Wapenopslagplaatsen in Jemen vernietigd Sport en wedstrijden Gesprekken op de Rijn en over de Rijn Als Kroesjtsjew een conflict wil, kan hij het krijgen OOSTBERLIJNSE POLITIEMANNEN SCHOTEN OP VLUCHTELING Voortreffelijke tijd van Jazy op 1500 m Varend congres over de watervervuiling 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 9 OKTOBER 1962 LUCHTMACHT IN HET OFFENSIEF Engeland van inmenging beschuldigd Het persbureau voor het Midden oosten heeft gisteren gemeld, dat vliegtuigen van de „Jemenitische republikeinse luchtmacht" zondag opslagplaatsen vari stammen bij het dorp El Achraf, op ongeveer 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Sanaa, hebbenge bombardeerd. Daarbij werd een aanzienlijke hoeveel heid wapens en zwaar materieel onscha delijk gemaakt, aldus het persbureau, dat van mening is dat dit zware mate rieel door „buitenlandse elementen'' wordt gebruikt. Het acht de Jemeniti sche stammen daartoe niet in staat. Na de luchtaanval heeft de vice-voorzit- ter van de Jemenitische revolutionaire raad, El Beidany, de Britse diplomatieke vertegenwoordiger in Taiz ontboden. Hij wees de Brit op de concentratie van Britse troepen in het grensgebied van Aden en Jemen en op de zware wa pens die onder de stammen in het noor den van Jemen zijn aangetroffen. (Hot dorp El Achraf ligt niet ver van de grens met het Britse protectoraat Aden). El Beidany zou hebben gedreigd met tegenmaatregelen van de Jemeniti sche regering indien de Britten hun hou ding niet wijzigen. Liever Egyptenaren In Sanaa heeft de directeur-generaal van het Jemenitische ministerie van buitenlandse zaken dit weekeinde een onderhoud gehad met de Russische zaakgelastigde en de Amerikaanse handelsattaché in Jemen over de kwestie van het verblijf van Russi sche en Amerikaanse deskundigen in dit land. Het nieuws bewind in Je men zou geneigd zijn, de voorkeur te geven aan Egyptische deskundi gen. Volgens het persbureau voor het Mid den-Oosten vertoeft Emir Seif el Hassan die aanspraken maakte op de troon van Jemen, op het ogenblik in Aden waar KERKNIEUWS Afscheid ds. P. A. Bohlmeijer Het verslag over het afscheid van ds. Bohlmeijer te Souburg behoeft enige rechtzetting. Ds. Bohlmeijer blijft welis waar formeel aan de Geref. Kerk van Souburg verbonden, doch hij zal in lang verband als legerpredikant gaan werken. Namens de hervormde gemeen ten van Souburg en Ritthem sprak in de afscheidsdienst ds. J. C- Nennie uit Rit them en niet ds. Van Dijk. Ook woon den deputaties van het gemeentebestuur van Souburg, van de zusterkerken op Walcheren en van de Vlissingse schaak vereniging het afscheid van ds. Bohl meijer bij. R.-k. vertegenwoordiger naar Russ. Orthodoxe Kerk Officieel is in Moskou meegedeeld, dat paus Johannes een vertegenwoordiger naar de synode van de Russische Ortho doxe kerk heeft gezonden om te infor meren naar het standpunt van die kerk ten aanzien van het komende concilie in Rome en haar in te lichten over de geest waarin het concilie zal worden ge houden. Het is niet bekend of de Rus sische kerk bereid is een uitnodiging voor het concilie te aanvaarden. Bevestiging A. Geense te Driebergen Op de Hervormde Academie. „De Horst" te Driebergen is zondag kandidaat A. Geense bevestigd als predikant voor bij zondere werkzaamheden in de Ned. Herv Kerk. Kandidaat Geense werd geboren in Goes en was werkzaam als gods dienstleraar aan het Reviuslyceum te Doorn. De Synode van de Ned. Hervormde Kerk heeft hem het werk onder buitenlandse studenten aan de universiteit van Duitse stad Heidelberg opgedragen. Hiervoor was in eerste instantie beroep op kandidaat Geense uitge bracht door de Evangelische Landes- kirche. De heer Geense studeerde onder meer in Genève en Bazel. Als bevesti ger trad op dr. J. M. de Jong, rector van het Hervormde Seminarie die sprak naar aanleiding van 2 Cor. 1:3 en 4. Aan de handoplegging namen deel ds. F. J. Pop, dr. J. M. van Veen, beiden lid van het directorium van de stichting „Kerk en Wereld" en ds. Poot, directeur van het internaat van „De Horst". NED. HERV. KERK Aangenomen het beroep van de prov, kerkvergadering van Zuid-Holland te 's-Gravenzande (Evang. Unie): G. Ver- schragen te Blijham (Gr.). Bedankt voor Woudenberg (toez.)P. J. Bos te Sprang. Bedankt voor Middelharnis: Sint-An- naland en voor Tholen: C. Baas te Haaften. Bedankt voor het beroep van de prov. kerkvergadering van Zuid-Holland te Krimpen aan de IJsel (nevenpastoraat, overgangsbepaling 235)H. Harkema te Zeist. Beroepen te Oosterbeek (vacature dr. G. J. Paul): H. A. Winkel te Morra (Friesland), beroepen te Oosterbeek (vacature Joh. Poort): J. Overduin te Balk (Friesland), beroepen te Berlikum. toezegging: B. J. Lïetaet Peerbolte te Voorburg. Aangenomen naar Vaalst-GuipenW. van Waasbergen, kandidaat te Utrecht, aangenomen naar Herewaarden, toezeg ging: G. Oldeman te Nieuwerhoorn. GEREFORMEERDE KERKEN Aangenomen naar 't Harder: P. S. Veld huizen te Wormer. Tweetal te Middelburg (vac. J- LJtsma): M. Grashoff te Bleiswijk en D. Pasma te Hardenberg. CHR. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Den Haag-Rijswijk: W Steenbergen te Meppel. Bedankt voor Rotterdam-Charlois: T. Harder, Kronhorn (Groningen). EVANG. LUTHERSE KERK Beroepen tot hulppredikster te Den Haag: mej. B. L. Poppezijn, proponente aldaar. BAPTISTENGEMEENTE Bedankt voor Deventer: W. Veenstra te Musselkanaal. GEREF. GEMEENTEN Tweetal te Amsterdam-C: G- A- Zijder- veld te Capelle aan de LJsel en L. Voge laar, kandidaat te Zoetermeer. EXAMENS. Aan de V.U. slaagde voor het kand. examen theologie, de heer A. M. Brou wer te Utrecht en H. Leene te Baren- drecht (cum laude). GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te Middelburg ds. D. Pasman te Hardenberg (Overijsel). Dit echtpaar was een paar dagen op reis. Hun buren, die de hond zouden verzorgen, haalden het dier zondag avond op zes uur op en brachten het tegen middernacht terug. Tot hun verbazing en ontsteltenis von den zij toen een flinke kartonnen doos op het keukenaanrecht van het lege huis. Daarin lag een flinke, goedver zorgde baby, een jongen van ongeveer tien dagen oud. Bij deze levende midder nachtelijke vondst lagen een zuigfles en een fopspeen. De door de buren gewaarschuwde poli tie ging onmiddellijk aan het werk om te trachten de lieden, die het kind in huis brachten op te sporen. De baby werd voorlopig onderdak gebracht in het Binnenziekenhuis. Op de doos stonden een firmanaam en een codenummer. He is echter niet ge lukt langs deze weg een aanknopings punt te vinden. Alle mogelijke mensen worden uitgevraagd om een spoor naar de ouders of althans de moeder van de baby te ontdekken. Mr. Hugenholtz 25 jaar doctor in de rechtswetenschap Gisteren was het vijfentwintig jaar ge leden dat de Leidse advocaat en pro cureur mr.W. Hugenholtz aan de rijks universiteit in Leiden tot doctor in de rechtswetenschap promoveerde op een dissertatie getiteld „maritaal beslag". De eerste felicitatie, die mr. Hugenholtz bereikte, was afkomstig van zijn vroe gere promotor prof. mr. R. P. Cleverin- fa, thans lid van de Raad van State, ij zijn afscheid als hoogleraar in Lei den, werd prof. mr. Cleveringa een „li- ber amicorum" aangeboden, waarin een aantal van zijn oud-leerlingen verhan delingen hadden geschreven. Mr. Hu genholtz schreef in deze bundel een opstel over het onderwerp „Reconven tie". hij de gast is van de Jemenitische ver tegenwoordiger aldaar. Volgens eerdere berichten bevond Emir el Hassan zich in het noorden van Jemen. Het persbu reau meldt voorts dat de emir regel matig vluchtelingen uit Jemen en leden van de opperste raad van „De Zuidara- bisehe Federatie" ontvangt en dat er in het Britse protectoraat massale arresta ties worden verricht. Geen wapens woordvoerder van het Britse minis terie van buitenlandse zaken heeft later de berichten van radio Sanaa, dat En geland zware wapens naar Jemen zou hebben gestuurd, „absoluut onjuist" ge noemd. Ook ontkende hij dat er Britse troepenversterkingen naar de grens van Aden en Jemen zijn gestuurd. Groot- Brittannië is ook nog steeds niet van plan het nieuwe bewind in Jemen te erkennen. Vondeling in Eindhovense keuken De Eindhovense politie breekt zich het hoofd over de geheimzinnige komst van een van welstand blakende baby, die zondag in het holst van de nacht op het keukenaanrecht van een kinderloos Goede foto's van Walter Schirra's ruimtevlucht De verantwoordelijke man voor de foto- en filmapparatuur aan boord van de Sigma-7 ruimtecabï- ne, George Veldyke. heeft meege deeld dat de film die tijdens de vlucht van Walter Schirra in de cabine is gemaakt van veel betere kwaliteit is dan de films die bij vorige ruimtevluchten zijn geno men. De 16 mm film werd opge nomen tijdens de lancering, de af scheiding van de raket en de te rugkeer van de cabine in de at mosfeer. LIET OUD-BURGEMEESTER BUNGALOW ONTWERPEN DOOR GEMEENTE WERKEN Vier raadsleden van de gemeente Idaar- deradeel, te weten mej. I. Bosma en de heer P. van der Hem van de V.V.D. en de heren R. Elsinga en H. van de Lageweg beiden C.H.I5. hebben schrifte lijk vragen gesteld aan het college van b. en w. of het waar is, dat oud-burge meester Walda zijn nieuwe bungalow te Beestezwaag, waar hij nu woont, geheel of gedeeltelijk op kosten van de ge meente heeft laten ontwerpen door net bureau van gemeentewerken. In de vragen hierover wordt ook ophel dering gevraagd over het feit of een en ander in diensttijd van het bureau is gebeurd, zonder dat er daarvoor ver goeding aan de gemeente is gegeven. Vragenstellers informeren voorts of de opdracht van het ontwerpen van een bungalow door het college van b. en w. zijn gegeven en waarom de raad niet is ingeschakeld. Bovendien wordt ge vraagd hoe indien op de gestelde vragen met ja moet worden geant woord het college van b. en w. scha - deloosstelling aan de gemeente kunnen regelen. Oud-burgemeester Walda te Beester- zwaag verklaarde, dat wat de dienst ge meentewerken voor hem privé heeft ge daan volledig in overleg en met instem ming van de wethouders is geschied. De dienst gemeentewerken doet wel meer werk voor derden, die daarvoor dan be talen. „Afgesproken is dat ik voor dit werk een rekening zou ontvangen en zodra ik die krijg (Ik heb hem nog niet) zal die ook meteen worden voldaan", rldus de heer Walda. BURGEMEESTER BRANDT: Burgemeester Brandt van West-Berlijn heeft gisteren op een persconferentie verklaard, dat het de Russen duidelijk moet worden gemaakt, dat een opgeven van West-Berlyn door het westen geen prys kan zijn voor het behoud van de vrede. Sprekend over zijn bezoek aan de V.S. verklaarde de burgemeester, dat presi dent Kennedy en zijn ministers vastbe sloten zijn, de westelijke posities in Ber lijn te handhaven en de gemeenschappe lijke vrijheid te verdedigen. „Als Kroesjtsjew een conflict wil, kan hij het krijgen. Vanzelfsprekend zal het westen alles doen om een botsing te vermijden, maar het zal geen prijs daar voor betalen die ten koste van zijn eer gaat", aldus Brandt. Brandt zei dat de V.S. Europa een veel nauwere samenwerking dan de bestaan de hebben aangeboden. Europa zou ech ter zich eerst moeten verenigen. Dit hield in dat de toetreding van Engeland tot de E.E.G. niet bemoeilijkt moet wor den. WITTE KRUIS DE eChte. PIJNSTILLER Schouderpijn... maar ook an dere plagende pijnen raakt u prompt kwijt met WITTE KRUIS, (poeders, tabletten of cachetsl) De Salicyl-vrije pijn stiller, die géén maag klachten veroorzaaktl INCIDENT BIJ DE MUUR Westberlijnse politieauto bijna getroffen Leden van de Oost- en Westberlijnse po litie hebben maandagavond aan de grens van de Amerikaanse sector van Berlijn schoten gewisseld, nadat Oostberlijnse politiemannen hadden geschoten op een vluchteling, die de rivier de Spree over zwom, in een poging op deze wijze naar het westen te ontkomen. De leiding van de Westberlijnse politie, die dit mededeelde, verklaarde dat een Oostberlijnse patrouille het vuur opende op de vluchteling, die werd getroffen voordat hjj de westelijke oever van de Spree had bereikt. Een Westberlijnse radio-politieauto, die naar de plaats van het incident was ge reden, werd bijna door het vuur van de Ter gelegenheid van de opening van de baby- en kleutervakbeurs, maan dag in Hilversum, werd een congres voor drielingen gehouden waarvoor alle in 1958 in ons land geboren drielingen, alsmede de Friese vierling, waren uitgenodigd. Op de foto de Friese vierling rechtsvol spanning voor het gebodene tijdens de show. Oostberlijners getroffen. Dit vuur werd door de Westberlijners met vijf schoten beantwoord. Geen der Westberlijnse politiemannen werd gewond. Men weet niet of er aan Oostberlijnse zijde slachtoffers zijn ge vallen. Politie en een ambulance van het Ame rikaanse leger, een ziekenwagen van het Westberlijnse Rode Kruis en Westber lijnse brandweerlieden begaven zich naar de plaats van het incident, waar zij, aan de westelijke oever van de Spree, naar de getroffen vluchteling begonnen te Oostberlijnse politie begon het water langs de oostelijke oever van de Spree af te dreggen, echter zonder resultaat. Ooggetuigen verklaarden dat de Oost berlijnse politie tien tot twintig scho ten heeft afgevuurd. Hierna werd twee maal een rood lichtsignaal gegeven, waarna de Spree, die ter plaatse onge veer tweehonderd meter breed is, met zoeklichten werd beschenen. Aan de westelijke oever van de rivier, bij de Oberbaumbrücke. hadden zich in middels ongeveer 150 Westberlijners ver zameld, die „moordenaars, moordenaars" tegen de Oostberlijnse politie riepen. Militair elftal verloor van Alkmaar (3-2) De Tweede-Divisieclub Alkmaar '5 heeft de traditionele 8-oktober wedstrijd tegen het Nederlandse militaire elftal vanmiddag met 3-2 gewonnen. Reeds met rust hadden de Alkmaarders een 3-1 voorsprong. In de vierde minuut opende W. Visser de score toen hij de bal langs de uitlopende doelman Van Leeuwen (Sparta) in het net schoot. Het werd 2-0 na 26 minuten, wederom door Visser, en Hanek zorgde voor een 3-0 voorsprong in de 34ste minuut. Vlak voor rust scoorde De Graaf (Sparta) voor de militairen tegen. In de tweede helft was het militaire elftal, waarin Schrijvers (N.A.C.) en Lefering (Go Ahead) uitblonken, veel sterker. Het was aan het voortreffelij ke doelverdedigen van Houtkoper te danken, dat de militairen niet verder kwamen dan een doelpunt van Van In- gen (Wageningen) in de 28ste minuut. SPAANSE LEIDING BIJ BELGIE-NEDERLAND Naar maandag werd medegedeeld zal de voetbalwedstrijd België-Nederland volgende zondag te Antwerpen door drie Spanjaarden worden geleid: scheids rechter Vicente Caballero en grensrech ters Gaspar Pintado en Diego Morilla. Gymnastiekvaadigheidspoeven Ruim tachtig adspirantlcden van de gymnastiekvereniging „Olympia" Kapelle legden zaterdag in de a, b en c groepen vaardigheidsproeven af. Als jurylid trad daarbij op, de heer C. van Weele uit Krabbendijke. Slechts drie le den moesten worden afgewezen. VOLLEYBAL In de hoofdklas Zuid van de Neder landse Volleybal Bond behaalden de da mes van E.V.V.C. uit Vlissingen een weinig spectaculaire overwinning op Tornado uit Tilburg. Met de setstan den 15—6, 1511 en 158 werd Torna do omver gelopen. E.V.V.C., dat met de volgende dames in het veld kwam, Ma rina van Poelje, Joke Hendrikse, Addy Bijl, Ineke Willemse, Anneke ten Brug- fencate, Suzy Schreurs en Ina Hen- rikse, zal de komende wedstrijden heel wat beter moeten spelen, wil het zich dit seizoen in deze hoofdklas handha ven. Het sterke V.C. den Bosch verloor onverwacht van een enthousiast R.H. B.S- in Breda met 32. De dames van Organon moesten één set aan debutant Lyceum laten (13), terwijl Sarto stadgenoot Olympia ruimschoots met 30 versloeg. De heren van het Vlissingse E.V.V.C. verloren verwacht van het sterke Tornado met 30. De Vlissingers met Ad Luitwieler, Rob Luitwieler, Ad Schreurs, Piet Wilderom, Rinus Wilde- rom, Walter Erdelmann en Pierre Oos- ting, gingen met de setstanden 915, 616 en 615 ten onder. R.H.B.S. ver loor in Breda met 30 van V.C. Den Bosch. De nieuwe hoofdklasser Lyceum begon met een 30 nederlaag tegen Ever Ready en in Tilburg won Sarto in vijf sets van V.C. Tilburg. Michel Jazy, de Europese kampioen op de 1500 meter, is er in St. Maur niet in geslaagd zyn grote wens het ver beteren van het Europese record te verwezenlijken. De Fransman bleef met 38.3 sec. slechts 0.2 sec. van het re cord van de Tsjech Jungwirth, die op 12 juli 1957 in Stara Boleslav 3.38.1 liep. verwijderd. Braziliaanse pers waarschuwt tegen „ronselaars" Naast de aanstaande verkiezingen houdt het probleem van de buitenlandse voet-. bal-„ronselaars" de Braziliaanse pers al enkele dagen druk bezig. De grote angst, die de Braziliaanse voetballief hebbers beheerst, namelijk dat „koning" Pele door een buitenlandse club gecon tracteerd zou kunnen worden, is vrijdag nog groter geworden toen het gerucht ging dat een vertegenwoordiger van het Italiaanse Internazïonale het astro nomische bedrag van twaalf miljoen gulden zou hebben geboden. Van deze som zou Santos, de club van de „zwarte parel", zoals Pele graag in zijn land genoemd wordt, ruim 3'A nail-1 joen gulden krijgen. De gangen van de buitenlandse ronse laars worden op aandrang van Brazi liaanse voetbalenthousiasten door de po litie nauwkeurig nagegaan en in de gro te dagbladen put men zich uit in ver ontwaardigde artikelen. Een vooraan staand blad in Rio de Janeiro schreef zaterdagmorgen: „Pele en Garrincha zijn een deel van het nationale bezit. Het wordt tijd dat de buitenlanders dit eindelijk eens gaan begrijpen". ECHTPAAR GEDOOD In Breezand is het afgelopen weekeinde het bejaarde echtpaar P. Lubbert-van Vliet door kolendampvergiftiging om het leven gekomen. De slachtoffers waren belden 69 jaar oud. (Van een spiecïale verslaggever). „Nog nooit vertoond", zo noemt mr. K. W. Cuperus van het Europees bureau der Verenigde Naties in Genève, de excursie die door zijn dienst is georgani seerd voor vijftig geleerden uit alle delen van de wereld. Met het Rotterdamse hotelschip „Rijnmond" vaart deze groep tien dagen lang over het onder werp van dit symposion: de wa tervervuiling. Ir. J. J. Hopmans van het Rijksinsti- tuur voor de Zuivering van Afvalwa ter is een van de deelnemers. In Keu len vertelde hij ons: „Het ligt zeker niet in de bedoeling van deze drijvende bijeenkomst na af loop een rapport of zo samen te stel len. Dit is meer een unieke gelegen heid om van gedachten te wisselen met alle mogelijke experts, die recht streeks of zijdelings bij het probleem zijn betrokken". „De Rijn is het meest sprekende voor beeld van een internationale vaar weg, die ook van enorme betekenis blijkt voor de economie der aanlig gende landen. Vele industrieën zijn afhankelijk van het water, dat voor en na dit gebruik bovendien nog wordt gedronken door miljoenen men sen. Vervolgens fungeert de rivier ook nog als leverancier voor de landbouw en dient en passant tenslotte de re- creatiebeohefte van ontelbare toeris ten. Alle problemen zijn hier opeenge hoopt. Het is dus geen wonder dat wij aan boord experts hebben van heinde en verre en niet alleen uit de aanliggende landen. Zelfs uit de Sowjet Unie en Japan zijn afgevaar digden gekomen die nergens beter dan zo op de hoogte kunnen komen van wat er allemaal speelt in dit vlak". Installatie Verleden week vertrok de Rynmond uit Bazel. De groep geleerden had toen al kennis genomen van de plan nen die daar in de maak zijn voor een zuiveringsinstallatie ter waarde van zo'n zeventig miljoen francs. Ir. Hop mans vertelde hierover: „deze stad loost tot nu toe alles zonder meer in do rivier: afvalwater, riolering, alles. Het Is voor ons in Nederland aan do uitmonding van groot belang dat der gelijke projecten worden uitgevoerd. De Rijn komt dan weer wat schoner bij ons binnen. Maar de Zwitsers ge ven al dat geld heus niet uit om ons terwille te zijn. Men krijgt daar ter plaatse namelijk zelf last van de ver vuiling. Nu is men bezig een heel ge bied „schoon" te maken. Niet alleen Bazel, maar ook stukken van Duits land en Frankrijk. Een mooi voor beeld van samenwerking op interna tionaal niveau". Rechtsregels Mr. Cuperus voegde hieraan toe: „Dit alles heeft natuurljjk ook juri dische aspecten. Hoe liggen de rechts regels hiervoor? Ook daarover wordt hier aan boord van gedachten gewis seld. Er is geen sprake van dat het ene land zjjn buurman sprongop- waarts zou kunnen verbieden afval stoffen in de rivier te lozen. Hier is een vorm van overleg nodig, die ge lukkig al goed op gang is voor wat betreft de Ryn. Elders staat men aan het begin van dit soort situaties. Vandaar dat er zo veel belangstelling bestaat voor deze onderneming van de Verenigde Na ties. We hebben zelfs een door New York betaalde ploeg aan boord die filmopnamen maakt en radiopro gramma's voorbereidt: deze nieuwe vorm van benadering moet namelijk in opdracht van het hoofdkwartier zo goed mogelyk worden vastgesteld, zodat het materiaal ter instructie kan dienen bij soortgelijke initiatieven. Aan boord worden dagelijks drie tot vier lezingen gehouden. Door deskun digen, die opstappen, meevaren, en bij een volgende haven weer weg gaan. Dan zijn er de vele excursies, per bus naar zuiveringsinstallaties voor de rioleringen en van de indus trie. Naar bijvoorbeeld do kali-mijnen in de Elzas. Naar de olieraffinade rijen by Wesseling. Naar de universi teit van Straatsburg. Voor geen goud Namens de Dienst voor de Volksge zondheid van Nederland was aanwe zig de hoofinspecteur dr. N. J. A. Groen. „Ik heb natuurljjk speciaal belang stelling voor de hygiënische kant. Niemand van de mensen hier aan boord heeft er ook maar één ogen blik aan gedacht om op een mooie avond overboord te springen. Ze zou den voor geen goud een slok water binnenkrijgen, hoewel dat heus niet de dood tengevolge heeftdit te kent toch wel de situatie. De Rijn zou in schone toestand een prachtige recreatiemogelijkheid zijn. Misschien dat over een jaar of tien de zuivering zo ver is dat we inder daad aan zwemmen durven denken. Om tegen die tijd een verstandig be leid te kunnen voeren is het nodig nu de problemen te kennen. Drie debutanten in Engels elftal Het Engelse voetbalelftal, dat op 20 oktober in Belfast tegen Ierland zal aantreden is as volgt samengesteld: doel Ron Springett (Sheffield Wednesday), achter: Jimmy Armfield (Blackpool) en Ray Wilson (Huddersfield), midden: Bobby Moore (West Ham United), Brian Labone (Everton) en Ron Flowers (Wolverhampton Wanderers); voor: Maike Hellawell (Birmingham), Fred die Hill (Bolton Wanderers), Alan Pea cock (Middesbrough), Jimmy Greaves (Tottenham Hotspur) en Mike O'Grady (Huddersfield Town). In dit elftal zijn drie debutanten opge steld: spil Brian Labone, rechtsbinnen Freddie Hill en linksbuiten Mike O'Gra dy. Het Engelse elftal, dat vorige week tegen Frankrijk gelijkspeelde (11) wykt echter op vier paatsen af van Belgische selectie bekendgemaakt De Belgische voetbalbond heeft voor de zondag te spelen interlandwedstrijd tegen Nederland de volgende spelers ge selecteerd: Pierre Hanon, Georges Hey- lens. Jozef Jurion, Martin Lippens, Jacques Stockman, Paul van Himst en Laurent Verbiest (allen Anderlecht), Jean Nicolay, Marcel Paeschen en Leon Semmeling (allen Standard Luik), Yves Bare en Eraile Lejeune (beiden FC Luik) Fernand Boone (FC Brugge), Guillaume Raskin (Beerschot) en Paul van den Berg (Union St. Gillis). Heffing personele belasting bij samenwoning De staatssecretaris van financien heeft bepaald, dat met ingang van het be lastingjaar 1962-'63 in gevallen van massale samenwoning, voor de personele belasting per viertal inwoners éénmaal het vrijgestelde bedrag in aftrek wordt gebracht van de totale huurwaarde en de totale meubïlairwaarde. Dit geschiedt niet toepassing van art. 63 van de op 1 oktober in werking getreden algemene wet inzake rijksbelastingen. Het ministerie van financien geeft hier op de volgende toelichting: „In toenemende mate raken bepaalde groepen van de bevolking voor de huis vesting aangewezen op massale samen woning in grote gebouwen als bejaarden tehuizen, studentenflats, en dergelijke inrichtingen. In vele gevallen worden ingevolge de wet op de personele belas ting 1950 de woonruimten van alle be woners van dergelijke gebouwen voor de heffing van de personele belasting te zamen als één perceel aangemerkt. Doordat de totale huurwaarde en de totale meubilairwaarde van zulk een perceel vóór de toepassing van de tarie ven slechts wordt verminderd met één maal het vrijgestelde bedrag, treft deze belasting de samenwonenden zwaarder dan degenen, die een apart perceel be wonen". Drie Oostduitse grenswachten gevlucht Van de zyde van de Westduitse politie is gisteren vernomen dat drie Oostduitse grenswachten gekleed in uniformen naar het westen zijn gevlucht. Volgens de politie hebben de soldaten hun geweren achtergelaten en zijn zon dagavond via een grensrivier naar de Britse sector gevlucht. Nagekomen advertenties. I De gezongen uitvaart dienst van onze lieve zoon en broer TOM zal plaatshebben op woensdag 10 oktober a.s. te 10.00 uur, in de parochiekerk van O.L. V. van de H. Rozen krans te Vlissingen, gevolgd door de begra fenis op het r.-k. kerk hof. De overledene is opgebaard in de rouw kamer van het St.-Jo- sephziekenhuis. Fam. Maas, Bonedijkestraat 175. Hiermede vervullen wij de treurige plicht kennis te geven van het oveiTijden van on ze geliefde zoon, broer, zwager en oom, de heer JOHAN VAN LOO op de leeftijd van 49 jaar. Middelburg: K. J- van Loo E. C. van Loo-Schuit Goes: R. D. P. Huijbregsen- van Loo M- Verhulst- van Loo A. G. Verhulst Assen: E. C. de Vries- van Loo F. de Vries Rotterdam: J. P. Kögeler- van Loo G. A. Kögeler Goes: D. Schouten-van Loo S. Schouten Neven en nichten Middelburg, 8 oktober 1962. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde schoon zoon, zwager en oom, de heer JOHAN VAN LOO op de leeftijd van 49 jaar. Middelburg: J. L. Overtveld S. M. Overtveld- de Graaff A. Leijnse N. Leijnse- Zwigtman S. M. Leijnse J. Leijnse N. Leijnse-Janse Goes: L. Zwartepoorte C. M. Zwartepoorte- Leijnse Geertruidenberg E. A. Joosen J. L. Joosen- Overtveld Neven en nichten Met grote verslagen heid geven wij kennis van het overlijden van onze geaphte patroon, de heer J. VAN LOO. Wij zullen zijn harte lijke persoonlijkheid node missen. Het personeel. Middelburg, 8 oktober 1962. Heden is van ons heen gegaan onze beste neef JOHAN VAN LOO, echtgenoot van A. LEINSE, op de leeftijd van 49 jaar. Middelburg G. J. Damman. M. P. Damman van Loo. Schiedam A. J. Tevel. J. C. Tevel- Damman. Riet- Middelburg J. Damman. A. F. Damrnan- Versluijs en kinderen. Heden overleed na smartelijk lijden, innig .geliefde v moeder, behuwdmoe- der en oma PHARAÏLDE AMELUNXEN, geboren Van Domme, in de ouderdom van ruim 78 jaar. Haarlem P. D. H. van Zijverden- Amelunxen. W. van Zijverden. Els. Vlissingen, 8 oktober 1962. Steenhuisstraat 20. De teraardebestelling zal plaatshebben op donderdag 11 oktober a-s. Vertrek Steenhuis straat 20 des namid dags 2 uur. De overledene ligt op- ■cbaard in het zieken- gebaai huis „I .Bethesda". Heden overleed, in het Rusthuis „De Grif fioen", tot mijn diepe droefheid, na een lang durig lijden, mjjn ge liefde vrouw, HELENA HUIJSMAN, echtgenote van Pieter Hendrikse, in de ouderdom van 82 jaar. P. Hendrikse. Middelburg, 8 oktober 1962. Seissingel 100. De begrafenis zal D V. plaatsvinden op don derdag 11 oktober a.s. vertrek van het sterf huis om drie uur. Heden overleed tot mjjn groot leedwezen, in het Rusthuis „De Griffioen", mijn zeer geliefde schoonzuster HELENA HUIJSMAN, echtgenote van Pieter Hendrikse, in de ouderdom van 82 jaar. L. Hutfsman- Sanderse. Middelburg, 8 oktober 1962. Bejaardenpension „Parkzicht". Onverwachts nam de Heer tot Zich ons ge acht koorlid dc heer A. VERIIAGE. Hervormd Kerkkoor Middelburg. 7 oktober 1962- Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve en zorgzame man, va der en opa JOHAN VAN LOO op de leeftijd van 49 jaar. Middelburg: J. J. van Loo-Leijnso Fred Anke Vlissingen: E. C. de Koene-van Loo A. J. dc Koene Jacco Lyanneke Middelburg, 8 oktober 1962, Penninghoeksingel 53 A. De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 11 oktober a.s. 12 30 uur op de algemene be graafplaats te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 4