52S# Blue Band... smullen om er tegen te kunnen tfear moefti moer van wefén LOGOPEDISTE compleet EEN KLEERMAKER U proeft 't in elk kopje Moccona dit is koffie van Douwe Egberts NEEM NU DIT PRACHTBOEK PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT voor vrijblijvende xichtzending en/of gratis catalogus. Op te zenden in open envelop, gefrankeerd met 4 ct, aan boekhandel of aan BK BOEKENKRING - POSTBUS 1 - BAARN 1 van de 2 hokjes vol maken a.u.b Ik wil graag de J. Visser-Roosendaal Om nibus vrijblijvend ter inzage en de kostbare, geïllustreerde catalogus gratis ontvangen. Ik wil graag de kostbare, geïllustreerde catalagus gratis ontvangen. In blokleiters schrijven a.u.b. Heer/Mevr./Mej. Straat Aannemersbedrijf J. Geschiere, Seissingel 16, Middelburg. Natuurlijk wilt u boeken in huis hebben, een plank vol, een kast vol. Dan kunt u naar hartelust lezen. En het staat zo gezellig en rijk. Maar boeken kosten geld, vooral de mooie die u wenst. Dé manier om voordelig en gemakkelijk aan boeken te komen biedt u de BK BOEKENKRING. Als u daarvan lid bent kunt u voor slechts f2,50 per maand precies de boeken uitzoeken die u wilt hebben: ontspanning, ontwikkeling en voor de kinderen. Gevestigd te Vlissingen met ingang van 15 oktober Me/. M. Valkier In één band 3 onvergetelijke streekromans van de bekende schrijfster J. Visser- Roosendaal: De Wachter, Eerst ik en In 't laatste kwartier - 400 bladzijden helderwit papier, groot formaat, geheel linnen band met goudstempel, fraai stofomslag in 4 kleuren. Deze luxe-omnibus kost f9,50. Maar als lid van de BK Boekenkring betaalt u er slechts 2 f2,50 voor. Dat is wat voor u.Déér moet u meer van weten. Vul nevenstaande bon meteen in en post hem vandaag nog. Dan weet u over enkele dagen alles van de BK Boekenkring. Verkrijgbaar. In da boekhandel 10 vitaminen 12 mineralen Hendrick de Keyserstraat 1, telefoon 4126. BEHANDELING NA AFSPRAAK. LEES DE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HET MEEST GELEZEN DAGBLAD IN ZEELAND Te koop bij inschrijving EEN WOONHUIS gelegen aan de Noord singel 100 te Middelburg, groot 1 are en 52 ca. Verhuurd voor ƒ10,65 per week. Te bezichtigen woensdag 10 oktober en donderdag 11 oktober 1962 tussen 14.00 en 16.00 uur. Inschrijvingsbriefjes in te leveren uiterlijk 12 okto ber 1962 ten kantore van het Administratiekantoor H. Papegaay, Penning- hoeksingel 89, Middelburg. Telefoon 01180-4214. voor een stevig wedstrijd Nu: voordelige gezinsfiacon met 200 dragees/ 100 dragees f 3.65 Produkt van N.V. PHILIPS-DUPHAR met nog 8 geldzegels bij elk pak VéGé-koffie. NU DUBBEL SPAREN OP met NU 70 geldzegels ,met NU 10 geldzegels Qiedere dag wéér! Klaar? Reken maar Anders liet moeder hem niet gaan. Windjack aan. En schoenen die tegen een trap kunnen. En natuurlijk..gegeten. Lekker gegeten. Zoals het alleen bij moeder kan. Blue Band hoort daarbij. Natuurlijk! Blue Band maakt alles wat moeder klaarmaakt lek kerder. Iedere maaltijd wéér Goed gegeten. Goed, dus voedzaam en vitaminerijk. En ook daarbij hoort Blue Band. Want Blue Band bevat vitamine A en D en bovendien pro-vitamine A; en ze is gemaakt van energierijke grondstoffen. Blue Band is er om lekker te eten en goed te eten. Iedere dag wéér! EXTRA blik soepballen SAMEN 122 ct. Spaar rechthoekige VéGé-margarinemerkjesZe hebben WAARDE [yEREOELP^MTCGARINE BB 135A7V.M6 Uitbreidingsplan in hoofdzaak. ONTEIGENING in het belang van de volkshuisvesting. Het hoofd van het gemeen tebestuur van Krabben- dijke brengt hierbij ter openbare kennis dat door Ged. Staten van Zeeland bij hun beschikking van 21 sept. 1962 goedkeuring is gehecht aan de bij raads besluit van 16 juni 1962 vastgestelde partiële her ziening 1962 van het uit breidingsplan in hoofd zaak. Belanghebbenden die be zwaren tegen dit plan bij de raad hebben ingediend, kunnen binnen een maand na de dagtekening van deze bekendmaking bij de Kroon in beroep komen. Het plan ligt ter secretarie voor een ieder ter inzage. Krabbendijke, 8 oktober 1962. Het hoofd van het gem.bestuur vnd., L. Cnossen. Confectie Atelier Superdam vraagt voor spoedige indiensttreding De burgemeester van KA- PELLE maakt bekend dat van 9 tot en met 29 okto ber 1962 ter secretarie de zer gemeente voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit van 1 oktober 1962, no. 6, tot onteige ning in het belang van de volkshuisvesting. De onteigening wordt be oogd ten name van de ge meente Kapelle voor het gedeeltelijk uitvoeren van de herziening 1960 van het uitbreidingsplan in onder delen en betreft gronden ten noorden van het dorp Kapelle en ten westen van de Waardekensstraat te Biezelinge. TMm Waktraat 82 Vlissingen die graag in een prettige sfeer op ons atelier wil komen werken. Wij bieden een goed salaris, een gezellige werkkring en een vijfdaagse werkweek. Heeft U belangstelling? Komt. U dan eens praten. U kunt elke dag terecht tussen 8 en 5.30 uur op ons atelier, Deltastraat 8 en 's avonds van 7 tot 9 uur bij de heer B. Plevier, De Huybertstraat 30 te Zierikzee. Gemeente DOMBURG Het hoofd van het gemeen tebestuur van Domburg maakt bekend, dat door de gemeenteraad in zijn ver gadering van 4 oktober 1962 ingevolge art. 36, vierde lid der woningwet is besloten, dat een herzie ning van het uitbreidings plan in onderdelen der ge meente Domburg met bij behorende bebouwingsvoor schriften wordt voorbereid. Domburg, 8 oktober 1962. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. J. E. Crommelin Kapelle, 4 oktober 1962. De burgemeester voornoemd, H. G. van Suijlekom Nu kunt u bij de PZEM een accumulerende elektrische kachel kopen of huren. Uniek: deze kachel wordt 's nachts met goedkope stroom (41/2 ct per kWh) op geladen en geeft de warmte na een druk op de knop weer af op het gewenste moment. In 5 min. een heerlijk warm vertrek. Constante temperatuur door thermostaat. Vele voordelen overal te plaatsen! Eenvoudige bediening - geen stof, vuil, roet en as - geen kolendamp - geen kans op ongevallen - geen schoor steen of andere afvoer nodig. En... een juweel om te zien Gemeente DOMBURG Het hoofd van het gemeen tebestuur van Domburg maakt bekend, dat door de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 oktober 1962 ingevolge art- 36, vierde lid der woningwet is besloten, dat de vaststel ling van een uitbreidings plan in hoofdzaak voor de gemeente Domburg wordt voorbereid. Domburg, 8 oktober 1962. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. J. E. Crommelin Gemeente DOMBURG Het hoofd van het gemeen tebestuur van Domburg maakt bekend, dat door de gemeenteraad in zijn ver gadering van 4 oktober 1962 ingevolge artikel 2, le lid van de Wederop- bouwwet is besloten dat een herziening van de be bouwingsvoorschriften be horende bij het Wederop- bouwplan der gemeente wordt voorbereid. Domburg, 8 oktober 1962. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. J. E. Crommelin en geurige, verse Moccona staat al klaar in de kopjesI Laat ons eens uitrekenen, hoe weinig 't u aan stroom kost! Stuur ons een kaartje met uw naam en adres en „accumulerende kachel* er op. Onze verwarmingsdeskundige komt u dan vrijblijvend alles over kosten en voordelen vertellen. U kunt ook eerst de gratis folder aanvragen. Koopprijs - gemonteerd en aangesloten f 995.- Huurcontract voor 60 maanden - f 8.80 per mnd. Vraag inlichtingen bij ,f 1.88 grote voorraadpot..f 6,80 f 2,20 coffelnevrijf 8,05 etandaardpot, coffelnevrij Middelburg Tel. (01100) 4251

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 10