Dr. ir. D.R. Mansholt opende nieuw gebouw arbeidsbureau te Ter neuzen Minister van Aartsen bezoekt Zeeland Twee zwaargewonden bij botsing onder Rilland Val van vier meter.... Gemeenteambtenaren hebben nog vele wensen de BILT w ARTIKELEN VOOR HUISHOUDELIJK EN PERSOONLIJK GEBRUIK INTERNATIONALE TEXTIEUAARBEURS GEVESTIGD IN VLEUGEL VAN HET RIJKSKANT OREN GEBOUW ALMANAK SAWEMA nv. Autos botsten onderaan helling PLASTIC MANTELLEIDINGEN VOOR' KANAAL GENT-TERNEUZEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1 (Advertentie) v; MAANDAG SEPTEMBER G DINSDAG WOENSDAG DONDERDAGVRIJDAG ÊT^^Êf ZATERDAG ÊTT^M ZONDAG ^TWTjMAANDAG DINSDAG Ceopend PJ 11 fk I 12 f i F 13 M i J 14 f I 15 I J 16 11J 17 I kJ 18 1^^ S£PTfMSÊR Xlfltv SÊPT£A18£R SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER Vredenburg Croeselaan Directeur-generaal arbeidsvoorziening Dr. ir. D. R. Mansholt, directeur-generaal voor de arbeidsvoorziening in Neder land, heeft vrijdagmiddag het nieuwe kantoorgebouw van 't gewestelijk arbeids bureau aan de Rosegracht te Terneuzen officieel geopend. Zoals bekend is dit arbeidsbureau gevestigd in een nieuwe vleugel in het rijkskantorengebonw, dat reeds op 1 mei j.l. officieel in gebruik werd gesteld. Zo hier en daar was dan ook de vraag gerezen waarom het arbeidsbureau nog eens apart moest worden geopend. Dr. ir. Mansholt meende een verantwoording daarvoor te moeten afleggen. „Wij wilden toch een eigen symbolische opening", aldus de directeur- generaal. Terneuzens burgemeester mr. H. Rijpstra zei, dat een verontschuldi ging bepaald niet nodig was. „Hoe meer u hier opent, hoe liever wij het hebben", bekende hij. Ir. R. H. van Krevelen, voorzitter van de Zeeuws-Vlaamse Kamer van Koophandel en Fabrieken zei het zelfs belangrijk te vinden, dat het geweste lijk arbeidsbureau nog eens speciaal de aandacht op een aparte opening vestigde. halve dr. Mansholt, burgemeester Rijp stra en ir. Van Krevelen, de hoofdin specteur-directeur voor de arbeidsvoor ziening in Zeeland, de heer K. van Dijk, leden van de commissie van advies, ver scheidene Zeeuws-Vlaamse burgemees ters, werkgevers- en werknemersorga nisaties, medici en vertegenwoordigers van verscheidene overheias- en maat- De ontvangst van het grote aantal nodigden, vond plaats in de raadzaal van net gemeentehuis, waar de direc teur van het gewestelijk arbeidsbureau, de heer J. van de Gijp, de gasten ver welkomde. Onder hen bevonden zich be- De minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid, mr. J. van Aartsen, zal maandag een bezoek aan Zeeland brengen. De minister gaat vergezeld van de heren mr. G. van der Flier, secretaris van zijn departement en mr. A. W. Joolen, plaatsvervangend direc teur-generaal van de centrale di rectie van de volkshuisvesting en bouwnijverheid, mr. J. Vink, direc teur van de rijksdienst voor het nationale plan en P. C. Schild, plaatsvervangend hoofd van de af deling voorlichting van het depar tement. Op een extra boot van de Provinciale Stoombootdienst, die om 10 uur uit Hoe- dekenskerke vertrekt heeft de minister een bespreking met de burgemeester A. A. van Eeten (Duiveland), mr. A. J. van der Hoeven (Tholen). H. G. van Suylekom (Kapelle), A. A. Schuit (Kort- gene), C. J. v Hootegem (Hontenisse), A. P. Kostense (Biervliet) en J. L. Dreg- mans (Koudekerke). Na aankomst te Terneuzen om 11 uur gaat men via Axel door de Ka naalzone naar Sas van Gent, waar in het gemeentehuis een bespreking volgt met de burgemeesters in de Kanaalzone: de heren R. A. J. den Boer (Sas van Gent), M. K. van Dijke (Axel), A. F. Hanssens (Hoek), mr. H. Rijpstra (Terneuzen) en G. H. E. M. van Waes (Westdorpe). Om 1 uur vertrekt men met een extra boot uit Terneuzen naar Vlissingen. Aan boord volgt dan weer een bespreking met de burgemeesters van de aange wezen ontwikkelingskernen Goes (mr. F. G. A. Huber), Terneuzen (mr. H. Rijpstra), Zierikzee (mr. F. Th. Dijck- meester), St-Maartensdijk (D. C. Bou- wense) en met de burgemeesters van Middelburg (mr. J. Drijber) en Vlissin gen (mr. B. Kolff). Om 3 uur komt men aan in Vlissingen, vanwaar men rijdt naar het gemeente huis Vrouwenpolder. Daarna bezichtir ging van plaats Eurotel. Een slotbespre- king met het college van Gedeputeerde Staten ter Provinciale Griffie vindt om 4 uur plaats in de Abdij te Middelburg. Als afsluiting van het bezoek van minis ter Aartsen aan Zeeland wordt een diner gegeven In de Campveerse Toren te de Gijp tot zijn collega's uit Gent, Brug ge en St.-Niklaas. „In verband met de grote ontwikkelin gen aan deze en gene zijde van de lands grens, zullen de contacten tussen ons in de toekomst nog frequenter worden", zo zei de heer Van de Grjp tot de bui tenlandse gasten. ir. Mansholt zei jarenlang met zorg vervuld te zijn geweest over de werk gelegenheid in Zeeuwsch-Vlaanderen. „Wij hebben toen reikhalzend uitgezien naar de ontwikkeling, die zich nu hier afspeelt. Maar nog zyn wy er niet", zo voegde hij er waarschuwend aan toe. „De werkgelegenheid in de industriesec tor en de dienstverlening staat nog ach ter by het landelijk gemiddelde. De werkloosheid is nog driemaal zo groot als in de rest van Nederland". Toch is volgens hem de ontwikkeling van die aard, dat men de toekomstige planningen zal moeten baseren op de aanwezige arbeidsreserve. Hij was van mening, dat er nog mogelijkheden zijn en wel met name door het grote aantal pendelaars, dat in eigen gebied kan als die maar niet over te grote afstan den gaat. „Een groot gedeelte van hen zal terugkeren als hier nieuwe indus- triën worden gevestigd of bestaande uit gebreid", meende de directeur-generaal. )e heer Mansholt prees de uitstekende samenwerking tussen de Belgische en zijn éigen dienst. „Als andere over heidsinstanties zo ver waren, dan had den wij nu reeds een ideale toestand op Beneluxgebied". Zeeuwse Bordje drie Alen zal zich de vriendelijke man herinneren uit het Zeeuwse bad plaatsje, de man met het winkel tje vol emmertjes, netjes en strandballen, waarover enkele we ken terug in dit hoekje enkele onbeduidende mededelingen wer den gedaan. Mededelingen over de bordjes „Doe even boodschappen" en ,J3en zo terug", die de man beurtelings hanteerde. De ingewijde dorpelin gen wisten de bordjes moeiteloos 'te vertalen: „Doe even boodschap- ven" wees in de richting van een koffiehuis, ,Jïen zo terug" was ingrijpender en duidde er op, dat de man een uiltje knapte. Toen is er een klant gekomen, die koste wat kost een strandbal wil de hebbenzich door het bordje „Ben zo terug" niet liet afschrik ken en de exploitant met veel ge bons op de winkeldeur tot de werkelijkheid riep. Deze volstond toen met het omwisselen van de bordjes, v:aarna het weer dood stil werd in het winkeltjo. De man heeft het almanakje spor tief opgevat. Hij heeft het met zorg uitgeknipt en voor de win- lcelruit geplakt. Naast een volko men nieuw bordje, waaruit een grote onechtheid spreekt: ,Je mag er alleen maar naar kijlce Daarachter staan de strandbalten en de kleurige emmertjes vrolijk in het gelid. Met zorg noodzaal name via de regionale werkplaats voor volwassenen. „Wil de Zeeuws- Vlaamse werkplaats blijven bestaan, dan zal men die toch ten volle moe ten benutten", zo voegde hij er veel betekenend aan toe. Baantje zoeken De directeur-generaal stelde nog eens uitdrukkelijk, dat het arbeidsbureau al lang geen instelling meer is, waar men alleen maar een baantje komt zoeken. „Haar gespecialiseerde diensten zijn te genwoordig gericht op het leggen van de grondslag voor een betere toekomst. Om dit alles te kunnen bijhouden, moe ten ook de ambtenaren van deze bu reaus voortdurend worden bijgeschoold.' Dr. Mansholt noemde Zeeuwsch-Vlaan deren voor zijn dienst een van de mooi ste gebieden van Nederland om in te werken. Met de woorden, dat hij het nieuwe gebouw niet alleen ziet als een mijlpaal in de ontwikkeling van de ar beidsvoorziening, maar ook in de ont wikkeling van Terneuzen, verklaarde hij het voor geopend. Mr. Rijpstra, sprekend namens de meente Terneuzen en als voorzitter van de commissie van advies voor het ge westelijk arbeidsbureau, gewaagde even eens van de dynamische ontwikkeling van Terneuzen en omgeving. Zijns in ziens neemt het gewestelijk arbeidsbu reau bij al deze werkzaamheden een centrale plaats in. Hij prees de uitste kende samenwerking met het bureau en de wijze waarop daar de adviezen zake lijk worden verstrekt. Niet voldoende Koophandel zei onder meer, dat het bedrijfsleven de enorme betekenis van de gewestelijke arbeidsbureaus nog niet voldoende realiseert. Hij wees verder op de mogelijkheden vr- het technisch onderwijs in België. Zijns inziens moet de jeugd van beide landen over en weer in staat zijn om deze opleiding te volgen. „Waarom moet een toekomstige ingenieur altijd naar Delft gaan", aldus ir. Van Kreve len, die namens de Kamer van Koop handel een cadeau aanbood. Namens de vakcentrales N.V.V., K.A.B, en C.N.V. bood de heer J. van de Voorde felicitaties aan, terwijl de heer M. de Vos, dit deed namens het personeel van het gewestelijk arbeidsbureau. Als blij vende herinnering bood hij de directie een fraaie foto aan van de haven van Terneuzen. „De binnenvarende provinciale boot geeft symbolisch de isolatie aan van Zeeuwsch-Vlaanderen, dat alleen op die manier kan worden bereikt", voegde hij hij veelbetekenend aan toe. Centrale verwarming Nederstraal 19 - Middelburg - Tel. 01180-2962 Vrachtauto kwam net op tijd tot stilstand.... Levensgevaarlijk gewond zijn vrijdag avond de bestuurder van ccn Amster damse personenauto, P. D. en diens me depassagier A. M. W. uit Lïsse naar het Algemeen Burger Gasthuis te Ber gen op Zoom overgebracht. Om om streeks half negen was hun auto, ko mende uit de richting Goes, op de rijks weg nabij Rilland-Bath ter hoogte van wachtpost 20, in botsing gekomen met een uit tegenovergestelde richting ko mende bestelauto. Onderaan de eerste helling na Rilland reden de beide voer tuigen op elkaar in: de gevolgen waren ontstellend. Slingerend botste de personenauto tegen de linkerzijde van de bestelauto be stuurd door F. P. H. uit Venlo die luist een vrachtauto met aanhangwagen ïad gepasseerd en op de terugweg was naar de rechterweghelft. De inzittenden van de personenauto werden door de kracht van de botsing uit de auto ge slingerd en kwamen op het wegdek te recht, waar zij ernstig gewond bleven liggen. Het vermoeden bestaat, dat de be stuurder van de personenauto P. D., toen hg bovenop de helling kwam, geschrokken is van de manoeuvre, die zijn tegenligger maakte. Door krachtig remmen begon zijn wagen te slingeren. Erg duidelijk was de ge hele situatie gisteravond echter niet. De bestuurder van de bestelauto, H.. een caravanmodel kwam met de schrik vrij. Dokter J. A. Kamps uit Rilland verleen de eerste hulp en liet de beide slacht offers met een toevallig passerende ziekenauto van de geneeskundige dienst uit Middelburg naar het Algemeen Sur fer Gasthuis te Bergen op Zoom over- irengen. De ziekenauto, die op weg was naar Middelburg, werd bestuurd door de heer J. Wisse uit Axel. Aanhanger in de sloot Exter uit Axel, P. v. d. Berge, even eens uit Axel, slaagde er in door krachtig te remmen een botsing te vermijden met de beide voor hem op elkaar gebotste auto's. De aanhanger van de wagen schoot ech ter door en raakte een langs de weg staande boom, die het onderstel onder de aanhangwagen vandaan sloeg. In een diepe, langs de weg liggende sloot kwam dit onderstel tot stilstand. De vrachtauto kon de reis. evenals de ca ravan-bestelwagen die aan de linker zijde was ingedeukt, voortzetten. De personenauto werd aan de voorzijde volkomen vernield en is later met een takelwagen weggesleept. De ravage op de rijksweg zou onge twijfeld nog groter geweest zijn, in dien de vrachtauto met aanhanger, die de bestelauto kort tevoren was gepasseerd, niet tijdig genoeg had kunnen stoppen. De bestuurder van dit voertuig van de firma W. den Voor mosselmaaltijd al 800 kaarten verkocht Voor de mosselmaaltijd, welke vanavond zaterdag op de Grote Markt te Goes wordt ge houden na afloop van de „Zeeuwse avond" zijn inmiddels al 800 kaar ten verkocht. Indien de weersom standigheden niet meewerken zal de mosselmaaltijd worden verlegd naar de fabriek van de A.K.F. De deelnemers aan de maaltijd zullen dan met bussen worden vervoerd. JONGEMAN WILDE OP LADDER STAPPEN, DIE ER NIET WAS BEKKENFRACTUUREN SCHADE AAN RUGWERVEL Gistermorgen is bij een verbouwing op het Smits Bolwerk te Middelburg de 16-jarige opperman A. M. uit Vlissin gen van 4 meter hoogte gevallen. Met een beschadigde rugwervel en een bek kenfractuur is de jongen overgebracht naar het Gasthuis in Middelburg. Hij was even voor het ongeluk met een schop de bouwsteigers opgeklommen, zonder gebruikmaking van ladders. Bg het afdalen toen hij wel de ladders ge bruikte, bleek tussen twee bouwvloeren een ladder te ontbreken! De arbeidsin spectie stelt een onderzoek in. EXAMENS De heer Martin Schroeders uit Haam stede is te Goes geslaagd voor het di- Êloma Patroon Waterfitterscha] lindhoven behaalde hij het elektro-installateur. lap. Te diploma De deelnemers aan het congres van de Nederlandse Bond van Gemeenteambte naren, dat in Middelburg wordt gehou den, zijn vrijdagmiddag ontvangen in het stadhuis van de Zeeuwse hoofdstad. De foto geeft een overzicht van de ont vangst in de Burgerzaal. (Foto P.Z.C Zeeuw tot professor in Delft benoemd De uit Vlissingen geboortige en thans in Amstelveen woonachtige dr. ir. H. J. Merk is benoemd tot professor in de natuurkunde aan de technische hoge school te Delft. De inauguratie zal plaatsvinden op 14 november a.s. IJselmeer tijdelijke opslagruimte Veertien buizen van 300 meter aan één stuk Voor de Verenigde Energiebedrij ven van het Scheldeland, Ebes te Gent, fabriceert op het ogen blik de Nederlandse firma „Dra- ka Plastics" 14 drakatileenbui- zen van elk 300 meter lengte aan één stuk van diverse door sneden. Deze buizen zullen die nen als mantelleidingen voor doorvoer van elektrische kabels in het kanaal van Terneuzen naar Gent. Een Hamburgse fir ma zal de buizen daar in de bo dem inspuiten. De buizen zullen alle voor de doorvoer van de ka bels, bij Polva Nederland n.v. in Enkhuizen dochteronderneming van Draka Plastics waar de bui zen worden gefabriceerd, van een stalen trekkabel worden voorzien. »//#//////////////////////////////A//// Ir. M. J. Stoel Feuerstein te Goes heeft vrijdagmiddag een receptie gehouden in hotel „De Koren- 5 beurs" te Goes ter gelegenheid 5 'aterleidingmaatschap- Zuid-BevelandTal van refa- van zijn afscheid als directeur van de NJV. Wi pij Zuid-Bei ties, vrienden en bekenden kwa men afscheid nemen van ir. Stoel, die 23 jaar leiding heelt gegeven aan het waterleidingbedrijf „Zuid- Beveland". Onder 'de vele bezoe kers waren tal van burgemeesters en wethouders. Zo ook burge meester mr. B. Kolff van Vlissin gen (links), die hier de scheiden de directeur de hand reikt. (Foto P.Z.C.) De 8 buizen met de grootste doorsneden (16 cm) vormden aanvankelijk tech nische problemen. Van deze maat is 300 meter namelijk de grootste leng te die ooit in Nederland gespoten is. Buizen met deze doorsnede in de harde uitvoering kunnen niet zo-. Congres in Middelburg Ontvangst Bijeenkomst in teken salarisverbetering De Nederlandse Bond voor Gemeente ambtenaren houdt dit jaar zijn congres in Middelburg. Uit alle delen van liet land zijn de leden naar Zeeland geko men om de algemene vergadering by te wonen in restaurant „Wohler". vrij dag heeft do bondsvoorzitter, de heer J. A. Hoogkamp, burgemeester van Veendam, de vergadering geopend. Hel congres staat in net teken van de ver beteringen aangaande de ambtenaren salarissen en de bondsvoorzitter wydde een belangrijk deel van zijn rede aan dit onderwerp. jarenlang overleg met de regering heeft d ilotte besprekingen 0j in december 1961 tenslotte erkend, dat er een ach terstand is ontstaan in de regeling van de ambtenaren-salarissen. Per 1 janua ri 1962 is er, zoals bekend, een bel&ng- —'jke verbetering gekomen, een verho- ing van 8 procent en in 1963, 1964 en ÏÏSffi. Dft'huizen S iSASSNSS^ worden opgerold. De buizen dienden! dus in éen rechte lengte te worden gefabriceerd. Hiervoor is als het ware een luchtbrug gevormd. Door het raam van de produktiehal wor den de buizen gevoerd over de grote bestaande geleiders op het opslag- terrein, vervolgens over het dak van de ernaast liggende Drakaflexfabriek om tenslotte over de straatweg, over de zeedijk in een inham van het IJselmeer te worden neergelaten. Hier blijven ze drijven omdat het materiaal lichter is dan water; de uiteinden worden, vastgesjord op drijvers, boven water gehouden. Er zijn voor dit project vele extra voor zieningen getroffen: de buis die slechts met een snelheid van 11,25 meter per uur wordt gespoten (over 300 meter doet men dus 28 uur) loopt door extra koelinstallaties; halverwege de luchtbrug en op de dijk zijn extra trekinstallaties aan gebracht; deze posten staan met elkaar en met ac spuitmachine in verbinding via een veldtelefoon-in stallatie. Afgezien van de technische voorbereidingen vereiste deze bijzon dere fabrikaee ook nog extra voor overleg. Voor de brug over de straat, weg en dyk en voor het gebruik van het IJselmeer als tjjdelyke „opslagruim te",- waren toestemming nodig van de gemeente Enkhuizen, rijkswater staat, dienst der domeinen en hoog heemraadschap. Deze werden echter mede vanwege het bijzonder inter nationale cachet aan dit project gaarne verleend. Als straks alle buizen klaar zyn (omstreeks 1 ok tober) moet het vervoerprobleem ook zijn opgelost. Thans worden hierover met diverse Instanties nog bespre kingen gevoerd. Hoewel we optimistisch gestemd mogen zijn over deze verbeteringen, aldus de heer Hoogkamp, zjjn we er nog lang niet. De bezoldiging van gemeente-ont vangers en secretarissen ligt nog ver beneden peil. Nog steeds is de bond over deze kwestie met de minister In over leg. Voor de belangen van deze cate gorieën is een overleg-instituut in het leven geroepen. „Voor de burgemeesters bestaat tot dus ver nog de onbevredigende toestand dat er voor hun materiële belangen geen officieel overlegsorgaan is. Naar wij evenwel mogen verwachten, zal het niet lang duren tot voor hen ook cc overleg-instituut opgericht zal worden' aldus de bondsvoorzitter. Voorts pleitte de heer Hoogkamp voc een school voor administratief onder wijs. Nu Is dit nog avond-zelfstudie. Spreker uitte de wens, dat het initiatief van de Fryske Akademie tot oprichting van Bestuursscholen navolging zal vin den. Geconstateerd kan worden dat de ze gedachte veld wint. „Het is de wens zowel van het Instituut voor Bestuurs wetenschappen en de Nederlandse Ver eniging voor Gemeentebelangen als van onze bond, in deze ontwikkeling een actieve rol te spelen", aldus de voorzit ter. Over de ambtenaren-pensioenen sprak de voorzitter de hoop uit, dat de wijzi ging van de Pensioenwet, die nu al zo Jang sleept, spoedig tegemoet kan wor den gezien. Met het vraagstuk of het pensioen koopkrachtvast (in verhouding tot de kosten van levensonderhoud) of welvaartsvast (in verhouding tot de be zoldiging van actief dienenden) moet zyn, houdt de bond zich intens bezig. Vrachtwagen sloeg op havenplateau Stavenisse op hol Het korte ritje dat de vrachtwa- 5 gen van do firma weduwe M. D. j A. Geuze uit Scherpenisse don- derdagmorgen vroeg „in zijn eon- S 5 tje" maakte is al even plotseling s J geëindigd als het was begonnen. 5 De op het hellende havenplateau te Stavenisse geparkeerde vracht- wagen, die geladen was met gerst, 5 schoot door de remmen en ging J onbemand aan het rijden. Enkele s ogenblikken later kwam het voer- 5 tuig tegen ccn eveneens op dit hellende vlak geparkeerde trac- 5 tor tot stilstand. Zowel de vracht- 5 wagen als de tractor van de fir- s 5 ma dc gebr. Koopman uit St.- 5 Maartensdijk kwamen in de kreu- 5 kels te zitten. 5 Heemkundige ^ring St. Guthago naar Aardenburg De Belgische heemkundige kring St.- Guthago, die ook verscheidene Zeeuwen onder haar leden telt, wil van het late zomertje gebruik maken om een uit stapje naar Aardenburg te doen. Zondag 9 september a.s. vergaderen zij aan dé kerk te Westkapelle (B.) en trekken over Sluis naar Aardenburg, waar de heren Rosseol en Van Hinte hen zullen rondleiden naar de St. Bavokerk met zyn graven en fresco's; naar de opgra vingen waar voorhistorische, romcinse en middeleeuwse vondsten bij de vleet worden blootgelegd; en naar het kleine museum waar de beste exemplaren van de gevonden schatten nu worden ten toongesteld. Het gemeentebestuur van Middelburg heeft de congresleden van de Bond van Gemeente-ambtenaren vrijdag middag een officiële ontvangst be reid. In de Burgerzaal van het stad huis heette loco-burgemeester A. J. Berenpas de ruim 450 aanwezigen hartelijk welkom. „In de verhouding tussen vakorganisaties van genieen- tepersoneel en gemeentebestuur is veel ten goede veranderd" zei lijj in zjjn welkomstwoord „en dut is voor een groot deel to danken aan uw bond en de andere vakorganisaties". „Zoals ik in uw programma las, lag het in de bedoeling het congres te houden in Vlissingen waar een nieuw stadhuis wordt gebouwd. Hopelijk valt Middel burg met haar oude stadhuis, de kale muren in deze zaal en het oude, heel oude mag ik wel zeggen, meubilair u niet te veet tegen". In zjjn wederwoord antwoordde de voor zitter van de bond dat hij de restauratie van het stadhuis bewonderde „en bo vendien, loco-burgemeester, kale ge sausde muren zg'n tegenwoordig lioogst modern! Gelukkig is er geen concurren tie tussen Vlissingen en Middelburg, er is zelfs sprake van een dubbelstad. Dat Is geen gewone zaak tussen gemeenten, meestal wordt er sterk geconcurreerd. Ik wens de gemeente toe. dat zij onder de goede leiding van uw bestuur tot grote bloei mag komen". Vandaag wordt het congres van de Bond van Gemeente-ambtenaren beslo ten met een busrit over Walcheren en een bezoek aan Antwerpen. (Advertentie) VOOR HOBBYSETS ry.V. "A gebr. poiAk Vlmiogen HET WEER IN EUROPA Oslo, regenbui. 17 gr. Kopenhagen, halt bewolkt. 1G gr. Londen, licht bewolkt. 18 gr. Luxemburg, regenbui, 17 gr. 3arljB, regenbui. 21 gr. Vice, onbewolkt. 34 gr. frankfort, regen, 21 gr. ÜUnchen, onbewolkt, 17 gr. joearno, zwaar bewolkt, 24 gr. Wenen, regen, 21 gr. Innsbruck, geheel bewolkt, 17 gr. vlndrld, onbewolkt, 33 gr. Mallorcn, onbewolkt, 31 gr. VERWACHT. ZONNIGE PERIODEN Opklaringen en voornamelijk in het noorden van het land ook plaatselijk enkele buien. Matig tot krachtige, langs dc kust af en toe harde wind tussen zuidwest en noordwest. Aanhoudend koel Strandverwachting Zonnige perioden met afnemende buienkans. Matige westelijke wind. Overdag ongeveer 17 gra den. Zeewater 16 graden. VOORUITZICHTEN: zondag nog koel maar wel vrij zonnig. ZON EN MAAN 9 september Zon op 6.03 onder 19.11 Maan op 16.28 onder 10 september Zon op 6.05 onder 19.08 Maan op 17.18 onder 057

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 2