PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RUMOER IN V.N.- VERGADERING OM CUBAANSE KWESTIE Russen protesteerden tegen hoge prijzen en voedseltekorten HELFT VAN VLISSINGSE BOULEVARD NOG ALTIJD ZEER KWETSBAAR ALS ZEEWERING Demonstraties vóór en tegen Castro Verkiezingen in Frankrijk op 18 en 25 november ONLUSTEN IN VENEZUELA STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN VAN MILITAIREN OP S0ESTERBERG Optocht van praalwagens trok door Alkmaar MOEILIJKSTE OBJECT VAN ALLE DUKVERBETERING IN ZEELAND STUDIE VAN DE PLANNEN NEEMT Concertgebouw REEDS JAREN IN BESLAG j^antlijn Geheim agent van Sowjet-Unie staat terecht Vandaag 205e jaargang - no. 238 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRME STEMMEN Directie: P. van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: Vllsslngen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. Zierikzeered. tel. 2425, adm. tel. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week 8,00 per kw.: fr. per post 8,25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: I. 3508/3546, adv. 3647/3643): Middelburg: Markt 51, tel. 3841 <b.g.g. red. 2078/3169 adv. 2375), Goes: Grote Markt 2 tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213L Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: tel. 2116; I Adv.pr. 27 ct per mm. Min. per adv. 4,— Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. Dinsdag 9 oktober 1962 Glazige landing van zwaan Pagina 2 8 regels) 25 ct per regel (min. 1,25). ,3rïeven bur.- van dit blad" r. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. DORTICOS VALT V.S. AAN De zaal van de algemene vergadering der V.N. is gisteren het to neel geweest van luidruchtige demonstraties tegen en voor het Cubaanse regime. Dit gebeurde tijdens een rede van de Cubaan se president, Osvaldo Dorticos, die een heftige aanval op de V.S. deed en herhaaldelijk werd onderbroken door tegenstanders van zijn regering op de publieke tribune. Aan de andere kant werd zijn toespraak herhaaldelijk ondersteund door applaus van voor standers op de tribune en van afgevaardigden, voornamelijk uit het Sowjet-blok. V.N.-wachten verwijderden verscheidene mensen van de tribune, onder wie vrouwen. Op een gegeven ogenblik dreigde de voor zitter, de Pakistaan Zafroella Khan, de tribune te laten ontruimen als de interrupties zouden voortduren. Derticos beschuldigde de V.S. van kom- piotten om het regime van Fidel Castro omver te werpen door middel van sa botage, ondermijning, voorbereiding voor invasies, waaronder die van vorig jaar, persoonlijke aanvallen, spionage en der gelijke. Hij vroeg de V.N. een veroorde ling uit te spreken van „zulke agressie ve daden" als de Amerikaanse pogingen om Cuba aan een economische blokkade te onderwerpen. Onderhandelingen Cuba is bereid met de V.S. te onderhan delen over een regeling van de geschil len en Cuba wenst zijn revolutionaire ideologie niet. naar andere delen van het westelijk halfrond uit te voeren. Maar als het eiland wordt aangevallen zou het terugvechten en dit zou kunnen uitlopen op een nieuwe wereldoorlog, aldus de president die hierbij verwees naar de solidariteit die de Sowjet-Unie heeft betuigd. Zjjn toespraak werd gevolge' luor een applaus van een volle minuut, voor namelijk van de zjjde van het Sowjet- blok maar ook van een aantal Afri kanen. Misbruik. De Amerikaanse afgevaardigde Adlai Stevenson antwoordde dat een staats hoofd volgens traditie de plicht heeft in een toespraak tot de wereldorganisa tie geen misbruik te maken van de vrij heid van het woord die hem wordt ver leend en als staatsman opbouwend be hoort te spreken. De president van Cuba had zich, volgens Stevenson, schuldig gemaakt aan onge ëvenaarde laster en een verwrongen voorstelling van zaken. Stevenson wees later op een persconfe rentie het aanbod tot onderhandelingen tussen Cuba en de V.S. van de hand met de woorden: „Er kan niet onderhandeld worden over handhaving van het com munisme op het westelijk halfrond". Indien Cuba wil praten moet het maar beginnen met het afbreken van zijn vele banden met het Sowjet-blok, af de Amerikaanse afgevaardigde. Ook buiten het terrein van de V.N, moest de politie orde houden onder Cu baanse betogers die met spandoeken en onder het uilroepen van leuzen op en neer liepen. Naar in Franse regeringskringen vernomen wordt heeft president de Gaulle besloten de algemene parlementsverkiezingen te laten houden op 18 en 25 november. Het eerste deel der verkiezingen volgt dus drie weken na de volksstemming die 28 oktober gehouden wordt over het plan van de Gaulle de Franse presidenten in de toekomst direct door het volk te laten kiezen. Premier Pompidou en andere leden van zijn demissionaire kabinet hebben giste ren besprekingen gevoerd over het hou den van volkstemmïng en verkiezingen. Bij dit overleg was niet aanwezig Pierre Sudreau, de minister van onderwijs, die van het begin af bezwaar heeft gemaakt tegen de Gaulles denkbeeld aangaande het kiezen van de Franse presidenten. Aan journalisten vertelde Sudreau, dat hij de Gaulle en Pompidou op 15 sep tember van zijn bezwaren in kennis had gesteld en dat hij deze een week later per brief had bevestigd. Hij stelt zich nu op het standpunt, dat hij op 22 sep tember zijn ontslag heeft aangeboden. Shepard wellicht weer de ruimte in De Amerikaanse astronaut Alan B. Shephard jr. zal waarschijnlijk de eerste man zijn die een tweede vlucht in de ruimte zal maken. Volgens goedingelichte zegslieden in Houston Texas, zal de gelegen heid zich begin volgend jaar voor doen wanneer in het kader van het Mercuryproject een astronaut de ruimte wordt ingezonden voor een vlucht van 18 omwentelingen om de aarde, welke een dag in beslag zal nemen. L. Gordon Cooper jr., de „reserve" van astronaut Walter M. Schirra jr., maakt echter ook een goede kans dat hij de vlucht zal maken. Cooper, 35, die kapitein bij de luchtmacht is, heeft nog geen ruimtevluchten gemaakt. De astronaut die op deze ruimte- vlucht wordt uitgezonden zal een afstand van ongeveer 772.480 km afleggen. President Romulo Betancourt van Venezuela heeft gisteren een aantal secundaire garanties uit de grondwet opgeheven in ver band met ernstige onlusten die zondagavond in de hoofdstad Caracas plaatshadden en waar bij twaalf mensen gewond wer den. Regeringstroepen hebben toen een vuur gevecht van twee uur geleverd tegen scherpschutters in het zuidwestelijke deel van de stad. En later ontplofte een bom in het luxueuse hotel Tama- naco. De scherpschutters hadden zich ge ïnstalleerd met een geweer, een mi trailleur en een mortier op het dak van een veertien verdiepingen hoog ziekenhuis en beschoten van daaruit een militair wagenpark. Zij verwond den acht mensen, onder wie twee vrouwen en een jong meisje. Bij de bomontploffing werden vier mensen gewond. Volgens de minister van binnenlandse zaken, Carlos Andres Perez zijn de onlusten het werk van linkse extre misten, die de laatste tijd meer aan slagen gepleegd hebben. OP VADERLANDSE BODEM TERUG Chapelle ardente in hangar De stoffelijke overschotten van 18 in Nieuw-Guinea gesneuvelde en verongelukte militairen, waaronder dat van de Vlissingse matroos Th. P. J. Maas, zijn in de nacht van zondag op maandag op vaderland se bodem teruggekeerd. Zij zullen in hun eigen woonplaats met mili taire eer worden begraven. Om tien voor half twaalf zondagavond landde een DC-7 vrachtvliegtuig van de K.L.M. op de militaire vliegbasis Soesterberg. Op dit middernachtelyk uur heeft de luchtmacht deze achttien mili- macht bewakingssquadron in de houding, toen het vliegtuig landde. De comman dant vliegbasis Soesterberg, kolonel F. C. Broers, alsmede de waarnemend eer ste officier en de waarnemend chef tech nische dienst waren aanwezig, alsook de aalmoezenier en de legerpredikant. Een voor een werden de transportkisten met de stoffelijke overschotten in een auto naar hangar 5 gebracht. Twee be wapende erewachten begeleidden deze transporten. Achttien maal reed een wa gen de grote hangar binnen. Achttien maal ook presenteerden de begeleidende militairen het geweer, daarmede de slachtoffers de eerste militaire eer op vaderlandseb odem betonend. Kransen Gistermorgen vroeg werd de grote hangar tot chapelle ardente inge richt. Sober maar niettemin stijlvol was de aankleding. Langs de han- garwand was een camouflagenet ge drapeerd, terwijl achter de kisten palmen van het paleis Soestdijk voor een eenvoudige versiering zorgden. De kransen van de minister van de fensie, geschikt uit witte chrysanten en anjers, lagen aan de voet van elke kist, die werd gedekt door het natio nale dundoek. Gistermiddag om een uur werd de cha pelle ardente voor de familieleden open gesteld. De familieleden waren reeds vroeg uit alle delen van het land naar Soesterberg gekomen, waar zij door of ficieren alsmede door de aalmoezenier en de legerpredikant werden ontvangen. Om precies een uur verstomde ook het lawaai op Soesterberg. Vliegtuigen had den de opdracht voor één uur binnen te zyn of uit tc wijken naar andere mili taire bases. Op dat moment ook brach ten twee vertegenwoordigers van de in specteur-generaal der strijdkrachten Z.K.H. de Prins der Nederlanden, een laatste eer aan de gevallenen. Voor elke baar werd halt en front ge maakt, De kisten werden geflankeerd door vertegenwoordigers van de drie krijgsmachtonderdelen, waarby een ere wacht van het korps mariniers de ma rine vertegenwoordigde. Reeds gistermiddag werden de stoffe lijke overschotten naar de woonplaatsen •an de gevallenen vervoerd. De kisten met de stoffelijke overschot ten in de als chapèlle ardente inge richte grote hangar 5. In Alkmaar is maandag het feit, dat daar eeuwen geleden de vic torie begon, op feestelijke wijze herdacht. Zo trok er een fraaie op tocht van praalwagens door de binnenstad. Iedere vagen had een oud of nieuw liedje tot motto. Op de foto een van de fraaiste stuk ken: ,Jjady of Spain"... Protest tegen niet toelaten van ambulance De drie westelijke mogendheden hebben by de Sowjet-Unie geprotesteerd tegen de „flagrante schending" van de vier- mogcndlièdenovereenkomstcn door het weigeren van toegang van een ambu lance tot Oost-Berlijn door volkspolitie jongstleden zaterdag. Aan de Sowjetrussische ambassade in Oost-Berlijn werden drie gelijkluidende protestboodschappen, bestemd voor am bassadeur Perwoechin, overhandigd. Later werd bericht dat men op de Rus sische ambassade de protesten niet in ontvangst heeft willen nemen. Ballonsatelliet Echo zichtbaar De sterrenwacht te tUrecht heeft meegedeeld, dat in de komende weken de Amerikaans ballonsatel liet „Echo" weer in de avonduren zichtbaar zal zijn, gaande van west naar oost aan de zuidelijke hemel. De overgangstijden zijn de volgende: 10 okt 21.20, 11 okt. 20.20—2^.20. 12 okt. 21.27, 13 okt. 20.35—22.30, 14 okt- 19.40—21.36, 15 okt. 20.45, 16 okt. 19-50—21.45, 17 okt. 20.55 Tijdens de latere omlopen ziet men „Echo" in de aardschaduw verdwijnen. Volgens Amerikaans ministerie Ongeregeldheden in gebied van Rostow De woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft gisteren tijdens een persconferentie medegedeeld, dat het ministerie berichten heeft ont vangen over „ongeregeldheden" in het gebied van Rostow, in Zuid- Rusland, die zich in de loop van dit jaar zouden hebben voorgedaan. De woordvoerder deed deze mededeling in antwoord op vragen over berichten in de Amerikaanse pers, dat het ministe rie van buitenlandse zaken gegevens vergaart over protestvergaderingen en opstootjes in Novotsjerkassk, een in dustriestad omstreeks dertig kilometer ten noordoosten van Rostow. De woordvoerder wilde op deze kwestie niet dieper ingaan, doch Amerikaanse functionarissen hebben verklaard dat de ïring uit een aantal bronnen be- jten heeft ontvangen die 'wijzen op ongeregeldheden op grote schaal, waar bij een aantal mensen om het leven is gekomen. Blijkens de door het ministerie ont vangen rapporten, aldus deze func tionarissen verder, zouden de onge regeldheden zijn veroorzaakt door verhoogde boter- en vleesprijzen, door verhoogde produktie-eisen en door voedseltekorten. Het ministerie heeft geen precieze gegevens om trent ae omvang van de relletjes, doch het leek volkomen duidelijk dat een aantal mensen werd gedood. Jonge arbeiders De schattingen van het aantal slacht offers in de in Washington ontvangen berichten variëren van tientallen tot honderden. De bij de relletjes betrokken personen zouden voor een groot deel jonge arbeiders en technische studenten zijn, die ongeveer een zesde deel van de bevolking van Novotsjerkassk uitma ken. Deze berichten zouden een zekere be vestiging vinden in de omstandigheid, dat op 12 juli in deze stad voor een pe riode van twee jaar een avondklok werd ingevoerd, om jongens van onder de zestien jaar 's avonds van straat te hou den. Een verdere bevestiging van onrust in het gebied van Rostow wordt gezien ïn het sluiten, ïn de afgelopen zomer, van dit gebied voor vreemdelingen, waar voor allerlei tegenstrijdige redenen wer den opgegeven, aldus genoemde Ameri kaanse functionarissen. Het Concertgebouworkest is zijn ju bileumtournee door de Nederlandse gewesten begonnen: onlangs lazen we in enkele Friese kranten dat men in Leeuwarden geestdriftig was over het optreden van dit Amsterdamse ensem ble, een geestdrift die vermoedelijk wel zal overslaan naar de andere provin cies als het orkest daar komt. Toch blijkt een concert van dit allerwege als nationale instelling gepropageerd insti tuut hier en daar enkele moeilijkheden op te leveren, althans dat constateren we uit een commentaartje in de Pro vinciale Overijselse en Zwolse Courant. In Zwolle komt het orkest op 22 okto ber en de gemeente heeft daarvoor een subsidie van tweeduizend gulden ter beschikking gesteld. Bij de behandeling van deze aangelegenheid werd vanuit de raad er op aangedrongen, dat het uiteraard beperkte aantal kaarten zo eerlijk mogelijk diende te worden ver deeld, maar in de praktijk komt daar van zo lezen we in de Overijselse krant weinig terecht. Er is name lijk een normale kaartverkoop aange kondigd volgens het systeem „wie net eerst Komt wie het eerst maalt". Boven- zijn er circa honderdvijftig vrij- rten verstrekt aan allerlei autoritei ten, comitéleden enzovoort, alsmede aan hun dames. Het Zwolse blad schrijft daarover: „Men vraagt zich niet alleen af of zo royaal uitgenodigd moest wor den. maar ook of dan niet volstaan had kunnen worden met het verkrijgbaar stellen van één kaart. Een goed deel van de gemeentelijke subsidie wordt nu gebruikt voor het grote aantal vrykaar- :en." Dit Zwolse betoog heeft ons weer eens bepaald brj de plannen voor het con cert van het Amsterdamse orkest in Middelburg. Voor zover we weten is tot op dit ogenblik nog geen voorstel ter tafel geweest ter subsidiëring van dit evenement, noch in de provinciale sta ten, noch in de gemeenteraad van Mid delburg. Toch zagen we in de vorige week verschenen „culturele kalender" van de Stichting Cultuurspreiding Zee land het concert aangekondigd en wel op zaterdag achttien mei 1963, 's avonds om acht uur in de Concert- en Gehoor zaal te Middelburg. Gesteld nu dat dit optreden doorgaat, dan zal hier de kaartverkoop wei helemaal een delicate aangelegenheid worden, om van de vrij kaarten maar niet te spreken. Wie mo gen er kaarten kopen? Alleen de leden van de organisaties, die bij de Stichting Cultuurspreiding Zee land zijn aangeslo ten? Hoe zal dan de verdeling tot stand komen? Veel is er namelijk niet te ver delen: de Zwolse Buitensociëteït heeft altijd nog de beschikking over ruim dui zend zitplaatsen, maar in de Middel burgse Concert- en Gehoorzaal gaan met enige moeite slechts schrik niet vijfhonderdvijf tig bezoekers. Naar ons gevoel is het optreden van het Concertgebouworkest in Zee land, dat als gevolg van het gering aan tal plaatsen nee! wat meer aan over heidssubsidies zal vergen dan de twee duizend gulden in Zwolle, niet verant woord wanneer dat in de Middelburgse Concert- en Gehoorzaal moet gebeuren. Wij hebben daar al eens eerder in deze kantlijn op gezinspeeld. Als reactie kre gen wij toen enkele telefoontjes in de geest van: „Zeeland kan toch niet ach terblijven als heel Nederland het orkest op bezoek krijgt?" Wij durven daar wel „ja" op te zeggen, temeer omdat de andere grote orkesten wel geregeld bij ons op bezoek komen, terwijl het Con certgebouworkest in al de jaren van zijn bestaan tot dusver Zeeland slechts één maal heeft bezocht: de banden zijn dus niet zo innig. Zou echter blijken, dat men hier graag het Concertgebouwor kest wil horen, akkoord, maar dan niet in deze te kleine zaal. „Maar dan kan het niet in Middelburg" heeft men ons naar aanleiding van ons commentaar destijds geschrokken verweten. We heb ben neiging te vragen: „Nou en? Zijn we hier het stadium van het lokaal- chauvinisme zo langzamerhand niet te boven?" Als het niet in Middelburg kan, dan maar elderrs: in de Vlissingse Ja- cobskerk bijvoorbeeld of in de Grote Kerk van Goes. Geen ideale akoestiek, toegegeven, maar de Middelburgse zaal is ook niet ge bouwd voor een zo groot ensemble, ter wijl in genoemde kerken in ieder gevaL meer liefhebbers van dit optreden min nen profiteren. Het laatste concert van Flipse, vorige maand in Goes, trok niet minder dan twaalfhonderd bezoekers! Het gaat nu toch niet aan om een ka pitalen aan overheidssubsidie vergend concert slechts voor een vijfhonderd mensen te geven. Zij krijgen aldus ruim een tientje per persoon toe! Wil men het concert hoe dan ook in Middelburg geven, dan de overheidssubsidie dras tisch omlaag en de entreeprijzen nave nant omhoog. Wij zijn er benieuwd naar of voor de komende statenzitting nog een voorstel van Gedeputeerde Staten ter tafel zal komen ter subsidiëring van dit concert. Benieuwd ook naar de over wegingen en naar de reacties van de statenleden! HET LIJKT ABSURD om tie helft van een zeewering te wapenen tegen een mogelijke superstorm en vervolgens jarenlang te wach ten alvorens de andere (zeer kwetsbare) helft van die zeewering ook te versterken. Natuurlijk: helemaal zinloos is het niet om al vast een belangrijk deel van een zeewering gereed te hebben, maar het nuttige effect lijkt ons toch grotendeels verloren te gaan als de superstorm inderdaad komt en het andere even belangrijke deel nog altijd niet berekend is op die stormEen versleten spreek woord wordt dan actueel: een ketting is zo „sterk" als de zwakste schakel. Deze inderdaad enigszins absurde situatie doet zich in Zeeland voor. Reeds ïn 1959 kwam een gigantische glooiing waarop zelfs de woedendste golven tot rust komen voor de Boulevard De Ruyter in Vlïssingen gereed. Maar nu drie jaar later is er nog niet eens een afgerond, definitief plan voor de Boulevards Bankert en Evertsen. Er is 'n punt in deze boulevards (tussen het Strandhotel en het voormalige Cosy Corner) waar de zeewering bijna drie meter lager ligt dan de Boulevard De Ruyter. Tijdens de ramp in 3953 werden in deze boulevards onrustbarende bressen geslagen. Vanzelfsprekend: die rigoureuze schade is her steld. Maar van een verbetering ten opzichte van de situatie vóór ',1e ramp is geen sprake.... Waarom duurt het zo merkwaardig J. Sprenger van het arrondissement lang alvorens er een definitief verbe- Goes van rijkswaterstaat dat be- termgsplan is voor de zeewering last is met het toezicht op dit deel langs Zeelands grootste stad? Ir. F. van de Vlissingse zeewering licht een tip van de mysterieuze sluier op als hij zegt: „Dit is nu juist het aller moeilijkste object van alle zeewe ringsverbeteringen in heel Zeeland"... „En in dat licht bezien is het niet zo vreemd, dat we de oplossing niet snel vinden", voegt hij er nog aan toe. Kostbaar badstrand Men moet hier namelijk rekening houden met een aantal belangen, die bij vrijwel alle andere vprbeterlngen van zeeweringen niet in het geding komen. Juist voor het zwakste deel van dc Vlissingse boulevard ligt om met één van de belangrijkste fac toren te beginnen het kleine bad strand, dat voor de toeristische pro paganda echter opvallend kostbaar is... „Eenvoudig" een glooiing voor de boulevard leggen, zoals voor de Boulevard De Ruyter, is dus voor de gemeente Vlissingen een zo niet on mogelijke, dan toch volkomen onaan vaardbare „oplossing". De boulevard ter plaatse met drie meter verhogen is voor de belang hebbenden (gemeentebestuur, hote liers en huizenbezitters) een even verwerpelijk idee. Het zou immers betekenen, dat de meeste huizen en hotels achter een wel veilige, maar ook alle uitzicht-benemende boule vard komen te liggen. Kortom: er liggen hier zoveel recreatieve en ste- debouwkundige belangen, dat de technici van rijkswaterstaat, provin ciale waterstaat en polder Walcheren er wel rekening mee moeten hou den... Dat geeft ir. A. Nijdam, even eens van het arrondissement Goes van rijkswaterstaat, ook grif toe als hjj zegt: „We moeten natuurlijk zoe ken naar een compromis, waarbij met al die belangen rekening wordt gehouden". Toch oplossing... Onmiddellijk voegt hg er echter aan toe: „Primair moet echter bij alle be langen in overweging worden geno men, dat ook de boulevard in de eer ste plaats een zeewering is. En ten aanzien van de primaire eisen van een zeewering kunnen we geen enkel compromis accepteren". Met andere woorden: alle andere belangen moe ten wijken als een bepaald verbete ringsplan uit oogpunt van veiligheid als aosoluut noodzakelijk wordt ge zien. Zo erg als dit klinkt, zal het overi gens niet zijn. „M-eent U, dat het technisch mogelijk is een oplossing te vinden, die alle recreatieve belan gen (badstrand. hotels enzovoort) spaart en die toeh een zeewering op levert, welke voldoet aan de delta- eisen vroegen we ir. Sprenger. Ge ruststellend antwoord: „Dat. is rao- gelyk, ja, al zal hier en daar wat water in de wijn gedaan moeten wor den". Maar noch ir. Sprenger, noch ir. Nii dam, noch ir. H. Visser van de Pol der Walcheren, de polder, die deze zeewering in beheer heeft, weten nu al welke die oplossing dan wel is... „Zjjn er inderdaad wel acht a tien plannen in onderzoek voor verbete ring van deze zeewering, zoals hier (Zie slot pag. 2 kol. 4) Het Westduitse hooggerechtshof in Karlsruhe is gisteren begonnen met de openbare behandeling van de zaak tegen de 31-jarige Bogdan Nikola- jewitsj Stasjynski, een vroegere ge heime agent voor de Sowjet-Unie, die verdacht wordt ran spionage en van moord op twee leiders van vluchte lingen uit het oosten. De president van het hof, rechter Hein- rich Jagusch, kritiseerde bepaalde Westduitse kranten omdat zij „de verdachte reeds als moordenaar ver oordeeld hadden voordat hij terecht had gestaan". Volgens de politie heeft Stasjynski be kend, dat hij de Oekraïnse professor Lev Rebet en de Oekraïnse emigran tenleider Stefan Bandera met een blauwzuurpistool gedood heeft in opdracht van het Sowjetministerie van staatsveiligheid. Beide slachtof fers stierven in München. Rebels dood. op 12 oktober 1957, werd toentertijd toegeschreven aan een hartaanval. De politie had Bandera's dood op 15 oktober 1959 een „klaar blijkelijke zelfmoord" genoemd. is het 25 jaar geleden, dat de bekende Vlaamse componist en orgelist August de Boeck te Merchtem overleed. De Boeck was de promotor van het muzikaal impressionisme in België-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1