PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT JAMES MEREDITH TOCH TOT UNIVERSITEIT TOEGELATEN Onlusten in Zuid-Kasai SfH Onderhoud van Heath met Adenauer „nuttig" SMALLE BEVELANDSE POLDERWEGEN ZIJN PROBLEEM VOOR WATERSCHAP Ex-generaal Walker gearresteerd door federale polit ie J?ei in Oxford, Mississippi kostte twee mensen het leven PRINSES IRENE OP MALLORCA Onderzoek hoofdbedrijfschap NOG GEEN MAATREGELEN TEGEN ACTIES GROOTWINKELBEDRIJF Reclame-ga'a der middel matigheid Oplossing alleen door algehele verkaveling Dierendag 205e jaargang - no. 232 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week 8,00 per kw fr. per post 825 per kw. Losse trli^^innnn. RO.en f„l nocc /K 1 o=no/oe.<e ncjnjici;ir1., ci -> 00,1 jui nmn iijTj, jx'.u J- r, .j. ,u 15 cent. 0 Bureaus: Dinsdag 2 oktober '62 Zundplaat maakt dure wandeling Pagina 2 De neger James Meredith is gisteren ingeschreven als student van de tot dusver exclusief blanke universiteit van Mississippi in Ox ford en heeft daar zijn eerste colleges bijgewoond. Dit gebeurde onder omstandigheden die universiteit en stad het aanzien ga ven van een burgeroorlog. De federale overheid heeft na de incidenten van zondag, waarbij twee doden vielen, krachtig ingegrepen. In de loop van de nacht en ochtend werden universiteit en stad met behulp van traangas en schoten in do lucht goeddeels van relletjesschoppers gezuiverd. In de vroege mid daguren werd een der voorstanders van de rassenscheiding, generaal- majoor Edwin Walker, dezelfde die vijf jaar geleden met federale troepen de rassenintegratie in Little Rock doorvoerde maar zich nu aan de zijde van gouverneur Ross Barnett opstelde, gearresteerd op de zware beschuldiging, dat hij heeft samengezworen met het doel tot opstandigheid aan te zetten en dat hij zich aan daadwerkelijke op standigheid heeft schuldig gemaakt. Met Walker werden reeds over de honderd herrieschoppers, die de federale troepen met brandende benzineflessen en ander materiaal te, lijf gingen, gearresteerd. De fe derale autoriteiten kondigden aan, dat er nog meer arrestaties zullen volgen. President Kennedy heeft gisteren in een telegram aan de president-directeur van het Franse persbureau A'.F.P. zjjn leed wezen, en dat van het Amerikaanse volk, betuigd over de dood van de A.F. P.-verslaggever Paul Guihard. Deze werd bij de onlusten in de nacht van zondag op maandag op het terrein van de universiteit in Oxford door een kogel getroffen. Bij de universiteitsgebouwen werd James Meredith gistermorgen uitge jouwd toen hij na zijn inschrijving kalm en glimlachend naar buiten kwam. Blanke studenten schreeuw den hem toe: „Je handen zijn met bloed bevlekt, hoe voel je je nu"? Een rij van zware legertrucks be laden met federale politiemannen, rijdt hier langs de gebouwen van de universiteit van Mississippi in Oxford, nadat de federale troepen bezit hebben genomen van de ter reinen. In Bakwanga, de hoofdstad van Zuid-Kasai, is het tot schermutse lingen gekomen tussen aanhangers en tegenstanders van Albert Ka- lonji, de onlangs uit Leopoldstad ontvluchte „koning" van dit bied. Een deel van de 2000 tot 3000 man sterke gendarmerie van Zuid- Kasai zou in opstand gekomen zijn tegen de commandant, die gehoor zaamt aan de centrale regering van Leopoldstad. Aldus heeft een woordvoerder van de Verenigde Naties in Leopoldstad meege deeld. Hij zei de berichten te hebben ont vangen van de commandant der Zuid- kasaise gendarmerie, via de V.N.-troe- pen in Loeloeaburg, 225 kilometer ten westen van Bakwanga. Volgens de in Leopoldstad ontvangen berichten is de opstand uitgegaan van een minderheid in de gendarmerie en zou hij gericht zijn tegen de commissaris die de centrale regering zaterdag heeft benoemd voor Zuid-Kasai. Deze com missaris heeft alle militaire en burger lijke macht in handen gekregen. Volgens de centrale regering is hij al in Bakwan ga aangekomen, maar van andere zijde wordt dit weer ontkend. Bij de Verenig de Naties weet men niet, waar hij zich bevindt. In Zuid-Kasai is nu de nood toestand afgekondigd. Volgens betrouwbare kringen in Leo poldstad worden nationale Kongolese troepen per vliegtuig naar Loeloeaburg overgebracht, het garnizoen dat het dichtst by Zuid-Kasai is gelegen. Adjudant voor prinses Margaret Lord Snowden, echtgenoot van prin Margaret, zal het wat gemakkelijker Federale agenten voerden een charge uit en verrichten enkele arrestaties. Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft meegedeeld, dat de toelating van Meredith tot het universiteitscomplex, zondagavond, slechts mogelijk was ge worden nadat gouverneur Ross Barnett van de staat Mississippi telefonisch aan minister Robert Kennedy had laten we ten dat hij zich erbij neerlegde. Barnett had toegezegd, erop toe te zien dat de federale agenten en Meredith zonder strubbelingen tot het terrein van de uni versiteit zouden worden toegelaten. Hij garandeerde het handhaven van de orde met de staatspolitie of in samenwerking met de „federalen". Ook een meisje In New Orleans heeft een woord voerder van de nationale bond voor emancipatie van gekleurden aan een plaatselijk blad meegedeeld dat ook een negermeisje om toela ting tot de universiteit van Oxford zal vragen. Advocaat Jack Green- burg, die de kwestie-Meredith heeft behandeld, zei dat op het ogenblik de nodige formaliteiten worden vervuld en dat tot dusver geen moeilijkheden waren onder vonden. HHP Üfl'W ■Kr>- Dit is Paul Guihard. de speciale verslag gever van A.F.P. in Oxford, Mississippi, die bij de ongeregeldheden rondom de universiteit in deze stad door een schot in de rug dodelijk ia getroffen. Prinses Irene heeft gisteren een autorit door het Spaanse eiland Mallorca in de Middellandse Zee gemaakt. De prinses was zondagmiddag Incognito aangekomen en bracht de nacht door In een hotel in Palma. De prinses logeerde in het „Son Vida" hotel. Gistermorgen ging zij met haar gezelschap per auto het eiland rond om „een rustige en afgelegen plaats" te zoe ken, zoals een verslaggever van het Spaanse persbureau meldde. Staatssecretaris kan zich nog geen oordeel vormen De staatssecretaris van economi sche zaken, drs. Gijzeis, heeft naar aanleiding van de reclameacties van enkele grootwinkelbedrijven in de levensmiddelensector, waar bij zij het publiek in de gelegen heid stellen branchevreemde duur zame gebruiksartikelen (o.m. koel kasten) te kopen, verklaard dat hij niet zonder meer tot het oordeel kan komen dat de grenzen van de toelaatbare concurrentiemethoden worden overschreden. Hó' heeft het hoofdbedrijfschap detail handel verzocht aandacht te wijden aan de recente ontwikkeling van de verkoop acties en hem hierover van advies te dienen. De staatssecretaris is er hierbfj van uit gegaan, dat de bestaande wetge- ig niet in een bestrijding van deze verkoopacties voorziet. De staatssecre taris heeft dit medegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid de heer Van den Heuvel (k.v.p.). Voor zover de staatssecretaris be kend is wordt bij de acties Inderdaad een prijszetting gevolgd, waarbij wordt afgeweken van de tot nu toe gebruikelijke marges tussen in- en verkoopprijzen van de gespecialiseer de handel in deze artikelen Dit leidt nog niet tot de conclusie dat van een ongewenste verstoring van de markt verhoudingen moet worden gespro ken. Een veelheid van omstandighe den moet bij de beoordeling in acht worden genomen. De acties vertonen gelijkenis met ver koopacties die eerder zijn ondernomen door fabrikanten van merkartikelen en detailisten, aldus de staatssecretaris. Hij acht het niot uitgesloten dat door de acties een verschuiving in de overigens zeer dynamische sector van de levens middelenhandel zelf optreedt. Dergelijke wijzigingen behoeven nog geen onge wenste verstoring te betekenen. Het hoofdbedrijfschap detailhandel stelt reeds een hernieuwd onderzoek in naar de omvang van het cadeaustelsel en naar de vraag hoe beperking van dit stelsel eventueel ban plaatsvinden. Het hoofdbedrijfschap zal nu dus ook aan dacht wijden aan deze nieuwe verkoop acties. rijgen. Ble laioor Mi cl iell als ad van gisteren is Andrew Mït- j de prinses in chell als adjudant dienst getreden, Een van Mitchells voornaamste taken is de prinses te begeleiden bij de ver vulling van haar representatieve plichten. Het is bekend dat Lord Snowden niets moet hebben van het strenge protocol dat van hem eist dat nij enkele passen achter zijn echtgenote aanloopt wanneer zij sa men in het openbaar verschijnen. Majoor Mitchell zal zich ook met een deel van haar correspondentie belas ten en regelingen treffen voor haar verschijningen m het openbaar. Engeland en de E.E.G. Bondskanselier zou niet zijn bijgedraaid „De ontmoeting die gisteren heeft plaatsgehad tussen bondskanselier Konrad Adenauer en de belang rijkste Britse onderhandelaar bij het overleg over de toetreding van Engeland tot de E.E.G., Edward Heath, heeft een bijdrage geleverd tot de opheldering van een reeks bijzonder moeilijke vraagstuk ken", zo is verklaard in een com muniqué van de Westduitse rege ring. Politie verbiedt aanslag op Berlijnse muur De Westberlijnse stadsautoriteïten heb ben gisteren een Indische ingenieur en een Westduitse professor opdracht ge geven af te zien van een poging om een gat in de communistische muur te bla zen. Heinrich Albertz, Westduits veiligheids officier zei, dat het behoort tot de taak van de politie om zelfmoordpogingen te voorkomen. De ingenieur, Tapesjhwar Zoetsji, 33 jaar oud, en Berthold Rupin, een 51-jarige professor in Byzantijnse geschiedenis, waren voornemens de muur vandaag te lijf- te gaan, op de ver jaardag van Mahatma Gandhi, de man die passieve weerstand predikte en toe paste. Albertz kondigde aan dat het plan zou worden verijdeld. De professor en de ingenieur zullen niet toegelaten worden tot de plaats die zij op het oog hadden, zei de politieman. Beiden kun nen onder „beschermend arrest" gesteld worden, voegde hij daaraan toe. De twee mannen hadden Walter Ul- briclit, de Oostduitse communistische leider van hun plan op de hoogte ge steld. De ontploffing zou plaats vinden vlak bij een kerk aan de Bernauerstras- se waar de huizen aan de ene kant bij West-Berlijn horen en die aan de over kant bij Oost-Berlijn. Gerda Kraan deelt handtekeningen uit Adenauer en Heath kwamen bijeen in de villa aan het Comomeer in Italië, waar de bondskanselier thans zijn vakantie doorbrengt. Het gesprek tussen Heath en Adenauer duurde vijf uur. Uit de tekst van het communiqué, waarin de ontmoeting tussen de twee leiders als „nuttig" was beschreven, maakten waarnemers op dat het Heath niet was gelukt Adenauer ervan te overtuigen dat Engeland eerst tot de E.E.G. zou moeten toetreden voordat het aandacht zou kunnen besteden aan het vraagstuk van een Europese politieke unie. Andere mening Behalve Frankrijk zijn de landen van de Euromarkt Heath in dit opzicht bijgevallen. Hoewel Heath wérd ge steund door de Westduitse ministers van economische en van buitenland se zaken was Adenauer blijkbaar een andere mening toegedaan. In het communiqué, dat te Bonn werd uitgegeven door de persdienst van de Westduitse regering, werd voorts ge zegd dat Adenauer en Heath de hoop hadden geuit dat de besprekingen te Brussel een goed verloop zouden heb ben voor alle betrokken partijen. Het ligt in de bedoeling dat de onderhande lingen tussen Engeland en de vertegen woordigers van de landen van de Euro- markt op 8 oktober in Brussel zullen worden hervat. Volgens het communiqué had Heath de bondskanselier op de hoogte gesteld van de gesprekken die hij met premier Amintore Fanfani van Italië en de mi nisters van buitenlandse zaken van de Beneluxlanden had gevoerd. Adenauer stelde Heath in kennis van de opvattin gen van de Westduitse regering, aldus iet communiqué. Twijfel De bondskanselier had er enige tjjd ge leden aan getwijfeld of de snelle toetre ding van Engeland tot de Euromarkt wel raadzaam zou zijn, maar de West duitse ministers van economische zaken in van buitenlandse zaken, respectieve- ijk Ludwig Erhard en Gerhard Schroe- ler hadden de wens te kennen gegeven dat Engeland zo spoedig mogelyk lid van de nandelsclub zou worden. Nee, helaas was het aan ons niet be steed, de „Grand Gala du Disque", die zaterdagavond op de t.v. een uitge breid Nederlands publiek urenlang heeft beziggehouden. Voor ons althans is het een voorstelling geworden, die weinig boeide en veel verbazing bracht. Het gehele Haagse politiekorps onder leiding van de hoofdcom missaris heeft maandag in Den Haag Gerda Kraan, de Europese kampioene op de 800 meter da mes, een huldiging bereid. De of ficiële huldiging in de aula, waar cadeaux werden aangeboden en waar wethouder B. Vrolijk o.m. de zilveren penning van Den Haag aanbood, ging het naar de kantine, waar iedereen de snelle agente kon feliciteren. Haagse verkeersbrigadiertjes lie ten liet daar niet bij, maar vroe gen tevens om een handtekening, wélke gaarne werd gegeven. Vergadering „De brede watering" De smalle polderwegen in de niet- verkaveldo gebieden van het wa terschap „De brede watering van Zuid-Beveland" vormen een pro bleem, waarmee het bestuur niet alleen thans al wordt geconfron teerd, maar dat in de toekomst grote aandacht zal vragen. Dit ver klaarde de dijkgraaf van het wa terschap, de heer P- J. J. Dekker, in de maandagmiddag in hotel „De Korenbeurs" te Goes gehouden vergadering van hoofdingelanden. heer Dekker, e polderwegen", "aldus de die verder opmerkte, dat ook verschillende gemeenten daarmee te kampen hebben. Dit is een gevolg van de toenemende fre quentie van het verkeer en van een toenemend gebruik van grote land bouwmachines en van zware motor voertuigen voor de afvoer van de produkten en de aanvoer van grond stoffen van en naar agrarische, zo wel als niet-agrarische bedrijven. Het vraagstuk zou afdoende kunnen worden opgelost als tot verkaveling kon worden overgegaan, was de me ning van de Zuidbevelandse dijk graaf. Voor verschillende delen van het water schap zal verkaveling echter voorlopig nog een wens blijven, terwijl voor die gebieden, waarvoor een ruilverkaveling is aangevraagd, de uitvoering daarvan nog wel enige tijd op zich zal laten wachten, betoogde spreker. De hegr Dekker noemde als tijdelijke oplossing „niet afdoende en niet ileaal, maar toch enigszins tegemoet komend aan de bezwaren van het ver keer" het maken van uitwijkplaatsen aan deze smalle polderwegen. De laat ste jaren zijn hier en daar reeds ver schillende uitwijkplaatsen gemaakt, o.m. door het verbreden van bestaande toe- ïgsdammen tot de kavels en de be iven. De heer Dekker was van oordeel, dat hiermee moet worden voortgegaan, omdat zowel het verkeer wordt te gemoet getreden als het waterschap wordt gevrijwaard van extra kosten wegens het stukrijden van bermen of het beschadigen van belopen van wegsloten. De dijkgraaf wees er op, dat in één van de districten van het waterschap voor het bepalen van uit wijkplaatsen overleg werd gepleegd met de gemeentelijke en politie-auto- riteiten. Hij achtte een dergelijk overleg van groot nut. Verrekening i zijn openingsrede tot de vergadering van hoofdingelanden sneed de heer Dek ker ook de Kwestie van de geschatsver- rekening aan, die met ingang van 1 januari j.l. een aanvang heeft genomen. Hij verklaarde, dat het waterschapsbe stuur zijn woorden gestand heeft ge daan en de geschotspïichtigen inmiddels van een en ander op de hoogte heeft ge steld. Iedere belanghebbende heeft thans de mogelijkheid gehad een juist inzicht te krijgen in de schotsberekening voor 1962, zoals is voorgeschreven in de over- gen van het reglement. iften zijn niet ingekomen tegen de vaststelling van de waarde van de bezittingen door Ged. Staten van Zeeland. „Aangenomen mag worden, dat dit voor ons waterschap zo ingewikkelde en moeilijke vraagstuk in het algemeen op bevredigende wijze tot een oplossing is Eebracht", aldus de dijkgraaf. In het ijzonder bracht de heer Dekker dank aan de hoofden van de administratieve en technische dienst van het water schap, die met het hun ter beschikking staande apparaat enorm veel werk heb ben verzet. De consequentie van het verrekenen van de achterstand in openbare werken in het dijkgeschot in 1962 was, dat deze achterstand ook in dit dienstjaar moest worden ingehaald. Dit heeft weer met zich meegebracht, dat land- en tuin- bouwgewassen het betrof overigens meestal smalle stroken moesten wor den opgeofferd. Hoewel was toegezegd, dat de schade zou worden vergoed, is toch wel gebleken, dat deze werkwijze bezwaren ontmoet, aldus de heer Dek ker. De dijkgraaf wees er in dit verband op, dat in een gewoon dienstjaar het delf- werk meestal wordt uitgevoerd vóór het land wordt ingezaaid of nadat veld vruchten van het land zijn geruimd. Spreker zegde namens het bestuur toe, in de toekomst ernstig naar zal istreefd deze richtlijn aan te dat er worden u_ honden. Bij het bedelven van de water- afvoerkanalen zal tevens zoveel moge lijk met belanghebbenden overleg wor den gepleegd. ftantlij k commerciële radio of t.v. mogelijk blijkt, dat de jongens van de samen werkende grammofoonplatenindustrie onder aanvoering van Willem O. Duijs een hele avond van de Nederlandse ra dio en t.v. krijgen om reclame te ma ken voor hun zaak. Verbazing voorts, omdat het artistieke peil van deze avond toch eigenlijk bedroevend laag was. Het was alles bijeen een (recla me) gala der middelmatigheid, een en kele gelukkige uitzondering ras-ar- tisten daargelaten. De grootste te leurstelling was wel het optreden van een man, genaamd Hoes, die een lied zong over een omvangrijke mevrouw. Het was niet leuk, niet pikant, alleen maar onsmakelijk, zo erg zelfs dat men zich als t.v.-kijker er door gegeneerd voelde. Er waren overigens nog meer bittere pillen te slikken, het optreden bijvoorbeeld van Conny Stuart, een ca baretière van de eerste orde, die hier de verschillende nummers aan elkaar moest lijmen, een werk waartoe zij wél geroepen, maar niet uitverkoren bleelc. Nu had zij een on dankbare taak, een bezigheid die wel licht het beste ver geleken kon worden met wat men in het Duitse variété „Fraulein Nummer" noemt, de juffrouw die sierlijk glimla chend het nummer van het volgende programmaonderdeel kittig over het toneel draagt. Een ondankbare taak dus, maar daarom is de verbazing over haar optreden er nog groter om. Waar om geeft een Connie Stuart haar ta lenten aan zulk een avond? De knip oogjes naar het publiek hadden iets verontschuldigends, zoiets in de geest van: „Neem me maar niet kwalijk, ik sta hier ook maar te schnabbelen....." Grand Gala du Disque: het is een zware naam voor een avond van veel middelmatigheid. Een dergelijke confrontatie met wat dan tegenwoor dig de „teenager-idolen" heet, had (voor ons althans) een onthullend ka rakter. Zo te zien waren deze lichte amusementsbroedertjes erf -zustertjes wel aardig, gewone jongens en meisjes, van wie een enkeling Conny Fro- boess bijvoorbeeld een liedje leuk zingt, maar het merendeel evenwel bleef ver onder de artistieke maat. Ste reotiepe gebaartjes van knapen, die zich „Padre twins" noemen, de zwarte bril van een Grieks meisje, dat echt niet zingen kon en het toch deed, zij konden het gebrek aan echte artistici teit en aan vakbekwaamheid niet ca moufleren. Hun capaciteiten zijn mis schien leuk voor een familiefeestje of een avondje van de buurtvereniging, maar meer niet. Louter artistiek gezien zijn deze jongelui ver en ver over het paard getild. Desondanks werd aan hun optreden door de Nederlandse ra dio en t.v., die naar wij blijkbaar ten onrechte meenden zo anti-com mercieel is ingesteld, een hele avond gespendeerd- Ja, ja. Meneer Duijs en zijn bazen zijn zonder twijfel handen wrijvend de nieuwe week ingegaan: wat een reclame, wat een reclame! En dat alles onder het goedkeurend oog Sehüttenhelm. Donderdag is het dierendag: voor sommigen wellicht één van die overdreven instellingen, waar onze tijd zo rijk aan is. Toch willen we er dit maal op deze plaats liet aan voorbij- ~""n omdat voortdurend blijkt, dat er de verhouding mens-dier nog veel schort. O zeker, de meesten die bijvoorbeeld een hond hebben, houden er dolveel van en zorgen goed voor het dier. Maar als het tijd is om. met het beest naar buiten te gaan, dan laat men het maar wat vrij rondlopen. Vooral in drukke straten en op ver keerswegen leidt dit keer op lieer tot ongevallen, waarvan de hond het slachtoffer wordt. Om van eventuele gevolgen voor de mens maar niet te spreken. Te weinig nog hegrijpt men, dat deze tijd met zijn intensieve ver keer ook voor het dier grote gevaren oplevert. Op bepaalde ogenblikken is er bij de eigenaars een soort zorgeloos heid, een niet onderkennen van geva ren, waardoor ongelukken worden be vorderd. Dierendag behoeft heus geen dag te zijn, waarop men met geschen ken voor de poes of de hond gereed zit, het is al voldoende wanneer men begrijpt, dat er met het dier niet zor geloos mag worden omgesprongen, dat het houden van een dier grote ver plichtingen met zich meebrengt. En daar ontbreekt het nogal eens aan. „Krachttoer" in Rotterdamse haven In de tweede Katendrechtse haven in Rotterdam is gistermorgen een spekta kelstukje verricht. Een grote drijvende bok tilde daar namelijk twee zeer zware onderdelen resp. i~8 ton en 145 ton van een scheepsmotor aan boord van de kustvaarder „Nassauborg" van de Groningse rederij Wagenborg, die in middels met de vracht al naar Hamburg is vertrokken. De beide onderdelen behoren tot de meer dan 900 ton zware Storkmotor, die van de onlangs bij de Howaldtswerke AG in Hamburg te water' gelaten vrachtvaar der „Neder Rijn", in aanbouw voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland, het snelste schip van de Nederlandse koopvaardijvloot zal maken. De dienst- snelheid van de „Neder Rijn" wordt na melijk 20 mijl per uur. De „Neder Rijn" komt eind december in de vaart. Het schip heeft een lengte van 164 meter, een breedte van 20 meter, een diepgang van 9,14 meter, een draagver mogen van 11.650 ton en een uitzonder lijk scherpe scheepsvorm, die de snelheid ten goede komt. De Storkmotor zal een vermogen ontwikkelen van 15.000 pk bij 110 omwentelingen per minuut. De Pakistaanse regering heeft ingestemd in onderwijshervormingen en daarmee de i eisen van de studenten, die maandenlang sta kingen en betogingen hebben gehouden, in gewilligd. Een algemene staking die door de studenten op 17 september was afgekondigd trof geheel Oost-Pakistan. Bij onlusten wer den destijds twee mensen gedood.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1