DU PLATTEEL NA BEWOGEN AFSCHEID NAAR NEDERLAND Geen tegenstanders van Ben Bella in kabinet Heel Hollandia kwam hem de hand drukken Censuur in Ghana op uitgaande berichten Vlissingse raad zag Zuid-Sloe en stadhuis 35 MO „Bounty" passeert Lo ndense Tower Bridge Prinses Beatrix ook naar Perzïè To(o]n en dissonant GROOTSCHEEPSE HULPACTIE VOOR OVERSTROOMDE PROVINCIE Zaterdag 29 september '62 Pagina 2 TAAK IN NIEUW-G UINEA GEËINDIGD Na een korfc, maar indrukwekkend saluut van de strijdkrachten op het internationale vliegveld Mokmer op Bïak is de gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, dr. P. J. Platteel gistermiddag naar Ne derland vertrokken. Na een inspectie van de erewacht en enkele afscheidswoorden tot schout bij nacht L. E. H. Reeser en andere autoriteiten begaf dr. Platteel zich aan boord van de D.C.-8 Van de K.L.M., die hem over de Noordpool naar ons land zal brengen. Dr. Platteel wordt vanmorgen op Schiphol verwacht. Gistermorgen had de gouverneur afscheid genomen van Hollandia, alvorens per Dakota naar Biak te vertrekken. Geëscorteerd door mo torpolitie begaf dr Platteel zich naar een bijzondere vergadering naar de raad van diensthoofden, waar hij afscheid nam van zijn aller naaste medewerkers. De zitting duurde bijna anderhalf uur. Daarna reed de gouverneur naar het gebouw van de Nieuw-Guinea Raad, waar vele burgerlijke en militaire autoriteiten op de tribune hadden plaats genomen om de plechtige afscheidszitting bij te wonen. De raadsleden mevrouw Tokoro-Hanas- bey, Torey en Mofoe hielden bewogen redevoeringen, waarna de voorzitter, de lieer Messetli, de gouverneur dank bracht namens het gehele volk van Nieuw-Guinea. De sprekers maakten ge wag van het grote misnoegen dat bij de Papoea's is ontstaan door het vertrek van de Nederlanders en hekelden de handelwijze van de V.N., die ,.geen ge bruik hebben gemaakt van hun recht om het hoofd te bieden aan slavernij en aan het moderne kolonialisme van Indonesië". Gouverneur Platteel. zichtbaar ver moeid van de drukte der laatste weken, dankte „voor de onvergetelijke woor den van vriendschap, waardoor er een band zal blijven bestaan" Na de plechtige bijeenkomst, die werd bijgewoond door alle in Hollandia aan wezige raadsleden, het voltallige college van diensthoofden, de hoogste militaire autoriteiten, onder wie schout-bij-nacht Reeser en generaal Eekhout, vele Pa poea-vertegenwoordigers en een groot aantal functionarissen var de Verenigde Naties, kregen alle aanwezigen in de hal van het gebouw, gelegenheid per soonlijk van de gouverneur afscheid te nemen. In een lange rij trokken Pa poea's en Nederlanders aan gouverneur Platteel voorbij. Met iedereen voerde hij een kort gesprek en voor velen was het afscheid een zeer .moeilijk ogenblik. Om half drie plaatselijke tijd arriveerde hij op het vliegveld waar op het plat form een compagnie Pakistaanse militairen van de Verenigde Naties en een compagnie Papoea-politieagenten stonden opgesteld. Voordat de gouverneur de erewachten inspecteerde, nam hij op het vliegveld afscheid van de vertegenwoordiger van secretaris-generaal Thant de heer Rolz Bennett. Samen met generaal Said- Uddin Khan, de commandant der Pa kistaanse troepen, inspecteerde hij de stram in de houding staande erewacht. Vlag gestreken Enkele patrouillerende agenten hadden inmiddels de handen vol aan een Pa poea, die enigszins tc luidruchtig ken baar maakte, dat de Nederlanders niet moesten Papoea's langs de weg Terwijl buiten het gebouw honder den, merendeels jonge, Papoea's langs de weg stonden opgesteld, begaf dr. Platteel, na gedurende een Weekeinde iets koeler als vrijdag herfstdag (Van onze weerkundige medewerker) Al Is er af en toe zoa jongstleden een mooie voorgekomen, toch heeft septem ber dit jaar geen nazomer ge bracht. De temperatuur steeg gis teren nog tot 17 graden, maar te gen de avond bereikte ons een zwak oceaanfront, dat nu met enige regen In oostelijke richting wegtrekt Wij komen in een wat koelere, meer westelijke lucht stroom, waarin echter wel opkla ringen voorkomen. Bij de Golf van Biskaje komt een volgende de pressie tot ontwikkeling, die tegen zondagavond met een regenfront al weer dicht bij ons land komt. Dit betekent, dat ook oktober met onstabiel weer zal beginnen. De depressie, die in het begin van de week 130 tot 210 mm regen in noordoost Spanje bracht, heeft in middels de Balkan bereikt en ver oorzaakte vrijdagnacht ook in Rome nog 50 mm regen. DR. PLATTEEL ....taaie geëindigd uur van iedereen afscheid te heb ben genomen, zich naar het aan het Sentani-meer gelegen restaurant „Meerzicht" om daar te lunch te ge bruiken. Boven aan de vliegtuigtrap stond de heer Platteel nog even stil, het ge zicht gekeerd naar de grote menigte Papoea's, die het vertrek gadesloeg. Heel even zwaaide hij met de handen en nog geen minuut daarna steeg de grijze Dakota van de Koninklijke Luchtmacht op om de gouverneur naar Biak te brengen. Ten teken, dat de gouverneur thans voorgoed was verdwenen, werd bij het gouvernementshuis de gouverneursvlag gestreken op het ogenblik dat het vlieg tuig opsteeg. CHINA ZOU INDIA HEBBEN GEDREIGD Chinese volksrepubliek heeft ge dreigd moeilijkheden te zullen veroor zaken in tot dusver ru&tige Indiase grensgebieden tenzij de Indiase militai ren zullen worden teruggetrokken uit de Tliag La streek, zo is gisteren ver klaard door welingelichte zegslieden in New Delhi. De Chinezen zouden hebben gedreigd tot acties over te gaan in gebieden waarop China tot nu toe geen aanspraak had gemaakt. China heeft aanspraken gemaakt op gebieden in Ladakh en in het noordoostelijke' deel van India als mede op acht bergpassen in Uttar Pra desh. In Thag La, dat in het noordoos telijke deel van India ligt, is de gehele week gevochten. ue driemaster„tsounty passeert op de foto de Londense Tower Bridge. Het schip is een replica van de Engelse achttiende-eeuwse oorlogsbodem en werd gebouwd voor de nieuwe film „Muiterij op de Bounty". De boot heeft 2</2 miljoen gulden gekost. De filmop namen zfyn grotendeels in Tahiti gelicht voor een reis naar New York, waar de galapremière zal plaatsvinden. vwwwwuwwuwvwwwuwwwvwi/WVXA» RABAH BIT AT VICE-PREMIER De gemeenteraad van Vlissingen heeft vrijdagmiddag na de vergadering in Britanniaeen bezoek gebracht aan de werken bij de Sloehuven. Tijdens de ex cursie gaf ir. H. Wierenga van de rijks waterstaat een uiteenzetting over de werkzaamheden bij de aanleg van de zeehaven aan de wester schelde. Directeur ir. J. H. Mulock Houwer van de Koninklijke Maatschappij „De Schel de" vertelde het gezelschap het een en ander over het nieuxobouw- en reparatie bedrijf. In de bouwput kreeg de gemeen teraad een indruk van de activiteiten van ,JDe Schelde". De foto toont het aandachtig gezelschap tijdens een uit eenzetting. Kolonel Boumedienne minister van defensie De „storke man" van Algerije, Ah med Ben Bella, heeft gisteravond een beroep op het parlement ge daan zijn benoeming tot premier te bevestigen en het regeringsbe leid, dat is gebaseerd op landbouw hervormingen en samenwerking met Frankrijk, goed te keuren. De leider verzocht het parlement voorts zjjn goedkeuring te hechten aan de sa menstelling van de regering. Ben Bella benoemde /.(jn politieke advi seur, II a ba li Bitat, tot vico-premier, ter wijl kolonel Houari Boumedienne, die hem op het militaire vlak had gesteund, minister van nationale defensie werd. De portefeuilles werden .als volgt ver deeld: buitenlandse zaken: Mohammed Khemisti; justitie: Amar Bentouml; binnenlandse zaken: Ahmed Medeghri; financiën: dr. Ahmed Francis; land bouw en landbouwhervormingen: Amar Ouzegane; handel: Mohammed Khobzi; industrie: Laroussi Khelifa; opbouw, openbare werken en transport: Ahmed Boumendjel; arbeid en sociale zaken: Bachir Boumaza; onderwijs, Abderrah- mano Ben Hamida; volksgezondheid: Mohammed Seghir Nekkache; posterij en: Moussa Hassaani; oudstrijdersaan- gelegenheden: Mohammedi Said; jeugd zaken en sport: Abdelaziz Boutefilika; godsdienst: Tewfik el Madani en voor lichting; Mohammed Badh-Hamou. Geen tegenstanders Zoals reeds was verwacht waren geen tegenstanders van Ben Bella in het kabinet opgenomen. Ben Bella zei dat Algerije „plechtig belooft de akkoorden van Evian te eerbiedigen". In deze akkoorden was bepaald dat Frankrijk en Algerije na de totstandkoming van de Alge rijnse onafhankelijkheid zouden sa menwerken. De leider voegde hieraan echter toe, dat er „formules voor samenwerking" moesten worden gevonden waardoor de twee landen elkaar als gelijken tege moet zouden kunnen treden. zjjn redevoering, die in het Frans werd gehouden, zei Ben Bella voorts dat. het Algerijnse landbouwbeleid de landbouwhervormingen niét door „wezcnljjke samenwerking" mochten worden geschaad. Hy was ook van ning dat de landbouwhervormingen en de afzet van Algerijnse produlrte niet nadelig mochten worden beïnvloed door de E.E.G. (Van onze Haagse redactie). Aan de reeks landen, die prinses Beatrix tijdens haar Aziatische reis zal bezoeken, is thans ook Perzië gevoegd. Aanvankelijk zou de prinses, zoals be kend. met prinses Irene haar ouders vergezellen by liet statiebezoék, dat in oktober aan Perzië zou worden ge bracht, maar dat in verband met de aardbevingsramp werd uitgesteld. Perzië zal het eerste land zijn, dat de prinses op haar reis zal bezoeken. Daar na volgen waarschijnlijk Pakistan, In dia, Thailand, de Philippijnen, Hong kong en Japan. Eerst als het reisplan van de prinses helemaal rond is, kan officieel bericht worden verwacht. Een beeld uit het rampgebied in de Spaanse provincie Barce lona. Auto's en huisraad zijn in de straten tot puinhopen opge worpen. Leger in staat van paraatheid Hoofdstad door pantserwagens „afgegrendeld" In Ghana is gisteren '11 censuur in gesteld op alle berichten naar het buitenland. Dit is gisteren bekend gemaakt door het Londense bu reau van 't Ghanese staatspersbu- reau. Uit berichten, die voor het van kracht worden van deze cen suur in Londen binnenkwamen bleek, dat het parlementsgebouw in Accra momenteel zwaar wordt bewaakt door gewapende politie mannen. Het 7000 man tellende leger van Ghana is in staat van paraatheid gebracht. Soldaten hebben met pantserwagens een stalen ring rondom de hoofdstad gelegd. In Accra hebben in de afgelopen weken 15 mensen het leven verloren bij vier bomaanslagen. Tientallen anderen wer den gewond. Tenminste twee van de aanslagen waren gericht op het leven van president Kwame Nkroemah. Bomaanslagen De Ghanese regering -kondigde op 22 september „in het belang van de bevol king" de noodtoestand af. Dit volgde op twee bomaanslagen in de hoofdstad tijdens een volksparade aan de voor avond van Nkroemah's verjaardag. De feestelijkheden werden afgelast. Twee weken tevoren was een meisje gedood toen terroristen een bom gooiden tegen de hekken van Nkroemah's resi dentie. Toen de laatste ontwikkelingen in Gha na bekend werden sloot de Londense cacao-beurs. Cacao vormt de belangrijk ste inkomstenbron voor Ghana. De Londense Daily Express berichtte dat haar correspondent uit Ghana gewezen, omdat hy had gemeld dat einde van Nkroemah's macht nabij 1 De correspondent noemde de Ghanese president een „gevangene van zjjn eigen vrees". Twee Nederlandse gemeenten zijn deze week op een opvallende manier in het nieuws gekomen: Deventer en Nij megen. In de eerste werd een directeur van gemeentewerken de laan uitge stuurd, waarbij de man nota bene ruim een ton meekreeg omdat: het gemeente bestuur verder geen gezeur wilde heb ben. Vandaar, dat men nu in Deventer zo meldde Het Parool gisteravond een nieuwe vertaling heeft gevonden van de Franse uitdrukking „C'est ie ton qui fait la musique". De ton voor ir. E. A. Bierdrager... De toon, die de muziek maakt: in De venter dus een ton, in Nijmegen ech ter een dissonant. De zaak in de stad aan de Waal is in wezen veel ernstiger dan die in Deventer: in de laatste plaats is er sprake van een hoofdambtenaar, die niet voldeed en dus werd ontslagen, waarbij men slechts van mening kan verschillen over de vraag of zulk een figuur („om maar van het gezeur af te wezen") een ton moet meekrijgen. In Nijmegen evenwel 'blijkt, dat er ge knoeid is om de gemeente te bevoor delen ten koste van het rijk. En dat nu is een bijzonder ernstige zaak! Men moet daarover niet te lichtvaardig den ken en in een geval als dit lean er geen sprake zijn van een vergoeilijkend schouderophalen in de geest van: wat geeft het eigenlijk, het geld is bij de overheid gebleven, het is een vestzak broekzak-geval. Dat zou een laakbare opvatting zijn: in het verkeer tussen rijk en gemeenten gelden in een zaak als deze precies dezelfde rege len als tussen rijk en particulieren. Waar zou het naar toe gaan als gemeenteambtenaren voor het verkrijgen van financiële voordelen ten bate van hun gemeente maar gezellig aan de knoei zouden slaan? Gezien het geldgebrek, dat men bij gemeentebestu ren nogal eens aantreft, gezien ook de bittere verwijten die vooral in het ver leden tot het rijk werden gericht met betrekking tot de gemeentefinanciën, zou er een rijk frauduleus veld braak liggen. Daarom moeten knoeierijen als in. Nijmegen met wortel en tak worden uitgeroeid en het is dan ook te hopen, dat de justitie kans zal zien de schuldi gen strafrechtelijk te vervolgen. Enige verbazing heeft het overigens wel gewekt, dat burgemeester Hus- tinx van Nijmegen zo haastig met ont kenningen voor de dag kwam. Later moest hij ze (vermoedelijk tot eigen verdriet) even haastig inslikken. Toen de eerste berichten over de knoeierij bekend werden wees de burgervader al le beschuldigingen fier van de hand. Nederland herademde: gelukkig, Nij megen ging vrijuit, de oorzaak lag weer eens bij een moeilijke oud-ambtenaar en het. ochtendblad „De Telegraaf" die de zaak als eerste publiceerde had weer eens voor een wazig stuntje ge zorgd. Maar zo wazig bleek ditmaal de kwestie allerminst. De justitie, inmid dels met haar onderzoek begonnen, kwam tot de conclusie dat inderdaad in een belangrijk geval de gemeente Nijme gen op onoirbare wijze een te grote ver goeding voor oorlogsschade had losge kregen. En de burgemeester moest zijn fiere ontkenningen van enkele dagen eerder intrekken, Waarom was hij zo haastig geweest? Men mag aannemen dat hij zich over deze toch waarlijk niet geringe beschuldigingen wel had laten informeren. Waren zijn informaties wel licht afkomstig van fe mensen, die bij de fraude zijn betrokken? In ieder ge val had hij er heter aan gedaan voor zichtiger te zijn. De toon, die burge meester Hustinx aanvankelijk aansloeg, vormde met de toon van de dag daarna een lelijke dissonant. RENTELOZE LENINGEN EN BELASTINGFACILITEITEN Water zakt; verbindingen hersteld In Spanje is een omvangrijk hulp verleningsprogramma in werking getreden na de overstromingen in het gebied rond Barcelona die vol gens de laatste officiële cijfers aan minstens 418 mensen het leven hebben gekost en waarbij 193 mensen gewond zijn. Er zijn nog 459 vermisten. Geen nieuwe aspecten, wel goed overzicht EINDELIJK hebben de Vlissingse raadsleden de excursie naar het nieuwe stadhuis en naar de haven en dokwerken in het Zuïd-Sloe ge maakt, die hen al maanden geleden door het college van b. en w. in het vooruitzicht was gesteld. Met op zet hadden b. en w. deze „onder neming" op de lange baan gescho ven, omdat men beide projecten (stadhuis en Sloeplan) in een enigszins vergevorderd stadium wilde bezichtigen. De excursiebe lofte was reeds gedaan, toen de raad nog in zijn vorige samenstel ling zetelde. Daarom waren ook de oud-raadsleden uitgenodigd. Onge twijfeld werd de afwezigheid van het vroegere raadslid ir. J. H, Krietomeijer nu woonachtig in Haarlem als een gemis gevoeld, want hij is onmiskenbaar de groot ste voorvechter van excursies die de Vlissingse raad ooit heeft had. Nieuwe aspecten kregen de raadsle den gisteren overigens niet te horen over 't stadhuis en de haven- en dok- werken in het Zuid-Sloe van de expli cateurs: ir. J. G. E. Luyt, architect van het stadhuis, ir. J. H. Mulock Houwer, directeur van de N.V. Ko ninklijke Maatschappij „De Schelde", en ir. H. Wieringa, hoofdingenieur van het arrondissement Vlissingen van rijkswaterstaat. Dat was echter de bedoeling niet. En daarom beant woordde deze excursie volkomen aan haar doel: de raadsleden een af gerond overzicht te geven van de stadhuisbouw en de werken in het Zuid-Sloe. j: In de nog vochtige kelders van het in aanbouwd zijnde sta'dhuis, waar ten ge rieve van de bezoekers eén geïmprovi seerde planken-vloer was gelegd, ver telde ir. Luyt over de vorm, opzet en in deling van dit gemeentehuis. Met een serie kaarten illustreerde hij zijn betoog. Ongetwijfeld ging de meeste belangstel ling van de raadsleden uit naar de riante raadzaal, die overigens alleen nog maar op papier te zien was. Ook luisterde men met interesse naar een uiteenzetting over de schuilkelders on der het hoofdgebouw, die zullen voldoen aan de nieuwste voorschriften. Vervol gens beklom men de trappen, wandelde door de nog wandeloze kamers en za len van de hogere verdiepingen en keek met interesse naar de vlijtig werkende bouwvakarbeiders. Ideale verhouding In Brittannia vertelde ir. Mulock Hou wer daarna gedegen over de projecten van zijn maatschappij in het Zuid-Sloe, met name over de twee reparatiedokken. Rond de jaarwisseling 1963/1964 zul len deze dokken gereed zijn en hij hoopte dat dan ook de haveningang en het wegennet naar het Zuid-Sloe gereed zal zijn. In verband met de conjuctuurschommelingen is het voor een scheepswerf ideaal als de ver houdingen in het bedrijf aldus zijn: 50% van de capaciteit voor nieuw bouw en 50% voor reparatie. De laat ste tijd is by de N.V. Koninklijke maatschappij „De Schelde" 10 tot 15 procent van het totale werk gericht geweest op reparatie. Dat moet dus groeien: vandaar de reparatiedokken in het Zuid—Sloe. Het grootste dok zal schepen van 40.000 ton kunnen „herbergen", het kleinste schepen tot 20.000 h 22.000 ton. „Dat wil zeggen, dat wij met deze dok ken 94,5 procent van de totale wereld- vloot kunnen ontvangen", aldus de heer Mulock Houwer. Alleen schepen groter dan 40.000 ton kunnen in het Zuid-Sloe niet terecht. „Maar dat betreft slechts 5,5 procent van het totale aantal sche- 5n", zo vertelde deze Schelde-directeur. Iet de bouw van deze twee dokken en het bijbehorende werkterrein, dat tot 4,5 meter boven N.A.P. verhoogd moet worden, is een bedrag van 35 miljoen gulden gemoeid. In totaal heeft de Schelde 112 hectare grond in het Zuid-Sloe en mogelijkheid voor uitbreiding (zowel voor het re paratiebedrijf als voor de nieuwbouw) is er dan ook voldoende. De heer Mu- (Zie slot pag. 2 kol. 2) Acht ministers die in Barcelona, waar het nu goed weer is, de toestand hebben besproken, besloten onder meer om zo spoedig mogelijk nieuwe huizen te lateu neerzetten, regeringssteun te verlenen aan mensen die werkloos zijn geworden doordat een groot aantal fabrieken is verwoest, en moratoria af te kondigen inzake belastingen voor diegenen, die door de ramp getroffen zijn. Het getroffen gebied leverde tot dusver viervijfde van de totale Spaanse textïel- produktie, De Spaanse minister vobr in dustrie heeft de getroffen ondernemers laten weten, dat de regering hen lenin gen zal verstrekken zonder rente of te gen een zeer lage rente. Machinerieën voor de textielindustrie zullen vrij van invoerrechten ingevoerd mogen worden. Geld stroomt binnen Intussen komt zowel uit Spanje zelf als uit het buitenland geld binnen voor de slachtoffers. Gisteren werd bekendge maakt, dat er in totaal tot dusver ruim 355.000 gulden was ontvangen en dat er nog steeds geld binnenkomt. In dit cij fer zijn niet de grote bijdragen van on dernemingen. zoals de ruim 600.000 gul den van de Bank van Spanje, verrekend. Voor het gebouw van radio-Barcelona, dat is ingericht als opvangcentrum voor giften voor de .door de ramp getroffe nen, stond gistermorgen een lange rij mensen met kleding, voedsel en geld. Vrachtwagens en ongeveer duizend taxi's uit Barcelona brengen de giften naar het rampgebied. Het water in de overstroomde gebieden is gisteren inmiddels beginnen te zakken Talloze reddingsploegen togen onmid dellijk aan het werk om de chaos enigs zins op te ruimen. De wegverbindingen tussen Barcelona en de grens van Frankrijk, die als gevolg van de over stroming volkomen waren verbroken, zyn weer hersteld. Soldaten van de ge nietroepen hebben enkele bruggen gere pareerd. Treinongeluk in Venetië 0 Op het station van Venetië is vrijdag avond een trein van twee rijtuigen een perron opgereden. Twee personeelsleden van een stationsrestaurant werden op slag gedood, alsmede een klein kind. Dertig mensen werden gewond. De trein kwam uit Udine en moest in Venetië stoppen. Volgens de machinist werkten de remmen niet. 0 Dr. Johann Griesshuber, die als uitvinder moderne instrumenten voor de oogchi- rurgie internationale bekendheid genoot, is in de ouderdom van 85 jaar in Schaffhausen overleden. 205e jaargang - no. 230 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1