PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT V.N. BEKRACHTIGEN DE OVEREENKOMST TUSSEN NEDERLAND EN INDONESIË UITGAVEN VOOR WATERSTAAT STIJGEN IN 1963 MET 11 PROCENT Rol van secretaris-generaal is voor Nederland van het grootste belang Argentijnse rebellen stellen ultimatum Zege voor Ben Bella Bijna oorlog om partqtje voetbal Papoea-congres toch maar 1969 Buenos Aires met bombardement bedreigd MINISTER WIL BIJLMERMEER ZELFSTANDIGE STAD MAKEN Vergelijking met Middelburg SUIKERFABRIEK ONTSLAAT 200 ARBEIDERS Spookhuis of ambts woning VOOR HAVENWERKEN IN ZU1D-SL0E: 4,5 MILJOEN BIJDRAGEWET DELTAWERKEN BINNENKORT IN DE KAMER Havenwerken Zuid-Sloe Oesterproef Weekeinde blijft te koud WESTERLING zingt niet mooi genoeg 205e jaargang - no. 224 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week. ƒ8.00 per fcw.fr. per post 8.25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: Vlisslngen: Walstraat 68-60, tel 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2 tel 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213), Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: tel. 2116; ZIerikzee: red. tel. 2425, adm. tel 2094. Adv.pr. 27 ct per mm. Min. per adv. 4,— Xngez. med. 3 x tarief. Kleine adv, (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1,25). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Zaterdag 22 sept. 1962 Pagina 3 De Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft gisteravond het Nieuw-Guinea-akkoord tussen Nederland en Indonesië be handeld, nadat Nederland en Indonesië gezamenlijk een ontwerp resolutie hadden ingediend. De assemblée aanvaardde de resolu tie met 89 tegen 0 stemmen en 14 onthoudingen. De tekst van de Nederlands-Indonesische ontwerp-resolutie luidde De Algemene Vergadering, overwegende dat de regeringen van Indo nesië en Nederland hun geschil over Nieuw-Guinea (West-Irian) hebben opgelost, met waardering kennis nemende van de geslaagde pogingen van de waarnemend secretaris-generaal om deze vreedzame regeling tot stand te brengen, kennis hebbende genomen van de overeenkomst tussen de republiek Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Westelijk Nieuw-Guinea (West-Irian), 1. neemt nota van de overeenkomst, 2. erkent de rol die de secretaris-generaal in de overeenkomst is toegewezen, 3. machtigt de secretaris-generaal de taken die hem in de overeen komst zijn toevertrouwd, uit te voeren". Verschil van inzicht steld geworden aan dood en vernieling en vele Nederlanders en Indonesiërs aan de verschrikkingen van de strijd zon der dat het probleem daardoor tot een redelijke oplossing zou zijn gebracht. Daarom heeft de Nederlandse re gering met een bezwaard gemoed besloten, het gebied over te dra gen aan Indonesië op de best mo gelijke voorwaarden voor de Pa- poea-bevolkmg. Mijn regering zou daartoe echter niet bereid zijn ge weest, indien niet in de overeen komst die U thans is voorgelegd, zou zijn voorzien in een deelneming van de V.N. in de uitoefening van het recht van zelfbeschikking". De permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties, mr. C. W. A. Scliiirmann, zei dat alleen na dat de overeenkomst van kracht is ge worden „alle bepalingen van deze over eenkomst die betrekking hebben op bet optreden van de secretaris-generaal ef fectief in werking kunnen treden. Voor Nederland is de rol die door de secreta ris-generaal zal worden gespeeld, van het grootste belang". De heer Schürmann achtte het voor de genen, die in de V.N. de debatten over het goschil hebben gevolgd, volkomen duidelijk, dat de kwestie-Nieuw-Guinea geen koloniaal probleem was. „Het is een hoofdstuk in de geschie denis van het recht tot zelfbeschik king. Hoewel dit recht, dat als een grondbeginsel is opgenomen in het handvest der V.N., steeds door ieder een zonder een uitzondering wordt verheerlijkt, was het verschil van in zicht over de praktische toepassing ervan zodanig, dat het Nederlandse aanbod indertijd niet werd aanvaard door de tweederde meerderheid van de Algemene Vergadering". De heer Schürmann vervolgde: „Van wat er daarna is gebeurd wil ik alleen dit zeggen: de Nederlandse rege ring betreurt, dat in dit geval geen ef fectieve middelen konden worden gevon den tegen het gebruik van geweld, zulks in tegenstelling tot de verplichting, die het handvest de landen-leden oplegt. Daardoor werd Nederland gesteld voor de keuze, óf te vechten uft zelfverde diging óf ziel; neer te leggen bij een overdracht van het gebied aan Indone-, slë, zonder dat tevoren de bevolking! haar wil had kunnen uiten. Bezwaard gemoed Oorlog zou hebben betekend, dat de Pa poea's nn het land zouden zijn blootge- Op de oevers van het sodarijlce Magadi-meer in Kenya sterven dadelijks honderden jonge Fla mingo's en worden er in totaal driehonderdduizend met de dood bedreigd. De jonge dieren sterven uon uitputting en honger door dat een afzetting van sodakristal- len op hun poten het hun onmoge lijk maakt te lopen en aldus voed sel te zoeken. Het Magadi-meer ligt op een kleine lionilerd kilo meter van Nairobi. Foto: aan de poten van een van de ongelukkige vogels is de soda-afzetting te on derscheiden. Het nationale Papoeacongres in Hollandia is gisteren besloten met het aannemen van een resolutie, waarin o.a. de mening werd neer gelegd, dat de Papoea's in 1969 het extern zelfbeschikkingsrecht moe ten kunnen uitoefenen. De resolu tie verwierf de twee-derde meer derheid daar 40 deelnemers voor stemden en 17 tegen. Na de enigszins verhitte vergadering van donderdag verliep de achtste en laatste congresdag bijzonder rustig. De meerderheid van de deelnemers ging nu akkoord met het weglaten van het jaar tal 1963 uit de resolutie. Wel zond het congres een telegram naar Thant waar in „de V.N. om advies wordt verzocht over de mogelijkheid een volksstemming te houden tijdens de overgangsperiode, dus onder het V.N.-bestuur in 1963". Geen V.S.-hulp voor landen die Cuba steunen Het .Amerikaanse Huis van Afgevaar-, digden heeft de begroting van Kenne dy's wetsontwerp op de buitenlandse hulpverlening met 1,1 miljard dollar of 23 procent besnoeid en besloten een clausule in te lassen krachtens welke bepaling landen die handel drijven met Cuba niet voor bijstand in aanmerking zullen komen. Geschil gaat op oorlog lijken De Argentijnse rebellen-eenheden hebben gisteren de regeringstroe pen in Buenos Aires het ultimatum gesteld zich over te geven of van uit de lucht met bommen bestookt te worden. Enige militaire eenheden in het centrum van de stad hebben onmiddellijk op deze eis gereageerd door witte lakens builen Amsterdam teleurgesteld De minister van binnenlandse zaken stelt aan de Tweede Ka mer voor een nieuwe gemeente „Bijlmermeer" te stichten. De ze nieuwe stad zou moeten worden gevormd door de gemeen ten Diemen en Ouder-Amstel alsmede westelijk Weesperkars- pcl, waarin de Bijlmermeerpolder is gelegen- De gemeente Weesp zal dan als zodanig blijven bestaan. Dit voorstel is vervat in een nota van wijziging op het ontwerp. In de toe lichting zegt de minister van binnenianase zaxen overwegende bezwa ren te hebben tegen het voegen van de polder bij de gemeente Am sterdam. De hoofdstad heeft nog ruimte voor de bouw van in totaal 40.000 woningen. Naar de mening van de minister is de oplossing van de gemeente Bijler- meer geheel ten gunste van Amsterdam. De samen te voegen gemeenten hebben 'n voldoende apparaat om regelmatige groei en bouw te verze keren. Er zijn tal van gemeenten met omstreeks 20.000 inwoners, bij voorbeeld Middelburg, die zeer wel voor zware taken berekend zijn. Dat de grote stad het werk beter aan zou kunnen is naar de mening van de bewindsman een loos argument. B. en w. van Amsterdam hebben gisteren deze verklaring afgegeven: „Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben met grote te leurstelling kennis genomen van het feit, dat de minister van binnen landse zaken, ondanks de ernst waarmede van de zijde van Amster dam met deugdelijke argumenten is gepleit voor het scheppen van mogelijkheden tot leniging van alle vormen van woningnood van de Amsterdamse bevolking, niet wenst, dat de Bijlermeer al3 gebied voor volkswoningbouw bij de hoofdstad wordt gevoegd en door Amsterdam wordt bebouwd. Wanneer Amsterdam over dc Bijlermeer niet de beschikking krijgt zal juist de groep, die op arbeiderswoningen wacht binnen een paar jaar in grote moeilijkheden komen". regeringsgebouwen le hangen, ten teken van overgave. Het opperbevel van het Argentijnse leger heeft in antwoord ech ter zijn troepen opgedragen tot de aan val over te gaan. Radio Belgrar.o, in handen van de re bellen, heeft de burgerbevolking ge waarschuwd de randgemeenten van Buenos Aires te ontruimen, daar deze als militaire doelen gebombardeerd zou den worden. Marine en luchtmacht, die zich tot dus verre afzijdig hebben gehouden, treffen voorbereidingen om tussenbeide te ko men. Tien Gloucester straalvliegtuigen van de vliegbasis Moron zijn laag over het hoofdkwartier der rebellen Campo de Mayo gevlogen. Oorlogsbodems, van fregatten tot krui sers, hebben brandstof ingenomen zijn na de bemanningen aan boord nomen te hebben, mot onbekende stemming uit hun havens vertrokken. Een aantal generaals die zouden aftre den om aan de rebellen toe te geven, zijn op hun besluit teruggekomen. EEN SPECTACULAIR transport was gisteren op de Westerschelde te zien: de eerste drijvende olieraffinaderij ter wereld vjerd door zeesleep boten van N.V. Bureau Wijsmuller uit IJmuiden versleept. De tocht over de Westerschelde icas overigens nog maar een klein gedeelte van de trip, die de zeeslepers met dit „vaartuig" moeten maken. Want het 30 me ter hoge gevaarte geplaatst op een betonnen bak van 55 meter lengte en 2// meter breedte moet naar de noordkant van Afrika bij nieuwe oliehaven Port Brega, een afstand van bijna 3000 mijl. Deze drijvende olieraffinaderij, de ,JRefiner" van de ,J2sso", iverd gebouwd op een scheeps helling van de werf Jos Boel in Temse aan de Schelde vlak bij Antwer pen. Dit opmerkelijke transport hier gefotografeerd ter hoogte van Rilland Bath staat onder leiding van een vroegere Bressiaander, ka pitein Hazenbos. (Foto Central Aviation). De donderdag gehouden Algerijn se parlementsverkiezingen zijn een grote overwinning geworden voor „sterke man" Ben Bella. Blijkens de officiële uitslagen vgn 11 der 15 kiesdistricten van Algerije, zijn 88 tot 90 procent der 6.5 miljoen kie zers opgekomen- Van hen gaven 99 procent hun „ja" aan de volmach ten voorgesteld voor de wetgeven de vergadering voor welke de 196 leden door Ben Bella en diens po litiek bureau zijn uitgezocht. In Algiers wordt algemeen erkend dat de grote opkomst van het electoraat de vurige wens der Algerijnen weerspie gelt dat een eind komt aan de chaos. Mohammed Chider, secretaris-generaal van het politiek bureau in Algerije, heeft voor de televisie verklaard, dat het po litieke bureau de algemene lijnen van de binnenlandse en buitenlandse politiek zal blijven uitstippelen ook nadat er een regering voor Algerije is gevormd. Prinses Beatrix naar Philippijnen In Manilla is gisteren bekendge maakt, dat prinses Beatrix offi cieel is uitgenodigd voor een be zoek aan de Philippijnen. De prin ses zal, zoals bekend, in november een reis naar Oost-Azië maken, waarbij zy onder meer India en Japan zal bezoeken. Volgens het ministerie van buitenlandse za ken in Manilla is de prinses uit genodigd van 20 tot 23 november. Naar aanleiding van het bericht uit Manilla deelt de rijksvoorlich tingsdienst mede, dat in dit sta- landen in het Verre Oosten zal bezoeken. Er bestaat, aldus de R.V.D., nog geen enkele zeker heid, wanneer deze bezoeken zul len plaatsvinden en welke landen zullen worden bezocht. De uitno diging van de Philippijnen was in Den Haag nog niet ontvangen. Er moet nog een groot aantal din gen, onder meer op het politieke en diplomatieke vlak geregeld worden, voor nadere mededelin gen kunnen worden gedaan. Het bezoek van de prinses zal een se- mi-officieel karakter dragen. Gistermorgen hebben bijna 200 personeelsleden van de Wester Sui kerraffinaderij in Amsterdam schriftelijk bericht gekregen dat zij per 3 november a.s. zijn ontsla gen. Oorzaak voor deze maatregel is zo heeft de directie van het concern waartoe deze fabriek be hoort op een inderhaast bijeenge roepen persconferentie gister avond meegedeeld een gebrek aan overheidsmaatregelen, zoals die wél bestaan, in concurrerende landen als bijvoorbeeld Japan en Amerika. Op de wereldmarkt is door toenemende dumping de prijs van het eindprodukt witsuiker gedaald tot ongeveer het ni veau van de grondstof ruwsuiker. Een lonende exploitatie van raffinaderijen is sindsdien zonder steun van de rege ringen onmogelijk geworden. In totaal werken nu bij de Wester nog 757 man personeel. De regering zou wensen dat medio vol gend jaar de produktie geheel stop zal worden gezet. De directie denkt daar anders over. „Wij zien niet in waarom rietsuiker en bietsuiker niet naast elkaar kunnen blijven bestaan". /^vnlangs hebben de voorzitters van U de Goese raadsfracties aan b. en w. een brief gezonden, waarin dit college wordt gevraagd alsnog een voorstel in te dienen bij de raad om het omstreden pand-Van der Goeskade 73 in te rich ten als ambtswoning voor de burge meester. Zoals men weet gaat het hier om het huis, dat een nogal opvallend element vormde in wat bekend is ge worden als de „zaak-Goes". De over schrijding van de voor de verbouwing tot burgemeesterswoning toegestane kredieten werd naar buiten het begin van deze onverkwikkelijke affaire. In middels werd besloten het huis een an dere status te geven: het zou ingericht worden als kantoor voor de Dienst Ge meentewerken, hetgeen echter tot nu toe zijn beslag nog niet heeft gehad. Sinds de komst evenwel van burgemees ter Huber is het ambtswoning-probleem weer acuut geworden. Tot dusver is het namelijk nog niet mogelijk gebleken in Goes een huis voor de burgemeester en zijn gezin te vinden, zodat zij thans in een Brabantse gemeente zijn gehuisvest. Een onbevredigende situatie! Daarom is het toe te juichen, dat de fractievoor zitters uit de raad een poging hebben ondernomen om uit deze impasse te ge raken. Het initiatief heeft men aan het college gelaten: men zal gaarne een voorstel tegemoet zien vóór de komende raadsvergadering, maar zo dit niet zou gebeuren, zal uit de raad een voorstel op tafel komen. rt dusver echter hebben wij geen voorstel van b. en w. te dezer zake bij de raadstukken aangetroffen. Wel heeft het college op de brief van de fractievoorzitters geantwoord met een verklaring, waaruit blijkt, dat het be wuste schrijven in het college nog een punt van studie uitmaakt. Men wil kennelijk de consequenties van het voor stel grondig overwegen, vooral in fi nancieel opzicht. Nu is dat te begrij pen: op het bewuste pand ligt als het ware een doem uit het verleden, ter wijl voorts het huidige college eerder té voorzichtig zal zijn dan dat het een struikelpartij over dit object riskeert. De omstandigheid, dat twee leden van het te genwoordige college de bewuste crisis van zeer nabij als raads lid (en als voorzitter en secretaris van de destijds ingestelde commisise van onderzoek) hebben mee gemaakt, zal zonder twijfel tot extra omzichtigheid aanleiding geven. Maar uit de jongste brief van het college aan de raad valt echter op te maken, dat tijdens de komende raadsvergadering geen voorstel aanwezig zal zijn zoals door de fractievoorzitters was verlangd. En wat dan? Een initiatiefvoorstel uit de raad? Het lijkt ons de vraag of deze proce dure gewenst is. De verhoudingen in de raad van Goes worden nóg al tijd enigszins beïnvloed door het crisis- verleden; wanneer nu het toen zo om streden pand-Van der Goeskade 73 op nieuw aanleiding zou worden tot verwij ten uit de raad aan het college, tot een openbaar twistpunt, dan wordt dat een vervelende geschiedenis, waarmee het belang van de gemeente niet is gediend. en w. zullen er goed aan doen met ^ze zaak grote spoed te betrachten, tegen elke prijs wordt voorkomen, dat het befaamde pand J. A. van der Goeskade 73 opnieuw een „casus belli" tussen raad en college zal worden. De jongste verklaring van b. en w. wijst er weliswaar op, dat men tegenover het bewuste voorstel in principe niet af wijzend staat, maar het gebeurt maar al te vaak, dat tussen principe en praktijk een nogal fikse kloof gaapt. Het is uiter aard redelijk, dat b. en w. van Goes de gevolgen van een dergelijk voorstel rus tig willen overwegen. Maar men zal er toch voor moeten oppassen, dat het jongste verleden té sterk het heden be ïnvloedt Wanneer men het verleden hier met kan vergeten, wordt het be wuste pand tenslotte een soort spook huis. En aan een spookhuis is in Goes geen gebrek. Wel aan een ambtswo ning voor de burgemeester. Men neme spoedige beslissing! ftantli m VOOR 1963 is 82,5 miljoen gulden meer uitgetrokken voor de water staat dan in 1962. Dit blijkt uit de memorie van toelichting op de be groting 1963 voor liet ministerie van verkeer en waterstaat. Gewo ne en buitengewone dienst teza men genomen is voor 1963 uitge trokken een bedrag van 810 mil joen gulden, tegenover 727,5 mil joen voor 1962. Van dit accres van 82,5 miljoen komt 28 miljoen ten goede aan scheepvaartwegen, 26 miljoen aan de waterkering en de waterhuishouding en ruim 28 mil joen aan landwegen en oeverver bindingen. Hoewel de minister van verkeer en waterstaat dit accres van ongeveer elf procent op de uitgaven voor de waterstaat niet onaanzienlijk acht, zou het naar zijn mening wenselijk zijn, verscheidene waterstaatspro jecten sneller voortgang te doen vinden. Maar, zo zegt hij in de me morie van toelichting, andere tak ken van staatszorg en voorkoming van overbesteding maken het niet toelaatbaar in 1963 meer werken op de markt te brengen, dan waar toe de ontwerp-begroting de moge lijkheid biedt. Met name wysfc de minister er op, dat er naar wordt gestreefd zoveel moge lijk werken tot uitvoering te brengen die leiden tot verbetering van de in frastructuur. Dit met het oog op de regionale industrialisatie in de pro bleemgebieden. Voor de vervroeging, dan wel verdere versnelling van som mige waterstaatswerken is vijftien miljoen gulden uitgetrokken. Het grootste deel van deze 15 miljoen is bestemd voor havenwerken in het Zuid- Sloe: 4,5 miljoen gulden. Voorts wordt er 2 miljoen uitgetrokken voor de rijks weg Moerdijk-Roosendaal, een ook voor Zeeland belangrijke wegverbinding. Voor de rijksweg Hoevelaken-Zwolle-Meppel is 3.5 miljoen beschikbaar en de 15 mil joen is op, als er nog 3 miljoen afvloeit naar de omlegging van het Noord-Wil lemskanaal rond Assen. In de programmering van de Deltawer ken is geen wijziging gebracht. De voortgang van de werken voor afslui ting van Haringvliet en Volkerak blyft dan ook afgestemd op voltooiing in 1968. De haven bij de schutsluit in de Haring- vlietdam zal reeds gedeeltelijk in ge bruik kunnen worden genomen ten be hoeve van de vissersvaartuigen oit Goe- ree en Stellendam. De Grevelingendam zal in 1963 wor den afgesloten. De minister vestigt er nog eens de aandacht op, dat bij deze af sluiting niet de gebruikelijke caisson me thode zal worden toegepast, maar een systeem van geleidelijke afsluiting. Met behulp van een over het sluitgat gespan nen kabelbaan zal een drempel door re gelmatige steenstorting tot boven het water worden opgehoogd. Het dijk- lichaam wordt daarna op normale wijze tegen en over deze steendam aange bracht. Dez emethode wordt toegepast om meer ervaring op te doen voor de la tere, nog grotere afsluitingen van het Brouwershavense Gat en de Oosterschel- de. In 1962 kon nog geen begin worden ge maakt met de aanleg van een bekken voor proefnemingen inzake de oestercul tuur en de verwatering van mosselen. De minister deelt hierover nog mee. dat het desbetreffende ontwerp eerst in de tweede helft van dit jaar kon worden aangeboden. Thans wordt dit ontwerp nader door de betrokken departementen op zyn merites bezien. De voorbereidende werkzaamheden de afsluiting van het Brouwershavense Gat worden voortgezet, teneinde in 1964 een begin met de afsluiting zelf te kun nen maken. Voor verzwaring van zeewe ringen huiten het eigenlijke Deltagebied (Zie slot pag. 2 kol. 6) (Van onze weerkundige medewerker). Morgen (zondagmiddag om vijf over half twee) begint officieel de herfst. Het komt ons voor dat in werkelijkheid in het begin van de week de herfst reeds van start is gegaan, zo koud en guur is het de laatste dagen geweest. Het weer is niet in overeenstemming met de hoge barometerstand. Dit komt door de voor ons ongunsti ge ligging van het hogedrukge- öied boven de Britse eilanden. Hierdoor blijft de wind noordelijk met aanvoer van te koude lucht. De middagtemperaturen liggen bij 12 tot 14 graden C. tegen nor maal 17 graden C. Er mogen tij dens het weekeinde wat meer op klaringen worden verwacht met weinig of geen buitjes. In ieder geval geen hoopvol begin van de herfst. Wij hebben van maart af niet anders dan koude maanden gehad, want ook deze september maand ligt gemiddeld al weer 1% graad C. beneden normaal. De ex-kapitein van hef K.X.I.L., K. P. Westerling, beeft schriftelijk van de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. Y. Scholten, ver nomen dat hij niet in aanmerking komt voor een nieuwe rijksbijdrage in de kos ten van zyn zangstudie by" dc Neder landse Opera. „Dit rapport (van de opera) heeft mij de overtuiging geschonken", aldus de staatssecretaris, „met waardering ove rigens voor de door U gemaakte vorde ringen, dat het niet te verwachten is, dat de verdere ontwikkeling binnen af zienbare tijd tot het gehoopte resultaat zou kunnen leiden. Onder deze omstan digheden heeft het geen zin de vraag aan de orde te stellen of het mogelijk zou zjjn andermaal een rijksbijdrage te verstrekken in de studiekosten". Een woordvoerder van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschap pen heeft desgevraagd medegedeeld, dat de heer Westerling geen aanvraag voor een nieuwe rijksbijdrage heeft ingediend. Hij had voor zes maanden een toelage van ongeveer 2000 ontvangen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1