Haver en hooi Amsterdamse Beurs Klanken nit de ether PILOOT STORM ontroerd in de stratosfeer Waar zijn onze schepen? ZATERDAG 10 NOVEMBER 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 19 1/VVWVWWMWVUVVUVWVimiVWVVUVWVMMWUIINVIMMMMMVWVyWWWVWVVVVVim DIT MOET het einde van het land zijn. Zelfs het water is in rust, nu de mist langzaam van over de Schelde het land bekruipt, een kilie hand, die behoed zaam over de dijk schuift, de polder bestrijkt en een triest, herfstig gordijn legt tussen de schaarse boerderijen in de verte en de plaats aan de oever. Het haventje is een wereld op zichzelf ge worden, onbestemd, vaag en doelloos, zonder tijd, zonder plaats, zonder ho rizon. Geteisterde, aangevreten meerpa len staan schuins aan de ingang, ver weerde monumenten van de verdwenen nijverheid. 17 én schip heeft het haventje weten te vin- 1-1 den; een logge kolos, die de langste kademuur geheel in beslag neemt, de arm van een hijskraan zwaait traag tegen de druilerige achtergrond, nu de bietentijd iets van het bedrijvige beeld van weleer heeft teruggeroepen. Maar de sfeer in het oude haventje van Borssele, niet meer dan een holte in de slikkerige boorden voor de Bevelandse zuidkust, is die van gelaten heid, van een moedeloos, langzaam verster ven. Er is een enkel geluid. Monotoon ge brom van de kraan, een tractor, die bieten wagens op de weegbrug manoeuvreert, de stap van de havenmeester in zijn beredde ring rond de plotselinge drukte. Wagenaar heet hij, W. Wagenaar, zijn naam staat op het café „Havenzicht", met het op trekje bij de weegbrug de enige bebouwing, grijs in de verlatenheid van deze novemberdag. Met de haven is hij oud geworden. Hij heeft de lijden gekend van grote drukte, toen vlas, aardappelen en suikerbieten nog uitsluitend per schip werden afgevoerd en de oogst uit de Zak van Zuid-Be veland als een rijke, bruisende vloed naar zijn haventje stroomde. In die jaren was het, dat de schippers de gelagkamer van zijn „Havenzicht" 'gp f, 'f. .optrekje bij de weegbrug met hun lach vulden, dat zij er op koude dagen zijn „Haver en hooi" bestelden, een koppig meng sel, waarvan men uitsluitend in Borssele als „Aever en ooi" het recept zou kennen. Nu is de teruggang gekomen, de bedrijvigheid ebde weg, wat ten leste bleef was een schilder achtig beeld, een sfeer van melancholie, die Wa genaar niet wilde accepteren. Met het Deltaplan kwam een nieuwe doem over het haventje. Het zou verdwijnen, bij het op Delta hoogte brengen van de dijk. Er kwamen verslag gevers, Wagenaar werd gefotografeerd, later zag hij zijn portret in de krant. Hij spelde de regels, aan zijn haventje gewijd. En hij schudde het hoofd, het wekte zijn wrevel, met z'n vrouw be sprak hij die dwaasheden, de verzinsels, in magere kranteregels samengeweven tot voedsel voor zijn ergernis. Het weegbrughuisje heeft vriendelijke groene luikjes, die opengeklapt een zakelijke mede deling uitdragen. „Ieder" op het linkse, ,,'t Zyne" op het rechtse. Maar in de ervaring heeft Wagenaar zijn toe schietelijkheid verloren. ,,'k Zeg niks" mort hij, ,,'k Zeg helemaal niks. En m'n vrouw zegt ook niks". Hij krijgt gelijk. Uit de mist heeft zich z'n vrouw losgemaakt, met vlugge voeten nadert zij, later, in de beschutting van het huisje, delen zij eikaars zwijgzaamheid. Twee mensen bij de eenzaamheid van het haven tje, nors en zwijgzaam nu hun bezit opnieuw wordt belaagd. Hun voornemen heeft de onwrik baarheid van wat in bittere grond is opgeschoten. Zij zwijgen over de haven, zwijgen ook over hun „haver en hooi", dat merkwaardig elixer, dat uitsluitend in „Havenzicht" te krijgen zou zijn. In de gelagkamer is de sfeer wat vriendelijker, is er de relatie kasteleinse-cliënt. Voor koffie blijkt het te laat. „Alleen op bestelling". ..staan schuins i de ingang.. Dan de knoop maar doorgehakt: „Haver en hooi". Aarzelend wordt aan het verzoek voldaan, als gold het een verraad van een zaak, die inheems moet blijven, waar men buitenstaanders van moet „Anijs en brandewijn" proberen wij, een beetje ingelicht. „Je kunt vragen zoveel je wilt, van mij kom je niets te weten, ga maar naar Schikker, bij het station, die heeft het ook". Schikker onthult alles over dit brokje onbekom merde folklore uit Borssele. Het is inderdaad een mengsel van brandewijn en anijs, dat uitsluitend in Borssele aftrek vindt. Vrijwel uitsluitend, voegt Schikker er haastig aan toe in Kwadendamme heeft het eveneens de kop opgestoken. Schikker is een inschikke lijk man. Hij wordt zelfs vertrouwelijk als hij zegt: j ,Aan deze kant dwepen ze er mee. Al van heel vroeger. LiLtnAJllM We mengen het zelf. Er zijn Vfwf rWUmensen die zeggen, 't moet wn zwin tot een nach(. overstaan. Maar dat is giebelegijn". Bij de haven is alles hetzelfde gebleven. „Ha venzicht", waar de schipers op mistige dagen de kou verdreven met liaver-en-hooi, staat er met een lege gelagkamer. Nu is er alleen de mist, die de haven omsloten houdt in een vale ring, een kleine droefgeestige wereld van rimpeloos water, steen en slikken. „Ga maar naar Ellewoutsdijk, daar gaat veel meer om dan hier" maant Wage naar, „er is niets over te schrijven". Hij heeft gelijk. Hier is alles gezegd, hebben de dingen hun loop gehad. De mist verdicht zich, sluipt langs de basaltglooiing omhoog, maakt de wereld van de Wagenaars nog kleiner. Maar het is h'ün wereld. A«WUWWWUWVWWWWW^ArtAflMrtrtftVWWWWWAnAA/\AftA/WWft/VVW/\/WWWW\AAfl/WX/W^AnAW*WWWW^ RUSTIGE HANDEL Het Damrak heeft gistermiddag de beurs- week afgesloten met een zeer kalme han del in alle hoeken van de internationale waarden. De stemming was over de gehele linie gemakkelijker, ten opzichte van het voorgaande slotniveau. Philips opende een gulden lager op f 132.60, Kon. Olie min zestig cent op f 143.60, Unilever, ex f 1.60 interim dividend, daalde tot f 127.20 (f 130.50 cum di vidend). AKU lag zes punten lager in de markt op 343, terwijl Hoogovens met een koersverlies van 7 punten genoegen moes- nemen op 496. Mede in verband met het naderende weekeinde gaf men er de voorkeur aan de bestaande posities af te wikkelen. Op de vaste tendentie van de voorgaande beursdagen voltrok zich gisteren technische koersreactie. Hieraan dient te worden toegevoegd, dat de ondertoon van de markt goed is. Ten opzichte van de slotkoer- sen van de vorige week boekte Philips deze beursweek een bescheiden koerswinst van circa zestig cent. Unilever, rekening houdend met de f 1.60 interim-dividend, steeg niet minder dan bijna zes gulden, ofwel dertig punten op de oude omrekeningsbasis. Kon. Olie verbeterde drie gulden. Hoogovens ste gen acht punten, terwijl alleen AKU circa drie punten moesten prijsgeven. Ook gedurende het verdere beursverloop bleef de handel zeer rustig. In de openings koersen kwamvrijwel geen verandering meer. De hausse-periode van de laatste dagen is donderdag in Wallstreet tot stilstand ge bracht. In het laatste beursuur namen de verkopen aldaar de overhand waardoor de markt een dollar lager sloot. Hoewel de Ne derlandse hoofdfondsen zich op de Newyork- se beurs zeer goed wisten te handhaven was dit voor Amsterdam toch nog een tegenvaller, omdat men donderdag op Damrak vooruit was gelopen op een hoger slot in Wallstreet. De technische koersreactie van gisteren In Amsterdam laat zich dan ook gemakkelijk verklaren. In de scheepvaarthoek viel bitter weinig te beleven. Aandelen Koninklijke Boot lagen gevraagd in de markt. De leidende cultures moesten enig tererin prijs geven. In de staats- fondsenhoek was de stemming gemakkelijker. De eerste koers voor de 4',obligaties KLM werd geadviseerd op 99. De uitgifteprijs was 99%. In de lokale afdelingen werden aandelen Frank Rijsdijt lager geadviseerd. De directie van deze maatschappij verwacht dat de re sultaten van het lopende boekjaar lager zul len zijn dan die van het vorige jaar. Overi gens viel er in deze sector weinig te beleven. De koersverschillen naar beide zijden bleven Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN Londen 10.10%—10.11, New York 3.60H—3.60H, Montreal 3.35ft—3.35ft Parijs 73.60%73.65Vj, Brussel 7.25%—'7.25%, Frankfort 89.98%— 90.03%, Stockholm 69.86—69.91, Zu rich 83.60—83.65. Milaan 58.09%— 58,14%. Kopenhagen 52.09—52.14, Oslo 50 42—50.47. Wenen 13.9674— 13.97%, Lissabon 12.59%—12.61%. M. Coone, wed. v. P. F. Herman. A. F. de verzekeringmaatschappij Nillmij werden op de incourante markt op 1330 (1350) geadvi seerd. ANP-CBS BEURS INDICES Int. conc. Industrie Scheepvaart Banken Handel enz. Algemeen 7-11 421.5 306.1 134.8 229.6 136.1 318.4 8-11 428.3 307.2 136.1 231.7 423.0 306.3 136.1 232.7 Verklaring: Ntaatslen. Ned. '59 4% Ned. '60 4% Ned. '47 3% Ned '51 3% Ned '48 3'/< Ned '50 3% Ned. '55 3% Ned '37 3 Gr boek '46 OolL '47 Inv cert. 3 Ned '62-64 Ned. Ind. '37 6% W.B. Lea '57 Aandelen Amst- rubb. H VA. A.K.U. Deli M. Philips Unilever Kon Olie ■ich lucbtv. B.A.L K.LJd K.N.S.M, •ion. Paketv. i gedaan en bieden: -» gedaan en laten: b bieden: I laten: d ex dividend: c 101% 101% 101% 101% 91H 91ft 95'/. 95% 87% 87% 87% 87% 91V. 91% 91% 91% 91% 91ft 133.50 132.60 130.40 126.80* 144.10 143.20* Industrie enz. Alb Heijn Am. droogd. Berg Jurg. Berk. Pat. Blaauwh. Bij enk. Calvé Centr. Suik. Fokker v. Gelder Gist sp. v. d. Heem Hein eken Internat. Intervam KJ4. Papier K Zout Muller Ned Dok Ned. kab. Netam Nijverdal Rott. Dr. Dot Schelde N.B. Sehokbet. Scholten F. Stokvis Vergd. Blik Vergd Mach. Vredest. Wilton Zwanenb. Interunie Robeco Valeurop Banken A'd. Bank N.H Mij. R'd Bank Tw Bank OM. B. N. Gem. (4%) B. N. Gem. '58 (5) Amer. aand. Am. Enk a Am. mot. Am Tel, Anaconda Beth. St. Cit Serv. Curt. Wr. 364% 332 348% Du Pont Ge. Elecr. Gen Mot. int Nick. Kennecott Nat Can. Rep Steel Shell Oil Stud Pack, fide Water U.S Steel PREMIEL. Alkmaar A'dam '51 A'dam '56 1 A'dam '56 II A'dam '56 III Ereda '54 Dordr. '56 Eindh. '54 Ensch. '54 D Haag '52 I D. Haag '92 II K'dam '52 I R'dam '52 U R'dam '57 Utrecht '52 Z.-Holl. '57 Z-Holl. '59 137.1 136.5 322.3 319-6 223 2l8% 69% 69 56 66 65 63% 62% 34% 39% 33% 32% 17ft 17% 43% 43% 81% 81% 83% 84% 32% 87% 86% 86 86 86% 81% 81% 81 81% 83 81% 87% 90% 91 91% 9! 92% 92% 92 86% 97- i 85% 8574 100% 100% WEL, IK-EH- TOEW PAPA NOG LEEFDE EN ME ALTIJD DWONG TOTALLEKU-' DINGEN, LIET HIJ ME EEN HUWE LIJKSAANZOEK DOEN AAN CAROL, EN ZIJ WEESj. JE MOET JE CONCENTRE REN OP DEZE DONKERE VREEMDE-" LINGE, OSWALD... DENK ALLEEN AAN HAAR... IK VOEL DAT JE HAAR GAUW ZULT ONTMOETEN....! 2248. Sandra had nogal enige moeite om zich aan dc geringe zwaarte kracht van dc asteroid aan te passen cn herhaaldelijk moest Arend haar weer op dc been helpen. Na enige ogenblikken had zij het slulpstap- focfjc onder de knie en kon dc onder zoekingstocht waarlijk beginnen. Buck, dc snuffcluar, had zich intus sen beziggehouden met het bestude ren van enkele mossoorten, die vrij wel overal de kale, rotsachtige bodem bedekten. „Dit spul zorgt blijkbaar voor de nodige zuurstof op deze mi niatuur-planeet. Ik heb althans geen enkel spoor van een groter soort plantaardig leven kunnen bespeuren", sprak Buck. Arend knikte. „Het is nu ook niet uitgesloten dat we een beperkte fauna ontdekken. Dit is een heel bijzonder hemel lichaam. Wij moeten straks ccn paar filmopna men maken. Maar ik stel voor dat we nu eerst eens een kijkje verderop gaan nemen!" Voorzich tig stappend en voortdurend om zich heen kijkend begaf het drietal zich naar het geheimzinnige wrak. fouten =3^ UJ O Er hing voor hen tc veel af. dat het zwijgen, dat ze kochten, niet werd ver broken. En het was Kitty Grijpsma toevertrouwd geweest, te beoordelen naar wat hij zo van haar hoorde, wat ze wist van dc daken te schreeuwen, zodra ze tot de ontdekking kwam dat haar spelletje was uitgespeeld. Behalve dat mevrouwtje Beukelsz, die in een dwangpositie was gebracht en de vrome mijnheer Zeeverijnen. wantrouwend van aard en in zijn eigenliefde getast, sche nen alle slachtoffers van Kitty Grijpsma 'n gevoel van betrekkelijke veiligheid te hebben gehad, het gevoel, dat ze nu precies wisten, waar ze aan toe waren. Dat was het nieuwe clement, dat Kitty Grijpsma in haar chantagebedrijf ge bracht had: Eens voor al je eisen stel len, zorgen dat die eisen de grenzen van het redelijke niet overschreden en dan je even zorgvuldig aan je eigen kant van het contract houden als je slachtoffers aan dc zijne. Vun deze gul zijn afgeweken. In het geval Cora Beu kelsz. Was die afwijking haar noodlot tig geworden? Het viel niet te ontken nen, het was en bleef een vreemde zaak. Perquin zuchtte weer eens en vroeg dan juffrouw Veleus verlof haar vingeraf drukken te mogen nemen. „Natuurlijk, inspecteur, als dat nodig is", zei ze lusteloos en stak haar handen uit: „Zegt U maar, wat ik doen moet." „Ik denk, dat we wel gevoeglijk naar huis kunnen gaan", zei hoofdinspecteur Perquin een paar ogenblikken later, ter wijl hij wrevelig de auto startte. De ge dachte aan die arme Marianne Veleus, zoals ze daar met uitgebluste ogen, kou welijk ineengedoken in een hoek van de frote bank zat, liet hem geen rust. Voor e zoveelste keer zei hij tot zichzelf, dat dit toch maar een vies zaakje was, hoe je het ook bekeek. Iemand nad blinde lings van zich afgeslagen. Goed, nie mand kon zeggen, dat die vrouw het niet had verdiend. Sterker, erom ge vraagd. Maar neen, dat van dat blinde- den regel scheen zij maar één maal tc lings van zich pfslaan paste niet. Dat was niet waar. Deze moord was niet in blinde woede gepleegd, maar zorgvuldig overdacht en uitgedokterd. Maar dat was nog lang niet het ergste. Daarvoor was nog wel een excuus te vinden, des noods. Maar niet voor het feit, dat de moordenaar er nog zonder een ogenblik te aarzelen een ander leven aan had ge waagd. Een jong en onschuldig leven. Het was een wonder dat Truusje nog leefde. Naar menselijke berekening had zij even goed het slachtoffer moeten worden als Kitty Grijpsma. En dat was onvergeeflijk. Hoe meer hij erover na dacht. hoe vaster hij tot de overtuiging kwam, dat de moordenaar haar aood had gewild zo goed als die van de vrouw. En dat alleen maar uit een eg tische drang zichzelf volkomen veilig stellen. Neen, dit was een van die moordzaken, waarin moordenaar en slachtoffer elkaar niets toegaven. Niets. „Ik zal je even thuis afzetten, Breiman", zei hij tegen zijn metgezel, die hem af en toe zijdelings met een vragende blik had aangekeken. „Heel graag, inspecteur. Maar als U te moe is hoeft het volstrekt niet. Als U me er hier uitlaat, kan ik ook de tram wel nemen." „Nee, laat maar. Zo ver om is het wer kelijk niet." Hoofdinspecteur Perquin betrapte er zichzelf op, dat hij ertegen opzag naar huis te gaan. Juffrouw Edel had bami klaargemaakt. En Susanne had het kleine tafeltje in de zitkamer gedekt en voor de open haard feschoven. Er was een grote pot zwarte offio. Maar zijn hoofd was te vol met elkaar najagende gedachten om iets er van bewust tc kunnen waarnemen, laat staan waarderen. Susanne bewaarde na de eerste begroe ting een behoedzaam zwijgen. Zij kende die stemmingen. Dan moest je Pjetcr Auguste zo voorzichtig behandelen als een gevaarlijke explosief. Hy at weinig en zonder interesse, strak voor zich uit kijkend. Juffrouw Edel, die binnenkwam om af tc nemen, vroeg verontwaardigd bij het zien van de nog bijna volle scha len, dat ze welecns zou willen weten, wat er mankeerde aan haar bami, waar op ze zo haar best had gedaan Mijnheer had er geen mond op gezet. „Mijnheer is erg moe, Edeltje", zei Su sanne met een waarschuwende blik en Edel verdween mopperend met haar ser veerwagentje. „Ik ben helemaal niet moe", ontkende Perquin narrig. „Het is alleen maar..." „Ja", zei Susanne vriendelijk. „Wil je wat cognac bij je koffie, Pieter Augus te?" Het duurde even voor hij antwoordde. „Of ik...? Wat?" „Of je cognac wilt bij je koffie, lieverd." „Cognac? Goed, je doet maar... ik wou, dat ik... Als die vrouw een ander type was... Maar deze..." „Ik ben nu al die lui afgeweest", zei hij dan opeens. „Ja?" zei Susanne rustig. „En het spijt hun allemaal, dat die vrouw dood is. Niet omdat ze zo dol op haar waren, maar omdat ze bang zijn, dat ze al dat geld voor niets hebben weggesme ten en dat. wat ze verborgen wilden houden, nu toch aan de grote klok zal komen. Begrijp je wat ik bedoel?" (wordt vervolgd) ZATERDAG 10 NOVEMBER 1962 HILVERSUM I 402 meter. 746 kc/s. MIDDAG 12.30 Mededelingen ten behoeve van land- en tuinbouw. 12.33 Voor de jeugd. 13.00 Nieuws. 13.15 Platennieuws. 13.20 Musicerende dilettanten. 13.45 Franse les. 14.05 Voor de jeugd. 15.00 Lichte grammofoonmuziek. 16.00 Als de dag van gisteren, klankbeeld. 16.30 Lichte grammofoonmuziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Instrumentaal licht kwintet. 17.30 Boekbespreking. 17.40 Volksmuziek (gr.). AVOND 18.00 Kunstkroniek. 18.30 Lichte gram mofoonmuziek. 18.50 Praatje voor poli tieke voetgangers, politieke lezing. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.30 De Oe lewappers, gevarieerd programma. 20.00 Populaire klassieken; Radiofilharmo- nisch orkest en soliste: Moderne en klas sieke muziek. 20.50 Lichtbaken, lezing. 21.00 Tierelantijnen, gevarieerd pro gramma. 22.00 Lichte grammofoonmu ziek. 22.20 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Wij luiden de zondag in. 23.00 Nouveanté's: nieuwe klassieke grammofoonplaten. 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II. 298 meter 1007 kc/s, MIDDAG 12.15 Tussen mens en nevelvlek, popu- lair-wetenschappelijke lezing. 12.30 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Actueel sportnieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 VARA-Varia 13.20 Vers van de pers: nieuwe grammofoonplaten. 13.45 Voor de jeugd. 14.20 Radio Jazzclub. 14.50 Mati nee op de vrije zaterdag: Italiaans ope raconcert. 17.15 Jazztrio en zangsoliste. 17.30 Actualiteiten. AVOND 1S.00 Nieuws en commentaar. 18.20 Lich te grammofoonmuziek. 19.00 Artistieke staalkaart. VPRO: 19.30 Nieuwe vaart, discussie. 19.45 Moderne kamermuziek (gr.). 19.55 Deze week, praatje. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 Waisorkest. 20.35 Tel uit je winst!, spelletjesprogramma. 21.35 Socialistisch commentaar. 21.50 Nedertandse artiesten op de plaat. 22.05 Feiten wil ik, feiten, hoorspel. 22.30 Nieuws. 22.40 Zo maar een zaterdag.... in november, cabaretprogramma. 23.10 Lichte grammofoonmuziek. 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S VARA: 15.00 Praktische wenken voor de voorbereiding van een reis. 15.25 Stan Laurel cn Oliver Hardy als lijfwacht, korte film. 15.35 Van hout tot textiel, reportage. 16.05 Interpol calling Mr. George, t.v.-film. 16.30 Tussen de oor logen, documentair programma. 16.50 Casper de goede geest. Harvey-teken- film. 17.0017.30 Voor de kinderen. 19.30 Vr(je nieuwsgaring Sidney doet 't!, t.v.-film. NTS: 20.00 Journaal. VA RA: 20.20 Achter het nieuws. 20.35 Pro fessor Witkiel, muzikale komedie. 21.50 Paul Morgans lotgevallen filmproduk- tie, t.v.-film. 22.1522.45 Wereldwijs, wedstrijd. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S 17.0018.00 Voor de jeugd. 19.00 Folklo ristisch programma. 19.30 Echo. 20.00 Nieuws. 20.25 Het manneke. 20.30 Het is altijd Dennis, t.v.-feuilleton. 20.55 Can- zonissima, programma van het lichte lied 1963 voor de Grote Eurovisieprijs. 21.50 't Is maar een woord, quizpro gramma. 22.20 Bonanza, t.v.-Western. 23.10 Nieuws. FRANS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S 17.00 Dins l'Petrin, blijspel. 18.30 Be richten. 18.33 Voor de jeugd. 19.45 Pro- framma over nieuwe vindingen. 20.00 ournaal. 20.30 Vader weet het beter, film. 20.55 Tout en rythmes, gevarieerd pro gramma. 21.20 Ah! quelle joie!, cabaret programma. 22.05 1'Affaire du témoin, insaisissable, film uit de serie Perry Mason. 23.00 Journaal. ZONDAG 11 NOVEMBER 1962. HILVERSUM I. 402 meter. 746 kc/s. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Klassieke gram mofoonmuziek. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Geestelijke liederen (gr.). IKOR: 10.00 Muziek voor de zon dag. 10.15 Inleiding op de kerkdienst. 10.30 Hervormde kerkdienst. 11.30 Vraag en antwoord. 11.45 De kerk in de spiegel van de pers. NCRV. 12.00 Kerk orgelconcert (gr.). KRO: 12.15 Lichte orkestmuziek (gr.). 12.25 Amateurspro gramma. De Sprinkplank. 12.50 Buiten lands commentaar. 13.00 Nieuws. 13.05 De stemvork: operaprogramma met toe lichting. 13.45 De kerk in Joegoslavië, lezing. 14.00 Voor de kinderen. 14.15 Re portage van de Interlandwedstrijd Ne derland—Zwitserland. 16.30 Schep ruim te in de kerk, lezing. 16.40 Geestelijke liederen. CONVENT VAN KERKEN: 17.00 Gereformeerde kerkdienst. 18.10 Gij zult mijne getuigen zijn, klankbeeld over 't Evangelisatie-centrum in Baarn. NCRV: 18.30 Dubbelkwartet en orgel. 19.00 Nieuws uit de kerken. 19.05 Sa menzang: Geestelijke liederen. 19.30 Openbaring aan Johannes, lezing. KRO: 19.45 Nws. 20.00 Krakende wagens, hoor spel. 21.00 Moderne kamermuziek. 21.30 Wissenwassen...., licht programma. 21.50 Wij zingen de wéreld rond: graag ge hoorde melodieën. 22.20 Concilie-jour naal. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondgebed. 22.50 Volksmuziek met commentaar. 23.20 Retourtjes, veertiendaagse terug blik op ons progran.ma. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM n. 298 m. 1007 kc/s. VARA: 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Voor het platteland. 8.30 Weer of geen weer, gevarieerd program ma. 9.45 Geestelijk leven, toespraak. 10.00 Cello-recital: klassieke muziek. 10.30 Woorden van werkelijkheid: ge dichten van deze tijd. .10.45 Zondagoch tend in VARA-stüdio 5: gevarieerd pro gramma. AVRO: 12.00 Platenmatinee (plm. 12.30 mogelijke afgelasting van wedstrijden). 13.00 Nieuws. 13.07 De toe stand in de wereld, lezing. 13.17 Mede delingen of grammofoonmuziek. 13.20 Knipperlicht, programma voor alle weg gebruikers. 14.00 Boekbespreking. 14.10 Rijkdom der welluidendheid: klassieke kamermuziek (gr.). 15.00 Opera- en bal letmuziek. 16.30 Sportrevue. VARA: 17.00 Latijns-Amerikaanse muziek. 17.3C Voor de jeugd. 17.50 Nieuws, sportuit slagen en sportjournaal. VPRO: 18.30 Kerkdienst van de Remonstrants Gere formeerde Gemeente te Friedrichstadt a. d .Eider. IKOR: 19.00 Voor de kinderen. 19.30 De Open Deur. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Die Blume von Hawaii, operette. 21.00 Paul Vlaanderen en het Margo- mysterie, detective hoorsp. 21.40 Instru mentaal sextet. 22.00 Gitaarrecital. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. 23.00 Met de Franse slag. 23.25 Moderne orkestwer ken (gr.). 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S IKOR: 17.0018.00 Uw Woord is mij een lamp voor mijn voet, bijzondere kerkdienst t.g.v. het 10-jarig bestaan van het vormingscentrum De Klencke. NTS: 19.30 Weekjournaal. 20.00 Sport in Beeld. KRO: 20.30 Vaticanum II: nieuws rond het Tweede Vaticaans Con cilie. 20.40 Stadhuis op stelten, t.v.-spel (deel 2). 21.00 De Flintstones, tekenfilm. 21.25 Kunstmaandorkest: klassieke mu ziek. 22.00 De grenzen van het leven, documentair programma (deel 2). 22.40 •22.50 Epiloog. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S 11.0011.40 H. Mis. 15.00 Landbouwkro- niek. 15.30 Reportage van de internatio nale veldloop te Niel. 16.05 Koning Gus- taaf-Adolf 80 jaar!, film. 16.35 Reporta ge van de Brusselse Zesdaagse uit het Sportpaleis. 17.00 Voor de kleuters. 17.20 17.50 Panorama, de wereld in beeld. 18.50 Charlie Chan in de opera, avontu renfilm. 20.00 Nieuws. 20.25 Het man neke. 20.30 De wereld van Charles Tre- net, showprogramma. 21.30 Festival, se lectie van bekroonde korte films. 22.00 Sportweekend. 22.25 Programma t.g.v. de 11 november-herdenking. 22.45 Nws. MAANDAG 12 NOVEMBER 1962 HILVERSUM I. 402 meter. 746 kc/s. MORGEN NCRV: 7.00 Nieuws en S.O.S.-berichten. 7.10 Dagopening. 7.25 Klassieke gram mofoonmuziek. 7.35 Sportuitslagen van zaterdag. 7.45 Radiokrant. 8.00 Nieuws. 8.15 Gewijde muziek. 8.30 Lichte gram mofoonmuziek. 9.00 Voor de zieken. 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Klassieke grammofoonmuziek. 10.20 Theologische etherleergang. 11.05 Klas sieke kamermuziek. 11.35 Lichte gram mofoonmuziek. HILVERSUM II. 298 meter. 1007 kc/s MORGEN VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte ochtendklanken (gr.). (Om 7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nws. 8.18 Licht ensemble en zangsolist. 8.53 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Gym nastiek voor de vrouw. 9.10 Klassieke grammofoonmuziek. VPRO: 10.00 Op zoek naar eigen wegen, overdenking. VARA: 10.20 Programma voor de vrouw. 11.20 Voordracht. 11.40 Moderne tamermuziek (gr.). KEIZERSWAARD 7 HOOG EN LAAG V 11 november nap nap uur meter uur meter Vlissingen 0.48 2.24 13.06 2.25 Terneuzen 1.19 2.40 13.38 2.41 Hansweert 2.09 2.49 14.24 2.48 Zierikzee 2.24 1.71 14.36 1.63 Wemeldinge 2.37 2.01 14.59 1.92 12 november Vlissingen 1.34 2.34 13.52 2.34 Terneuzen 2.05 2.50 14.23 2.50 Hansweert 2.56 2.56 15.12 2.54 Zierikzee 3.10 1.76 15.24 1.70 Wemeldinge 3.27 2.06 15.46 2.00 nap uur meter 7.15 191 8.03 2.00 S.37 2.16 9.13 2.30 8-52 1.55 nap uur meter 19.49 2.28 20.29 1.88 20.45 2.11 20.33 2.27 21.07 2.43 21.41 2.57 21.15 1.84 1.78 21.30 2.08

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 19