Verkoud heid Hoogste punt St.-Willibrordcollege in Goes volgende week bereikt 'ASPRO' Oplevering van het gebouw over een jaar NIEUWE SCHOOL MAAKT EINDE AAN PROVISORISCHE PERIODE AGENDA Scbr<rdte WALCHEREN MIDDELBURGSE ZEEVERKENNERS SNELSTE IN WALCHERS KANAAL MARKTBERICHTEN NEGENDE REÜNIE OUD-LEERLINGEN VAN DE „DE RUYTERSCH00L" Verdachten van schilderijenroof uitgeleverd DINSDAG 9 OKTOBER 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De eerste school in bouwplan Zuid te Goes, die een dominerende plaats inneemt op de hoek Fruitlaan-Kloetingseweg de zg. Karne- melkseput nadert zo langzamerhand het hoogste punt. Volgende week zal de vlag in top gaan op de in aanbouw zijnde r.-k. h.b.s. Sint-Willibrordcollege. Het zal dan nog bijna een jaar duren, alvorens de rond één miljoen gulden aan bouwkosten vergende school betrok ken zal kunnen worden door de bijna 300 leerlingen van deze middel bare onderwijsinstelling in Goes. Met de opening in september van het volgend jaar sluit het rooms-katholiek schoolbestuur een periode af, waarin uit het oogpunt van huisvesting gezien moeizaam en slechts met veel zorg les kon worden gegeven. Thans ontvangen de leerlingen van het Sint-Willibrordcollege les in vier oude gebouwen aan de Singelstraat, die vele eeuwen lang gediend hebben als wees huis. Het zijn sombere lokaliteiten, die het woord leslokaal nauwelijks verdie nen. Voorts beschikt de r.-k h.b.s. over een dependance twee barakken aan de Ravelijn de Groene Jager Een van deze barakken heeft eertijds dienst gedaan als „gaarkeuken" en als huisves ting voor de Gezondheidsdienst voor die ren. Begrijpelijk, dat bestuur, leraren en leerlingen verlangend uitzien naar het moment, waarop het nieuwe schoolge bouw kan worden betrokken. Aon de Karnemelkseput verrijst, mo menteel een modern schoolgebouw, dat voor geen enkele nieuwe middelbare school in Zeeland behoeft onder te doen. Het gebouw heeft vier vleugels, die een vierkant vormen. In het midden van dit vierkant is een fraaie tuin geprojecteerd, die 30 meter lang is en 26 meter breed. De tuin wordt dus geheel omsloten door leslokalen enz. Aan de noordoostzijde van de school komt een ruime speelplaats van 45 bü 40 meter, terwjjl zuidelijk daar van een flink sportveld (afmetingen 90 bij 63 meter) zal worden aange legd. Alles bijeen beslaat het nieuwe schoolgebouw van het Sint-Willi- plaats vrijwel in zijn geheel in beslag renomen door een overblijflokaal met :euken, dat 27 meter lang en 7 meter is. Aansluitend op dit lokaal vindt men de bibliotheek. Aan de zijde van de fraaie binnentuin zijn kamers voor de rector, voor de administratie en voor de docenten ontworpen. Op de eerste ver dieping liggen een scheikunde-, aard rijkskunde- en handenarbeidlokaal, als mede een vertrek voor de amanuensis, bergingen voor leermiddelen en een mu ziek- annex handwerklokaal. De zuidoost-vleugel wordt vrijwel ge heel in beslag genomen door een gymnastieklokaal met balkon en met Indeling De school is ontworpen door het archi tectenbureau ir. H. Thunnissen, prof. ir. A. van Kranendonk en ir. A. Thunnis sen uit Den Haag. Bouwer is de aanne mersfirma gebr. Everaers en van den Berg te Steenbergen. Het gebouw is bij zonder doelmatig ingedeeld. Langs de Fruitlaan ligt de noordwest-vleugel, waarlangs men de school binnenkomt De entree wordt gemarkeerd door twee kersebomen, die de bouwers hebben ge spaard. Links en rechts van de entree treft men garderobes aan. Voorts om vat deze vleugel op de begane grond een kamer voor de concierge, een kamer voor een verpleegster en één voor de schoolarts. De gang, die vier meter breed is en die tevens verschillende toegangen heeft tot de tuin, heeft een lengte van niet minder dan 54 meter. Op de eerste verdieping van deze vleu gel liggen het natuurkundelokaal met opbergruimte, alsmede het biologie- lokaal. Do noordoost-vleugel wordt over de ge hele lengte verdeeld door een gang. Be gane grond wordt de zijde van de speel- f Advertentie} Voorkom Rillerig? Onprettig? Vlug: VANDAAG. Middelburg Electro; Pier 5 Havanna. 18.30 uur, 14 Jaar. City; Porgy and Bess, 20 uur, a.l. Vllsslngen - Alhambro: Tankbatoljon, uur, 14 Jaar. Luxor: 6 zwarte ruitere. 20 uur, 14 Jaar Britannia Lezing J, van Hlnte over „Romeinse opgravingen tn en om Aardenburg' voor de Z.V U.. 20 uur Concertgebouw Modeshow. 20 uur Goes - Grand Blonde meisjes voor Havan na. 20 uur. 18 Jaar Centraal- dtsuictsle- denvergadering E.V.O-Zeeland. 16 uur Prins van Oranje: Vergadering N.C.V B 10 uur. Prins van Oranje: Vergadering NOVIB. 15 uur. Bergen op Zoom Roxy: De laatste reis. 20 uur, 18 Jaar. Luxor: Enkele reis naar de hel, 20 uur, 14 Jaar. Terneuzen Luxor: Oordeel te Neurenberg, 20 uur, 14 Jaar. Hulst Bioscoopgebouw: Maciste, de zoon van Hercules, 20 uur, 14 Jaar. Sas van Gent Olymplatheater: Met bajonet tn de rug. 20 uur. a.l. Zlerikzce -- Concertzaal: Dodenrit. 20 14 Jaar. „Mondragon": Z.V.U -lezing Paul Clir. Westerling over „Eens modern nu klassiek". Het nieuwe r.-k. Sint-Willibrordcollege in bouwplan zuid te Goes begint vaste vormen aan te nemen. In de loop van de volgende week zal het hoogste punt worden bereikt. Het gebouw zal pas in september volgend jaar kunnen wor den opgeleverd in verband met verdere afwerking. Foto P.Z.CJ toneel. In een „handomdraai" is de „gymzaal" te veranderen in toneel zaal. Het gymnastieklokaal heeft een lengte van 21 meter en een breedte van 12 meter. In dezelfde vleugel zijn 16 douchecellen en 'n kleedlokaal on dergebracht. Boven treft men nog een tekenzaal aan. De zuidwest-vleugel is de lokalenvleugel. Op elke verdieping vijf, dus in totaal tien. De omvang van de leslokalen is 6,80 bij 6,80 meter. De gang in deze vleugel is 3 meter breed Hier kan vol gens de zg. Daltonmethode worden ge werkt, hetgeen betekent, dat de leerlin gen, als zij klaar zijn met hun lessen, van de tafels in de gang gebruik kun nen maken om te studeren. Verwacht wordt, dat in de loop van de volgende week het hoogste punt wordt bereikt. Eind oktober of begin november konit de school geheel onder dak. Dan zal met de afwerking van het gebouw kannen worden begonnen. Wanneer alle factoren meewerken, zal de school by de aanvang van het nieuwe schooljaar in september 1963 in gebruik kunnen worden genomen. O.- EN W.-SOUBURG S.T.E.C. gaf goede uilvoering Het „Souburgs Toneel en Cabaret" heeft zaterdagavond voor een vrijwel uitver kochte zaal in hotel „De Zwaan" in Souburg het seizoen geopend met het toneelstuk „Als de appel..." van Kenneth Horne. De regisseuse, mevrouw C. Borst- Aernout, kan tevreden zijn over het door haar pupillen geleverde speL Zonder uit zondering waren de spelers goed voor hun taak berekend. „Als de appel..." handelt over de moei lijkheden rond een bruiloft, als de bruid, bijzonder goed getypeerd door mejuf frouw E. Vertregt, zich' plotseling gaat realiseren wat er allemaal in de huwe lijksbelofte staat. Als dan tot overmaat van ramp de vader van de bruid, die reeds zeer lang van haar moeder ge scheiden is, verschijnt, worden de moei lijkheden nog groter. - ela, de moeder van de bruid, en Joe, iruidegom, werden zeer verdienste lijk op de planken gezet door mejuf frouw S. Boogert en de heer A. W. Sturm. Ook de heren J. Duine en B. Rerjerse, als Angela's verloofde en de plotseling verschenen vader, lieten goed spel zien. Voorts verdienen vermelding mejuffrouw M. Lameijn, als een koket bruidsmeisje, mevrouw Frankin, als de huishoudster, en mevrouw N. Flipse als hulp in de huishouding. Na afloop van het toneelstuk verzorgde het trio van Baby den Toonder een gezellig bal. DOMBURG Vertoning dorpsfilm Voor de vertoning van de film, die in de afgelopen zomer op initiatief van de muziekvereniging „Apollo" van het Domburgse dorpsleven is gemaakt, be stond grote belangstelling. Meer dan 500 bezoekers vulden in drie voorstel lingen de zaal van het Badpaviljoen. Gouden echtpaar Dezer dagen hebben de heer C. Vreeke en mevr. M. Vreeke-Corré Domburg hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd. De heer Vreeke is 72, zijn vrouw 69 jaar. Des middags werd er receptie gehouden, waarvoor grote belangstelling bestond. Des avonds bracht de muziekvereniging „Apollo" het echtpaar een serenade. De heer en mevrouw Vreeke werden daar bij toegesproken door de voorzitter van de muziekvereniging. Deze memoreerde de vele verdiensten, die de heer Vreeke voor „Apollo" heeft gehad tijdens zijn jarenlange lidmaatschap, waarvan hij er verscheidene secretaris was. De heer Vreeke sprak een woord van dank en overhandigde een enveloppe met inhoud. OPTIEK ziekenfondslever. BANDAGE een naam ip brillen St.-Jacobsstraat 14 VLISSINGEN Tel. 2398 MIDDELBURG Open Deurwerk start met forumavond VLISSINGEN V.K.M.V. gaf uitvoering in Concertgebouw Het Open Deurwerk van de hervormde gemeente van Middelburg zal op woens dag 17 oktober a.s. om 8 uur In „De Gouden Poorte" aan de Wagenaar straat, een forur vond houden over de onder werpen jor en tegen t.v. in 't gezin" en „Vrijetijdsbesteding in verband met de vrije zaterdag". Het forum bestaat uit mr. J. Drgber, burgemeester, voorzitter en de volgende leden mevr. E. Stufkens-Loodewnk. huisvrouw, drs. P. Boer, leraar, ds. M. Enkcr, predikant, M. I. van Houte, mid denstander, Piet Rijken, kunstschilder, dr. L. P. Roegholt, internist en P. de Ruyter, bestuurslid van de A.N.M.B. Na de_pauze volgt een filmvoorstelling over „De tijd". In de zaal zal gelegen heid zijn tot het opstellen van vragen. De toegang is vrij en de avond is voor ieder toegankelijk. Gecompliceerde botsing Een landbouwtractor bestuurd door L. B. uit Rltthem verleende bij het op rijden van de Nieuwlandse weg geen voorrang aan een personenauto bestuurd door J. R. uit Zoutelande die uit de rich ting Middelburg kwam. Het gevolg was een frontale botsing tussen de tractor en de auto. Met de achterzijde botste de personenauto bovendien nog tegen een vrachtauto die uit de richting Nieuw- land kwam. De vrachtauto bestuurd door P. J. G. uit Kapelle kreeg lichte be schadiging evenals de personenauto. De tractor werd niet beschadigd. Botsing Zaterdagmorgen om ongeveer 11 uur reed C. Z. uit Middelburg zijn personen auto de Londense Kaai te Middelburg up. Hjj lette daarbij niet genoeg op het verkeer en kwam in botsing met de ach ter hem komende personenauto van J. A. W. uit Middelburg. De schade aan belde auto's was gering. Eerste filmavond N.V.S.H. c onlangs opgerichte afdeling Middel burg van de Ned. Ver. voor Sexuele Hervorming hield haar eerste openbare filmavond in „De Gouden Poorte". De voorzitter, de heer Van Duyne. open de de avond, waarna de gewestelijk vice-voorzitter, de heer A. N. J. van Hinte, het wezen en de doelstellingen van de N.V.S.H. uiteenzette en een korte inleiding gaf op de film „In voor- en te genspoed". In deze film schetste men de ups en downs van een huwelijk in de eerste maanden. Er was veel belang stelling voor de boekenstand van de vereniging. Burgerlijke stand MIDDELBURG. Bevallen: E. P. Luitwieler—Haan, d.; M. Wat- telde Bruijne, d.: M. H. de Wolff-ynnsen, z.\ E. J. H. de BondtNederlof, z.: H. M. SlmonseBoeije, d.; C. L. van Schaljk—Bos- selaar, z.; S. C. van Sehalk—Mol, z.; C. M. BakkerSturm, z. Ondertrouwd: C. L. Gelok. 31 J. en L. Ingelse, 33 J.; P. A. Grim. 25 en J. de Graaf, 22 j.: A, P. van Gilst, 23 J. en A. T. Carol, 21 J Getrouwd: E. J. M. Schless, 36 J. en W. J. M. van Gaegeningh, 28 J. D. Verburgs, 22 J. en A. P. Looise. 20 j, Overleden: L. A. Boone, 52 1., c. v. S. S, Har- ting; L. C. van der Putte. 02 DOMBURG. Bevallen: C. Minderhoud—<le Visser, z.: M. T. Brouwer—de Visser z. Overleden: P. Kampman, 73 e. v J. Passe- nier: E. J. M. van Dierendonck, 04 J„ wed. v. F. J. M. Weljens. De Vlissingse Klavier Muziek Vereni ging heeft zaterdagavond in het Con certgebouw een uitvoering gegeven. Het grootste gedeelte van de avond nam het jeugdaccordeonorkest van de V.K.M.V. voor zijn rekening. Dit speelde onder meer het Slavenkoor van Verdi en de Colonel Bogey Mars van Alford. Zowel het accordeonorkest als het Mixed-caba ret, dat na de pauze optrad, hadden bij de goed gevulde zaal veel succes. Het Mixed Cabaret presenteerde onder meer het bekende zangduo Suus en Emma, Co de Vos met een liedje en een praatje en het nummer „Juffrouw Flop en juf frouw Flap". Jan Groenewoud met zijn ensemble ver zorgde daarna nog een bal met verras singen. Bromfietsers botsten De bromfietsers J. A. de B. uit Koude- kerke verleende zaterdagmiddag op de kruising Korenbloemlaan-Lellënlaan te Vlissingen geen voorrang aan de brom fietser G. J. A. M. T. uit Vlissingen. Bel de bestuurders liepen verwondingen op. De brommers werden licht beschadigd. De Vlissingse bromfietser C. D. H. is zondagmiddag omstreeks half vijf op de Oude Markt met de bromfietser D. W„ eveneens uit Vlissingen, in botsing geko men. De aanrijding ontstond, doordat beide bestuurders niet genoeg rechts hielden. Geen van beiden werd gewond. Wel ontstond enige schade. Scooter en personenauto botsten op Zeilmarkt Op de hoek ZeilmarktWalstraal te Vlissingen botsten maandagmiddag om streeks half drie een personenauto be stuurd door B. M. uit Bergen op Zoom en de scooterberijdster J. E. M. de W. uit Vlissingen. De personenauto kwam uit de richting Emmastraat en hield niet voldoende rechts, waardoor de 21- jarige mejuffrouw De W. die van de Nieuwendijlc in de richting van de Zeil markt reed het voertuig te laat op merkte. Beide voertuigen werden bij de botsing beschadigd. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Botsing Omstreeks vijf uur zaterdagmiddag bot ste de bromfiets van P. C. W. uit Goes tegen de personenauto van T. A. B. uit Vlissingen, toen de bromfietser geen voorrang verleende aan de van rechts komende auto, op het kruispunt Molen water-Noordpoortstraat-Herengracht te Middelburg. Beide voertuigen werden licht beschadigd. Er waren geen per soonlijke ongelukken. GRIJPSKERKE Onderlinge wedstrijd van biljartclub De biljartclub „Nimmer-Door" te Grjjps- kerke hield dezer dagen een onderlinge wedstrijd. De uitslag was als volgt: Al- gem. gem. 1. H. Maljers, 2 Jb. Franke, 3. M. Huisman, 4. L. de Ligny, 5. L. Bimmel, 6. J. dc Visser, 7. C. Dingeman- se, S. Jac. Franke, 9. C. Goedbloed, 10. R. Elzinga, 11. Adri Vlieger. Hoogste serie: 1. L. de Ligny, 2. L. Bim mel, 3. H. Maljers, 4. Jac. Franke, 5. Jb. Franke, 6. C. Goedbloed, 7. M. Huls man, 8. R. Elzinga, 9. Jo do Visser, 10. C. Dingemanse, 11. Adri Vlieger. Poe delprijs: M. Huisman. Extra prijzen. A.gcm. over '61-'62: Jac. Franke (wis- seibcker), L do Ligny (lauwertak) Bimmel (medaille). De heer Jac. Franke sprak na afloop van de wedstrijd een Jcort dankwoord. Vier nieuwe leden traden tot de club toe. Schuurtje in Goes gebouwd zonder toestemming De heer B. J. Joosten, Heernisseweg 159 te Goes heeft in maart 1962 een vergunning aangevraagd voor de bouw van een schuurtje op het achtererf bij het pand Heernisseweg 159. Deze aan vraag is ingediend na aanzegging van de zijde van bouw- en woningtoezicht nadat de bouw zonder vergunning was geconstateerd, aldus blijkt uit de raad- stukken van de gemeente Goes. De schoonheidscommissie heeft het plan in haar vergadering van 3 mei 1962 af gekeurd voornamelijk op grond van de vormgeving en de toegepaste materia len. B. en w hebben vervolgens de ge vraagde vergunning geweigerd. De heer Joosten werd op dinsdag 18 september 1962 in de gelegenheid gesteld zijn tot de raadcollege gerichte beroepschrift nader mondeling toe te lichten bij b. en w. B. en w. stellen de raad thans voor afwijzend op het beroepschrift te be slissen daar het schuurtje, gezien de vormgeving en de materialen waaruit het is samengesteld naar de mening van het college niet voldoet aan daar aan te stellen redelijke eisen van wel stand. EVANGELIST TE NIEUWVLIET BENOEMD De kerkeraad van de Christelijk Evan gelische Gemeente te Nieuwvliet heeft de heer G. de Lugt te Koudekerke be noemd tot evangelist bij hun gemeente. De nieuwe evangelist zal zijn werk op Walcheren uitoefenen en onder meer door huisbezoek, traktaatverspreiding de kerkelijke belangen van de gemeente te Nieuwvliet dienen. „Gezinsweek" Leger des Heils in Goes Het Leger des Heils te Goes organiseert aanstaande zaterdag een Zeeuwse Jeugdrally, die het begin vormt van een z.g. „gezinsweek" van het Leger des Heils Korps Goes. Zaterdagmiddag komen circa 200 jon geren uit geheel Zeeland in de aula van de Goese ambachtsschool bijeen. Ver toond zal worden de film „Het grote ;eheim". 's Avonds is er een openbare lijeenkomst, waarop vooral de muziek liefhebbers aan nun trek zullen komen. Zondags verzorgen korpskadetten, jong-soldaten en de muziekgroepen de avonddienst in het gebouw van hel Le ger des Heils te Goes. De maandag avond is gereserveerd voor huisbezoek aan de ouders van de kinderen van de zondagsschool. Dinsdag 16 oktober staat een introductieavond op het pro gramma, die in de „legerzaal" zal wor den gehouden. Daar zal o.m. worden vertoond de film „How it Happened". Donderdag 16 oktober wordt een con tactavond gehouden voor de ouders en jeugd van de zondagsschool van het Le ger des Heils. Op het programma staat vertoning van de film „De boom des r -- ens". Zaterdag 20 oktober is weer a dag voor de ieugd". Ook nu st" -* filmvertoning op net programma. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 5-10: Helena van Middelburg. Byblos van Antwerpen. Granli Gent, Siebenburgen van Antwerpen, 6- 10: Poolzee (Slb.) met sleep van Aberdeen, City of Dublin van (teruggekeerd) zee. Vlissingen vertrokken op; 5-10: Helena naar zee. Byblos naar Istanbul, 6-10: Granli naar Archangel. Siebenburgen naar New-Ross. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op 5- 10: Archimedes van Le-Havre. Stella-Polaris Rotterdam, Falco van Noordzee/Ghent, Triton van zee. Schokland van Londen, An- holt van Par, Algenib van Rotterdam. Greta Grangemouth, Diogenes van Hamburg, Silvaplana van Rotterdam. Leuvehaven Rotterdam, Arnoudspolder van Rotter dam, Berkhout van Amsterdam, Democraat Rotterdam/Sas. v. Gent, Heemraadsingel Cardiff, Steenbergen V3n Rotterdam, Koh I Noor van Rotterdam. Grootekerk van Londen. Kerkedijk van Rotterdam, Sinon van Rotterdam, Myfem van zee/Gent. Ootmarsum van Glasgow, Genja van zee/Gent, Adterope van Safi, Tarzan van zee, Tona van Rotter dam, 7-10: Valiant van Hull, Johnny van Rot terdam, Schokland van Rotterdam, Henny J Rotterdam, Lydia van Londen, Zus van Londen, Rien Teekamn van Gotheburg, Pro- s van Harlingen/Hansweert, Arendskerk Pernis, Jason van Hamburg, Vindicat Newport, Baarn van Hamburg. Koningin Juliana van Teignemoutli. IJsel van Le Havre. 8-10: Deo Gratias van Liverpool, Jan- ny van Londen. Giessenkerk van Hamburg, Adine van Oporto. Vlissingen geapasseerd van Antwerpen op 5- 10: Maria-W naar Belfast, Viking naar Li verpool. Frans v. Seumeren naar Horsens/ Gent, Hersilia naar Rotterdam, Amstelborg Delfzijl, Pial naar Swansea, Diernerdijk Londen, Despatch naar Fulham, Sirius Felixtown, Biesbosch naar Hull, 6-10: Archimedes naar Rotterdam. Ida-D naar Rot terdam, Idanel naar Stockholm, Eems naar Helsingborg, Harm naar Kopenhagen. Hoog land naar Stettin/Terneuzen, Meliskerk naar Rotterdam, Zeevaart naar Londen. Slamat Rotterdam, Hoe Vincess naar Londen, Grebbedijk naar Port Everglade, Raket naar Huil, Nike naar Londen, Falco naar Noord zee/Gent, 7-10: Diogenes naar Rotterdam, Ti- mor naar Rotterdam, Leuvehaven naar Stockholm, Seabreeze naar Londen, Silva Plana naar Stockholm, Stella Polaris naar Dublin, Hasewint naar Rotterdam, Arnouds- podler naar Lissabon, Arvo naar Huil, 8-10: Kerkedijk naar New York. JAARLIJKSE DISTRICTSWEDSTRIJDEN „PAUL KRUGER" GROEP KREEG WISSELSCHILD Voor tie tweede heer hebben groepen zeeverkenners van de afdelingen Mid delburg, Vlissingen en Yerseke. zater- u middag deelgenomen aan de dis- trictsroeiwedstryden in het kanaal door Walcheren. De „Paul Kruger" groep uit Middelburg maakt de snelste tijd. Al vroeg in de middag heerste er tegenover de Vitrïtefabriek te Middel burg in het water en aan de kant een grote bedrijvigheid. Het zachte herfst weer had veel belangstellende naar het kanaal gelokt. In deze door de Sven Haroldstam geor ganiseerde wedstrijd, onder leiding van schipper R. Goedbloed kwamen vijf roeiploegen aan de start. Uit Middel burg namen zeeverkenners van „Berdenis van Berlekomgroep" en de „Paul Krugergroep" deel. Vlissingen zond teams van „De Watergeuzen" en „De Scheldezwervers" en Yerseke zond een roeiploeg zeeverkenners van „Ridder Boudewijnploeg". Het ging er in deze districtswedstrijden om zo snel mogelijk te roeien over een afstand van 700 meter, de totale baan- lengte. En terwijl op een vlot een aan tal loodsen gewapend met chronome ters de gemaakte tijden tot in tienden van seconden noteerden, hield de jury aan de walkant een oogje in het zeil. Deze jury bestond naast de districts commissaris, drs. E. Kuiper, mr. J. L. Andreae en de burgemeester van West- kapelle de heer Th. H. de Meester. In de demi-finale kwamen de beide groepen van de Scheldestad tegen elk aar uit, terwijl toevalligerwijs ook twee hoofdstedelijke groepen onderling strijd leverden. In de eerste serie van deze halve finale maakte de „Paul Kruger" groep uit Middelburg de snelste tijd met 5.53 min. tegen een tijd van 6.13.2 min. voor de plaatsgenoten van de Berde nis van Berlekomgroep- In de tweede serie namen de Middelburgse „Water geuzen" de leiding met 5.54.8 min, ter wijl „de Scheldezwervers" uit Vlissin gen 6.5 min. over de totale afstand de- Spannend In de spannende finalewedstrijd tus sen de „Paul Kruger"-groep en „de Watergeuzen" finishten de Middelbur gers het eerst. Men noteerde een tijd van 5.40.2 min. RITTHEM Onda-huwelijk Voor de tweede maal in enkele maan den, zijn twee leden van de Ritthemse muziekvereniging „Onda" met elkaar In het huwelijk getreden. Het zijn heer J. Burrekers en mejuffrouw Pouwer, beiden uit Souburg, die vrijdag in de echt werden verbonden. Evenals bij het vorige huwelijk, heeft „Onda' ook nu weer een serenade gebracht. ZOUTELANDE Opbrengst Zeeuwse collecte De vorige week gehouden Zeeuwse col lecte heeft in Zoutelande 252,50 opge bracht. Drie seconden later (5.43.2 min. 2 sec.) kwamen „De Watergeuzen" binnen. De „Paul Kruger"-groep, die vorig jaar ia een team van de Vlissingse „Rei- ;ers" als tweede eindigde kreeg van de listrictscommissaris het N.P.V. wis- selschild, dat een Arnemuidens type visserschip voorstelt. Bij de prijsuitrei king zei drs. Kuiper het prettig te heb ben gevonden dat dit jaar het verhou dingselement gunstiger was geworden dooi- de gemaakte splitsing in de leef tijdsgroepen. Tussen de halve finale en de finale door hield men nog een wed strijd tussen senioren „bakken". „De Watergeuzen" wonnen met een tijd van 5.29 min. „De Scheldezwervers" deden over de afstand 5.41.2 min. VEILING MIDDELBURG. 8 oktober. Aardappelen. Bintjes bonken 2 11.20, grote 2 9.70. Tomaten Al 2,14, BI 2,17. Cl 1.55, A2 2,07, B2 2,02, C2 1,40. Fruit. Appelen: James Grieve 80-op 48. 75-80 48—51, 60-75 47—52. 65-70 46—49. 2D 39—42, grol 24—40. 3 fijn 25—36. Cox 75-op 63—65, 65-70 48—52, 60-75 54. 55-60 31, 2D 25, 3 grof 33—53, 3 fijn 16—38 Transp. de Croncels 85-op 37—39, 75-85 38—44, 65-70 37—39, 3 grof 3 fijn 19. Val en kroet 14—28. Peren: Bon ne Louise 65-70 60. 60-65 42—52, 55-60 34— 38, 50-55 38, 2D 27—28. 3 grof 3(i13, 3 fijn 22—30. Trïomph de Vienne 65-70 72, 3 grof 68—73, 3 fijn 48—62. Conference 3 grof 35— 45, 3 fijn 21—32. Perziken 4—8. Bramen 21— Ananas meloenen 31—74. Druiven: Fran- kenthaler 1 1.67—1.68, 2 1.64—1.69. BL Ali cante 1 1,68—1,77. Groenten: Bloemkool 4 per kist 1141. 6 per kist 11—31, 8 per kist 11—23. Komkom- groen 60-75 23—32, 50-60 20—27, 40—50 22, 35-40 18, krorn per kg 15, Witte: 60-75 17, 50-60 13. Andijvie 1 19, 2 13. Prei 1 30.50, 29,50. Sav. kool 1 20.50, 2 15. Sla 3.50—18. Kassnljbonen 1,46—1.63. Pronkbonen 71—73. Bospeen 10—26. Uien 17—22. Rode kool 10— 21. Snijbonen 40—90. Kroten per kg 6—21. bos 12—13. Postelein 4639. Dubb. bonen 1.09 Witte kool 10—12. Witlof 1.56—1.61. Spinazie 37—59. Wasp een 10—25. Chinese kool 24. erste witlof werd aangevoerd door diver se telers. VEILING TERNEUZEN. Sla G.80—19. Bloemkool A2 30—56, B 11—24. C 15, afw. 1130. Witte komkommers 1318. Meloenen 1356. Knolselderij 14. Bintjes bonken 15 20, 1 12.10—12.40. Andijvie 10—32. Stoksnij bonen 3 39. Prinsessenbonen 2 89—94, 2B 63—72. Prelude 2 79—84. Rode kool 7—14. Sav. kool 7—23. Witte kool 1423. Waspeen 12—13. Prei 23—28. Spinazie 30-46 To maten A 47—55. A2 30—55, B 38—58. Pronk bonen 1 64, 2 42. Uien 12—16. Witlof 132— 145, afw. 4986. James Grieve 1 85 37. 80 39. 41, 70 39—41, 65 37, 2 85 37, 80 36. 75 36, 39—40, 65 34. 2D 32—38, 3 grof 38—41. 3 fijn 33. Zoete appelen 3 grof 14—16, 3 fijn 15. Beurre Hardy 1 70 82—86. 65 73, 60 63—70, 45. 2D 22. 3 grof 40. 3 fijn 24—26. Bonne Louise 1 65-70 5560, 60-65 5863, 55-60 51 54. 50-55 38—41. 2D 20—25. 3 grof 28. 3 fijn 1026. Triomph de Vienne 2 80 55. 75 57, 70 56. 65 56. 60 50. 2D 38. 3 grof 44. 3 fijn 36. Conference 1 70-75 53, 65-70 57. 60-65 58. 55-60 50, 2D 18—22, 3 grof 27—34, fijn 19—20. Williams 2 75 29, 65 27. VEILING GOES. 8 oktober. Export- en industrieveiling. Ja mes Grieve 2 75-80 38, 70-75 39. 65-70 39. 2D 33. Bramley's Seedling 2 90-100 38. 30-90 43. 70-80 36. 2D 33. Cox Orange Pippin 1 80-85 61. 75-80 65, 70-75 68. 65-70 64—65. 60-65 58, 55-60 41, 2 75-30 58. 70-75 60. 65-70 56. 2D 31. Bonne Louise d'Avranches 1 65-70 60. 60-65 55-60 55, 50-55 41,70—42. 2 65-70 57, 60-65 55-60 52, 50-55 39—40, 2D 26—27. Beurre Hardy 1 75-80 84. 70-75 83—84, 65-70 74,80*- 75,60, 60-65 69—70, D 55-60 49—51, D 50-55 32—33. 2 75-80 73, 70-75 75, 65-70 71. 60-65 61—62. Conference 1 65-70 60. 60-65 55. 55-60 44. 2D 21, 2 70-75 55. 65-70 56. 60-65 50. 55-60 Legipont 1 75-80 55. 70-75 61. 65-70 60. 60-65 57. 55-60 51, 2D 22. Conference val doordr. St. Remy val 7.509. Bonne Louise d'Avranches val doordr. Legipont val 8,50. Bonne Louise kroet 6,50. Div. peren kroet doordr Div, appels val 29. Div. appels ge plukte kroet 31. Totale aanvoer hard fruit 7100 kisten. Gewone veiling: James Grieve 1 80-85 38. 0 39—40. 70-75 41, 65-70 40, grof 32—34, fijn 31—33. Glorie van Holland 1 70-75 38— 2D 34, fjjn 29. Laxton Superb. 1 80-85 46. 75-80 46. 70-75 40. 65-70 38. Cox Orange Pippin grof 3439. fijn 29. Bramley's Seed ling grof 33, fijn 33. Conference grof 3035. fjjn 14—24. Bonne Louise d'Avranches grof 33—39, fijn 1517. Beurre Hardy grof 33— 46, fijn 20—36. Legipont grof 2431, fijn 10— 16. Burbank Giant fabriek 34. Frankenthaler 3 118. Per doos: Bramen 2 37—39. Groenten. Per stuk: Bloemkool Al 46—53, A2 30—54, BI 20—35. B2 12—31. afw. 11—25. Kropsla 1 12—14. 2 3.50—9. Cl 4—5. Kom kommers B 17—26, C 16—20. Kussa 7. Meloe nen 32—92. Per bos: Wortelen 16—2-5. Kroten 16. Per kg: Tomaten A 33—42. B 45, C 31— 33. Uien 811. Kroten 16. Dubb. pr. bonen 2 8688, 3 44—66. Pronkbonen 1 77, 2 53— 69. Rode kool 1 11—16, 2 10—13. Groene sav. kool 1 15—21, 2 12—16. Andijvie 1 25, 2 18— 23. Prei 1 28—32. Witte kool 9—13. Veldsla 60. Aardappelen bonken 5—10, grote 811. VEILING BERGEN OP ZOOM. u 8 oktober. James Grieve 3218. Saint Remy 1426. Beurre Hardy 28—72. Andijvie 20—36. Sla 3"A—18. Spinazie 3450. Bloemkool 20—61. Rode kool 10—17. Witte kool 16—21. Kroten 10. Bospeen 18—26. Was peen 917. Prei 14—29. Stamboon dubbele prinsessen 69—106. Staakprinsessen 124. Snij bonen 58125. Sav. kool 7—22. Spruiten 30— Komkommers 10—31. Tomaten 25—56. BORSSELE Vrouw brak pols Bij het doen van de schoonmaak kwam de weduwe Z. uit Borssele zo ongeluk kig te vallen, dat zij een van haar pol sen brak. Zij moest voor behandeling naar een ziekenhuis te Goes worden vervoerd. In Vlissingen Bespreking viering tweede lustram Een jaarvergadering, een bustocht naar Sluis en Brugge en een feestavond in hotel „Britannia" to Vlissingen, vorm den de programma-onderdelen van de zaterdag gehouden negende reünie van de vereniging van oud-leerlingen van „De Ruyterschool" te Vlissingen. In de 's morgens gehouden jaarvergade ring werd een aantal onderwerpen be sproken met betrekking tot de feeste lijkheden van het volgend jaar. Op 8 januari 1963 is het namelijk zes tig jaar geleden, dat de vereniging „De Ruyterschool" werd opgericht. Op 1 mei van dat jaar is het 60 jaar geleden dat de eerste lessen begonnen. Op 1 ok tober valt het tienjarig bestaan van de vereniging van oud-leerlingen. En deze jubilea zullen niet zonder meer voorbij gaan. Op de eerste plaat3 zal een boek je worden geschreven van de geschie denis van de school. Op 1 mei is er een feestdag voor de leerlingen. Daarbij za' het gemeentebestuur van Vlissingen een cadeau worden aangebo den in de vorm van een borstbeeld van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Het beeld is bestemd voor de hal van het stadhnis. Voorts zullen sportwedstrijden wor den gehouden, waarbij de tegenstan der van de Vlissingse school de leer lingen van de Antwerpse zeevaart school zullen zfln. Des avonds zal er een feestavond worden gehouden in het Scheldekwartier. Voor de oud leerlingen is ei* verder nog een reü- Per boot Men wil degenen, die boven de Moer dijk wonen naar Vlissingen brengen niet een schip van de Stoomvaart Maatschappij „Zeeland", die dan voor een oplegbeurt van Hoek van Holland naar Vlissingen komt. In verband met de komende jubileumviering werd in deze vergadering aangedrongen op een verhoging van de contributie. Tevens werden de leden opgeroepen zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. Een andere mededeling, die in de och tendbijeenkomst werd gedaan betrof een uitbreiding van de school. Er zijn reeds schetsplannen im op het open stuk naast de praktijkafdeling een gymnastiekzaal te bouwen. Daarboven zullen dan 10 leslokalen komen, be stemd voor de „rangers", de leerlingen, die voor een hogere rang studeren. Op de schetsplannen is reeds rijksgoedkeu ring verkregen. Eer men echter verder kan werken, moet bekend zijn hoe hoog de boulevard in de toekomst zal wor den. Een beslissing hierover laat echter nog steeds op zien wachten. Ook be staan er plannen voor de bouw van een nieuw internaat waarin alle leerlingen gehuisvest zullen worden. Bij de aan vang van de vergadering werd een ogenblik stilte in acht genomen ter na gedachtenis aan het overleden erelid Schot en de leden I. Freeke en C. Vier hout, Het jaarverslag van secretaris G. P. Borghstijn vermeldde een stijging van het ledental var 369 op 1 okto ber 1961 tot 488 op 1 oktober van dit jaar. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heren G. J. Njj- veldt en J M. Haverman. De heer Nijveldt, die radiotelegrafist is bij de K.L.M- kon op deze vergadering niet aanwezig zijn in verband met het feit, dat hij werd gehuldigd wegens het volmaken van de 15.000 vlieguren. De vergadering besloot hem een geluk- wenstelegram te zenden. Na afloop van de jaarvergadering ver trok het gezelschap met twee bussen naar Sluis en Brugge. In hotel „De Ko renbeurs" in Sluis werd een diner ge bruikt. Des avonds was er in hotel „Britannia" te Vlissingen een feest avond. VEILING ROTTERDAM. 5 oktober. Aardappelen 12—14. Andijvie 11— 20. Bloemkool IA;' stuks per bak 26—36. 7 stuks per bak 1729. Bloemkool II A: G stuks per bak 1416. 7 stuks per bak 1015. Dubb. bonen I 1.16—1.31, II 46—1.18. Pronkbonen 54 Kassnjjbonen 1 281 59. Snijbonen 1.16 1.24. Kroten 14—16. Rode kool 10—13. Gele kool 79. Groene kool 813. Sla I 2527. II 0—18 Spinazie 28—35. Prei I 16—22. Selderij 46. Peterselie 69. Grote peen 79. Sprui ten I A 45—67, II A 32—50. Uien 8—15. Witlof I A 1.38—1.45, IX A 1.21—1.33. 1 B 1.19-1,24, II B 92—1.15. Komkommers 70-80 47—54. 60-70 4349, 50-60 39—46, 40-50 30—35. Frankentha- leis 1.47—1 77. Black Alicante 1.30—1.59. Gol den Champion 1.912.10. Muscaat 1.59. James Grieve KI. I A 39—54. I B 37—52. I C 37—47. II A 34—44. II B 35—33, H C 34—35. Mank"S Codlin KL I B 34—38. II A 33—34. Bonr.e Louise KL I A 59—66. I B 51-58. I C 45-54. II A 43—55. II B 40—46. Beurré Hardy KL I A 71—75, I B 65—75. I C 60—71. Triumph de Vienne Kl. I A 69—79, I B 76—80. I C 73—80. Conference K1. I A 5864. I B 5660. I C 54 59. Ellisons Orange Kl. I A 41—54. I B 38-48, 1 C 3914. Transp. de Cronsels Kl. I A 39 41. I B 37—41, I C 37 —38. H A 34—36, II B 35—36. II C 34—35. Aanvoer fruit 87.000 kg. Tomaten A 3 20—3.55. B 3.10—3.35. C 2.80. VLASMARKT ROTTERDAM. 8 oktober. Waterroot vlas: lage soorten van .40 tot f 1.60, middensoorten van f 1.65 tot .80. best vlas van f 1.85 tot f 2.10. Dauwroot vlas: van f 1.30 tot f 1.80. Breekvlas: van f 0.85 lot f 1.3, afhankelijk kwaliteit en bewerking. Gezwingelde lokken: van f 0.60 tot f 0.97. De produktie van waterrootvlas vermindert langzaam daar de rootwerkzaamheden ten einde lopen. De meeste aangeboden partijen waren van lagere soorten van de nieuwe oogst en enkele partijen middenkwaliteiten de oude oogst. Voor alle soorteD blijft de vraag voldoende om het aanbod geheel op te en, de prijzen bleven onveranderd tot iets hoger voor de lage soorten. Dauwroot- vlas wordt iets meer aangeboden, de gehele produktie kon verkocht worden, notering als vorige week. Breekvlas blijft schaars, voor de enkele partijen blijft de belangstelling goed. Gezwignelde lokken onveranderd aan geboden. prijzen vast. ROTTERDAMSE VEEMARKT. Totale aanvoer 1416 stuks. Vette koeien en ossen 1372. Varkens 544. Prijzen (resp. le. 2e en 3e kwaliteit) in cents per kg. Vette koeien 280—300 240—270 220—240 Varkens (lev. gew.172 167 162 Vette koeien: aanvoer flink, handel flauw, prijzen teruggaand. Varkens (levend gew.): aanvoer iets meer. handel tamelijk, prijzen gemiddeld even stijver, prima vleesvarkens boven notering, slachtzeugen f 1.35—f 1.40 per kg. GRAANBEURS ROTTERDAM. 8 oktober. Tarwe, doorsneekwaliteit 17 vocht f 31.60, levering deze week praktisch niet te plaatsen. Zomergerst volgens mon ster tot f 26.50, af. Haver volgens mon ster tot f 24.25, af. Rogge volgens mon ster tot f 24.25, af. Peulvruchten, franco Rotterdam. Groene erwten op monster f 37.50—f 43.—. Schokkers op monster f 41—f 48.50. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. 8 oktober. Kleiaardappelen 38 mm opwaarts voor het binnenland. Bintje f 11.50—f 12,50. Kleiaardappelen 35 m opwaarts. Bintje f 11— f 12. Voeraardapelen f 2.50—f 3.50. Prijzen berekend per 100 kg en op de handetsvoor- waarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto. VEILING KAPELLE-BIEZEUNGE. 8 oktober. Bramen industrie 2 108126, 3 78. Cox Oranje Pippin 1 80 60, 75 66, 70 71, 65 65, 60 59, 55 38, 2 70 54, 65 54, 60 46, 55 37, 2D 31, grof 39, fijn 31. Bramley's Seedling 1 90 38. 80 44. 70 36, 2 90 38, 80 42, 70 35. 2D 31, grof 33. Ellisons Oranje 1 70 37, 65 39, 60 35, 2 70 34. 65 35, 2D 31, grof 3L James Grieve 1 80 35—38. 75 39—41, 70 40—43, 65 38—11, 2 80 35, 75 38. 70 39. 65 34. 2D 32—33. grof 32—34. fjjn 32. Glorie van Holland 1 75 36, 70 39. 65 38. 2 75 35, 70 36—37, 65 35— 36, 2D 33, grof 32, fjjn 32. Jacques Lebel 1 75 39. 65 36, 2 75 40, 65 36. 2D 32. grof 34, Legipont 1 70 60, 65 61. 60 57. 55 52. 2 65 42, 2D 18, grof 40, fjjn 12. Maagdepeer 1 65 25, 60 24, 55 18, 2 65 22. CO 20, 55 18, grof 16, 2D 15, fjjn 6. Beurre Durondeau 1 65 38, 60 36, 55 21. 2D 13, fjjn 7>^. Herzogin Elsa 1 65 35, 60 29, 2D 13. grof 14. fijn 9'/:. Trlomphe de Vienne 2 75 73, 65 69, grof 40. fijn 19. Spaan se Wijnpeer 1 55 40. 50 35, 2D 16. fijn 8</i. Beurre Hardy 1 75 86. 70 88, 65 73—75, 60 7L40—72.10, 2 70 64. 60 62. 55 50—52. 50 33. grof 49. fijn 27. Bonne Louise 1 65 62, 60 64 65. 55 53.80—54.90, 50 40.75—42.20. 2 60 59. 55 53. 50 40, 2D 27.40—27.70, grof 42. fijn 26. Conference 1 65 56. 60 59, 55 54, 2 65 51, 60 56.10—57. 55 47.20—47.60, 2D 22.30—23.70, grof 33, fijn 18—18.90. Verpakt fruit: Cox Oranje 1 75 86—91, 70 88 93. 65 83—84. Lobo 1 85 S3. 75 52. Kroetappelen gepL 31, val 23. Valperen di verse doordr. Kroetperen gepl. doordr. St. Remy val 6Vt7. Conference val 6. Bi. druiven 1 151—155, 3 67—74. Meloenen p. st. 2845. Natuurperziken p. st. 4—6V:. Groene noten p. kg. 2 4345. Warwick 2 4143, grof 85—95. Burbank 1 50, 2 26—27, fabriek 16. Rademaker 1 51. Pruimen gesch. 30—60. Groenten: Kropsla 9>/a14. Bloemkool Al 31—45, A2 21—26, B 15—18, afw. 11—15. Kom kommers 31. Kassnijbonen 132—142. Pronk bonen 81. Rode kool 21. Sav. kool 15—17. Witte kool 7V4. Prei 30. Kroten 56. Bonen 2 73—88. afw 51. Tomaten AB1 39—43, Cl 34, ABC2 26—32. CC 25—28. VISMIJN COLIJNSPLAAT. Exportgarnalen 4753 kg, 0,81—1,70. Handels- garnalen 813 kg. 1,10—1.32. Bot 306 kg. Schar 21 kg. Wijting 22 kg. Tong 88 kg. Paling 13 kg. Visiever 3 kg. Kabeljauw 10 kg. Onge sorteerde vis 107 kg. Naar de officier van justitie te Haarlem, mr. Bredius mededeelt, heeft de Zwitserse justitie gevolg gegeven aan het verzoek van de Nederlandse justitie om de drie verdachten in de schilderijendief stal uit het landgoed Koekoeks duin te Aerdenout in juli, uit te leveren. De inbraak in het landgoed Koekoeks duin, in de nacht van 27 op 2S juli van dit jaar, waarbij een aantal kostbare schilderijen, waaronder een zelfportret van Rembrandt, werden gestolen leidde tot ec-n intensief onderzoek in Zwitser land. Na een week konden drie verdach ten, allen Duitsers, op een kampeerter rein te Interlaken worden aangehouden. De schilderijen zelf werden daarna in Aken teruggevonden. Van de drie verdachten is de 35-jarige vertegenwoordiger H. F. N. reeds in Nederland aangekomen en in het huis van bewaring te Haarlem ingesloten. Hij trad tijdens de inbraak op als chauffeur en bracht de buit later naar Duitsland. De justitie te Haarlem wacht thans op de feitelijke uitlevering van de twee andere verdachten, A. E. G. en H. S., die binnen enkele dagen in Nederland worden verwacht. Vermoedelijk zal pas, wanneer alle drie verdachten in Haar lem zijn, de instructie worden geopend en de rechter-commissaris zijn onder zoek beginnen. Hoelang dit vooronder zoek zal duren en wanneer de zaak uit eindelijk kan voorkomen is op het ogen blik nog niet te zeggen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 5