PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT U-2 VAN TSJIANG KAI-TSJEK BOVEN CHINA NEERGESCHOTEN Toestemming voor tweede verleend t.v.-net MASSAMAALTIJD „BIER- EN MOSSELVOLK" IN GOES twee in gekochte tuigen Een van Amerika vliegti De Gaulle thuis van Duitse triomftocht „SEDERT 1960 VERKENNINGS VLUCHTEN BOVEN HET COMMUNISTISCHE VASTELAND", GEEFT TAIPEH TOE MAX TAILLEUR BREEKT TOURNEE IN N.-GUINEA AF BIDAULT UIT ITALIË GEZET VECHTPARTIJEN IN ANTWERPSE KERK NA FRANSE DIENST De Gaulle geeft „geheim" prijs Koningin Juliana bezocht weeshuis te Buren EXPLOSIE BIJ WONING VAN NKROEMAH GEREED IN OKTOBER 1963 Vsndaag..,\ Asfaltfabriek dook eigen prodnkt na Pagina 5 Maandag 10 sept. 1962 Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Paster. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.fr. per post 8,25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: Vlissingen Walstraat 58-60, tel 2355 (b.g.g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 61, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2 tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv. 5213), Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: tel. 2116; Zierikzee- red. tel 2425. adm. tel 2094 Adv.pr. 27 ct per mm. Min. per adv. 4.— Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 125). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Raketten Daar vluchten met U-2 vliegtuigen gewoonlijk op zeer grote hoogte worden gemaakt, veronderstelt men dat het nationalistisch-Chine- se toestel is neergeschoten door de Sowjet-Unie beschikbaar gestelde luchtafweerraketten. Een U-2 vliegtuig van Amerikaanse makelij van de nationalisti sche Chinese luchtmacht is gisteren neergeschoten toen het het Oostchinese luchtruim binnendrong, aldus meldt het persbureau „Nieuw-China". „Nieuw China" noemt in zijn bericht de U-2 een vliegtuig voor ver kenningen op grote hoogte. Het werd neergeschoten door een een heid van het volksleger. Maar hoe of waar precies is niet meegedeeld. De U-2 kwam in het nieuws nadat de Amerikaanse piloot Gary Po wers in mei 1960 tijdens een vlucht in een U-2 boven de Sowjet- Unie tot landen werd gedwongen. Vorige week nog protesteerde de Sowjet-Unie dat een Amerikaanse U-2 over Russisch gebied bij Ja pan had gevlogen. De leiding der nationalistisch-Chinese luchtmacht heeft gisteren in de Formo- hoofdstad Taipeh medegedeeld werd bestuurd door vlieger, gisteren tijdens een „gebruike lijke verkenningsvlucht" boven (com munistisch) China verloren is Mededeling Met deze mededeling heeft de rege ring Tsjiang Kai-Tsjek voor de eerste maal openbaar gemaakt dat zij Amerikaanse U-2-toestellen heeft ge bruikt voor het uitvoeren van ver- In een door het nationalistisch-Chinese ministerie van voorlichting uitgegeven verklaring wordt gezegd: „De nationa listisch-Chinese regering heeft, tenein de zich op de hoogte te kunnen houden van de toestanden in het door de com munisten bezette Chinese vasteland, in juli 1960 twee U-2-vliegtuigen gekocht van de Amerikaanse fabriek, die deze toestellen vervaardigt". Sedert 1960 „De aangekochte toestellen werden in december 1960 naar Taiwan (For mosa) verscheept en zy zijn sinds dien in gebruik geweest". Waarnemers te Taipeh zijn van mening dat in deze verklaring de nadruk wordt gelegd op het feit, dat de V.S. niet be trokken waren by het. met behulp van U-2-vliegtuigen, doen uitvoeren van nationalistisch-Chinese verkennings vluchten boven grondgebied der Chine se volksrepubliek. Max Tailleur, die bezig was aan ce toernee langs de lcgeringsplaatscn va militairen in Nieuw-Guinea, heeft deze wegens oververmoeidheid moeten af breken. De Amsterdamse moppentapper is vrij dagavond te Hollandia voor het laatst opgetreden- Na afloop der voorstelling zei hij, volkomen afgemat te zijn dooi de zware tournee door Nieuw-Guinea. Hij was reeds in Merauke, Biak en So- rong geweest, waar hij in zijn eentje twee, soms zelfs drie voorstellingen per dag moest geven. Voor zijn komst naar Nieuw-Guinea had Tailleur Australië en Nieuw-Zeeland bezocht en in Nieuw- Guinea zou hij nog voor vele militairen optreden. Op zijn programma stonden ook nog voorstellingen te Hongkong, Bangkok, Calcutta, Karachi en Singa pore. maar zondag heeft hij naar al deze steden getelegrafeerd om zijn komst af te zeggen. Dinsdagmorgen komt de heer Tailleur op Schiphol aan. Een explosie, waardoor twee werden gewond en een daaropvolgende brand in de „Plesmanapotheelc" op de hoek van de Plesmanlaan en de Johan Huizingalaan in de Amsterdamse tuin stad Slotervaart, heejt zondagmiddag grote schade aangericht. De foto toont de brandweer in actie temidden van een grote ravage. De Franse rechtse leider Georges Bi- dault Is vrijdag uit Italië gezet. Hij mocht zelf zijn bestemming kiezen. Er is niet medegedeeld naar welke grens de Fransman is gebracht Volgens niet bevestigde berichten zou Bidault op zijn verzoek over de Itali aans-Oostenrijkse grens zijn gezet. Het Romeinse blad „II Messagero" wist te melden, dat de oud-premier werd aangehouden te Civitanova Marche. een dorp op 25 km van Macerata in Midden- Italië. Hij bevond zich in de villa „Euge nia Bonaparte" van graaf Pucci, die Frans staatsburger en nakomeling van Napoleon is- Volgens het genoemde blad zou in het gebouw een belangrijk wa pendepot zijn gevonden. KIND VERDRINKT IN VAART VOOR HET HUIS Zaterdagmiddag is het 3-jarige dochter tje van de familie Hout in Roden (Dr.) in een vaart voor haar ouderlijke wo ning te water geraakt en verdronken. Taaltwist laait op VLAAMSE BETOGERS SLAAGS MET POLITIE het gisteren wederom tot incidenten ge komen naar aanleiding van een in de President de Gaulle heeft ver slaggevers zondag in Stuttgart lachend een „geheim" verteld: dat zijn bet-overgrootvader Kolb heette en in 1761 nabij Karlsruhe werd geboren. Grinnikend zei hij, dat hij het geheim nog nooit had onthuld. Hij was daarom zo graag in Baden-Würtemberg, verklaar de hij, omdat hij een voorvaderlij ke band met deze staat heeft. Hoogtepunt was bezoek aan München President Charles de Gaulle van Frank rijk is gisteren uit VVest-Duitsland in Frankryk teruggekeerd. Het zesdaagse bezoek van de Gaulle aan West-Duitsland bereikte zaterdag zijn hoogtepunt, toen hij tijdens een korte toespraak vanaf de treden van de Feld- herrenhalle op het Odeonplein in de Bei erse hoofdstad München, gewaagde van het wederzijds begrip en de vriendschap die, ondanks vele conflicten in het verle den, steeds tussen Frankrijk en Beieren hebben bestaan. De omstreeks honderd duizend mensen, die zich op hot plein verzameld hadden, juichten het Franse staatshoofd zo enthousiast toe, dat de premier van de Beierse deelstaat dr- Erhard het publiek moest verzoeken zijn toejuichingen te staken. President de Gaulle was zaterdag morgen vanuit Hamburg op het vliegveld Rlehm bij München aange komen, en onder stromende regen in open auto langs de zestien kilometer lange weg naar de stad gereden, on der de luide toejuichingen van de langs de straten geschaarde mensen massa's. In een gemeenschappelijk Frans-Duits communiqué won klaard dat Frankrijk en de Bondsrepu bliek, tezamen met de vier andere lan den van de Europese Gemeenschappelij ke Markt Italië, Nederland, België en Luxemburg willen samenwerken ter bevordering van de Europese een heid. het Franse staatshoofd aan de Bondsre publiek als een zeer belangrijk voorval in de naoorlogse geschiedenis beschou wen. „Het is hun wens de Europese eenheid, waarvan zij de basis tezamen met Italië en de Benelux-landen hebben gelegd, door hun vriendschap en in samenwer king met hun vier deelgenoten verder Devorderen en te streven naar ver snelde totstandkoming van een vere nigd Europa". RUSSISCHE EN ITALIAANSE FILM j DELEN PRIJS IN VENETIË s ./0 eerste prijs van het filmfestival van Venetië, de „gouden Leeuw van s s St.-Marcus" is zaterdag aan twee films gezamenlijk toegekend: aan „Iwa- s 5 novvo Detstvvo" (De kinderjaren van Iwan) van de Rus Andrei Tarkowsky s 5 en aan de Italiaanse film „Cronaea familiare" (De geschiedenis van een v familie) van Valerio Zurlini. De prijs voor dc beste acteur kreeg de Amerikaan Burt Lancaster voor zijn rol in „Birdman of Alcatraz" van John Frankenheimer. Als beste ac- trice werd onderscheiden de Frangaise Emmanuello Riva voor haar rol in „Thcrese Desqueyroux" van Georges Franju. Gisteren sprak de Gaulle voor zijn vertrek naar Parijs de Duitse jeugd toe op het kasteel Ludwigsburg. Frans-Duits communiqué litgegeven >rdt ver- Franse taal gehouden kerkdienst. Het kwam tot een heftige vechtpartij in de kerk aan de Loosplaats, waarin Vlaam se betogers, die protesteerden tegen het gebruik van het Frans tijdens de preek, met geweld door de politie werden ver wijderd. Er werd een vijftiental arresta ties verricht. De incidenten deden zich voor ruim 24 uur nadat de Belgische minister-presi dent, Theo Lefevre, uiting had gegeven aan de „grote bezorgdheid van de Belgi sche regering over de toenemende on verdraagzaamheid in het land". Spre kende tijdens de openingsplechtigheid van de internationale Vlaamse jaar beurs der Vlaanderen in Gent zei de Bel gische premier ondermeer, dat het Bel gische kabinet zich bewust is van de ge varen, die schuilen in de taalincidenten. Hij doelde daarbij in het bijzonder op de acties, die van Waalse en Vlaamse zijde tegen elkaar worden onderno men in de streken, die grenzen aan de nieuwe taalgrens in België, zoals die door de regering worden voorge steld. Hij voegde hieraan toe, dat aan de parketten-generaal is verzocht „streng op te treden tegen alle uitin gen van vandalisme" om uitbreiding tot andere gebieden tegen te gaan. De incidenten in de kerk in Antwerpen zijn voorafgegaan door een beslissing van de bisschop van Antwerpen om de Franstalige sermoenen in de kerken in de Belgische havenstad te handhaven. Alleen de uren werden gewijzigd, nadat de laatste maanden van Vlaamse zijde herhaaldelijk tegen het gebruik van het 'gei Frans in de Antwerpse protesteerd. Dr. Soblen nog bewusteloos Dr. Robert Soblen ligt nog steeds be wusteloos in het ziekenhuis waar hij donderdag is opgenomen na het innemen van een te grote dosis van een slaap middel. Van de zijde van het ziekenhuis te Hil- lington werd gistermorgen meegedeeld, dat er in de toestand van de patiënt verontrustende verschijnselen komen- Van tijd tot tijd doen zich in het li chaam krampen voor, die erop wijzen dat er een plaatselijke stoornis in de'1 hersenen is opgetreden, aldus de mede deling. Deze krampen zijn zaterdagavond begonnen j Zaterdag heeft H.M. Koningin Ju- 3 liana een bezoek gebracht aan het weeshuis te Buren, dat zijn 350- jarig bestaan viert. Foto: Kitide- s ren uit het huis tonen de konin- V gin poppen in de klederdracht uit 5 vroeger jaren. rrrrrrrrrrrrrrrr/rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrt't Tussen een menigte demonstranten na bij de ambtswoning van president Kwame Nkroemah van Ghana te Accra is gisteren een bom geworpen. Vijf mensen zouden de dood hebben ge vonden en 40 anderen zouden zijn ge wond. Toen de bom explodeerde protesteerden duizenden mensen nabij Flagstaff House tegen de mislukte aanslag op het leven van de president, die verleden maand word ondernomen. Het Ghanese parlement heeft zaterdag president Nkroemah benoemd tot pre sident voor het leven. Mr. Luns naar Brussel en Londen Naar is vernomen zal minister Luns bin nenkort in Londen besprekingen gaan voeren. Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft zaterdag nog geen mededelingen over deze reis kun nen doen. Minister Luns zal binnenkort ook naar Brussel reizen voor overleg over Europese problemen met zijn Bel gische ambtgenoot, Paul-Henri Spaak, en de Luxemburgse minister Schans. Ook Spaak en Schaus zouden naar Lon den gaan. De leider der Britse delegatie naar de toetredingsonderhandelingen in Brussel, Edward Heath, zal naar ver luidt in Rome en Bonn overleg gaan plegen. Deze week heeft hij in Parijs besprekingen met de Franse minister van buitenlandse zaken, Couve de Mur- ville gevoerd. N.T.S. gaat aandacht besteden aan de provincie (Van o 3 radio- en t.v.-redacteur). De regering heeft dezer dagen goedkeu ring verleend voor een tweede tele visienet. Dit zal tijdig gereed zijn om op 1 oktober van het volgend jaar met uitzendingen te kunnen begin nen. Dit heeft de televisiesecretaris van de VARA, de heer J. W. Renge- link, zaterdag meegedeeld op de na jaarsvergadering van de verenigings raad van deze omroep. „Als ik om me heen kijk wie de gega digden zijn, dan is er maar eén conclusie, namelijk dat de N.T.S. en de omroepverenigingen in de gelegen heid worden gesteld met dit tweede programma te starten", aldus de heer Rengelink. Hy grondde deze mening op zyn verwachting dat de memorie van antwoord inzake de notacommerciële televisie nog wel op zich zal laten wachten, zodat een eventuele concessie aan een commer ciële maatschappij nooit voor 1 ok tober 1963 zou kunnen worden ge geven. „De N.T.S. staat klaar en is gereed om met uitzendingen via het tweede net te beginnen", aldus de heer Renge link. Men denkt voorlopig aan een programma van tien uur per week. De heer Rengelink sprak de hoop uit, dat er via het tweede kanaal een nog grotere gemeenschappelijk heid in de programma's tot uitdruk king zal komen dan nu al het geval is. De financiering van het tweede programma kan naar zijn mening verzekerd zijn als er volgend jaar met de uitzendingen wordt begonnen. „De provincie De heer Rengelink besteedde ook aan dacht aan het feit dat regionale gebeurtenissen weinig aan bod ko men in de televisie. „Wij moeten veel uitgebreider aandacht aan de regio schenken. Over een aantal jaren zul len er wellicht regionale studiootjes moeten verrijzen, nadat het tweede programma is opgebouwd", aldus de televisiesecretaris. Hij deelde ook mee dat de N.T.S.-regio- commissie in een rapport heeft ge adviseerd de regionale omroepen als informatiebron te gebruiken voor de N.T.S.-journaalredactie. Ook ligt het in de bedoeling om éénmaal per maand of éénmaal pe- veertien dagen een speciale uitzending met regionaal nieuws op het scherm te brengen. ...wordt oud-president G. Gron- chi van Italië te Rome 75 jaar. «I/////////////////////////////////////J Honderden Goesenaren en honderden Inwoners van plaateen uit de omgeving hebben zich zater dagavond onder felle schijnwerpers op de Grote Markt te Goes ontpopt als „bier- en mossel volk": een kleine variatie op het „kaas- en broodvolk" uit de vaderlandse geschiedenis. Het deed zich tegoed aan bier en mosselen en brood jes, aangeboden door de leden van de drie Goese middenstandsverenigingen, een delicatesse, die een bezoek aan de Goese Markt zaterdagavond tot een gastronomisch festijn maakte voor een niet-astronomisch bedrag of zelfs helemaal voor niets.... De belangstelling voor de massale eetpartij was enorm: vrijwel iedere op de Markt opgestelde stoel was bezet an langs de afzetting stroomden honderden toeschou wers samen, die zich van dichtbij wilden overtuigen hoe lekker bet wel was. Voordat de mosselen werden uitgedeeld voerde Gait Jan Kruutmoes met de Boeren- kapel de spanning nog wat op. Bjj het eten van mosse len (warm) is sfeer nodig. Gait Jan Kruutmoes' kwink slagen klonken over de Markt, terwijl de mosselen wer den gekookt, en de eerste bierglazen aarzelend tussen het wachtende publiek werden gebracht. Voordat dc mosselen werden rondgedeeld vertoonden een „tapdan- ser" en enkele „kopstand'-acrobaten hun kunsten en speelde de Boerenkapel „When the Saint's go marching in". Op commando van Gait Jan Kruutmoes gaven dc mensen elkaar aan tafel een arm en de Markt was in korte tijd één deinende mensenzee. Toen kwamen de mosselen op tafel. Het „bier- en mosselvolk" liet het zich goed smaken, wat bleek uit de regelmaat waarmee nieuwe kartonnen schalen werden rondgediend. Na afloop van de feestmaaltijd kregen danslus- tigen de kans op muziek van een vlot spelende rock'n roll-band de benen te strekken. (Voor verder nieuws over fruitfee en V.V.V.-P.Z.C.- wandeltocht zie pag. 2). 205e jaargang - no. 213 DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN WAARIN OPGENOMEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1