Geen interesse voor biljartorganisatie Q, GEEN SUCCES OP 7e VERGADERING MOEDER EN DE MARECHAUSSEE WAREN PAARTJE TE VLUG AF VREEMDE VOGEL VAN SLUIS" IN HET ZEEUWS TIJDSCHRIFT OPTIMISTISCHE GELUIDEN IN ZEEUWS KORFBALPARLEMENT MOSSELS ETEN TIJDENS OESTER- EN M0SSELFEEST TE YERSEKE CRIMINOLOOG WIL PUBLIEK EN PERS UIT RECHTSZAAL WEREN «JEUK NESTOSYL wascombinatie f 495,- M. Poortvliet ■ENTOSORBINE! D.K.W. u- ALBERT HEIJN OVER AUTO'S GESPROKEN IOOO FLINKE WERKSTERS. bedienden en jongens 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 27 AUGUSTUS 1962 IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN HET IS echt niet zo onbegrijpelijk wan neer de bestuurders van het biljart- district Waleheren-Zuid-Beveland straks de moed een beetje zullen op geven b ijhun pogingen om ook in Oost-Zeeuwsch-Ylaanderen een K.N. BB-dïstrict op te richten. Want za terdagavond werd in Hulst daartoe al de zevende vergadering gehouden en evenals de voorgaande keren kre gen de voormannen uit Midden-Zee land, dïstrïctsvoorzitter F. G. Melse en bestuurslid I*. Verhage, en de heer J. Lerart, de actieve voorvechter van een georganiseerd biljartleven in het Zeeuws-Vlaanmse gewest, zo goed als taal noch teken te zien van de onge. twijfeld honderden biljarters, die in het gebied ten zuiden van de Wes- tersckelde vele uurtjes op het groene laken doorbrengen. Met goed spel! Er zijn honderd convocaties wegge stuurd, er zijn minstens vijftig bil jartclubs in dit gebied, maar toen de vergadering geëindigd was, bestond het in KNBB-verband georganiseer de deel van het gewest nog altijd uit de 3 clubs, die dat enkele jaren ge leden ook al waren: POP en ABC uit Axel en HBC uit Hulst. Deze clubs zijn ingedeeld bij het district Walehe ren-Zuid-Beveland; ze begonnen er met een klein aantal leden, dat nu aangegroeid is tot rond veertig. En dit kleine groepje georganiseerden kan al op voortreffelijke prestaties terugzien. Rein Dieleman uit Axel bracht het tot nationaal librekam- pioen, Freijser uit Hulst speelde ook mee in een landelijke finale, kam pioenen kregen de Zeeuws-Vlamingen in Goedhart. Rombout en Claeyssens, terwijl dit drietal bovendien afge vaardigd werd naar het jubileum- toernooi in Amsterdam ter gelegen heid van het halve eeuwfeest van de KNBB. Een tiental andere spelers zag men steeds in de gewestelijke fi nales opereren. Na afloop van de vergadering werd be sloten, dat enkele voorvechters voor de aansluiting van de clubs (alleen in Terneuzen zijn er al acht....) in de DR. J. J. MEUSELAAR NA ONGELUK OVERLEDEN Ten gevolge van een auto-ongeluk dat hem in de omgeving van Keulen met zijn echtgenote overkwam, is vrijdagmorgen in de ouderdom van 43 jaar overleden dr. J. J. Meuzelaar, predikant bij de hervormde gemeente van Amsterdam. Mevrouw Meuzelaar werd ernstig ge wond; in een ziekenhuis opgenomen. Het echtpaar was na vakantie op thuisreis. Het bestuur van de w treldlederatie van Baptisten heeft besloten het Vaticaan te melden, dat het geen prijs stelt op een uit nodiging tot het zenden van een waarnemer haar het algemeen concilie, dat op 11 okto ber in Rome begint. komende weken zullen proberen de diverse clubs van de voordelen in KNBB-verband te overtuigen. Lukt het dan nog niet, dan nemen voor zitter Melse en zijn mensen maar aan, dat er in dit gewest geen inte resse is voor de KNBB. Overigens zijn de welgeorganiseerden er al praktisch zeker van, dat zij geduren de het aanstaande seizoen twee kam pioenschappen kunnen organiseren, het tweede en derde klas libre na melijk. Nieuwe Russische microscoop Blijkens een bekendmaking van het Russische persbureau Tass Deschikken de Sowjet-bacteriologen momenteel over een nieuwe hoog-voltage micro scoop waardoor cellen onder normale atmosferische omstandigheden kunnen worden bestudeerd. Het optische instrument is in de loop van 15 jaren studie ontworpen door dr. Nikolai Uopow van het instituut voor stralingsleer en fysisch-chemische bio logie van de Russische academie van wetenschappen. De microscoop is zo hoog als een huis van twee verdiepin gen. Volgens Tass kunnen nu dikten worden geregistreerd van een micron (1/1000 mm) of meer, zodat het mogelijk is om een bacterie te bestuderen zonder zijn structuur te verbreken. Schots huwelijk ging niet door.... K.LM.-toestel was al gestart en jong verloofd paar uit Rotterdam, dat met een listig plan de wederzijd se ouders wilde verschalken en zich reeds op weg naar Gretna Green in Schotland waande, heeft zaterdag ochtend op Schiphol op het allerlaat ste nippertje een bijna verwezenlijkte huwelijksdroom in rook zien "opgaan. Terwijl de vier straalmotoren van de II.L.M. DC-8 reeds brulden en de luchtreus zich in beweging zette om maar de startbaan te rijden, liet de koninklijke marechaussee de gezag voerder via de verkeerstoren over de Vijf minuten later werd het verblufte paar door twee wachtmeesters uit 't vliegtuig gehaald en in afwachting van de komst der ontzette ouders in een kamertje van de aankomsthal opgesloten. Zo eindigde het grote avontuur even abrubt als dramatisch. De Rotter damse verkoper A. van de Veer was 's ochtends met zijn verloofde, mej. A. M. Kouters, naar Schiphol geko men. Beiden zijn 19 jaar oud. Alles was tot zo ver volgens de zorgvuldig gemaakte plannen verlopen. Tegen de ouders hadden ze gezegd, dat ze in Limburg op vakantie gingen. In plaats van de trein naar Limburg te nemen stapten de beide jongelui in die voor Amsterdam. De vliegbil jetten hadden ze reeds vijf dagen te voren bij een reisbureau in ontvangst genomen en betaald. Ze zouden de reis maken in de K.L-M. DC-8 naar New York, die bij Glasgow in Schot land een tussenlanding maakt- Hoe en waarom de marechaussee arg waan kreeg toen ze htm paspoorten bij de doorlaatpost aan hem toonden is niet helemaal duidelijk en de ma rechaussee laat er zich niet over uit. Het tweetal werd beleefd naar het doel van de reis gevraagd en het viel al spoedig door de mand. „We gaan - trouwen in Gretna Green". Aangezien alle papieren in orde wa ren moest men het paar toch door laten. Maar snel nam de marechaus see contact op met de Rotterdamse politie, die zich ijlings naar het huis van de familie Kouters begaf. De mededeling, dat het dochtertje met haar verloofde op Schiphol gereed stond om in -een DC-8 voor Glasgow te stappen sloeg daar als een bom in. Mevrouw Kouters bezwoer de agent zo gauw mogelijk de marechaussee op Schiphol op te bellen met het ver zoek het paar daar vast te houden. Maar aangezien zij zelf geen telefoon had moest dit elders geschieden. In tussen waren de passagiers echter ingestapt en rolde de DC-8 al naar de startbaan, og juist op tijd kon nien de machine laten stoppen, de motoren afzetten, de deuren openen, de trap er voor rij den en het paar er uit halen. Het geschiedde volkomen wettig. Men beschikte nu immers over het ver zoek der ouders, de kinderen, die bezig waren zich aan de ouderlijke macht te onttrekken, op te sporen en aan te houden. Het bleek, dat de ouders geen enkel bezwaar tegen de verloving hadden, maar de kinderen die 19 jaar oud zijn nog te jong voor een huwelijk achten. Voorts pleidooi voor een i visie" IN HET JONGSTE nummer van het Zeeuws Tijdschrift (nummer 3, 12e jaar gang) doet G. J. van Oorschot, hoofd van de J. H. van Daleschool in Sluis, een boeiend boekje open over een zijner voorgangers, meester Meesters, „de vreemde vogel van Sluis". Van Oorschot is er uitstekend in ge slaagd de figuur van de avontuurlijke, intelligente Pïeter Meesters tot leven te brengen; hij liet het niet bij een levensbeschrijving zonder meer, maar laste waar nodig commentaar in en zag op die manier kans in het bestek van dit tijdschriftartikel een gave schets op te bouwen van een man, die in de eerste En passant onthult Van Oorschot (zoals reeds in de P.Z.C. ver meld), dat Meesters de geschiedenis van Sluis schreef, waarvan het hand schrift onlangs in het gemeentear. chief is teruggevonden. Het is een interessant verhaal. Belangwekkend is in dit nummer ook de bijdrage van mr. L. A. van Splunder, gemeentesecretaris van Koudekerke, die een pleidooi houdt voor een bovenge- meentelijke visie, „niet alleen nodig om plannen te maken en te realiseren, maar ook en nu denk ik nog even aan de muziekschool om eenmaal tot stand gekomen Drojecten te handhaven", zo besluit zijn artikel, waarin hij de gang van zaken rond de Zeeuwse muziek school noemt als een sprekend voorbeeld van een kwestie, die een „bovengemeen- telijke visie" vraagt. In onderhoudende trant haalt J. Vijver berg herinneringen op aan Ooster- en Sir Jansland rond de eeuwwisseling, waarbij hij met een tikkeltje weemoed terugdenkt aan de „feodaal-romantische jachtpartijen, de vogelrijke aanwas, het sprookjesachtige Heerenhof". Een blik in het verleden werpt ook dr. D. A Graaf, die onder de titel „Zeeuwse toe- komstmijmerir.gen in de oude tijd" een gesprek uit de lente van 1873 doet her leven, geprojecteerd tegen het heden N"g verder terug in de historie gaat A. de Smit, die uitvoerig de bewogen gang van zaken „rond de hervorming op Zuid-Beveland" schetst. Naast de vaste rubrieken Zeeuws pren tenboek van L W. de Bree en Zeeuwse kroniek door M. P. de Bruin, omvat dit nummer nog een kort sfeerstukje van J. C. van Schagen en een redactioneel in memoriam voor H. Pieters, oud-redac teur en mede-oprichter van het Zeeuws Tijdschrift. v. B. Circa 2500 man van de Napierfabriek i vliegtuigmotoren in Noord-Londen, zul- in de komende negen maanden worden ontslagen bij gebrek aan orders. Onlangs werd bekendgemaakt, dat 5000 man personeel de Britse luchtvaartindustrie zonder werk zou komen, door hei regeringsbesluit het geleide projectiel „Blue Water" niet produktie te nemen. De keeper sprong omhoog, maar de bal suisde tegen de lat van de waterpolo- kooi tijdens de in Sas van Gent ge speelde wedstrijd tussen de Bruinvis de Franse ploeg. (Foto P.Z.C.) N.-Guinea-debat waarschijnlijk op t.v. (Van onze Haagse redactie) Het is waarschijnlijk dat de N.T.S. het debat over Nieuw-Guinea in de Tweede Kamer op zes septem ber voor een gedeelte op het scherm zal brengen. Pas woens- j j.l. is deze kwestie in de N.T.S. ter sprake gekomen. Officieel zijn in Den Haag nog geen stappen ge nomen, toch is vrijwel zeker dat de N.T.S. een deel van het debat zal uitzenden indien daarvoor van de zijde van de Tweede Kamer toe stemming wordt gegeven. De griffie van de Tweede Kamer was hierover, naar men ons mededeelde, nog niet door de N.T.S. benaderd. De beslis sing is in handen van de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. Kortenhorst. Een >man van de griffie was persoonlijk mening dat de Kamer een dergelijke belangstelling voor dit belangrijke debat slechts zou kunnen toejuichen. Het is vrijwel zeker dat de N.T.S., in dien tot uitzending wordt overgegaan het debat niet integraal zal uitzenden. Het is namelijk niet uitgesloten dat het debat, dat in het gebouw van de Eerste Kamer wordt gehouden, 's avonds laat pas zal eindigen of wellicht zelfs diep in de nacht zal voortduren. Naar wij van de zijde van de A.V.R.O. die op donderdag 6 september over Hil versum I uitzendt, vernemen, is ook de radio voornemens veel aandacht aan de besprekingen in de Tweede Kamer te be steden. LEDENTAL SPRONG NAAR 1500 Tydens de jaarvergadering van de Z.KJ5. heeft voorzitter D. P. Saaman zater dag j.l. in Middelburg enige optimistische geluiden laten horen. In de eerste plaats betrof dit een toeneming van het ledental sinds jaren; het totaal steeg met 164 tot 1502. Voorts kon liy de vereniging Swift complimenteren met 't pret tige feit, dat ze er in geslaagd is door te dringen tot de eerse klas der K.N.K.B., terwijl ook de prestatie van Tjoba, n.l. een derde plaats in de derde klas zeker alle lof verdiend. Voorts memoreerde liij nog het landskampioenschap micro- korfbal voor zaterdagclubs van de laatsten en het monstertoernooi van Swift op Hemelva.artsdag. SCHEIDSRECHTERS Een uitvoerige discussie ontstond over het scheidsrechtersprobleem. daar te veel afschrijvingen grote uit gaven met zich brengen en in som mige gevallen wedstrijden geen door gang konden vinden. Er werd dan ook in deze een beroep op de vereni gingen gedaan om zo veel mogelii' Anderhalve maand niet op het veld Verheugend is het, dat momenteel ook te Breskens weer een vereniging is, die aan de competitie deel zal nemen. Jam mer genoeg vielen S.S.S. en Zuidzande af, terwijl de propagandapogingen te Driewegen mislukt zijn- De notulen en jaarverslagen werden on veranderd goedgekeurd, waarna de competitieleider, de heer M. Nieuwdorp, het woord kreeg om de medailles aan de kampioenen uit te reiken, hetgeen met een toepasselijk woord gepaard ging. Animo 1 ontving als kampioen der eerste klasse de Brockhuijzenmedail- le, terwijl de andere kampioenen Togo 2, Luctor 1, Swift 3, Togo 3, Zuidwesters 3, Swift A, Ondo A, Amnio C. Dos '55 pupillen en Blauw Wit A pupillen even eens een medaille ontvingen. In de twaalftalcommissie werden be noemd de heren G- de Ru te Middelburg en M. Stroo te Souburg. OP 14 SEPTEMBER A.S. Vlootschouw-met-figuren Een van de grote attracties van het oester- en mosselfeest te Yerseke ter ge legenheid van de opening van het sei zoen op 14 september a.s. is het gratis verstrekken van duizenden porties mos selen aan de bezoekers van dit grootse visserijfeest. De mosselconservenfabriek te Yerseke hebben hun apparatuur beschikbaar ge steld om mossels te koken. De klacht van het publiek, dat juist op de oester- en mosselfeesten vrijwel geen mosselen zijn te krijgen, wordt hiermee in een klap opgelost Overigens zijn het slechts kleine porties die bij duizenden aan het publiek zullen worden aangeboden. Zoals bekend is pas te elfder ure beslo ten het oester- en mosselfeest in Yerse ke te organiseren. Het gevolg is, dat dit jaar geen optocht wordt gehouden en dat geen spel op de haven zal worden gespeeld, zoals in voorgaande jaren. Niettemin hebben de organisatoren al het mogelijke gedaan om een aantrek kelijk programma samen te stellen. Een belangrijk onderdeel van dit programma vormt ieder jaar weer de vlootschouw van meer dan honderd rijk gepavoiseer- de vissersvaartuigen. De vlootschouw zal ruim vijf kwartier duren. De schepen zullen tijdens het varen figuren vormen, waardoor, naar men verwacht, de aan trekkelijkheid van de altijd weer impo nerende vlootschouw wordt verhoogd. De feestdag zal, zoals gebruikelijk, be ginnen om negen uur 's morgens met het versieren van de vissersvloot. Om tien uur zullen de schoolkinderen op de haven ballonnen oplaten en om elf uur zullen de muziekkorpsen zich presente ren. Tevens worden omstreeks elf uur de genodigden ontvangen. 's Middags volgt om drie uur de vloot schouw. Pas tegen half vijf worden de schepen in de haven terugverwacht. Op de haven zullen vertegenwoordigers van de vissersbevolking van Tholen, Bruinis- se en Zierikzee officieel worden verwel komd. Terwijl de genodigden vervolgens in een tent worden ontvangen, zullen op de haven gratis mosselen worden ver strekt aan het publiek. Het avondprogramma omvat cabaret, een concert en filmvertoning. Het oester- en mosselfeest wordt besloten met een taptoe en een vuurwerk. de scheidsrechterscommissie te steu nen. Een voorstel van het bestuur om de contributie te handhaven op het huidi ge bedrag, doch om het inschrijfgeld per twaalftal tot 10 te verhogen werd met meerderheid van stemmen aange nomen. Ook over het agendapunt microkorfbal ontstond een uitvoerige discussie. Ten slotte werd aangenomen zowel in de veilinghal te Goes, als in Vlïssingen te spelen. De veldcompetilie zal gedurende VA maand stilliggen, terwyl dan microod" zal worden. De spelregels te Goes zullen gewijzigd worden met het oog op de geringe hoogte, terwijl daar de regionale kam pioen aangewezen zal worden. SCHOOLKORFBAL Verder werd besloten de schoolkorfbal- wedstrijden in de diverse plaatsen op één dag te organiseren, opdat zo wei nig mogelijk stagnatie in de competitie zal optreden. Als ingelast agendapunt werd hierna de competitie-indeling besproken, terwijl als eerste speeldag 8 september aange nomen werd. Na een korte rondvraag kon tenslott de voorzitter allen danken voor hun prettige medewerking er. allen een pret tige competitie toewensen. Jouwe blijft niet in Nieuw-Guinea (Van onze Haagse redactie) De vice-voorzitter van de Nieuw-Guinea Raad, de Papoealeider Nicolaas Jouwe, voelt er niets voor om straks te leven onder de geleide democratie van Soe- karno. Hij heeft dan ook besloten zich buiten zijn geboorteland te vestigen. Op deze wijze gelooft Jouwe voor het Pa poeavolk meer te kunnen doen dan wan neer hij in zijn land zou blijven. Hieruit volgt, dat de heer Jouwe zich niet beschikbaar zal stellen voor het voorzitterschap van Nieuw-Guinea Raad. „Onder normale omstandigheden zou ik deze functie toejuichen", zo verklaarde hij ons. „De Nieuw-Guinea Raad is een democratisch instituut, dat niet past in de geleide democratie van Soekarno. En ik voel er niets voor een marionnet te worden van de Indonesische president", voegde hij hieraan toe. Verder zou aan vaarding van het voorzitterschap van de Nieuw-Guinea Raad, nu de Neder landse voorzitter gedwongen is heen te gaan, een zekere vernedering voor Ne derland betekenen. Ook om deze reden is de heer Jouwe niet genegen voor zitter te worden van de raad. Waar hij zich uiteindelijk zal vestigen kon de lieer Jouwe nog niet zeggen. „Maar in ieder geval niet in Nederland". Nederland ligt hem wel na aan het hart, maar het leek de heer Jouwe verstandi ger zijn werk op het internationale front ten behoeve van de Papoea's vanuit een ander land te verrichten. In dit verband dacht hij wel aan een of ander Afri kaans land. 20th Century Fox passeert dividend De koers van gewone aandelen der Twentieth Centry-Fox Film Corpora tion is op de Newyorkse effectenbeurs met 1.62 dollar gedaald tot 21.87 dollar nadat de nieuwe president, producer Darryl F. Zanuck, voor 1962 een verlies van ongeveer 25 miljoen dollar had voorspeld. Naar men meende was op de koersda ling ook van invloed de mededeling, dat er geen dividend in aandelen zou wor den uitgekeerd. De laatste anderhalf jaar werd er elk halfjaar een dividend in aandelen van 2 procent uitgekeerd. De maatschappij heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 12 miljoen dollar ver loren en in zijn verslag aan de raad van commissarissen heeft Zanuck medege deeld dat het totale verlies dit jaar mo gelijk 25 miljoen dollar zal belonen. De film „Cleopatra waarin Elizabeth Taylor en Richard Burton spelen en waarover zoveel te doen is geweest, kost de maatschappij 30 miljoen dollar. Controle door middel van college van toehoorders hoofdambtenaar aan het eriminilogisch instituut van de rijks universiteit in Utrecht meent dat de publieke tribunes en de perstafels uit de Nederlandse rechtszalen dienen te verdwijnen. Hjj zou de berechting van de strafrechter lijk meerderjarige radicaal willen reor ganiseren. De gewenste controle van de publieke opinie op de rechtspraak wil hij laten waarnemen door een steeds wisselend college van toehoorders, dat met de rechtbank van gedachten kan wisselen over de wijze van behandeling van een zaak. Hij vindt dit middel veel doeltref fender dan de instituten van publieke tribune en perstafel, die naar zijn me ning de rechtspraak in ons land ernstig belemmeren, omdat door het „schand paal effect" veel verdachten en getui gen belangrijke feiten verzwijgen. Dr. Brongersma heeft zijn nogal ingrij pende voorstellen voor een nieuwe re geling betreffende de berechting van strafrechtelijk meerderjarigen gelan ceerd in een tweetal artikelen „de open baarheid van de rechtspraak" (37 pagi na's druks) in het „Nederlands Tijd schrift voor Criminologie (de nummers juni en augustus 1962). Hij heeft ge tracht een oplossing te geven waarbij enerzijds de waardigheid van de mense voorlichting van het publiek over de ac tuele criminaliteit en de bestrijding daarvan. Voorts stelt dr. Brongersma voor tot de besloten zittingen allen toe te laten die in Nederland als rechtelijk ambtenaar zijn aangesteld of behoren tot het open baar ministerie, alsmede allen die als advocaat staan ingeschreven en voorts degenen aan wie de rechtbank op grond o—i..— jjjn^hap- verlof T oehoorders Elke besloten zitting waarop misdrijven worden berecht wordt in de gedachten- jang van dr. Brongersma gehouden in :egenwoordigheid van een college van toehoorders, samengesteld op soortgelij ke wijze als elders met een jury ge schiedt. Deze toehoorders zijn gerech tigd met de rechtbank van gedachten te wisselen over de wijze van behandeling van deze zaak en de daarin gevelde uit spraak, doch uitsluitend nadat het eind vonnis is uitgesproken. Binnen een korte termijn nadat het eindvonnis is gewezen, wil dr. Brongers ma door de rechtbank een mededeling omtrent de behandelde zaak ter be schikking van de pers laten stellen. Dit communiqué geeft in ieder geval een korte beschrijving van de ten laste ge legde en de bewezen feiten, vermeldt de woonplaats, het geslacht en de leef tijd van de verdachte en behelst voorts de beslissing waartoe de rechtbank is gekomen. Dr. Brongersma gelooft niet dat door de aanwezigheid van de pers de recht- Op verzoek Zittingen van rechterlijke colleges, waarop personen terecht staan ter zake van misdrijf, zijn volgens de voorstellen van dr. Brongersma niet toegankelijk voor het publiek en voor vertegenwoordigers van de pers tenzij de verdachte anders verzoekt. Een dusdanig verzoek kan slechts orr gewichtige redenen worden gewei gerd. Russen namen twee kernproeven De Amerikaanse commissie voor kern energie heeft bekendgemaakt, dat de Sowjet-Unie zaterdag twee kernexplo sies in de atmosfeer teweeg heeft ge bracht. De ene ontploffing, die een kracht had van verscheidene megatons, vond plaats in het gebied van Nova Zembla, terwijl de andere proef, die van geringe kracht was, werd genomen in het ge bied van Somipalatinsk in midden-Sibe- Heden behaagde het de Heere, na een langdu rig en smartelijk, doch zeer geduldig gedragen lijden, van onze zijde weg te nemen, onze zeer geliefde dochter, zus, schoonzus en tante JANNETJE HOUTERMAN, op de jeugdige leeftijd van 19 jaar. Uit aller naam, Wed. J. Houterman- de Kok. Nw.- en Sint-Joosland, 26 augustus 1962. Kruisweg 2. De begrafenis zal D-V- plaatshebben op woens dag 29 augustus a.s- op de algemene be graafplaats te Nieuw en St.-Joosland. Ver trek vanuit het sterf huis 12.15 uur. Heden nam de Heere tot Zich, tengevolge van een noodlottig on geval, onze lieve doch ter, zuster en verloof de FRANCINA DE RONDE. op de leeftijd van bij na 22 jaar. Het is voor ons allen een heerlijke troost, dat we mogen weten, dat ze is heengegaan naar haar Heer en Hei land die zij liefhad- Psalm 103 vers 17. Fam. de Ronde den Herder. Goes, 25 augustus '62. Oostsingel 134. De begrafenis zal D.V- plaatshebben op woens dag 29 aug. om 14 uur. Algemene kennisgeving. Heden is van ons heen gegaan, mijn innig ge liefde man en onze zorgzame vader, be huwd- en grootvader EVERT WILHELMUS BLEUENBERG, op de leeftijd van 59 jaar. Uit aller naam, Vlissïngen, 25 augustus 1962. Bonedijkestraat 105. De teraardebestelling zal plaatshebben op dinsdag 28 augustus a-s. Vertrek Bonedijke straat 105 des n-m. 2 verdwijnt na behandeling met nestosyl zalf. Deze ideale, pijnstillende, ontsmettende èn genezende zalf helpt ook di- rekt bij: insectenbeten, blaren, schaaf-, snij- en brandwondjes en na zonverbranding. vele huismiddeltjes in 1 tube Nu leveren wij U een langzaamwasser met ver warming, geheel roestvrij aluminium, met 5 jaar ga rantie op oliebad en de prijs is slechts Dit moet U zien, zaterdag in onze winkel. HET WASMACHINEHUIS Wijngaardstraat 5 - Goes Telefoon 7768- Heden overleed onze geliefde broeder, zwa ger en oom EVERT WILHELMUS BLEIJENBERG, op de leeftijd van 59 jaar. Uit aller naam, A. Bleijenberg. Vlissïngen, 25 augustus 1962. Lambrechtsenstr. 35. GEREF. GEMEENTE de Lannoystr-, Vlissingen Woensdag 29 aug. 7.30 uur dhr. A. W. VERHOEF. Heden overleed nog on verwacht, onze lieve, zorgzame moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder JOHANNA SUSANNA VIS, weduwe van Gerrit Gerrebrands, in de ouderdom van ruim 71 jaar. Uit aller naam, Vlissingen, 26 augustus 1962- Ambrosius Bosschaertstraat 7. De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 29 augustus a.s. des namiddags 2 uur vanaf Ambrosius Bosschaertstraat 7. Bedorven maagi en diarree I Wat verkeerds gegeten of gedronken, kou op maag en Ingewanden en plotse- I Illng „loopt u leeg", u voelt zich wee en onpasselijk: een nare maag- en darm- stoornis. ENTOSORBINE I- witte, aangename tablet- ten - bevat 6 snelwerkende geneesmiddelen die de maag tot rust brengen en de ln- gewanden zuiveren do I diarree stopt. I ENTOSORBINE I - jn aanaiiesmee.ii.su Heden is na een gedul dig gedragen lijden van ons heengegaan, onze lieve vrouw, moe der en behuwdmoeder LEUNTJE FRANCINA ROELSE, geboren Bakker, op de leeftijd van 72 jaar. Vlissingen K. Roelse. M. P. Roelse. Hoom: P. M- Roelse-Steen. J- H. Steen. Vlissingen, 25 augustus 1962. Hurgronjestraat 13. De teraardebestelling zal plaatshebben, op dinsdag 28 augustus a.s., vertrek Hurgron jestraat 13, des nam. 3 uur. Liever geen bezoek en geen bloemen. Heden is van ons heen gegaan onze lieve schoonzuster en tante LEUNTJE FRANCINA ROELSE, geboren Bakker, op de leeftijd van 72 jaar. Uit aller naam, fam. Roelse. Vlissingen, 25 augustus 1962. „KLEINTJE" PLAATSEN Heden overleed zeer plotseling onze beste zwager de heer J- P. LUCIEER, in de ouderdom van 77 jaar. Namens de familie, C. Daniëlse- v. d. Driest. Middelburg, 24 augustus 1962. LIKDOORNS verwijderd met WONDEROLIE Weg met onhandige likdoorn- ringen en gevaarlijke scheer mesjes. Een nieuw vloeibaar middel. NOXACORN, neemt do pijn wog ln 60 seconden. Eeltpleklccn en eksterogen verschrompelen met wortol en al. Bevat gezuiverde won derolie. Jodium en het pijn stillende benzocaïne. Een flesjo NOXACORN Antisep tisch Likdoornmiddel van f. 1.60bospaartUveelellendo. een juweel van een bromfiets, snel en comfortabel- Een klasse apart, onverslijtbaar, in 3 verschillende uitvoeringen, vanaf 650,- compleet. ïlfl. Jeremiasse OOSTWAL 21, GOES De bromfietsspecialist. balletpakjes niet perfecte pasvorm. In alle maten. roovers spoQTAi/rmiFs-innuj\ Wolstraat 82 Vlissingen vraagt NETTE JONGEDAMES voor de winkel, leeftijd 18—19 jaar. Wij bieden U een prettige werkkring met gunstige ar beidsvoorwaarden o-a. naast de wekelijkse vrije middag één extra vrije dag per 14 dagen, afwisselend op maandag en zaterdag; bedrijfskleding ln bruik leen; vergoeding van even tuele reiskosten. Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot de bedrijfsleider van ons filiaal Lange Delft 22 te Middel burg. KOLENR A DIATOREN voor do goedkoopste brandstol Attentie Mevrouw, voor lompen en papier geven wij goede prijzen. Ook voor uw oude kachels. Lompen-, papier- en me taalhandelaar M. van Wijngen, Telefoon 0 1180-3910. NVagcnplein 8, MIDDELBURG. STICHTING VOOR VOORTGEZET ECONOMISCH ONDERWIJS MIDDELBURG - Stadhuis - Afd. Onderwijs. voor Garage PAUL KRUGER (Jobse en Sturm) VLISSINGEN Tel. 01184-2008- 3500. Privé 2214. Begin september vangen de nieuwe cursussen a PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN DIPLOMA MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE STAATSPRAKTIJKDIPLOMA VOOR BEDRIJFS ADMINISTRATIE BOEKHOUDEN M O- Spoedige aanmelding gewenst. Prospectus aan boven staand adres. Inlichtingen bij drs. M. de Bruijne, Stationsstraat 11, Middelburg, tel. 01180-3972. Chr. Streekziekenhuis „Bethesda" Vlissingen vraagt voor direct Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice. De Stoomvaart Mij. Zeeland vraagt voor alg. dienst. Aanmelden: kantoor Westhavendijk, Vlissingen. AI wat voor van belang U vandaag Provinciale Zeeuwse Courant BANKSTEL Royale uitvoering met nylon bekleding 695,— WONINGINRICHTING De Vlieger Zn., Stenonbeor 5-7 VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 8