Verkoud heid Hoogste punt St-WiDibrordcoIlege in Goes volgende week bereikt ASPRO' Raad Kloetinge nam begroting 1963 aan Oplevering van het gebouw over een jaar NIEUWE SCHOOL MAAKT EINDE AAN PROVISORISCHE PERIODE AGENDA Scbr<5-dte NOORD-ZEELAND MARKTBERICHTEN NEGENDE REÜNIE OUD-LEERLINGEN VAN DE „DE RUYTERSCH00L" Verdachten van schilderijenroof uitgeleverd DINSDAG 9 OKTOBER 1962 WISSEL SCHOUWEN PROVINCIALE ZEEUWSE COU RANT 5 BESTRATING BURENPOLDER ONDERHANDS AANBESTEED Tijdens de maandagavond gehouden ver gadering van de raad Yersekte is beslo ten de bestrating van een gedeelte van de Burenpolder onderhands aan te beste den aan de Gebroeders C. en J. Otte te Nieuwdorp. Burgemeester A. C. YVil- Iemsen deelde vooraf mede, dat een publieke aanbesteding momenteel wei nig of geen zin heeft, daar praktisch alle aannemers werk in overvloed heb ben en geen interesse tonen voor een dergelijk klein object. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat deze aannemer bereid werd gevonden het werk uit te voeren, zodat binnen afzienbare tijd aan de wens van velen zal kunnen worden voldaan. Hij deelde hierop mede, dat de kosten van bestra ting iets boven het begrotingsbedrag zal liggen ten gevolge van het aanleggen van een opril ten behoeve van de nieuwe haven. Ook de brandput aan het Wag- thoplein zal moeten verdwijnen. Op deze plaats wil men trachten een parkeer- plein te doen verrijzen. De totale kosten van deze bestrating zal ongeveer ƒ30.000 belopen. De heer J. van, de Velde (c.h.) vroeg zich af of deze werkzaamheden er niet toe zullen leiden, dat andere werkzaam heden te Yerseke hierdoor zullen worden vertraagd. Ook sprak hij zich in prin cipe uit tegen een onderhandse aanbe steding. Burgemeester Willemsen deelde hierop mede, dat door de aannemer de toezegging werd gedaan, dat de werk zaamheden aan de vernieuwing der rio lering geen vertraging van deze bestra- De eerste school in bouwplan Zuid te Goes, die een dominerende plaats inneemt op de hoek Fruïtlaan-KIoetingseweg de zg. Karne- melkseput nadert zo langzamerhand het hoogste punt. Volgende week zal de vlag in top gaan op de in aanbouw zijnde r.-k. li.b.s. Sint-Willibrordcollege. Het zal dan nog bijna een jaar duren, alvorens de rond één miljoen gulden aan bouwkosten vergende school betrok ken zal kunnen worden door de bijna 300 leerlingen van deze middel bare onderwijsinstelling in Goes. Met de opening in september van het volgend jaar sluit het rocms-katholiek schoolbestuur een periode af, waarin uit het oogpunt van huisvesting gezien moeizaam en slechts met veel zorg les kon worden gegeven. Thans ontvangen de leerlingen van het Sint-Willibrordcollege les in vier oude gebouwen aan de Singelstraat, die vele eeuwen lang gediend hebben als wees huis. Het zijn sombere lokaliteiten, die het woord leslokaal nauwelijks verdie nen. Voorts beschikt de r.-k. h.b.s. over een dependance twee barakken aan de Ravelijn de Groene Jager. Een van deze barakken heeft eertijds dienst gedaan als „gaarkeuken" en als huisves ting voor de Gezondheidsdienst voor die ren. Begrijpelijk, dat bestuur, leraren en leerlingen verlangend uitzien naar het moment, waarop het nieuwe schoolge bouw kan worden betrokken. Aan de Karnemelkseput verrijst mo menteel een modern schoolgebouw, dat voor geen enkele nieuwe middelbare school in Zeeland behoeft onder te doen. Het gebouw heeft vier vleugels, die een vierkant vormen. In het midden van dit vierkant is een fraaie tuin geprojecteerd, die 30 meter lang is en 26 meter breed. De tuin wordt dus geheel omsloten door leslokalen enz. Aan de noordoostzijde van de school komt een ruime speelplaats van 4a by 40 meter, terwijl zuidelijk daar van een flink sportveld (afmetingen 90 bij 63 meter) zal worden aange legd. Alles byeen beslaat het nieuwe schoolgebouw van het Sint-Willi- plaats vrijwel in zijn geheel in beslag genomen door een overblijflokaal met keuken, dat 27 meter lang en 7 meter is. Aansluitend op dit lokaal vindt men de bibliotheek. Aan de zijde van de fraaie binnentuin zijn kamers voor de rector, voor de administratie en voor de docenten ontworpen. Op de eerste ver dieping liggen een scheikunde-, aard rijkskunde- en handenarbeidlokaal, als mede een vertrek voor de amanuensis, bergingen voor leermiddelen en een mu ziek- annex handwerklokaal. De zuidoost-vleugel wordt vrijwel ge heel in beslag genomen door een gymnastieklokaal met balkon en met Indeling De school is ontworpen door het archi tectenbureau ir. I-I. Thunnissen, prof. ir. A. van Kranendonk en ir. A. Thunnis sen uit Den Haag. Bouwer is de aanne mersfirma gebr. Everaers en van den Berg te Steenbergen. Het gebouw is bij zonder doelmatig ingedeeld. Langs de Fruitlaan ligt de noordwest-vleugel, waarlangs men de school binnenkomt. De entree wordt gemarkeerd door twee kersebomen, die de bouwers hebben ge spaard. Links en rechts van de entree treft men garderobes aan. Voorts om vat deze vleugel op de begane grond een kamer voor de concierge, een kamer voor een verpleegster en één voor de schoolarts. De gang, die vier meter breed is e#n die tevens verschillende toegangen hee'ft tot de tuin, heeft een lengte van niet minder dan 54 meter. Op dc eerste verdieping van deze vleu gel liggen het natuurkundclokaal met opbergruimte, alsmede het biologie- lokaal. De noordoost-vleugel wordt over de hele lengte verdeeld door een gang. ganc grond wordt de zijde van de speel- Advertentie) Voorkom Rillerig? Onprettig? Vlug: VANDAAG. Vlisslngcn Alhambra: Tankbataljon, 20 uur. 14 Jaar. Luxor: 6 zwarte ruiters, 20 uur, 14 Jaar. Britannia: Lezing J, van Hinte over „Romeinse opgravingen in en om Aardonburg" voor de Z.V.U., 20 uur. Concertgebouw: Modeshow. 20 uur. Goes Grand: Blonde meisjes voor Havan na, 20 uur. 18 Jaar. Centraal: distrlctsle* denvergadering E.V.O.-Zeeland. 10 uur. Prins van Oranje: Vergadering N.C.V.B., 10 uur. Prins van Oranje: Vergadering NOVIB. 15 uur. Bergen op Zflom - Roxy: De laatste reis, 20 uur, 18 Jaar. Luxor: Enkele reis naar de hel. 20 uur. 14 Jaur. Terneuzcn - Luxor: Oordeel te Neurenberg, 20 uur. 14 Jaar. Hulst - Bloseoopgebouw: Maclste, de zoon van Hercules, 20 uur, 14 Jaar. Sas van Gent Olympiatheoter: Met een bajonet in de rug. 20 uur. a.1. Zlerilczee Concertzaal: Dodenrit, 20 uur. 14 Jaar. „Mondragon": Z.V.U -lezing Paul Chr. Westerling over „Eens modern nu klassiek". Het nieuwe r.-k. Sint-WillibrordcoUege in bouwplan zuid te Goes begint vaste vormen aan te nemen. In de loop van de volgende week zal het hoogste punt worden bereikt. Het gebouw zal pas in september volgend jaar kunnen wor den opgeleverd in verband met verdere afwerking. Foto P.Z.C.) toneel. In een „handomdraai" is de „gymzaal" te veranderen in toneel zaal. Het gymnastieklokaal heeft een lengte van 21 meter en een breedte van 12 meter. In dezelfde vleugel zijn 16 douchecellen en 'n kleedlokaal on dergebracht. Boven treft men nog een tekenzaal aan. De zuidwest-vleugel is de loltalenvleugel. Op elke verdieping vijf, dus in totaal tien. De omvang van de leslokalen is 6,SO bij 6,80 meter. De gang in deze vleugel is 3 meter breed Hier kan vol gens de zg. Daltonmethode worden ge werkt, hetgeen betekent", dat de leerlin gen, als zij klaar zijn met hun lessen, van de tafels in de gang gebruik kun nen maken om te studeren. Verwacht wordt, dat in de loop van de volgende week het hoogste punt wordt bereikt. Eind oktober of begin november komt de school geheel onder dak. Dan zal met de afwerking van het gebouw kunnen worden begonnen. Wanneer alle factoren meewerken, zal de school bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in september 1963 in gebruik kunnen worden genomen. OPTIEK zlekenfonlslever. BANDAGE (Advertentie) een naam in brillen St.-Jaeobsstraat 14 VLISSINGFN Tel. 2398 Burgh 1I-S.V.0.W.K. 1-3 Het tweede elftal van Burgh heeft een 3-1 nederlaag geleden tegen het bezoe kende S.V.O.W.K- In deze wedstrijd brak stopper Jan Hart na een kopduel een been en moest naar het ziekenhuis te Zierikzee worden overgebracht. Burgh. had ongeveer driekwart van de wedstrijd een veldmeerderheid, maar de voorhoede was te machteloos om dc ver schillende kansen te benutten. Vanaf de aftrap trok de Ouwerkerkse voorhoede in de aanval cn eer de Burgh- verdediging goed en wel stond opgesteld was het reeds 0-1. Hierna nam Burgh het initiatief over, maar na de been breuk van Jan Hart in de vijftiende mi nuut ging de moed er uit. Toen doel man Kloosterman onnodig zijn doel ver liet, plaatste de rechtsbuiten de bal over hem heen en Van de Zande die ook het eerste doelpunt scoorde had geen moeite in te schieten. Ook na de rust was Burgh sterk in de meerderheid, maar elk verband in de voorhoede ont brak. Een onverwachte aanval van de gasten bracht de bal bij de rechtsbuiten en doordat de Burghverdediging ver zuimde in te grijpen, kon deze rustig voorzetten, uit welke voorzet Pankow de derde'treffer maakte. Burgh kreeg drie minuten voor het einde een tegen- punt. toen DHkman een penalty in twee de instantie benutte, na eerst tegen de doelman te hebben geschoten. Zierikzee-Oudemolen 3-1 Na een meer spannende dan fraaie wed strijd is Zierikzee erin geslaagd een 31 zege te behalen. Nadat de thuisclub en kele kansen, mede door onfortuin, onbe nut had moeten laten opende Takkeer voor de bezoekers na 7 minuten do score (01). Zierikzee sloeg terug maar weer stond het houtwerk succes in de weg bij schoten van De Vlieger en Den Ou den. Eerst na 43 minuten kwam de ge lijkmaker van De Vlieger, juist nadat Heyboer tegen de lat had gekopt. Na de rust begon Zierikzee met een offensiefje dat na 2 minuten al zoden aan de dijk zette. Na goed aangeven van Heyboer voltrok De Vlieger het vonftis (21). Zierikzee bleef sterker maar de voor hoede speelde te onbeheerst. Tenslotte maakte De Vlieger na 37 minuten aan alle onzekerheid een einde door een voorzet van Koevoets in een doelpunt om te zetten (31). H.L.O.-diploma Het H.L.O.-diploma (Harmonische Lichaamsontwikkeling) vierde graad werd te Zierikzee behaald door de heren E. L. de Graaf te Haamstede en N. W. Pankow te Zierikzee. Burgerlijke stand ZIERIKZEE, Bevallen: C. van der Wielen—Evertse, P. A. SehoulsBolkenbaas, z.; M. N. van Llere Stoutjesdijk, d. Overleden: A. J. Steur, 82 j. KORTGENE Filmavond Voor het Aled. Bijbelgenootschap Dezer dagen hield de afdeling Kortgene van het „Ned. Bijbelgenootschap" een filmavond in het verenigingsgebouw te Colijnsplaat. De films die vertoond wer- Ds. R. Dijkmeyer opende de avond met zang cn gebed. Voor de pauze draaide de film „Op de kruispunten der wegen". Hierna hield de heer Schueing, medewerker van het ge nootschap een inleiding over doel en werk van het Ned. Bijbelgenootschap. Hierna vertoonde men de film: „En ver- tei al wat gij gezien hebt". Voor deze avond was veel bclangstellin; Ds. R. Dijkmeyer sloot met gebed. BRUINISSE Collecte De oogstcollecte in dc gereformeerde kerk te Bruinisse bracht 2973,38 op. De Zeeuwse collecte bracht te Bruinisse 157,50 op. BURGH Jaarvergadering van sportvereniging Ruim .65 jongens en meisjes woonden vrijdagavond m „De Koebel" te Burgh de jaarvergadering van de sportvereni ging Burgh bij. De voorzitter van vereniging, de heer S. Roos, felicitee eerst de leden van het a-team korf dat kampioen van Schouwen-Duiveland werd. Hetzelfde 12-tal toonde zich even eens het sterkst bij de series te Noord- welle en bij Alliance in Roosendaal. In de afdeling voetbal deed het a-team het zeer goed. Mej. C. Nieuwenhuijze las daarop het jaarverslag, waaruit bleek dat de trainingsavonden van de jeugd zeer goed worden bezocht. Medewerking zal worden verleend aan een grote feestavond in december. De korfbalmeis jes zullen hun indoortraining waar schijnlijk tijdens de wintermaanden hou den in „De Koebel". Na de pauze ver toonde de heer M. Bakker een aantal films. ZUID-BEVELAND GOES „Gezinsweek" Leger des Heils in Goes Het Leger des Heils te Goes organiseert aanstaande zaterdag een Zeeuwse Jeugdrally, die het begin vormt van een z.g. „gezinsweek" van het Leger des Heils Korps Goes. Zaterdagmiddag komen circa 200 jon geren uit geheel Zeeland in de aula van tie Goese ambachtsschool bijeen. Ver toond zal worden de film „Het grote geheim", 's Avonds is er een openbare bijeenkomst, waarop vooral de muziek liefhebbers aan hun trek zullen komen, 's Zondags verzorgen korpskadetten, jong-soldaten en de muziekgroepen de avonddienst in het gebouw van het Le ger des Heils te Goes. De maandag avond is gereserveerd voor huisbezoek aan de ouders van de kinderen van de zondagsschool. Dinsdag 16 oktober staat een introductieavond op het pro gramma, die in de „legerzaal" zal wor den gehouden. Daar zal o.m. worden vertoond de film „How it Happened". Donderdag 16 oktober wordt een con tactavond gehouden voor de ouders en jeugd van de zondagsschool van het Le ger dos Heils. Op het programma staat vertoning van de film „De boom Levens". Zaterdag 20 oktober is „een dag voor de jeugd". Ook nu staat filmvertoning op het programma. De gezinsweek van het Goese Leger des Heils wordt zondag 21 oktober besloten met een bijzondere avonddienst. Schuurtje in Goes gebouwd zonder toestemming Dc heer B. J. Joosten, Heernisset 159 to Goes heeft in maart 1962 vergunning aangevraagd voor de boinv van oen schuurtje op liet achtererf bij liet pantl Heernisseweg 159. Deze aan vraag is ingediend na aanzegging van de zijde van bouw- en woningtoezicht nadat de bouw zonder vergunning was geconstateerd, aldus blijkt uit de raad- stukken van de gemeente Goes. De schoonheidscommissie heeft het plan vraagde vergunning geweigerd. De heer Joosten werd op dinsdag IS september Vogelhoudersvereniging „Zang en kleur" bijeen Onder voorzitterschap van de heer P. Schijf hield de vogelhoudersvereniging „Zang en kleur" te Kapelle in hotel „De Zwaan" een van haar periodieke bijeen komsten. Ditmaal hield de heer D. Nouwt uit Kruiningen een causerie over „Kleurvererving van kanaries". Na af loop van de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Bijbelkring van Nederlands Hervormde Kerk Biezelinge De Nederlands hervormde gemeente te Biezelinge wil bij wijze van proef dit jaar beginnen met het houden van een bijbelkring. Gedacht is om deze kring eenmaal in de drie weken te laten bij eenkomen. Op deze avonden zal dan een gedeelte uit de bijbel worden inge leid en onderworpen worden aan een algemene bespreking, De eerste samen komst hiertoe zal gehouden worden op donderdag 25 oktober in de consistorie der kerk. ting zal ondervinden. Ook was hij stellig de mening toegedaan, dat men niet goedkoper zou kunnen dan door deze aanbesteding. De firma Otte is reeds te Yerseke werkzaam en heeft alle mate rialen voorhanden. Ook de afgevoerde grond kan worden benut voor de andere werkzaamheden. Tenslotte werd zonder hoofdelijke stemming het voorstel van en w. aangenomen. BESCHOUWING VAN RAADSLID SCHIPPER Bedrag van 2 mille voor nieuw uitbreidingsplan De raad Kloetinge heeft tijdens de maan dagavond gehouden zitting de gemeente begroting 1963 behandeld. In het bijzon der de heer D. Schipper (p.v.d.a.) hield een zeer uitvoerige algemene beschou wing. Hy meende dat het thans wel tijd was geworden om van het systeem van werkbegroting af te stappen. Toen in 1953 hiermede is begonnen was hiervoor helaas een harde noodzaak aanwezig. Inmiddels is het gewoonte geworden met als gevolg dat het een zuiver ambtelijk stuk is gebleven. Nieuwe kapitaalsuit gaven dienen in de primaire begroting te worden verwerkt waardoor deze meer realiteit heeft doordat ze dan ook de kapitaalsuitgaven manifesteert. De aangeboden begroting noemde spre ker een voortreffelijk ambtelijk stuk, maar bestuurlijk achtte hij ze van geen bijzondere waarde. Hij las uit de aan geboden begroting dat Kloetinge weer hard op weg was weer een rijke gemeen te te worden. Ruim 32.000 wordt meer afgeschreven dan afgelost, verder wordt 10.000 gereserveerd, 6000 wordt aan werken uitgevoerd die ook via de kapi- taaldienst kunnen worden gefinancierd terwijl er een post is van onvoorzien van 12.000, dat is aldus spreker 60.000 samen. „Is het dan nodig om de tarieven van „Amicitia" te vernogen en is er dan niet voldoende ruimte voor uitvoe- van verlangens die neergelegd zijn iet gemeenteprogram van mijn par tij", zo vroeg hij zich af. Kapelle kreeg tegen Hoek meer dan het verdiende Kapelle, dat tot driemaal toe een ach terstand tegen Hoek wist in te lopen, heeft het niet te danken gehad aan het betere spel, maar aan het falen van de Hoekse doelverdediger Dieleman, dat het twee punten rijker werd- Het onze kere optreden kostte zijn club enkele doelpunten die met wat meer reactie voorkomen hadden kunnen worden. Kapelle kreeg in deze wedstrijd dan ook meer dan het verdiende; een gelijk spel had de verhouding beter weergegeven. Na een wat aarzelend begin kreeg linksbuiten Dieleman in de 12e minuut de kans van de dag toen de Kapelse verdediging onvoldoende ingreep. On houdbaar voor Hundersmarck gaf hij zyn club de leiding. Tien minuten later was het de snelle en gevaarlijke Van Vugt die handig enkele verdedigers passeer de (02). Kapelle gaf zich echter niet gewonnen. In de 29e minuut liet Diele man zijn eerste misgreep zien. Kodde was er als de kippen bij. Hij hoefde de bal slechts in een leeg doel te trap pen (12). Een minuut later was de galans in evenwicht, toen Kodde een trekbal op doel speelde. Hét was weer een blunder van Dieleman, die de bal niet klemvast wist te grijpen. Tien mi nuten later nam Htjek weer de leiding door Harms die met een keihard schot Hundersmarck tevergeefs liet springen. Kodde zorgde in de eerst.e minuut na hervatting voor de gelijkmaker. Van t drukte, met nog 17 minuten te spelen, plotseling door en spil Braam UITBREIDINGSPLAN In de eerste plaats achtte hij het ge wenst een bedrag van 2000 te voteren voor het vaststellen van een nieuw uit breidingsplan. Straks heeft Kloetinge geen bouwgrond meer. De bejaarden dienen gratis vergaderruimte te worden aangeboden. De brandstoffentoeslag dient te worden verhoogd, krotwoningen te worden opgeruimd. Het reeds eerder in ons blad gepubli ceerde verlanglijstje van burgemeester en wethouders nam hij onder de loep en gaf de rangorde aan zoals zijn fractie die wou zien, daarbij prioriteit verlenende aan realisatie van uitbreidingsplan, bij- steun voor bejaarden en vergroting van het sportterrein. Vooraf had de financiële commissie bij monde van de heer H. J. Colijn (A.R.) verslag uitgebracht over haar onder zoek. Daarin werd de wens naar voren gebracht een streefdatum vast te stellen voor opheffing van het badhuis dat een verlies van 1750 per jaar heeft, terwijl om meer dan een reden verhoging van de belasting op de honden werd geadvi seerd. Ook de commissie had reeds ge wezen op de noodzakelijkheid tot het vaststellen van nieuwe uitbreidingsplan nen. De commissie was van mening dat op dit gebied geen vaste beleidslijn bij het college van b. en w. aanwezig was met als gevolg dat er straks geen bouw grond meer is. VERBETERING De heer J. Verburg <c.h.) vroeg naar de plannen van b. en w. ten van dê Molenweg. Hij las alleen wens tot verbetering, maar zag gaarne een spoedige afwerking, daar de toe stand daar niet houdbaar is. Dè burgemeester, mr. H. N. Baron Schimmelpenninck van der Oije, beant woordde de sprekers. Het voorstel tot het voteren van het bedrag van 2000 voor het maken van nieuwe uitbreidings plannen werd door b. en w. overgenomen en later door de raad goedgekeurd. De werkbegroting bood zijns inziens veel1 voordelen ten aanzien van de administra tie. Het gratis beschikbaar stellen van vergaderruimte aan noodlijdende vereni gingen zal zo mogelijk worden ingelast in de bestaande verordening. Aan krot- opruiming en verhoging brandstoffen- toeslag. zal aandacht worden geschon ken. In het bijzonder werd stilgestaan bij het verlangen de tarieven van Amicitia te verhogen. De heer Schipper had betoogd dat de exploitatie van dit gebouw geen verlies oplevert als de vergoeding voor het gymnastieklokaal hierin werd ver disconteerd tot het verleende bedrag van 5000. B. en w. zagen meer de exploita tie van de foyer afzonderlijk, terwijl de 5000, hoewel aflopend in 5 jaar, toch zou worden verleend ook al was het gymnastieklokaal in Amacitia niet aan wezig. Tenslotte werd de begroting aangeno men met aantekening dat de heren D. Schipper en j. Schelfhorst (p.v.d.a.) tegen de post verhoging tarieven Ami citia hadden gestemd. raf hij zijn club de derde maal leiding. Nog gaf Kapelle zich niet gewonnen. Met nog acht minuten te spelen, zorgde Joh. Vermaire wederom voor de gelijkmaker en drie minuten later was het weer Kodde die een mooi aangegeven voorzet met een doelpunt afrondde (54). Twee minuten later was het tenslotte C. de Schipper die als invaller voor Kousemaker zijn club naar een veilige voorsprong schoot. WEMELDINGE Collecte De collecte voor de reclassering heeft te Wemeldinge f 119,74 opgebracht. Verkiezing ouderlingen Tot ouderlingen van de Nederlands hervormde gemeente te Wemeldinge werden gekozen de heren P. v. d- Vliet en J. Hamelink. Door deze verkiezing werd het aantal ouderlingen in de ker- keraad van 4 op 6 gebracht. Collecte voor Perzië De collecte voor de rampslachtoffers in Perzië heeft in de vrije evangelische gemeente te Wemeldinge f 251,61 op gebracht. BORSSELE Vrouw brak pols Bij het doen van de schoonmaak kwam de weduwe Z. uit Borssele zo ongeluk kig te vallen, dat zij een van haar pol sen brak. Zij moest voor behandeling naar een ziekenhuis te Goes worden vervoerd. 1962 ln de gelegenheid gesteld zijn tot de raadcollege gerichte beroepschrift nader mondeling toe te lichten bij b. en w. B. en w. stellen de raad thans voor afwijzend op het beroepschrift te be slissen daar het schuurtje, gezien de vormgeving en de materialen waaruit het is samengesteld naar de mening van het college niet voldoet aan daar aan te stellen redelijke eisen van wel stand. VEILING MIDDELBURG. 8 oktober. Aardappelen. Bintjes boniten 2 11.20, grote 2 9.70. Tomaten Al 2.14, BI 2.17. Cl 1.55, A2 2.OT, B2 2,02, C2 1.40. Fruit. Appelen: James Grieve 80-op 49, 75-80 48—51. 60-75 47—52, 65-70 46—59. 2D 39—42, 3 grof 24—40, 3 fijn 25—36. Cox 75-op 63—65, 65-70 48—52. 60-75 54. 55-60 31, 2D 25, 3 grof 33—53, 3 fijn 16—38. Transp. de Croncels 37—39, 75-85 38—44, 65-70 37—39, 3 grof 35. 3 fijn 19. Val en kroet 14—28. Peren: Bon- Louise 65r70 60, 60-65 42—52. 55-60 34— 38, 50-55 38. 2D 27—28. 3 grof 36—53, 3 fijn 22—30. Triomph de Vienne 65-70 72, 3 grof 68—73, 3 fijn 48—62. Conference 3 grof 35— 45, 3 fijn 21—32. Perziken 43. Bramen 21— 32. Ananas meloenen 3174. Druiven: Fran- kenthaler 1 3.67—1.68, 2 2,64—3.69. BI. Ali cante 1 1,681.77. Groenten: Bloemkool 4 per kist II51. 6 per kist 11—31. 8 per kist 1123. Komkom mers groen 60-75 23—32, 50-60 20—27, 40—50 22, 35-40 18, krom per kg 15, Witte: 60-75 17. 50-60 13. Andijvie 1 19. 2 13. Prei 1 30.50, 2 29.50. Sav. kool 1 20.50, 2 15. Sla 3.50—18. Kassnijbonen 1,46—1.63. Pronkbonen 71—73. Bospeen 10—26. Uien 17—22. Rode kool 10— Snijbonen 40—90. Kroten per kg 6—21, per bos 12—13. Postelein 4649. Dubb. bonen "1—1,09. Witte kool 10—12. Witlof 1,56—1.61. Spinazie 37—59. Waspeen 10—25. Chinese kool 24. eerste witlof werd aangevoerd door diver- telers. VEILING TERNEUZEN. Sla 6,80—19. Bloemkool A2 30—56. E 11—24. C 15, afw. 11—30. Witte komkommers 1318. Meloenen 1356. Knolselderij 14. Bintjes bonken 35 20. 1 12.10—12.40. Andijvie 10—32. Stoksnijbonen 3 39. Prinsessenbonen 2 89—94, 2B 63—72. Prelude 2 79^-84. Rode kool 7—14. Sav. kool 7—23. Witte kool 14—23. Waspeen 12—13. Prei 23—28. Spinazie 30—46. To maten A 47—55. A2 30—55. B 38—58. Pronk bonen 1 64, 2 42. Uien 12—16. Witlof 132— 145,(afw. 49—86. James Grieve 1 85 37, 80 39. 75 41, 70 39—41. 65 37, 2 85 37. 80 36, 75 36. 70 39—40. 65 34. 2D 32—38. 3 grof 38—43. 3 33. Zoete appelen 3 grof 14—16. 3 fijn 15. Beurre Hardy 1 70 82—86. 65 73. 60 63—70, 55 45. 2D 22, 3 grof 40. 3 fijn 24—26. Bonne Louise 1 65-70 55—60, 60-65 58—63. 55-60 51— 54, 50-55 38—41, 2D 20—25. 3 grof 28. 3 fijn 1026. Triomph de Vienne 2 30 55. 75 57. 70 56. 65 56, 60 50, 2D 38, 3 grof 44. 3 fijn Conference 1 70-75 53, 65-70 57, 60-65 58. 55-60 50, 2D 18—22. 3 grof 27—34, fijn 19—20. Williams 2 75 29, 65 27. VEILING GOES. 8 oktober. Export- en industrieveiling. Ja mes Grieve 2 75-80 38. 70-75 39, 65-70 39. 2D 33. Bramley's Seedling 2 90-100 33. 80-90 43. 10-80 36. 2D 33. Cox Orange Pippin 1 80-35 61, 75-80 65, 70-75 68, 65-70 64—65, 60-65 58, 55-60 41, 2 75-30 58, 70-75 60, 65-70 56. 2D 31. Bonne Louise d'Avranehes 1 65-70 60. 60-65 63. 55-60 55. 50-55 41.70—42, 2 65-70 57, 60-65 55-GO 52. 50-55 39-40, 2D 26—27. Beurre Hardy 1 75-80 84. 70-75 83—84, 65-70 74.80— 75.60, GO-65 69—70, D 55-60 49—5L D 50-55 32—33, 2 75-80 73. 70-75 75. 65-70 71. 60-65 61—62. Conference 1 65-70 60. 60-65 55, 55-60 44, 2D 21. 2 70-75 55. 65-70 56. 60-65 50, 55-60 42. Legipont 1 75-80 55. 70-75 61. 65-70 60, 60-65 57, 55-60 51. 2D 22. Conference val doordr. St. Remy val 7.50—9. Bonne Louise d'Avranehes val doordr. Legipont val 8,50. Bonne Louise kroet 6.50. Dïv. peren kroet doordr Div. appels val 29. Div. appels ge plukte kroet 31. Totale aanvoer hard fruit 7100 kisten. Gewone veiling: James Grieve 1 80-85 38, 75-80 39—40. 70-75 41. 65-70 40. grof 32—34, fijn 31—33. Glorie van Holland 1 70-75 38— 39, 2D 34. fijn 29. Laxton Superb. 1 30-85 46. 75-80 46. 70-75 40. 65-70 38. Cox Orange Pippin grof 3439. fijn 29. Bramley's Seed ling grof 33. fijn 33. Conference grof 30—35, fijn 1424. Bonne Louise d'Avranehes grof 3339. fijn 1517. Beurre Hardy grof 33 46. fijn 2036. Legipont grof 2431, fijn 10 16. Burbank Giant fabriek 34. Frankenthaler 3 113. Per doos: Bramen 2 37—39. Groenten. Per stuk: Bloemkool Al 46—53, A2 30—54. BI 20—35. B2 12—31, afw. 11—25. Kropsla 1 12—14, 2 3,50—9. Cl 4—5. Kom kommers B 17—26, C 16—20. Kussa 7. Meloe nen 32—92. Per bos: Wortelen 16—25. Kroten 16. Per kg: Tomaten A 33—42. B 45. C 31— 33. Uien 'S11. Kroten 16. Dubb. pr. bonen 2 86—88, 3 44—66. Pronkbonen 1 77. 2 53— 69. Rode kool 1 1116. 2 10—13. Groene sav. kool 1 15—21, 2 12—16. Andijvie 1 25. 2 18— 23. Prei 1 28—32. Witte kool 9—13. Veldsla 60. Aardappelen bonken 510, grote 811. VEILING BERGEN OP ZOOM. 8 oktober. James Grieve 3238. Saint Remy 1426. Beurre Hardy 2872. Andijvie 2036. Sla 3'A18. Spinazie 3450. Bloemkool 2061. Rode kool 1017. Witte kool 1621. Kroten 10. Bospeen 1826. Was peen 917. Prei 14—29. Stamboon dubbele prinsessen 69—106. Staakprinsessen 124. Snij bonen 58125. Sav. kool 722. Spruiten 30 85. Komkommers 1031. Tomaten 2556. Gemeenteraad vergadert uur in vergadering bijeengeroepen. De agenda omvat een tiental voorstellen, waaronder benoeming onderwijzeres aan de prof. dr. Kohnstammschool en ont slag mevrouw C. A. Griep-Duïnker als ambtenaar van de burgerlijke stand. In Vlissingen Bespreking viering tweede lustrum Een jaarvergadering, een bustocht naar Sluis en Brugge en een feestavond in hotel „Britannia" te Vlissingen, vorm den de programma-onderdelen van de zaterdag gehouden negende reünie van de vereniging van oud-leerlingen van „De Kuyterschool" te Vlissingen. In de 's morgens gehouden jaarvergade ring werd een aantal onderwerpen be sproken met betrekking tot do feeste lijkheden van het volgend jaar. Op 8 januari 1963 is het namelijk zes tig jaar geleden, dat de vereniging „De Ruyterschool" werd opgericht. Op 1 mei van dat jaar is het 60 jaar geleden dat de eerste lessen begonnen. Op 1 ok tober valt het tienjarig bestaan van de vereniging van oud-leerlingen. En deze jubilea zullen niet zonder meer voorbij gaan. Op de eerste plaats zal een boek je worden geschreven van de geschie denis van de school. Op 1 mei is er een feestdag voor de leerlingen. Daarbij zal het gemeentebestuur van Vlissingen een cadeau worden aangebo den in de vorm van eeri borstbeeld van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Het beeld is bestemd voor de hal van het nieuwe stadhuis. Voorts zullen sportwedstrijden wor den gehouden, waarbij de tegenstan der van de Vlissingse school de leer lingen van de Antwerpse zeevaart school zullen zijn. Des avonds zal er een feestavond worden gehouden in het Scheldekwartier. Voor de oud leerlingen is er verder nog een reü- Per boot Men wil degenen, die hoven de Moer dijk wonen naar Vlissingen brengen met een schip van de Stoomvaart Maatschappij „Zeeland", die dan voor een oplegbeurt van Hoek van Holland naar Vlissingen komt. In verband met de komende jubileumviering werd iu deze vergadering aangedrongen op een verhoging van de contributie. Tevens werden de leden opgeroepen zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. Een andere mededeling, die in de och tendbijeenkomst werd gedaan betrof een uitbreiding van Je school. Er zijn reeds schetsplannen im op het open stuk naast de praktrjkafdeiing een gymnastiekzaal te bouwen. Daarboven zullen dan 10 leslokalen komen, be stemd voor de „rangers", de leerlingen, die voor een hogere rang studeren. Op de schetsplannen is reeds rijksgoedkeu ring verkregen. Eer men echter verder kan werken, moet bekend zijn hoe hoog de boulevard in de toekomst zal wor den. Een beslissing hierover laat echter nog steeds op zich wachten. Ook be staan er plannen voor de bouw van een nieuw internaat waarin alle leerlingen gehuisvest zullen worden. Bij de aan vang van de vergadering werd een ogenblik stilte in acht genomen ter na gedachtenis aan het overleden erelid Schot en de leden I. Freeke en C. Vier hout. Het jaarverslag van secretaris G. P. Borghstjjn vermeldde een stijg' van het ledental van 369 op 1 ol 'oer 1961 tot 488 op 1 oktober van dit jaar. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heren G. J. Nij- veldt en J, M. Haverman. De heer Nijveldt, die radiotelegrafist is bij de K.L.M. kon op deze vergadering niet aanwezig zijn in verband met het feit. dat hij werd gehuldigd wegens het volmaken van de 15.000 vlieguren. De vergadering besloot hem een geluk- wenstelegram te zenden. Na afloop van de jaarvergadering ver trok het gezelschap met twee bussen naar Sluis en Brugge. In hotel „De Ko renbeurs" in Sluis werd een diner bruikt. Des avonds was er in hotel „Britannia" te Vüssingen een feest avond. VEILING ROTTERDAM. 5 oktober. Aardappelen 12—14. Andijvie 11— 20. Bloemkool I A: G stuks per bak 26—36. 7 stuks per bak 1729. Bloemkool II A: 6 stuks per bak 14—16. 7 stuks per bak 10—15. Dubb. bonen I 1.16—1.3!. II 46—1.13. Pronkbonen 54 —69. Kassnijbonen 1.281.59. Snijbonen 1.16 ..24. Kroten 14—16. Rode kool 10—18. Gele kool 79. Groene kool 813. Sla I 2527, II 0—18 Spinazie 28—35. Prei I 16—22. Selderij 4—6. Peterselie 6—9. Grote peen 7—9. Sprui- I A 45—67. n A 32—50. Uien 8—15. Witlof I A 1.381.45. II A 1.21—1.33, I B 1.19—1.24. 92—1.15. Komkommers 70-80 17—54. 60-70 43—49. 50-00 39—46. 40-50 30—35. Frankentha- lers 1.471.77. Black Alicante 1.301.59. Gol den Champion 1.912.10. Muscaat 1.99. James Grieve KI. I A 39—54, I B 37—52. I C 37—47. H. A 34—44. II B 35—38, II C 34—35. Mank'6 Codlin KI. I B 34—33, II A 33—34. Bonne Louise KI I A 59—66. I B 51—58. I C 45—54. II A 43—55. U B 40—16. Beurre Hardy Kl. I A 71—75. I B 65—75. I C 60—71. Triumph de Vienne Kl. I A 69—79, I B 76—80. I C 73—80. Conference Kl. I A 58—G4. I B 56—60. I C 54— 59. Ellisons Orange Kl. I A 4154. I B 3848, 1 C 3944. Transp. de Cronsels Kl. I A 39 41. I B 37—41, I C 37—38, U A 31—36, II B 16, II C 34—35. Aanvoer fruit 87.000 kg. Tomaten A 3.20—3.55, B 3.10—3.35, C 2.80. VLA8MARKT ROTTERDAM. 8 oktober. Waterroot vlas: lage soorten van f 1.40 tot f 1.60. middensoorten van f 3.65 tot ;0. best vlas van f 1.85 tot f 2.10. Dauvrroot vlas: van f 1.30 tot f 1.80. Breekvlas: van f 0.85 tot f 1,3, afhankelijk kwaliteit en bewerking. Gezwingelde lokken: van f 0.60 tot f 0,97. De produktie van waterrootvlas vermindert langzaam daar de rootwerkzaamheden teil einde lopen. De meeste aangeboden partijen waren van lagere soorten van de nieuwe oogst en enkele partijen middenkwaliteiten de oude oogst. Voor alle soorten blijft de vraag voldoende om het aanbod geheel op te en. de prijzen bleven onveranderd tot iets hoger voor de lage soorten. Dauwroot- vlas wordt iets meer aangeboden, de gehele produktie kon verkocht worden, notering als vorige week. Breekvlas blijft schaars, voor de enkele partijen blijft de belangstelling goed. G^zwigneldc lokken onveranderd aan geboden, prijzen vast. ROTTERDAMSE VEEMARKT. Totale aanvoer 1416 stuks. Vette koeien en ossen 1372. Varkens 544. Prijzen (resp. Ie. 2e en 3e kwaliteit) in cents per kg. Vette koeien 280—300 240—270 220—240 Varkens (lev. gew.172 167 162 Vette koeien: aanvoer flink, handel flauw, prijzen teruggaand. Varkens Gevend gew.): voer iets meer, handel tamelijk, prijzen gemiddeld even stijver, prima vleesvarkens boven notering, slachtzeugen f 1.35f 1.40 per kg. GRAANBEURS ROTTERDAM. 3 oktober. Tarwe, doorsneekwaliteit 17 vocht ^31.60, levering deze week praktisch niet te plaatsen. Zomergerst volgens mon ster tot f 26.50. aL Haver volgens mon ster tot f 24.25. af. Rogge volgens mon ster tot f 24.25. af. Peulvruchten, franco Rotterdam. Groene erwten op monster f 37.50—f 43.Schokkers op monster f 41—f 48.50. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. oktober. Kleiaardappelen 38 mm opwaarts oor het binnenland. Bintje f 11.50f 12.50. Kleiaardappelen 35 m opwaarts. Bintje f 11 f 12. Voeraardapelen f 2.50f 3.50. Prijzen berekend per 100 kg en op de handelsvoor- waarden. vastgesteld voor de verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE. 8 oktober. Bramen industrie 2 108—126, 3 78. Cox Oranje Pippin 1 80 60, 75 66, 70 71, 65 65, 60 59, 55 38, 2 70 54, 65 54, 60 46. 55 37, 2D 31, grof 39. fijn 31. 3ramley's Seedling I 90 38. 80 44, 70 36v 2 90 38, 80 42. 70 35, 2D 31. grof 33. Ellisons Oranje 1 70 37. 65 39, 60 35. 2 70 34, 65 35, 2D 31, grof 31. James Grieve 1 80 35—38, 75 3911. 70 40—43, 65 38—41, 2 80 35. 75 38. 70 39, 65 34, 2D 32—33, grof 32—34, fijn 32. Glorie van Holland 1 75 36, 70 39, 65 38. 2 75 35, 70 36—37, 65 35— 36, 2D 33, grof 32, fijn 32. Jacques Be bel 1 75 39. 65 36, 2 75 40, 65 36, 2D 32. grof 34. Legipont 1 70 60, 65 61. 60 57. 55 52. 2 05 42. 2D 18, grof 40, fijn 12. Maagdepeer 1 65 25, 60 24, 55 18. 2 65 22, 60 20. 55 18, efof 16, 2D 15, fijn 6. Beurre Durondeau 1 65 38, 60 36, 55 21, 2D 13, fijn 7>4. Herzogtn Elsa X 65 35, 00 29, 2D 13. grof 14, fijn 9'/j. Triomphe de Vienne 2 75 73. 65 69, grof 40, fijn 19. Spaan se Wijnpeer 1 55 40. 50 35, 2D 16, fijn 8>A. Beurre Hardy 1 75 86. 70 88, 65 73—75, 60 71.40—72.10. 2 70 64, 60 62, 55 50—52. 50 33, grof 49, fijn 27. Bonne Louise 1 65 62, 60 64 65, 55 53.80—54,90. 50 40.75—42.20, 2 CO 59, 55 53, 50 40, 2D 27.40—27.70, grof 42. fijn 26. Conference 1 65 56; 60 59, 55 54. 2 65 51. 60 56.10—57, 55 47.20—47.60, 2D 22.30—23.70, grof 33. fijn 18—18.90. Verpakt fruit: Cox Oranje 1 75 86—91. 70 88— 93, 65 83—84. Lobo 1 85 53. 75 52. Kroetappelen gepl. 31, val 28. Valperen di verse doordr. Kroetperen gepl. doordr. St. Remy val 6'A—7. Conference val 6. BI. druiven 1 151—155. 3 67—74. Meloenen, p. st. 2845. Natuurperziken p. st. 46!,ï. Groene noten p. kg. 2 4345. Warwick 2 41—43.. grof 85—95. Burbank 1 50. 2 26—27, fabriek 16. Rademaker 1 51. Pruimen gesch. 30—60, Groenten: Kropsla 9Vï14- Bloemkool Al 31—45. A2 21—26. B 15—18, afw. 11—15. Kom kommers 31. Kassnijbonen 132—142. Pronk bonen 81. Rode kool 21. Sav. kool 15—17. Witte kool 7'/j. Prei 30. Kroten 5—6. Bonen 2 73—88, afw. 51. Tomaten AB1 39—48, Cl 34, ABC2 26—32, CC 25—28. VISMIJN COLIJNSPLAAT. Exportgarnalen 4753 kg, 0.81—1,70. Handels- garnalen 813 kg. 1.10—1.32. Bot 306 kg. Schar 21 kg. Wijting 22 kg. Tong 88 kg Paling 13 kg. Visiever 3 kg. Kabeljauw 10 kg. Onge sorteerde vis 107 kg. Naar de officier van justitie te Haarlem, mr. Bredius mededeelt, heeft de Zwitserse justitie gevolg gegeven aan het verzoek van de Nederlandse justitie om de drie verdachten in de schilderijendief stal uit het landgoed Koekoeks duin te Aerdenout in juli, uit te leveren. De inbraak in het landgoed Koekoeks- duin, in de nacht van 27 op 28 juli van dit jaar. waarbij een aantal kostbare- schïlderijen, waaronder een zelfportret van Rembrandt, werden gestolen leidde tot een intensief onderzoek in Zwitser land. Na een week konden drie verdach ten, allen Duitsers, op een kampeerter rein te Interlaken worden aangehouden. De schilderijen zelf werden daarna in Aken teruggevonden. Van de drie verdachten is de 35-jarige vertegenwoordiger H. F. N. reeds in Nederland aangekomen en in het huis van bewaring le Haarlem ingesloten. Hij trad tijdens de inbraak op als chauffeur en bracht de buit later naar Duitsland. De justitie te Haarlem wacht thans op de feitelijke uitlevering van de twee andere verdachten, A. E. G. en H. S.. die binnen enkele dagen in Nederland worden vérwacht. Vermoedelijk zai pas, wanneer alle drie verdachten in Haar lem zyn, de instructie worden geopend en de reehter-commissaris zijn onder zoek beginnen. Hoelang dit vooronder zoek zal duren en wanneer de zaak uit eindelijk kan voorkomen is op het ogen blik nog niet te zeggen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 17