Vlissings Havendorp heeft contact-comité Regeringsberaad over behoud landgoederen Rijden onder invloed kan zeer duur zijn... Nu loopt mijn motor pas echt lekker! NUTSSPAARBANK MIDDELBURG IN SEPTEMBER P. Freijzer kampioen in extra libreklas ROTTERDAM OP DE BRES VOOR EIGEN PHILHARMONISCH ORKEST Hockey Hogere loongrens premieberekening A.O.W., A.W.W. en A.K.W. „National Trust aantrekkelijk voorbeeld Militair naar Oost-Duitsland gedeserteerd BUNGALOWDORP VOOR BLIJVEND GEHANDICAPTEN Canadese regering overleefde moties van afkeuring Nieuw systeem melkprijsgarantie Tot ziens... bij de BP pomp! TIEN STREEKBRANDWEERSCHOLEN OM PERSONEEL OP TE LEIDEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 OKTOBER 1902 OPBOUWENDE SUGGESTIES Streven naar wonen in één wijk Sedert gisteravond heeft het Havendorp bij Vlissingen een contact-comité, dat zich ten doel heeft gesteld wensen van de bewoners van deze wijlt over te brengen aan het gemeentebestuur van Vlissingen en aan andere offi ciële Instanties. In de vergadering. kleuterschool was belegd met het doel dit contact-comité te kiezen, werden al direct enkele op bouwende suggesties gelanceerd. Zo zei de heer K. A. Franken, woord voerder van het comité, dat pogin- fen in het werk gesteld zullen wor- en om de bewoners van het Haven dorp bijeen te brengen in één centra le wijk. In verschillende wijken verpauperen de woningen namelijk meer en meer, omdat de meeste bewoners daarvan reeds zijn vertrokken en de huizen afgebroken moeten worden. In som mige straten wonen dan ook nog maar enkele gezinnen. ..Ongetwijfeld kunnen we meer bereiken, meer ver beteren, als. alle inwoners van het Havendorp in één wijk gaan wonen", aldus de heer Franken. Overigens wees hij er op, dat hiervoor niet al leen de medewerking van het Vlis- singse gemeentebestuur nodig is, maar ook de bereidwilligheid van de inwoners van het Havendorp, waar nu nog bijna 100 gezinnen wonen. Voorts zullen er stappen worden onder nomen om in het gebouwtje ,.De Boei" een jeugdhuis te stichten. En kele aanwezigen in de vergadering, die bezocht werd door ongeveer twin tig Havendorpers, zegden reeds spon taan toe te helpen dit gebouwtje op te knappen. Ook op dit punt hoopt men de medewerking van het ge meentebestuur te verkrijgen. Het co mité zai verder trachten de school bus, die 's middags reeds om één uur uit Havendorp vertrekt, een half urn- later te laten starten. De heer Franken wees er op. dat een contact-comité hij sprak van een wijkraad bij officiële instanties ongetwijfeld een snellere medewer king kan bewerkstelligen dan indivi duele bewoners, die met klachten van gemeenschappelijke aard aankomen. Het comité zal ér vooral op aandrin gen de hnizen beter bewoonbaar te maken, de straatverlichting beter, te onderhouden, straten en tuinen U verbeteren en andere algemene, wen sen gerealiseerd te krijgen. Zo zal er naar gestreefd worden in het Havendorp weer een kleuterbureau Fit een maandoverzicht van de Nuts- spaarbank van Middelburg blijkt dat de inwoners van Zeeland deze maand spaarzaam zijn geweest. Het totaal- verschil tussen het tegoed bij het begir 12.138.837,12 en het tegoed bij het ein de 19.181.920,70 bedraagt, ongeveer 430.000. De inleg bedroeg 680.698,34, de terugbetaling ƒ637.614,76, Bij de kantoren te Middelburg was het verschil tussen de inleg en de uitbeta ling niet zo groot. De mleg in dit tijd vak bedroeg ƒ565.349,20, de terugbeta ling ƒ549.478,96. Tegoed bij het einde was ƒ16.264.760,45, wat ƒ15.870,24 meer betekent dan het tegoed bij het begin 16.248.890,21. Het bijkantoor in de Maasstraat had een inleg van 19.198,33 en betaalde 12-455 terug. In het bijkantoor Oostburg was het verschil tussen het beginbedrag 2.844.629,07 en het eindbedrag 2.870.980,41 ook ten gunste van de bank, namelijk 26.351.34. Men betaalde daar in september ƒ87.635,80 uit en ƒ113.987,14 stroomde de bank binnen. Op de zitdag in Oostkapelle kreeg men ƒ8644,43 binnen en ƒ800 werd opge nomen. Het agentschap te Kruiningen laat een gunstig verschil van 862 zien. Er werd 1362 ingelegd en 500 uitbe taald, zodat het eindbedrag op ƒ46.179,84 kwam te staan. Men begon met een tegoed van 45.317,84. Het schoolsparen is in september toege nomen met een bedrag van 224,64. Aan het eind van de maand telde men 57.379,61. De inleg en terugbetaling bedroegen respectievelijk 1864,35 en 1639,71. Het tegoed bij het begin was 57.154,97. Met velpon: zie je er geen barst vanl CETA-BEVER Rekeningen In totaal had men bij de Nutsspaarbank in het begin van september 15.303 reke ningen lopen. Er kwamen er 86 bij en er gingen 78 af, wat een gunstig ver schil maakt van 15.311. De kantoren in Middelburg laten een geringe stijging van het aantal rekeningen zien. Men be gon daar met 13.240 en eindigde met 13.244. Het aantal nieuwe rekeningen bedroeg 78, vier meer dan de afgeschre ven rekeningen. Het bijkantoor Maasstraat had geen afbetaalde rekeningen. Wel werden daar 10 nieuwe rekeningen geopend. In het bijkantoor Oostburg telde men aan het eind van de maand 4 rekeningen meer dan aan het begin, toen er 2001 waren. Toch schreef men 4 rekeningen af, maar 8 nieuwe werden opgegeven. Op de zitdag van Oostkapelle vonden in de maand september geen wijzigingen plaats, evenals in Kruiningen waar aan het begin van de maand 62 rekeningen liepen. De totaalcijfers van de rekeningen van het schoolsparen laten een ongunstig beeld zien. Er zijn 24 rekeningen afge sloten en er kwamen geen nieuwe bij. Het begin aan tal 1325 komt daardoor op 1301 te staan. Tito met vakantie naar Rusland ,.Tass" meldt, dat de Joegoslavische president maarschalk Tito in december a.s. met zijn echtgenote en andere Joe goslavische leiders in de Sowjet-Unie zal aankomen, om aldaar een vakantie door te brengen. PêLGRJM, óók voor cliehaarderi te krijgen, „want", zei de heer Fran ken, „er zijn 26 a 30 babies in het Havendorp". Omdat er geen melkwin kei en slagerij in het Havendorp meer zijn, wil men ook streven naar een regelmatige bestelling in deze wijk. In het contact-comité hebben zitting me vrouw C. J. de Ruiter, mevrouw N. van Geel en de heren K. A. Franken, E. van Hasselt en W. Beijer. Ook zal in het comité zitting nemen één van de Indische Nederlanders, die woon achtig zjjn in het Havendorp. Reeds enige tijd was een voorlopig co mité (waarin de dames De Ruiter en Van Geel, alsmede de heer Franken zitting hadden) werkzaam. Dit comi té bereikte al moedgevende resulta ten. Zo kreeg het Roerplein, waarop een speelplaats zal komen, een be strating. Binnenkort zullen de speel- terwijl de reinigings dienst wekelijks present is om straten schoon te nouden. Met enorm machtsvertoon ïs de Ternenzense biljarter Prïen Freij zer in Ovezande kampioen in de extra-libre klas geworden van het district Walcheren-Zuid-Beveland. Hij behaalde alle triomfen, die men zich bedenken kan: promotie naar de overg-angsklas met een gemid delde van 25.92, het hoogste ge middelde in een partij met 43.75 en de hoogste serie van 200. In dit kampioenstoernooi, waarin de sterke Zeeuws-Vlaming G. Penneman or de 2e dag wegens ziekte verstek moesl laten gaan, is over het algemeen goed gespeeld. Weliswaar moest J. v. d. Guch- te degraderen, maar de voortreffelijke Srastaties van Freijzer vergoedden veel. 'a afloop huldigde districtsvoorzitter F. G. Melse namens de K.NJ3.B. de kampioen en reikte hem de bondsme- daille uit. Waarnemend-burgemeester J. Oostdijk van Ovezande reikte de ver dere prijzen uit, waarmee hg een tradi tie voortzette, die oud-burgemeester Th. Andriessen gevesti De uitslag van dit 1. Pr. Freijzer 2. J. Goense 3. R. Claeijssens 4. J. Eggermont 5. J. v. d. Guchte ;d had. ipioenschap luidt: 8 200 25.92 4 108 16,53 4 113 15,37 2 151 12,62 2 68 9,87 Maandag start protestactie MAASSTAD BOOS OVER „DISCRIMINATIE" De Rotterdamse muziekliefhebbers ge ven zich nog niet gewonnen. De actie tegen het rapport-Witteman, dat het Rotterdams Phïlharmonisch Orkest in de landelijke classificatie gelijk stelt met de provinciale orkesten en daarentegen het Concertgebouwor kest en het Residentie Orkest in uit zonderingsposities plaatst, krjjgt maandag namelijk een nieuw aspect door een grootscheepse handtekenin genactie ten gunste van het orkest, die in de komende drie weken zal worden gehouden onder de bevolking en het bedrijfsleven van de Maasstad en directe omgeving. Het initiatief daartoe gaat uit van de Vereniging tot Instandhouding van het Rotterdams Philharmonisch Or kest, waarvan de voorzitter, de heer Phs. van Ommeren P-Jzn, de plan nen gistermiddag op een persconfe rentie bekend maakte. Met de actie hoopt men ca. 25.000 hand tekeningen te kunnen verzamelen, zo zei de heer Van Ommeren, welke vol- gende maand zullen worden aangebo den aan de staatssecretaris van on derwijs, kunsten en wetenschappen. Twaalf jaar geleden, toen er sprake van was dat het Residentie Orkest en het Rotterdamse Philharmonisch Orkest zouden worden samengevoegd, heeft men een soortgelijke actie gehouden, die 20.000 handtekeningen opleverde, wat er zoals men in Rotterdam meent toe heeft bijgedragen dat de toenmalige staatssecretaris mr. Cals zijn plannen herzag. Nu hoopt men dat een massale steun op papier van de Rotterdamse bevolking er toe zal leiden dat de regering het in het rapport-Witteman vastgelegde advies zal afwijzen, of zoals staat in een begeleidend schrijven aan de Rotterdamse muziekliefhebbers en het bedrijfsleven dat men er in zal slagen „door het tekenen van de pro- testlijsten Den Haag te dwingen dit advies niet te volgen". De actie wordt kracht bijgezet door gro te affiches, die maandag overal in de stad znllen worden opgehangen, in de bedrijven, in winkels en bij particu lieren. De Ieti erlyke oproep op deze affiches luidt: „Protest. Moet Rot terdam een dode stad worden? Mag het Rotterdams muziekleven ver lamd worden? Rotterdammers pro testeert. Tegen Rusland drie partijen afgebroken In de achtste ronde van de schaak olympiade heeft de Nederlandse ploeg het zwaar te verduren gehad tegen de Russische grootmeesters. Na vjjf uren spelen was er desondanks nog pas één partij verloren gegaan. De overige drie partijen kwamen door felle tegenstand van de Nederlanders niet tot een be slissing- De partij GeilerLangeweg eindigde in een Russische overwinning. De partijen Botwinnik-Donner, Keres-Bouwmees- ter en Tal-Kramer werden afgebroken. Prins en Bouwmeester wisten vrydag- morgen hun afgebroken partijen res pectievelijk tegen de Hongaren Honfi en Szabo te winnen, waardoor de stand van de wedstrijd Nederland-Hon- garije 2%1 y2 in het voordeel van Ne derland werd. De stand na de achtste ronde is: 1. Rusland 20% pnt. plus 3 afgebroken partijen: 2. Amerika 20 pnt. en 1 afge broken partij; 3. Zuid-Slavië 19 pnt. en 1 afgebroken partij; 4. West-Duitsland en Hongarije 16% pnt. en 2 afgebroken partijen: 6. Roemenië 15% punt en 1 afgebroken partij; 7. Argentinië 15 pnt. en 1 afgebroken partij: 8. Bulga rije 14% pnt. en 1 afgebroken partij; 9. Oost-Duitsland 12 pnt. en 4 afgebro ken partijen; 10. Nederland 12 pnt. en 3 afgebroken partijen; 11- Tsjecho-Slo- wakjje 10% pnt. en 3 afgebroken par tijen: 12. Oostenrijk 7% pnt. en 3 af gebroken partijen. Middelburg staat in de hockey tweede klas A voor de zware opgave om For ward n op eigen veld aan de Sportlaan partij te geven. Forward is een constant spelend team en de Middelburgers mo gen met een geljjk spel tevreden zijn. De wedstrijd WerediLiberty kan wel eens de beslissing brengen over de be zetting van de eerste plaats. Beide ploe gen hebben grote overwinningen ge boekt, mogelijk dat het terreinvoordeel voor Weredi de doorslag zal geven. Til burg IIPush Hl zal wel op een gelijk spel uitdraaien. Zwart-wit II krygt op eigen bodem de handen vol aan Wa rande. De dames van Middelburg zullen in de derde klas A tegen Bergen op Zoom wel aan het kortste eind trekken. Breda IH- Push III is een derby, die vermoedelijk voor Breda zal zijn. Push V zal wel van Rapide verliezen. Warande gaat een ne derlaag tegemoet tegen Des H. Middelburg H zal in de 4e klas wel riïet in staat zijn van Tempo n te winnen. Cadetten moet op het „Kasteel" kunnen winnen van Breda V. Tilburg VI zal van Push V verliezen, ter wijl in de wedstrijd van Forward IV te gen stadgenote Tilburg IV het terrein voordeel de uitslag kan beïnvloeden. In de competitie Zuid-Nederland ont vangt Olympia in Terneuzen Pelikaan Pelikaan ni ontvangt Rapide H uit Hulst, terwijl Tempo III haar 4e team ontvangt. Middelburg m is vrij. Generaal Ahmed Rafn, de enige moham medaanse generaal in het Franse leger, is be noemd tot plaatsvervangend inspecteur-gene raal van de infanterie. De 56-jarige generaal werd in Algerije geboren en heeft alle ran gen in het Franse leger doorlopen. Advertentie Bij K.B. is de loongrens van de algemene ouderdomswet (A.O.W.) met ingang van 1 januari 1963 van f 8250 op f 9000 gebracht. Ook de loongrenzen van de Algemene We duwen- en Wezenwet (A.W.W.) en de Algemene Kinderbijslagwet (A.K.W.) zullen dan f 9000 bedra gen. De loongrens geeft het maximale be drag van het inkomen aan, waarover in gevolge de wetten premie wordt bere- :end. Het K.B. heeft betrekking op de A.O.W., maar door een automatisme in deze wetten geldt de hoogte van de loon- KERKNIEUWS DS. W. G. KRIJKAMP WORDT 75 JAAR Ds. W. G. Krijkamp te Katwijk aan Zee, emeritus predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, hoopt maandag 8 ok tober a-s. vijfenzeventig jaar te worden. Ds. Krijkamp werd op 8 oktober 1887 te Utrecht, waar zijn vader toen ambte naar bij de Staatsspoorwegen was. ge boren. Nadat de heer Krijkamp in 1911 door het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland was toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk en hij in de winter 1911/1912 eerst enige maanden te Leeu warden werkzaam was geweest als hulpprediker werd hij op 9 juni 1912 door wijlen ds. Joh. W. Groot Enzerink uit Leiden, bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Schore en Vlake in de classis Goes. Op 14 februari 1915 verwisselde de jubilaris deze ge meente met die van Oostkapelle ln de classis Middelburg, vanwaar hij op 17 oktober 1920 naar die van Birdaard en Janum in de classis Dokkum vertrok. Tijdens zijn ambtsbediening te Schore en VTake werd daar een nieuwe kerk gebouwd. NEDERLANDS HERVORMDE KERK. Aangenomen naar Nieuwerkerk a/d Llsel: C- Baas te Haafben; naar Hel- en Boeicop toezegging: A. Ereure te Oudshoorn; naar Putten vierde predi kantsplaats: C. van Bart te Ter Aa, die bedankte voor Krimpen a/d Lek. GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te Rotterdam: A. C. Kersten te Utrecht-West en J. van Tuinen te Mep- pel. CHR. GEREFORMEERDE KEKKEN. Bedankt voor Werkendam: P. van Zon neveld te Bennekom. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Tweetal te Rilland-Bath: P. Blok te Dirksland en C. Wisse te Hendrik Ido Ambacht, van wie laatstgenoemde Is be roepen. Beroepen te Giessendam: C. Wisse te Hendrik Ido Ambacht, die bedankte voor Rhenen; te Paterson U.S.A. (Ha ledon Ave): A. Heerschap te Paterson (Peoples Park) (voorheen te Borssele), die bedankte voor Sheboygan (U.S.A.); te Zoetermeer: L. Vogelaar, kandidaat te Zoetermeer. - Beroep uitgebracht De kerkeraad van de Nederduits her vormde gemeente Arnemuiden heeft be roepen ds. J. Kruijt uit Lexmond (Z.-H.). Wellicht fiscale faciliteiten De staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. Y. Scholten, vindt het wenselijk in sa menwerking met zijn ambtgenoot van financiën een diepgaand on derzoek te laten instellen naar maatregelen die de instandhouding van landgoederen kunnen bevorde ren. Hierbij zullen aan de orde komen de verminderde rentabiliteit, de gestegen onderhoudskosten, het verschil tussen verkoopwaarde en bestemmingswaarde, de fiscale druk bij kort elkaar opvol- ~ende erfopvolgingen en vele andere pro- jlemen die indertijd door het Tweede- Kamerlid dr. I. N. Th. Diepenhorst (c.h.u.) aan de orde zijn gesteld. Deze vraagstukken staan zo nauw met elk aar in verband, dat zij alleen gezamen lijk kunnen worden bezien. Dit verklaart de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen in een schriftelijk antwoord op vragen die de heer Diepenhorst heeft gesteld bij de mondelinge behandeling, van de be groting van onderwijs, kunsten en we gschappen voor het jaar 1962. De Nederlandse dienstplichtige soldaat der eerste klasse Jan de Rijke (21) heeft politiek asiel ge vraagd in Oost-Duitsland, aldus bericht het Oostduitse persbureau A.D.N. De militair zou verklaard hebben niet te willen vechten voor de koloniale heer schappij in Nleuw-Guinea. De legervoorlichtingsdienst in Den Haag deelde desgevraagd moe, dat de soldaat sinds 7 Juni vermist wordt. Hij was ns verlof niet teruggekeerd bij zijn onder deel, de A-compagnie van 17 infanterie- bataljon „Chassee" te Oirschot. Déze eenheid was destijds bestemd om uitge zonden te worden naar Nieuw-Guinea. Toestand mevrouw Roosevelt minder gunstig De toestand van mevrouw Eleanor Roo sevelt, die op 26 september ter observa tie in een ziekenhuis is opgenomen, is minder gunstig dan tevoren, zo is giste ren in New York bericht. Volgens de artsen die de 77-iarlge voor malige Amerikaanse presidentsvrouwc behandelden had de patiënte, die aan een longklacht leed, weer koorts gekregen nadat het een paar dagen was goed ge gaan. De staatssecretaris heeft over deze za ken reeds overleg gepleegd met zijn ambtgenoot van financiën. Het is hem gebleken dat deze bij voorbaat niet af wijzend staat tegenover een verruiming van de fiscale faciliteiten voor eigena ren van landgoederen. De staatssecreta ris van financiën vindt het wel nodig dat eerst wordt nagegaan of er andere mogelijkheden zijn die een grotere waar borg geven dat de nog aanwezige land goederen in stand blijven. Voor het veiligstellen en behoud van landgoederen vindt de staatssecreta ris van onderwijs, kunsten en weten schappen de stichtingsvorm het meest aan te bevelen, omdat het landgoed dan onttrokken wordt aan de invloed van het wel en wee van de particuliere eigenaren. By een naamloze vennootschap is dit in mindere mate het geval. Op de lange duur zal de druk van de aan deelhouders, die zich van het bezit willen ontdoen, steeds groter worden en de n.v. door verkoop van de be zittingen en liquidatie een einde ne men. Het is echter duidelijk, dat voor parti culiere eigenaren de keus tussen stich ting en n.v. vaak zal worden bepaald door omstandigheden van strikt per soonlijke en financiële aard, aldus de staatssecretaris. De staatssecretaris wil laten onderzoe ken of een instelling als de National Trust in Engeland ook In Nederland uitkomst zou kunnen bieden. Uit een studie is inmiddels wel gebleken dat de National Trust typisch een produkt is van Britse rechtsverhoudingen, zo zegt de staatssecretaris. POLITIERECHTER MIDDELBURG Ontzegging van rijbevoegdheid in vele gevallen De zaken die de politierechter, mr. C. E. Coester donderdagmiddag te beoordelen kreeg betroffen vooral het rijden onder invloed van alcohol. De bromfietser B. uit Yerseke hield stug vol dat het slin geren op de weg niet veroorzaakt werd door alcohol, maar door het losse grind op de Havendijk. Er kwam een botsing met een vrachtauto van. „Ze wilden dat ik een bloedproef liet nemen, maar een gezond verstand laat dat toch niet toe, mijnheer de politierechter, dat ze bloed bij je weghalen", meende de bromfietser. De officier: „Toen men, U vroeg of U gewond was. zei U: ja, mijn voet een beetje, maar kap die er maar af hoor! Dat was dan zeker ook „gezond ver stand". U bent al meerdere malen voor dit feit veroordeeld, ik zal dan ook 14 dagen onvoorwaardelijk eisen met 1 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De raadsman van B„ mr. W. H. Ver maas, pleitte voor algehele of gedeelte lijke ontheffing van de ontzegging van de rijbevoegdheid. Verdachte voegde er aan toe dat hij de bromfiets node kan missen. De politierechter vonniste 14 da gen onvoorwaardelijke gevangenisstraf met 9 maanden ontzegging van de rijbe voegdheid. (Van onze Haagse redactie) In overweging is, zo vernamen wjj, om in de onmiddellijke nabijheid van de Jo hanna Stichting, het goed geoutilleerde revalidatiecentrum voor kinderen bij Arnhem, een dorp te stichten speciaal voor blgvend lichamelijk gehandicapten. De plannen ervoor zijn gemaakt en de grond is aanwezig. Er zullen, als de fi nanciële opzet verzekerd is en de nodige vergunningen verkregen zijn bungalows gebouwd worden, elk bestemd voor vijf tien mensen. Bovendien zal worden voor- i in de bouw van ruimten, die met het --0 op de zorg voor en de hulp aan de gehandicapten nodig zijn. Het dorp is zodanig geprojecteerd, dat het naar ge lang van de behoefte aan plaatsruimte voor lichamelijk gebrekkigen met nieu we bungalows kan worden uitgebreid. Door de ligging van de Johanna Stich ting in de onmiddellijke omgeving zal van hieruit geregeld hulp geboden kun nen worden en zo nodig toezicht worden gehouden. De Canadese conservatieve minderheids regering heeft donderdag tweemaal een overwinning geboekt bij stemmingen over twee moties van afkeuring tegen haar. Beide keren was de uitslag 140 tegen 118. De sociale kredietpartij steunde de regering. De liberalen en de leden van de nieuwe democratische partij verenigden zich tegen haar. Eerst werd een motie van afkeuring van de, nieuwe democratische partij verworpen en vervolgens die van de liberalen. Dinsdag werd een motie van afkeuring, ingediend door de sociale kredietpartij, met 233 tegen 30 stemmen ter zilde ge schoven. Toen steunden de liberalen en dë nieuwe democratische partij de re gering omdat in de motie van de sociale kredietpartij de grondbeginselen van deze partij waren vervat. Naar het A.N.P. verneemt is do minis ter van landbouw en visserij voorne mens voor het in november aanstaande beginnende melkprijsjaar 19621963 enige verandering te brengen in het systeem van de melkprijsgarantie. Op het ogenblik geldt de garantie in ons land voor een hoeveelheid melk (5,1 miljard kg) die kleiner is dan de werkelijke jaarproduktie. Wat de boe ren op de garantieprijs over deze hoe veelheid tekort zijn gekomen, wordt hun uit het Landbouw-Egalisatie-Fonds uitbetaald. In de op stapel staande E.E.G.-zuivel- regeling zal waarschijnlijk een door middel van marktmaatregelen te reali seren richtprijs voor .11e geproduceerde melk worden opgenomen. De minister wil nu, door verandering van het natio nale systeem, alvast in de richting van het toekomstige E.E.G.-systeem wer ken. Met het landbouwschap, 'dat hij reeds van zijn voornemen op de hoogte heeft gesteld, zal de minister hierover nog overleg plegen. Het ligt verder ln zijn bedoeling ter zake een nota te doen verschijnen. Vernielingen op joodse begraafplaats Ondanks zijn voortdurende ontken ning van schuld kreeg de landarbei- der P. J. v. d- P. uit Aardenburg een geldboete van 50.conform de eis van de officier, voor het fietsen on der invloed. „Ik was niet dronken", voerde hij aan „ik slingerde omdat ik met een hand peuterde aan mijn dy namo"- Maar het hielp hem niet. „Ik heb twee flesjes bier gedronken", sprak verdachte J. v. H. uit Goes, die gedagvaard was voor het onder invloed rijden op een bromfiets. „Dat kan best", zei mr. Lebret, „maar dat zijn dan zeker de laatste twee geweest. Maar daar vóór?" Hij eiste een geldboete van 80.De politierechter vonniste 75„Ik zal maar gaan zitten", zei verdachte berustend, doelend op de 15 dagen substitutair. De Belgische loods J. v. B. reed ondanks hef drinken van een flinke hoeveelheid alcohol toch correct. Politie had hem evenwel in een café aangesproken en femerkt dat de man erg traag reageer- e, een beetje versuft leek. Ook stond hij niet al te vast op de benen. Toen, hij het café verliet, volgde de politiewagen zijn auto en werd toch proces-verbaal opgemaakt. De loods die verstek had laten gaan kreeg een onvoorwaarde lijke ontzegging van de rijbevoegdheid voordrie maanden en een geldboete van Voor mishandeling moest P. V. uit Wis- senkerke voor de politierechter verschij nen. Hij werd ervan beschuldigd in een café een man met een bierglas op het hoofd te hebben geslagen. „Het ïs niet waar, edelachtbare, niet hij maar ik ben mishandeld. Hij pakte me beet met z grote handen hij is wel twee keer groot en sterk als ik toen ik net een bierglas beet had". De omstanders hadden evenwel andere verklaringen en de officier, mr. Lebret. eiste een voorwaardelijke gevangenis straf van 2 weken met een proeftijd van 2 jaar, alsmede een boete van 80. De politierechter reduceerde de gevan genisstraf tot 1 week voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, en de geld boete tot 50. Caféhouder H- uit Oostkapelle had een grove onvoorzichtigheid begaan door olie bij te gieten in een brandende ka- cheL Volgens zijn zeggen deed hij dit al 6 jaar, nu ging het echter mis: er ont stond een fikse brand. De raadsman van H., mr. P. C. Adriaanse, was van me ning dat men dit niet kon kwalificeren als een grove onvoorzichtigheid, temeer daar de man gewoon was het op deze manier te doen. ,Jk zou het een on voorzichtige daad willen noemen", mr. Adriaanse. Op de eis van de officier, 50liet de politierechter de uit spraak van 30.horen. Grove beledigingen die mevrouw M. A. A. B. een vroegere compagnon van haar echtgenoot had toegevoegd kwamen haar op 25.te staan. De officier had 20.geëist. Mevrouw P. G. H- K. uit Goes gaf het geld van een geïnde postwissel van haar baas niet aan hem terug, maar behield het zelf. Voor het be drag, groot 200.betaalde ze de lichtrekening en kocht ze het een en ander voor haar moeder, die juist op bezoek kwam. Mevrouw K. was voor een zelfde feit al eerder veroor deeld tot een voorwaardelijke straf. Gezien de moeilijke financiële om standigheden van de verdachte, eiste de officier van justitie geen geldboe te maar 4 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met de proeftijd van 3 jaar en onder toezichtstelling van de r.-k. reclassering. De politierech ter deed een maand van de voor waardelijke straf af, maar was het verder met de officier eens. Advertentie Mijn rij-domein is de buitenweg. Zo'n 30.000 km per jaar. Maar sinds ik op BP Super Mix 50 rijd, heeft mijn motor er veel meer zin in. 'n Prachtige vinding van BP, dia 5 verschillende soorten benzine. Individuele voeding! Dat heeft iedere motor nodig. U moet het zelf ook eens proberen, welke van de 5 soorten benzine het beste bij UW motor past. STICHTING PLEIT VOOR Scholing is ten achter geraakt Verschenen is het rapport betref fende de scholing van het brand weerpersoneel in Nederland, sa mengesteld door het bestuur van de in 1960 opgerichte Stichting Brandweeropleiding. Het bestuur deelt de opvatting van de brand- weerraad dat de scholing van het brandweerpersoneel ten achter is geraakt bij de snelle ontwikkeling op technisch gebied. Aan een twintigtal graven op de joodse begraafplaats aan de Kneedweg m Enschede is ernsti ge schade aangericht. Kettingen zijn losgerukt of doorgehakt, ste nen palen, die de omheining mar keren, zijn vernield en platen marmer verschoven. Vermoed wordt, dat volwassenen de hand hebben gehad in dit vandalisme. Op de foto de verzorger van de begraafplaats, de heer M. Rep- terschof, bij een van de vernielde graven. dienen naar zjjn oordeel uitgebreide verstrekkende maatregelen te wor den getroffen, wil het brandweerwezen ook in do toekomst zjjn taak naar de eis kunnen volbrengen. Een zeer belangrijk deel van de oplei dingen en cursussen vereist voor een "roede uitvoering zeer uitgebreide en rostbare oefenaccommodatie en andere instructicmiddelen, alsmede gespeciali seerde leerkrachten. Het zijn, aldus het stichtingsbestuur, in hoofdzaak deze factoren die de uitvoering van het totale opleidingsprogramma binnen het ge meentelijk bestel praktisch onuitvoer baar maken, om redenen van economi sche en opleidingsorganisatorische aard. Conclusies Het stichtingsbestuur komt tot de volgende conclusies: de opleidingen voor de lagere rangen met uitzonde ring van de opleiding tot brandwacht de gemeenten zelf worden verzorgd. De strikt theoretische gedeelten van de kaderopleidingen en van de oplei ding tot brandweerofficier vrijwilli ger dienen bij voorkeur streeksge wijze plaats te vinden. Hiervoor dient in een aantal nader te bepalen gemeenten de benodigde leslokalen- accommodatie te worden gezocht. Do brandweertechnische en -tactische gedeelten der kaderojileidingen, de ove rige opleidingen, alsmede de bijzondere cursussen komen dan alleen volledig tot Mede rekening houdende met de nood zakelijke spreiding van het theoretisch onderwijs acht het stichtingsbestuur een aantal van tien streekbrandweerscholen gewenst. Deze scholen dienen geogra fisch zo te zijn gelegen, dat een maxi mum aantal leerlingen gedurende de avonduren de lessen lean volgen, aldus het stichtingsbestuur. Do kosten verbondon aan do aanschaf fing van visuele hulpmiddelen en overi ge instructicmcdia worden per sohool geraamd op f 5000, hetgeen neerkomt op oen éénmalige investering groot f 50.000. Do oxjiloitatiekosten dezer tien scholen zullen jaarlijks ongeveer f 80.000 bedra gen, hetgeen neerkomt op een bedrag per leerlingenuur van ongeveer f 1,60. L. E. H. Reeser commandant smaldeel V Scliout-bij-nacht L. E. H. Reeser zal, blijkens een bekendmaking van de ma rinevoorlichtingsdienst, op een nader to bepalen tijdstip na terugkeer uit Nieuw-Guinea worden belast met het hevel over oofensmaldeel V, dat na te- igkeer van Hr. Ms. schepen uit Nienw ko-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 4