Opnieuw dubbel succes voor oranjezwemsters Vervoersoverzicht van de vier Zeeuwse veren Feijenoord heeft bij Enschede de beste kansen op een goed begin R0XASECT Adrie Lasterie won m vrije slag VILT U MEER WETEN OVER BOCAL HAARDEN BON VOOR V.O.P. STILSTAANDE AUTO MAG MEN RECHTS PASSEREN DDDÏ2Ï VROUWEN, MEISJES en JONGENS DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1962 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zwemkampioenschappen in Leipzig Adrie, Adrie, Adrie, de hele Hollandse zwemkolonie schreeuwde het uit, want voor de tweede maal hadden we by de Europese zwemkampioenschappen in Leipzig een Europese kampioene. 400 meter vrije slag voor dames, riep de speaker, met twee Nederlandse deel- neemsters. Ineke Tigelaar en Adrie Las terie. Doodse stilte by de start en weg waren ze met gelyk Adrie Lasterie in eerste positie. Steeds verder liep de Naarden-zwemster weg van de Zweedse Ljungren en Rylander in tweede en der de positie. Ineke Tigelaar was als vijfde weg. Toen kwam de Robben zwemster Tigelaar: eerst voorbij Rylander en vervolgens langs Ljungren, Adrie lag echter op 300 meter zeker vijf meter voor en was voor Ineke ongrijpbaar. Ineke Tigelaar won royaal het zilver, terwijl de derde plaats voor de Zweedse Ljungren was. Tijd var Lasterie 4.52.4, een nieuw record voor de Europese zwemkampioenschappen, terwijl Ineke Tigelaar een tijd maakte van 4.57.3. Een belevenis was ook de viermaal 200 mieter vrije-slagfinale met in baan vyf Bontekoe, Korteweg, Sit ters en Kroon. Even leek het erop dat Holland zijn woordje ging mee spreken, want Bontekoe tikte als eerste na 200 meter aan. Maar toen kwamen de Zweden en de Fransen. Eerst de Europese recordhouder per Ola Lindberg en toen de Franse Eu ropese kampioen 100 meter vrije slag Alain Gottvalles. Dc Zweden en Fransen gingen onder elkaar uitmaken wie het goud in ont vangst mocht nemen, terwijl de Russen en Oostduitsers vochten om het brons. Uiteindelijk was het goud voor Zweden in de nieuwe Europese recordtijd van 8.18.4, het oude record stond op naam van Engeland in 8.26.9. Zilver voor de Fransen in S.20.4 en brons voor de Oostduitsers in 8.24.5. Op de vijfde plaats finishte ten slotte de Hollandse vertegenwoordiging in de nieuwe natio nale recordtijd van 8.33.6. Een bijzonder eervolle plaats in dit sterke Europese gezelschap. De Nederlandse waterpoloploeg heeft geen revanche kunnen nemen voor de enkele weken in Gent legen de Belgen geleden nederlaag. De punten werden in de ontmoeting tegen onze zuiderburen, die op een bijzonder matig peil stond, ge deeld: 66. BWfeling Grote lof ook voor Jan Weeteling. Hy startte volkomen kansloos in de series 200 meter rugslag, maar drong als een van de vele verrassingen van Leipzig tot de finale door. Dat hij het in deze eindstrijd der allersterkst en niet ver kon brengen tegen de krachtige Rus Leonid Barbier, stond voor zichzelf, maar dat hy toch nog als vierde zou eindigen, bracht de Hollandse supporters tot ex tase. Op 100 meter lag hij zesde, maar zwom zich met alle kracht langs de be faamde Fransman Claude Raffy. Uit eindelijk werd het een vierde plaats voor de Zaanajjkse .Jan in de nieuwe Neder- landso recordtijd van 2.19.5. Het nummer 200 meter vlinderslag, het eerste zwemnummer van woensdag, is het eerste nummer geworden waarbij geen Nederlanders in het water kwa men. Gerrit Korteweg had zich met het oog op de viermaal 200 meter finale teruggetrokken. De grote favoriet, Va lentin Kuznin, leerling van de Moskouse sporthogeschool, deed wat men van hem verwachtte en zwom op grootse wijze naar de beste tijd in de serie: 2.17.0. Het grote Nederlandse nummer in de ochtend was de viermaal 100 meter estafette voor dames met Ria van Vclsen, Klenie Bimolt, Ada Kok en Erica Terpstra. Tegen het Neder landse geweld was niemand opge wassen en in 4,45.7 zijn de Neder landse meisjes de voornaamste ge gadigden voor het goud in de finale, die vanmiddag om tien over half zes Leipziger tijd wordt verzwommen. Zaterdag de achtste patrijzenjacht in Colijnsplaat Zaterdag a.s. zal in Colynsplaat voor de achtste maal dc bekende Patrijzenjacht worden gehouden. Deze wielerwedstrijd gaat van start niet een zeer sterk rennersveld. Twintig ad- spiranten en 35 amateurs en onafhnn- keljjken zullen dc stryd aanbinden. Bekende verenigingen zullen elkaar dc ploegenprijs en de grote visserijpremic bijeen gebracht door verschillende vissers uit Arnemuiden en Veere twisten. De vereniging Kennemerland komt met als kopman Cees Lute. Twee Middel kampploegen zullen hun beker, die zij het vorige jaar wonnen moeten verde digen. Dit zal oen zeer moeilijke opgave zijn, omdat ploegleider Toon Simons met zijn zeer sterke ploeg aan dc start komt. De Limburgse combinatie met ploeglei der Devies komt met zes veelbelovende renners naar Colynsplaat. Onder hen bevinden zich Stevens en Rouschop die zondag j-1. op de grote internationale wedstrijd te Boucholtz respectievelijk 1 en 2 werden. Behalve deze ploegen starten nog een aantal individuele renners, onder ande ren Bert Zoet. Piet Steenvoordc, Mik Sniider, Wies van Dongen en Cees van dc Borst. Dc Noordbcvelandsc renner Verburg kan zich weer aan eigen publiek tonen. Gezien zijn prestaties van dc laatste weken zou hij wol eens voor een aango- name verrassing voor zijn streekgeno ten kunnen zorgen. Aan het wielerëvcncment zullen verder verscheidene muziekkorpsen en accor deonverenigingen meewerken. De sekiaktweel'imo tussen Keres en Keiler Dc zesde partij in dc tweekamp tussen Keres en Geiler om een plaats in het komende kandidatentoernooi is geëin digd in een overwinning voor GoMor. Keres gaf dc partii. die dinsdag afge broken werd, vanmorgen zonder verder te spelen op. De stand is thans, met nog twee partijen voor de boeg, 3-3. Wielerwedstrijd in 's-Heerenhoek Zondag a.s. wordt op het; parcours te 's-Heerenhock voor de twaalfde maal de „Regenboogkoers" voor profs en onaf- hankeljjkcn verreden. De wedstrijd, die om half drie begint, gaat over 120 kilo meter, verdeeld over 55 ronden. De organisatoren hebben voor deze koers een groot aantal prominente ren ners weten aan te trekken. Zo zullen onder andere aan de start komen Jan Westdorp, Coen Niesten, Piet Rentmees ter, Jo de Roo, Jo de Haan, Wim van Est, Diclc Enthoven en Theo Sljthoff. Met Mies Stolker en Ab Gcldernmns wordt nog onderhandeld. ADRIE LASTERIE ...weer goud uit water.. over prijzen, typen, capaciteiten en uit voeringen? Vraag dan door middel van de antwoordkaart onze gratis kleuren- folder aan. AAN BECKING BONGERS N.V. TE ULFT Zend mij geheel vrijblijvend uw kleurenfolder open enveloppe, gefrankeerd met BAARDEN VAN BECKING BONGERS N.V. ULFT KANTONRECHTER MIDDELBURG: Bromfietser niet in overtreding Mag een voor een voetgangers oversteekplaats stilstaande auto rechts worden gepasseerd? Met deze vraag heeft woensdag de Mid delburgse kantonrechter mr. J. Moolenburgh zich geruime tijd be ziggehouden. Terechtstond de Mid delburgse scholier A. P. L., die op 12 juli een auto bij de voetgan gersoversteekplaats in de Lange Delft te Middelburg met zijn brommer aan de rechterkant was voorbijgereden. Hoewel de scho lier bij deze manoeuvre geen over stekende' voetgangers had gehin derd, werd er proces-verbaal tegen hem opgemaakt. De verbalisant Het vervoer met de provinciale Zeeuwse stoombootdiensten is in vergelijking met 1961 in de eerste zeven maanden van 1962 belangrijk toegenomen. Het passagiersvervoer nam tot en met. juli j.l. toe van 2.231.360 (eind juli 1961) tot 2 449.427 eind juli 1962. Het aantal autc.'s, dat over de Wester- en Oosterschelde gezet werd, nam in diezelfde periode toe met 568.746 naar 610.532. Alleen in juli van dit jaar werden ruim 40.000 passagiers meer vervoerd dan in juli van het vorige jaar, terwijl het aantal vervoerde auto's ongeveer 10.000 stuks groter was. Er moesten op dc diverse aanlegplaatsen in de eerste zeven maanden van dit jaar ruim 11.500 auto's op een volgende boot wachten, waar van alleen al in juli ruim 7400. Van het totaal aantal auto's betrof het rond 7800 personenauto's en lichte vrachtauo's, terwijl er rond 900 zware vrachtauto's moesten blijven staan, AANTAL VERVOERDE PASSAGIERS. 1962 VlissingenBreskens TerneuzenHoedekenskerke KruiningenPerkpolder ZierikzeeKats Totaal 181.926 1.155.054 1.233.209 1.275.500 1.411.960 48.445 157.398 157.293 170.598 164.854 48.193 522.279 600.951 644.495 709.677 24.804 112.892 113.721 140.767 162.936 303.368 1.947.623 2.105.174 2.231.360 2.449.427 AANTAL VERVOERDE AUTO'S. VlissingenBreskens TerneuzenHoedekenskerke Kruiningen-Perkpolder ZierikzeeKats Totaal 26.791 3.789 9.041 2.556 219.285 17.627 188.838 26.290 241.858 17.249 220.795 27.322 271.372 18.412 238.520 35.442 17.488 26-3.819 43.189 42.177 452.040507.224 563.746 610.532 Hieronder volgt nog een overzicht over juli alleen: AANTAL VERVOERDE PASSAGIERS. 371.617 VlissingenBreskens TerneuzenHoedekenskerke KruiningenPerkpolder ZierikzeeKats 58.104 8.886 9.040 346.472 34.944 111.244 26.707 400.712 36.353 126.575 35.634 421.087 36.984 142.781 42.162 Totaal 80.599 519.367 549.278 599.274 643.014 AANTAL VERVOERDE AUTO'S. VlissingenBreskens 6.569 53.659 60.233 66.011 70.255 TerneuzenHoedekenskerke 643 3.386 3,265 3.552 3.344 KruiningenPerkpolder 1.467 32.994 36.006 39.377 43.382 ZierikzeeKats 433 5.209 5.854 8.053 9.697 Totaal 9.112 95.248 105.358 116.993 126.678 was van mening, dat L. de auto links had moeten passeren. Deze zaak was reeds eerder voorgeko men op 8 augustus, maar werd toen aangehouden om de verbali sant te horen. Deze verklaarde woensdag voor de kantonrechter, dat het enige dat L. had „misdreven" het rechts passeren van de auto was geweest. Mr. Moolenburgh zag hierin echter geen overtreding: „stilstaande auto's mogen rechts wor den gepasseerd", oordeelde hy. De of ficier van justitie, mr. K. P. Doedens, achtte het tenlastegelegde niet bewezen en vroeg daarom vrijspraak. De kan tonrechter meende echter, dat het ten lastegelegde wél was bewezen, maar dat het geen strafbaar feit inhield. Hij ont sloeg L. van rechtsvervolging. De chauffeur P. C. van den B. uit Krui ningen had op 5 april op de kruising Hoofdstraat-Oude Plein te Kruiningen met zijn autobus de doorgang niet vrij gelaten voor een van rechts komende personenwagen- De officier eiste een boete van 20 subs. 4 dagen. Van den B. stelde uitdrukkelijk, dat hij zich „totaal niet" schuldig voelde. „De chauf- feuse van de personenauto heeft hele maal niet naar links gekeken. Zij had moeten opletten, dan was er geen aan rijding geweest", zei Van de B. De kan tonrechter had het echter al gauw be keken: „Uw emotioneel betoog kan niet wegcijferen, dat U voorrang had moe ten verlenen". De uitspraak was con form de eis van de officier. Uit de bocht De Amsterdamse vertegenwoordiger C. J. H. V. was op 17 april met een vaart je van 100 kilometer met zijn auto uit de bocht bij Nieuw- en St.-Joosland ge vlogen. „Ik kende de weg niet, was een nog onervaren chauffeur en was ook niet gewend aan de lange ritten", trachtte hij tot zijn verontschuldiging aan te voeren. Maar dat maakte de zaak alleen maar erger. De kantonrech ter veroordeelde heni conform de eis tot een boete van 100 subs. 20 da gen. ..Als U zo door blijft gaan kost uiv rijden op een gegeven moment iemand het leven", gaf hij V. als waar schuwing mee. De landbouwer J- V. uit Heinkens- zand had er niet in voldoende mate voor gezorgd, dat de larven van de runderhorzelvliegen op zijn dieren werden gedood. Bij een controle op 12 juni was gebleken, dat er nog steeds larven op zijn dieren voor kwamen. Dit kostte hem een boete van 15 subs. 3 dagen conform de eis- De chauffeur J. P. uit Souburg kreeg een boete van 60 subs- 12 dagen. Hij had op 19 april bij Vlissingen, komende uit een zijwegje, met zijn vrachtauto een op de Westsouburgseweg rijdende bromfietser aangereden. De eis luidde neens 60 subs. 12 dagen. De Bergen op Zoomse tandtechniker P. B. was op 20 april op de ryksweg bij Krabbendyke tegen een voor hem rij dende Duitse personenauto gereden, toen dit voertuig snelheid minderde voor een landbouwmachine. De kanton rechter veroordeelde hem tot een boete van 40 subs. 8 dagen, conform de eis van de officier. AFDELINGSVOETBAL START 8-9 SEPTEMBER De voetbalcompetitie van de K.N.V.B.- nfdeling Zeeland begint, voor wat be treft het zaterdag-voetbal op 8 kept ber, waarna de dag daarop, 9 september, ook de competitie voor de zondagvoet ballers zal starten. Vijl' ere-divisiewedstrijden zijn er voor dc eerste toto gesorteerd: Enschede- Fetjenoord, Sparta-Blauw Wit. GVAV- DOS, NAC-Willem II en ADO-PSV. Een van de moeilijkste is ongetwijfeld Spar ta-Blauw Wit; de Spartanen, die zeker een betere vorm willen demonstreren dan vorig jaar, de Amsterdammers. die zonder Bleyenberg willen proberen weer bij het eerste selecte groepje van vier te komen. Wanneer dë Rotterdammers hun goede vorm, die in de oefenwed strijden nog niet tot uiting kwam, be waard hebben voor de competitie, mo gen ze wellicht rekenen op een kloine zege, anders houden we het op een gelijk spel. Vervolgens de ploeg, die vorig jaar net de dans ontsprong tegen de kam pioen van Nederland: Enschede- Fejjenoord. De Feyenoorders hebben hun toch al sterke gelederen extra stootkracht gegeven met de aankoop van Piet Kruyver en goed uitgerust van dc zware luntste competitie zul len ze de oosterlingen echt niet; veel kansen geven op een herhaling van liet; resultaat van het laatste treffen tussen beide ploegen: 3—3. Ondanks het feit, dat Enschede cx-DHC'er Piet Lagarde in het doel heeft staan, en versterkingen in dc personen van Ben Zvveers (Elinkwyk) en de Hon gaar Jaczick Nemes (Anderlccht) heeft aangetrokken. Inderdaad, En schede k&n voor verrassingen zor gen, maar een 2 op het totoformu lier is volgens ons toch het hest op z.jjn plaats. Met Rijvers Een nederlaag voor een thuisspelend NA.C tegen Willem II behoort tol de zeldzaamheden en het zal ook nu niet gebeuren, vooral nu de Bredase ploeg beslag heeft kunnen leggen op zijn oud gediende Kees Rijvers. Voor ADO-PSV is 't botweg invullen van 'n 2 echter oen gevaarlijke zaak. De Hagenaars hebben PSV al eerder dwars gezeten, zodat een „drietje" voorzichtigheidshalve de beste oplossing ïykt. Een zelfde resultaat lijkt het beste voor GVAV-DOS, al moe ten we toegeven dat de nieuwe trainer van de Groningers, Van der Pijl, heel wat mans is, getuige de krachttoer vo rig jaar van Veendam. Dan gaat het Amsterdamse DWS proberen om zijn plaats in de ere divisie weer terug te verdienen. Daartoe is hot ongetwijfeld in staat, temeer daar verschillende steunpila ren hun ploeg trouw zijn gebleven cn dc Feijenoorders Temming, Van Woerden en Verschool zeker een ver sterking betekenen. Enschedesc Boys heeft volgens ons dan ook weinig kans op een winnend resultaat, in de lc divisie staan ook Limburgia- RBC cn Eindhoven-SHS op het pro- VOETBALCOMPETITIE EN TOTO VAN START Sparta-Blauw Wit, ADO-PSV en GVAV-DOS rijp voor puntenverdeling In het aanstaande, weekeinde starten de Nederlandse betaalde voetballers weer met hun competities: zestien ploegen zijn er ingedeeld in de erc-divisie, even eens zestien in de eerste divisie, ook zestien In de tweede divisie A en tot slot zestien in de tweede divisie B. En met die stort van de voetbalwedstrijd begint ook de voetbaltoto weer lc draaien met evenals vorig jaar dertien prys- en twee reservewedstryden. In diverse oefenwedstrijden zyn de steunpilaren van vorig jaar en de nieuwe aankopen op hun deugdelijkheid getest cn elke ploeg gaat weer met. vol vertrouwen de belangrijke kamp beginnen. Jeugdtennistoernooi in Domburg gestart Woensdag is in het Domburgse tennis park het jaarlijkse jeugdtennistoernooi gestart, dat wordt georganiseerd door enkele badgasten en waarvoor meer dan 100 jongens en meisjes inschreven. Er zyn twee groepen, een voor jongens en meisjes tot 13 jaar, de uitgebreide be zetting twee partijen mogen spelen. De meisjes uit de oudste groep strijden om de jhr. Louis de Geerbeker, die voor de achtste maal de inzet voor de eerste plaats vormt. De oudste jongens doen voor de tiende maal reeds een gooi naar de Eloutbeker. De Zeeuwse kleuren worden in dit jeugdtoernooi onder meer verdedigd door de sterke junioren Frank de Haas en Rob Klomp. Of zij een kans hebben om net tot de finaleplaatsen te brengen? Het is nog wat vroeg om daarover een voorspelling te wagen, daar er nog twee dagen met „gewone" partijen volgen en eerst za terdag de finales gespeeld worden. Maar spannend zal het er in elk geval zijn. Jubileumwedstrijd rijvereniging „Oranjezon" Cor Abrahamse en Lin van der Slikke zyn de winnaars geworden van de jnbi- leumwedstrijd, die de landelijke rijver eniging „Oranjezon" ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan op een terrein by Zeeduin onder Oostkapelle organiseerde. Abrahamse van de vereniging „Oranje zon" won met Yvonne het springcon cours L, waarna Van der Slikke uit Nieuwland Etcetera naar de zege leidde in het L- en Z-springconcours. Dertig ruiters en amazones waren er voor deze feestelijke gelegenheid naar Oostkapelle getogen; vanzelfsprekend van de jubilerende vereniging, verder van de verenigingen Noord-Beveland, Walcheren en de Veerse Dijkrulters. Middags maakten ze een terreinrit door bos, duin en over strand, 's avonds hielden ze hun wedstrijden, die werden ingeleid door eierrace voor beginnelin gen. Dan volgden de springconcoursen, een dressuurproef door een Nieuwlands achttal en een demonstratie door Co Steendijk op Felix. Toeristen en eilandelijke bevolking toon den veel belangstelling voor deze wed strijd, waarvoor een niet zo zwaar par cours was uitgezet met een overigens vrij lastige tweesprong. Tijdens een 1 te pauze werd een parade gehouden, waarbij burgemeester A. de Kam van Vrouwenpolder de prijzen uitreikte. De belangrijkste uitslagen zijn: eierrace: 1 P. Verhulst, Oranjezon, 11 fouten; 2 Leny Meyers, Veerse Dijkruiters, 3 mej. M. E. v. d. Sande, Noord-Beveland, 4 A. Antheunissen, Nieuwland. L-springconcours: 1 Cor Abrahamse met Yvonne, Oranjezon, 11 fouten; 2 Wim van Nicuwenhuijzen op Runelli, Nieuw land, 12 fouten; 3 A. van Nieuwenhuij- zen, 4 Bram Wattel op Tarzan, Oranje zon, 5 Henk Maljaars op Peter, Nieuw land. L- en Z-springconcours: 1 Lin van der Slikke op Etcetera, Nieuwland, 8 fouten; 2 Co Steendijk op Felix, Nieuwland 16 fouten; 3 G. Quist op Fritz, Noord-Be veland 16 fouten; 4 A. Priester op Swing, Noord-Beveland, 28 fouten. Dertiende Biervlietse nieuwelingenwedstrijd Zondag zal voor de dertiende maal in de wijk Kapitalen Dam ïn de gemeente Biervliet het startsein worden gegeven voor een wielerwedstrijd voor nieuwe lingen. Het parkoers heeft een lengte van 3300 meter en zal 21 maal moeten worden afgelegd. De organisatoren hebben voor deze rit een 35-tal renners kunnen contracteren. Onder anderen zullen aan de start ko men Kosten, Naaktgeboren en Blom. De deelname van de winnaar van vorig jaar, de Belg De Taeye, geeft aan de wedstrijd een enigszins internationaal karakter. Grote diplomatieke rel aan Aan de vooravond van de opening de Aziatische spelen in Djakarta is een grootscheepse diplomatieke rel ontstaan over het uitblijven van de inreisvisa voor de ploegen van Israël en Nationa listisch China. De toekomst van de spelen is in gevaar gebracht. Naar verluidt overweegt de internationale amateur atletiek federa tie I.A.A.F. momenteel ernstig om het Aziatische sporttoernooi van haar lijst van erkenningen af te voeren. Dit zou inhouden dat atleten die aan de Aziati sche spelen deelnemen niet meer op an dere door de I.A.A.F. erkende interna tionale wedstrijden zouden kunnen uit komen. Vereniging van beroepsrenners zal protesteren bij U.C.I. Vereniging van Beroepsrenners heeft tijdens een dinsdagavond te Breda gehouden vergadering besloten bij de U.CJ. een protest in te dienen tegen de houding van de K.N.W.U. met be trekking tot uitzending van de Neder landse ploeg voor het wereldkampioen schap op de weg voor professionals. De vergadering, waarin alleen de kwes- tie-Salo ter sprake kwam, mocht zich niet in een grote belangstelling verheu gen, maar wel waren onder anderen aanwezig Michel Stolker, die hiervoor enkele contracten had laten lopen, Jo de Roo en Piet van Est. Ab Geldermans en Bas Malipaard waren verhinderd doordat zij contractueel verplicht waren Frankrijk uit te komen. De renners de K.N.W.U. naar de wereldtitel strijd heeft afgevaardigd ontbraken eveneens op het appel. De algemene conclusie van de vergade ring was, dat de K.N.W.U. bezig is een wig te drnven tussen de leden renners, "nschijruijk is men daarin geslaagd, ir het resultaat werd negatief ge acht, aangezien Nederland by het ko mende wegkampioenschap bepaald niet door de sterkst mogelijke formatie zal worden vertegenwoordigd en bovendien betreurt men het bijzonder dat de natio nale kampioen Ab Geldermans in Salo zyn kansen niet zal kunnen verdedigen. ZOMERAVONDVOETBAL Rayon Terneuzen: S. C. de Meyer, Hoek vet. 12; MistrappersSpadella 41; PZEMScheepswerf 10. Rayon Vlissingen: PVS I—GPC I 3—4: PVS n-VAW II 1—2; VAW JU—BW '57 I 1—4. ZEELANDIAC.R.D. IN OEFENPROGRAMMA De Middelburgse derde klasser „Zeelan- dia" zet zondag a.s. zyn oefenprogram ma voort met een uitwedstrijd tegen de westelijke derde klasser R.C.D. uit wedstrijd SpartaBlauw Wit. Chinese oudheidkundigen hebben in het gebied van Hoema in Noord-China waarde volle vondsten gedaan io een bronsgieterij, die daar 2000 jaar geleden was gevestigd. Onder meer werden staven brons, gietvor men en gereedschappen gevonden, alsmede rijst- en graankorrels en meloenzaad. De Roosendalers moesten in Brunssum vaak met een nul genoegen nemen en zo zal het ook thans wel het geval zijn. Eindhoven speelt thuis bij zonder sterk en het zal SHS niet mee vallen om tenminste de halve winst te veroveren. Ook hier is het neerzetten van een 1 geen bijzonder gevaarlijke onderneming. Xerxes Van de wedstrijden uit de 2e divisie trekt die van nieuweling Xerxes de meeste belangstelling. De Rotterdam mers moeten tegen buurman SVV uit Schiedam, dat zich geducht versterkt heeft. Xerxes met Wilkes en oud-Spar taan Zaal moet daarom maar rekenen op een kleine nederlaag, hetgeen overi gens al een eervol resultaat zou zyn. Bij de Graafsclia.p-Olden/.aal en 't, Gooi- Baronic hebben de thuisclubs de beste kansen, terwyl Haarlem-Baronie niet ver van een gelijk Spel verwijderd zal zyn. NEC moet echt niet rekenen op een overwinning- van ZFC, dat immers de eerste divisie juist niet halen kon, maar uitstekende kwaliteiten bezit. Voor de reservewedstrijden Excelsior- VVV en KFC-Be Quick. VVV zakt steeds meer af en en zal dc winst wel aan de Rotterdammers moeten laten. Een ne derlaag zullen de Groningers tegen KFC zeer zeker moeten ondergaan. Het programma tenslotte luidt dan: Ere divisie: Enschede-Feyenoord, Sparta- Blauw Wit, MVV-Vole wijekers, GVAV- DOS, NAC-Willem II, ADO-PSV, Volen- dam-Fortuna, Ajax-Heracles; le divisie: Go Ahead-Fortuna VI, Excelsior-VVV, Sittardia-DHC, Eindhoven-SHS, Lim- burgia-RBC, Elinkwyk-Vecndam, Velox- Roda JC, DWS-Enschedese Boys; 2e divisie A: Zwolse Boys-Heerenveen, Zwartemecr-Alkmaar, VSV-Vltesse, KF C-Bc Quick, NEC-ZFC, Wageningen- Stormvogels, Graafschap-Oldenzaal, AG OVV-Tubantia; 2e divisie B: Helmondia '55-BVV, Wilhelmina-DFC, 't Gooi-HVC, Haarlem-Baronie, SVV-Xerxes, NOAD- EDO, Longa-Hilversum, RCH-PEC. GERARD DE JAGER en LIDA SCHÜRINGA hebben het genoegen mede namens hun ouders kennis te geven van hun voorne men in het huwelijk te tre den, waarvan de voltrek king DV. zal plaatsvinden vrijdag 31 augustus a.s. om 2 uur namiddag in het ge meentehuis te Dedemsvaart. Kerkelijke bevestiging om 2.30 uur in de Ned. herv. kerk te Dedemsvaart dooi de Weleerw. heer ds. W. Straiatsma. Kapelle, Biezelingsestraat 102. Dedemsvaart, Moerheimstraat 104. Receptie Kapelle 25 augustus van 4 - 5 uur in hotel „De Zwaan", Kerkplein; Dedemsvaart 31 augustus van 4.30 - 5.30 uur in „An tenne", Wilhelminastraat- Toekomstig adres Van der Biltlaan 26. Kapelle. Rectificatie. Algemene kennisgeving. Heden overleed nog onverwachts, onze zus ter, behuwdzuster en tante MARGRIETHA DU PON, weduwe van P. Beers, in de ouderdom van 75 jaar. Uit aller naam, J. du Pon. Vlissingen, 21 augustus 1962. Koudekerkseweg 75. Corresp. adres Glacisstraat 96. De teraardebestelling zal plaatshebben op vrijdag 24 augustus as. Vertrek Koude kerkseweg 75, des nam. 2 uur. ...en DEN BOER levert het drukwerk de wanhoop nabij... JEUK PUISTJES UITSLAG een leven, vergald door nare vlekjes en pukkeltjes. Zuiver en ontsmet uw huid met het helder vloeibare DDD RECEPT. De jeuk bedaart in enkele seconden, de ziekte kiemen worden gedood. Uw huid wordt weer gaaf en zacht, door-en-door gezond. Tandarts SMIT, Middelburg, AFWEZIG van vrijdag 24 aug. tot donderdag 13 september. VEILINGSVERENIGING „KAPELLE-BIEZELINGE EN OMGEVING" KAPELLE Gevraagd voor het sorteren en verpakken van fruit. Directe indiensttreding is mogelijk en gewenst. Zich aan te melden bij dc chef van het sorteer- en pakstation, de heer S. Schrier, dagelijks aan de veiling tussen 7 en 18 uur. Alleen insektenverdelger in de moderne spuitbus heeft deze extra voordelen: doodt opslag alle insekten ongevaarlijk - onbrandbaar frisse geur - vlekkeloos [®J H. RUITER, arts, Middelburg, a.s. vrijdag en zaterdag AFWEZIG. Neem een abonnement jp de P.Z.C.S

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1962 | | pagina 7