„Ziekenhuisverpleging" Beveland huldigde administrateur De Lange K?ü?Dompo Oosterscheldebrug in 1963 „het water in" Plannen voor nieuw kantoorgebouw zijn nog niet veel gevorderd ALMANAK WEER EEN DODE OP RIJKSWEG BIJ ZIJPE VERKEERSONGELUKKEN TIJDENS WEEKEINDE IN VLISSINGEN WEDSTRIJD LANDBOUWJONGEREN IN BEOORDELEN VAN VEE NIEUWE BRANDSPUIT VOOR WATERLANDKERKJE 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 27 AUGUSTUS 1962 Bij afscheid in Goes... „Het fonds van De Lange". Zo is de Vereniging voor Ziekenhuisverpleging in Zuid- en N'oord-Beveland vaak genoemd. Eu dat werd de afgelopen 25 jaar niet voor niets gedaan. U hebt de opdracht steeds niet veel genoegen en met innerlijke bewogenheid voor de medemens uitgevoerd. Het medisch-soeïaal terrein was voor U erg aantrekkelijk". Deze karakterschets bij het afscheid van de heer A, de Lange als administrateur, zaterdagmiddag in de algemene vergadering van de vereniging te Goes, tekende precies de centrale plaats van de man, die de Bevelandse „Ziekenhuisverpleging" heeft helpen oprichten, het kantoor ervan heeft opgezet en uitgebouwd en bovendien in een reeks van jaren een dubbele functie heeft vervuld. De pensioengerechtige leeftijd van de heer De Lange was overigens voor het bestuur het sein om de dagelijk se zorg van zijn schouders te nemen. Sinds net begin van dit jaar heeft de heer De Lange zijn opvolger inge werkt. Dat betekende tevens verhui zing uit de woning, waarin hg het administratieve apparaat van de Be velandse vereniging als het ware om zich heen heeft gebouwd. Daar, in de Goese Wilhelmlnastraat, legde de heer De Lange de grondslagen voor wat zich ontwikkelde tot een „be drijf". Duizenden kaarten van patiënten gingen er per jaar door zijn handen, ve le honderden rekeningen voor medische hulp heeft hij er betaald. In dit centrale punt van de Vereniging voor Zieken huisverpleging leefde eigenlijk het hele gezin mee. Bezoekers en personeel vonden er steeds een gulle gastvrouw. Daarom betrok de voorzitter, de heer M. Reijnhoudt, zaterdagmiddag in zijn af scheidsspeech in het bijzonder ook me vrouw De Lange. Daarom ook was het afscheidsgeschenk van het bestuur een herinnering voor het echtpaar De Lan- fe: een zilveren theeservies. „We hopen at uw levenspad vergezeld mag gaan van vele goede herinneringen", zei de heer Reijnhoudt. „Maar", zo had hij eer der al nadrukkelijk laten blijken, „we nemen maar ten dele afscheid. U laat wel een zeer belangrijk deel van uw werkzaamheden aan een ander over. Als ambtenaar vertrekt U. maar als secre taris-penningmeester blijft U nog bij ons aan de bestuurstafel". SOEPELHEID Dat de leiding van de Vereniging voor Ziekenhuisverpleging Zuid- en Noord-Be veland nog graag van de deskundigheid van de heer De Lange wil blijven ge bruik maken, liet ook de oud-voorzitter, mr. dr. A. J. J. M. Mes duidelijk mer ken. Hij prees de nu scheidende admini strateur om zijn prettige wijze van sa menwerking en zijn soepelheid in de aanpassing bij de grote uitbreidingen en administratieve wijzigingen in net werk. Er waren nog meer blijken van waardering bij dit afscheid in één van de zalen van de „Prins van Oranje" te Goes. Namens directie en administratie van het Gasthuis Oostwal bood de heer J. M. Huissoon een ets van het Goese stadhuis aan. De heer P. J. Jansens be zorgde het echtpaar De Lange een bloemstuk namens de Walcherse zuster vereniging. De besturen van de onderafdelingen en de bodes van de vereniging namen afscheid van de heer De Lange aan het eind van de huishoudelijke ver gadering. Daarin bracht hij verslag (Advertentie) Leeuwse Het midden... Samen met honderden badgasten klaagde ook een Walcherse boer enkele dagen geleden tussen de bitien door steen en been over het slechte weer. Bij elke millimeter regen zap hij zijn land sompiger en drassxger worden. ,J)it is geen zomer", constateerde hij bedachtzaam en vanuit zijn hotstede liet hij, de gordijnen op- zi) duwend, zijn blik triest en traag over de natte velden dwa len. Groot was dan ook zijn opluchting toen hij die middag naar de me dedelingen voor land- en tuin bouw luisterde. Hij kon zijn oren nauwelijks geloven toen die on bekende man in de radio daar rustig voorspelde: „In het midden van het land droog, op de overige plaatsen toenemende vnnd en re genbuien". „Snel handelen", realiseerde zicli de boer, denkend aan zijn bonen die zojuist uit de grond getrokken netjes over de houten ruiters op het land viaren gedrapeerd. Sa men met zijn knecht ging het op een holletje naar buiten en na een uurtje van enorm hard vlerken stonden alle ruiters precies in het midden van het land. „Lekker droog", bedacht onze boer tevreden en vergenoegd be keek hij zijn ruiteri), netjes bij elkaar opgesteld. De knecht deed er het zwijgen toe. Nadat de dag daarop gebleken is dat de bonen nog net zo nat wa ren als de hele zomer al sinds 21 juni is geweest, weigert onze boer hardnekkig ooit nog eens naar de mededelingen voor land- en tuin bouw te luisteren.... De heer A. de Lange te Goes heeft zaterdag afscheid genomen van t!het foiids De Lange", de Vereniging voor Ziekenhuisver pleging in Zuid- en Noord-Beve- 'niirl Hf.t nfxrhplH nitin tnp.f Reijnhoudt (liiifcs) de heer en me vrouw De Lange een zilveren theeservies als aandenken aan biedt. (Foto P.Z.C.) uit over de gang van zaken in het afgelopen jaar. Onder meer maakte de secretaris melding van de werk zaamheden aan de opstelling van een clit reglement vastgesteld. Aangezien de winst over 1961 een vrij hoog bedrag beliep 62.312,83 stelde het bestuur een verhoging van de uitkering over vrijwel alle catego rieën voor. De contributies werden op hetzelfde niveau gehandhaafd. Bij de bestuursverkiezing werden de he ren S. Balkenende, M. van Halst en J. J. Pieper in hun functie herbenoemd. KANTOORGEBOUW Over de onderhandeling met betrek king tot een nieuw kantoorgebouw kon voorzitter Reijnhoudt meede len, dat nog maar weinig vorderin- §en konden worden gemaakt. Het estuur heeft verschillende gebou wen bezichtigd en contact opgeno men met de Dienst Gemeentewerken te Goes. Het is moeilijk om een be staand pand zodanig te verbouwen, dat het een moderne outillage voor het administratieve apparaat ople vert. Bovendien vindt het bestuur het onjuist, aan het bestaande- kantoor enkele ver bouwen, dat daarmee dezelfde kosten zijn gemoeid als met nieuwbouw. Voor nieuwbouw heeft men bouwgrond nodig en dat is in Goes een teer punt. Te meer omdat de Vereniging voor Ziekenhuis verpleging graag in net centrum van de stad wil gevestigd zijn en niet aan de periferie. In de loop van het jaar zijn aan liet bestaaonde kantoor enkele ver beteringen aangebracht. Op de rijksweg Zijpe-Zierikzee in de buurt van Bruinïsse is zater dagavond opnieuw een ongeval met dodelijke afloop geregistreerd. Om streeks negen uur raakte de 24- jarige landbouwer W. J. van den Berg uit Bruinisse de controle over het stuur van zijn bromfiets kwijt, toen hij een drietal wandelende da mes passeerde en een van hen met- zijn arm raakte. Hij werd tegen 't wegdek geslagen en kwam daarbij zo gevaarlijk terecht dat hij later in het ziekenhuis aan zijn verwon dingen overleed. Even na negenen stapte (le landbouwer zaterdagavond te Zijpe op zijn brom fiets om in de richting Zïerikzee weg te rijden. Ter hoogte van het kruispunt rgksweg 18-Langeweg wandelden op dat moment drie dames op het fietspad. Bij de nadering van de bromfiets weken zy uit op een van de parkeerstroken langs de weg. De heer Van den Berg reed echter met zijn bromfiets zo dicht langs de zijkant van het fietspad dat bij toch nog in aan raking kwam met een van de dames, mevrouw M. de K.-J. De vrouw liep daarbij alleen een lichte schaafwond op, maar de bromfietsberijder verloor zijn evenwicht en sloeg voorover tegen het betonnen plaveisel van het fietspad Onmiddellijk alarmeerden de dames een arts, die de heer Van den Berg in be wusteloze toestand liet overbrengen naar het Zweedse Rode-Kruisziekenhuis in Zierikzee. Daar bleken de verwondingen zo ernstig te zijn dat het slachtoffer in de nacht van zaterdag op zondag over leed. De landbouwer was gehuwd. AUTO OVER DE KOP IN VEROLMELAAN Bromfietser brak bij val op Wesf Souburgseiueg been In de nacht van vrijdag op zaterdag is in de Hendrik Verolmelaan te VHssingen de 22-jarige G. M. W. van de P. uit Goirle met zjjn personenauto over de kop geslagen. Eén van de inzittenden van de wagen, de 20-jarige mej. J. R. J. J. uit Eindhoven, liep bij de buiteling een hoofdwonde op. Het te laat opmerken van het verhoog de plantsoen in het midden van de rij baan was de oorzaak van dit ongeluk. Mej. J. R. J. J. kon na in het St.-Jo- sephziekenhuis te zijn verbonden haar weg vervolgen. De personenauto werd zwaar beschadigd. Zaterdagmiddag ontstond in de Bad huisstraat nabij de Parklaan een aan rijding tussen een personenwagen, be stuurd door de 25-jarige G. C. van M. TE SINOUTSKERKE IN „DE POEL C. Beye uit Haamstede kreeg kampioensbeker ijf stamboekkoeïcn hebben zaterdag in Sinoutskerke in „De Poel" bij Goes de kennerblikken doorstaan van 21 landbouwjongeren- Achter de boerderij van de heer M. H. van Lie- re gaven zij ieder op papier een vak technische beoordeling. Later op de dag mochten twaalf van hen dit mondeling nog eens' overdoen. Bo vendien kregen de jongelui de op dracht de koeien naar hun eigen in zichten te rangschikken, waarbij dan een toelichting werd gevraagd. „Een mooi gelijnde koei, prima boven hand Deze en soortgelijke ont ledingen kregen de omstanders dan te horen. Een drie man sterke jury knikte goedkeurend, trok een beden kelijk gezicht of maakte aantekenin gen: al deze bedrijvigheid gold na melijk de eerste provinciale veebe- oordelingswedstrijd van de drie Zeeuwse landbouwjongerenorganisa- tles. de L.J.G.. de C.J-B.T.B- en de R.K-J.B. Een mooi resultaat van samenwerking op technisch niveau, dat vooral op aandrang van de heer C- den Engel sen namens het rijksveeteeltconsu- lentschap is tot stand gekomen. Het afgelopen voorjaar heeft deze man- uit-het-vak op negen verschillende plaatsen in Zeeland cursussen in vee beoordeling gegeven, waarvoor rond 150 jongeren zich aanmeldden. Regionaal werden wedstrijden gehou den: in totaal 32 jongeren, onder wie één meisje, Ineke Bolijn uit Zierik zee, kwamen in aanmerking voor het kampioenschap in de Zeeuwse wed strijd. Zaterdagmorgen traden zij aan in Sinoutskerke. Het eerste werkstuk bestond uit een schrifte lijke beoordeling. Hoog aangeslagen De jury, rijksveeteeltconsulent ir. W. L. Harmsen en de heren Vos uit Kou- dekerke en W. van Sluis uit Goes, gaf een puntenwaardering op deze technische verhandeling van de deel nemers en aan het begin van de mid dag werden de namen van de twaalf besten afgeroepen. De „oudere" landbouworganisaties hadden dit ge zamenlijke initiatief van de contact commissie technisch landbouw jon gerenwerk hoog aangeslagen. Zij stelden een aantal prijzen beschik baar. Eén voor cén gaven de twaalf in veebe oordeling kampende jongeren hun visie in de kring van jury, organisa toren en belangstellenden. De kam- pioensprijs (beker) ging tenslotte naar C. Beye uit Haamstede (L.J.G.) met 123 punten. Verder was de klas sering als volgt: 2. (zuil): J. de Lange, Ritthem (C.JR.T.B.), 103 pt.: 3. (beker): L. Bonte. St.-Mar- griete (R.K.J.B-), 99 pt.; 4. (lauwer tak), M. Minnaard, 's-H.-Abtskerke, (L.J.G.), 98 pt.; 5. Ineke Bolijn. Zie- .rikzee, (L.J.G.), 94 pt.; 6. P. de. Fey- ter. Axel, (L.J.G.), 90 pt.; 7. P. A. Riemens, Hoek, (L.J.G.). 89 pt.; 8. A. de Visser. Aagtekerke. (L.J.G.), 88 pt.; 9. W. J. Minnaard. 's-H.-Abts kerke. (L.J.G.), 86 pt.: 10. W. op 't Hof. Kapelle. (C.J.B.T.B.). 76 pt.: 11. W. Temmerman. Hoofdplaat. (R. K.J.B.). 75 pt.: 12. C. Buys. Koe wacht. (R.K.J.B.), 74 pt. uit Middelburg en een motorrijwiel, be stuurd door de 20-jarige R. G. E. uit Vlissingen. De automobilist Van M. ver leende bij het links afslaan de Parklaan in geen voorrang aan het tegemoetko mende verkeer. Bij de botsing liep de bestuurder van het motorrijwiel een hersenschudding alsmede enkele ver wondingen aan de handen op. Hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis „Bethesda". De duopassagier de 19-jari- ge H. M. uit Vlissingen, kreeg een vlees wond aan het rechterbeen en kon na verbonden te zijn huiswaarts keren. Beide voertuigen werden zwaar bescha digd en moesten worden weggesleept. Op het Betje Wolffplein deed zich za terdagmiddag ec-n lichte aanrijding voor toen twee auto's gelijktijdig optrokken na voor een voetgangersoversteekplaats te zijn gestopt: de 58-jarige A. B. uit Vlissingen botste daarbij met zijn voer tuig op een Belgische personenauto, die achter de voetgangersoversteek plaats was geparkeerd. Beide voertuigen werden slechts licht beschadigd- Per soonlijke ongevallen deden zich niet voor. burg. die op de West Souburgseweg on gelukkig kwam te vallen omdat zijn licht plotseling uitviel. Zijn bromfiets raakte van het rywielpad en sloeg over de kop. Met.oen gebroken been en en kele schaafwonden aan het gezicht moest A- M. naar het ziekenhuis „Be thesda" worden overgebracht. COMMISSARIS OPENT B.B.-COMMANDOPOST TE GOES De commissaris der koningin in Z( land, jhr. mr. A. F. C. de Casembro zal'op maandag 10 september a.s. c middags om 3 uur de officiële open! verrichten van de nieuwe B.B.-comman- dopost van de Kring Zeeland b in het Landbouwcentrum te Goes. ZEEUWS-VLAAMSE JAGER GEDOOD DOOR SCHOT UIT EIGEN GEWEER Door een schot uit eigen jachtge weer is zaterdagavond de 32-jarige ongehuwde H. Pica vet jr. veehou der uit Hulst, tijdens een jachtpar tij op wilde eenden in de Clinge- polder bij de gemeentegrens Huist- Clinge, om het leven gekomen. Het tragiscne ongeluk deed zich voor om omstreeks acht uur, toen de jager met zijn beide metgezellen, de heren A. Riskee en E. A. Verbist, alvorens de jacht te beëindigen op een lager gelegen terrein achter de boerderij van de heer P. Boone aan de Van Maelstedeweg, nog een weiland wilde doorkruisen. Dc heer Picavet had daar een eend gezien, die hij op de valreep nog even wilde ver schalken. Toen hij zich een viertal me ters van zijn heide metgezellen had ver wijderd hoorden deze een schot uit zijn jachtgeweer. Het bleek, dat de heer Pi cavet om het lager gelegen weiland te kunnen bereiken over een prikkeldraad afzetting moest heenstappen. Hierbij struikelde hij en vermoedelijk bleef de haan van zijn geweer achter het prik keldraad hangen, waardoor het dode lijke schot werd gelost. De kogel ging door de linkeischouder en raakte de heer Picavet in de hartstreek. Hij overleed ter plaatse, Dokter J. A. van Lierop uit Hulst, die spoedig na het ongeluk aan- ig was, liet het stoffelijk overschot •brengen naar het Sint-Luiduinazie- lcenhuis te Hulst. GOESE ONDERWIJZERES DODELIJK VERONGELUKT De 21-jarige Goese onderwijzeres, me juffrouw F. de Ronde, is zaterdagmor gen bij een verkeersongeluk op de rijks weg tussen Etten en Breda om het leven gekomen. Mejuffrouw De Ronde reed als duopas- sagiere mee op de scooter van haar ver- de, de heer J. A. B. uit Goes. Om on verklaarbare reden is de scooter plotse ling over de kop geslagen. Mejuffrouw De Ronde werd van het voertuig geslin gerd en overleed enkele ogenblikken na de val. B. liep verwondingen op aan hel gezicht. Op het moment van het onge luk was cr op die plaats geen ander ver keer op de weg. Het stoffelijk overschot is naar het St.-Ignatluszickenhuls te Breda overgebracht. 9fM Slot van pag. 1 rende 40.000 kubieke meter beton naar de brug vervoerd wordt om daar ter plaatse verwerkt te worden. Rond 125 000 „kub" beton dus voor on der meer circa 150 ronde putten: het zijn holle betonbuizen met als grootste lengte 50 meter en als kleinste 30 meter, naar gelang de diepte van het water. De zwaarste put weegt 600 ton. Als de eerste putten (met een diameter van 4% meter) gereed zijn, komt de reuzebok in actie. Momenteel is deze bok in aan bouw op het middenstuk van één van Niarchos' de Griekse reder tan kers, die om economische redenen ver groot moest worden. Het middendeel is er uitgesneden en daarop komt nu de bok, die hoger is dan Middelburgs Lange Jan, te rusten. De holle palen worden vanuit de veerhaven naar Kats tussen twee enorme bakken in naar deze bok ge bracht. De bok „pakt ze op", zet ze in het water en eenmaal op de zee bodem beland graven de palen zich zelf als het ware in. In de hoile buis laten de brugbou- wers namelijk een soort graafwiel zakken, dat als een mol een weg in de zeebodem maakt voor de beton- putten. Dat graafwiel komt: onder meer terecht in plcistoceen, een zeer harde grondlaag uit de ijstijd- Als de putten eenmaal ver genoeg in de bo dem verdwenen zijn wordt er een laag beton in gestort om ze draag kracht te geven, terwijl ze ook aan de bovenzijde met een betonconstruc tie worden afgesloten. Op de holle palen komen vervolgens de betonsegmenten te rusten, waarop uit eindelijk de uit voorgespannen beton vervaardigde overspanningen komen te rusten. Zo'n „lap" voorgespannen beton is het best te vergelijken met een serie boeken, die tegen elkaar gedrukt wor den. Daarna wordt ln elk boek een aan tal gaatjes geprikt en daardoor touwtjes gespannen, die stevig worden aange draaid. Een knap man nu. die het boe- kenpak uit elkaar krijgt, zonder de touwtjes door te knippen. de brug. Nog deze week worden de eer ste voorbereidingen getroffen voor het bepalen van de richting met als basis piketpaaltjes op de dijk en een punt in het bouwland er achter (om straks niet uit de koers te raken). Vanaf de wal bepalen de mannen van deze dienst niet behulp van een tellerumeter (een elektrische afstandsmeter) nauwkeurig de plaats waar de ruim 50 pijlers de zee bodem in moeten. Voor elke holle paal, te beginnen tussen dijkpaal „59 en 60, moeten ze straks een meting verrichten. Ze worden achter volgd" door de grondmechanici en geo logen die reeds eerder een verkenning in de bodem nebben uitgevoerd, maar na de plaatsbepaling de boor in de zeebodem moeten draaien teneinde onder meer te onderzoeken of er tot aan het pleistoceen geen obstakels (zoals scheepswrakken, oorlogstuig enz.) in de weg liggen. Voorlopig wordt dit jaar vijfhonderd meter „paalwerk" uitgezet in de richting van de Schouwse kust. Vol gend jaar gaan de meet- en de boor- ploeg dan weer verder- Plaats bepalen MAAR LANG VOORDAT de eerste be tonmolens hun brugelcnienten afleveren komt dc meetkundige dienst uit Delft in actie om oen bijzonder belangrijk werk uit voeren: de plaatsbepaling AANVARING IN KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND In het Kanaal door Zuid-Beveland is za terdagmorgen het motorschip „Wyka" in aanvaring gekomen met de „Zwer ver". De „Wyka" kwam, voor dc „Zwerver" te onverwacht, achter andere vaartui gen vandaan. De schade die de „Zwer ver" opliep, een gat in de huidbcplating van het voorschip, bleek zodanig dat het schip de reis naar Wemeldinge kon voortzetten. De „Wyka" kreeg geen noe menswaardige schade. GIFTEN ZEEUWS THUISFRONT NIEUW-GUINEA Het „Zeeuws Thuisfront Nieuw- Guinea" ontving in het tijdvak van 16 tot en met 22 augustus tie volgende giften: M. Polie, Hansweert 5; J. K. Mesu, Nw.- en St.-Joosland 10: Coöp. Boerenleenbank. „Arnemui- den 25; Veilingver. „Kapelle- Aanvaring in haven Hansweert Zaterdagmorgen is bet m.s. „Transport 31" in ae Buitenhaven te Hansweert in aanvaring gekomen met liet m.s. „Leo- ii". De beide vaartuigen liepen met de Voorschepen op elkaar in. De „Transport 31" kreeg een zodanige lekkage dat het dreigde te zinken. De „Leoni" bleef, dankzij waterdichte schotten, drijven. De „Transport 31" een 350 ton metend schip, was met een lading ruw ijzer op weg van Duitsland naar België. Op het moment dat de haven van Hansweert verliet, kwam het 660 ton metende m.s. „Leoni" met een lading glas de haven binnen. De schepen hadden geen moge lijkheid tot uitwijken. Het bergingsvaar tuig „Inktvis" kon de lekgeslagen „Transport 31" met pompen boven wa ter houden. Nadat een reddingskleed was aangebracht, werd het schip naai de Zijhaven' gesleept. De „Leoni", op weg van Brugge naar Tiel, kon ondanks schade aan de voorpiek, doorvaren. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. rijen Wed. P. deJongh, Goes 50; Chemische Fabriek „Perfecta", Goes 100: Constr. en Rep. Werkpl. Walcheria, Vlissingen 25; mevr. Somers, Vlissingen 5; mej. D. L. Dorlrjn, Middel burg f 2.50: Coöp. Boerenleen bank. Veere 10: Steenkolen Handelsver. N.V.. Utrecht 250; Coöp. Boerenleenbank. Krabben- dijke 100: Nagekomen van fruitactie V.V.K.B. O., Kapelle 47.03: A. de Jager-Tolhoek N.V., Goes 50: Bouwmater. Han del mej. R. Adriaanse, Oostkapel- le 10; N.V. Stoomtram Mij. BreskensMaldeghem, Aarden burg 50; Kon. Maatschap „De Wilhelminapolder". Wilhelmina- dorp 25; mevr. F.-V,, Kloetlngc 2.50. Totaal 867.03. De stand bedraagt thans 9.625.03. Giften voor bovengenoemd Thuis front kunnen gestort worden op postrekening: 15 4617 ten name van de Nutsspaarbank te Kapelle, onder vermelding „Thuisfront". Pianosnaar.. Wanneer de betonnen putten, waaruit de pijlers bestaan, de grond in moeten kómt de meetkundige dienst met een bij zonder instrument voor de dag. De af stand van 95 meter tussen de pijlers wordt dan namelijk gemeten met een pianosnaar Die afstand moet immers precies 95 meter zijn en geen tien centi meter meer of minder, duist met deze doodgewone pianosnaar van 95 meter dan kunnen de meetkundige mensen gerust zijn dat de overspanningen straks precies passen. Voorlopig komen er dus werk zaamheden aan de beurt, waaruit nog niet direct een zichtbare brug zal groeien. Maar na medio 1963 zal ieder, die ook maar enige be langstelling heeft voor de water bouw, bij de Noordbevelandse zee dijk getuige kunnen zijn van me nige spectaculaire „stunt". Ook als men bereid is een klein stormpje te trotseren, want de brugbouwers verwachten tot windkracht vijf tot zes door te kunnen gaan met hun werk. En als er maar enkele tien tallen meters zicht overblijft, kan zelfs de befaamde Zeeuwse mist hen niet van de brug afhouden (Advertentie) SNEL GOED Uw riims vóór 5 uur gebracht... de volgende dag klaai FOTO VERSCHOORE Goes Krulningcii Vlissingen HET WEER IN EUROPA Oslo. zwjuir bewolkt Kopenhagen, zwaar bewolkt Londen, regen Brussel, half bewolkt Parijs, onbewolkt Niee. zwaar bewolkt Frankfort, onbewolkt Mllnchen. onbewolkt Loenrno. zwaar bewolkt Wenen, licht bewolkt Innsbruck, onbewolkt Rome. onbewolkt 20 gr. C. 19 gr. C. 20 gr. C. 20 gr. C. 23 gr. C. 27 gr. C. 22 gr. C. 21 gr. C. 25 gr. C. 21 gr. C. 23 gr. C. 32 gr. C. Wiiterlandkcrkje heeft sinds /.ater ling een nieuwe brandspuit, 's Mor gens droeg de fabriek, de fa. A. Bik kers te Rotterdam de nieuwe eenheid over nan het gemeentebestuur. De vrijwillige brandweer van de gemeen te hoeft nu in liet vervolg niet meer bang te zijn, dat men bij een brand geen water kan krijgen, zoals in liet verleden met de oude spuit al eens is voorgekomen. Want uit de demon stratie bleek duidelijk: de spuit doet het. Te goed eigenlyk, want de slan gen. die. bij het oude „beestje" nog best voldeden, bleken voor de nieuwe machine te zwak en scheurden op verschillende plaatsen open. De brandweer heeft nu reeds een nieuw punt op het verlanglijstje: nieuwe slangen. VWWWWVWWWWWVWVWWWWWWWWV Om ongeveer half twaalf arriveerde, de nieuwe spuit op een vrachtwagen. Bij de kerk werd het apparaat afge laden voor een kleine demonatruti' die lichtelijk in het water viel dot- het scheuren van de slangen. Daarna werd in het dorpshuis c nieuwe eenheid officieel aan dc gt -neente overgedragen. Burgemcestc M J. Verbrugge gaf een kort over zicht van wat aan de aanschaf va de nieuwe spuit is voorafgegaan Plannen voor aankoop bestondei reeds geruime tijd bij het gemeente bestuur. Er ontstonden echter moei iljkhcden, omdat dc brandweerinspec tie streekbrandweren in het leven wilde roepen. De fusie met eon ande re gemeente bleek echter moeilijkhe den op te leveren en Waterlandkcrkje behield zijn eigen brandweer. De burgemeester richtte ten slotte een dankwoord tot de directie van de fa briek. die de nieuwe brandspuit loeft vervaardigd. De vertegenwoor- Uger van de fabriek, de heer D, J. lc Vries uit Rotterdam, memoreerde 'ervolgens de kwaliteiten van de enhcid- Dc spuit heeft een capacl- cit van 1135 liter met een opvoer- loogte van 85 meter (de door de irandweerinspectie gestelde eisen be- lroegen 1000 liter en 80 meter). Hij iraent het gemeentebestuur dank voor het in de fabriek gestelde ver trouwen. Namens de vrijwillige brandweer, sprak commandant C. Bron een woord van dank tot het ge meentebestuur. Op dc foto de vrijwil lige brandweerlieden bezig met het in bedrijf stellen van de spuit. (Foto P.Z.C.) VEEL WIND- Aanvankelijk hier of daar regen, daarna enkele opklaringen, muar ook enig ver spreid voorkomende buien. Vrij krachtige tot harde, en aan de kust tijdelijk stormachtige wind, ruimend van zuidwest naar west tot noordwest, fezelfde ni'ddagtempernturen als giste- ■n, of iets I.""'" I-, Strandverwachting (Van onze weerkundige medewerker). NIEUWE stormdepressie trekt bij Schotland de Noordzee op met ook langs onze kust een harde tot stormachtige zuidwestenwind Enkele buien en tc koel- Overdag temperaturen van 16 tot 18 graden; zeewater ruim 16 graden. VOORUITZICHTEN: koel en onstabiel weer. ZON EN MAAN. 28 augustus Zon op 5.44 onder 19.38 Maan op 3.41 onder 19.09

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 2