging om die basis te versterken. Daaraan wordt zelfs 's nachts gewerkt. Monument symboliseert eenheid van gescheiden Duitsland In de Berlijnse Chausseéstraat, in de Franse sector, is aan de grens, vlak bij de muur een klein monu ment verrezen, dat de eenheid van het gescheiden Duitsland symbo liseert. Het beeldje is gemaakt door de Berlijnse beeldhouwster Hilde Leetz. Premier Macmillan heeft toegegeven aan de eisen van de oppositie en zich bereid verklaard een onafhankelijke commissie van onderzoek in te zullen stellen die de zaak van de tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeelde spion Wil liam Vassall zal moeten behandelen. De Britse premier had aanvankelijk be sloten een commissie bestaande uit drie ambtenaren in het leven te roepen om de zaak te onderzoeken. Dit besluit stuitte op bezwaren van de Labour- afgevaaraigden, die van oordeel waren, dat deze ambtenaren niet de aange wezen personen waren om een onder zoek in te stellen naar de veiligheids maatregelen op het ministerie van ma rine, waar Vassall werkzaam was. Vrouw bij brand omgekomen Gisteravond is by een kleine uitslaande brand aan de Koekoekstraat te Amster dam-Noord een 72-jarige vrouw omge komen. De eerste verdieping van het perceel brandde geheel uit, waardoor 9 mensen dakloos zijn geworden. De hoofdstedelij ke brandweer rukte uit met drie auto spuiten en een ladderwagen. Gebeten vrouw wordt ingeënt De burgemeester van Kerkrade heeft een muilkorfgebod voor hon den uitgevaardigd, nadat het rijks- seruminstituut te Rotterdam had vastgesteld dat een hondje zeer waarschijnlijk aan hondsdolheid is verleden. Het hondje heeft een vrouw gebeten. Bij de vijf grensposten nabij Kerkrade zal een strenge controle worden uitge oefend. In september kocht mevrouw Van D. uit Kerkrade-Chevremont een jong hondje in Heerlen. Tijdens een De uit de hechtenis ontslagen chef-redacteur van ,fDer Spiegel", Claus Jacobi, is ivoensdagochtend, weer in Hamburg aangekomen. Op het station in Hamburg werd hij enthousiast begroet door zijn medewerkers en ondergeschikten; ook de nieuwste uitgave van ,fDer Spiegel" was stoeipartijtje op 4 november, beet het hondje haar. Het dier verkeerde toen in een zeer opgewonden toestand. Drie da gen later ging het hondje dood. De familie haalde er een veearts bij en deze zond het kadaver naar het rijksseruminstituut te Rotterdam. Dinsdag werd de politie van Kerkra de ervan in kennis gesteld dat het waarschijnlijk een geval van honds dolheid betreft. Gisteravond werd be vestigd dat nagenoeg met zekerheid van rabies gesproken kan worden. Gistermorgen werd mevrouw Van D. uit voorzorg naar het academisch zieken huis te Utrecht overgebracht. Omdat zij dagelijks een inenting moet krijgen, zal zy de eerste drie weken niet naar Kerk rade teruggaan. Hoewel zq (nog) niet ziek is, worden de kosten van haar blijf gedragen door een ziekenfonds. Het hondje dat van alles de schuld is, blykt afkomstig te zijn uit een nest van vijf dat in Heerlen was ondergebracht in een hok naast een hok met zieke hon den. Het rapport van de commissie, die de rector-magnificus van de universiteit van Amsterdam, prof. dr. J. Kok, in overleg met de procureur-generaal te Amsterdam en met de vereniging van reünisten van het Amsterdams studen tencorps op 10 oktober heeft ingesteld en opgedragen een onderzoek in te stel len naar de incidenten bij de ontgroening van A.S.C.-leden, is prof. Kok gister ochtend ter hand gesteld. Dit rapport telt 25 pagina's folio. Het gaat vergezeld van enkele bqlagen en bevat aanbevelingen voor te nemen maatregelen. Nog deze week zal de rector-magnificus het rapport met de commissie bespreken. Verwacht mag worden dat prof. Kok spoedig na deze bespreking uitspraak zal doen. In Senegal ïs het kabinet gewijzigd. Pre mier Mamadou Dia heeft ook de portefeuille van defensie op zich genomen. De minister van buitenlandse zaken. Doudou Thiam, wordt minister van justitie. De ambassadeur in Parijs, André Guillebert. komt a hoofd van het ministerie van buitel De gemeente Vlissingen heeft onlangs een goed-uitgevoerde brochure het licht doen zien over de herindeling van de gemeenten op Walcheren: het stand punt van Vlissingen ten aanzien van Souburg is er bondig in samengevat. Bij kennisneming echter van dit boekje heb ben wij ons afgevraagd: hoe zit het met de Dubbelstad Destqds bij de procla matie van dit fenomeen meenden wij te mogen begrijpen, dat er nu een hechte samenwerking zou ontstaan op basis van vrijwilligheid, een soort staatsrech- telqk novum, waardoor Walcheren ein delijk eens een stedelijk agglomeraat zou krijgen, dat zou meetellen. De beide de len van de Dubbelstad was onze in druk toen zouden in de verdere toe komst één in geest en streven zijn. En nu Een brochure over een zaak, waar bij beide gemeenten dus de Dubbel stad zijn betrokken, maar desondanks slechts afkomstig van één hunner. Nog altijd leefden wij in de veronder stelling, dat de geest van samen werking tussen de gemeentebesturen van Middelburg en Vlissingen ongebro ken was, ook al had de praktijk van alle dag geleerd dat het papier heel wat ge duldiger is dan de werkelqkheid. Op die ervaring heeft namelijk burgemeester Drijber in-het begin van dit jaar in zqn nieuwjaarsrede gezinspeeld en hij voegde er toen aan toe. dat het geboden was op korte termijn na te gaan hoe aan de Dubbelstad een tastbare gestalte ware te geven. Welnu, die gestalte had, dunkt ons. indrukwekkend voor de dag moeten komen rond het nieuwe wetsontwerp van minister Toxopeus. Immers, indien inderdaad een ware geest van samen werking tussen Middelburg en Vlissin gen bestaat, valt er eenvoudig niet aan te denken een brochure over dit onder werp slechts door één gemeente te doen uitgeven. Juist dit onderwerp eist name lijk meer dan welk ander ook een geza menlijke uitgave In de conceptie van de Dubbelstad is niemand zal dat kun nen ontkennen de kwestie Souburg van een even groot belang voor Middelburg als voor Vlissingen. En de verlangens van Middelburg ten aanzien van Nieuw- en Sint-Joosland behoren via de samenwer king óók tot de belangensfeer van Vlis singen. Want waar het hier om gaat is het verkrijgen van een optimale be stuurskracht in het gebied rond Vlissin gen en het Sloe. Minister. Toxopeus meent dat een dergelijk optimum met een zelfstandig Souburg óók kan worden bereikt en dat het nog te vroeg is voor opheffing van Nieuwland; Vlissingen en Middelburg hebben daarover andere op vattingen, naar wij dachten gelijkge stemde ideeën. Wil men dergelijke idee- en sterk verdedigen, dan moeten alle krachten worden gebundeld. Tot die bundeling is het niet gekomen. Vlissingen heeft een brochure de wereld in gezonden, Middelburg heeft gezwegen. Wij vinden dat geen sterke politiek, althans gezien vanuit de be faamde Dubbelstadsgedachte. En we vragen ons af of het zo langzamerhand geen tijd wordt het overlijden van die gedachte nu maar eens officieel af te kondigen. Het is na drie jaar mag men dat wel zeggen een fluitje van een cent gebleken: juist nu er een kans lag om de Staten-Generaal met fors ge luid duidelijk te maken, dat de besturen van de grootste plaatsen op Walcheren, waar zich de meeste inwoners van het eiland bevinden, eensgezind denken over de bestuurskracht in een belangrijk deel van het Westerscheldebekken, nu het er om ging te tonen, dat men inderdaad één in geëst en streven was en dat ten aanzien van dit bestuursprobleem de Dubbelstad een keiharde realiteit is, op dit moment faalt men. Het argument- ..Dubbelstad" behoeft bij de komende de batten in de Kamer over de herindeling waarlijk niet te worden gebruikt: minis ter Toxopeus kan het glimlachend weg wuiven. Met luchtspiegelingen behoeft hij zich niet op te houden. Het is jammer. In 1959 zag het er alle maal zo veelbelovend uit, maar achteraf gezien is het niet gelukt. Als er op het terrein van herindeling geen samenwerking mogelijk is, waarop dan wel Voor een strookje groen tussen de beide steden is geen Dubbelstad nodig. Helaas, het moet worden erkend: het Dubbelstadskasteel van Middelburg en Vlissingen is een luchtkasteel gebleken. De verschijning van de overigens aar dige Vlissingen-brochure heeft dit dui- delijk aan het licht gebracht. De Belgische minister van cultuur, de heer R. van Elslande te Brussel en de Nederlandse staatssecretaris van onder wijs. kunsten en wetenschappen mr. Y. Scholten hebben, overeenkomstig het 3d- - besloten de prijs der 1962 toe te kennen ügem (Bel werk. „Palais de l'energie electrique" Nieuwbouwwerk tot voorjaar 1964 Onder de duizenden Zeeuwen, die ruim vier jaar geleden door het „Palais de l'energie electri que" op de Brusselse „Expo" wandelden, was er één die meer belangstelling toonde voor het gebouw zelf dan voor de ultra moderne elektrische installaties, die er in stonden. Die ene bezoe ker was de heer J. F. de Klerk, directeur van de „Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij N.V." te Terneuzen. Uiteraard had deze scheepsbouwer be roepshalve wél interesse voor de elektrische apparatuur, omdat tenslotte ook de door hem te bouwen zee- en* binnenschepen van de modernste installaties dienen te worden voorzien. Maar de staalconstructie van het „Pa lais" trok hem toch meer aan. „Die zou ik best kunnen gebrui ken", dacht de scheepswerf-di recteur. Om kort te gaan, de ge dachte van de heer De Klerk werd gerealiseerd en op het ogenblik worden de stalen span ten van het voormalige „Palais de l'energie electrique" opnieuw in elkaar gezet op de terreinen van de Terneuzense werf! Het bovenstaande betekent uiteraard dat de Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij momenteel bezig is met een uitbreiding van haar be- drjjf. En dat mag bepaald wel eens worden onderlijnd omdat het gevaar niet denkbeeldig is dat de activitei ten van oude en reeds lang gevestig de bedryven in de kanaalzone, min der belangstelling krijgen dan die van de nieuwkomers. „Ook minder financiële steun van de minister van economische zaken", zegt de heer De Klerk, daarbij doe lend op de premieregeling in kern gebieden. Een gevestigd bedrijf krijgt volgens die regeling, bij uit breiding of zelfs bouw van een ne- venbedrqf ter plaatse, slechts 40 van de premie die aan nieuwe be drijven elders worden toegekend. Men acht dit een onbillijkheid en het is in dit gebied al vele malen onder werp van bespreking geweest. De uitbreiding van de Terneuzense scheepswerf betekent overigens niet dat er nieuwe afdelingen aan het be drijf worden toegevoegd en dat er daardoor meer personeel in dienst komt. „Wat dat laatste maar waar", ver zucht de heer De Klerk. „In Terneu zen hebben wij 250 man personeel in dienst en op het Hansweertse be drijf 50. Hier kan ik onmiddellijk 100 man inschikken en het personeel aan „de overkant" zou ik graag ver dubbelen maar waar haal je ze van daan? Wij moeten de mensen nu al dagelijks met autobussen uit de flanken van Oost- en West-Zeeuwsch Vlaanderen weghalen. En vergeet niet dat het vrijwel allemaal ge schoolden moeten zyn". Bittere noodzaak Geen nieuwe afdelingen dus, maar wel uitbreiding. „Bittere noodzaak", zegt de Terneuzense zakenman, als wij de werf rond gaan. „Hier begon ik in 1924 met een paar langshellin- gen, een algemene werkplaats en een kantoortje". Die hele ruimte is nu nauwelijks voldoende voor de hout bewerkingsafdeling.... Enorme werkplaatsen zijn er naast gebouwd, steeds verder in noordelij ke richting. Door de ligging op een zgn. „separatiepunt" en aan drie zij den omgeven door overigens onont- (Zie slot pag. 2 kol. 6) 205e jaargang - no. 270

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1