PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ALGERIJNSE LEGERLEIDERS NIET EENS MET UITSTEL VERKIEZINGEN Militaire chefs doen beroep op het volk Mr. Bot „onderhandelt" met ambtenaren Studenten vallen Cuba met jachtjes aan OOSTERSCHELDEBRUG VOLGEND JAAR „HET NA MIDDEN WATER IN" AMERIKAANSE HULP AAN INDONESIË Hogere salarissen aangeboden SCHOTEN BIJ NACHT IN DEN HAAG FRANS PROTEST DOOR RUSSEN GEWEIGERD Protestmars contra A.V.R.O in Kerkrade Vorstelijke begroeting in Rotterdam Dreigementen aan adres van de Gaulle Va ndaagj MINISTER KORTHALS GEEN V.V.D.-LIJSTAANVOERDER PIJLERS ZEEBODEM IN MET PIANOSNAAR.. BOK WORDT OP TANKER GEBOUWD 205e jaargang - no. 201 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Directie: F van de Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteuren: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,uü pei kw.fr. per post 8,25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: VUsslngen Walstraal 58-60 tel 2355 (b.g g. red. 3508/3546, adv. 3647/3643); Middelburg; Markt 51, tel. 3841 (b.g.g red. 2078/3169, adv. 2375), Goes: Grote Markt 2 tel 614A (b.g.g. red. 7853, adv 5213), Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: tel. 2116; Zierikzee, red, tel. 2425 adm. tel 2094. Adv.pr. 27 ct per mm. Min. per adv. 4.— Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv (max. 8 regels) 25 ct per regel (min. 1.25) ..Brie"en our. van dit blad" 25 ct meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Maandag 27 aug. 1962 ONZE ZWEMSTERS BESTEN VAN ALLEN Pagina 3 BEN BELLA ONDERVINDT NIEUWE TEGENSTAND In gezaghebbende kringen te Washing ton wordt verwacht dat de onderhande lingen over een 325 miljoen dollar om vattend en een periode van vijf jaar be strijkend programma van Amerikaanse bijstand aan Indonesië volgende maand zullen aanvangen. Zij zullen zowel in Djakarta als in Washington worden ge voerd. Een commissie van zes man heeft een rapport met richtlijnen en aanbevelingen opgesteld, dat 241 pagina's beslaat, en waaraan president Soekarno reeds zijn goedkeuring heeft gehecht. Een der voorwaarden is dat Indonesië fiscale hervormingen invoert. De commissie schat dat Indonesië tussen de 325 mil joen en 390 miljoen dollar aan deviezen nodig heeft gedurende de periode van vijf jaar. De commissie beveelt aan dat Indonesië nieuwe Amerikaanse subsidies en leningen krijgt tot een bedrag van 235 miljoen dollar. De subsidies zouden in totaal 63 miljoen dollar bedragen waarvan 40 miljoen voor onderwijs, 6,6 miljoen voor transport en 3,1 miljoen voor minerale exploties. Schot op Venus uitgesteld De lancering te Cape Canaveral van liet ruimtevaartuig „Mariner 2" in de richting van planeet Venus, die gister ochtend zou geschieden, is om techni sche redenen 24 uur uitgesteld. De commandanten van willaya IV, het militaire district van Algiers, hebben gisteren aangekondigd een beroep te zullen doen op het volk hen te steunen in hun eis tot een vroegtijdig bijeenkomen van de Nationale Raad der Algerijnse Revolutie (C.N.R.A.) om een einde te maken aan de machtsstrijd onder de Algerijnse leiders. Dit besluit der legerleiding van willaya IV volgt op de actie van Ben Bella's politieke bureau, dat zaterdag bij monde van zijn woord voerden Mohammed Chider bekendmaakte de parlementaire verkiezin gen die a.s. zondag plaats hadden moeten vinden voor onbepaal de tijd uit te stellen. Als reden voor uit uitstel gaf Chider op, dat de poging van de commandanten van willaya IV om hun gezag in Algiers te vestigen inhield, dat het politieke bureau „niet langer in een positie verkeerde om zijn verantwoordelijkheden op zich te nemen Naar aanleiding van deze aankondiging hebben de commandanten besloten aan te dringen op het bijeenkomen van de uit 12 leden bestaande C.N.R.A. het hoogste orgaan van de Algerijnse re volutie. Op basis van een in juni te Tri poli gehouden stemming van de C.N.R.A. kon Ben Bella zyn politieke burean in Algiers oprichten. Er werd toen ech ter tevens tussen Ben Bella en zijn te genstanders overeengekomen, dat het voortbestaan van het politieke bureau zou hangen van een latere stem ming in de C.N.R.A., ongeveer een week na de verkiezingen op 2 september. Het uitstel der verkiezingen heeft auto matisch tot gevolg, dat de bijeenkomst van de C.N.R.A. niet door zal gaan. Het Socioloog onder gevangen genomen infiltranten De staatssecretaris van binnen landse zaken, mr. Th. Bot, is za terdagochtend in gezelschap van de gouverneur, dr. P. Platteel, in Hollandia aangekomen. Hij wei gerde op het vliegveld van Sentani de pers te woord te staan. In het centrum van Hollandia stond een schare van enige honderden Pa- Soea's de staatssecretaris op te wach- ;n. Voor het gebouw van de Nieuw- Guinea-Raad hield de auto van mr. Bot stil en luisterde hij naar toespraken van de voorzitter van het „Front Nationaal Papoea", de heer Asamseba, en het Nieuw-Guinea-Raadslid Kaisiepo. Via een microfoon richtte mr. Bot zich tot de Papoea's. Hij zei dat hij naar Nieuw- Guinea was gekomen om ..de bevolking- van „Papoea Barat" (West-Papoea) recht in de ogen te kijken". Hij ver klaarde namens het kabinet het te be treuren dat de opbouw zo abrupt moet worden afgebroken, maar hij was ervan overtuigd dat dc bereikte oplossing in deze omstandigheden voor de Papoea's de juiste weg is. Gedurende het gehele weekeinde heeft mr. Bot te Hollandia bespi kingen gevoerd met gouverneur Pli In Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag een aantal schoten gevallen, die voor zover thans bekend, 1 slachtoffer hebben gekost. Een negentienjarige dienst plichtige soldaat, N. C. A. W. uit Den Haag, werd door een kogel aan de enkel gewond, toen hij vanuit een auto werd beschoten. De jongen liep met zUn achttien jarige broer In de Looierstraat, toen omstreeks kwart voor één een oude D.K.W. passeerde. De jongens maakten een paar sma lende opmerkingen over het voer tuig, die beantwoord werden met twee schoten. Dc 19-jarige jongen werd geraakt. Zijn broer waar schuwde de politie. Een voorbij ganger op een bromfiets wist het nummer van de auto gedeeltelijk te noteren. Later hield de politie een oude uuto aan, waarvan de opgenomen nummers correspon deerden met het door de bromfiet ser opgegeven „signalement". De Inzittenden, de 46-jarige koopman J. de H. en de 33-jarige schilder W. H. ontkenden echter iets met een schietpartij te maken te heb ben gehad, Zaterdagnacht zijn in Den Haag nog meer schoten gevallen. Een bewoner van de Kwikstaartlaan werd wakker van een zestal scho ten uit een zwaar kaliber revolver. Hij hoorde daarna een auto met gierende banden wegrijden. Ver derop vielen nog eens drie scho ten. 'De volgende dag vond hij een patroon uit een 9-mm pistool. De politie stelt een onderzoek in. WVWWUWVWVWWWWVVUVWWVWWWWVU teel en leidende ambtenaren van het frouvernement. Het ging voorname- rjk over het vaststellen van dienst- voorwaarden voor die ambtenaren, welke bereid zijn, na 1 oktober in Nieuw-Guinea door te werken. Het resultaat van het overleg zal binnen kort worden bekendgemaakt. Er zijn de ambtenaren bepaalde gunstige voorwaarden gedaan. Colin Sinclair, de Reuter-correspondent te Hollandia, meldde gisteren dat Hol landia allengs uitgestorven raakt. Over het ambtelyke apparaat zei hij: ofschoon aan de Nederlandse ambtena ren, die onder de V.N. willen blijven doordienen, hogere salarissen zijn aan geboden, willen velen hunner zo spoedig mogelijk vertrekken. Een bestuursamb tenaar zei mij: wie het eerst in Ne derland zyn krijgen de beste banen. Al kon ik hierdriemaal zoveel verdienen als nu. dan zou ik toch niet biyven. Gevangenen india zyn vijf aangehouden. Zij maakten deel uit van een groep die begin deze week met rubberboten aan het strand aan de Tanah Merahbaai aan land is gegaan. Gebleken is dat niet twee maar drie Indonesische onderzee boten voor de noordkust van Nieuw- Guinea zijn geweest. Ze waren afkom stig van Bitung op Celebes. Tijdens het verhoor verklaarden de ge vangenen dat van deze onderzeeër nog twee andere rubberbootjes waren uitge zet bemand met respectievelijk vier en vijf infiltranten. Een van de vijf gevangenen is doctor in de sociologie. Hij verklaarde opdracht In Hollniulia is verder vernomen dat deze week in Fak-Fak een Ambonese inwoner is doodgeschoten. De betrokke ne, wiens naam nog niet bekend is, stond bekend om pro-Indonesische sympathieën. Tevens houdt zijn besluit in, dat de commandanten dit langs wettige weg hopen te doen en niet door middel van geweld. Het plan om zich van de steun van het volk te verzeke ren brengt echter het gevaar van massabetogingen met zich mee. Dc legercommandanten van Algiers wor den in hun besluit bijgestaan door de commandanten van willaya IH, kolonel Hohand Ou el Hadj, die gisteren een communiqué uitgaf waarin hij verklaar de, dat het bevrijdingsleger „de zaak van het volk is, onverbrekelijk verbonden is aan het volk" en als zodanig „de beste waarborg" blijft „voor de vrijheid van ons volk". Aan de kaak gesteld In het communiqué van willaya IH wordt geweld in al zijn vormen veroordeeld, maar toegezegd, dat „alle wegen die eerzucht en intrige zouden kunnen nemen om hun doel houdt tevens in, dat Ben Bella en zijn bureau voor onbepaalde tyd aan de macht kunnen blijven. Geen geweld Willaya IV heeft met zyn besluit te kennen gegeven zyn campagne voort te zullen zetten om beslissende in vloed te krijgen op het openbare ge- te bereiken, aan de kaak gesteld zouden worden en er voor gezorgd zou worden, dat van alle oplossin gen die zal triomferen, die van het volk afkomstig zal zijn". De Sowjet-Russische ambassade in Oost-Berlijn heeft geweigerd een schriftelijk protest van de Franse commandant in Berlijn te aanvaar den omdat de daarin aangeroerde kwestie „niet onder haar bevoegd heden" hoort. In het Franse schrijven werd geprotes teerd tegen het neerschieten van een vluchteling, toen deze donderdagavond naar de Franse sector van Beriyn uit week. Op carnavaleske wijze heeft de bevol king van Kerkrade zaterdagavond in de protestmars haar misnoegen ge uit over de reportage van het we reldmuziekconcours, welke de A.V.- R.O.-televisie donderdag 16 augustus uitzond. Duizenden bewoners van Kerkrade en de mijnstreek alsook vele inwoners van Aken, zagen an derhalf uur lang een bonte optocht voorbijtrekken, waarin spandoeken werden meegedragen voorzien van kernachtige leuzen, zoals „geef my maar „hier und heute", het is mooier dan de Avroleute". („Hier und heu te" is een Westduits t.v.-programma, waarnaar ook in Limburg veel geke ken wordt). In de optocht liepen verschillende fluit en tambourkorpsen mee. Op de markt interviewde de heer Hans Keulen het aldaar geplaatste stand beeld van een mijnwerker bekend als „dr. Joep". Het standbeeld gaf een humoristisch commentaar op de A.V.R.O.-reportage. De spreker hul digde de mannen van de Duitse en Vlaamse televisie en van de regio nale omroep-zuid. Foto: een overzicht van de markt van het gemeentehuis van Kerkrade tij dens de demonstratie. Beschieting van Havana Verbindingen met V.S. verbroken Cuba heeft gisteren alle telefoon- en telegraafverbindingen met de Verenigde Staten verbroken om ze enkele uren later weer te herstel len. De maatregel was een reactie op de beschieting vrijdagavond van een havenwijk van Havana In pamfletten die via de post aan, Parijse kranten zijn gestuurd, wordt gewaarschuwd dat „de ver rader" de Gaulle vandaag of mor gen als een dolle hond zal worden gedood, ondanks alle moeilijkheden die moeten worden overwonnen. De pamfletten zyn afkomstig van de „Nationale verzetsraad - C.N.R. organi satie van het geheime leger". Zoals be kend wordt de nationale verzetsraad ge leid door de voormalige premier Georges Bidault wiens verbiyfplaats onbekend is en die door de Franse politie wordt ge zocht. Een van de auto's waarmee de daders van de aanslag op president, de Gaulle woensdagavond wisten te ontkomen een gryze Fiat is zaterdag onbeheerd aangetroffen in een straat in Parijs. In het voertuig werden handgranaten ge vonden. MILITAIR VERONGELUKT In de nacht van zaterdug op zondag is aan de Kruisweg in Haarlemmermeer ter hoogte van de Aalsmecrderbriig de 21-jarigo dienstplichtige korporaal A. Jongkind uit; Aalsmeer met een gloed nieuwe auto uit de bocht gevlogen. Hy botste tegen een abri. De militair was op slair i!""'1 door twee kleine schepen, die be mand waren door anti-Castro-ge- zinde leden van een Cubaanse stu dentenorganisatie, die gevestigd is in Miami. De schepen, een jacht en een omge bouwde torpedoboot, beschoten met een machinegeweer en automatische gewe ren het Chaplin-theater en het Rosita de Horneda flatgebouw in de wijk Miramar van Havana. In de flat wo nen vele Russische technici. De aanval duurde zeven minuten. Van de wal werd teruggevuurd door leden van Castro's burgerwacht. Aan enkele gebouwen werd schade aangericht. Er werden geen slacht offers gemeld. De twee schepen zijn nadat zij in Miami waren terugge keerd door de Amerikaanse kust wacht in beslag genomen. Het Ame rikaanse ministerie van justitie heeft een onderzoek gelast. In Miami heeft Juan Salvat, leider van de groep Cubaanse studenten in bal lingschap die de actie heeft georgani seerd, meegedeeld dat de bewapening van de twee schepen slechts bestaan heeft uit een zwaar machinegeweer van 20 mm en automatische geweren. De twee boten hadden samen een be manning van 22 koppen, jongelieden van 19 tot 23 jaar- Het jacht, het klein ste van de twee boten, was de kust tot op 200 meter genaderd om het vuur te openen. (Men vermoedt dat deze Zowel Z.K.H. Prins Bernhard als H.K.H. Prinses Armgard icoon- den zaterdag in Rotterdam het C.D.I.O., het officiële internatio nale dressuurconcours, bij. Be foto toont de begroeting tus sen prins Bernhard en zijn moe der op het concoursterrein. SCHIPPER EN ZIJN ZOONTJE VERDRONKEN Vrijdagavond zijn de 33-jarige schipper M- Leuven uit Rotterdam en zijn 3-jari- ge zoontje Theodoor onder de ogen van hun familieleden verdronken in de Rijn tussen Mannheim en Straatsburg. De gehele schippersfamilie bestaande uit man, vrouw en vijf kinderen, bevond zich op de brug van het schip de „Lloyd XLLL", van de „Communauté de Naviga tion Franqaise Rhenane", toen de 5-ja- rige Theodoor overboord viel. De schipper sprong rijn zoontje onmiddel lijk achterna en hij slaagde er in de jon gen te grijpen. Vlak voor de wal werd om hem echter te machtig, bei- is het 25 jaar geleden, dat de Duitse filosoof en publicist Con- stantin Brunner, wiens boeken door de nazi's werden verbrand, te Den Haag overleed. boot met het machinegeweer was be wapend). De andere boot, die 15 man aan boord had, bleef op de achtergrond gereed om zonodig het jacht bij te staan. De actie was „het signaal voor uit breiding van de guerilla-actïviteit in het Escambray-gebergte". Niet terug in Ticeede Kamer (Van onze Haagse redactie) Drs. H. A. Korthals, minister van ver keer en waterstaat en vice-premier, heeft, naar wij uit bevoegde kringen vernemen, geweigerd, zich by de kamer verkiezingen in 1963 kandidaat te stel len voor het lidmaatschap van de Twee de Kamer voor de Volksparty voor Vrij heid en Democratie. Door deze beslissing is het automatisch uitgesloten, dat drs. Korthals bij de komende kamerverkie zingen als de V.V.D.-lystaanvoerder zal optreden in plaats van prof. P. J. Oud, die met het oog op zijn leeftyd in 1963 niet meer in de Kamer zal terugkeren. Reeds enkele maanden geleden had drs. )P DE ONGEVEER VIER kilometer Iangè zeedijk tussen Kats en Colijnsplaat, anderhalve kilometer vaft de laatste plaats verwijderd, zijn een paar piketpaaltjes in de grond geslagen. Het is maar een stel dunne latjes, er is vrijwel niemand die uit de auto of van de fiets stapt om ze van dichtbij een blik waardig te achten. Toch staan die paaltjes op een bijzonder belangrijke plaats: daar beginnen in de tweede helft van het volgend jaar de eerste meters van de Ooster- scheldebrug. Rond anderhalf jaar later zullen die eerste meters dan aangegroeid zijn tot de vijf kilometer lange overspanning, die linea recta de Noordbevelandse met de Scliouwse zeedijk in de buurt van Zierikzee verbindt. DIT GIGANTISCHE bouwwerk maakt geschiedenis in de overtref fende trap. Het wordt immers de langste brug van Europa, terwijl de brugpijlers de Oosterschelde- bodem worden ingeschoven door de grootste bok, die ooit gebouwd is. In het eerstvolgende driekwart jaar wordt op een 6% hectare groot terrein bij de Katseveer- haven de werkplaats voor de brug ingeruimd, een enorme betonfa- briek gebouwd, worden de bok en de waterbouwwerktuigen ernaar toe gebracht en tevens de eerste gereedgekomen pijler van de Oosterscheldebrug „te water ge laten". Enkele weken geleden al zijn de mannen van de Combinatie Brug Oosterschelde (waarin de N.V. Aannemingsmaat schappij Van Hattum en Blankevoort uit Beverwijk en de N.V. Amsterdamse Bal- lastmaatschappij uit Amsterdam zich verenigd hebben) met draglines, vracht auto's, baggermolens en pijpleidingen naar Noord-Beveland getrokken. Op het terrein by de veerhaven moet in totaal tweehonderdduizend kubieke meter grond vergraven worden, terwijl de veerhaven straks gebruikt wordt voor het lossen van zand en grind en voor het afvoeren van de betonelementen. Ze bouwden als eerste aanzet van dit mil joenenproject een enkele honderden me ters lange dijk, graven thans de grond tussen deze wal en de veerhavendijk af en hebben een gedeelte van dit terrein inmiddels opgespoten. HET ZAND ervoor baggeren ze uit de Oosterschelde. Met bakken wordt het zand naar de veerhaven getrans porteerd. waarvandaan 80 procent water en 20 procent zand via een enorme pijpleiding naar het werkter rein wordt gedirigeerd en vervolgens het water weer naar de Oosterschel de wordt weggepompt. Korthals zich niet bereid verklaard, de kandidatuur voor het kamerlidmaat schap te aanvaarden, tenzij er bepaalde reorganisaties in de liberale partij tot stand zouden komen- Hierbij werd voor al gedacht aan de positie van mr. H. van Riel, de onder-voorzitter van de V-V.D. en leider van de liberale fractie in de Eerste Kamer. Met name heeft de agitatie van de liberale Eerste Kamer fractie onder leiding van mr. Van Riel in de zaak-Van der Putten tegen de feestverwante minister van defensie ir. H- Visser, grote ontstemming en er- gernis gewekt bij minister Korthals. ieze zou daarom enkele maanden gele den hebben verklaard niet opnieuw in de Tweede Kamer zitting te willen ne men, zeker niet als fractieleider, wan neer de liberale partij niet werd gereor ganiseerd. Nu drs. Korthals definitief besloten heeft, niet in de Kamer terug te keren, mag worden aangenomen, dat deze re organisatie niet naar zijn wens is ver lopen. Hij wil het niet riskeren, in de toekomst ook een slachtoffer te worden van mr. Van Riel. Thans wordt aangenomen, dat op mr. E. H. Toxopeus, de minister van binnen landse zaken, een beroep zal worden ge daan om in 1963 de plaats van prof. Oud te bezetten in de Tweede Kamer. 125.000 kub Het zand blijft dus achter en daarop wordt onder meer de betonfabriek ge bouwd. In oktober, wanneer het grond werk gereed is, kunnen ze eraan be ginnen, In totaal moet deze fabriek on geveer 125.000 kubieke meter beton le veren: rond 85.000 kubieke meter wordt gebruikt voor de ruim vijftig brugpy- lers, die elk bestaan uit drie (of soms twee) hollen betonputten, en een serie andere brngelementen, terwijl de reste- (Zie slot pag. 2 kol. 6) Minister Korthals

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 1